Rotarix

Informazzjoni prinċipali

 • Isem kummerċjali:
 • Rotarix
 • Dominju tal-mediċina:
 • Bnedmin
 • Tip ta 'mediċina:
 • Droga allopatika

Dokumenti

Lokalizzazzjoni

 • Disponibbli fi:
 • Rotarix
  Unjoni Ewropea
 • Lingwa:
 • Malti

Informazzjoni terapewtika

 • Grupp terapewtiku:
 • Tilqim,
 • Żona terapewtika:
 • Immunizzazzjoni, Infezzjonijiet Tar-Rotavirus
 • Indikazzjonijiet terapewtiċi:
 • Rotarix huwa indikat għall-immunizzazzjoni attiva tat-trabi ta 'bejn 6 u 24 ġimgħa għall-prevenzjoni ta' gastroenterite minħabba infezzjoni bir-rotavirus. L-użu ta ' Rotarix għandu jkun bażat fuq rakkomandazzjonijiet uffiċjali.
 • Sommarju tal-prodott:
 • Revision: 30

Status

 • Sors:
 • EMA - European Medicines Agency
 • L-istatus ta 'awtorizzazzjoni:
 • Awtorizzat
 • Numru ta 'awtorizzazzjoni:
 • EMEA/H/C/000639
 • Data ta 'l-awtorizzazzjoni:
 • 20-02-2006
 • Kodiċi EMEA:
 • EMEA/H/C/000639
 • L-aħħar aġġornament:
 • 25-05-2019

Rapport ta 'Valutazzjoni Pubblika

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/818458/2015

EMA/H/C/000639

Sommarju tal-EPAR għall-pubbliku

Rotarix

vaċċin rotavirus, ħaj

Dan id-dokument huwa sommarju tar-Rapport Pubbliku Ewropew ta’ Valutazzjoni (EPAR) għal Rotarix.

Dan jispjega kif il-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem (CHMP) ivvaluta l-mediċina

sabiex wasal għall-opinjoni favorevoli tiegħu li tingħata awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u r-

rakkomandazzjonijiet tiegħu dwar il-kondizzjonijiet ta' użu għal Rotarix.

X’inhuwa Rotarix?

Rotarix huwa vaċċin li jingħata mill-ħalq. Jiġi fi tliet forom:

trab u solvent li jintgħamlu f’sospensjoni orali f’applikatur orali;

sospensjoni orali f’applikatur orali mimli minn qabel;

sospensjoni orali f’tubu li jingħasar.

Rotarix fih forma mdgħajfa iżda ħajja tar-rotavirus uman (razza RIX4414).

Għal xiex jintuża Rotarix?

Rotarix jintuża fi trabi li jkollhom bejn 6 ġimgħat sa 24 ġimgħa għall-protezzjoni kontra l-gastroenterite

(dijarrea u remettar) ikkawwżati minn infezzjonijiet tar-rotavirus. Rotarix jingħata skont

rakkomandazzjonijiet uffiċjali.

Il-vaċċin jinkiseb biss b’riċetta ta’ tabib.

Kif jintuża Rotarix?

Rotarix jingħata f’żewġ dożi, tal-inqas erba’ ġimgħat ’il bogħod minn xulxin. L-ewwel doża tingħata

meta t-tarbija jkollha iktar minn sitt ġimgħat. Idealment, iż-żewġ dożi għandhom jingħataw qabel it-

tarbija jkollha 16-il ġimgħa u għandhom jingħataw qabel it-tarbija tagħlaq 24 ġimgħa. L-istess kors

Rotarix

EMA/818458/2015

Paġna 2/3

tail-vaċċin jista’ jintuża fi trabi li jkunu twieldu sa 13-il ġimgħa qabel iż-żmien (minn 27 ġimgħa tat-

tqala).

Jekk jintużaw it-trab u s-solvent, dawn għandhom jitħalltu flimkien sewwasew qabel jingħata l-vaċċin,

u s-sospensjoni li tirriżulta trid tingħata b’mod dirett f’ħalq it-tarbija permezz tal-applikatur orali

pprovdut. Jekk tintuża s-sospensjoni orali lesta, il-kontenut tal-applikatur orali jew tat-tubu li jkun

mimli minn qabel għandu jingħata f’ħalq it-tarbija. Rotarix jista' jingħata fl-istess ħin ma’ vaċċini oħra.

Kif jaħdem Rotarix?

Rotarix fih ammonti żgħar tar-rotavirus, li huwa virus li jikkawża l-gastroenterite. Il-virus ikun ħaj, iżda

jkun iddgħajjef b'tali mod li ma jikkawżax il-marda, u għalhekk isir adegwat biex jintuża fil-vaċċin.

Meta tarbija tingħata l-vaċċin, is-sistema immunitarja (is-sistema li tiġġieled il-mard) tirrikonoxxi l-

virus imdgħajjef bħala 'barrani' u tipproduċi difiżi kontrih. Wara l-vaċċinazzjoni, is-sistema immunitarja

tkun kapaċi tirreaġixxi iżjed malajr f’każ ta’ esponiment għall-virus għal darb'oħra. Dan jgħin biex

jipproteġi kontra l-gastroenterite kkawżata mir-rotavirus.

Kif ġie studjat Rotarix?

B'mod ġenerali, l-istudji kliniċi ta' Rotarix involvew iżjed minn 75,000 tarbija u saru f’diversi pajjiżi fid-

dinja kollha. L-istudju prinċipali qabbel lil Rotarix ma’ plaċebo (vaċċin finta) f'iktar minn 63,000 tarbija

li twieldu f’terminu sħiħ (wara tqala ta’ mill-inqas 36 ġimgħa). Il-benefiċċju tal-vaċċin tkejjel billi ġie

mistħarreġ kemm trabi żviluppaw gastroenterite severa kkawżata mir-rotavirus matul ix-xhur ta’ wara

t-teħid tal-vaċċin u qabel ma kienu għalqu sena.

Studju ieħor stħarreġ is-sigurtà ta’ Rotarix u l-ħila tiegħu li jistimula l-produzzjoni ta’ antikorpi f’1,009

trabi li twieldu sa 13-il ġimgħa qabel iż-żmien. Dawn ir-riżultati tqabblu mar-riżultati ta’ studju fi trabi li

twieldu f’terminu sħiħ u li kienu ngħataw il-vaċċin Rotarix.

Saru wkoll erba’ studji addizzjonali f’aktar minn 3,000 tarbija, sabiex ikun ikkonfermat li l-forom tal-

vaċċin imħejjija bil-lest għall-użu kinux siguri u effikaċi daqs il-formulazzjoni tat-trab u s-solvent biex

jistimulaw il-produzzjoni ta’ antikorpi kontra r-rotavirus.

X’benefiċċji wera Rotarix matul l-istudji?

Rotarix kien aktar effettiv mill-plaċebo fil-prevenzjoni tal-gastroenterite severa kkaġunata mir-

rotavirus. Fl-istudju prinċipali, l-għadd ta’ każijiet ta’ gastroenterite severa kkawżata mir-rotavirus kien

iktar baxx wara t-teħid tal-vaċċin Rotarix: Mit-trabi li ngħataw il-vaċċin Rotarix u li fihom saret

valutazzjoni tal-effikaċja tiegħu kien hemm 0.1% li żviluppaw gastroenterite severa (12 minn iktar

minn 9,000), meta mqabbla ma' 0.9% tat-trabi li ngħataw il-plaċebo (77 minn kważi 9,000).

L-istudju fi trabi li twieldu qabel iż-żmien wera li Rotarix kien ittollerat tajjeb u pproduċa livelli ta'

antikorpi simili għal-livelli fit-trabi li twieldu wara tqala sħiħa.

X’inhuwa r-riskju assoċjat ma’ Rotarix?

L-effetti sekondarji l-aktar komuni b'Rotarix (li dehru f’bejn pazjent wieħed u 10 minn kull 100) huma

d-dijarrea u irritabbiltà. Kondizzjoni serja msejħa intussuxxezzjoni (fejn parti mill-musrana titkebbeb ġo

parti oħra tal-musrana, li twassal għal imblokk) ġiet irrappurtata b'mod rari ħafna (dehret f'inqas minn

pazjenti wieħed f'10,000) wara l-użu tal-vaċċini tar-rotavirus. Għal-lista sħiħa tal-effetti sekondarji

kollha rrappurtati b'Rotarix, ara l-fuljett tat-tagħrif.

Rotarix

EMA/818458/2015

Paġna 3/3

Rotarix ma għandux jintuża fuq trabi li jkunu ipersensittivi (allerġiċi) għal kwalunkwe sustanza tal-

vaċċin jew li jkunu wrew sinjali ta’ allerġija wara l-għoti ta’ doża tal-vaċċin tar-rotavirus fil-passat.

Lanqas ma għandu jingħata lil pazjenti li jkollhom disturbi li jikkawżaw anormalitajiet severi tas-sistema

immunitarja msejħa 'immunodefiċjenza kkombinata severa', li kellhom intussuxxezzjoni fil-passat, jew li

jkollhom problemi f’imsarinhom li jistgħu jpoġġuhom f'riskju ta’ intussuxxezzjoni. It-titqib b’Rotarix

għandu jiġi pospost fi trabi li jkollhom deni qawwi f'daqqa, dijarrea jew remettar.

Rotarix qatt ma għandu jiġi injettat, tkun xi tkun iċ-ċirkostanza.

Għaliex ġie approvat Rotarix?

Is-CHMP iddeċieda li l-benefiċċji ta’ Rotarix huma akbar mir-riskji tiegħu u għaldaqstant irrakkomanda

li jingħata awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq.

X’miżuri qed jitteħdu biex jiġi żgurat l-użu sigur u effettiv ta’ Rotarix?

Ġie żviluppat pjan ta’ ġestjoni tar-riskju biex jiġi żgurat li Rotarix jintuża bl-aktar mod sigur possibbli.

Abbażi ta’ dan il-pjan, fis-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott u l-fuljett ta’ tagħrif ġiet inkluża

informazzjoni rigward is-sigurtà ta’ Rotarix, inklużi l-prekawzjonijiet xierqa li għandhom ikunu segwiti

mill-professjonisti tal-kura tas-saħħa u l-pazjenti.

Barra minn hekk, il-kumpanija li tqiegħed Rotarix fis-suq qed tiżviluppa vaċċin li ma jkunx fih ċircovirus

tal-majjali tat-tip 1 (PCV-1) wara li fl-2010 nstab ammont żgħir ħafna ta' frak virali fil-vaċċin. Il-PCV-1

mhux magħruf li jikkawża kwalunkwe mard.

Informazzjoni oħra dwar Rotarix:

Il-Kummissjoni Ewropea tat awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq valida fl-Unjoni Ewropea kollha għal

Rotarix fil-21 ta' Frar 2006.

L-EPAR sħiħ għal Rotarix jinsab fis-sit web tal-Aġenzija:

ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/European Public Assessment Reports. Għal aktar informazzjoni rigward il-kura b’Rotarix,

aqra l-fuljett ta' tagħrif (parti wkoll mill-EPAR) jew ikkuntattja lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

Dan is-sommarju ġie aġġornat l-aħħar f’01-2016.

Fuljett ta 'Informazzjoni għall-Pazjent: prodott - kompożizzjoni, indikazzjonijiet, effetti sekondarji, dożaġġ, interazzjonijiet, reazzjonijiet avversi, tqala, treddigħ

ANNESS I

SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT

1.

ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Rotarix trab u solvent għal suspensjoni

orali

Vaċċin ta’ Rotavirus, ħaj

2.

GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Wara li tiġi rikostitwita, doża waħda (1 ml) ikun fiha:

Razza ta’ Rotavirus uman RIX4414(b’ħajja attenwata)*

mhux inqas minn 10

CCID

*Prodott fuq ċelluli Vero

Eċċipjenti b’effett magħruf:

Dan il-prodott fih 9 mg sucrose u 13.5 mg sorbitol (ara sezzjoni 4.4)

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Trab u solvent għal suspensjoni

orali.

It-trab huwa abjad.

Is-solvent ikun likwidu mdardar b’depożitu abjad li joqgħod bil-mod, u b’sustanza bla kulur tgħum fil-

wiċċ.

4.

TAGĦRIF KLINIKU

4.1

Indikazzjonijiet terapewtiċi

Rotarix hu indikat għall-immunizzazzjoni attiva tat-trabi mill-età ta’ 6 ġimgħat sa 24 ġimgħa għall-

prevenzjoni ta’ gastro-enterite li tkun ġejja minn infezzjoni ta’ rotavirus (ara sezzjonijiet 4.2, 4.4 u

5.1).

L-użu ta’ Rotarix għandu jkun bażat fuq rakkomandazzjonijiet uffiċjali

4.2

Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Il-kors tal-vaċċinazzjoni jikkonsisti f’żewġ dożi. L-ewwel doża tingħata mill-eta` ta’ 6 ġimgħat.

Għandu jkun hemm intervall ta’ mill-inqas 4 ġimgħat bejn id-dożi. Il-kors tal-vaċċinazzjoni l-aħjar

għandu jingħata qabel l-età ta’ 16-il ġimgħa, iżda għandu jintemm ma’ l-età ta’ 24 ġimgħa.

Rotarix jista’ jingħata bl-istess pożoloġija lit-trabi mwieldin qabel iż-żmien, wara mill-inqas 27

ġimgħa ta’ tqala (ara sezzjonijiet 4.8 u 5.1).

Fi provi kliniċi, rarament ġie osservat li l-vaċċin inbeżaq jew ġie rigurġitat u, f’ċirkostanzi bħal dawn,

ma terġax tingħata doża oħra minflok. Biss, jekk fis-sitwazzjoni mhux tas-soltu li t-tarbija fl-ewwel

snin ta’ ħajjitha tobżoq jew ittella’ l-parti l-kbira tad-doża, ħaġa pjuttost rari, tista’ minflok tingħata

doża oħra fl-istess żjara għall-vaċċinazzjoni.

Hu rakkomandat li trabi li jieħdu l-ewwel doża ta’ Rotarix għandhom jingħataw iż-żewġ dożi ta’

Rotarix. Ma hawnx tagħrif dwar sigurtà, immunoġeċità jew effikaċja meta Rotarix jingħata għall-

ewwel doża u xi vaċċin ieħor ta’ rotavirus jingħata bħala t-tieni doża jew bil-maqlub.

Popolazzjoni pedjatrika

Rotarix m’għandux jintuża fi tfal li għandhom aktar minn 24 ġimgħa.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Rotarix għandu jitteħed

mill-ħalq

biss

Rotarix m’għandux jiġi injettat taħt l-ebda ċirkostanzi.

Għall-istruzzjonijiet dwar il-preparazzjoni jew ir-rikostituzzjoni tal-prodott mediċinali qabel l-għoti,

ara sezzjoni 6.6.

4.3

Kontra-indikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis-

sezzjoni 6.1.

Sensittività eċċessiva wara li jkunu ngħataw vaċċini ta’ rotavirus.

Passat ta’ intussuxezzjoni.

Persuni b’malformazzjoni konġenitali mhux ikkoreġuta tal-passaġġ gastrointestinali li jkunu

predisposti għal intussuxezzjoni .

Persuni b’disturb ta’ Immunodefiċjenza Qawwija Mħallta (SCID) (ara sezzjoni 4.8).

L-għoti ta’ Rotarix għandu jiġi posponut f’persuni li jbatu minn mard akut b’deni severi. Il-presenza

ta’ infezzjoni minuri mhijiex kontra-indikazzjoni għall-immunizazzjoni.

L-għoti ta’ Rotarix għandu jiġi posponut f’persuni li jbatu b’dijarea jew rimettar.

4.4

Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Hi prattika ta’ klinika tajba li qabel il-vaċċinazzjoni għandha tiġi riveduta l-istorja medika speċjalment

għal dawk li huma kontra-indikazzjonijiet u anke eżami kliniku.

Ma hawnx tagħrif dwar is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Rotarix fi trabi b’mard gastrointestinali jew li jikbru

bil-mod wisq. L-għoti ta’ Rotarix jista’ jiġi kkunsidrat b’kawtela fi trabi bħal dawn meta, fil-fehma

tat-tabib, jekk ma jingħatax il-vaċċin ikun ta’ riskju ikbar.

Bħala prekawzjoni, professjonisti fil-qasam tas-saħħa għandhom isegwu kwalunkwe sintomu li jagħti

indikazzjoni ta’ intussuxezzjoni (uġigħ addominali sever, rimettar persistenti, demm fl-ippurgar, nefħa

addominali u/jew deni għoli) minħabba li dejta minn studji għal osservazzjoni ta’ sigurtà jindikaw

żieda fir-riskju ta’ intussuxxezzjoni, l-aktar fl-ewwel 7 ijiem wara tilqim b’rotavirus (ara sezzjoni 4.8).

Ġenituri/dawk risponsabbli għat-tfal għandhom ikunu mgħarrfa biex jirrappurtaw minnufih sintomi

bħal dawn lill-persuna li tipprovdilhom il-kura tas-saħħa.

Għall-individwi bi predispożizzjoni għall-intussuxezzjoni, ara sezzjoni 4.3.

Infezzjonijiet ta’ HIV mingħajr sintomi jew bi ftit sintomi ħfief mhumiex mistennijin li jkollhom xi

effett fuq is-sigurtà jew l-effikaċja ta’ Rotarix. Studju kliniku f’numru limitat ta’ trabi pożittivi għal

HIV, mingħajr sintomi jew bi ftit sintomi ħfief, ma wera l-ebda problema evidenti ta’ sigurtà (ara

sezzjoni 4.8).

L-għoti ta’ Rotarix lit-trabi li għandhom immunodefiċjenza jew hemm xi suspett li għandhom

immunodefiċjenza, inkluż esponiment

in utero

għal kura immunosoppressiva, għandu jiġi kkunsidrat

b’attenzjoni skont il-benefiċji u riskji potenzjali.

Il-purgar tal-virus tal-vaċċin fi ħmieġ solidu hu magħruf li jseħħ wara l-vaċċinazzjoni u l-iktar li dan

jiġri hu madwar is-seba’ jum. Frak antiġen virali skopert b’ELISA instab f’50% ta’ ħmieġ solidu wara

l-ewwel doża u f’4% ta’ ħmieġ solidu wara t-tieni doża. Meta dan il-ħmieġ ġie ttestjat għall-presenza

tar-razza tal-vaċċin ħaj, 17% biss tiegħu kien pożittiv.

Każi ta’ trasmissjoni tal-virus ta’ dan il-vaċċin fil-ħmieġ għal kuntatti seronegattivi ta’ dawk li ħadu l-

vaċċin ġew osservati bla ma kkaġunaw xi sintomi kliniċi.

Rotarix għandu jingħata b’prekawzjoni lil individwi b’kuntatti mill-qrib immunodefiċjenti, bħal

individwi b’tumuri malinni, jew b’xi mod ieħor immunokompromessi jew individwi li jkunu fuq

terapija immunosoppressiva.

Persuni li jkunu f’kuntatt ma’ min ħa l-vaċċin riċentement għandhom josservaw l-iġjene personali (e.g

ħasil ta’ l-idejn wara bdil ta’ ħrieqi tat-trabi).

Ir-riskju potenzjali ta’ waqfien tan-nifs għal xi ħin u l-bżonn ta’ monitoraġġ respiratorju għal 48-72

siegħa, għandhom jiġu kkunsidrati meta l-kors ta’ tilqim primarju jingħata lit-trabi mwieldin ħafna

qabel iż-żmien (twieldu ≤ 28 ġimgħa ta’ tqala) u speċjalment f’dawk li diġà kellhom immaturità

respiratorja.

Minħabba li l-vaċċinazzjoni f'dan il-grupp ta' trabi hija ta’ ġid kbir, t-tilqim m’għandux jinżamm lura

jew jiġi pospost.

Rispons ta’ immunità protettiva mhux dejjem mistenni minn dawk li jieħdu l-vaċċin (ara sezzjoni

5.1).

Bħalissa għadu mhux magħruf kemm Rotarix jista’ jkun ta’ protezzjoni kontra razez oħra ta’ rotavirus

li ma kinux qed jiċċirkulaw fi provi kliniċi. Studji kliniċi li minnhom ħareġ tagħrif dwar l-effikaċja

saru fl-Ewropa, fl-Amerika Ċentrali u l-Amerika t’Isfel, fl-Afrika u fl-Asja (ara sezzjoni 5.1).

Rotarix ma jagħti ebda protezzjoni kontra gastro-enterite kawżata minn patoġeni għajr rotavirus.

Ma hawnx tagħrif disponibbli dwar l-użu ta’ Rotarix għal profilassi ta’ wara l-esponiment.

Rotarix m’għandux jiġi njettat taħt l-ebda ċirkostanzi.

Il-vaċċin fih sucrose u sorbitol bħala sustanzi mhux attivi. Pazjenti bi problemi ereditarji rari ta’

nuqqas ta’ tolleranza għal fruttosju, malassorbiment ta’ glukosju-galattosju jew nuqqas ta’ sucrase-

isomaltase m’għandomx jieħdu dan il-vaċċin.

4.5

Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Rotarix jista’ jingħata flimkien ma’ kull wieħed minn dawn il-vaċċini monovalenti jew kombinati li

ġejjin

[inklużi

vaċċini

eżavalenti

(DTPa-HBV-IPV/Hib)]:

vaċċin

għad-difterja-tetanu-sogħla

konvulsiva b’ċellula sħiħa (DTPw), vaċċin għad-difterja-tetnu-sogħla konvulsiva bla ċelluli (DTPa),

vaċċin tip b Haemophilus influenzae (Hib), vaċċin tal-poljo inattivat (IPV), vaċċin ta’ l-epatite B

(HBV), vaċċin ta’ pneumococcal conjugate u vaċċin ta’ meningococcal serogroup C conjugate. Studji

kliniċi wrew li r-rispons immunitarju u l-profili tas-sigurtà tal-vaċċini li jkunu ngħataw ma kienx

hemm effett fuqhom.

L-għoti flimkien ta’ Rotarix u l-vaċċin tal-poljo mill-ħalq (OPV) m’għandux effett fuq ir-reazzjoni

immuni għall-antiġeni tal-poljo. Għalkemm meta l-OPV tingħata fl-istess ħin, tista’ tnaqqas ftit ir-

rispons immunitarju għall-vaċċin tar-rotavirus, il-protezzjoni klinika kontra gastro-enterite severi mir-

rotavirus tibqa’ u dan intwera fi prova klinika fejn kienu involuti aktar minn 4,200 persuna li rċievew

Rotarix flimkien ma’ OPV.

M’hemmx restrizzjonijiet fuq il-konsum ta’ ikel jew likwidi minn trabi, la qabel u lanqas wara l-

vaċċinazzjoni.

4.6

Fertilità, tqala u treddigħ

Rotarix mhuwiex maħsub għal użu minn adulti. M’hemm l-ebda dejta dwar l-użu ta’ Rotarix waqt it-

tqala u t-treddigħ.

Fuq il-bażi ta’ evidenza minn provi kliniċi, it-treddigħ ma jnaqqasx mill-protezzjoni kontra l-gastro-

enterite minn rotavirus li tingħata minn Rotarix. Għalhekk, mara tista’ tibqa’ tredda’ waqt l-iskeda

tal-vaċċinazzjoni.

4.7

Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Mhux rilevanti.

4.8

Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Il-profil ta’ sigurtà ppreżentat hawn taħt huwa bbażat fuq tagħrif minn provi kliniċi li saru bil-forma

lajofiliżżata ta’ Rotarix jew b’dik likwida.

F’total ta’ erbgħa provi kliniċi, madwar 3,800 doża ta’ Rotarix ingħataw lil madwar 1,900 tarbija.

Dawk il-provi wrew li l-profil ta’ sigurtà tal-forma likwida huwa komparabbli ma’ dak tal-forma

lajofiliżżata.

