Xoterna Breezhaler

Główne informacje

 • Nazwa własna:
 • Xoterna Breezhaler
 • Używać do:
 • Ludzie
 • Typ medycyny:
 • alopatycznych narkotyków

Dokumenty

Lokalizacja

 • Dostępne w:
 • Xoterna Breezhaler
  Unia Europejska
 • Język:
 • polski

Informacje terapeutyczne

 • Grupa terapeutyczna:
 • Środki adrenergiczne w połączeniu z lekami antycholinergicznymi
 • Dziedzina terapeutyczna:
 • Choroba płuc, przewlekła obturacyjna
 • Wskazania:
 • Xoterna Breezhaler jest wskazany jako podtrzymujący lek rozszerzający oskrzela w celu złagodzenia objawów u dorosłych pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP).
 • Podsumowanie produktu:
 • Revision: 11

Inne informacje

Status

 • Źródło:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autoryzacji:
 • Upoważniony
 • Numer pozwolenia:
 • EMEA/H/C/003755
 • Data autoryzacji:
 • 18-09-2013
 • Kod EMEA:
 • EMEA/H/C/003755
 • Ostatnia aktualizacja:
 • 24-12-2018

Sprawozdanie z oceny publicznego

EMA/472762/2013

EMEA/H/C/003755

Streszczenie EPAR dla ogółu społeczeństwa

Xoterna Breezhaler

indakaterol / glikopironium

Niniejszy dokument jest streszczeniem Europejskiego Publicznego Sprawozdania Oceniającego (EPAR)

dotyczącego leku Xoterna Breezhaler. Wyjaśnia, jak Agencja oceniła lek w celu przyjęcia zaleceń w

sprawie przyznania pozwolenia na dopuszczenie go do obrotu w UE oraz warunków jego stosowania.

Jego celem nie jest zapewnienie praktycznej porady dotyczącej stosowania leku Xoterna Breezhaler.

W celu uzyskania praktycznych informacji na temat stosowania leku Xoterna Breezhaler należy

zapoznać się z ulotką dla pacjenta bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Co to jest lek Xoterna Breezhaler i w jakim celu się go stosuje?

Produkt Xoterna Breezhaler to lek zawierający dwie substancje czynne: indakaterol (85 mikrogramów)

i glikopironium (43 mikrogramy). Lek stosuje się w leczeniu podtrzymującym (standardowym) w celu

złagodzenia objawów choroby u dorosłych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP). POChP jest

przewlekłą chorobą, w przebiegu której dochodzi do uszkodzenia lub zablokowania dróg oddechowych

oraz woreczków pęcherzykowych w płucach, co prowadzi do trudności podczas wdychania i wydychania

powietrza z płuc.

Jak stosować lek Xoterna Breezhaler?

Lek Xoterna Breezhaler jest dostępny w postaci kapsułek zawierających proszek do inhalacji i jest

wydawany wyłącznie z przepisu lekarza.

Zalecana dawka to jedna inhalacja zawartości jednej kapsułki raz na dobę. Dawkę przyjmuje się

każdego dnia o tej samej porze, korzystając z przyrządu Xoterno Breezhaler. Inhalacji zawartości

kapsułek nie wolno wykonywać przy użyciu żadnego innego przyrządu.

W przypadku pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lek Xoterna Breezhaler należy

stosować wyłącznie po wnikliwej ocenie stosunku korzyści do ryzyka.

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Jak działa lek Xoterna Breezhaler?

Substancje czynne leku Xoterna Breezhaler – indakaterol i glikopironium – działają na różne sposoby w

celu rozszerzenia dróg oddechowych i usprawnienia oddychania w przebiegu POChP. Indakaterol jest

długo działającym beta2-agonistą. Przyłącza się do receptorów beta2-adrenergicznych znajdujących się

w mięśniach wielu narządów, między innymi w drogach oddechowych. Po podaniu drogą wziewną

indakaterol dociera do receptorów w drogach oddechowych i aktywuje je. Powoduje to rozluźnienie

mięśni dróg oddechowych.

Glikopironium jest antagonistą receptorów muskarynowych. Blokuje receptory znane jako receptory

muskarynowe, które kontrolują skurcze mięśni. Po podaniu drogą wziewną glikopironium powoduje

rozluźnienie mięśni dróg oddechowych.

Skojarzone działanie tych dwóch substancji czynnych pomaga w utrzymaniu rozszerzonych dróg

oddechowych i ułatwia oddychanie. Kombinacje antagonistów receptorów muskarynowych z długo

działającymi agonistami receptorów beta2-adrenergicznych są często stosowane w leczeniu POChP.

