Vetroxy LA 200 mg/ml (co odpowiada 216 mg/ml oksytetracykliny dwuwodnej) roztwór do wstrzykiwań

Polska - polski - URPL (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)

Kup teraz

Składnik aktywny:
Oxytetracyclinum dihydricum
Dostępny od:
Cross Vetpharm Group Ltd.
INN (International Nazwa):
Oxytetracyclinum dihydricum
Dawkowanie:
200 mg/ml (co odpowiada 216 mg/ml oksytetracykliny dwuwodnej)
Forma farmaceutyczna:
roztwór do wstrzykiwań
Podsumowanie produktu:
1 fiol. 100 ml, 5391510235378, Rp
Numer pozwolenia:
2786

B. ULOTKA INFORMACYJNA

ULOTKA INFORMACYJNA

Vetroxy LA 200 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła, owiec i świń

1.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY

ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:

Cross Vetpharm Group Ltd.

Broomhill Road,

Tallaght

Dublin 24

Irlandia

2.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Vetroxy LA 200 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła, owiec i świń

Oksytetracyklina

3.

ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

Klarowny, bursztynowy roztwór do wstrzykiwań

1 ml zawiera:

Oksytetracyklina 200 mg

4.

WSKAZANIA LECZNICZE

Produkt jest wskazany do stosowania w leczeniu zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na

oksytetracyklinę u bydła, owiec i świń:

Bydło:

Pastereloza i zakażenia układu oddechowego wywołane przez

Mannheimia haemolytica

Pasteurella multocida

Zakażenia pępka i septyczne zapalenie stawów wywołane przez

Trueperella pyogenes

Escherichia coli

Staphylococcus aureus

Kliniczne zapalenie wymienia wywołane przez

Trueperella pyogenes

Escherichia coli

Staphylococcus aureus

Streptococcus agalactiae

Streptococcus uberis

Zapalenie macicy wywołane przez

Escherichia coli

Owce:

Pastereloza i zakażenia układu oddechowego wywołane przez

Mannheimia haemolytica

Pasteurella multocida

Zakażenia pępka i septyczne zapalenie stawów wywołane przez

Trueperella pyogenes

Escherichia coli

Kliniczne zapalenie wymienia wywołane przez

Trueperella pyogenes

Escherichia coli

Staphylococcus aureus

Różyca wywołana przez

Erysipelothrix rhusiopathiae

Produkt można także stosować w leczeniu i metafilaktyce enzootycznego ronienia u owiec

wywołanego przez

Chlamydophila abortus

Świnie:

Pastereloza i zakażenia układu oddechowego wywołane przez

Mannheimia haemolytica

Pasteurella multocida

Zakażenia pępka i septyczne zapalenie stawów wywołane przez

Trueperella pyogenes

Escherichia coli

Staphylococcus aureus

Kliniczne zapalenie wymienia wywołane przez

Escherichia coli

Różyca wywołana przez

Erysipelothrix rhusiopathiae

Zakaźne zanikowe zapalenie nosa wywołane przez

Bordetella bronchiseptica

Pasteurella

multocida

5.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować u koni, psów i kotów.

Nie stosować u zwierząt z uszkodzeniem wątroby lub nerek.

Nie stosować w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek

substancję pomocniczą.

6.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Mimo że produkt jest dobrze tolerowany, obserwowano sporadyczne przypadki łagodnej miejscowej

reakcji o charakterze przejściowym.

Tetracykliny mogą ponadto powodować reakcje fotoalergiczne, a w rzadkich przypadkach —

hepatotoksyczność i zaburzenia składu krwi.

Podanie oksytetracykliny młodym zwierzętom może spowodować żółte, brązowe lub szare

przebarwienie kości i zębów. Duże dawki lub przewlekłe podawanie może opóźniać wzrost i gojenie

kości.

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów

niewymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii.

7.

DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło, owce i świnie

8.

DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA(-I) I SPOSÓB PODANIA

Zalecana dawka to 20 mg/kg m.c. (co odpowiada 1 ml na 10 kg m.c.) w głębokim wstrzyknięciu

domięśniowym. Aby zapewnić prawidłowe dawkowanie i uniknąć podania zbyt małej dawki

produktu, należy możliwie najdokładniej określić masę ciała zwierzęcia.

Produkt zalecany jest wyłącznie do jednorazowego podania.

Korek można bezpiecznie przekłuwać maksymalnie 35 razy. Przy leczeniu grup zwierząt należy

stosować igłę do nabierania.

Maksymalna objętość produktu na jedno miejsce wstrzyknięcia wynosi:

Bydło: 20 ml

Świnie: 10 ml

Owce:

5 ml

9.

ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

Patrz punkt 8.

10.

OKRES(-Y) KARENCJI

Bydło:

Tkanki jadalne: 31 dni

Mleko: 10 dni

Owce:

Tkanki jadalne: 9 dni

Mleko: 7 dni

Świnie:

Tkanki jadalne: 18 dni

11.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25ºC.

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni.

Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na

etykiecie po skrócie „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

12.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt:

Brak

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:

Nie rozcieńczać.

Jeśli jednocześnie podawane są inne produkty lecznicze, należy do ich podania wybrać inne miejsce

wstrzyknięcia.

Produkt należy stosować w oparciu o wyniki badań wrażliwości bakterii wyizolowanych od

zakażonego zwierzęcia. Jeśli nie jest to możliwe, leczenie powinno być oparte na lokalnych

(obowiązujących w danym regionie lub na danej fermie) informacjach epidemiologicznych na temat

wrażliwości bakterii docelowych.

Przy stosowaniu produktu należy uwzględnić oficjalne i lokalne wytyczne dotyczące stosowania

substancji przeciwdrobnoustrojowych.

Stosowanie produktu niezgodnie z instrukcjami zawartymi w ChPLW może prowadzić do

zwiększenia rozpowszechnienia bakterii opornych na oksytetracyklinę oraz zmniejszenia skuteczności

leczenia innymi tetracyklinami ze względu na możliwość wystąpienia oporności krzyżowej.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom:

Dimetyloacetamid (substancja pomocnicza) może działać szkodliwie na płód, dlatego kobiety w

wieku rozrodczym powinny zachować szczególną ostrożność, aby podczas podawania produktu nie

dopuścić do ekspozycji na produkt wskutek rozlania na skórę czy przypadkowego samowstrzyknięcia.

Produktu nie powinny podawać kobiety, które są w ciąży, przypuszczają, że mogą być w ciąży lub

próbują zajść w ciążę.

U osób uczulonych produkt może wywołać reakcje o typie alergii.

Osoby o znanej nadwrażliwości na tetracykliny powinny unikać kontaktu z produktem.

Produkt może podrażniać oczy i skórę. Unikać kontaktu produktu ze skórą i oczami. Jeśli dojdzie do

przypadkowego kontaktu ze skórą lub oczami, przemyć skażone miejsce dużą ilością wody.

Zachować ostrożność, aby zapobiec przypadkowemu samowstrzyknięciu. Po przypadkowym

samowstrzyknięciu należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi

ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Po użyciu umyć ręce.

Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności:

Oksytetracyklina (substancja czynna) łatwo przenika przez łożysko, a jej stężenia w krwi płodowej

mogą osiągać stężenia w krwi matczynej, choć zazwyczaj są one nieco niższe. Tetracykliny odkładają

się w zębach, powodując ich przebarwienia, hipoplazję szkliwa i zmniejszoną mineralizację.

Tetracykliny mogą ponadto spowalniać rozwój układu kostnego u płodu, produkt należy zatem

stosować wyłącznie w drugiej połowie ciąży, gdy korzyści przewyższają ryzyko dla płodu.

Oksytetracyklina przenika do mleka, osiągając w nim ogólnie niskie stężenia.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:

Oksytetracykliny nie należy podawać jednocześnie z antybiotykami bakteriobójczymi, takimi jak

penicyliny i cefalosporyny.