F’total ta’ tlieta w għoxrin prova klinika, madwar 106,000 doża ta’ Rotarix (fil-forma lajofiliżżata jew

likwida) ngħataw lil madwar 51,000 tarbija.

F’tlett provi kliniċi kontrollati bi plaċebo (Finlandja, Indja u Bangladexx), fejn Rotarix ingħata waħdu

(l-għoti ta’ vaċċini pedjatriċi ta’ rutina kien jitqassam fuq perijodi), ma kienx hemm differenza

sinifikanti fl-inċidenza u severità ta’ l-effetti soliċitati (miġbura 8 t’ijiem wara t-tilqim), dijarea,

rimettar, nuqqas t’aptit, deni, irritabilità u sogħla/mnieħer iqattar fil-grupp li ħadu Rotarix meta

mqabbla mall-grupp li ħadu plaċebo. Ma ġiet osservata ebda żjieda fl-inċidenza jew fis-severità ta’

dawn l-effetti mat-teħid tat-tieni doża.

F’analiżi miġbura minn sbatax-il prova klinika kontrollata bi plaċebo (Ewropa, Amerika ta’ Fuq,

Amerika Latina, Asja, Afrika) inkluż dawk il-provi fejn Rotarix ingħata flimkien ma’ vaċċini

pedjatriċi ta’ rutina (ara sezzjoni 4.5), r-reazzjonijiet avversi li ġejjin (miġbura 31 jum wara t-tilqim)

ġew ikkunsidrati bħala possibilment relatati mat-tilqim.

Lista ta’ reazzjonijiet avversi miġbura f’tabella

Ir-reazzjonijiet avversi rrappurtati huma elenkati skont il-frekwenza li ġejja:

Il-frekwenzi huma rrappurtati bħala:

Komuni ħafna (≥1/10)

Komuni (≥1/100 sa <1/10)

Mhux komuni (≥1/1,000 sa <1/100)

Rari (≥1/10,000 sa <1/1,000)

Rari ħafna (<1/10,000)

Klassi tas-Sistemi u tal-Organi

Frekwenza

Reazzzjonijiet avversi

Disturbi gastrointestinali

Komuni

Dijarea

Mhux komuni

Uġigħ fl-addome, gass

Rari ħafna

Intussuxxezzjoni (ara sezzjoni 4.4)

Mhux magħruf*

Ematokiżja

Mhux magħruf*

Gastroenterite b’tixrid tal-virus tat-

tilqima fi trabi b’disturb ta’

Immunodefiċjenza Kkombinata

Qawwija (SCID -

Severe Combined

Immunodeficiency disorder

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’

taħt il-ġilda

Mhux komuni

Dermatite

Rari ħafna

Urtikarja

Disturbi ġenerali u

kondizzjonijiet ta’ mnejn

jingħata

Komuni

Irritabilità

Disturbi respiratorji, toraċiċi u

medjastinali

Mhux magħruf*

Apnea fi trabi li twieldu ħafna

qabel iż-żmien (≤ 28 ġimgħa ta’

tqala) (ara sezzjoni 4.4)

*

Minħabba li dawn il-każijiet

kienu rrappurtati b’mod spontanju, mhuwiex possibbli li tiġi stmata l-

frekwenza tagħhom b’mod ta’ min joqgħod fuqu.

Deskrizzjoni ta’ għażla ta’ reazzjonijiet avversi

Intussuxxezzjoni

Dejta minn studji għal osservazzjoni ta’ sigurtà li saru f’diversi pajjiżi jindikaw li t-tilqim ta’ rotavirus

iġorr miegħu żieda fir-riskju ta’ intussuxxezzjoni, l-aktar fi żmien 7 ijiem mit-tilqim. Sa 6 każijiet

addizzjonali għal kull 100,000 tarbija kienu osservati f’dawn il-pajjiżi fl-isfond ta’ inċidenza ta’ 25 sa

101 għal kull 100,000 tarbija (ta’ età inqas minn sena) kull sena, rispettivament.

Għandu mhuwiex ċar jekk it-tilqim ta’ rotavirus jaffettwax l-inċidenza totali ta’ intussuxxezzjoni

abbażi ta’ perjodi itwal ta’ segwitu (ara sezzjoni 4.4).

Popolazzjonijiet speċjali oħra

Sigurtà fit-trabi mwieldin qabel iż-żmien

F’studju kliniku, Rotarix ingħata lil 670 tarbija mwielda qabel iż-żmien, minn 27 sa 36 ġimgħa ta’

tqala waqt li 339 trabi rċievew il-plaċebo. L-ewwel doża ngħatat minn 6 ġimgħat wara t-twelid. Effetti

avversi serji ġew osservati f’5.1% ta’ trabi li ngħataw Rotarix meta mqabbla ma’ 6.8% ta’ trabi li ħadu

l-plaċebo. Rati simili ta’ effetti avversi oħra ġew osservati f’dawk li rċievew Rotarix u f’dawk li ħadu

l-plaċebo. Ma ġewx irrappurtati każijiet ta’ intussuxezzjoni.

Sigurtà fit-trabi bl-infezzjoni ta’ l-immunodefiċjenza umana (HIV)

Fi studju kliniku, Rotarix jew plaċebo ngħata lil 100 tarbija bl-infezzjoni ta’ l-HIV. Il-profil ta’ sigurtà

kien simili bejn dawk li rċievew Rotarix u dawk li ħadu l-plaċebo.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott

mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott

mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni

avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9

Doża eċċessiva

Ġew irrapportati xi każijiet ta’ doża eċċessiva. B’mod ġenerali, il-profil tal-avveniment avvers

irrapportat f’dawn il-każijiet kien simili għal dak osservat wara amministrazzjoni tad-doża

rrakkomandata ta’ Rotarix.

5.

PROPRJETAJIET FARMAKOLOĠIĊI

5.1

Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: vaċċini kontra d-dijarea minn rotavirus, Kodiċi ATC: JO7BH01

Effikaċja protettiva

Fi provi kliniċi, intweriet effikaċja kontra gastro-enterite ikkawżata mill-ġenotipi ta’ rotavirus l-aktar

komuni G1P[8], G2P[4], G3P[8], G4P[8] u G9P[8]. Barra minn hekk, intweriet ukoll effikaċja kontra

ġenotipi ta’ rotavirus mhux komuni G8P[4] (gastro-enterite qawwija) u G12P[6] (kwalunkwe gastro-

enterite). Dawn ir-razez qed jiċċirkulaw mad-dinja kollha.

Twettqu studji kliniċi fl-Ewropa, fl-Amerika Latina, fl-Afrika u fl-Asja biex tiġi evalwata l-effikaċja

protettiva ta’ Rotarix kontra kull tip ta’ gastro-enterite severi minn rotavirus.

Is-severità ta’ gastro-enterite ġiet imfissra skont żewġ kriterji differenti:

- l-iskala Vesikari ta’ 20 punt li tevalwa l-istampa klinika sħiħa ta’ gastro-enterite kkawżata minn

rotavirus billi tikkalkula s-severità u t-tul ta’ ħin ta’ dijarea u rimettar, is-severità tad-deni u tad-

deidratazzjoni kif ukoll il-bżonn ta’ kura

id-definizzjoni tal-każ kliniku bbażat fuq kriterji tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO)

Protezzjoni klinika kienet evalwata fil-koorti ta’ ATP għall-effikaċja, li jinkludi s-suġġetti kollha mill-

koorti ta’ ATP għas-sigurtà li daħlu fil-perijodu ta’ visti ta’ wara tal-effikaċja kkonċernat.

Effikaċja protettiva fl-Ewropa

Studju kliniku li twettaq fl-Ewropa għamel evalwazzjoni ta’ Rotarix meta mogħtija skond skedi

Ewropej differenti (2,3 xhur; 2,4 xhur; 3,4 xhur; 3,5 xhur) f’4,000 suġġett.

Wara żewġ dożi ta’ Rotarix, l-effikaċja protettiva tal-vaċċin osservata matul l-ewwel u t-tieni sena ta’

ħajja u fis-sentejn sħaħ, hija ppreżentata fit-tabella li ġejja:

L-ewwel sena ta’ ħajja

Rotarix N=2,572

Plaċebo

N=1,302

It-tieni sena ta’ ħajja

Rotarix N=2,554

Plaċebo

N=1,294

Effikaċja tal-vaċċin (%) kontra kull gastro-enterite bir-rotavirus u kontra gastro-

enterite severi bir-rotavirus

95% CI

Ġenotip

Kull tip ta’

severità

Severi

Kull tip ta’

severità

Severi

G1P[8]

95.6

87.9;98.8

96.4

85.7;99.6

82.7

67.8;91.3

96.5

86.2;99.6

G2P[4]

62.0*

<0.0;94.4

74.7*

<0.0;99.6

57.1

<0.0;82.6

89.9

9.4;99.8

G3P[8]

89.9

9.5;99.8

44.8;100

79.7

<0.0;98.1

83.1*

<0.0;99.7

G4P[8]

88.3

57.5;97.9

64.9;100

69.6*

<0.0;95.3

87.3

<0.0;99.7

G9P[8]

75.6

51.1;88.5

94.7

77.9;99.4

70.5

50.7;82.8

76.8

50.8;89.7

Razez bil-ġenotip

P[8]

88.2

80.8;93.0

96.5

90.6;99.1

75.7

65.0;83.4

87.5

77.8;93.4

Razez tar-rotavirus

fiċ-ċirkolazzjoni

87.1

79.6;92.1

95.8

89.6;98.7

71.9

61.2;79.8

85.6

75.8;91.9

Effikaċja tal-vaċċin (%) kontra gastro-enterite bir-rotavirus li teħtieġ attenzjoni

medika

95% CI

Razez tar-rotavirus

fiċ-ċirkolazzjoni

91.8

84;96.3

76.2

63.0;85.0

Effikaċja tal-vaċċin (%) kontra l-bżonn ta’ kura fl-isptar minħabba gastro-

enterite bir-rotavirus

[95% CI]

Razez tar-rotavirus

fiċ-ċirkolazzjoni

81.8;100

92.2

65.6;99.1

Gastro-enterite severa kienet definita bħala qari ta’

11 fuq l-iskala Vesikari

* Mhux sinifikanti b’mod statistiku (p

0.05). Din id-dejta għandha tiġi interpretata b’kawtela.

L-effikaċja tal-vaċċin matul l-ewwel sena ta’ ħajja żdiedet progressivament maż-żieda fis-severità tal-

marda u din laħqet 100% (95% CI: 84.7;100) għal qari Vesikari

Effikaċja protettiva fl-Amerika Latina

Fi studju kliniku ta’ Rotarix li twettaq fl-Amerika Latina ġie evalwat f’iktar minn 20,000 suġġett. Is-

severità tal-gastro-enterite (GE) ġiet imfissra skond kriterji tal-WHO. L-effikaċja protettiva tal-vaċċin

kontra gastro-enterite bir-rotavirus (RV) severi li kienet tinħtieġ trattament fi sptar u/jew terapija ta’

reidrazzjoni ġo faċilità medika u l-effikaċja tal-vaċċin skont il-ġenotip speċifiku wara żewġ dożi ta’

Rotarix jidhru fit-tabella t’hawn taħt:

Ġenotip

Gastro-enterite severi bir-

rotavirus† (l-ewwel sena ta’

ħajja)

Rotarix N=9,009

Plaċebo N=8,858

Gastro-enterite severi bir-

rotavirus† (it-tieni sena ta’

ħajja)

Rotarix N=7,175

Plaċebo N=7,062

Effikaċja (%)

[95% CI]

Effikaċja (%)

[95% CI]

RVGE kollha

84.7

[71.7;92.4]

79.0

[66.4;87.4]

G1P[8]

91.8

[74.1;98.4]

72.4

[34.5;89.9]

G3P[8]

87.7

[8.3;99.7]

71.9*

[<0.0;97.1]

G4P[8]

50.8#*

[<0.0;99.2]

63.1

[0.7;88.2]

G9P[8]

90.6

[61.7;98.9]

87.7

[72.9;95.3]

Razez bil-ġenotip P[8]

90.9

[79.2;96.8]

79.5

[67.0;87.9]

† Gastro-enterite severa kienet definita bħala episodju ta’ dijarea bi jew mingħajr rimettar bi bżonn ta’

dħul l-isptar u/jew terapija ta’ idratazzjoni f’faċilità medika (kriterja WHO)

* Mhux sinifikanti b’mod statistiku (p

0.05). Din id-dejta għandha tiġi interpretata b’kawtela.

# In-numri ta’ każi, li fuqhom kienu bbażati l-istimi ta’ l-effikaċja kontra G4P[8], kienu żgħar ħafna

(każ wieħed fil-grupp Rotarix u żewġ każi fil-grupp bi plaċebo).

Analiżi miġbura flimkien ta’ ħames studji dwar l-effikaċja*, irriżultat f’effikaċja ta’ 71.4% (95%

CI:20.1;91.1) kontra gastro-enterite severi bir-rotavirus (qari Vesikari ≥11) kawżata mill-ġenotip

G2P[4] ta’ rotavirus matul l-ewwel sena ta’ ħajja.

* F’dawn l-istudji, l-istima tal-point u l-intervalli tal-kunfidenza kienu rispettivament:

100% (95% CI: -1,858.0;100), 100% (95% CI: 21.1;100), 45.4% (95% CI: -81.5;86.6), 74.7 (95%

CI :-386.2;99.6). Ebda stima tal-point ma kien disponibbli għall-kumplament ta’ l-istudju.

Effikaċja protettiva fl-Afrika

Studju kliniku li sar fl-Afrika (Rotarix: N = 2,974; plaċebo: N = 1,443) evalwa Rotarix mogħtija

madwar l-età ta’ 10 u 14-il ġimgħa (2 dożi) jew fl-età ta’ 6, 10 u 14-il ġimgħa (3 dożi). L-effikaċja tat-

tilqima kontra gastro-enterite qawwija waqt l-ewwel sena tal-ħajja kienet 61.2% (95% CI: 44.0;73.2).

L-effikaċja protettiva tat-tilqima (ġabra ta’ dożi) osservata kontra kwalunkwe gastro-enterite u gastro-

enterite qawwija kkawżati minn rotavirus hija ppreżentata fit-tabella li ġejja:

Ġenotip

Kwalunkwe gastro-enterite

b’rotavirus

Rotarix N=2,974

Plaċebo N=1,443

Gastro-enterite qawwija

b’rotavirus

Rotarix N=2,974

Plaċebo N=1,443

Effikaċja(%)

95% CI

Effikaċja(%)

95% CI

G1P[8]

68.3

53.6;78.5

56.6

11.8;78.8

G2P[4]

49.3

4.6;73.0

83.8

9.6;98.4

G3P[8]

43.4*

<0.0;83.7

51.5*

<0.0;96.5

G8P[4]

38.7*

<0.0;67.8

63.6

5.9;86.5

G9P[8]

41.8*

<0.0;72.3

56.9*

<0.0;85.5

G12P[6]

48.0

9.7;70.0

55.5*

<0.0; 82.2

Razez bil-ġenotip

P[4]

39.3

7.7;59.9

70.9

37.5;87.0

Razez bil-ġenotip

P[6]

46.6

9.4;68.4

55.2*

<0.0;81.3

Razez bil-ġenotip

P[8]

61.0

47.3;71.2

59.1

32.8;75.3

† Gastro-enterite severa kienet definita bħala qari ta’

11 fuq l-iskala Vesikari

* Mhux sinifikanti b’mod statistiku (p

0.05). Din id-dejta għandha tiġi interpretata b’kawtela.

Effikaċja sostnuta sa 3 snin fl-Asja

Studju kliniku li twettaq fl-Asja (Hong Kong, Singapore u Taiwan) (Koorti totali ta’ persuni mlaqqma

: Rotarix: N = 5,359; plaċebo: N = 5,349) evalwa Rotarix mogħti skont skedi differenti (età ta’ 2, 4

xhur; età ta’ 3, 4 xhur).

Matul l-ewwel sena, ferm inqas individwi fil-grupp ta’ Rotarix rrappurtaw gastro-enterite severa minn

rotavirux ikkawżata mill-RV tat-tip selvaġġ li kien qed jiċċirkola meta mqabbel mal-grupp tal-plaċebo

minn ġimagħtejn wara Doża 2 sa età ta’ sena (0.0 % kontra 0.3%), b’effikaċja tat-tilqima ta’ 100%

(95% CI: 72.2; 100).

L-effikaċja protettiva tat-tilqima wara żewġ dożi ta’ Rotarix osservata kontra gatro-enterite severa

kkawżata minn rotavirus sa età ta’ sentejn hija ppreżentata fit-tabella li ġejja

Effikaċja sa età ta’ sentejn

Rotarix N= 5,263

Plaċebo N= 5,256

Effikaċja tat-tilqima (%) kontra gastro-enterite severa kkawżata minn rotavirus

[95% CI]

Ġenotip

Severa†

G1P[8]

100 [80.8;100]

G2P[4]

100* [<0.0;100]

G3P[8]

94.5 [64.9;99.9]

G9P[8]

91.7 [43.8;99.8]

Razez b’ġenotip P[8]

95.8 [83.8;99.5]

Razez ta’ rotavirus li qed

jiċċirkolaw

96.1 [85.1;99.5]

Effikaċja tat-tilqima (%) kontra gastro-enterite kkawżata minn rotavirus bi bżonn

ta’ dħul l-isptar u/jew terapija ta’ idratazzjoni mill-ġdid f’faċilità medika [95% CI]

Razez ta’ rotavirus li qed

jiċċirkolaw

94.2 [82.2;98.8]

† Gastro-enterite severa ddefinita bħala punteġġ ta’>11 fuq l-iskala Vesikari

* Mhux statistikament sinifikanti (p

0.05). Din id-dejta għandha tiġi interpretata b’kawtela

Matul it-tielet sena ta’ ħajja, ma kien hemm l-ebda każ ta’ gastro-enterite severa kkawżata minn RV

fil-grupp ta’ Rotarix (N=4,222) kontra 13 (0.3%) fil-grupp tal-plaċebo (N=4,185). L-effikaċja tat-

tilqima kienet 100% (95% CI: 67.5; 100). Każijiet ta’ gastro-enterite severa kkawżata minn RV kienu

dovuti għal razez ta’ RV G1P[8], G2P[4], G3P[8] u G9P[8]. L-inċidenza ta’ gastro-enterite severa

kkawżata minn RV assoċjata ma’ ġenotipi individwali kienet baxxa wisq biex tippermetti l-kalkolu

tal- effikaċja. L-effikaċja kontra gastro-enterite severa kkawżata minn RV bi bżonn ta’ dħul l-isptar

kienet ta’ 100% (95% CI: 72.4; 100).

Rispons immunitarju

Il-mekkaniżmu immunoloġiku li bih Rotarix jipproteġi kontra l-gastro-enterite bir-rotavirus għadu

mhux mifhum biżżejjed. Għadha ma ġietx stabbilita relazzjoni bejn rispons ta’ anti-korpi għall-

vaċċinazzjoni bir-rotavirus u protezzjoni kontra l-gastro-enterite bir-rotavirus.

It-tabella li ġejja turi l-perċentwal ta’ suġġetti li fil-bidu kienu seronegattivi għal rotavirus (titres ta’

antikorp għal IgA < 20 U/ml) (permezz ta’ ELISA) b’titer tas-serum b’antikorpi anti-rotavirus IgA

20U/ml xahar jew tnejn wara t-tieni doża tal-vaċċin jew plaċebo skond kif osservat fi studji differenti.

Skeda

Studji

mwettqa fi

Vaċċin

Plaċebo

N

%

20U/ml

[95% CI[

N

%

20U/ml

[95% CI[

2, 3 xhur

Franza,

Ġermanja

82.8

[77.5;87.4]

[4.4;15.0]

2, 4 xhur

Spanja

85.5

[79.6;90.2]

12.4

[6.3;21.0]

3, 5 xhur

Finlandja, l-

Italja

94.4

[90.0;97.3]

[1.0;8.7]

3, 4 xhur

Repubblika

Ċeka

84.6

[78.5;89.5]

[0.3;7.8]

2, 3 sa 4

xhur

Amerika

Latina; 11-il

pajjiż

77.9%

[73.8;81.6]

15.1%

[11.7;19.0]

Ġimgħat 10,

14 u

ġimgħat 6,

10, 14

(miġbura

flimkien)

L-Afrika

t’Isfel,

Il-Malawi

58.4

[51.6;64.9]

22.5

[15.1;31.4]

Rispons immunitarju fit-trabi mwieldin qabel iż-żmien

Fi studju kliniku li sar fit-trabi mwieldin qabel iż-żmien, wara mill-inqas 27 ġimgħa ta’ tqala, l-effett

immunoloġiku ta’ Rotarix ġie assessjat f’grupp żgħir ta’ 147 suġġett u wera li Rotarix għandu effett

immunoloġiku f’din il-popolazzjoni ; xahar wara t-tieni doża ta’ vaċċin 85.7% (95% CI: 79.0;90.9) ta’

suġġetti laħqu livell fis-serum ta’ antikorpi IgA kontra l-rotavirus ta’

20U/ml (bl’ELISA).

Effettivita’

Fi studji ta’ osservazzjoni, l-effettivita’ tal-vaċċin intweriet kontra gastro-enterite severa li wasslet

għal rikoveru l-isptar minħabba rotavirus ta’ ġenotipi komuni G1P[8], G2P[4], G3P[8], G4P[8] u

G9P[8] kif ukoll il-ġenotipi ta’ rotavirus l-inqas komuni G9P[4] u G9P[6]. Dawn ir-razez (

strains

kollha qed jiċċirkolaw madwar id-dinja.

Effikaċja wara 2 dożi fil-prevenzjoni ta’ RVGE li twassal għal rikoveru l-isptar

Pajjiżi

Perjodu

Medda ta’

etajiet

N

(1)

(każijiet/kontroll

i)

Razez (Strains)

Effettivita’

% [95% CI]

Pajjiżi bi Dħul Għoli

Il-Belġju

2008-2010

< 4 snin

3-11 m

160/198

Kollha

90 [81;95]

91 [75;97]

< 4 snin

41/53

G1P[8]

95 [78;99]

< 4 snin

3-11 m

80/103

G2P[4]

85 [64;94]

83 [11;96]

< 4 snin

12/13

G3P[8]

87* [<0;98]

< 4 snin

16/17

G4P[8]

90 [19;99]

Singapor

2008-2010

< 5 snin

136/272

Kollha

84 [32;96]

89/89

G1P[8]

91 [30;99]

It-Tajwan

2009-2011

< 3 snin

275/1,623

Kollha

G1P[8]

92 [75;98]

95 [69;100]

2010-2011

< sentejn

85/1,062

Kollha

G1P[8]

G2P[4]

85 [73;92]

88 [68;95]

88 [68;95]

8-11 m

Kollha

89 [48;98]

2009-2011

< 5 snin

74/255

G3P[8]

68 [34;85]

Pajjiżi bi Dħul Medju

Il-Bolivja

2010-2011

< 3 snin

6-11 m

300/974

Kollha

77 [65;84]

77 [51;89]

< 3 snin

6-11 m

G9P[8]

85 [69;93]

90 [65;97]

< 3 snin

G3P[8]

93 [70;98]

G2P[4]

69 [14;89]

G9P[6]

87 [19;98]

Il-Brażil

2008-2011

< sentejn

115/1,481

Kollha

72 [44;85]

G1P[8]

89 [78;95]

G2P[4]

76 [64;84]

Il-Brażil

2008-2009

< 3 snin

3-11 m

249/249

Kollha

76 [58;86]

96 [68;99]

< 3 snin

3-11 m

222/222

G2P[4]

75 [57;86]

95 [66;99]

El Salvador

2007-2009

< sentejn

6-11 m

251/770

Kollha

76 [64;84]

83 [68;91]

Il-Gwatemala

2012-2013

< 4 snin

Kollha

63 [23;82]

Il-Messiku

2010

< sentejn

9/17

G9P[4]

94 [16;100]

Pajjiżi bi Dħul Baxx

Il-Malawi

2012-2014

< sentejn

81/234

Kollha

63 [23;83]

m: xhur

yrs: snin

* Mhux statistikament sinifikanti (P ≥ 0.05). Din id-dejta għandha tiġi interpretata b’kawtela.