Jakie korzyści ze stosowania leku Xoterna Breezhaler zaobserwowano w

badaniach?

Lek Xoterna Breezhaler zbadano w dwóch badaniach głównych z udziałem 2667 pacjentów z POChP. W

jednym z tych badań porównywano lek Xoterna Breezhaler z placebo (inhalacja pozorowana) lub z

samym indakaterolem bądź glikopironium, a w drugim badaniu porównywano lek Xoterna Breezhaler z

flutykazonem skojarzonym z salmeterolem (standardowe leczenie stosowane w POChP). W obu

badaniach główną miarą skuteczności leczenia było zwiększenie natężonej objętości wydechowej (FEV

– maksymalna objętość powietrza, jaką pacjent jest w stanie uwolnić w czasie pierwszej sekundy

wydechu) po 26 tygodniach leczenia produktem Xoterna Breezhaler.

W pierwszym badaniu wykazano, że lek Xoterna Breezhaler był bardziej skuteczny niż placebo i

spowodował o 200 ml większy średni wzrost wartości FEV

. Ponadto lek Xoterna Breezhaler

spowodował wzrost wartości FEV1 o 70 ml większy niż w przypadku samego indakaterolu i o 90 ml

większy niż w przypadku samego glikopironium. W drugim badaniu średni wzrost wartości FEV1 był o

140 ml większy w przypadku leczenia produktem Xoterna Breezhaler niż w przypadku leczenia

flutykazonem skojarzonym z salmeterolem.

W trzecim badaniu sprawdzano wpływ leku Xoterna Breezhaler na częstość występowania zaostrzeń

(nawrotów) u pacjentów podczas trwającego 64 tygodni leczenia w porównaniu z leczeniem za pomocą

glikopironium lub tiotropium (inne leki stosowane w POChP). Zmniejszenie częstości występowania

pogorszenia objawów było od 10% do 12% większe w przypadku leku Xoterna Breezhaler niż w

przypadku tiotropium i glikopironium.

Jakie są zagrożenia związane ze stosowaniem leku Xoterna Breezhaler?

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Xoterna Breezhaler (mogą wystąpić

u więcej niż 1 na 10 osób) to zakażenia górnych dróg oddechowych (przeziębienia).

Pełny wykaz działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku Xoterna Breezhaler znajduje się

w ulotce dla pacjenta.

Na jakiej podstawie zatwierdza się lek Xoterna Breezhaler?

Działający przy Agencji Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) uznał, że

korzyści płynące ze stosowania produktu Xoterna Breezhaler przewyższają ryzyko i zalecił jego

Xoterna Breezhaler

EMA/472762/2013

Strona 2/3

dopuszczenie do stosowania w UE. Działanie leku Xoterna Breezhaler stosowanego w celu złagodzenia

objawów POChP było istotne klinicznie. Jednak CHMP uznał, że zmniejszenie częstości występowania

zaostrzeń pod wpływem tego leku było zbyt małe, aby zalecić jego stosowanie w celu zmniejszenia tej

częstości. W odniesieniu do bezpieczeństwa stosowania lek Xoterna Breezhaler jest porównywalny z

indakaterolem i glikopironium stosowanymi jako osobne leki. Działania niepożądane obserwowane w

badaniach były zasadniczo łagodne i uznano je za możliwe do kontrolowania.

Jakie środki przedsięwzięto w celu zapewnienia bezpiecznego i

skutecznego stosowania leku Xoterna Breezhaler?

W celu zapewnienia możliwie najbezpieczniejszego stosowania leku Xoterna Breezhaler opracowano

plan zarządzania ryzykiem. W oparciu o ten plan w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce dla

pacjenta dotyczących leku Xoterna Breezhaler zawarto informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym

odpowiednie środki ostrożności obowiązujące personel medyczny i pacjentów.

Inne informacje dotyczące leku Xoterna Breezhaler:

W dniu 19 września 2013 r. Komisja Europejska przyznała pozwolenie na dopuszczenie produktu

Xoterna Breezhaler do obrotu ważne w całej Unii Europejskiej.

Pełne sprawozdanie EPAR dotyczące leku Xoterna Breezhaler znajduje się na stronie internetowej

Agencji pod adresem:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment

reports. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących leczenia produktem Xoterna Breezhaler

należy zapoznać się z ulotką dla pacjenta (także część EPAR) bądź skontaktować się z lekarzem lub

farmaceutą.