Tetracykliny mogą chelatować z kationami dwu- i trójwartościowymi (Mg, Fe, Al, Ca).

Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki):

Nie jest znana swoista odtrutka, w związku z czym w przypadku wystąpienia objawów możliwego

przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe.

Główne niezgodności farmaceutyczne:

Produktu nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

13.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z

NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Leków nie należy usuwać do kanalizacji.

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z

obowiązującymi przepisami.

14.

DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI

DD/MM/RRRR

15.

INNE INFORMACJE

Wielkości opakowań: Pojemniki o pojemności 100 ml

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy

kontaktować się z lokalnym przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego.

Vet-Agro Trading Sp. z o.o.

Ul. Mełgiewska 18

20-234 Lublin

Poland

Nr pozwolenia: xxxx

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

1.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Vetroxy LA 200 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła, owiec i świń

Vetroxy LA 200 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs – UK, EE, LV, HU, NL, EL

Vetroxy vet 200 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs – SE

2.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml zawiera:

Substancja czynna:

Oksytetracyklina 200,0 mg (co odpowiada 216 mg oksytetracykliny dwuwodnej)

Substancja pomocnicza:

Sodu formaldehydosulfoksylan dwuwodny 4,0 mg

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań

Klarowny, bursztynowy roztwór

4.

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1

Docelowe gatunki zwierząt

Bydło, owce i świnie

4.2

Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Leczenie zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na oksytetracyklinę u bydła, owiec i świń:

Bydło:

Pastereloza i zakażenia układu oddechowego wywołane przez

Mannheimia haemolytica

Pasteurella multocida

Zakażenia pępka i septyczne zapalenie stawów wywołane przez

Trueperella pyogenes

Escherichia coli

Staphylococcus aureus

Kliniczne zapalenie wymienia wywołane przez

Trueperella pyogenes

Escherichia coli

Staphylococcus aureus

Streptococcus agalactiae

Streptococcus uberis

Zapalenie macicy wywołane przez

Escherichia coli

Owce:

Pastereloza i zakażenia układu oddechowego wywołane przez

Mannheimia haemolytica

Pasteurella multocida

Zakażenia pępka i septyczne zapalenie stawów wywołane przez

Trueperella pyogenes

Escherichia coli

Kliniczne zapalenie wymienia wywołane przez

Trueperella pyogenes

Escherichia coli

Staphylococcus aureus

Różyca wywołana przez

Erysipelothrix rhusiopathiae

Produkt można także stosować w leczeniu i metafilaktyce enzootycznego ronienia u owiec

wywołanego przez

Chlamydophila abortus

Świnie:

Pastereloza i zakażenia układu oddechowego wywołane przez

Mannheimia haemolytica

Pasteurella multocida

Zakażenia pępka i septyczne zapalenie stawów wywołane przez

Trueperella pyogenes

Escherichia coli

Staphylococcus aureus

Kliniczne zapalenie wymienia wywołane przez

Escherichia coli

Różyca wywołana przez

Erysipelothrix rhusiopathiae

Zakaźne zanikowe zapalenie nosa wywołane przez

Bordetella bronchiseptica

Pasteurella

multocida

4.3

Przeciwwskazania

Nie stosować u koni, psów i kotów.

Nie stosować u zwierząt z uszkodzeniem wątroby lub nerek.

Nie stosować w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną

substancję pomocniczą.

4.4

Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Brak

4.5

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

Nie rozcieńczać.

Jeśli jednocześnie podawane są inne produkty lecznicze, należy do ich podania wybrać inne miejsce

wstrzyknięcia.

Produkt należy stosować w oparciu o wyniki badań wrażliwości bakterii wyizolowanych od

zakażonego zwierzęcia. Jeśli nie jest to możliwe, leczenie powinno być oparte na lokalnych

(obowiązujących w danym regionie lub na danej fermie) informacjach epidemiologicznych na temat

wrażliwości bakterii docelowych.

Przy stosowaniu produktu należy uwzględnić oficjalne i lokalne wytyczne dotyczące stosowania

substancji przeciwdrobnoustrojowych.