(1) Qed jingħata n-numru ta’ każijiet imlaqqma b’mod sħiħ (2 dożi) u mhux imlaqqma u tal-kontrolli.

(2) Studji sponsorjati minn GSK

(3) Dejta minn analiżi post-hoc

(4) L-effikaċja tal-vaċċin ġiet ikkalkulata bl-użu ta’ parteċipanti ta’ kontroll mill-isptar negattivi għar-rotavirus

(stimi mit-Tajwan ġew ikkalkulati bl-użu ta’ parteċipanti ta’ kontroll mill-isptar negattivi għar-rotavirus u ta’

parteċipanti ta’ kontroll mill-isptar ta’ bla dijarea).

(5) L-effikaċja tal-vaċċin ġiet ikkalkulata bl-użu ta’ kontrolli mill-viċinat (

neighborhood controls

).(6)

F’individwi li ma rċevewx il-kors sħiħ tat-tilqima, l-effikaċja wara doża waħda kienet tvarja minn 51% (95%

CI: 26;67 El Salvador) sa 60 % (95 % CI: 37; 75, il-Brażil).

(7) NA: mhux disponibbli. L-effettivita’ tal-vaċċin hija bbażata fuq 41 każ ta’ vaċċinazzjoni sħiħa u

175 kontroll ta’ vvaċċinati b’mod sħiħ.

Impatt fuq il-mortalità

Studji tal-impatt b’Rotarix li saru fil-Panama, il-Brażil u l-Messiku urew tnaqqis fil-mortalità mid-

dijarea mill-kawżi kollha, li kien ivarja minn 17% sa 73% fit-tfal ta’ taħt il-5 snin, fi żmien sentejn sa

4 snin wara l-introduzzjoni tal-vaċċin.

Impatt fuq rikoveru l-isptar

Fi studju retrospettiv li sar fil-Belġju fuq tfal ta’ 5 snin u anqas, l-impatt dirett u indirett tat-tilqima

Rotarix fuq rikoveru l-isptar relatat mar-rotavirus varja minn 64% (95% CI: 49;76) sa 80% (95% CI:

77;83) sentejn wara l-introduzzjoni tal-vaċċin. Studji simili fl-Armenja, fl-Awstralja, fil-Brażil, fil-

Kanada, f‘El Salvador u fiż-Żambja wrew tnaqqis ta’ 45 sa 93% bejn sentejn u 4 snin wara l-

introduzzjoni tal-vaċċin.

Barra minn hekk, disa' studji tal-impatt dwar rikoveru l-isptar minħabba dijarea mill-kawżi kollha, li

saru fl-Afrika u fl-Amerika Latina, urew tnaqqis ta’ 14% sa 57% bejn sentejn u 5 snin wara l-

introduzzjoni tal-vaċċin.

NOTA : L-istudji tal-impatt huma maħsuba sabiex jistabbilixxu relazzjoni temporali iżda mhux

relazzjoni kawżali bejn il-marda u t-tilqima. Varjazzjonijiet naturali fl-inċidenza tal-marda jistgħu

jinfluwenzaw ukoll l-effett temporali osservat.

5.2

Tagħrif farmakokinetiku

Ma jgħoddx f’dan il-każ.

5.3

Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku ibbażat fuq studji konvenzjonali dwar l-effett tossiku minn dożi ripetuti ma juri

l-ebda periklu speċjali għall-bniedem.

6.

TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1

Lista ta’ eċċipjenti

Trab

Sucrose

Dextran

Sorbitol

Amino aċidi

Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM)

Solvent

Karbonat tal-kalċju

Gomma tax-xanthan

Ilma sterili

6.2

Inkompatibbiltajiet

Minħabba li ma sarux studji li juru liema huma l-prodotti li ma jaqblux miegħu, dan il-prodott

mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn.

6.3

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

3 snin

Wara rikostituzzjoni:

Wara rikostituzzjoni, il-vaċċin għandu jingħata immedjatament. Jekk ma jintużax immedjatament, il-

ħażna waqt l-użu m’għandiex tkun aktar minn 24 siegħa u f’temperatura ta’ bejn 2°C-25°C.

6.4

Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fi friġġ (2

C – 8

Tiffriżahx

Aħżen fil-pakkett oriġinali, biex tipproteġih mid-dawl.

Għall-kondizzjonijiet ta’ ħażna wara r-rikostituzzjoni tal-prodott mediċinali, ara sezzjoni 6.3.

6.5

In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Doża waħda ta’ trab f’kontenitur tal-ħġieġ (ħġieġ tat-tip I) b’tapp (rubber butyl)

1 ml ta’ solvent f’applikatur

tal-ħalq

(ħġieġ tat-tip I) b’tapp planġer u għatu protettiv (rubber butyl).

Transfer adapter għar-rikostituzzjoni (doża waħda) fid-daqsijiet ta’ pakketti li ġejjin:

daqs ta’ pakkett ta’ kontenitur wieħed tal-ħġieġ għat-trab flimkien ma’ applikatur

tal-ħalq

tas-

solvent

daqs ta’ pakkett ta’ 5 kontenituri tal-ħġieġ għat-trab flimkien ma’ 5 applikaturi

tal-ħalq

tas-solvent

daqs ta’ pakkett ta’ 10 kontenituri tal-ħġieġ għat-trab flimkien ma’ 10 applikaturi

tal-ħalq

tas-

solvent

daqs ta’ pakkett ta’ 25 kontenitur tal-ħġieġ għat-trab flimkien ma’ 25 applikaturi

tal-ħalq

tas-

solvent

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar

ieħor

Qabel ir-rikostituzzjoni:

Depożitu abjad u sustanza ċara f’wiċċ l-ilma tkun tidher meta jinħażen l-applikatur

tal-ħalq

li jkun fih

is-solvent.

Is-solvent għandu jiġi spezzjonat viżwalment għal xi frak żgħir li ma jiffurmax parti minnu u/jew xi

dehra fiżika mhux normali qabel ma jiġi rikostitwit.

Wara r-rikostituzzjoni:

Il-vaċċin rikostitwit ikun ftit iktar imdardar mis-solvent u jkollu kulur abjad ħalib.

Il-vaċċin rikostitwit għandu ukoll jkun spezzjonat viżwalment għal xi frak żgħir li ma jiffurmax parti

minnu u/jew xi dehra fiżika mhux normali qabel ma jingħata. Jekk ikun jidher xi wieħed minn dawn,

armi l-vaċċin.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa wara l-użu tal-prodott għandu

jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

Istruzzjonijiet dwar ir-rikostituzzjoni u l-għoti tal-vaċċin:

1.

Neħħi l-għatu tal-plastik mill-

kontenitur tal-ħġieġ li jkun fih it-trab

Transfer

adapter

Applikatur

tal-ħalq

Applikatur tal-

ħalq Tip-Cap

2.

Waħħal it-transfer adapter mal-

kontenitur tal-ħġieġ billi timbuttah ’l

isfel sakemm it-transfer adapter

jidħol f’postu u jissikka tajjeb

3.

Ħawwad sew l-applikatur

tal-ħalq

li jkun fih is-solvent. Is-suspensjoni

li tkun tħawwdet tidher bħal likwidu

mdardar b’depożitu abjad li jibda

joqgħod bil-mod. imod

4.

Neħħi t-tapp protettiv mill-

applikatur

tal-ħalq

5.

Waħħal l-applikatur

tal-ħalq

mat-

transfer adapter billi timbuttah sew

lejn dan

6.

Ittrasferixxi l-kontenut kollu ta’ l-

applikatur

tal-ħalq

fil-kontenitur tal-

ħġieġ li jkun fih it-trab

7.

Waqt li l-applikatur

tal-ħalq

għadu

mwaħħal, ħawwad il-kontenitur tal-ħġieġ u

ara li s-suspensjoni tkun tħawwdet

kompletament mat-trab. Il-vaċċin

rikostitwit ikun jidher iktar imdardar mis-

solvent waħdu. Din id-dehra hi normali

8.

Erga’ iġbed it-taħlita kollha għal

ġo l-applikatur

tal-ħalq

9.

Aqla’ l-applikatur

tal-ħalq

mit-

transfer adapter

10.

Dan il-vaċċin għandu

jingħata

mill-ħalq biss

. It-tarbija għandha

tkun bilqiegħda mitfugħa lura.

Agħtiha l-kontenut kollu ta’ l-

applikatur

tal-ħalq

minn

ġo ħalqha

(billi tagħtiha l-kontenut kollu ta’ l-

applikatur

tal-ħalq

fuq il-ġewwieni

ta’ ħaddejha)

Kontenitur

tal-ħġieġ

11.

M’għandekx tinjetta

Jekk it-tilqima rrikostitwita se tinħażen għal xi żmien qabel tingħata, erġa poġġi l-għatu protettiv tat-tarf fuq l-

applikatur

tal-ħalq.

L-applikatur

tal-ħalq

li fih it-tilqima rrikostitwita għandu jerġa’ jitħawwad bil-mod qabel

ma jingħata

mill-ħalq

Tinjettahx

7.

DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l'Institut 89

B-1330 Rixensart, Il-Belġju

8.

NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/05/330/001

EU/1/05/330/002

EU/1/05/330/003

EU/1/05/330/004

9.

DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-

AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 21 ta’ Frar 2006

Data tal-aħħar tiġdid:14 ta’ Jannar 2016

10.

DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija

Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu/.

1.

ISEM IL-PRODOTT MEDIĊINALI

Rotarix suspensjoni

orali

f’applikatur

tal-ħalq

mimli lest

Sospensjoni

orali

ta' Rotarix f'tubu li jingħafas

Sospensjoni

orali

ta' Rotarix f'formazzjoni ta' tubu squeezable multi-monodose (5 doża waħda)

konnessa minn bar

Vaċċin ta’ Rotavirus, ħaj

2.

GĦAMLA KWALITATTIVA U KWANTITATTIVA

Doża waħda (1.5 ml) ikun fiha:

Razza ta’ Rotavirus uman RIX4414(b’ħajja attenwata)*

mhux inqas minn 10

CCID

*Prodott fuq ċelluli Vero

Eċċipjenti b’effett magħruf:

Dan il-prodott fih 1,073 mg sucrose (ara sezzjoni 4.4).

Għal-lista kompluta ta’ eċċipjenti, ara sezzjoni 6.1.

3.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA

Suspensjoni

orali.

Rotarix huwa likwidu ċar u bla kulur.

4.

TAGĦRIF KLINIKU

4.1

Indikazzjonijiet terapewtiċi

Rotarix hu indikat għall-immunizzazzjoni attiva tat-trabi mill-età ta’ 6 ġimgħat sa 24 ġimgħa għall-

prevenzjoni ta’ gastro-enterite li tkun ġejja minn infezzjoni ta’ rotavirus (ara sezzjonijiet 4.2, 4.4 u

5.1).

L-użu ta’ Rotarix għandu jkun bażat fuq rakkomandazzjonijiet uffiċjali

4.2

Pożoloġija u metodu ta’ kif għandu jingħata

Pożoloġija

Il-kors tal-vaċċinazzjoni jikkonsisti f’żewġ dożi. L-ewwel doża tingħata mill-eta` ta’ 6 ġimgħat.

Għandu jkun hemm intervall ta’ mill-inqas 4 ġimgħat bejn id-dożi. Il-kors tal-vaċċinazzjoni l-aħjar

għandu jingħata qabel l-età ta’ 16-il ġimgħa, iżda għandu jintemm ma’ l-età ta’ 24 ġimgħa.

Rotarix jista’ jingħata bl-istess pożoloġija lit-trabi mwieldin qabel iż-żmien, wara mill-inqas 27

ġimgħa ta’ tqala (ara sezzjonijiet 4.8 u 5.1).

Fi provi kliniċi, rarament ġie osservat li l-vaċċin inbeżaq jew ġie rigurġitat u, f’ċirkostanzi bħal dawn,

ma terġax tingħata doża oħra minflok. Biss, jekk fis-sitwazzjoni mhux tas-soltu li t-tarbija fl-ewwel

snin ta’ ħajjitha tobżoq jew ittella’ l-parti l-kbira tad-doża, ħaġa pjuttost rari, tista’ minflok tingħata

doża oħra fl-istess żjara għall-vaċċinazzjoni.

Hu rakkomandat li trabi li jieħdu l-ewwel doża ta’ Rotarix għandhom jingħataw iż-żewġ dożi ta’

Rotarix. Ma hawnx tagħrif dwar sigurtà, immunoġeċità jew effikaċja meta Rotarix jingħata għall-

ewwel doża u xi vaċċin ieħor ta’ rotavirus jingħata bħala t-tieni doża jew bil-maqlub.

Popolazzjoni pedjatrika

Rotarix m’għandux jintuża fi tfal li għandhom aktar minn 24 ġimgħa.

Metodu ta’ kif għandu jingħata

Rotarix għandu jitteħed

mill-ħalq

biss

Rotarix m’għandux jiġi njettat taħt l-ebda ċirkostanzi.

Għall-istruzzjonijiet dwar l-għoti, ara sezzjoni 6.6.

4.3

Kontra-indikazzjonijiet

Sensittività eċċessiva għas-sustanza attiva jew għal kwalunkwe wieћed mill-eċċipjenti elenkati fis-

sezzjoni 6.1.

Sensittività eċċessiva wara li jkunu ngħataw vaċċini ta’ rotavirus.

Passat ta’ intussuxezzjoni.

Persuni b’malformazzjoni konġenitali mhux ikkoreġuta tal-passaġġ gastrointestinali li jkunu

predisposti għal intussuxezzjoni .

Persuni b’disturb ta’ Immunodefiċjenza Qawwija Mħallta (SCID) (ara sezzjoni 4.8).

L-għoti ta’ Rotarix għandu jiġi posponut f’persuni li jbatu minn mard akut b’deni severi. Il-presenza

ta’ infezzjoni minuri mhijiex kontra-indikazzjoni għall-immunizazzjoni.

L-għoti ta’ Rotarix għandu jiġi posponut f’persuni li jbatu b’dijarea jew rimettar.

4.4

Twissijiet speċjali u prekawzjonijiet għall-użu

Hi prattika ta’ klinika tajba li qabel il-vaċċinazzjoni għandha tiġi riveduta l-istorja medika speċjalment

għal dawk li huma kontra-indikazzjonijiet u anke eżami kliniku.

Ma hawnx tagħrif dwar is-sigurtà u l-effikaċja ta’ Rotarix fi trabi b’mard gastrointestinali jew li jikbru

bil-mod wisq. L-għoti ta’ Rotarix jista’ jiġi kkunsidrat b’kawtela fi trabi bħal dawn meta, fil-fehma

tat-tabib, jekk ma jingħatax il-vaċċin ikun ta’ riskju ikbar.

Bħala prekawzjoni, professjonisti fil-qasam tas-saħħa għandhom isegwu kwalunkwe sintomu li jagħti

indikazzjoni ta’ intussuxezzjoni (uġigħ addominali sever, rimettar persistenti, demm fl-ippurgar, nefħa

addominali u/jew deni għoli) minħabba li dejta minn studji għal osservazzjoni ta’ sigurtà jindikaw

żieda fir-riskju ta’ intussuxxezzjoni, l-aktar fl-ewwel 7 ijiem wara tilqim b’rotavirus (ara sezzjoni 4.8).

Ġenituri/dawk risponsabbli għat-tfal għandhom ikunu mgħarrfa biex jirrappurtaw minnufih sintomi

bħal dawn lill-persuna li tipprovdilhom il-kura tas-saħħa.

Għall-individwi bi predispożizzjoni għall-intussuxezzjoni, ara sezzjoni 4.3.

Infezzjonijiet ta’ HIV mingħajr sintomi jew bi ftit sintomi ħfief mhumiex mistennijin li jkollhom xi

effett fuq is-sigurtà jew l-effikaċja ta’ Rotarix. Studju kliniku f’numru limitat ta’ trabi pożittivi għal

HIV, mingħajr sintomi jew bi ftit sintomi ħfief, ma wera l-ebda problema evidenti ta’ sigurtà (ara

sezzjoni 4.8).

L-għoti ta’ Rotarix lit-trabi li għandhom immunodefiċjenza jew hemm xi suspett li għandhom

immunodefiċjenza, inkluż esponiment

in utero

għal kura immunosoppressiva, għandu jiġi kkunsidrat

b’attenzjoni skont il-benefiċji u riskji potenzjali.

Il-purgar tal-virus tal-vaċċin fi ħmieġ solidu hu magħruf li jseħħ wara l-vaċċinazzjoni u l-iktar li dan

jiġri hu madwar is-seba’ jum. Frak antiġen virali skopert b’ELISA instab f’50% ta’ ħmieġ solidu wara

l-ewwel doża ta’ Rotarix fil-forma lajofiliżżata u f’4% ta’ ħmieġ solidu wara t-tieni doża. Meta dan

il-ħmieġ ġie ttestjat għall-presenza tar-razza tal-vaċċin ħaj, 17% biss tiegħu kien pożittiv. F’żewġ

provi komparattivi kkontrollati, it-tneħħija tal-vaċċin wara tilqim b’Rotarix fil-forma likwida kienet

komparabbli għal dik osservata wara tilqim b’Rotarix fil-forma lajofiliżżata.

Każi ta’ trasmissjoni tal-virus ta’ dan il-vaċċin fil-ħmieġ għal kuntatti seronegattivi ta’ dawk li ħadu l-

vaċċin ġew osservati bla ma kkaġunaw xi sintomi kliniċi.

Rotarix għandu jingħata b’prekawzjoni lil individwi b’kuntatti mill-qrib immunodefiċjenti, bħal

individwi b’tumuri malinni, jew b’xi mod ieħor immunokompromessi jew individwi li jkunu fuq

terapija immunosoppressiva.

Persuni li jkunu f’kuntatt ma’ min ħa l-vaċċin riċentement għandhom josservaw l-iġjene personali (e.g

ħasil ta’ l-idejn wara bdil ta’ ħrieqi tat-trabi).

Ir-riskju potenzjali ta’ waqfien tan-nifs għal xi ħin u l-bżonn ta’ monitoraġġ respiratorju għal 48-72

siegħa, għandhom jiġu kkunsidrati meta l-kors ta’ tilqim primarju jingħata lit-trabi mwieldin ħafna

qabel iż-żmien (twieldu ≤ 28 ġimgħa ta’ tqala) u speċjalment f’dawk li diġà kellhom immaturità

respiratorja.

Minħabba li l-vaċċinazzjoni f'dan il-grupp ta' trabi hija ta’ ġid kbir, t-tilqim m’għandux jinżamm lura

jew jiġi pospost.

Rispons ta’ immunità protettiva mhux dejjem mistenni minn dawk li jieħdu l-vaċċin (ara sezzjoni

5.1).

Bħalissa għadu mhux magħruf kemm Rotarix jista’ jkun ta’ protezzjoni kontra razez oħra ta’ rotavirus

li ma kinux qed jiċċirkulaw fi provi kliniċi. Studji kliniċi li minnhom ħareġ tagħrif dwar l-effikaċja

saru fl-Ewropa, fl-Amerika Ċentrali u l-Amerika t’Isfel, fl-Afrika u fl-Asja (ara sezzjoni 5.1).

Rotarix ma jagħti ebda protezzjoni kontra gastro-enterite kawżata minn patoġeni għajr rotavirus.

Ma hawnx tagħrif disponibbli dwar l-użu ta’ Rotarix għal profilassi ta’ wara l-esponiment.

Rotarix m’għandux jiġi injettat taħt l-ebda ċirkostanzi.

Il-vaċċin fih sucrose bħala sustanza mhux attiva. Pazjenti bi problemi ereditarji rari ta’ nuqqas ta’

tolleranza għal fruttosju, malassorbiment ta’ glukosju-galattosju jew nuqqas ta’ sucrase-isomaltase

m’għandomx jieħdu dan il-vaċċin.

4.5

Interazzjoni ma’ prodotti mediċinali oħra u forom oħra ta’ interazzjoni

Rotarix jista’ jingħata flimkien ma’ kull wieħed minn dawn il-vaċċini monovalenti jew kombinati li

ġejjin

[inklużi

vaċċini

eżavalenti

(DTPa-HBV-IPV/Hib)]:

vaċċin

għad-difterja-tetanu-sogħla

konvulsiva b’ċellula sħiħa (DTPw), vaċċin għad-difterja-tetnu-sogħla konvulsiva bla ċelluli (DTPa),

vaċċin tip b Haemophilus influenzae (Hib), vaċċin tal-poljo inattivat (IPV), vaċċin ta’ l-epatite B

(HBV), vaċċin ta’ pneumococcal conjugate u vaċċin ta’ meningococcal serogroup C conjugate. Studji

kliniċi wrew li r-rispons immunitarju u l-profili tas-sigurtà tal-vaċċini li jkunu ngħataw ma kienx

hemm effett fuqhom.

L-għoti flimkien ta’ Rotarix u l-vaċċin tal-poljo mill-ħalq (OPV) m’għandux effett fuq ir-reazzjoni

immuni għall-antiġeni tal-poljo. Għalkemm meta l-OPV tingħata fl-istess ħin, tista’ tnaqqas ftit ir-

rispons immunitarju għall-vaċċin tar-rotavirus, il-protezzjoni klinika kontra gastro-enterite severi mir-

rotavirus tibqa’ u dan intwera fi prova klinika fejn kienu involuti aktar minn 4,200 persuna li rċivew

Rotarix flimkien ma’ OPV.

M’hemmx restrizzjonijiet fuq il-konsum ta’ ikel jew likwidi minn trabi, la qabel u lanqas wara l-

vaċċinazzjoni.

4.6

Fertilità, tala u treddigħ

Rotarix mhuwiex maħsub għal użu minn adulti. M’hemm l-ebda dejta dwar l-użu ta’ Rotarix waqt it-

tqala u t-treddigħ.

Fuq il-bażi ta’ evidenza minn provi kliniċi, it-treddigħ ma jnaqqasx mill-protezzjoni kontra l-gastro-

enterite minn rotavirus li tingħata minn Rotarix. Għalhekk, mara tista’ tibqa’ tredda’ waqt l-iskeda

tal-vaċċinazzjoni.

4.7

Effetti fuq il-ħila biex issuq u tħaddem magni

Mhux rilevanti.

4.8

Effetti mhux mixtieqa

Sommarju tal-profil tas-sigurtà

Il-profil ta’ sigurtà ppreżentat hawn taħt huwa bbażat fuq tagħrif minn provi kliniċi li saru bil-forma

lajofiliżżata ta’ Rotarix jew b’dik likwida.

F’total ta’ erbgħa provi kliniċi, madwar 3,800 doża ta’ Rotarix ingħataw lil madwar 1,900 tarbija.

Dawk il-provi wrew li l-profil ta’ sigurtà tal-forma likwida huwa komparabbli ma’ dak tal-forma

lajofiliżżata.

F’total ta’ tlieta w għoxrin prova klinika, madwar 106,000 doża ta’ Rotarix (fil-forma lajofiliżżata jew

likwida) ngħataw lil madwar 51,000 tarbija.