Data ostatniej aktualizacji: 09.2013.

Xoterna Breezhaler

EMA/472762/2013

Strona 3/3

Ulotkę dla pacjenta: substancji czynnych, wskazania, dawkowanie, interakcje, działania niepożądane, ciąża, laktacja

B. ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Xoterna Breezhaler 85 mikrogramów/43 mikrogramy proszek do inhalacji w kapsułkach

twardych

indakaterol/glikopironium

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie

zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Użytkownik leku też może w tym pomóc,

zgłaszając wszelkie działania niepożądane, które wystąpiły po zastosowaniu leku. Aby dowiedzieć się,

jak zgłaszać działania niepożądane – patrz punkt 4.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

Co to jest lek Xoterna Breezhaler i w jakim celu się go stosuje

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Xoterna Breezhaler

Jak stosować lek Xoterna Breezhaler

Możliwe działania niepożądane

Jak przechowywać lek Xoterna Breezhaler

Zawartość opakowania i inne informacje

Wskazówki dotyczące stosowania inhalatora Xoterna Breezhaler

1.

Co to jest lek Xoterna Breezhaler i w jakim celu się go stosuje

Co to jest lek Xoterna Breezhaler

Lek ten zawiera dwie substancje czynne zwane indakaterol oraz glikopironium. Należą one do grupy

leków zwanych lekami rozszerzającymi oskrzela.

W jakim celu stosuje się lek Xoterna Breezhaler

Lek ten stosuje się w celu ułatwienia oddychania u dorosłych pacjentów z trudnościami w oddychaniu

spowodowanymi chorobą płuc zwaną przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP). W POChP

dochodzi do skurczu mięśni dróg oddechowych, co utrudnia oddychanie. Lek ten hamuje skurcz tych

mięśni w płucach, dzięki czemu powietrze łatwiej dostaje się do płuc i wydostaje z płuc.

Jeśli pacjent stosuje ten lek raz na dobę, pozwoli on zmniejszyć wpływ POChP na codzienne życie

pacjenta.

2.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Xoterna Breezhaler

Kiedy nie stosować leku Xoterna Breezhaler

jeśli pacjent ma uczulenie na indakaterol lub glikopironium lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Xoterna Breezhaler należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty

lub pielęgniarki, jeśli którakolwiek z poniższych sytuacji dotyczy pacjenta:

jeśli u pacjenta stwierdzono astmę – tego leku nie należy stosować w leczeniu astmy

jeśli u pacjenta stwierdzono problemy z sercem.

jeśli u pacjenta stwierdzono napady padaczkowe.

jeśli u pacjenta stwierdzono schorzenia tarczycy (tyreotoksykozę).

jeśli u pacjenta stwierdzono cukrzycę.

Jeśli pacjent stosuje leki zalecane w chorobach płuc, które zawierają substancje czynne podobne

(należące do tych samych grup terapeutycznych) do tych zawartych w leku Xoterna Breezhaler

(patrz punkt „Lek Xoterna Breezhaler a inne leki”).

jeśli u pacjenta występują choroby nerek.

jeśli u pacjenta występują ciężkie choroby wątroby.

jeśli u pacjenta występuje choroba oczu zwana jaskrą z wąskim kątem przesączania.

jeśli u pacjenta występują trudności z oddawaniem moczu.

Jeśli którykolwiek z punktów powyżej dotyczy pacjenta (lub pacjent nie jest tego pewien), przed

zastosowaniem tego leku powinien porozmawiać z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Podczas leczenia lekiem Xoterna Breezhaler

należy przerwać stosowanie tego leku i natychmiast zwrócić się po pomoc lekarską, jeśli u

pacjenta wystąpi którykolwiek z następujących objawów:

ból lub dyskomfort oczu, przemijające zaburzenia ostrości widzenia, widzenie

kolorowych obwódek wokół obiektów lub barwnych obrazów, którym towarzyszy

zaczerwienienie oczu. Mogą to być objawy ostrego napadu jaskry z wąskim kątem

przesączania.

trudności w oddychaniu lub przełykaniu, obrzęk języka, warg lub twarzy, wysypka

skórna, świąd i pokrzywka (objawy reakcji alergicznej).

ucisk w klatce piersiowej, kaszel, świszczący oddech lub duszności bezpośrednio po

zastosowaniu tego leku – mogą to być objawy paradoksalnego skurczu oskrzeli.

Należy natychmiast powiadomić lekarza, jeśli objawy POChP, takie jak duszność, świszczący

oddech, kaszel, nie zmniejszą się lub dojdzie do ich nasilenia.