Stosowanie produktu niezgodnie z instrukcjami zawartymi w ChPLW może prowadzić do

zwiększenia rozpowszechnienia bakterii opornych na oksytetracyklinę oraz zmniejszenia skuteczności

leczenia innymi tetracyklinami ze względu na możliwość wystąpienia oporności krzyżowej.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Dimetyloacetamid (substancja pomocnicza) może działać szkodliwie na płód, dlatego kobiety w

wieku rozrodczym powinny zachować szczególną ostrożność, aby podczas podawania produktu nie

dopuścić do ekspozycji na produkt wskutek rozlania na skórę czy przypadkowego samowstrzyknięcia.

Produktu nie powinny podawać kobiety, które są w ciąży, przypuszczają, że mogą być w ciąży lub

próbują zajść w ciążę.

U osób uczulonych produkt może wywołać reakcje o typie alergii.

Osoby o znanej nadwrażliwości na tetracykliny powinny unikać kontaktu z produktem.

Produkt może podrażniać oczy i skórę. Unikać kontaktu produktu ze skórą i oczami. Jeśli dojdzie do

przypadkowego kontaktu ze skórą lub oczami, przemyć skażone miejsce dużą ilością wody.

Zachować ostrożność, aby zapobiec przypadkowemu samowstrzyknięciu. Po przypadkowym

samowstrzyknięciu należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi

ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Po użyciu umyć ręce.

4.6

Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Mimo, że produkt jest dobrze tolerowany, obserwowano sporadyczne przypadki łagodnej, miejscowej

reakcji o charakterze przejściowym.

Tetracykliny mogą ponadto powodować reakcje fotoalergiczne, a w rzadkich przypadkach —

hepatotoksyczność i zaburzenia składu krwi.

Podanie oksytetracykliny młodym zwierzętom może spowodować żółte, brązowe lub szare

przebarwienie kości i zębów. Duże dawki lub przewlekłe podawanie może opóźniać wzrost i gojenie

kości.

4.7.

Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Oksytetracyklina (substancja czynna) łatwo przenika przez łożysko, a jej stężenia w krwi płodowej

mogą osiągać stężenia w krwi matczynej, choć zazwyczaj są one nieco niższe. Tetracykliny odkładają

się w zębach, powodując ich przebarwienia, hipoplazję szkliwa i zmniejszoną mineralizację.

Tetracykliny mogą ponadto spowalniać rozwój układu kostnego u płodu, produkt należy zatem

stosować wyłącznie w drugiej połowie ciąży, gdy korzyści przewyższają ryzyko dla płodu.

Produkt można bezpieczne podawać zwierzętom w okresie laktacji.

Oksytetracyklina przenika do mleka, osiągając tam ogólnie niskie stężenia.

4.8

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Oksytetracykliny nie należy podawać jednocześnie z antybiotykami bakteriobójczymi, takimi jak

penicyliny i cefalosporyny.

Tetracykliny mogą chelatować z kationami dwu- i trójwartościowymi (Mg, Fe, Al, Ca).

4.9

Dawkowanie i droga(i) podawania

Zalecana dawka to 20 mg/kg m.c. (co odpowiada 1 ml na 10 kg m.c.) w głębokim wstrzyknięciu

domięśniowym. Aby zapewnić prawidłowe dawkowanie i uniknąć podania zbyt małej dawki

produktu, należy możliwie najdokładniej określić masę ciała zwierzęcia.

Produkt zalecany wyłącznie do jednorazowego podania.

Korek można bezpiecznie przekłuwać maksymalnie 35 razy. Przy leczeniu grup zwierząt należy

stosować igłę do nabierania.

Maksymalna objętość produktu na jedno miejsce wstrzyknięcia wynosi:

Bydło: 20 ml

Świnie: 10 ml

Owce:

5 ml

4.10

Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej

pomocy, odtrutki), jeśli konieczne

Nie jest znana swoista odtrutka, w związku z czym w przypadku wystąpienia objawów możliwego

przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe.