F’tlett provi kliniċi kontrollati bi plaċebo (Finlandja, Indja u Bangladexx), fejn Rotarix ingħata waħdu

(l-għoti ta’ vaċċini pedjatriċi ta’ rutina kien jitqassam fuq perijodi), ma kienx hemm differenza

sinifikanti fl-inċidenza u severità ta’ l-effetti soliċitati (miġbura 8 t’ijiem wara t-tilqim), dijarea,

rimettar, nuqqas t’aptit, deni, irritabilità u sogħla/mnieħer iqattar fil-grupp li ħadu Rotarix meta

mqabbla mall-grupp li ħadu plaċebo. Ma ġiet osservata ebda żjieda fl-inċidenza jew fis-severità ta’

dawn l-effetti mat-teħid tat-tieni doża.

F’analiżi miġbura minn sbatax-il prova klinika kontrollata bi plaċebo (Ewropa, Amerika ta’ Fuq,

Amerika Latina, Asja, Afrika) inkluż dawk il-provi fejn Rotarix ingħata flimkien ma’ vaċċini

pedjatriċi ta’ rutina (ara sezzjoni 4.5), r-reazzjonijiet avversi li ġejjin (miġbura 31 jum wara t-tilqim)

ġew ikkunsidrati bħala possibilment relatati mat-tilqim.

Lista ta’ reazzjonijiet avversi miġbura f’tabella

Ir-reazzjonijiet avversi rrappurtati huma elenkati skont il-frekwenza li ġejja:

Il-frekwenzi huma rrappurtati bħala:

Komuni ħafna (≥1/10)

Komuni (≥1/100 sa <1/10)

Mhux komuni (≥1/1,000 sa <1/100)

Rari (≥1/10,000 sa <1/1,000)

Rari ħafna (<1/10,000)

Klassi tas-Sistemi u tal-Organi

Frekwenza

Reazzzjonijiet avversi

Disturbi gastrointestinali

Komuni

Dijarea

Mhux komuni

Uġigħ fl-addome, gass

Rari ħafna

Intussuxxezzjoni (ara sezzjoni 4.4)

Mhux magħruf*

Ematokiżja

Mhux magħruf*

Gastroenterite b’tixrid tal-virus tat-

tilqima fi trabi b’disturb ta’

Immunodefiċjenza Kkombinata

Qawwija (SCID -

Severe Combined

Immunodeficiency disorder

Disturbi fil-ġilda u fit-tessuti ta’

taħt il-ġilda

Mhux komuni

Dermatite

Rari ħafna

Urtikarja

Disturbi ġenerali u

kondizzjonijiet ta’ mnejn

jingħata

Komuni

Irritabilità

Disturbi respiratorji, toraċiċi u

medjastinali

Mhux magħruf*

Apnea fi trabi li twieldu ħafna

qabel iż-żmien (≤ 28 ġimgħa ta’

tqala) (ara sezzjoni 4.4)

*

Minħabba li dawn il-każijiet

kienu rrappurtati b’mod spontanju, mhuwiex possibbli li tiġi stmata l-

frekwenza tagħhom b’mod ta’ min joqgħod fuqu.

Deskrizzjoni ta’ għażla ta’ reazzjonijiet avversi

Intussuxxezzjoni

Dejta minn studji għal osservazzjoni ta’ sigurtà li saru f’diversi pajjiżi jindikaw li t-tilqim ta’ rotavirus

iġorr miegħu żieda fir-riskju ta’ intussuxxezzjoni, l-aktar fi żmien 7 ijiem mit-tilqim. Sa 6 każijiet

addizzjonali għal kull 100,000 tarbija kienu osservati f’dawn il-pajjiżi fl-isfond ta’ inċidenza ta’ 25 sa

101 għal kull 100,000 tarbija (ta’ età inqas minn sena) kull sena, rispettivament.

Għandu mhuwiex ċar jekk it-tilqim ta’ rotavirus jaffettwax l-inċidenza totali ta’ intussuxxezzjoni

abbażi ta’ perjodi itwal ta’ segwitu (ara sezzjoni 4.4).

Popolazzjonijiet speċjali oħra

Sigurtà fit-trabi mwieldin qabel iż-żmien

F’studju kliniku, Rotarix ingħata lil 670 tarbija mwielda qabel iż-żmien, minn 27 sa 36 ġimgħa ta’

tqala waqt li 339 trabi rċievew il-plaċebo. L-ewwel doża ngħatat minn 6 ġimgħat wara t-twelid. Effetti

avversi serji ġew osservati f’5.1% ta’ trabi li ngħataw Rotarix meta mqabbla ma’ 6.8% ta’ trabi li ħadu

l-plaċebo. Rati simili ta’ effetti avversi oħra ġew osservati f’dawk li rċievew Rotarix u f’dawk li ħadu

l-plaċebo. Ma ġewx irrappurtati każijiet ta’ intussuxezzjoni.

Sigurtà fit-trabi bl-infezzjoni ta’ l-immunodefiċjenza umana (HIV)

Fi studju kliniku, Rotarix jew plaċebo ngħata lil 100 tarbija bl-infezzjoni ta’ l-HIV. Il-profil ta’ sigurtà

kien simili bejn dawk li rċievew Rotarix u dawk li ħadu l-plaċebo.

Rappurtar ta’ reazzjonijiet avversi suspettati

Huwa importanti li jiġu rrappurtati reazzjonijiet avversi suspettati wara l-awtorizzazzjoni tal-prodott

mediċinali. Dan jippermetti monitoraġġ kontinwu tal-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju tal-prodott

mediċinali. Il-professjonisti dwar il-kura tas-saħħa huma mitluba jirrappurtaw kwalunkwe reazzjoni

avversa suspettata permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V.

4.9

Doża eċċessiva

Ġew irrapportati xi każijiet ta’ doża eċċessiva. B’mod ġenerali, il-profil tal-avveniment avvers

irrapportat f’dawn il-każijiet kien simili għal dak osservat wara amministrazzjoni tad-doża

rrakkomandata ta’ Rotarix

5.

TAGĦRIF FARMAKOLOĠIKU

5.1

Proprjetajiet farmakodinamiċi

Kategorija farmakoterapewtika: vaċċini kontra d-dijarea minn rotavirus, Kodiċi ATC: JO7BH01

Effikaċja protettiva tal-forma lajofiliżżata

Fi provi kliniċi, intweriet effikaċja kontra gastro-enterite ikkawżata mill-ġenotipi ta’ rotavirus l-aktar

komuni G1P[8], G2P[4], G3P[8], G4P[8] u G9P[8]. Barra minn hekk, intweriet ukoll effikaċja kontra

ġenotipi ta’ rotavirus mhux komuni G8P[4] (gastro-enterite qawwija) u G12P[6] (kwalunkwe gastro-

enterite). Dawn ir-razez qed jiċċirkulaw mad-dinja kollha.

Twettqu studji kliniċi fl-Ewropa, fl-Amerika Latina, fl-Afrika u fl-Asja biex tiġi evalwata l-effikaċja

protettiva ta’ Rotarix kontra kull tip ta’ gastro-enterite severi minn rotavirus.

Is-severità ta’ gastro-enterite ġiet imfissra skont żewġ kriterji differenti:

- l-iskala Vesikari ta’ 20 punt li tevalwa l-istampa klinika sħiħa ta’ gastro-enterite kkawżata minn

rotavirus billi tikkalkula s-severità u t-tul ta’ ħin ta’ dijarea u rimettar, is-severità tad-deni u tad-

deidratazzjoni kif ukoll il-bżonn ta’ kura

id-definizzjoni tal-każ kliniku bbażat fuq kriterji tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO)

Protezzjoni klinika kienet evalwata fil-koorti ta’ ATP għall-effikaċja, li jinkludi s-suġġetti kollha mill-

koorti ta’ ATP għas-sigurtà li daħlu fil-perijodu ta’ visti ta’ wara tal-effikaċja kkonċernat.

Effikaċja protettiva fl-Ewropa

Studju kliniku li twettaq fl-Ewropa għamel evalwazzjoni ta’ Rotarix meta mogħtija skond skedi

Ewropej differenti (2,3 xhur; 2,4 xhur; 3,4 xhur; 3,5 xhur) f’4,000 suġġett.

Wara żewġ dożi ta’ Rotarix, l-effikaċja protettiva tal-vaċċin osservata matul l-ewwel u t-tieni sena ta’

ħajja u fis-sentejn sħaħ, hija ppreżentata fit-tabella li ġejja:

L-ewwel sena ta’ ħajja

Rotarix N=2,572

Plaċebo

N=1,302

It-tieni sena ta’ ħajja

Rotarix N=2,554

Plaċebo

N=1,294

Effikaċja tal-vaċċin (%) kontra kull gastro-enterite bir-rotavirus u kontra gastro-

enterite severi bir-rotavirus

95% CI

Ġenotip

Kull tip ta’

severità

Severi

Kull tip ta’

severità

Severi

G1P[8]

95.6

87.9;98.8

96.4

85.7;99.6

82.7

67.8;91.3

96.5

86.2;99.6

G2P[4]

62.0*

<0.0;94.4

74.7*

<0.0;99.6

57.1

<0.0;82.6

89.9

9.4;99.8

G3P[8]

89.9

9.5;99.8

44.8;100

79.7

<0.0;98.1

83.1*

<0.0;99.7

G4P[8]

88.3

57.5;97.9

64.9;100

69.6*

<0.0;95.3

87.3

<0.0;99.7

G9P[8]

75.6

51.1;88.5

94.7

77.9;99.4

70.5

50.7;82.8

76.8

50.8;89.7

Razez bil-ġenotip

P[8]

88.2

80.8;93.0

96.5

90.6;99.1

75.7

65.0;83.4

87.5

77.8;93.4

Razez tar-rotavirus

fiċ-ċirkolazzjoni

87.1

79.6;92.1

95.8

89.6;98.7

71.9

61.2;79.8

85.6

75.8;91.9

Effikaċja tal-vaċċin (%) kontra gastro-enterite bir-rotavirus li teħtieġ attenzjoni

medika

95% CI

Razez tar-rotavirus

fiċ-ċirkolazzjoni

91.8

84;96.3

76.2

63.0;85.0

Effikaċja tal-vaċċin (%) kontra l-bżonn ta’ kura fl-isptar minħabba gastro-

enterite bir-rotavirus

[95% CI]

Razez tar-rotavirus

fiċ-ċirkolazzjoni

81.8;100

92.2

65.6;99.1

Gastro-enterite severa kienet definita bħala qari ta’

11 fuq l-iskala Vesikari

* Mhux sinifikanti b’mod statistiku (p > 0.05). Din id-dejta għandha tiġi interpretata b’kawtela.

L-effikaċja tal-vaċċin matul l-ewwel sena ta’ ħajja żdiedet progressivament maż-żieda fis-severità tal-

marda u din laħqet 100% (95% CI: 84.7;100) għal qari Vesikari

Effikaċja protettiva fl-Amerika Latina

Fi studju kliniku ta’ Rotarix li twettaq fl-Amerika Latina ġie evalwat f’iktar minn 20,000 suġġett. Is-

severità tal-gastro-enterite (GE) ġiet imfissra skond kriterji tal-WHO. L-effikaċja protettiva tal-vaċċin

kontra gastro-enterite bir-rotavirus (RV) severi li kienet tinħtieġ trattament fi sptar u/jew terapija ta’

reidrazzjoni ġo faċilità medika u l-effikaċja tal-vaċċin skont il-ġenotip speċifiku wara żewġ dożi ta’

Rotarix jidhru fit-tabella t’hawn taħt:

Ġenotip

Gastro-enterite severi bir-

rotavirus† (l-ewwel sena ta’

ħajja)

Rotarix N=9,009

Plaċebo N=8,858

Gastro-enterite severi bir-

rotavirus† (it-tieni sena ta’

ħajja)

Rotarix N=7,175

Plaċebo N=7,062

Effikaċja (%)

[95% CI]

Effikaċja (%)

[95% CI]

RVGE kollha

84.7

[71.7;92.4]

79.0

[66.4;87.4]

G1P[8]

91.8

[74.1;98.4]

72.4

[34.5;89.9]

G3P[8]

87.7

[8.3;99.7]

71.9*

[<0.0;97.1]

G4P[8]

50.8#*

[<0.0;99.2]

63.1

[0.7;88.2]

G9P[8]

90.6

[61.7;98.9]

87.7

[72.9;95.3]

Razez bil-ġenotip P[8]

90.9

[79.2;96.8]

79.5

[67.0;87.9]

† Gastro-enterite severa kienet definita bħala episodju ta’ dijarea bi jew mingħajr rimettar bi bżonn ta’

dħul l-isptar u/jew terapija ta’ idratazzjoni f’faċilità medika (kriterja WHO)

* Mhux sinifikanti b’mod statistiku (p

0.05). Din id-dejta għandha tiġi interpretata b’kawtela.

# In-numri ta’ każi, li fuqhom kienu bbażati l-istimi ta’ l-effikaċja kontra G4P[8], kienu żgħar ħafna

(każ wieħed fil-grupp Rotarix u żewġ każi fil-grupp bi plaċebo).

Analiżi miġbura flimkien ta’ ħames studji dwar l-effikaċja*, irriżultat f’effikaċja ta’ 71.4% (95%

CI:20.1;91.1) kontra gastro-enterite severi bir-rotavirus (qari Vesikari ≥11) kawżata mill-ġenotip

G2P[4] ta’ rotavirus matul l-ewwel sena ta’ ħajja.

* F’dawn l-istudji, l-istima tal-point u l-intervalli tal-kunfidenza kienu rispettivament:

100% (95% CI: -1,858.0;100), 100% (95% CI: 21.1;100), 45.4% (95% CI: -81.5;86.6), 74.7 (95%

CI :-386.2;99.6). Ebda stima tal-point ma kien disponibbli għall-kumplament ta’ l-istudju.

Effikaċja protettiva fl-Afrika

Studju kliniku li sar fl-Afrika (Rotarix: N = 2,974; plaċebo: N = 1,443) evalwa Rotarix mogħtija

madwar l-età ta’ 10 u 14-il ġimgħa (2 dożi) jew fl-età ta’ 6, 10 u 14-il ġimgħa (3 dożi). L-effikaċja tat-

tilqima kontra gastroenterite qawwija waqt l-ewwel sena tal-ħajja kienet 61.2% (95% CI: 44.0;73.2).

L-effikaċja protettiva tat-tilqima (ġabra ta’ dożi) osservata kontra kwalunkwe gastroeneterite u

gastroenterite qawwija kkawżati minn rotavirus hija ppreżentata fit-tabella li ġejja:

Ġenotip

Kwalunkwe gastro-enterite

b’rotavirus

Rotarix N=2,974

Plaċebo N=1,443

Gastro-enterite qawwija

b’rotavirus†

Rotarix N=2,974

Plaċebo N=1,443

Effikaċja(%)

95% CI

Effikaċja(%)

95% CI

G1P[8]

68.3

53.6;78.5

56.6

11.8;78.8

G2P[4]

49.3

4.6;73.0

83.8

9.6;98.4

G3P[8]

43.4*

<0.0;83.7

51.5*

<0.0;96.5

G8P[4]

38.7*

<0.0;67.8

63.6

5.9;86.5

G9P[8]

41.8*

<0.0;72.3

56.9*

<0.0;85.5

G12P[6]

48.0

9.7;70.0

55.5*

<0.0; 82.2

Razez bil-ġenotip

P[4]

39.3

7.7;59.9

70.9

37.5;87.0

Razez bil-ġenotip

P[6]

46.6

9.4;68.4

55.2*

<0.0;81.3

Razez bil-ġenotip

P[8]

61.0

47.3;71.2

59.1

32.8;75.3

† Gastro-enterite severa kienet definita bħala qari ta’

11 fuq l-iskala Vesikari

* Mhux sinifikanti b’mod statistiku (p

0.05). Din id-dejta għandha tiġi interpretata b’kawtela.

Effikaċja sostnuta sa 3 snin fl-Asja

Studju kliniku li twettaq fl-Asja (Hong Kong, Singapore u Taiwan) (ko-orti totali ta’ persuni mlaqqma

: Rotarix: N = 5,359; plaċebo: N = 5,349) evalwa Rotarix mogħti skont skedi differenti (età ta’ 2, 4

xhur; età ta’ 3, 4 xhur).

Matul l-ewwel sena, ferm inqas individwi fil-grupp ta’ Rotarix rrappurtaw gastro-enterite severa minn

rotavirux ikkawżata mill-RV tat-tip selvaġġ li kien qed jiċċirkola meta mqabbel mal-grupp tal-plaċebo

minn ġimagħtejn wara Doża 2 sa età ta’ sena (0.0 % kontra 0.3%), b’effikaċja tat-tilqima ta’ 100%

(95% CI: 72.2; 100).

L-effikaċja protettiva tat-tilqima wara żewġ dożi ta’ Rotarix osservata kontra gatro-enterite severa

kkawżata minn rotavirus sa età ta’ sentejn hija ppreżentata fit-tabella li ġejja

Effikaċja sa età ta’ sentejn

Rotarix N= 5,263

Plaċebo N= 5,256

Effikaċja tat-tilqima (%) kontra gastro-enterite severa kkawżata minn rotavirus

[95% CI]

Ġenotip

Severa†

G1P[8]

100 [80.8;100]

G2P[4]

100* [<0;100]

G3P[8]

94.5 [64.9;99.9]

G9P[8]

91.7 [43.8;99.8]

Razez b’ġenotip P[8]

95.8 [83.8;99.5]

Razez ta’ rotavirus li qed

jiċċirkolaw

96.1 [85.1;99.5]

Effikaċja tat-tilqima (%) kontra gastro-enterite kkawżata minn rotavirus bi bżonn

ta’ dħul l-isptar u/jew terapija ta’ idratazzjoni mill-ġdid f’faċilitŕ medika [95% CI]

Razez ta’ rotavirus li qed

jiċċirkolaw

94.2 [82.2;98.8]

† Gastro-enterite severa ddefinita bħala punteġġ >11 fuq l-iskala Vesikari

* Mhux statistikament sinifikanti (p

0.05). Din id-dejta għandha tiġi interpretata b’kawtela

Matul it-tielet sena ta’ ħajja, ma kien hemm l-ebda każ ta’ gastro-enterite severa kkawżata minn RV

fil-grupp ta’ Rotarix (N=4,222) kontra 13 (0.3%) fil-grupp tal-plaċebo (N=4,185). L-effikaċja tat-

tilqima kienet 100% (95% CI: 67.5; 100). Każijiet ta’ gastro-enterite severa kkawżata minn RV kienu

dovuti għal razez ta’ RV G1P[8], G2P[4], G3P[8] u G9P[8]. L-inċidenza ta’ gastro-enterite severa

kkawżata minn RV assoċjata ma’ ġenotipi individwali kienet baxxa wisq biex tippermetti l-kalkolu

tal- effikaċja. L-effikaċja kontra gastro-enterite severa kkawżata minn RV bi bżonn ta’ dħul l-isptar

kienet ta’ 100% (95% CI: 72.4; 100).

Effikaċja protettiva tal-forma likwida

Peress li r-rispons immunitarju osservat wara 2 dożi ta’ Rotarix fil-forma likwida kienet komparabbli

għar-rispons osservat wara 2 dożi ta’ Rotarix fil-forma lajofiliżżata, l-livell ta’ effikaċja tal-vaċċin

osservat bil-forma lajofiliżżata jista’ jiġi estrapolat għal forma likwida.

Rispons immunitarju

Il-mekkaniżmu immunoloġiku li bih Rotarix jipproteġi kontra l-gastro-enterite bir-rotavirus għadu

mhux mifhum biżżejjed. Għadha ma ġietx stabbilita relazzjoni bejn rispons ta’ anti-korpi għall-

vaċċinazzjoni bir-rotavirus u protezzjoni kontra l-gastro-enterite bir-rotavirus.

It-tabella li ġejja turi l-perċentwal ta’ suġġetti li fil-bidu kienu seronegattivi għal rotavirus (titres ta’

antikorp għal IgA < 20 U/ml) (permezz ta’ ELISA) b’titres tas-serum b’antikorpi anti-rotavirus IgA

20U/ml xahar jew tnejn wara t-tieni doża tal-vaċċin jew plaċebo skond kif osservat fi studji differenti.

Skeda

Studji

mwettqa fi

Vaċċin

Plaċebo

N

%

20U/ml

[95% CI[

N

%

20U/ml

[95% CI[

2, 3 xhur

Franza,

Ġermanja

82.8

[77.5;87.4]

[4.4;15.0]

2, 4 xhur

Spanja

85.5

[79.6;90.2]

12.4

[6.3;21.0]

3, 5 xhur

Finlandja, l-

Italja

94.4

[90.0;97.3]

[1.0;8.7]

3, 4 xhur

Repubblika

Ċeka

84.6

[78.5;89.5]

[0.3;7.8]

2, 3 sa 4

xhur

Amerika

Latina; 11-il

pajjiż

77.9%

[73.8;81.6]

15.1%

[11.7;19.0]

Ġimgħat 10,

14 u

ġimgħat 6,

10, 14

(miġbura

flimkien)

L-Afrika

t’Isfel, Il-

Malawi

58.4

[51.6;64.9]

22.5

[15.1;31.4]

F’tlett provi kliniċi komparattivi, Rotarix fil-forma likwida qanqal rispons immunitarju komparabbli

għal dik minn Rotarix fil-forma lajofiliżżata

Rispons immunitarju fit-trabi mwieldin qabel iż-żmien

Fi studju kliniku li sar fit-trabi mwieldin qabel iż-żmien, wara mill-inqas 27 ġimgħa ta’ tqala, l-effett

immunoloġiku ta’ Rotarix ġie assessjat f’grupp żgħir ta’ 147 suġġett u wera li Rotarix għandu effett

immunoloġiku f’din il-popolazzjoni ; xahar wara t-tieni doża ta’ vaċċin 85.7% (95% CI: 79.0;90.9) ta’

suġġetti laħqu livell fis-serum ta’ antikorpi IgA kontra l-rotavirus ta’ titres

20U/ml (bl’ELISA).

Effikaċja

Fi studji ta’ osservazzjoni, l-effikaċja tal-vaċċin intweriet kontra gastro-enterite severa li wasslet għal

rikoveru l-isptar minħabba rotavirus ta’ ġenotipi komuni G1P[8], G2P[4], G3P[8], G4P[8] u G9P[8]

kif ukoll il-ġenotipi ta’ rotavirus l-inqas komuni G9P[4] u G9P[6]. Dawn ir-razez kollha qed

jiċċirkolaw madwar id-dinja.

Effikaċja wara 2 dożi fil-prevenzjoni ta’ RVGE li twassal għal rikoveru l-isptar

Pajjiżi

Perjodu

Medda ta’

etajiet

N

(1)

(każijiet/kontroll

i)

Razez

Effikaċja

% [95% CI]

Pajjiżi bi Dħul Għoli

Il-Belġju

2008-2010

< 4 snin

3-11 m

160/198

Kollha

90 [81;95]

91 [75;97]

< 4 snin

41/53

G1P [8]

95 [78;99]

< 4 snin

3-11 m

80/103

G2P[4]

85 [64;94]

83 [11;96]

< 4 snin

12/13

G3P[8]

87* [<0;98]

< 4 snin

16/17

G4P[8]

90 [19;99]

Singapor

2008-2010

< 5 snin

136/272

Kollha

84 [32;96]

89/89

G1P[8]

91 [30;99]

It-Tajwan

2009-2011

< 3 snin

275/1,623

Kollha

G1P[8]

92 [75;98]

95 [69;100]

2010-2011

< sentejn

85/1,062

Kollha

G1P[8]

G2P[4]

85 [73;92]

88 [68;95]

88 [68;95]

8-11 m

Kollha

89 [48;98]

2009-2011

< 5 snin

74/255

G3P[8]

68 [34;85]

Pajjiżi bi Dħul Medju

Il-Bolivja

2010-2011

< 3 snin

6-11 m

300/974

Kollha

77 [65;84]

77 [51;89]

< 3 snin

6-11 m

G9P[8]

85 [69;93]

90 [65;97]

< 3 snin

G3P[8]

93 [70;98]

G2P[4]

69 [14;89]

G9P[6]

87 [19;98]

Il-Brażil

2008-2011

< sentejn

115/1,481

Kollha

72 [44;85]

G1P[8]

89 [78;95]

G2P[4]

76 [64;84]

Il-Brażil

2008-2009

< 3 snin

3-11 m

249/249

Kollha

76 [58;86]

96 [68;99]

< 3 snin

3-11 m

222/222

G2P[4]

75 [57;86]

95 [66;99]

El Salvador

2007-2009

< sentejn

6-11 m

251/770

Kollha

76 [64;84]

83 [68;91]

Il-Gwatemala

2012-2013

< 4 snin

Kollha

63 [23;82]

Il-Messiku

2010

< sentejn

9/17

G9P[4]

94 [16;100]

Pajjiżi bi Dħul Baxx

Il-Malawi

2012-2014

< sentejn

81/234

Kollha

63 [23;83]

m: xhur

yrs: snin

* Mhux statistikament sinifikanti (P >0.05). Din id-dejta għandha tiġi interpretata b’kawtela.