Xoterna Breezhaler jest stosowana w ciągłym leczeniu POChP. Nie należy stosować tego leku w

leczeniu nagłych napadów duszności lub świszczącego oddechu.

Dzieci i młodzież

Tego leku nie należy podawać dzieciom lub młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Wynika to z faktu, iż

nie prowadzono badań w tej grupie wiekowej.

Lek Xoterna Breezhaler a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta

obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Szczególnie należy powiadomić lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent stosuje:

Jakiekolwiek leki, które mogą być podobne do leku Xoterna Breezhaler (zawierające podobne

substancje czynne).

leki nazywane beta-adrenolitykami, które są stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi lub

chorób serca (takie jak propranolol) lub choroby oczu, zwanej jaskrą (np. tymolol).

leki zmniejszające stężenie potasu we krwi, takie jak:

steroidy (np. prednizolon),

leki moczopędne (tabletki odwadniające) stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia

krwi, takie jak hydrochlorotiazyd,

leki stosowane w problemach z oddychaniem, takie jak teofilina.

Ciąża i karmienie piersią

Brak danych dotyczących stosowania tego leku u kobiet w ciąży i nie wiadomo, czy substancja czynna

zawarta w tym leku przenika do mleka kobiecego. Indakaterol, jedna z substancji czynnych leku

Xoterna Breezhaler, może hamować czynność porodową z powodu jego wpływu na macicę.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć

dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Nie należy

stosować leku Xoterna Breezhaler, chyba że lekarz zadecyduje inaczej.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jest mało prawdopodobne, by ten lek wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania

maszyn. Jednak, lek ten może powodować zawroty głowy (patrz punkt 4). Jeśli u pacjenta wystąpią

zawroty głowy podczas stosowania tego leku, nie powinien on prowadzić pojazdów ani obsługiwać

maszyn.

Lek Xoterna Breezhaler zawiera laktozę

Ten lek zawiera laktozę (23,5 mg w kapsułce). Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję

niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Przed zastosowaniem każdego leku należy zwrócić się po poradę do lekarza lub farmaceuty.

3.

Jak stosować lek Xoterna Breezhaler

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jaką dawkę leku Xoterna Breezhaler należy przyjąć

Zazwyczaj stosowana dawka to inhalacja zawartości jednej kapsułki każdego dnia.

Lek ten należy przyjmować tylko raz na dobę, ponieważ jego działanie utrzymuje się przez

24 godziny. Nie należy stosować większej dawki leku niż to zalecił lekarz.

Pacjenci w podeszłym wieku (w wieku 75 lat i powyżej)

Jeśli pacjent jest w wieku 75 lat lub starszy może stosować ten lek w takiej samej dawce, jak pozostali

dorośli pacjenci.

Kiedy należy przyjmować wziewnie lek Xoterna Breezhaler

Lek ten należy stosować o tej samej porze każdego dnia, co ułatwi pamiętanie o przyjęciu leku.

Pacjent może stosować lek Xoterna Breezhaler o każdej porze dnia, przed posiłkiem lub napojem lub

po nich.

Jak przyjmować wziewnie lek Xoterna Breezhaler

Lek Xoterna Breezhaler przeznaczony jest do stosowania wziewnego

W opakowaniu znajduje się inhalator i kapsułki (w blistrach) zawierające lek w postaci proszku

do inhalacji. Kapsułki należy stosować wyłącznie z inhalatorem dostarczonym w danym

opakowaniu (inhalator Xoterna Breezhaler). Kapsułki należy przechowywać w blistrach aż do

momentu ich użycia.

W celu otwarcia blistra należy zdjąć folię - nie należy wyciskać kapsułki przez folię.

Jeśli pacjent rozpoczyna nowe opakowanie, powinien użyć nowego inhalatora Xoterna

Breezhaler dostarczonego w opakowaniu.

Inhalator znajdujący się w każdym opakowaniu należy wyrzucić po zużyciu wszystkich

kapsułek z danego opakowania.

Nie należy połykać kapsułek.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących stosowania inhalatora, należy

przeczytać instrukcję zamieszczoną na końcu tej ulotki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Xoterna Breezhaler

Jeśli pacjent przyjął wziewnie zbyt dużą ilość tego leku lub jeśli ktoś inny przypadkowo przyjął

kapsułki pacjenta, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi lub zgłosić się na izbę przyjęć

najbliższego szpitala. Należy pokazać lekarzowi opakowanie leku Xoterna Breezhaler. Pacjent może

wymagać pomocy medycznej. U pacjenta może wystąpić przyspieszony rytm serca, ból głowy,

senność, nudności, wymioty, zaburzenia widzenia, zaparcia lub trudności w oddawaniu moczu.

