SOLID LIME-A-WAY (EU)

País: Bulgária

Língua: búlgaro

Origem: Ecolab

Compre agora

Descarregar Ficha de Segurança (SDS)
25-01-2022

Disponível em:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Ficha de Segurança

                ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
според
Регламент (EО) № 1907/2006
SOLID LIME-A-WAY
115863E
1 / 18
РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА
ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА
ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО
1.1 ИДЕНТИФИКАТОР НА ПРОДУКТА
Име на Продукта
:
SOLID LIME-A-WAY
Код на продукта
:
115863E
Употреба на
веществото/сместа
:
препарат за премахване на котлен
камък
Вид на веществото
:
Смес
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Информация за
разредения продукт
:
1.1 % - 3.0 %
1.2 ИДЕНТИФИЦИРАНИ УПОТРЕБИ НА
ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ СМЕСТА, КОИТО СА ОТ
ЗНАЧЕНИЕ, И
УПОТРЕБИ, КОИТО НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ
Идентифицирани употреби
:
Продукт за миене и изплакване на
съдове; Автоматичен
процес
Средство за отстраняване на котлен
камък. Ръчен процес
Препоръчителни
ограничения при употреба
:
Само за индустриална и професионална
употреба.
1.3 ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА
ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Фирма
:
Еколаб ЕООД
бул. Цариградско шосе 115А
BG-1784 София, България 02 976 80 33 (от 9 до 17:30
ч.)
csbulgaria@ecolab.com
1.4 ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
Телефонен номер при
спешни случаи
:
+35924373541
+32-(0)3-575-5555
Телефон на Центъра за
информация по отровите
:
02 915 44 09 (Клиника по токсикология при
УМБАЛСМ
"Н.П.Пирогов")
Дата на
съста
                
                Leia o documento completo
                
              

Documentos em outros idiomas

Ficha de Segurança Ficha de Segurança espanhol 24-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança tcheco 24-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança dinamarquês 17-09-2021
Ficha de Segurança Ficha de Segurança alemão 16-09-2021
Ficha de Segurança Ficha de Segurança grego 28-04-2022
Ficha de Segurança Ficha de Segurança inglês 25-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança francês 17-09-2021
Ficha de Segurança Ficha de Segurança italiano 25-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança letão 26-01-2022
Ficha de Segurança Ficha de Segurança lituano 26-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança húngaro 18-09-2021
Ficha de Segurança Ficha de Segurança holandês 23-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança polonês 19-09-2021
Ficha de Segurança Ficha de Segurança português 26-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança romeno 26-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança eslovaco 27-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança esloveno 20-09-2021
Ficha de Segurança Ficha de Segurança finlandês 24-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança sueco 25-01-2022
Ficha de Segurança Ficha de Segurança russo 27-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança norueguês 19-09-2021
Ficha de Segurança Ficha de Segurança ucraniano 28-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança croata 25-01-2022
Ficha de Segurança Ficha de Segurança sérvio 27-11-2017

Pesquisar alertas relacionados a este produto