SOLID LIME-A-WAY (EU)

Ország: Bulgária

Nyelv: bolgár

Forrás: Ecolab

Vedd Meg Most

Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap (SDS)
25-01-2022

Beszerezhető a:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Biztonsági adatlap

                ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
според
Регламент (EО) № 1907/2006
SOLID LIME-A-WAY
115863E
1 / 18
РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА
ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА
ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО
1.1 ИДЕНТИФИКАТОР НА ПРОДУКТА
Име на Продукта
:
SOLID LIME-A-WAY
Код на продукта
:
115863E
Употреба на
веществото/сместа
:
препарат за премахване на котлен
камък
Вид на веществото
:
Смес
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Информация за
разредения продукт
:
1.1 % - 3.0 %
1.2 ИДЕНТИФИЦИРАНИ УПОТРЕБИ НА
ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ СМЕСТА, КОИТО СА ОТ
ЗНАЧЕНИЕ, И
УПОТРЕБИ, КОИТО НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ
Идентифицирани употреби
:
Продукт за миене и изплакване на
съдове; Автоматичен
процес
Средство за отстраняване на котлен
камък. Ръчен процес
Препоръчителни
ограничения при употреба
:
Само за индустриална и професионална
употреба.
1.3 ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА
ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Фирма
:
Еколаб ЕООД
бул. Цариградско шосе 115А
BG-1784 София, България 02 976 80 33 (от 9 до 17:30
ч.)
csbulgaria@ecolab.com
1.4 ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
Телефонен номер при
спешни случаи
:
+35924373541
+32-(0)3-575-5555
Телефон на Центъра за
информация по отровите
:
02 915 44 09 (Клиника по токсикология при
УМБАЛСМ
"Н.П.Пирогов")
Дата на
съста
                
                Olvassa el a teljes dokumentumot
                
              

Dokumentumok más nyelveken

Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap spanyol 24-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap cseh 24-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap dán 17-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap német 16-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap görög 28-04-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap angol 25-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap francia 17-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap olasz 25-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap lett 26-01-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap litván 26-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap magyar 18-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap holland 23-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap lengyel 19-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap portugál 26-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap román 26-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap szlovák 27-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap szlovén 20-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap finn 24-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap svéd 25-01-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap orosz 27-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap norvég 19-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap ukrán 28-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap horvát 25-01-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap szerb 27-11-2017

A termékkel kapcsolatos riasztások keresése

Dokumentumelőzmények megtekintése