Pominięcie zastosowania leku Xoterna Breezhaler

Jeśli pacjent zapomni przyjąć wziewnie dawkę leku o zwykłej porze, powinien przyjąć wziewnie lek

tego samego dnia tak szybko, jak to możliwe. Należy przyjąć wziewnie kolejną dawkę o zwykłej

porze następnego dnia. Nie należy przyjmować wziewnie więcej niż jednej dawki leku tego samego

dnia.

Jak długo kontynuować leczenie lekiem Xoterna Breezhaler

Lek Xoterna Breezhaler należy stosować tak długo, jak to zalecił lekarz.

POChP jest chorobą przewlekłą i lek Xoterna Breezhaler należy stosować codziennie, a nie

tylko wtedy, gdy występują trudności w oddychaniu lub inne objawy POChP.

W przypadku pytań dotyczących czasu trwania leczenia tym lekiem, należy porozmawiać z lekarzem

lub farmaceutą.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić

się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią.

Niektóre działania niepożądane mogą być ciężkie:

Często (mogą wystąpić maksymalnie u 1 na 10 osób)

trudności w oddychaniu lub przełykaniu, obrzęk języka, warg lub twarzy, pokrzywka, wysypka

skórna – mogą to być objawy reakcji alergicznej.

uczucie zmęczenia lub silnego pragnienia, zwiększony apetyt bez zwiększenia masy ciała i

częstsze niż zwykle oddawanie moczu – mogą to być objawy wysokiego stężenia cukru we krwi

(hiperglikemia).

Niezbyt często (mogą wystąpić maksymalnie u 1 na 100 osób)

gniotący ból w klatce piersiowej ze wzmożonym poceniem się – może to być ciężkie schorzenie

serca (choroba niedokrwienna serca).

obrzęk, głównie języka, warg, twarzy lub gardła (mogą to być objawy obrzęku

naczynioruchowego).

trudności w oddychaniu ze świszczącym oddechem lub kaszlem.

ból lub dyskomfort oczu, przemijające zaburzenia ostrości widzenia, widzenie kolorowych

obwódek wokół obiektów lub barwnych obrazów, którym towarzyszy zaczerwienienie oczu –

mogą to być objawy jaskry.

nieregularne bicie serca.

Jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z tych ciężkich działań niepożądanych, należy natychmiast

zwrócic się po pomoc lekarską.

Do innych działań niepożądanych mogą należeć:

Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 osób)

zatkany nos, kichanie, kaszel, ból głowy z gorączką lub bez gorączki – mogą to być objawy

zakażenia górnych dróg oddechowych.

Często

ból gardła razem z katarem – mogą to być objawy zapalenia części nosowej gardła.

bolesne i częste oddawanie moczu – mogą to być objawy zakażenia układu moczowego

zwanego zapaleniem pęcherza moczowego.

uczucie ucisku lub bólu policzków i czoła – mogą to być objawy stanu zapalnego zatok

zwanego zapaleniem zatok.

katar lub zatkany nos.

zawroty głowy.

ból głowy.

kaszel.

ból gardła.

rozstrój żołądka, niestrawność.

próchnica zębów.

trudności i ból podczas oddawania moczu –mogą to być objawy problemów z opróżnianiem

pęcherza lub zatrzymania moczu.

gorączka.

ból w klatce piersiowej.

Niezbyt często

trudności ze snem.

przyspieszone bicie serca.

kołatanie serca – objawy nieprawidłowego bicia serca.

zmiana barwy głosu (chrypka).

krwawienie z nosa.

biegunka lub ból brzucha.

suchość w obrębie jamy ustnej.

świąd lub wysypka.

ból mięśni, wiązadeł, ścięgien, stawów i kości.

kurcze mięśni.

ból lub tkliwość mięśni.

ból rąk lub nóg.

obrzęk rąk, kostek i stóp.

zmęczenie.

Rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1000 osób)

mrowienie lub drętwienie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do „krajowego systemu zgłaszania” wymienionego w załączniku V.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

bezpieczeństwa stosowania leku.

5.

Jak przechowywać lek Xoterna Breezhaler

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze (po

„Termin ważności (EXP)”/„EXP”). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać kapsułki w oryginalnym blistrze w celu ochrony przed wilgocią i nie wyjmować ich z

opakowania wcześniej niż bezpośrednio przed użyciem.