(1) Qed jingħata n-numru ta’ każijiet imlaqqma b’mod sħiħ (2 dożi) u mhux imlaqqma u tal-kontrolli.

(2) Studji sponsorjati minn GSK

(3) Dejta minn analiżi post-hoc

(4) L-effikaċja tal-vaċċin ġiet ikkalkulata bl-użu ta’ parteċipanti ta’ kontroll mill-isptar negattivi għar-rotavirus

(stimi mit-Tajwan ġew ikkalkulati bl-użu ta’ parteċipanti ta’ kontroll mill-isptar negattivi għar-rotavirus u ta’

parteċipanti ta’ kontroll mill-isptar ta’ bla dijarea).

(5) L-effikaċja tal-vaċċin ġiet ikkalkulata bl-użu ta’ kontrolli mill-viċinat.(6) F’individwi li ma rċevewx il-kors

sħiħ tat-tilqima, l-effikaċja wara doża waħda kienet tvarja minn 51% (95% CI: 26;67 El Salvador) sa 60 %

(05 % CI: 37; 75, il-Brażil).

(7) NA: mhux disponibbli. L-effikaċja tal-vaċċin hija bbażata fuq 41 każ ta’ vaċċin sħiħ u 175 kontrolli

vvaċċinati b’mod sħiħ.

Impatt fuq il-mortalità

Studji tal-impatt b’Rotarix li saru fil-Panama, il-Brażil u l-Messiku wrew tnaqqis fil-mortalità mid-

dijarea mill-kawżi kollha li kien ivarja minn 17% sa 73% fit-tfal ta’ taħt il-5 snin, fi żmien sentejn sa 4

snin wara l-introduzzjoni tal-vaċċin.

Impatt fuq rikoveru l-isptar

Fi studju retrospettiv li sar fil-Belġju fuq tfal ta’ 5 snin u anqas, l-impatt dirett u indirett tat-tilqima

Rotarix fuq rikoveru l-isptar relatat mar-rotavirus varja minn 64% (95% CI: 49;76) sa 80% (95% CI:

77;83) sentejn wara l-introduzzjoni tal-vaċċin. Studji simili fl-Armenja, fl-Awstralja, fil-Brażil, fil-

Kanada, f'El Salvador u fiż-Żambja wrew tnaqqis ta’ 45% sa 93% bejn sentejn u 4 snin wara l-

introduzzjoni tal-vaċċin.

Barra minn hekk, disa' studji tal-impatt dwar rikoveru l-isptar minħabba dijarea mill-kawżi kollha, li

saru fl-Afrika u fl-Amerika Latina, urew tnaqqis ta’ 14% sa 57% bejn sentejn u 5 snin wara l-

introduzzjoni tal-vaċċin.

NOTA : L-istudji tal-impatt huma maħsuba sabiex jistabbilixxu relazzjoni temporali iżda mhux

relazzjoni kawżali bejn il-marda u t-tilqima. Varjazzjonijiet naturali fl-inċidenza tal-marda jistgħu

jinfluwenzaw ukoll l-effett temporali osservat.

5.2

Tagħrif farmakokinetiku

Ma jgħoddx f’dan il-każ.

5.3

Tagħrif ta' qabel l-użu kliniku dwar is-sigurtà

Tagħrif mhux kliniku ibbażat fuq studji konvenzjonali dwar l-effett tossiku minn dożi ripetuti ma juri

l-ebda periklu speċjali għall-bniedem.

6.

TAGĦRIF FARMAĊEWTIKU

6.1

Lista ta’ eċċipjenti

Sucrose

Di-sodium Adipate

Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM)

Ilma sterili

6.2

Inkompatibbiltajiet

Minħabba li ma sarux studji li juru liema huma l-prodotti li ma jaqblux miegħu, dan il-prodott

mediċinali m’għandux jitħallat ma’ prodotti mediċinali oħrajn.

6.3

Żmien kemm idum tajjeb il-prodott mediċinali

- Applikatur orali mimlija minn qabel:3 snin

- tubu li jista 'jiġi mbuttat mgħammar bi tubu tal-membrana u kappa: 3 snin

- Preżentazzjoni ta 'tubu li jista' jitbatteb multi-monodose (5 doża waħda) konnessa minn bar: sentejn

6.4

Prekawzjonijiet speċjali għall-ħażna

Aħżen fi friġġ (2

C – 8

Tiffriżahx

Aħżen fil-pakkett oriġinali, biex tipproteġih mid-dawl.

6.5

In-natura tal-kontenitur u ta’ dak li hemm ġo fih

Applikatur orali mimli għal-lest

1.5 ml ta’ suspensjoni

orali

f’applikatur

tal-ħalq

mimli lest (ħġieġ tat-tip I) b’tapp planġer (rubber

butyl) u għatu ‘tip cap’ protettiv (rubber butyl) f’pakketti ta’ 1, 5, 10 u 25.

Tubu li jingħafas

1.5 ml ta 'sospensjoni

orali

f'tubu li jingħafas (polietilene) mgħammar b'membrana u tapp tal-tubu

(polypropylene), f'pakketti ta' 1, 10 jew 50.

Preżentazzjoni ta' tubu (polyethylene) 'multi-monodose’ (5 doża waħda) li jingħafas imqabbad minn

1.5 ml ta 'sospensjoni

orali

f'tubu li jingħafas (polietilene) ippreżentat f'formazzjoni ta' tubu li jista 'jiġi

ppressat multi-monodose (5 doża waħda) konnessa minn bar, f'pakkett daqs ta' 50 tubu.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

6.6

Prekawzjonijiet speċjali li għandhom jittieħdu meta jintrema u għal immaniġġar

ieħor

Il-vaċċin huwa ppreżentat bħala likwidu ċar u bla kulur, bla ebda partiċelli visibli, li jingħata

mill-

ħalq.

Il-vaċċin huwa lest għall-użu (m’għandux bżonn jiġi rikostitwit jew dilwit).

Il-vaċċin għandu jingħata

mill-ħalq

mingħajr ma jitħallat ma’ vaċċini jew soluzzjonijiet oħra.

Il-vaċċin għandu jkun spezzjonat viżwalment għal xi frak żgħir li ma jiffurmax parti minnu u/jew xi

dehra fiżika mhux normali. Jekk ikun jidher xi wieħed minn dawn, armi l-vaċċin.

Kull fdal tal-prodott mediċinali li ma jkunx intuża jew skart li jibqa wara l-użu tal-prodott għandu

jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

Istruzzjonijiet għall-għoti tal-vaċċin f'applikatur orali mimlija minn qabel:

1. Neħħi l-għatu protettiv tip-cap

mill-applikatur tal-ħalq.

2. Dan il-vaċċin għandu jingħata

mill-ħalq biss. It-tarbija għandha

tkun bilqiegħda mitfugħa lura.

Agħti mill-ħalq (jiġifieri ġo ħalq it-

tarbija, fuq il-ġewwieni ta’

ħaddejha) il-kontenut kollu ta’ l-

applikatur tal-ħalq

3. M’għandekx tinjetta.

Applikatur tal-

ħalq Tip-Cap

Armi l-applikatur

tal-ħalq

vojt u l-għatu tip cap ġo kontenitur approvat għall-iskart bijoloġiku kif

jitolbu l-liġijiet lokali.

Istruzzjonijiet għall-amministrazzjoni tal-vaċċin f'tubu li jingħafas:

Jekk jogħġbok aqra l-istruzzjonijiet għall-użu fit-triq kollha qabel tibda tagħti l-vaċċin.

A Dak li għandek bżonn tagħmel qabel ma tagħti lil Rotarix

Iċċekkja d-data ta 'skadenza.

Iċċekkja li t-tubu ma ġiex imħassar u lanqas ma huwa diġà

miftuħ.

Iċċekkja li l-likwidu huwa ċar u bla kulur, mingħajr ebda

frak fih.

Jekk tinnota xi ħaġa mhux normali, tużax il-vaċċin.

Dan il-vaċċin jingħata mill-ħalq - direttament mit-tubu.

Hija lesta għall-użu - m'għandekx bżonn taħlita ma' xi ħaġa.

B Itlaq it-tubu_____________________________________

1. Neħħi l-għatu

Żomm il-kappa - għandek bżonn dan biex ittaqqab il-

membrana.

Żomm it-tubu wieqaf.

2. Erġa rrepeti l-parti ta' fuq tat-tubu sakemm ikun ċar minn

kwalunkwe likwidu

Ċar kwalunkwe likwidu mill-parti l-iżjed baxxa tat-tubu billi

flicking eżatt taħt il-membrana.

3. Poġġi l-għatu biex tiftaħ it-tubu

Żomm it-tubu miżmum wieqaf.

Żomm in-naħa tat-tubu

Hemm spike żgħir ġewwa l-parti ta 'fuq tal-kappa - fiċ-

ċentru.

Dawwar il-kappa 'l isfel (180 °).

Membrana

Tubu

Spike

Kappa

Membrana

Spike

4. Biex tiftaħ it-tubu

M'għandekx bżonn twist. Agħfas il-kappa biex tittaqqab il-

membrana.

Imbagħad neħħi l-għatu.

C Iċċekkja li t-tubu fetaħ b'mod korrett________________

1. Iċċekkja li l-membrana ġiet imtaqqba

Għandu jkun hemm toqba fil-quċċata tat-tubu.

2. X'għandek tagħmel jekk il-membrana ma tkunx ġiet

imtaqqba

Jekk il-membrana ma tkunx ġiet imtaqqla, ritornat għas-

sezzjoni B u rrepeti l-istadji 2, 3 u 4.

D Agħti l-vaċċin___________________________________

Ladarba t-tubu jkun miftuħ, il-likwidu huwa ċar, mingħajr

ebda frak fih.

Jekk tinnota xi ħaġa mhux normali, tużax il-vaċċin.

Agħti l-vaċċin minnufih.

1. Poġġi lit-tifel / tifla biex tagħti l-vaċċin

Sede li t-tifel jegħleb ftit lura.

2. Amministra l-vaċċin

Agħfas il-likwidu bil-mod fin-naħa tal-ħalq tat-tifel - lejn in-

naħa ta 'ġewwa tal-ħaddejn.

Jista 'jkun li jkollok bżonn li tagħfas it-tubu ftit drabi biex

iġġib il-vaċċin kollu barra - huwa okay jekk qatra tibqa' fil-

ponta tat-tubu.

Agħfas il-

kappa l-

isfel

Toqba

Jingħata mill-ħalq

biss

Armi t-tubu u l-kappa vojta f'kontenituri approvati ta 'skart bijoloġiku skond ir-regolamenti lokali.

L-istruzzjonijiet għall-għoti tal-vaċċin f'kontenut ta 'tubu li jista' jitbiċċa f'ħafna monodose (5 doża

waħda) imqabbad minn bar:

Jekk jogħġbok aqra l-istruzzjonijiet għall-użu fit-triq kollha qabel tibda tagħti l-vaċċin.

Dan il-vaċċin jingħata mill-ħalq dritta minn tubu individwali.

Tubu orali wieħed jagħti doża waħda ta 'vaċċin.

Dan il-vaċċin huwa lest biex jintuża - ma titħallatx ma 'xi ħaġa oħra.

A. X'għandek tagħmel qabel ma tagħti lil Rotarix_______

1. Iċċekkja d-data ta' skadenza fuq il-bar tal-konnessjoni.

2. Iċċekkja li l-likwidu fit-tubi orali huwa ċar, bla kulur u

ħieles minn kwalunkwe partikula.

- Tużax xi tubi orali fuq il-bar tal-konnessjoni jekk

tinnota xi ħaġa mhux tas-soltu.

3. Iċċekkja li kull tubu orali individwali ma jiġix imħassar u

għadu siġillat.

- Tużax it-tubu orali affettwat jekk tinnota xi ħaġa mhux

tas-soltu.

B. Poġġi l-tubu orali lest____________________________

1. Biex tissepara tubu orali wieħed mill-oħrajn li tibda minn

tarf wieħed:

a) Żomm it-tab ta' wieħed mit-tubi orali fit-tarf biex

tissepara mill-oħrajn.

b) Bin-naħa l-oħra tiegħek, żomm it-tab ta' tubu orali

ħdejnha.

c) Iġbed it-tab u igbed 'l bogħod mit-tubu orali

ħdejha.

2. Biex tiftaħ it-tubu orali separat:

d) Żomm it-tubu orali separat miżmum wieqaf.

e) Żomm it-tab tat-tubu orali separat f’id Minnhom u l-

bar tal-konnessjoni min-naħa l-oħra. M'għandekx

iżżomm il-ġisem tat-tubu orali, tista' tagħfas ftit mill-

vaċċin il-barra.

f) Dawwar it-tubu orali separat.

g) Iġbdu mill-bar tal-konnessjoni.

Bar tal-

Konnessjoni

Għonq

Tubu

Tubu Orali

Monodose

Dawwar

Data ta’ Skadenza: DD/MM/YY

Data ta’ Skadenza: DD/MM/YY

C. Agħti l-vaċċin mill-ħalq immedjatament wara l-ftuħ____

1. Biex tqiegħed lill-wild biex jirċievi l-vaċċin:

Poġġi li t-tifel jegħleb ftit lura.

2. Biex jamministra l-vaċċin mill-ħalq:

Agħfas il-likwidu bil-mod fil-ġenb tal-ħalq tat-tifel,

lejn in-naħa ta' ġewwa tal-ħaddejn.

Jista' jkollok bżonn li tagħfas it-tubu orali xi ftit drabi

biex iġġib il-vaċċin kollu barra - huwa okay jekk qatra

tibqa' fit-tubu orali.

D. Aħżen id-dożi li fadal fil-friġġ minnufih_____________

Tubi orali mhux użati li għadhom imwaħħlin mal-bar tal-

konnessjoni għandhom jitpoġġew lura fil-friġġ

immedjatament wara li ġie użat tubu orali. Dan huwa biex

it-tubi orali mhux użati jistgħu jintuża għat-tilqima li jmiss.

Armi t-tubi orali użati fl- kontenituri ta’ lis-iskart bijoloġiku

approvat skond ir-regolamenti lokali.

7.

DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l'Institut 89

B-1330 Rixensart, Il-Belġju

8.

NUMRI TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Applikatur orali mimli għal-lest

EU/1/05/330/005

EU/1/05/330/006

EU/1/05/330/007

EU/1/05/330/008

Tubu li jingħafas

UE / 1/05/330/009

UE / 1/05/330/010

UE / 1/05/330/011

Preżentazzjoni ta' tubu li tista' tiġi ppressata ta' multi-monodose (5 doża waħda) imqabbda minn bar

UE / 1/05/330/012

9.

DATA TAL-EWWEL AWTORIZZAZZJONI/TIĠDID TAL-

AWTORIZZAZZJONI

Data tal-ewwel awtorizzazzjoni: 21 ta’ Frar 2006

Data tal-aħħar tiġdid: 14 ta’ Jannar 2016

Jingħata mill-

ħalq biss

Poġġih lura fil-friġġ

immedjatament

2°C - 8°C

10.

DATA TA’ REVIŻJONI TAT-TEST

Informazzjoni dettaljata dwar dan il-prodott mediċinali tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija

Ewropea għall-Mediċini http://www.ema.europa.eu.

ANESS II

A.

MANIFATTUR(I) TAS-SUSTANZA(I) BIJOLOĠIKA(ĊI)

ATTIVA(I) U MANIFATTUR(I) RESPONSABBLI GĦALL-

HRUĠ TAL-LOTT

B.

KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONI RIGWARD IL-

PROVVISTA U L-UŻU

Ċ.

KONDIZZJONIJIET OĦRA TAL-AWTORIZZAZZJONI

GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

D.

KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET FIR-

RIGWARD TAL-UŻU SIGUR U EFFIKAĊI TAL-PRODOTT

MEDIĊINALI

A.

MANIFATTUR(I) TAS-SUSTANZA(I) BIJOLOĠIKA(ĊI) ATTIVA(I) U

MANIFATTUR(I) RESPONSABBLI GĦALL-HRUĠ TAL-LOTT

Isem u indirizz tal-manifattur(i)

tas-sustanza(i) bijoloġika(ċi) attiva(i)

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Parc de la Noire Epine

Rue Fleming, 20

1300 Wavre

Il-Belġju

Isem u indirizz tal-manifattur(i) responsabbli għall-ħruġ tal-lott.

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

1330 Rixensart

Il-Belġju

B.

KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET RIGWARD IL-PROVVISTA U

L-UŻU

Prodott mediċinali li jingħata bir-riċetta tat-tabib.

Ħruġ tal-lott uffiċjali:

Skont l-Artiklu 114 tad-Direttiva 2001/83/KE, il-ħruġ tal-lott uffiċjali għandu jsir minn laboratorju tal-

istat jew laboratorju ieħor li jiġi magħżul għal dak il-għan.

Ċ.

KONDIZZJONIJIET OĦRA TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-

SUQ

Rapporti Perjodiċi Aġġornati dwar is-Sigurtà

Ir-rekwiżiti tar- rapporti perjodiċi aġġornati dwar is-sigurtà għal dan il-prodott mediċinali huma

mniżżla fil-lista tad-dati ta’ referenza tal-Unjoni (lista EURD) prevista skont l-Artikolu 107c(7) tad-

Direttiva 2001/83/KE u kwalunke aġġornament sussegwenti ppubblikati fuq il-portal elettroniku

Ewropew tal-mediċini.

D.

KONDIZZJONIJIET JEW RESTRIZZJONIJIET FIR-RIGWARD TAL-UŻU

SIGUR U EFFIKAĊI TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Pjan tal-ġestjoni tar-riskju

(RMP)

L-MAH għandu jwettaq l-attivitajiet u l-interventi meħtieġa ta’ farmakoviġilanza dettaljati fl-

RMP maqbul ippreżentat fil-Modulu 1.8.2 tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq u

kwalunkwe aġġornament sussegwenti maqbul tal-RMP.

RMP aġġornat għandu jiġi ppreżentat:

Meta l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini titlob din l-informazzjoni;

Kull meta s-sistema tal-ġestjoni tar-riskju tiġi modifikata speċjalment minħabba li tasal

informazzjoni ġdida li tista’ twassal għal bidla sinifikanti fil-profil bejn il-benefiċċjuu r-

riskju jew minħabba li jintlaħaq għan importanti (farmakoviġilanza jew minimizzazzjoni

tar-riskji).

Obbligu biex jitwettqu miżuri ta’ wara l-awtorizzazzjoni

Biex id-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq jieħu ħsieb il-preżenza taċ-ċirkovirus tal-

qżieqeż tat-tip 1 (PCV-1) f’Rotarix, huwa jikkommetti ruħu li:

Fuq bażi ta’ 6 xhur, jipprovdi aġġornamenti dwar il-progress li jkun qed isir fuq l-

attivitajiet stabbiliti fil-pjan ta’ implimentazzjoni għall-iżvilupp ta’ vaċċin ħieles mill-PCV,

kif miftiehem mis-CHMP fil-15 ta’ Settembru 2016: kull Ġunju u Diċembru sal-

applikazzjoni ta’ Rotarix ħieles mill-PCV.

Jippreżenta applikazzjoni sa mhux aktar tard mill-2020 biex jemenda d-dettalji tal-

awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq sabiex irendi l-prodott mediċinali ħieles mill-PCV.

ANNESS III

TIKKETTAR U FULJETT TA’ TAGĦRIF

A. TIKKETTAR

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

KONTENITUR TAL-ĦĠIEĠ B’APPLIKATUR TAL-ĦALQ U TRANSFER ADAPTER,

PAKKETTI TA’ 1, 5, 10 JEW 25

1.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Rotarix trab u solvent għal suspensjoni

orali

Vaċċin ta’ rotavirus, ħaj

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Wara rikostituzzjoni, doża waħda (1ml) jkun fiha:

Razza ta’ rotavirus uman RIX4414 (ħajja attenwata)* mhux inqas minn 10

CCID

*Prodotta fuq ċelluli Vero

3.

LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Trab: sucrose, sorbitol

Għal aktar tagħrif ara l-fuljett tal-pakkett

4.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Trab u solvent għal suspensjoni

orali

kontenitur tal-ħġieġ 1: trab

applikatur

tal-ħalq

1: solvent

transfer adapter 1

doża waħda (1 ml)

5 kontenituri tal-ħġieġ: trab

5 applikaturi

tal-ħalq

: solvent

5 transfer adapters

5 x doża waħda (1 ml)

10 kontenituri tal-ħġieġ: trab

10 applikaturi

tal-ħalq

: solvent

10 transfer adapters

10 x doża waħda (1 ml)

25 kontenituri tal-ħġieġ: trab

25 applikaturi

tal-ħalq

: solvent

25 transfer adapters

25 x doża waħda (1 ml)

5.

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu

orali

Tinjettahx!

Ħawwad qabel tużah

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6.

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA

JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.

TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

8.

DATA TA’ SKADENZA

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif għad-data ta’ skadenza tal-mediċina rikostitwita.

JIS {MM/YYYY}

9.

KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ

Tiffriżahx

Aħżen fil-pakkett oriġinali biex ikun protett mid-dawl

10.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM

BŻONN

11.

ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart, Il-Belġju

12.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/05/330/001 – pakkett ta’ 1 (kontenitur tal-ħġieġ + applikatur

tal-ħalq

+ transfer adapter)

EU/1/05/330/002 – pakkett ta’ 5 (kontenitur tal-ħġieġ + applikatur

tal-ħalq

+ transfer adapter)

EU/1/05/330/003 – pakkett ta’ 10 (kontenitur tal-ħġieġ + applikatur

tal-ħalq

+ transfer adapter)

EU/1/05/330/004 – pakkett ta’ 25 (kontenitur tal-ħġieġ + applikatur

tal-ħalq

+ transfer adapter)

13.

NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata.

17.

IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.

IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ L-ISTRIXXI

APPLIKATUR TAL-ĦALQ B’SOLVENT GĦAL RIKOSTITUZZJONI BIT-TRAB

1.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

2. ISEM TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

3.

DATA TA’ SKADENZA

4.

NUMRU TAL-LOTT

5.

OĦRAJN

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

KONTENITUR TAL-ĦĠIEĠ BIT-TRAB BIEX JIĠI RIKOSTITWIT MAS-SOLVENT

1.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Rotarix

Trab għal suspensjoni

orali

Vaċċin tar-rotavirus, ħaj

Użu

orali

2.

METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.

DATA TA’ SKADENZA

4.

NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.

IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

Doża waħda

6.

OĦRAJN

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

APPLIKATUR GĦALL-ĦALQ B’SOLVENT GĦAL RIKOSTITUZZJONI BIT-TRAB

1.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Solvent għal Rotarix

Użu

orali

2.

METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.

DATA TA’ SKADENZA

4.

NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.

IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-

VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

Doża waħda (1ml)

6.

OĦRAJN

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

APPLIKATUR TAL-ĦALQ MIMLI LEST, PAKKETTI TA’ 1, 5, 10 JEW 25

1.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Rotarix suspensjoni

orali

f’applikatur

tal-ħalq

mimli lest

Vaċċin ta’ Rotavirus, ħaj

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Doża waħda (1.5 ml) jkun fiha:

Razza ta’ rotavirus uman RIX4414 (ħajja attenwata)

mhux inqas minn 10

CCID

3.

LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sucrose

Għal aktar tagħrif ara l-fuljett tal-pakkett

4.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Suspensjoni

orali

f’applikatur

tal-ħalq

mimli lest

applikatur

tal-ħalq

mimli lest

doża waħda (1.5 ml)

5 applikaturi

tal-ħalq

mimlijin lesti

5 x doża waħda (1.5 ml)

10 applikaturi

tal-ħalq

mimlijin lesti

10 x doża waħda (1.5 ml)

25 applikaturi

tal-ħalq

mimlijin lesti

25 x doża waħda (1.5 ml)

5.

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu

orali

Tinjettahx!

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6.

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA

JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.

TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Lest għall-użu

M’hemmx bżonn ta’ rikostituzzjoni

8.

DATA TA’ SKADENZA

JIS {MM/YYYY}

9.

KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ

Tiffriżahx

Aħżen fil-pakkett oriġinali biex ikun protett mid-dawl

10.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM

BŻONN

11.

ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart, Il-Belġju

12.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/05/330/005 – pakkett ta’ applikatur

tal-ħalq

mimli lest

EU/1/05/330/006 – pakkett ta’ 5 applikaturi

tal-ħalq

mimlijin lesti

EU/1/05/330/007 – pakkett ta’ 10 applikaturi

tal-ħalq

mimlijin lesti

EU/1/05/330/008 – pakkett ta’ 25 applikaturi

tal-ħalq

mimlijin lesti

13.

NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata.

17.

IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.

IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

TUBU, PAKKETTI TA’ 1, 10 JEW 50

1.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Rotarix suspensjoni

orali

Vaċċin ta’ Rotavirus, ħaj

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Doża waħda (1.5 ml) jkun fiha:

Razza ta’ rotavirus uman RIX4414 (ħajja attenwata)

mhux inqas minn 10

CCID

3.

LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sucrose

Għal aktar tagħrif ara l-fuljett tal-pakkett

4.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Suspensjoni

orali

tubu 1

doża waħda (1.5 ml)

10 tubi

10 x doża waħda (1.5 ml)

50 tubu

50 x doża waħda (1.5 ml)

5.

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu

orali

Tinjettahx!

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6.

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA

JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.

TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Aqra l-istruzzjonijiet qabel tagħti it-tilqima.

Din it-tilqima hija intenzjonata għal

għoti mill-ħalq biss

8.

DATA TA’ SKADENZA

JIS {MM/YYYY}

9.

KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ

Tiffriżahx

Aħżen fil-pakkett oriġinali biex ikun protett mid-dawl

10.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM

BŻONN

11.

ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart, Il-Belġju

12.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/05/330/009 – pakkett ta’ tubu 1

EU/1/05/330/010 – pakkett ta’ 10 tubi

EU/1/05/330/011 – pakkett ta’ 50 tubu

13.

NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata.

17.

IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.

IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

TAGĦRIF LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETT TA’ BARRA

TUBU 'MULTI-MONODOSE’ (5 DOŻA WAĦDA) LI JINGĦAFAS IMQABBAD MINN BAR,

DAQS TAL-PAKKETT TA’ 50 TUBU

1.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

Rotarix suspensjoni

orali

Vaċċin ta’ Rotavirus, ħaj

2.

DIKJARAZZJONI TAS-SUSTANZA(I) ATTIVA(I)

Doża waħda (1.5 ml) jkun fiha:

Razza ta’ rotavirus uman RIX4414 (ħajja attenwata)

mhux inqas minn 10

CCID

3.

LISTA TA’ EĊĊIPJENTI

Sucrose

Għal aktar tagħrif ara l-fuljett tal-pakkett

4.

GĦAMLA FARMAĊEWTIKA U KONTENUT

Suspensjoni

orali

50 tubu

10 x 5 doża waħda imqabbad minn bar

Doża 1 (1.5 ml)

5.

MOD TA’ KIF U MNEJN JINGĦATA

Użu

orali

Tinjettahx!

Aqra l-fuljett ta’ tagħrif qabel l-użu.

6.

TWISSIJA SPEĊJALI LI L-PRODOTT MEDIĊINALI GĦANDU JINŻAMM FEJN MA

JIDHIRX U MA

JINTLAĦAQX MIT-TFAL

Żomm fejn ma jidhirx u ma jintlaħaqx mit-tfal.

7.

TWISSIJA(IET) SPEĊJALI OĦRA, JEKK MEĦTIEĠA

Aqra l-istruzzjonijiet qabel tagħti it-tilqima.

Din it-tilqima hija intenzjonata għal

għoti mill-ħalq biss

8.

DATA TA’ SKADENZA

JIS {MM/YYYY}

9.

KONDIZZJONIJIET SPEĊJALI TA' KIF JINĦAŻEN

Aħżen fi friġġ

Tiffriżahx

Aħżen fil-pakkett oriġinali biex ikun protett mid-dawl

10.

PREKAWZJONIJIET SPEĊJALI GĦAR-RIMI TA’ PRODOTTI MEDIĊINALI MHUX

UŻATI JEW SKART MINN DAWN IL-PRODOTTI MEDIĊINALI, JEKK HEMM

BŻONN

Armi skond ir-regolamenti lokali.

11.

ISEM U INDIRIZZ TAD-DETENTUR TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID

FIS-SUQ

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart, Il-Belġju

12.

NUMRU(I) TAL-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

EU/1/05/330/012 – pakkett ta’ 50 tubu

13.

NUMRU TAL-LOTT

Lott

14.

KLASSIFIKAZZJONI ĠENERALI TA’ KIF JINGĦATA

15.

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

16.

INFORMAZZJONI BIL-BRAILLE

Il-ġustifikazzjoni biex ma jkunx inkluż il-Braille hija aċċettata.

17.

IDENTIFIKATUR UNIKU – BARCODE 2D

barcode 2D li jkollu l-identifikatur uniku inkluż.

18.

IDENTIFIKATUR UNIKU - DATA LI TINQARA MILL-BNIEDEM

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ L-ISTRIXXI

APPLIKATUR TAL-ĦALQ MIMLI LEST

1.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI

2. ISEM TAD-DETENTUR TA’L-AWTORIZZAZZJONI GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

3.

DATA TA’ SKADENZA

4.

NUMRU TAL-LOTT

5.

OĦRAJN

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

APPLIKATUR GĦALL-ĦALQ MIMLI LEST

1.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Rotarix

Suspensjoni

orali

Vaċċin ta’ Rotavirus, ħaj

Użu

orali

2.

METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.

DATA TA’ SKADENZA

4.

NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.

IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

Doża waħda (1ml)

6.

OĦRAJN

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

TUBU

1.

ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

Rotarix

Suspensjoni

orali

Vaċċin ta’ Rotavirus, ħaj

Użu

orali

2.

METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.

DATA TA’ SKADENZA

4.

NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.

IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

Doża waħda (1ml)

6.

OĦRAJN

TAGĦRIF MINIMU LI GĦANDU JIDHER FUQ IL-PAKKETTI Ż-ŻGĦAR EWLENIN

POSTAZZJONI MULTI-MONODOSA (5 DOŻI SINGULAR) PRESTAZZJONI TAT-TUBUN

SIKEZETABLE KONNESSA MINN BAR

Rotarix

Sospensjoni

orali

Vaċċin bir-rotavirus, ħajjin

Użu

orali

2.

METODU TA’ KIF GĦANDU JINGĦATA

3.

DATA TA’ SKADENZA

4.

NUMRU TAL-LOTT

Lott

5.

IL-KONTENUT SKONT IL-PIŻ, IL-VOLUM, JEW PARTI INDIVIDWALI

5 tubi b'doża waħda

Doża 1 (1.5 ml)

6.

OĦRAJN

1. ISEM TAL-PRODOTT MEDIĊINALI U MNEJN GĦANDU JINGĦATA

B. FULJETT TA’ TAGĦRIF

Fuljett ta’ tagħrif: Informazzjoni għall-utent

Rotarix trab u solvent għal suspensjoni orali

Vaċċin ta’ rotavirus, ħaj

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel it-tarbija tiegħek tirċievi din it-tilqima peress li fih

informazzjoni importanti għalik.

Żomm dan il-fuljett. Jista jkollok bżonn terġa’ taqrah.

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

Din it-tilqima ġiet mogħtija lit-tarbija tiegħek biss. M’għandekx tgħaddiha lil persuni oħra.

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett

sekondarju possibbli li m’huwiex elenkat f’dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F’dan il-fuljett

X’inhu Rotarix u għalxiex jintuża

X’għandek tkun taf qabel it-tarbija tiegħek tirċievi Rotarix

Kif għandek tagħti Rotarix

Effetti sekondarji possibbli

Kif taħżen Rotarix

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1.

X’inhu Rotarix u gћalxiex jintuża

Rotarix hu vaċċin virali, li fih rotavirus uman attenwat, li jgħin billi jipproteġi t-tarbija tiegħek, mill-

età ta’ sitt ġimgħat, kontra l-gastro-enterite (dijarea u rimettar) kawżata minn infezzjoni ta’ rotavirus.

Kif jaħdem Rotarix:

Infezzjoni ta’ rotavirus hi l-aktar kawża komuni għal dijarea severi fi trabi u tfal żgħar. Ir-rotavirus

jittieħed faċilment mill-idejn għall-ħalq minħabba kuntatt ma’ ħmieġ solidu minn persuna infettata. Il-

biċċa l-kbira tat-tfal b’dijarea minn rotavirus ifiequ waħedhom. Biss, xi whud mit-tfal jimirdu

serjament b’rimettar u dijarea severi u nuqqas kbir ta’ likwidi fil-ġisem li jipperikolaw il-ħajja u li

jkollhom bżonn ta’ kura fi sptar.

Meta persuna tingħata l-vaċċin, is-sistema immunitarja (ir-reżistenza naturali tal-ġisem) toħloq anti-

korpi kontra l-aktar tipi komuni ta’ rotavirus. Dawn l-anti-korpi jħarsu kontra l-mard kaġunat minn

dawn it-tipi ta’ rotavirus.

Bħal kull każ ta’ vaċċini oħra, Rotarix jista’ ma jipproteġix kompletament lil kull min jieħu l-vaċċin

kontra l-infezzjonijiet ta’ rotavirus li hu maħsub li jagħmel.

2.

X’għandek tkun taf qabel it-tarbija tiegħek tir

ċ

ievi Rotarix

Rotarix m’għandux jingħata:

Jekk it-tarbija tiegħek qatt kellha xi reazzjoni allerġika għal vaċċini ta’ rotavirus jew għal xi

sustanza oħra ta’ din it-tilqima (elenkati fis-sezzjoni 6). Sinjali ta’ reazzjoni allerġika jistgħu

jinkludu raxx fil-ġilda bil-ħakk, qtugħ ta’ nifs u nefħa fil-wiċċ jew fl-ilsien.

Jekk it-tarbija tiegħek fl-imgħoddi kellha intussuxezzjoni (ostaklu fl-imsaren li bih parti mill-

musrana titkebbeb ma’ parti oħra).

Jekk it-tarbija tiegħek kienet twieldet b’xi malformazzjoni fl-imsaren li tista’ twassal għal

intussuxezzjoni.

Jekk it-tarbija tiegħek għandha marda rari li tintiret li taffettwa s-sistema immuni tagħha msejħa

Immunodefiċjenza Qawwija Mħallta (SCID).

Jekk it-tarbija tiegħek għandha xi infezzjoni severi b’deni għoli. Jista’ jkun il-każ li l-vaċċin

jiġi postponut sakemm tfieq. Infezzjoni żgħira bħal riħ komuni m’għandhiex tkun problema,

biss dejjem għandek tkellem lit-tabib qabel xejn.

Jekk it-tarbija tiegħek għandha d-dijarea jew tirremetti. Jista jkun hemm bżonn li l-vaċċin

jingħata aktar tard sakemm it-tarbija tfieq.

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib/professjonist fil-qasam mediku qabel it-tarbija tiegħek tirċievi Rotarix jekk:

hu/hi għandu/ha kuntatt ma’ persuna fil qrib tagħha bħal persuna li tgħix magħha li għandha

sistema immunitarja mdgħajjfa, eż., persuna bil-kanċer jew li qed tieħu mediċini li jistgħu

jwasslu għal sistema immunitarja mdgħajjfa.

hu/hi għandu/ha xi disturb fis-sistema gastro-intestinali.

hu/hi mhux qed iżid/iżżid fil-piż u jikber/tikber kif suppost.

hu/hi għandu/ha xi marda jew qed tieħu xi mediċina li ddgħajjef r-reżistenza tiegħu/tagħha

għall-infezzjonijiet jew jekk ommu/ha waqt it-tqala ħadet xi mediċina li tista’ ddgħajjef is-

sistema immuni.

Wara li t-tarbija tiegħek tkun ħadet Rotarix, kellem tabib/professjonist fil-qasam mediku tiegħek

immedjatament jekk it-tarbija tiegħek ikollha uġigħ sever fl-istonku, rimettar persistenti, demm fl-

ippurgar, stonku minfuħ u/jew deni għoli (ara wkoll sezzjoni 4 “Effetti sekondarji possibbli”).

Bħal dejjem, jekk jogħġbok ara li taħsel idejk sewwa wara li tbiddel ħrieqi maħmuġin.

Mediċini oħra u Rotarix

Għid lit-tabib tiegħek jekk it-tarbija tiegħek qed tieħu, ħadet dan l-aħħar jew tista’ tieħu xi mediċini

oħra jew jekk ħadet dan l-aħħar xi vaċċin ieħor.

Rotarix jista jingħata fl-istess ħin li t-tarbija tiegħek tkun qed tieħu xi vaċċini rakkomandati oħra, bħal

difterite, tetanu, pertussis (sogħla konvulsiva), Haemophilus influenzae tip b, poljo orali jew inattivat,

vaċċini ta’ l-epatite B kif ukoll vaċċini pneumococcal u meningococcal serogroup C conjugate.

Rotarix ma’ ikel u xorb

Ma hemm ebda restrizzjonijiet dwar il-konsum mit-tarbija tiegħek ta’ ikel jew likwidi, kemm qabel u

kemm wara l-vaċċinazzjoni.

Treddigħ

Fuq il-bażi ta’ evidenza disponibbli minn provi kliniċi, treddigħ ma jnaqqasx mill-protezzjoni kontra

gastro-enterite bir-rotavirus li jagħti Rotarix. Għalhekk, it-treddigħ jista’ jitkompla matul l-iskeda tal-

vaċċinazzjoni.

Rotarix fih sucrose u sorbitol

Jekk it-tabib ikun qallek li t-tarbija li tkun ser tieħu l-vaċċinazzjoni ma jaqbilx magħha z-zokkor,

kellem lit-tabib tiegħek qabel hija tieħu dan il-vaċċin.

3.

Kif għandek tagħti Rotarix

It-tabib jew l-infermier/a għandhom jagħtu d-doża rakkomandata ta’ Rotarix lit-tarbija tiegħek.

Il-vaċċin (1ml likwidu) jingħata

mill-ħalq.

Dan il-vaċċin fl-ebda ċirkostanza m’għandu jingħata

b’injezzjoni.

It-tarbija tiegħek ħa tingħata żewġ dożi tal-vaċċin. Kull doża tingħata f’ġurnata għaliha b’intervall ta’

mill-anqas 4 ġimgħat bejn iż-żewġ dożi. L-ewwel doża tista’ tingħata mill-età`ta’ 6 ġimgħat. Iż-żewġ

dożi tal-vaċċin għandhom ikunu ngħataw ma’ l-età ta’ 24 ġimgħa, għalkemm preferibbilment

għandhom jingħataw qabel l-età ta’ 16-il ġimgħa.

Rotarix jista’ jingħata skont l-istess kors tal-vaċċinazzjoni lit-trabi mwieldin qabel iż-żmien, sakemm

it-tqala tkun damet mill-inqas 27 ġimgħa.

Fil-każ li t-tarbija tobżoq jew ittella’ l-parti l-kbira tal-vaċċin, tista minflok terġa’ tingħata doża waħda

fl-istess żjara għall-vaċċinazzjoni.

Meta t-tarbija tiegħek tingħata Rotarix għall-ewwel doża, hu rakkomandat li t-tarbija tieħu Rotarix (u

mhux xi vaċċin ieħor tar-rotavirus) ukoll għat-tieni doża.

Hu importanti li timxi fuq l-istruzzjonijiet li jagħtuk it-tabib jew infermier/a tiegħek dwar żjarat ta’

ritorn. Jekk tinsa tmur lura għand it-tabib meta jmissek, saqsi għall-parir tat-tabib.

4.

Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, din it-tilqima tista’ tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux

f’kulħadd.

L-effetti sekondarji li ġejjin jistgħu jseħħu b’din it-tilqima:

Komuni (Dawn jistgħu iseħħu f’sa doża waħda minn kull 10 dożi tal-vaċċin.

Dijarea

Irritabilità

Mhux komuni (Dawn jistgħu jseħħu f’sa doża waħda minn kull 100 doża tal-vaċċin):

uġigħ addominali (ara wkoll hawn taħt għal sinjali ta 'effetti sekondarji rari ħafna ta'

intussuxezzjoni)

gass fl-istonku

infjammazzjoni tal-ġilda

Effetti sekondarji li ġew irrappurtati waqt l-użu fis-suq ta’ Rotarix jinkludu:

Rari ħafna: ħorriqija (urtikarja)

Rari ħafna: intussuxezzjoni (parti mill-musrana ż-żgħira timblokka jew titgħawweġ). Is-

sinjali jistgħu jinkludu wġigħ qawwi fl-istonku, rimettar persistenti, demm mal-ippurgar,

żaqq minfuħa u/jew deni għoli.

Ikkuntattja lit-tabib / professjonist dwar il-kura tas-

saħħa mal-ewwel jekk it-tifel/tifla tiegħek jesperjenza wieħed minn dawn is-sintomi.

demm fl-ippurgar

fi trabi li twieldu ħafna qabel iż-żmien (ta’ 28 ġimgħa ta’ tqala jew qabel) jista’ jkun hemm

spazju ta’ żmien itwal missoltu bejn nifs u ieħor għal 2-3 ġurnata wara l-vaċċinazzjoni.

tfal b’marda rari li tintiret imsejħa Immunodefiċjenza Qawwija Mħallta (SCID) jista’

jkollhom infjammazzjoni tal-istonku jew tal-musrana (gastro-enterite) u jgħaddu l-virus tat-

tilqima mal-ippurgar. Is-sinjali ta’ gastro-enterite jistgħu jinkludu dardir, rimettar,

bugħawwieġ fl-istonku jew dijarea.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk it-tarbija tiegħek ikollha xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan

jinkludi xi effett sekondarju li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Tista’ wkoll tirrapporta effetti

sekondarji direttament permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V. Billi

tirrapporta l-effetti sekondarji tista’ tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’

din il-mediċina.

5.

Kif taħżen Rotarix

Żomm din it-tilqima fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din it-tilqima wara d-data ta’ meta tiskadi li tidher fuq il-kartuna. Id-data ta’ meta tiskadi

tirreferi għall-aħħar ġurnata ta’ dak ix-xahar?

Aħżen fi friġġ (2

C – 8

Tiffriżax.

Żomm fil-pakkett oriġinali biex tipproteġih mid-dawl.

Wara rikostituzzjoni, il-vaċċin li jkun fl-applikatur

tal-ħalq

għandu jingħata mill-ewwel. Jekk il-

vaċċin rikostitwit ma jintużax fi żmien 24 siegħa, għandu jintrema.

Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku.

Staqsi lill-ispiżjar tiegħek dwar kif

għandek tarmi mediċini li t-tarbija tiegħek m’għadhiex tuża.

Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni

tal-ambjent.

6.

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X’fih Rotarix

Is-sustanzi attivi huma:

Ir-razza ta’ rotavirus uman RIX4414 (b’ħajja attenwata)* mhux inqas minn 10

CCID

*Prodott fuq ċelluli Vero

Is-sustanzi l-oħra f’Rotarix huma:

Trab: dextran, sucrose, sorbitol (ara wkoll sezzjoni 2, Rotarix fih sucrose u sorbitol), amino

aċidi, Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM)

Solvent: karbonat tal-kalċju, gomma xanthan, ilma sterili

Kif jidher Rotarix u l-kontenut tal-pakkett

Trab u solvent għal suspensjoni

orali

Rotarix jinbiegħ bħala trab bajdani f’kontenitur tal-ħġieġ ta’ doża waħda u applikatur separat

tal-ħalq

li jkun fih depożitu abjad li joqgħod bil-mod u sustanza bla kulur tgħum fil-wiċċ. Ikun hemm ukoll

transfer adapter li jippermetti t-trasferiment faċli tas-solvent għal ġol-kontenitur tal-ħġieġ li jkun fih it-

trab għat-taħlit tal-komponenti differenti tal-vaċċin.

Iż-żewġ komponenti għandhom jitħalltu flimkien qabel it-tarbija tingħata l-vaċċin. Il-vaċċin imħallat

ikun jidher aktar imdardar mis-solvent waħdu.

Rotarix jista’ jiġi f’pakketti ta’ 1, 5, 10 jew 25.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq u l-Manifattur

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart

Il-Belġju

Għal kull tagħrif dwar dan il-prodott mediċinali, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq:

/Belgique/België/Belgien

Lietuva

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 10 85 52 00

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tel. +370 5 264 90 00

info.lt@gsk.com

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Тел. + 359 2 953 10 34

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 10 85 52 00

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o.

Tel: + 420 2 22 00 11 11

cz.info@gsk.com

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36-1-2255300

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Tlf: + 45 36 35 91 00

dk-info@gsk.com

Malta

GlaxoSmithKline (Malta) Ltd

Tel: + 356 21 238131

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

Tel: + 49 (0)89 360448701

produkt.info@gsk.com

Nederland

GlaxoSmithKline BV

Tel: + 31 (0)30 69 38 100

nlinfo@gsk.com

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Tel: +372 667 6900

estonia@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKline AS

Tlf: + 47 22 70 20 00

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

Tηλ: + 30 210 68 82 100

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH.

Tel: + 43 (0)1 970- 75- 0

at.info@gsk.com

España

GlaxoSmithKline, S.A.

Tel: + 34 902 202 700

es-ci@gsk.com

Polska

GSK Services Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (22) 576 9000

France

Laboratoire GlaxoSmithKline

Tél: + 33 (0) 1 39 17 84 44

diam@gsk.com

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel.: + 385 (0)1 6051999

Portugal

Smith Kline & French Portuguesa, Produtos

Farmacêuticos, Lda.

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

România

GlaxoSmithKline (GSK) SRL

Tel: +40 (0)21 3028 208

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd

Tel: + 353 (0)1 495 5000

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 386 (0) 1 280 25 00

medical.x.si@gsk.com

Ísland

Vistor hf

Sími : +354 535 7000

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

recepcia.sk@gsk.com

Italia

GlaxoSmithKline S.p.A.

