SOLID LIME-A-WAY (EU)

Country: Búlgaría

Tungumál: búlgarska

Heimild: Ecolab

Kauptu það núna

Download Öryggisblað (SDS)
25-01-2022

Fáanlegur frá:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Öryggisblað

                ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
според
Регламент (EО) № 1907/2006
SOLID LIME-A-WAY
115863E
1 / 18
РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА
ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА
ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО
1.1 ИДЕНТИФИКАТОР НА ПРОДУКТА
Име на Продукта
:
SOLID LIME-A-WAY
Код на продукта
:
115863E
Употреба на
веществото/сместа
:
препарат за премахване на котлен
камък
Вид на веществото
:
Смес
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Информация за
разредения продукт
:
1.1 % - 3.0 %
1.2 ИДЕНТИФИЦИРАНИ УПОТРЕБИ НА
ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ СМЕСТА, КОИТО СА ОТ
ЗНАЧЕНИЕ, И
УПОТРЕБИ, КОИТО НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ
Идентифицирани употреби
:
Продукт за миене и изплакване на
съдове; Автоматичен
процес
Средство за отстраняване на котлен
камък. Ръчен процес
Препоръчителни
ограничения при употреба
:
Само за индустриална и професионална
употреба.
1.3 ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА
ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Фирма
:
Еколаб ЕООД
бул. Цариградско шосе 115А
BG-1784 София, България 02 976 80 33 (от 9 до 17:30
ч.)
csbulgaria@ecolab.com
1.4 ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
Телефонен номер при
спешни случаи
:
+35924373541
+32-(0)3-575-5555
Телефон на Центъра за
информация по отровите
:
02 915 44 09 (Клиника по токсикология при
УМБАЛСМ
"Н.П.Пирогов")
Дата на
съста
                
                Lestu allt skjalið
                
              

Skjöl á öðrum tungumálum

Öryggisblað Öryggisblað spænska 24-11-2017
Öryggisblað Öryggisblað tékkneska 24-11-2017
Öryggisblað Öryggisblað danska 17-09-2021
Öryggisblað Öryggisblað þýska 16-09-2021
Öryggisblað Öryggisblað gríska 28-04-2022
Öryggisblað Öryggisblað enska 25-11-2017
Öryggisblað Öryggisblað franska 17-09-2021
Öryggisblað Öryggisblað ítalska 25-11-2017
Öryggisblað Öryggisblað lettneska 26-01-2022
Öryggisblað Öryggisblað litháíska 26-11-2017
Öryggisblað Öryggisblað ungverska 18-09-2021
Öryggisblað Öryggisblað hollenska 23-11-2017
Öryggisblað Öryggisblað pólska 19-09-2021
Öryggisblað Öryggisblað portúgalska 26-11-2017
Öryggisblað Öryggisblað rúmenska 26-11-2017
Öryggisblað Öryggisblað slóvakíska 27-11-2017
Öryggisblað Öryggisblað slóvenska 20-09-2021
Öryggisblað Öryggisblað finnska 24-11-2017
Öryggisblað Öryggisblað sænska 25-01-2022
Öryggisblað Öryggisblað rússneska 27-11-2017
Öryggisblað Öryggisblað norska 19-09-2021
Öryggisblað Öryggisblað úkraínska 28-11-2017
Öryggisblað Öryggisblað króatíska 25-01-2022
Öryggisblað Öryggisblað serbneska 27-11-2017

Leitaðu viðvaranir sem tengjast þessari vöru