APEX POWER (116634E)

Ország: Bulgária

Nyelv: bolgár

Forrás: Ecolab

Vedd Meg Most

Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap (SDS)
24-11-2017

Beszerezhető a:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Biztonsági adatlap

                ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
според
Регламент (EО) № 1907/2006
APEX POWER
116634E
1 / 17
РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА
ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА
ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО
1.1 ИДЕНТИФИКАТОР НА ПРОДУКТА
Име на Продукта
:
Apex Power
Код на продукта
:
116634E
Употреба на
веществото/сместа
:
препарат за машинно измиване на
съдове
Вид на веществото
:
Смес
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Информация за
разредения продукт
:
0.12 % - 0.2 %
1.2 ИДЕНТИФИЦИРАНИ УПОТРЕБИ НА
ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ СМЕСТА, КОИТО СА ОТ
ЗНАЧЕНИЕ, И
УПОТРЕБИ, КОИТО НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ
Идентифицирани употреби
:
Продукт за миене и изплакване на
съдове; Автоматичен
процес
Препоръчителни
ограничения при употреба
:
Само за индустриална и професионална
употреба.
1.3 ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА
ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Фирма
:
Еколаб ЕООД
бул. Цариградско шосе 115А
BG-1784 София, България 02 976 80 33 (от 9 до 17:30
ч.)
csbulgaria@ecolab.com
1.4 ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
Телефонен номер при
спешни случаи
:
02 976 80 33 (от 9 до 17:30 ч.)
Телефон на Центъра за
информация по отровите
:
02 915 44 09 (Клиника по токсикология при
УМБАЛСМ
"Н.П.Пирогов")
Дата на
съставяне/преработка
:
24.05.2017
Издание
:
1.2
РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ НА ОП
                
                Olvassa el a teljes dokumentumot
                
              

Dokumentumok más nyelveken

Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap spanyol 27-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap cseh 24-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap dán 24-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap német 18-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap észt 17-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap görög 18-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap angol 25-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap francia 18-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap olasz 18-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap lett 25-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap litván 19-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap magyar 25-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap holland 16-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap lengyel 19-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap portugál 26-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap román 26-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap szlovák 27-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap szlovén 27-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap finn 24-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap svéd 25-01-2022
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap orosz 19-09-2021
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap norvég 26-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap ukrán 28-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap horvát 24-11-2017
Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap szerb 29-04-2022

A termékkel kapcsolatos riasztások keresése

Dokumentumelőzmények megtekintése