Tel:+ 39 (0)45 9218 111

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

Τηλ: + 357 22 39 70 00

gskcyprus@gsk.com

Sverige

GlaxoSmithKline AB

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

info.produkt@gsk.com

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Tel: + 371 67312687

lv-epasts@gsk.com

United Kingdom

GlaxoSmithKline UK

Tel: + 44 (0)800 221 441

customercontactuk@gsk.com

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f’

Sorsi oħra ta’ informazzjoni

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-

Mediċini: http://www.ema.europa.eu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

It-tagħrif li jmiss qed jingħata biss għall-professjonisti fil-qasam mediku:

Qabel ir-rikostituzzjoni:

Depożitu abjad u sustanza ċara tgħum fil-wiċċ jiġu osservati mal-ħażna ta’ l-applikatur tal-ħalq li jkun

fih is-solvent.

Is-solvent għandu jiġi spezzjonat viżwalment għal xi partiċelli barranin u/jew xi dehra fiżika mhux

normali qabel ir-rikostituzzjoni.

Wara r-rikostituzzjoni:

Il-vaċċin rikostitwit ikun ftit aktar imdardar mis-solvent u jkun abjad ħalib fid-dehra tiegħu.

Il-vaċċin rikostitwit għandu wkoll jiġi spezzjonat viżwalment għal xi partiċelli barranin u/jew għal xi

dehra fiżika mhux normali qabel ma jingħata.Jekk dawn jiġu osservati, armi l-vaċċin.

Kull vaċċin mhux użat jew xi materjal żejjed ieħor għandu jintrema kif jitolbu l-liġijiet lokali.

Istruzzjonijiet dwar ir-rikostituzzjoni u l-għoti tal-vaċċin:

Jekk it-tilqima rrikostitwita se tinħażen għal xi żmien qabel tingħata, erġa poġġi l-għatu protettiv tat-tarf fuq l-applikatur

tal-ħalq.

L-applikatur

tal-ħalq

li fih it-tilqima rrikostitwita għandu jerġa’ jitħawwad bil-mod qabel ma jingħata

mill-

ħalq

Tinjettahx

1.

Neħħi l-għatu tal-plastik mill-

kontenitur tal-ħġieġ li jkun fih it-trab

Transfer

adapter

Applikatur

tal-ħalq

Applikatur tal-

ħalq Tip-Cap

2.

Waħħal it-transfer adapter mal-

kontenitur tal-ħġieġ billi timbuttah ’l

isfel sakemm it-transfer adapter

jidħol f’postu u jissikka tajjeb

3.

Ħawwad sew l-applikatur

tal-ħalq

li jkun fih is-solvent. Is-suspensjoni

li tkun tħawwdet tidher bħal likwidu

mdardar b’depożitu abjad li jibda

joqgħod bil-mod.

4.

Neħħi t-tapp protettiv mill-

applikatur

tal-ħalq

5.

Waħħal l-applikatur

tal-ħalq

mat-

transfer adapter billi timbuttah sew

lejn dan

6.

Ittrasferixxi l-kontenut kollu ta’ l-

applikatur

tal-ħalq

fil-kontenitur tal-

ħġieġ li jkun fih it-trab

7.

Waqt li l-applikatur

tal-ħalq

għadu

mwaħħal, ħawwad il-kontenitur tal-ħġieġ u

ara li s-suspensjoni tkun tħawwdet

kompletament mat-trab. Il-vaċċin

rikostitwit ikun jidher iktar imdardar mis-

solvent waħdu. Din id-dehra hi normali

8.

Erga’ iġbed it-taħlita kollha għal

ġo l-applikatur

tal-ħalq

9.

Aqla’ l-applikatur

tal-ħalq

mit-

transfer adapter

10.

Dan il-vaċċin għandu

jingħata

mill-ħalq biss

. It-tarbija għandha

tkun bilqiegħda mitfugħa lura.

Agħtiha l-kontenut kollu ta’ l-

applikatur

tal-ħalq

minn

ġo ħalqha

(billi tagħtiha l-kontenut kollu ta’ l-

applikatur

tal-ħalq

fuq il-ġewwieni

ta’ ħaddejha)

Kontenitur

tal-ħġieġ

11.

M’għandekx tinjetta

Fuljett ta’ tagħrif: Informazzjoni għall-utent

Rotarix suspensjoni orali f’applikatur tal-ħalq mimli lest

Vaċċin ta’ rotavirus, ħaj

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel it-tarbija tiegħek tirċievi din it-tilqima peress li fih

informazzjoni importanti għalik.

Żomm dan il-fuljett. Jista jkollok bżonn terġa’ taqrah.

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

Din it-tilqima ġiet mogħtija lit-tarbija tiegħek biss. M’għandekx tgħaddiha lil persuni oħra.

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett

sekondarju possibbli li m’huwiex elenkat f’dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F’dan il-fuljett

X’inhu Rotarix u għalxiex jintuża

X’għandek tkun taf qabel it-tarbija tiegħek tirċievi Rotarix

Kif għandek tagħti Rotarix

Effetti sekondarji possibbli

Kif taħżen Rotarix

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1.

X’inhu Rotarix u gћalxiex jintuża

Rotarix hu vaċċin virali, li fih rotavirus uman attenwat, li jgħin billi jipproteġi t-tarbija tiegħek, mill-

età ta’ sitt ġimgħat, kontra l-gastro-enterite (dijarea u rimettar) kawżata minn infezzjoni ta’ rotavirus.

Kif jaħdem Rotarix:

Infezzjoni ta’ rotavirus hi l-aktar kawża komuni għal dijarea severi fi trabi u tfal żgħar. Ir-rotavirus

jittieħed faċilment mill-idejn għall-ħalq minħabba kuntatt ma’ ħmieġ solidu minn persuna infettata. Il-

biċċa l-kbira tat-tfal b’dijarea minn rotavirus ifiequ waħedhom. Biss, xi whud mit-tfal jimirdu

serjament b’rimettar u dijarea severi u nuqqas kbir ta’ likwidi fil-ġisem li jipperikolaw il-ħajja u li

jkollhom bżonn ta’ kura fi sptar.

Meta persuna tingħata l-vaċċin, is-sistema immunitarja (ir-reżistenza naturali tal-ġisem) toħloq anti-

korpi kontra l-aktar tipi komuni ta’ rotavirus. Dawn l-anti-korpi jħarsu kontra l-mard kaġunat minn

dawn it-tipi ta’ rotavirus.

Bħal kull każ ta’ vaċċini oħra, Rotarix jista’ ma jipproteġix kompletament lil kull min jieħu l-vaċċin

kontra l-infezzjonijiet ta’ rotavirus li hu maħsub li jagħmel.

2.

X’gĦandek tkun taf qabel it-tarbija tieg

ħ

ek tir

ċ

ievi Rotarix

Rotarix m’għandux jingħata:

Jekk it-tarbija tiegħek qatt kellha xi reazzjoni allerġika għal vaċċini ta’ rotavirus jew għal xi

sustanza oħra ta’ din it-tilqima (elenkati fis-sezzjoni 6). Sinjali ta’ reazzjoni allerġika jistgħu

jinkludu raxx fil-ġilda bil-ħakk, qtugħ ta’ nifs u nefħa fil-wiċċ jew fl-ilsien.

Jekk it-tarbija tiegħek fl-imgħoddi kellha intussuxezzjoni (ostaklu fl-imsaren li bih parti mill-

musrana titkebbeb ma’ parti oħra).

Jekk it-tarbija tiegħek kienet twieldet b’xi malformazzjoni fl-imsaren li tista’ twassal għal

intussuxezzjoni.

Jekk it-tarbija tiegħek għandha marda rari li tintiret li taffettwa s-sistema immuni tagħha msejħa

Immunodefiċjenza Qawwija Mħallta (SCID).

Jekk it-tarbija tiegħek għandha xi infezzjoni severi b’deni għoli. Jista’ jkun il-każ li l-vaċċin

jiġi postponut sakemm tfieq. Infezzjoni żgħira bħal riħ komuni m’għandhiex tkun problema,

biss dejjem għandek tkellem lit-tabib qabel xejn.

Jekk it-tarbija tiegħek għandha d-dijarea jew tirremetti. Jista jkun hemm bżonn li l-vaċċin

jingħata aktar tard sakemm it-tarbija tfieq.

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib/professjonist fil-qasam mediku qabel it-tarbija tiegħek tirċievi Rotarix jekk:

hu/hi għandu/ha kuntatt ma’ persuna fil qrib tagħha bħal persuna li tgħix magħha li għandha

sistema immunitarja mdgħajjfa, eż., persuna bil-kanċer jew li qed tieħu mediċini li jistgħu

jwasslu għal sistema immunitarja mdgħajjfa.

hu/hi għandu/ha xi disturb fis-sistema gastro-intestinali.

hu/hi mhux qed iżid/iżżid fil-piż u jikber/tikber kif suppost.

hu/hi għandu/ha xi marda jew qed tieħu xi mediċina li ddgħajjef r-reżistenza tiegħu/tagħha

għall-infezzjonijiet jew jekk ommu/ha waqt it-tqala ħadet xi mediċina li tista’ ddgħajjef is-

sistema immuni.

Wara li t-tarbija tiegħek tkun ħadet Rotarix, kellem tabib/professjonist fil-qasam mediku tiegħek

immedjatament jekk it-tarbija tiegħek ikollha uġigħ sever fl-istonku, rimettar persistenti, demm fl-

ippurgar, stonku minfuħ u/jew deni għoli (ara wkoll sezzjoni 4 “Effetti sekondarji possibbli”).

Bħal dejjem, jekk jogħġbok ara li taħsel idejk sewwa wara li tbiddel ħrieqi maħmuġin.

Mediċini oħra u Rotarix

Għid lit-tabib tiegħek jekk it-tarbija tiegħek qed tieħu, ħadet dan l-aħħar jew tista’ tieħu xi mediċini

oħra jew jekk ħadet dan l-aħħar xi vaċċin ieħor.

Rotarix jista jingħata fl-istess ħin li t-tarbija tiegħek tkun qed tieħu xi vaċċini rakkomandati oħra, bħal

difterite, tetanu, pertussis (sogħla konvulsiva), Haemophilus influenzae tip b, poljo orali jew inattivat,

vaċċini ta’ l-epatite B kif ukoll vaċċini pneumococcal u meningococcal serogroup C conjugate.

Rotarix ma’ ikel u xorb

Ma hemm ebda restrizzjonijiet dwar il-konsum mit-tarbija tiegħek ta’ ikel jew likwidi, kemm qabel u

kemm wara l-vaċċinazzjoni.

Treddigħ

Fuq il-bażi ta’ evidenza disponibbli minn provi kliniċi, treddigħ ma jnaqqasx mill-protezzjoni kontra

gastro-enterite bir-rotavirus li jagħti Rotarix. Għalhekk, it-treddigħ jista’ jitkompla matul l-iskeda tal-

vaċċinazzjoni.

Rotarix fih sucrose

Jekk it-tabib ikun qallek li t-tarbija li tkun ser tieħu l-vaċċinazzjoni ma jaqbilx magħha z-zokkor,

kellem lit-tabib tiegħek qabel hija tieħu dan il-vaċċin.

3.

Kif għandek tagħti Rotarix

It-tabib jew l-infermier/a għandhom jagħtu d-doża rakkomandata ta’ Rotarix lit-tarbija tiegħek.

Il-vaċċin (1ml likwidu) jingħata

mill-ħalq.

Dan il-vaċċin fl-ebda ċirkostanza m’għandu jingħata

b’injezzjoni.

It-tarbija tiegħek ħa tingħata żewġ dożi tal-vaċċin. Kull doża tingħata f’ġurnata għaliha b’intervall ta’

mill-anqas 4 ġimgħat bejn iż-żewġ dożi. L-ewwel doża tista’ tingħata mill-età`ta’ 6 ġimgħat. Iż-żewġ

dożi tal-vaċċin għandhom ikunu ngħataw ma’ l-età ta’ 24 ġimgħa, għalkemm preferibbilment

għandhom jingħataw qabel l-età ta’ 16-il ġimgħa.

Rotarix jista’ jingħata skont l-istess kors tal-vaċċinazzjoni lit-trabi mwieldin qabel iż-żmien, sakemm

it-tqala tkun damet mill-inqas 27 ġimgħa.

Fil-każ li t-tarbija tobżoq jew ittella’ l-parti l-kbira tal-vaċċin, tista minflok terġa’ tingħata doża waħda

fl-istess żjara għall-vaċċinazzjoni.

Meta t-tarbija tiegħek tingħata Rotarix għall-ewwel doża, hu rakkomandat li t-tarbija tieħu Rotarix (u

mhux xi vaċċin ieħor tar-rotavirus) ukoll għat-tieni doża.

Hu importanti li timxi fuq l-istruzzjonijiet li jagħtuk it-tabib jew infermier/a tiegħek dwar żjarat ta’

ritorn. Jekk tinsa tmur lura għand it-tabib meta jmissek, saqsi għall-parir tat-tabib.

4.

Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, din it-tilqima tista’ tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux

f’kulħadd.

L-effetti sekondarji li ġejjin jistgħu jseħħu b’din it-tilqima:

Komuni (Dawn jistgħu iseħħu f’sa doża waħda minn kull 10 dożi tal-vaċċin.

Dijarea

Irritabilità

Mhux komuni (Dawn jistgħu jseħħu f’sa doża waħda minn kull 100 doża tal-vaċċin):

uġigħ addominali (ara wkoll hawn taħt għal sinjali ta 'effetti sekondarji rari ħafna ta'

intussuxezzjoni)

gass fl-istonku

infjammazzjoni tal-ġilda

Effetti sekondarji li ġew irrappurtati waqt l-użu fis-suq ta’ Rotarix jinkludu:

Rari ħafna: ħorriqija (urtikarja)

Rari ħafna: intussuxezzjoni (parti mill-musrana ż-żgħira timblokka jew titgħawweġ). Is-

sinjali jistgħu jinkludu wġigħ qawwi fl-istonku, rimettar persistenti, demm mal-ippurgar,

żaqq minfuħa u/jew deni għoli.

Ikkuntattja lit-tabib / professjonist dwar il-kura tas-

saħħa mal-ewwel jekk it-tifel/tifla tiegħek jesperjenza wieħed minn dawn is-sintomi.

demm fl-ippurgar

fi trabi li twieldu ħafna qabel iż-żmien (ta’ 28 ġimgħa ta’ tqala jew qabel) jista’ jkun hemm

spazju ta’ żmien itwal missoltu bejn nifs u ieħor għal 2-3 ġurnata wara l-vaċċinazzjoni.

tfal b’marda rari li tintiret imsejħa Immunodefiċjenza Qawwija Mħallta (SCID) jista’

jkollhom infjammazzjoni tal-istonku jew tal-musrana (gastro-enterite) u jgħaddu l-virus tat-

tilqima mal-ippurgar. Is-sinjali ta’ gastro-enterite jistgħu jinkludu dardir, rimettar,

bugħawwieġ fl-istonku jew dijarea.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk it-tarbija tiegħek ikollha xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan

jinkludi xi effett sekondarju li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Tista’ wkoll tirrapporta effetti

sekondarji direttament permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V. Billi

tirrapporta l-effetti sekondarji tista’ tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’

din il-mediċina.

5.

Kif

taħżen

Rotarix

Żomm din it-tilqima fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din it-tilqima wara d-data ta’ meta tiskadi li tidher fuq il-kartuna. Id-data ta’ meta tiskadi

tirreferi għall-aħħar ġurnata ta’ dak ix-xahar?

Aħżen fi friġġ (2

C – 8

Tiffriżax.

Żomm fil-pakkett oriġinali biex tipproteġih mid-dawl.

Il-vaċċin għandu jintuża immedjatament kif jinfetaħ.

Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku.

Staqsi lill-ispiżjar tiegħek dwar kif

għandek tarmi mediċini li t-tarbija tiegħek m’għadhiex tuża.

Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni

tal-ambjent.

6.

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X’fih Rotarix

Is-sustanzi attivi huma:

Ir-razza ta’ rotavirus uman RIX4414 (b’ħajja attenwata)* mhux inqas minn 10

CCID

*Prodott fuq ċelluli Vero

Is-sustanzi l-oħra f’Rotarix huma: sucrose (ara wkoll sezzjoni 2, Rotarix fih sucrose u sorbitol),

Di-sodium Adipate, Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM), ilma sterili

Kif jidher Rotarix u l-kontenut tal-pakkett

Suspensjoni

orali

f’applikatur

tal-ħalq

mimli lest

Rotarix jinbiegħ bħala likwidu ċar u bla kulur f’applikatur

tal-ħalq

mimli lest b’doża waħda (1.5ml).

Rotarix jista’ jiġi f’pakketti ta’ 1, 5, 10 jew 25.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq u l-Manifattur

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart

Il-Belġju

Għal kull tagħrif dwar dan il-prodott mediċinali, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-

Detentur ta’ l-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq:

/Belgique/België/Belgien

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 10 85 52 00

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tel. +370 5 264 90 00

info.lt@gsk.com

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Тел. + 359 2 953 10 34

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 10 85 52 00

Česká republika

Magyarország

GlaxoSmithKline s.r.o.

Tel: + 420 2 22 00 11 11

cz.info@gsk.com

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36-1-2255300

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Tlf: + 45 36 35 91 00

dk-info@gsk.com

Malta

GlaxoSmithKline (Malta) Ltd

Tel: + 356 21 238131

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

Tel: + 49 (0)89 360448701

produkt.info@gsk.com

Nederland

GlaxoSmithKline BV

Tel: + 31 (0)30 69 38 100

nlinfo@gsk.com

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Tel: +372 667 6900

estonia@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKline AS

Tlf: + 47 22 70 20 00

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

Tηλ: + 30 210 68 82 100

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH.

Tel: + 43 (0)1 970- 75 -0

at.info@gsk.com

España

GlaxoSmithKline, S.A.

Tel: + 34 902 202 700

es-ci@gsk.com

Polska

GSK Services Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (22) 576 9000

France

Laboratoire GlaxoSmithKline

Tél: + 33 (0) 1 39 17 84 44

diam@gsk.com

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel.: + 385 (0)1 6051999

Portugal

Smith Kline & French Portuguesa, Produtos

Farmacêuticos, Lda.

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

România

GlaxoSmithKline (GSK) SRL

Tel: +40 (0)21 3028 208

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd

Tel: + 353 (0)1 495 5000

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 386 (0) 1 280 25 00

medical.x.si@gsk.com

Ísland

Vistor hf.

Sími : +354 535 7000

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

recepcia.sk@gsk.com

Italia

GlaxoSmithKline S.p.A.

Tel:+ 39 (0)45 9218 111

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

Τηλ: + 357 22 39 70 00

Sverige

GlaxoSmithKline AB

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

gskcyprus@gsk.com

info.produkt@gsk.com

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Tel: + 371 67312687

lv-epasts@gsk.com

United Kingdom

GlaxoSmithKline UK

Tel: + 44 (0)800 221 441

customercontactuk@gsk.com

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f’

Sorsi oħra ta’ informazzjoni

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-

Mediċini: http://www.ema.europa.eu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

It-tagħrif li jmiss qed jingħata biss għall-professjonisti fil-qasam mediku:

Il-vaċċin huwa ppreżentat bħala likwidu ċar u bla kulur, bla ebda partiċelli visibli, li jingħata

mill-

ħalq.

Il-vaċċin huwa lest għall-użu (m’għandux bżonn jiġi rikostitwit jew dilwit).

Il-vaċċin għandu jingħata

mill-ħalq

mingħajr ma jitħallat ma’ vaċċini jew soluzzjonijiet oħra.

Il-vaċċin għandu jkun spezzjonat viżwalment għal xi frak żgħir li ma jiffurmax parti minnu u/jew xi

dehra fiżika mhux normali. Jekk ikun jidher xi wieħed minn dawn, armi l-vaċċin.

Kull fdal tal-vaċċin li ma jkunx intuża jew skart li jibqa wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif

jitolbu l-liġijiet lokali.

Istruzzjonijiet għall-għoti tal-vaċċin:

Armi l-applikatur

tal-ħalq

vojt u l-għatu tip cap ġo kontenitur approvat għall-iskart bijoloġiku kif

jitolbu l-liġijiet lokali.

1. Neħħi l-għatu protettiv tip-cap

mill-applikatur tal-ħalq.

2. Dan il-vaċċin għandu jingħata

mill-ħalq biss. It-tarbija għandha

tkun bilqiegħda mitfugħa lura.

Agħti mill-ħalq (jiġifieri ġo ħalq it-

tarbija, fuq il-ġewwieni ta’

ħaddejha) il-kontenut kollu ta’ l-

applikatur tal-ħalq

3. M’għandekx tinjetta.

Applikatur tal-

ħalq Tip-Cap

Fuljett ta’ tagħrif: Informazzjoni għall-utent

Rotarix suspensjoni orali f'tubu li jingħafas

Vaċċin ta’ rotavirus, ħaj

Aqra sew dan il-fuljett kollu qabel it-tarbija tiegħek tirċievi din it-tilqima peress li fih

informazzjoni importanti għalik.

Żomm dan il-fuljett. Jista jkollok bżonn terġa’ taqrah.

Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

Din it-tilqima ġiet mogħtija lit-tarbija tiegħek biss. M’għandekx tgħaddiha lil persuni oħra.

Jekk ikollok xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi xi effett

sekondarju possibbli li m’huwiex elenkat f’dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

F’dan il-fuljett

X’inhu Rotarix u għalxiex jintuża

X’għandek tkun taf qabel it-tarbija tiegħek tirċievi Rotarix

Kif għandek tagħti Rotarix

Effetti sekondarji possibbli

Kif taħżen Rotarix

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1.

X’inhu Rotarix u gћalxiex jintuża

Rotarix hu vaċċin virali, li fih rotavirus uman attenwat, li jgħin billi jipproteġi t-tarbija tiegħek, mill-

età ta’ sitt ġimgħat, kontra l-gastro-enterite (dijarea u rimettar) kawżata minn infezzjoni ta’ rotavirus.

Kif jaħdem Rotarix:

Infezzjoni ta’ rotavirus hi l-aktar kawża komuni għal dijarea severi fi trabi u tfal żgħar. Ir-rotavirus

jittieħed faċilment mill-idejn għall-ħalq minħabba kuntatt ma’ ħmieġ solidu minn persuna infettata. Il-

biċċa l-kbira tat-tfal b’dijarea minn rotavirus ifiequ waħedhom. Biss, xi whud mit-tfal jimirdu

serjament b’rimettar u dijarea severi u nuqqas kbir ta’ likwidi fil-ġisem li jipperikolaw il-ħajja u li

jkollhom bżonn ta’ kura fi sptar.

Meta persuna tingħata l-vaċċin, is-sistema immunitarja (ir-reżistenza naturali tal-ġisem) toħloq anti-

korpi kontra l-aktar tipi komuni ta’ rotavirus. Dawn l-anti-korpi jħarsu kontra l-mard kaġunat minn

dawn it-tipi ta’ rotavirus.

Bħal kull każ ta’ vaċċini oħra, Rotarix jista’ ma jipproteġix kompletament lil kull min jieħu l-vaċċin

kontra l-infezzjonijiet ta’ rotavirus li hu maħsub li jagħmel.

2.

X’għandek tkun taf qabel it-tarbija tiegħek tirċievi Rotarix

Rotarix m’għandux jingħata:

Jekk it-tarbija tiegħek qatt kellha xi reazzjoni allerġika għal vaċċini ta’ rotavirus jew għal xi

sustanza oħra ta’ din it-tilqima (elenkati fis-sezzjoni 6). Sinjali ta’ reazzjoni allerġika jistgħu

jinkludu raxx fil-ġilda bil-ħakk, qtugħ ta’ nifs u nefħa fil-wiċċ jew fl-ilsien.

Jekk it-tarbija tiegħek fl-imgħoddi kellha intussuxezzjoni (ostaklu fl-imsaren li bih parti mill-

musrana titkebbeb ma’ parti oħra).