Inhalator znajdujący się w każdym opakowaniu należy wyrzucić po zużyciu wszystkich kapsułek z

danego opakowania.

Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się, że opakowanie jest uszkodzone lub widoczne są ślady

otwierania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić

środowisko.

6.

Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Xoterna Breezhaler

Substancjami czynnymi leku są indakaterol (w postaci maleinianu) i glikopironiowy bromek.

Każda kapsułka zawiera 143 mikrogramy indakaterolu maleinianu, co odpowiada

110 mikrogramom indakaterolu i 63 mikrogramy glikopironiowego bromku, co odpowiada

50 mikrogramom glikopironium. Dostarczana dawka (dawka, która wydostaje się z ustnika

inhalatora) odpowiada 85 mikrogramom indakaterolu (co odpowiada 110 mikrogramom

indakaterolu maleinianu) i 43 mikrogramom glikopironium (co odpowiada 54 mikrogramom

glikopironiowego bromku).

Pozostałe składniki proszku do inhalacji to laktoza jednowodna i magnezu stearynian (patrz

punkt 2 „Lek Xoterna Breezhaler zawiera laktozę”).

Jak wygląda lek Xoterna Breezhaler i co zawiera opakowanie

Kapsułki leku Xoterna Breezhaler 85 mikrogramów/43 mikrogramy proszek do inhalacji w

kapsułkach twardych są przezroczyste i żółte i zawierają biały lub prawie biały proszek. Poniżej

dwóch niebieskich kresek na korpusie kapsułki wydrukowany jest niebieski kod produktu

„IGP110.50”, a na wieczku kapsułki znajduje się czarne logo wytwórcy (

W opakowaniu znajduje się urządzenie zwane inhalatorem oraz blistry z kapsułkami. Każdy blister

zawiera 6 lub 10 kapsułek twardych.

Dostępne są następujące wielkości opakowań:

Opakowanie jednostkowe zawierające 6x1, 10x1, 12x1, 30x1 lub 90x1 kapsułek twardych oraz

1 inhalator.

Opakowania zbiorcze zawierające 96 (4 opakowania po 24x1) kapsułek twardych oraz 4 inhalatory.

Opakowanie zbiorcze zawierające 150 (15 opakowań po 10x1) kapsułek twardych oraz

15 inhalatorów.

Opakowania zbiorcze zawierające 150 (25 opakowań po 6x1) kapsułek twardych oraz 25 inhalatorów.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą być dostępne w danym kraju.

Podmiot odpowiedzialny

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Irlandia

Wytwórca

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Nürnberg

Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA „Novartis Baltics“ Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Bulgaria EOOD

Тел: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft.

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 28 11 712

INNOVIS PHARMA ΑΕΒΕ

Τηλ: +30 210 66 64 805-6

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Ferrer Internacional, S.A.

Tel: +34 93 600 37 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Laboratório Medinfar - Produtos Farmacêuticos,

S.A.

Tel: +351 21 499 7400

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Alfasigma S.p.A.

Tel: +39 06 91 39 4666

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

SIA “Novartis Baltics”

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Inne źródła informacji

Szczegółowe informacje o tym leku znajdują się na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków

http://www.ema.europa.eu

Instrukcja użycia inhalatora Xoterna Breezhaler

Należy uważnie przeczytać poniższą instrukcję, aby nauczyć się, jak stosować ten lek.

Należy stosować tylko ten inhalator Xoterna Breezhaler, który jest dołączony do danego

opakowania. Nie należy używać kapsułek Xoterna Breezhaler z innym inhalatorem, ani używać

inhalatora Xoterna Breezhaler do podawania innych leków w postaci kapsułek.

Nie należy wyciskać kapsułek przez folię, aby wyjąć je z blistra.

Kiedy rozpoczyna się nowe opakowanie, należy korzystać tylko z nowego inhalatora Xoterna

Breezhaler, który jest dołączony do tego opakowania.

Inhalator znajdujący się w każdym opakowaniu należy wyrzucić po zużyciu wszystkich

kapsułek z danego opakowania. Należy skontaktować się z farmaceutą w celu uzyskania

informacji na temat usuwania niepotrzebnych leków i inhalatorów.

Nie połykać kapsułek. Do inhalacji używany jest proszek zawarty w kapsułkach.

Opakowanie Xoterna Breezhaler

Każde opakowanie Xoterna Breezhaler zawiera:

jeden inhalator Xoterna Breezhaler

jeden lub więcej blistrów, z których każdy zawiera 6 lub 10 kapsułek Xoterna Breezhaler do

stosowania w inhalatorze.

