KLERCIDE-CR BIOCIDE A

国: ポーランド

言語: ポーランド語

ソース: Ecolab

即購入

から入手可能:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

安全性データシート

                IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA
KARTA CHARAKTERYSTYKI
MIESZANINY NIEBEZPIECZNEJ
KLERCIDE-CR BIOCIDE A
ZGODNIE Z REGULACJĄ UNII EUROPEJSKIEJ EC 1907/2006 WRAZ Z ANEKSAMI
1.
IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY
KLERCIDE-CR BIOCIDE A
NAZWA PRODUKTU
:
IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA
:
Preparat do dezynfekcji powierzchni
Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.
ZASTOSOWANIE PRODUKTU
DATA PRZEGLĄDU : 25 CZERWIEC 2010
WERSJA : 1
111048E
KOD :
WYTWÓRCA/
DYSTRYBUTOR/
IMPORTER
:
ECOLAB SP. Z O.O.
KALWARYJSKA 69
PL-30-504 KRAKÓW
POLSKA
TEL. NR:: + 48 (0)12 26 16 100
NR FAKSU: + 48 (0)12 26 16 101
EMAIL OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA KARTĘ: REACH.PL@ECOLAB.COM
TELEFON W RAZIE NIEBEZPIECZEŃSTWA: 012 26 16 100
TELEFON ALARMOWY
:
042 657 99 00, 042 6314767 INSTYTUT MEDYCYNY PRACY W ŁODZI (TELEFON
ALARMOWY)
IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
2.
KLASYFIKACJA
Nie sklasyfikowany.
:
Produkt ten nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu
Dyrektywy 1999/45/EC wraz z jej
późniejszymi zmianam.
BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWY OPIS SKUTKÓW I OBJAWÓW SZKODLIWEGO DZIAŁANIA
NA ZDROWIE CZŁOWIEKA I NA
ŚRODOWISKO ZNAJDUJE SIĘ W PUNKCIE 11.
SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH
3.
SUBSTANCJA/MIESZANINA
Mieszanina
:
NIE ZAWIERA SKŁADNIKÓW, KTÓRE W ŚWIETLE OBECNEJ WIEDZY DOSTAWCY
ORAZ W DANYM STĘŻENIU SĄ
KLASYFIKOWANE JAKO NIEBEZPIECZNE DLA ZDROWIA LUB OTOCZENIA, NIE MA
WIĘC WYMOGU WYMIENIANIA ICH W
NINIEJSZYM USTĘPIE.
Przemyć usta wodą. Wynieść narażoną osobę na świeże
powietrze. Nie
wywoływać wymiotów, jeśli nie jest to zalecane przez personel
medyczny.
Jeśli pojawią się objawy, zasięgnąć porady lekarskiej.
KONTAKT ZE SKÓRĄ
Natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody, od czasu do czasu
podnosząc górna i dolna powiekę. Zasięgnąć porady lekarskiej,
jeśli pojawi
się podrażnienie.
Spłukać skażoną skórę dużą ilością wody. Zdjąć skażoną
odzież i buty.
4.
PIERWSZA POMOC
Wynieść narażoną osobę na świeże powietrze. Jeśli pojawią
si
                
                完全なドキュメントを読む
                
              

他の言語のドキュメント

安全性データシート 安全性データシート デンマーク語 24-11-2017
安全性データシート 安全性データシート ドイツ語 23-11-2017
安全性データシート 安全性データシート ギリシャ語 25-11-2017
安全性データシート 安全性データシート 英語 25-11-2017
安全性データシート 安全性データシート フランス語 23-11-2017
安全性データシート 安全性データシート イタリア語 25-11-2017
安全性データシート 安全性データシート ハンガリー語 25-11-2017
安全性データシート 安全性データシート オランダ語 23-11-2017
安全性データシート 安全性データシート フィンランド語 24-11-2017
安全性データシート 安全性データシート スウェーデン語 24-11-2017
安全性データシート 安全性データシート ノルウェー語 26-11-2017

この製品に関連するアラートを検索

ドキュメントの履歴を表示する