KLERCIDE-CR BIOCIDE A

Quốc gia: Ba Lan

Ngôn ngữ: Tiếng Ba Lan

Nguồn: Ecolab

Buy It Now

Sẵn có từ:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Bảng dữ liệu an toàn

                IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA
KARTA CHARAKTERYSTYKI
MIESZANINY NIEBEZPIECZNEJ
KLERCIDE-CR BIOCIDE A
ZGODNIE Z REGULACJĄ UNII EUROPEJSKIEJ EC 1907/2006 WRAZ Z ANEKSAMI
1.
IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY
KLERCIDE-CR BIOCIDE A
NAZWA PRODUKTU
:
IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA
:
Preparat do dezynfekcji powierzchni
Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.
ZASTOSOWANIE PRODUKTU
DATA PRZEGLĄDU : 25 CZERWIEC 2010
WERSJA : 1
111048E
KOD :
WYTWÓRCA/
DYSTRYBUTOR/
IMPORTER
:
ECOLAB SP. Z O.O.
KALWARYJSKA 69
PL-30-504 KRAKÓW
POLSKA
TEL. NR:: + 48 (0)12 26 16 100
NR FAKSU: + 48 (0)12 26 16 101
EMAIL OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA KARTĘ: REACH.PL@ECOLAB.COM
TELEFON W RAZIE NIEBEZPIECZEŃSTWA: 012 26 16 100
TELEFON ALARMOWY
:
042 657 99 00, 042 6314767 INSTYTUT MEDYCYNY PRACY W ŁODZI (TELEFON
ALARMOWY)
IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
2.
KLASYFIKACJA
Nie sklasyfikowany.
:
Produkt ten nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu
Dyrektywy 1999/45/EC wraz z jej
późniejszymi zmianam.
BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWY OPIS SKUTKÓW I OBJAWÓW SZKODLIWEGO DZIAŁANIA
NA ZDROWIE CZŁOWIEKA I NA
ŚRODOWISKO ZNAJDUJE SIĘ W PUNKCIE 11.
SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH
3.
SUBSTANCJA/MIESZANINA
Mieszanina
:
NIE ZAWIERA SKŁADNIKÓW, KTÓRE W ŚWIETLE OBECNEJ WIEDZY DOSTAWCY
ORAZ W DANYM STĘŻENIU SĄ
KLASYFIKOWANE JAKO NIEBEZPIECZNE DLA ZDROWIA LUB OTOCZENIA, NIE MA
WIĘC WYMOGU WYMIENIANIA ICH W
NINIEJSZYM USTĘPIE.
Przemyć usta wodą. Wynieść narażoną osobę na świeże
powietrze. Nie
wywoływać wymiotów, jeśli nie jest to zalecane przez personel
medyczny.
Jeśli pojawią się objawy, zasięgnąć porady lekarskiej.
KONTAKT ZE SKÓRĄ
Natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody, od czasu do czasu
podnosząc górna i dolna powiekę. Zasięgnąć porady lekarskiej,
jeśli pojawi
się podrażnienie.
Spłukać skażoną skórę dużą ilością wody. Zdjąć skażoną
odzież i buty.
4.
PIERWSZA POMOC
Wynieść narażoną osobę na świeże powietrze. Jeśli pojawią
si
                
                Đọc toàn bộ tài liệu
                
              

Tài liệu bằng các ngôn ngữ khác

Bảng dữ liệu an toàn Bảng dữ liệu an toàn Tiếng Đan Mạch 24-11-2017
Bảng dữ liệu an toàn Bảng dữ liệu an toàn Tiếng Đức 23-11-2017
Bảng dữ liệu an toàn Bảng dữ liệu an toàn Tiếng Hy Lạp 25-11-2017
Bảng dữ liệu an toàn Bảng dữ liệu an toàn Tiếng Anh 25-11-2017
Bảng dữ liệu an toàn Bảng dữ liệu an toàn Tiếng Pháp 23-11-2017
Bảng dữ liệu an toàn Bảng dữ liệu an toàn Tiếng Ý 25-11-2017
Bảng dữ liệu an toàn Bảng dữ liệu an toàn Tiếng Hungary 25-11-2017
Bảng dữ liệu an toàn Bảng dữ liệu an toàn Tiếng Hà Lan 23-11-2017
Bảng dữ liệu an toàn Bảng dữ liệu an toàn Tiếng Phần Lan 24-11-2017
Bảng dữ liệu an toàn Bảng dữ liệu an toàn Tiếng Thụy Điển 24-11-2017
Bảng dữ liệu an toàn Bảng dữ liệu an toàn Tiếng Na Uy 26-11-2017

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này