Inhalator

Listek blistrów

Podstawa inhalatora

Jak używać inhalatora

Zdjąć nasadkę.

Nasadka

Podstawa

Blistry

Ustnik

Ekran

Komora kapsułki

Przycisk

Otworzyć inhalator:

Mocno przytrzymać podstawę inhalatora i

przechylić ustnik. W ten sposób otwiera się

inhalator.

Przygotować kapsułkę:

Oddzielić jeden blister z listka odrywając go

wzdłuż perforacji.

Wziąć jeden blister i oderwać folię ochronną

odsłaniając kapsułkę.

Nie wyciskać kapsułki przez folię.

Wyjąć kapsułkę:

Kapsułki należy zawsze przechowywać w blistrze

i należy je wyjmować bezpośrednio przed

użyciem.

Suchymi dłońmi wyjąć kapsułkę z blistra.

Nie połykać kapsułki.

Włożyć kapsułkę:

Umieścić kapsułkę w komorze na kapsułkę.

Nigdy nie wolno umieszczać kapsułki

bezpośrednio w ustniku.

Zamknąć inhalator:

Zamknąć inhalator aż do usłyszenia „kliknięcia”.

Przekłuć kapsułkę:

Trzymać inhalator pionowo ustnikiem do

góry.

Przekłuć kapsułkę mocno naciskając

jednocześnie boczne przyciski. Czynność tę

należy wykonać tylko raz.

W momencie przekłuwania kapsułki

powinno być słychać „kliknięcie”.

Całkowicie zwolnić boczne przyciski.

Wykonać wydech:

Przed włożeniem ustnika do ust, należy wykonać

pełny wydech.

Nie dmuchać do ustnika.

Zainhalować lek:

Aby zainhalować lek głęboko do dróg

oddechowych:

Trzymać inhalator w sposób pokazany na

rysunku. Przyciski boczne powinny

znajdować się po lewej i prawej stronie. Nie

naciskać bocznych przycisków.

Umieścić ustnik w ustach i objąć ustnik

ściśle wargami.

Wykonać szybki, ale równomierny wdech

tak głęboki, jak to możliwe. Nie przyciskać

bocznych przycisków.

Uwaga:

Podczas oddychania przez inhalator, kapsułka

obraca się w komorze i powinien być słyszalny

świst. Podczas przemieszczania się leku do płuc

odczuwalny będzie słodki posmak.

W przypadku gdy nie będzie słychać świstu:

Kapsułka może zakleszczyć się w komorze. W

takim przypadku należy:

Otworzyć inhalator i ostrożnie poluzować

kapsułkę pukając w podstawę inhalatora.

Nie naciskać bocznych przycisków.

Ponownie zainhalować lek powtarzając

czynności 9 i 10.

Wstrzymać oddech:

Po zainhalowaniu leku należy:

Wstrzymać oddech przez co najmniej

5-10 sekund, lub tak długo, jak nie stwarza

to dyskomfortu, podczas jednoczesnego

wyjmowania inhalatora z ust.

Następnie wykonać wydech.

Otworzyć inhalator, aby sprawdzić czy w

kapsułce pozostał jeszcze proszek.

Jeśli proszek pozostał w kapsułce:

Zamknąć inhalator.

Powtórzyć czynności 9 do 12.

Większość osób jest w stanie opróżnić kapsułkę

podczas jednej lub dwóch inhalacji.

Dodatkowe informacje

Bezpośrednio po inhalacji leku u niektórych osób

może sporadycznie wystąpić kaszel. Jeśli dojdzie

do takiej sytuacji nie należy się obawiać. Jeśli

kapsułka została opróżniona, oznacza to, że

dostateczna ilość leku dostała się do płuc.

Po zakończeniu przyjmowania dobowej dawki

leku Xoterna Breezhaler:

Ponownie otworzyć ustnik i usunąć pustą

kapsułkę przechylając inhalator tak, żeby

kapsułka wypadła z komory. Pustą kapsułkę

wyrzucić do pojemnika na śmieci.

Zamknąć inhalator i ponownie nałożyć

nasadkę.

Nie wolno przechowywać nieprzekłutych

kapsułek wewnątrz inhalatora.

Dodatkowe informacje

Sporadycznie bardzo małe kawałki kapsułki mogą przedostać się przez filtr i dostać się do ust. Jeśli

tak się stanie, kawałki te mogą być wyczuwalne na języku. Połknięcie lub inhalacja tych kawałków

nie jest szkodliwa. Prawdopodobieństwo rozpadu kapsułki jest większe, jeśli kapsułka została

przekłuta więcej niż jeden raz (krok 7).

