KLERCIDE-CR BIOCIDE A

País: Polônia

Língua: polonês

Origem: Ecolab

Compre agora

Descarregar Ficha de Segurança (SDS)
26-11-2017

Disponível em:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Ficha de Segurança

                IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA
KARTA CHARAKTERYSTYKI
MIESZANINY NIEBEZPIECZNEJ
KLERCIDE-CR BIOCIDE A
ZGODNIE Z REGULACJĄ UNII EUROPEJSKIEJ EC 1907/2006 WRAZ Z ANEKSAMI
1.
IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY
KLERCIDE-CR BIOCIDE A
NAZWA PRODUKTU
:
IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA
:
Preparat do dezynfekcji powierzchni
Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.
ZASTOSOWANIE PRODUKTU
DATA PRZEGLĄDU : 25 CZERWIEC 2010
WERSJA : 1
111048E
KOD :
WYTWÓRCA/
DYSTRYBUTOR/
IMPORTER
:
ECOLAB SP. Z O.O.
KALWARYJSKA 69
PL-30-504 KRAKÓW
POLSKA
TEL. NR:: + 48 (0)12 26 16 100
NR FAKSU: + 48 (0)12 26 16 101
EMAIL OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA KARTĘ: REACH.PL@ECOLAB.COM
TELEFON W RAZIE NIEBEZPIECZEŃSTWA: 012 26 16 100
TELEFON ALARMOWY
:
042 657 99 00, 042 6314767 INSTYTUT MEDYCYNY PRACY W ŁODZI (TELEFON
ALARMOWY)
IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
2.
KLASYFIKACJA
Nie sklasyfikowany.
:
Produkt ten nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu
Dyrektywy 1999/45/EC wraz z jej
późniejszymi zmianam.
BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWY OPIS SKUTKÓW I OBJAWÓW SZKODLIWEGO DZIAŁANIA
NA ZDROWIE CZŁOWIEKA I NA
ŚRODOWISKO ZNAJDUJE SIĘ W PUNKCIE 11.
SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH
3.
SUBSTANCJA/MIESZANINA
Mieszanina
:
NIE ZAWIERA SKŁADNIKÓW, KTÓRE W ŚWIETLE OBECNEJ WIEDZY DOSTAWCY
ORAZ W DANYM STĘŻENIU SĄ
KLASYFIKOWANE JAKO NIEBEZPIECZNE DLA ZDROWIA LUB OTOCZENIA, NIE MA
WIĘC WYMOGU WYMIENIANIA ICH W
NINIEJSZYM USTĘPIE.
Przemyć usta wodą. Wynieść narażoną osobę na świeże
powietrze. Nie
wywoływać wymiotów, jeśli nie jest to zalecane przez personel
medyczny.
Jeśli pojawią się objawy, zasięgnąć porady lekarskiej.
KONTAKT ZE SKÓRĄ
Natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody, od czasu do czasu
podnosząc górna i dolna powiekę. Zasięgnąć porady lekarskiej,
jeśli pojawi
się podrażnienie.
Spłukać skażoną skórę dużą ilością wody. Zdjąć skażoną
odzież i buty.
4.
PIERWSZA POMOC
Wynieść narażoną osobę na świeże powietrze. Jeśli pojawią
si
                
                Leia o documento completo
                
              

Documentos em outros idiomas

Ficha de Segurança Ficha de Segurança dinamarquês 24-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança alemão 23-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança grego 25-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança inglês 25-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança francês 23-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança italiano 25-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança húngaro 25-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança holandês 23-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança finlandês 24-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança sueco 24-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança norueguês 26-11-2017

Pesquisar alertas relacionados a este produto