4.11

Okres(-y) karencji

Bydło:

Tkanki jadalne: 31 dni

Mleko: 10 dni

Owce:

Tkanki jadalne: 9 dni

Mleko: 7 dni

Świnie:

Tkanki jadalne: 18 dni

5.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna:

leki przeciwbakteryjne do stosowania ogólnoustrojowego, tetracykliny.

Kod ATCvet: QJ01AA06

5.1

Właściwości farmakodynamiczne

Oksytetracyklina jest antybiotykiem o działaniu bakteriostatycznym, który we wrażliwych na nią

bakteriach hamuje syntezę białek. Wewnątrz komórki oksytetracyklina nieodwracalnie wiąże się z

receptorami na podjednostce 30S rybosomu bakteryjnego, przez co blokuje wiązanie aminoacylo-

tRNA z miejscem akceptorowym w kompleksie mRNA–rybosom. W konsekwencji blokada ta

zapobiega przyłączaniu aminokwasów do wydłużającego się łańcucha peptydowego, tym samym

hamując syntezę białek.

Skuteczność oksytetracykliny wykazano w badaniach

in vitro

wobec następujących gatunków

bakterii:

Bordetella bronchiseptica

Trueperella pyogenes

Erysipelothrix rhusiopathiae

Escherichia

coli

Mannheimia haemolytica

Pasteurella multocida, Staphylococcus aureus

Streptococcus

agalactiae

Streptococcus uberis

Ustalono, że istnieje wiele genów, które kodują oporność na tetracykliny. Geny te mogą być

przekazywane za pośrednictwem plazmidów i transpozonów zarówno między bakteriami

chorobotwórczymi, jak i niechorobotwórczymi. Do najczęstszych mechanizmów oporności zalicza się

usuwanie antybiotyku z komórki drobnoustroju przez energozależne pompy efluksowe oraz

blokowanie wiązania rybosomu przez mutację miejsc docelowych. Oporność na jeden antybiotyk

tetracyklinowy pociąga za sobą oporność krzyżową na całą grupę tych antybiotyków.

Oporność na oksytetracyklinę ustalono w wielu patogenach zwierząt, jednak jej występowanie jest

bardzo zróżnicowane w zależności od lokalizacji. W przypadku izolatów zwierzęcych wartością

graniczną lekowrażliwości jest S ≤ 2 µg/ml dla patogenów układu oddechowego bydła i wartość

≤ 0,5 µg/ml dla patogenów świń. W przypadku pozostałych izolatów stosuje się wartość graniczną

lekowrażliwości dla patogenów ludzkich, tj. S ≤ 4 µg/ml dla wszystkich drobnoustrojów z wyjątkiem

paciorkowców, która wynosi S ≤ 2 µg/ml (klasyfikacja CLSI, 2007).

5.2

Właściwości farmakokinetyczne

Maksymalne stężenie produktu we krwi osiąga się po 4–8 godzinach od podania domięśniowego.

6.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.1

Wykaz substancji pomocniczych

Sodu formaldehydosulfoksylan dwuwodny

Magnezu tlenek, lekki

Dimetyloacetamid

Disodu edetynian

Etanoloamina (do ustalenia pH)

Kwas solny stężony (do ustalenia pH)

Woda do wstrzykiwań

6.2

Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego

weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

6.3

Okres ważności

Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 2 lata.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni.

6.4

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25ºC.

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

6.5

Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego

Fiolki oranżowe ze szkła typu II o pojemności 100 ml, zamknięte korkiem z gumy bromobutylowej i

aluminiowym kapslem, zapakowane pojedynczo w opakowania zewnętrzne.

6.6

Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego

weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów

Leków nie należy usuwać do kanalizacji.

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z

obowiązującymi przepisami.

7.

NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Cross Vetpharm Group Ltd

Broomhill Road,

Tallaght

Dublin 24

Irlandia

8.

NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.

DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

ZAKAZ WYTWARZANIA, IMPORTU, POSIADANIA, SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB

STOSOWANIA

Podobne produkty

Wyszukaj powiadomienia związane z tym produktem

Udostępnij tę informację