Dapson "Scanpharm" 100 mg tabletter

Land: Denemarken

Taal: Deens

Bron: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Koop het nu

Productkenmerken Productkenmerken (SPC)
01-01-2015

Werkstoffen:

DAPSON

Beschikbaar vanaf:

Scanpharm A/S

ATC-code:

J04BA02

INN (Algemene Internationale Benaming):

DAPSON

Dosering:

100 mg

farmaceutische vorm:

tabletter

Autorisatie datum:

2004-02-05

Productkenmerken

                3. OKTOBER 2014
PRODUKTRESUMÉ
FOR
DAPSON ”SCANPHARM”, TABLETTER
0.
D.SP.NR.
6766
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Dapson ”Scanpharm”
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Dapson 50 mg og 100 mg
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Tabletter
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Dermatitis herpetiformis.
4.2
DOSERING OG INDGIVELSESMÅDE
_Voksne:_
Initialt 100 mg daglig.
Vedligeholdelsesdosis sædvanligvis 50 mg daglig.
4.3
KONTRAINDIKATIONER

Glucose-6-phosphatdehydrogenasemangel.

Overfølsomhed over for det aktive stof dapson eller over for et eller
flere af
hjælpestofferne.
4.4
SÆRLIGE ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER VEDRØRENDE BRUGEN
Lokale retningslinjer vedrørende korrekt brug af antibiotika bør
følges.
Krydsallergi med sulfonamider kan forekomme.
Forsigtighed hos patienter med hjerte-, lunge-, lever- og
nyresygdomme.
_Dapson Scanpharm, tabletter 50 mg og 100 mg_
_Side 1 af 6_
Dapson bør anvendes med forsigtighed til patienter med anæmi.
Tælling af røde og hvide blodlegemer og bestemmelse af
methæmoglobin bør foretages
ugentligt, indtil den terapeutisk effektive dosis er opnået. Derefter
bør det foretages hver 3.
måned.
Klinisk-kemiske prøver, inkl. nyrefunktion og leverenzymer, bør
foretages hver 3. uge
initialt. Derefter bør det foretages hver 3. måned.
Methæmoglobinniveauet bør kontrolleres, før behandlingen opstartes.
Patienter af anden etnisk herkomst end nordeuropæisk bør inden
behandlingsstart
undersøges for glucose-6-phosphatdehydrogenasemangel.
Dapson kan sænke HbA1c niveauet. En alternativ test til glykæmisk
kontrol hos diabetes
patienter bør derfor overvejes.
Dapson ”Scanpharm”, 50 mg tabletter indeholder:

Lactose. Dapson ”Scanpharm”, 50 mg tabletter bør derfor ikke
anvendes til patienter
med arvelig galactoseintolerans, en særlig form af hereditær
lactasemangel (Lapp
Lactase deficiency) eller glucose/galactosemalabsorption.

Sunset yellow (E110), der kan medføre allergiske reaktioner.
4.5
INTERAK
                
                Lees het volledige document
                
              

Zoekwaarschuwingen met betrekking tot dit product