APEX POWER (116634E)

País: Bulgaria

Idioma: búlgaro

Fuente: Ecolab

Cómpralo ahora

Disponible desde:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Ficha de datos de seguridad

                ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
според
Регламент (EО) № 1907/2006
APEX POWER
116634E
1 / 17
РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА
ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА
ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО
1.1 ИДЕНТИФИКАТОР НА ПРОДУКТА
Име на Продукта
:
Apex Power
Код на продукта
:
116634E
Употреба на
веществото/сместа
:
препарат за машинно измиване на
съдове
Вид на веществото
:
Смес
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Информация за
разредения продукт
:
0.12 % - 0.2 %
1.2 ИДЕНТИФИЦИРАНИ УПОТРЕБИ НА
ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ СМЕСТА, КОИТО СА ОТ
ЗНАЧЕНИЕ, И
УПОТРЕБИ, КОИТО НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ
Идентифицирани употреби
:
Продукт за миене и изплакване на
съдове; Автоматичен
процес
Препоръчителни
ограничения при употреба
:
Само за индустриална и професионална
употреба.
1.3 ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА
ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Фирма
:
Еколаб ЕООД
бул. Цариградско шосе 115А
BG-1784 София, България 02 976 80 33 (от 9 до 17:30
ч.)
csbulgaria@ecolab.com
1.4 ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
Телефонен номер при
спешни случаи
:
02 976 80 33 (от 9 до 17:30 ч.)
Телефон на Центъра за
информация по отровите
:
02 915 44 09 (Клиника по токсикология при
УМБАЛСМ
"Н.П.Пирогов")
Дата на
съставяне/преработка
:
24.05.2017
Издание
:
1.2
РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ НА ОП
                
                Leer el documento completo
                
              

Documentos en otros idiomas

Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad español 27-11-2017
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad checo 24-11-2017
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad danés 24-11-2017
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad alemán 18-09-2021
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad estonio 17-09-2021
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad griego 18-09-2021
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad inglés 25-11-2017
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad francés 18-09-2021
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad italiano 18-09-2021
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad letón 25-11-2017
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad lituano 19-09-2021
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad húngaro 25-11-2017
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad neerlandés 16-09-2021
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad polaco 19-09-2021
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad portugués 26-11-2017
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad rumano 26-11-2017
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad eslovaco 27-11-2017
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad esloveno 27-11-2017
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad finés 24-11-2017
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad sueco 25-01-2022
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad ruso 19-09-2021
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad noruego 26-11-2017
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad ucraniano 28-11-2017
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad croata 24-11-2017
Ficha de datos de seguridad Ficha de datos de seguridad serbio 29-04-2022

Buscar alertas relacionadas con este producto