APEX POWER (116634E)

País: Bulgária

Língua: búlgaro

Origem: Ecolab

Compre agora

Ficha de Segurança Ficha de Segurança (SDS)
24-11-2017

Disponível em:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Ficha de Segurança

                ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
според
Регламент (EО) № 1907/2006
APEX POWER
116634E
1 / 17
РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА
ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА
ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО
1.1 ИДЕНТИФИКАТОР НА ПРОДУКТА
Име на Продукта
:
Apex Power
Код на продукта
:
116634E
Употреба на
веществото/сместа
:
препарат за машинно измиване на
съдове
Вид на веществото
:
Смес
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Информация за
разредения продукт
:
0.12 % - 0.2 %
1.2 ИДЕНТИФИЦИРАНИ УПОТРЕБИ НА
ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ СМЕСТА, КОИТО СА ОТ
ЗНАЧЕНИЕ, И
УПОТРЕБИ, КОИТО НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ
Идентифицирани употреби
:
Продукт за миене и изплакване на
съдове; Автоматичен
процес
Препоръчителни
ограничения при употреба
:
Само за индустриална и професионална
употреба.
1.3 ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА
ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Фирма
:
Еколаб ЕООД
бул. Цариградско шосе 115А
BG-1784 София, България 02 976 80 33 (от 9 до 17:30
ч.)
csbulgaria@ecolab.com
1.4 ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
Телефонен номер при
спешни случаи
:
02 976 80 33 (от 9 до 17:30 ч.)
Телефон на Центъра за
информация по отровите
:
02 915 44 09 (Клиника по токсикология при
УМБАЛСМ
"Н.П.Пирогов")
Дата на
съставяне/преработка
:
24.05.2017
Издание
:
1.2
РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ НА ОП
                
                Leia o documento completo
                
              

Documentos em outros idiomas

Ficha de Segurança Ficha de Segurança espanhol 27-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança tcheco 24-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança dinamarquês 24-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança alemão 18-09-2021
Ficha de Segurança Ficha de Segurança estoniano 17-09-2021
Ficha de Segurança Ficha de Segurança grego 18-09-2021
Ficha de Segurança Ficha de Segurança inglês 25-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança francês 18-09-2021
Ficha de Segurança Ficha de Segurança italiano 18-09-2021
Ficha de Segurança Ficha de Segurança letão 25-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança lituano 19-09-2021
Ficha de Segurança Ficha de Segurança húngaro 25-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança holandês 16-09-2021
Ficha de Segurança Ficha de Segurança polonês 19-09-2021
Ficha de Segurança Ficha de Segurança português 26-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança romeno 26-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança eslovaco 27-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança esloveno 27-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança finlandês 24-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança sueco 25-01-2022
Ficha de Segurança Ficha de Segurança russo 19-09-2021
Ficha de Segurança Ficha de Segurança norueguês 26-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança ucraniano 28-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança croata 24-11-2017
Ficha de Segurança Ficha de Segurança sérvio 29-04-2022

Pesquisar alertas relacionados a este produto