Czyszczenie inhalatora

Nigdy nie należy myć inhalatora wodą. Czyszczenie inhalatora polega na przetarciu wewnętrznej i

zewnętrznej części ustnika czystą, suchą, niepozostawiającą kłaczków ściereczką, w celu usunięcia

wszelkich zalegających resztek proszku. Należy utrzymywać inhalator suchy.

5-2-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Indacaterol (acetate),mometasone (furoate), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0292/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Indacaterol (acetate),mometasone (furoate), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0292/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Indacaterol (acetate),mometasone (furoate), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0292/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

5-2-2019


Human medicines European public assessment report (EPAR): Bevespi Aerosphere, glycopyrronium / formoterol fumarate dihydrate, Pulmonary Disease, Chronic Obstructive, Date of authorisation: 18/12/2018, Status: Authorised

Human medicines European public assessment report (EPAR): Bevespi Aerosphere, glycopyrronium / formoterol fumarate dihydrate, Pulmonary Disease, Chronic Obstructive, Date of authorisation: 18/12/2018, Status: Authorised

Human medicines European public assessment report (EPAR): Bevespi Aerosphere, glycopyrronium / formoterol fumarate dihydrate, Pulmonary Disease, Chronic Obstructive, Date of authorisation: 18/12/2018, Status: Authorised

Europe - EMA - European Medicines Agency

25-1-2019

Trimbow (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Trimbow (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Trimbow (Active substance: beclometasone / formoterol / glycopyrronium bromide) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2019)686 of Fri, 25 Jan 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4257/II/02

Europe -DG Health and Food Safety

20-12-2018

Bevespi Aerosphere (AstraZeneca AB)

Bevespi Aerosphere (AstraZeneca AB)

Bevespi Aerosphere (Active substance: glycopyrronium bromide / formoterol) - New authorisation - Commission Decision (2018)9127 of Thu, 20 Dec 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4245

Europe -DG Health and Food Safety

14-12-2018


Summary of opinion: Trimbow,beclometasone / formoterol / glycopyrronium bromide, 13/12/2018, Positive

Summary of opinion: Trimbow,beclometasone / formoterol / glycopyrronium bromide, 13/12/2018, Positive

Summary of opinion: Trimbow,beclometasone / formoterol / glycopyrronium bromide, 13/12/2018, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

11-7-2018

Seebri Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Seebri Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Seebri Breezhaler (Active substance: glycopyrronium bromide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4513 of Wed, 11 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2430/T/27

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Tovanor Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Tovanor Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Tovanor Breezhaler (Active substance: glycopyrronium bromide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4526 of Wed, 11 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2690/T/30

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Hirobriz Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Hirobriz Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Hirobriz Breezhaler (Active substance: indacaterol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4486 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1211/T/47

Europe -DG Health and Food Safety

4-7-2018

Enurev Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Enurev Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Enurev Breezhaler (Active substance: glycopyrronium bromide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4342 of Wed, 04 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2691/T/27

Europe -DG Health and Food Safety

19-6-2018

Onbrez Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Onbrez Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Onbrez Breezhaler (Active substance: indacaterol) - Corrigendum - Commission Decision (2018)2573 of Tue, 19 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Ultibro Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Ultibro Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Ultibro Breezhaler (Active substance: indacaterol/glycopyrronium bromide) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3259 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2679/R/24

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Xoterna Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Xoterna Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Xoterna Breezhaler (Active substance: indacaterol/glycopyrronium bromide) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3265 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3755/R/27

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Oslif Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Oslif Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Oslif Breezhaler (Active substance: indacaterol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)2999 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1210/T/45

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Ulunar Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Ulunar Breezhaler (Novartis Europharm Limited)

Ulunar Breezhaler (Active substance: indacaterol/glycopyrronium bromide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3058 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3875/T/24

Europe -DG Health and Food Safety

2-5-2018

Trydonis (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Trydonis (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Trydonis (Active substance: beclometasone / formoterol / glycopyrronium bromide) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)2713 of Wed, 02 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4702

Europe -DG Health and Food Safety

26-4-2018

Riarify (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Riarify (Chiesi Farmaceutici S.p.A.)

Riarify (Active substance: beclometasone / formoterol / glycopyrronium bromide) - New authorisation - Commission Decision (2018)2581 of Thu, 26 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4836

Europe -DG Health and Food Safety