Jekk it-tarbija tiegħek kienet twieldet b’xi malformazzjoni fl-imsaren li tista’ twassal għal

intussuxezzjoni.

Jekk it-tarbija tiegħek għandha marda rari li tintiret li taffettwa s-sistema immuni tagħha msejħa

Immunodefiċjenza Qawwija Mħallta (SCID).

Jekk it-tarbija tiegħek għandha xi infezzjoni severi b’deni għoli. Jista’ jkun il-każ li l-vaċċin

jiġi postponut sakemm tfieq. Infezzjoni żgħira bħal riħ komuni m’għandhiex tkun problema,

biss dejjem għandek tkellem lit-tabib qabel xejn.

Jekk it-tarbija tiegħek għandha d-dijarea jew tirremetti. Jista jkun hemm bżonn li l-vaċċin

jingħata aktar tard sakemm it-tarbija tfieq.

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib/professjonist fil-qasam mediku qabel it-tarbija tiegħek tirċievi Rotarix jekk:

hu/hi għandu/ha kuntatt ma’ persuna fil qrib tagħha bħal persuna li tgħix magħha li għandha

sistema immunitarja mdgħajjfa, eż., persuna bil-kanċer jew li qed tieħu mediċini li jistgħu

jwasslu għal sistema immunitarja mdgħajjfa.

hu/hi għandu/ha xi disturb fis-sistema gastro-intestinali.

hu/hi mhux qed iżid/iżżid fil-piż u jikber/tikber kif suppost.

hu/hi għandu/ha xi marda jew qed tieħu xi mediċina li ddgħajjef r-reżistenza tiegħu/tagħha

għall-infezzjonijiet jew jekk ommu/ha waqt it-tqala ħadet xi mediċina li tista’ ddgħajjef is-

sistema immuni.

Wara li t-tarbija tiegħek tkun ħadet Rotarix, kellem tabib/professjonist fil-qasam mediku tiegħek

immedjatament jekk it-tarbija tiegħek ikollha uġigħ sever fl-istonku, rimettar persistenti, demm fl-

ippurgar, stonku minfuħ u/jew deni għoli (ara wkoll sezzjoni 4 “Effetti sekondarji possibbli”).

Bħal dejjem, jekk jogħġbok ara li taħsel idejk sewwa wara li tbiddel ħrieqi maħmuġin.

Mediċini oħra u Rotarix

Għid lit-tabib tiegħek jekk it-tarbija tiegħek qed tieħu, ħadet dan l-aħħar jew tista’ tieħu xi mediċini

oħra jew jekk ħadet dan l-aħħar xi vaċċin ieħor.

Rotarix jista jingħata fl-istess ħin li t-tarbija tiegħek tkun qed tieħu xi vaċċini rakkomandati oħra, bħal

difterite, tetanu, pertussis (sogħla konvulsiva), Haemophilus influenzae tip b, poljo orali jew inattivat,

vaċċini ta’ l-epatite B kif ukoll vaċċini pneumococcal u meningococcal serogroup C conjugate.

Rotarix ma’ ikel u xorb

Ma hemm ebda restrizzjonijiet dwar il-konsum mit-tarbija tiegħek ta’ ikel jew likwidi, kemm qabel u

kemm wara l-vaċċinazzjoni.

Treddigħ

Fuq il-bażi ta’ evidenza disponibbli minn provi kliniċi, treddigħ ma jnaqqasx mill-protezzjoni kontra

gastro-enterite bir-rotavirus li jagħti Rotarix. Għalhekk, it-treddigħ jista’ jitkompla matul l-iskeda tal-

vaċċinazzjoni.

Rotarix fih sucrose

Jekk it-tabib ikun qallek li t-tarbija li tkun ser tieħu l-vaċċinazzjoni ma jaqbilx magħha z-zokkor,

kellem lit-tabib tiegħek qabel hija tieħu dan il-vaċċin.

3.

Kif għandek tagħti Rotarix

It-tabib jew l-infermier/a għandhom jagħtu d-doża rakkomandata ta’ Rotarix lit-tarbija tiegħek.

Il-vaċċin (1ml likwidu) jingħata

mill-ħalq.

Dan il-vaċċin fl-ebda ċirkostanza m’għandu jingħata

b’injezzjoni.

It-tarbija tiegħek ħa tingħata żewġ dożi tal-vaċċin. Kull doża tingħata f’ġurnata għaliha b’intervall ta’

mill-anqas 4 ġimgħat bejn iż-żewġ dożi. L-ewwel doża tista’ tingħata mill-età`ta’ 6 ġimgħat. Iż-żewġ

dożi tal-vaċċin għandhom ikunu ngħataw ma’ l-età ta’ 24 ġimgħa, għalkemm preferibbilment

għandhom jingħataw qabel l-età ta’ 16-il ġimgħa.

Rotarix jista’ jingħata skont l-istess kors tal-vaċċinazzjoni lit-trabi mwieldin qabel iż-żmien, sakemm

it-tqala tkun damet mill-inqas 27 ġimgħa.

Fil-każ li t-tarbija tobżoq jew ittella’ l-parti l-kbira tal-vaċċin, tista minflok terġa’ tingħata doża waħda

fl-istess żjara għall-vaċċinazzjoni.

Meta t-tarbija tiegħek tingħata Rotarix għall-ewwel doża, hu rakkomandat li t-tarbija tieħu Rotarix (u

mhux xi vaċċin ieħor tar-rotavirus) ukoll għat-tieni doża.

Hu importanti li timxi fuq l-istruzzjonijiet li jagħtuk it-tabib jew infermier/a tiegħek dwar żjarat ta’

ritorn. Jekk tinsa tmur lura għand it-tabib meta jmissek, saqsi għall-parir tat-tabib.

4.

Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, din it-tilqima tista’ tikkawża effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux

f’kulħadd.

L-effetti sekondarji li ġejjin jistgħu jseħħu b’din it-tilqima:

Komuni (Dawn jistgħu iseħħu f’sa doża waħda minn kull 10 dożi tal-vaċċin.

Dijarea

Irritabilità

Mhux komuni (Dawn jistgħu jseħħu f’sa doża waħda minn kull 100 doża tal-vaċċin):

uġigħ addominali (ara wkoll hawn taħt għal sinjali ta 'effetti sekondarji rari ħafna ta'

intussuxezzjoni)

gass fl-istonku

infjammazzjoni tal-ġilda

Effetti sekondarji li ġew irrappurtati waqt l-użu fis-suq ta’ Rotarix jinkludu:

Rari ħafna: ħorriqija (urtikarja)

Rari ħafna: intussuxezzjoni (parti mill-musrana ż-żgħira timblokka jew titgħawweġ). Is-

sinjali jistgħu jinkludu wġigħ qawwi fl-istonku, rimettar persistenti, demm mal-ippurgar,

żaqq minfuħa u/jew deni għoli.

Ikkuntattja lit-tabib / professjonist dwar il-kura tas-

saħħa mal-ewwel jekk it-tifel/tifla tiegħek jesperjenza wieħed minn dawn is-sintomi.

demm fl-ippurgar

fi trabi li twieldu ħafna qabel iż-żmien (ta’ 28 ġimgħa ta’ tqala jew qabel) jista’ jkun hemm

spazju ta’ żmien itwal missoltu bejn nifs u ieħor għal 2-3 ġurnata wara l-vaċċinazzjoni.

tfal b’marda rari li tintiret imsejħa Immunodefiċjenza Qawwija Mħallta (SCID) jista’

jkollhom infjammazzjoni tal-istonku jew tal-musrana (gastro-enterite) u jgħaddu l-virus tat-

tilqima mal-ippurgar. Is-sinjali ta’ gastro-enterite jistgħu jinkludu dardir, rimettar,

bugħawwieġ fl-istonku jew dijarea.

Rappurtar tal-effetti sekondarji

Jekk it-tarbija tiegħek ikollha xi effett sekondarju, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan

jinkludi xi effett sekondarju li mhuwiex elenkat f’dan il-fuljett. Tista’ wkoll tirrapporta effetti

sekondarji direttament permezz tas-sistema ta’ rappurtar nazzjonali imniżżla f’Appendiċi V. Billi

tirrapporta l-effetti sekondarji tista’ tgħin biex tiġi pprovduta aktar informazzjoni dwar is-sigurtà ta’

din il-mediċina.

5.

Kif taħżen Rotarix

Żomm din it-tilqima fejn ma tidhirx u ma tintlaħaqx mit-tfal.

Tużax din it-tilqima wara d-data ta’ meta tiskadi li tidher fuq il-kartuna. Id-data ta’ meta tiskadi

tirreferi għall-aħħar ġurnata ta’ dak ix-xahar?

Aħżen fi friġġ (2

C – 8

Tiffriżax.

Żomm fil-pakkett oriġinali biex tipproteġih mid-dawl.

Il-vaċċin għandu jintuża immedjatament kif jinfetaħ.

Tarmix mediċini mal-ilma tad-dranaġġ jew mal-iskart domestiku.

Staqsi lill-ispiżjar tiegħek dwar kif

għandek tarmi mediċini li t-tarbija tiegħek m’għadhiex tuża.

Dawn il-miżuri jgħinu għall-protezzjoni

tal-ambjent.

6.

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

X’fih Rotarix

Is-sustanzi attivi huma:

Ir-razza ta’ rotavirus uman RIX4414 (b’ħajja attenwata)* mhux inqas minn 10

CCID

*Prodott fuq ċelluli Vero

Is-sustanzi l-oħra f’Rotarix huma: sucrose (ara wkoll sezzjoni 2, Rotarix fih sucrose u sorbitol),

Di-sodium Adipate, Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM), ilma sterili

Kif jidher Rotarix u l-kontenut tal-pakkett

Suspensjoni

orali.

Rotarix jinbiegħ bħala likwidu ċar u bla kulur f’tubu li jingħafas b’doża waħda (1.5ml).

Rotarix jista’ jiġi f’pakketti ta’ 1, 10 jew 50.

Jista’ jkun li mhux il-pakketti tad-daqsijiet kollha jkunu fis-suq.

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq u l-Manifattur

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l’Institut 89

B-1330 Rixensart

Il-Belġju

Għal kull tagħrif dwar dan il-prodott mediċinali, jekk jogħġbok ikkuntattja lir-rappreżentant lokali tad-

Detentur tal-Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq:

/Belgique

België/Belgien

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 10 85 52 00

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tel. +370 5 264 90 00

info.lt@gsk.com

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Тел. + 359 2 953 10 34

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 10 85 52 00

Česká republika

Magyarország

GlaxoSmithKline s.r.o.

Tel: + 420 2 22 00 11 11

cz.info@gsk.com

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36-1-2255300

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Tlf: + 45 36 35 91 00

dk-info@gsk.com

Malta

GlaxoSmithKline (Malta) Ltd

Tel: + 356 21 238131

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

Tel: + 49 (0)89 360448701

produkt.info@gsk.com

Nederland

GlaxoSmithKline BV

Tel: + 31 (0)30 69 38 100

nlinfo@gsk.com

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Tel: +372 667 6900

estonia@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKline AS

Tlf: + 47 22 70 20 00

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

Tηλ: + 30 210 68 82 100

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH.

Tel: + 43 (0)1 970- 75- 0

at.info@gsk.com

España

GlaxoSmithKline, S.A.

Tel: + 34 902 202 700

es-ci@gsk.com

Polska

GSK Services Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (22) 576 9000

France

Laboratoire GlaxoSmithKline

Tél: + 33 (0) 1 39 17 84 44

diam@gsk.com

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel.: + 385 (0)1 6051999

Portugal

Smith Kline & French Portuguesa, Produtos

Farmacêuticos, Lda.

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

România

GlaxoSmithKline (GSK) SRL

Tel: +40 (0)21 3028 208

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd

Tel: + 353 (0)1 495 5000

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 386 (0) 1 280 25 00

medical.x.si@gsk.com

Ísland

Vistor hf

Sími : +354 535 7000

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

recepcia.sk@gsk.com

Italia

GlaxoSmithKline S.p.A.

Tel:+ 39 (0)4- 5 9- 218 111

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

Τηλ: + 357 22 39 70 00

Sverige

GlaxoSmithKline AB

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

gskcyprus@gsk.com

info.produkt@gsk.com

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Tel: + 371 67312687

lv-epasts@gsk.com

United Kingdom

GlaxoSmithKline UK

Tel: + 44 (0)800 221 441

customercontactuk@gsk.com

Dan il-fuljett kien rivedut l-aħħar f’

Sorsi oħra ta’ informazzjoni

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq is-sit elettroniku tal-Aġenzija Ewropea għall-

Mediċini: http://www.ema.europa.eu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

It-tagħrif li jmiss qed jingħata biss għall-professjonisti fil-qasam mediku:

Il-vaċċin huwa ppreżentat bħala likwidu ċar u bla kulur, bla ebda partiċelli visibli, li jingħata

mill-

ħalq.

Il-vaċċin huwa lest għall-użu (m’għandux bżonn jiġi rikostitwit jew dilwit).

Il-vaċċin għandu jingħata

mill-ħalq

mingħajr ma jitħallat ma’ vaċċini jew soluzzjonijiet oħra.

Il-vaċċin għandu jkun spezzjonat viżwalment għal xi frak żgħir li ma jiffurmax parti minnu u/jew xi

dehra fiżika mhux normali. Jekk ikun jidher xi wieħed minn dawn, armi l-vaċċin.

Kull fdal tal-vaċċin li ma jkunx intuża jew skart li jibqa wara l-użu tal-prodott għandu jintrema kif

jitolbu l-liġijiet lokali.

Istruzzjonijiet għall-għoti tal-vaċċin:

Jekk jogħġbok aqra l-istruzzjonijiet dwar l-użu kollha qabel tibda tagħti t-tilqima.

A X’għandek tkun taf qabel tagħti Rotarix

Iċċekkja d-data ta’ skadenza.

Iċċekkja li t-tubu ma għandux ħsara fuqu u li mhuwiex

miftuħ diġà.

Iċċekkja li l-likwidu huwa ċar u bla kulur, mingħajr frak

fih.

Jekk tinnota xi ħaġa mhux tas-soltu, tużax il-vaċċin.

Dan il-vaċċin jingħata oralment – direttament mit-tubu.

Lest biex jintuża – ma għandekx għalfejn tħalltu ma’ xi

ħaġa oħra.

B Ħejji t-tubu

1. Aqla’ l-kappa billi tiġbidha

Żomm il-kappa – għandek bżonn din biex ittaqqab il-

membrana.

Żomm it-tubu wieqaf.

2. Tektek ripetutament il-parti ta’ fuq tat-tubu sakemm

tkun ħielsa minn kull likwidu

Neħħi kull likwidu mill-irqaq sezzjoni tat-tubu billi

ttektek eżattament taħt il-membrana.

Membrana

Tubu

Kappa

Ponta

3. Ippożizzjoni l-kappa biex tiftaħ it-tubu

Żomm it-tubu f’pożizzjoni wieqfa.

Żomm il-ġenb tat-tubu

Hemm labra żgħira ġewwa l-parti ta’ fuq tal-kappa – fiċ-

ċentru.

Aqleb il-kappa rasha ’l isfel (180°).

4. Biex tiftaħ it-tubu

Ma għandekx għalfejn iddawwar. Agħfas il-kappa ’l

isfel biex ittaqqab il-membrana.

Imbagħad erfa’ l-kappa.

C Iċċekkja li t-tubu infetaħ b’mod korrett

1. Iċċekkja li l-membrana ttaqbet

Għandu jkun hemm toqba fil-parti ta’ fuq tat-tubu.

2. X’għandek tagħmel jekk il-membrana ma ttaqbitx

Jekk il-membrana ma ttaqbitx, mur lura għal sezzjoni B u

rrepeti l-passi 2, 3 u 4.

D Agħti l-vaċċin

Ladarba t-tubu jkun miftuħ, iċċekkja li l-likwidu jkun ċar,

mingħajr frak fih.

Jekk tinnota xi ħaġa mhux normali, tużax il-vaċċin.

Agħti l-vaċċin minnufih.

1. Ippożizzjoni t-tifel/tifla biex tagħti l-vaċċin

Agħmel it-tifel/tifla bilqiegħda iserraħ/isserraħ

kemmxejn lura.

2. Agħti l-vaċċin

Agħsar il-likwidu bil-mod fil-ġenb tal-ħalq tat-tifel/tifla –

lejn il-parti ta’ ġewwa ta’ ħaddejhom.

Jista’ jkollok bżonn tagħsar it-tubu xi ftit drabi biex

toħroġ it-tilqima kollha ‘l barra – ma jimpurtax jekk

tibqa’ qatra fil-ponta tat-tubu.

Armi t-tubu vojt u l-għatu ġo kontenitur approvat għall-iskart bijoloġiku kif jitolbu l-liġijiet lokali.

Membrana

Ponta

Agħfas il-

kappa ’l

isfel

Toqba

Għal għoti

mill-ħalq

biss.

Fuljett ta 'pakkett: Informazzjoni għall-utent

Sospensjoni orali ta 'Rotarix f'formazzjoni ta' tubu squeezable multi-monodose (5 doża waħda)

konnessa minn bar

Vaċċin bir-rotavirus, ħajjin

Aqra

sew

dan

il-fuljett

kollu

qabel

it-tarbija

tiegħek

tirċievi

din

il-vaċċin

għaliex

fiha

informazzjoni importanti għalik.

- Żomm dan il-fuljett. Jista 'jkollok bżonn terġa' taqrah.

- Jekk ikollok aktar mistoqsijiet, staqsi lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek.

- Dan il-vaċċin ġie preskritt għat-tarbija tiegħek biss. Tgħaddihx lill-oħrajn.

- Jekk ikollok xi effetti sekondarji, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar tiegħek. Dan jinkludi kull effett

sekondarju possibbli mhux elenkat f'dan il-fuljett. Ara sezzjoni 4.

X'inhu f'dan il-fuljett

1. X'inhu Rotarix u għalxiex jintuża

2. Dak li għandek bżonn tkun taf qabel it-tarbija tiegħek tirċievi Rotarix

3. Kif jingħata Rotarix

4. Effetti sekondarji possibbli

5. Kif taħżen Rotarix

6. Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

1.

X'inhu Rotarix u għalxiex jintuża

Rotarix huwa vaċċin virali li fih rotavirus ħaj, attenwat, li jgħin biex jipproteġi lit-tifel / tifla tiegħek,

mill-età ta '6 ġimgħat, kontra gastro-enterite (dijarea u rimettar) ikkawżat minn infezzjoni b'rotavirus.

Kif jaħdem Rotarix:

Infezzjoni tar-Rotavirus l-għeneb komuni - il-Kawża ta 'Dijarea severa fit-tfal tat-trabi u tfal żgħar ".

Rotavirus jinfirex faċilment mill-kuntatt mal-ħalq ma 'dak minħabba l-ippurgar minn Persuna Infettata.

Il-biċċa l-kbira tat-tfal "Jirkupraw b'rotavirus dijarea waħidhom. Madankollu, xi tfal 'Isiru Siġill bi

Rimettar sever, dijarea u theddid għall-ħajja telf ta' fluwidi li jirrikjedu l-isptar.

Meta l-persuna li tingħata l-vaċċin, is-sistema immuni (id-Difiża naturali tal-ġisem) se tagħmel l-

antikorpi Kontra-irid li jseħħ b'mod komuni Tipi ta 'rotavirus. Dawn l-antikorpi PROTECT Kontra ta

'mard ikkawżat minn rotavirus Dawn it-tipi ta'

Fir-rigward tal-vaċċin, Rotarix Jista 'Mhux Kompletament JIPPROTEĠĠA għal persuni li huma

mlaqqma Kontra l-Infezzjoni bir-rotavirus - l-intenzjonat biex jipprevjeni.

2.

Dak li għandek bżonn tkun taf qabel it-tarbija tiegħek tirċievi Rotarix

Rotarix m'għandux jingħata:

jekk it-tifel / tifla tiegħek qabel kellu xi reazzjoni allerġika għal tilqim tar-rotavirus jew xi

wieħed mis-sustanzi l-oħra ta 'din it-tilqima (elenkati f'sezzjoni 6). Sinjali ta 'reazzjoni allerġika

jistgħu jinkludu raxx tal-ġilda bil-ħakk, qtugħ ta' nifs u nefħa fil-wiċċ jew l-ilsien.

jekk it-tifel / tifla tiegħek qabel kellu intussusezzjoni (ostruzzjoni tal-imsaren fejn segment

wieħed ta 'l-imsaren isir mgħottija f'xi segment ieħor).

jekk ibnek twieled b'malformazzjoni tal-musrana li tista 'twassal għal intussusezzjoni.

jekk it-tifel / tifla tiegħek għandu marda rari li tintiret li taffettwa s-sistema immuni tagħhom

imsejħa Immunodefiċjenza Magħquda Severa (SCID).

jekk it-tifel / tifla tiegħek għandu infezzjoni severa b'temperatura għolja. Jista 'jkun neċessarju li

tipposponi t-tilqima sal-irkupru. Infezzjoni żgħira bħal kesħa m'għandhiex tkun problema,

imma kellem lit-tabib tiegħek l-ewwel.

jekk it-tifel / tifla tiegħek għandu dijarea jew rimettar. Jista 'jkun neċessarju li tipposponi t-

tilqima sal-irkupru.

Twissijiet u prekawzjonijiet

Kellem lit-tabib / professjonist fil-kura tas-saħħa tiegħek qabel it-tarbija tiegħek tirċievi Rotarix jekk:

hu / hi għandu kuntatt mill-qrib bħal membru tad-dar li għandu sistema immunitarja mdgħajfa,

eż., Persuna b'kanċer jew li qed tieħu mediċini li jistgħu jdgħajfu s-sistema immunitarja.

hu / hi għandu xi diżordni tas-sistema gastro-intestinali.

hu / hi ma kienx qed jikseb piż u qed jikber kif mistenni.

hu / hi għandu xi marda jew qed jieħu xi mediċina li tnaqqas ir-reżistenza tiegħu / tagħha għall-

infezzjoni jew jekk ommu/ha waqt it-tqala ħadet xi mediċina li tista’ ddgħajjef is-sistema immuni.

Wara li t-tifel / tifla tiegħek ikun irċieva Rotarix, ikkuntattja lit-tabib / professjonist fil-kura tas-saħħa

minnufih jekk ibnek / bintek jesperjenzaw uġigħ qawwi fl-istonku, rimettar persistenti, demm fl-

ippurgar, żaqq minfuħ u / jew deni għoli (ara wkoll sezzjoni 4 "Effetti sekondarji li jista 'jkollu"). .

Bħal dejjem, jekk jogħġbok oqgħod attent li aħsel idejk sewwa wara li tibdel il-ħrieqi maħmuġin.

Mediċini oħra u Rotarix

Għarraf lit-tabib tiegħek jekk it-tifel / tifla tiegħek qed tieħu / ħadt dan l-aħħar jew jista 'jieħu xi

mediċini oħra jew dan l-aħħar irċieva xi vaċċin ieħor.

Rotarix jista 'jingħata fl-istess ħin li ibnek / bintek jirċievu vaċċini oħra normalment rakkomandati,

bħal difterite, tetnu, pertussis (sogħla konvulsiva), Haemophilus influenzae tip b, poljo orali jew

inattivat, vaċċini ta' l-epatite B kif ukoll konjugat serogruppu pnewokokku u meningokokkali vaċċini.

Rotarix ma 'l-ikel u max-xorb

M'hemm l-ebda restrizzjoni fuq il-konsum tat-tifel / tifla tiegħek ta 'ikel jew likwidi, jew qabel jew

wara t-tilqima.

Treddigħ

Fuq bażi ta 'evidenza ġġenerata fi provi kliniċi, it-treddigħ ma jnaqqasx il-protezzjoni kontra l-gastro-

enterite tar-rotavirus mogħtija minn Rotarix. Għalhekk, it-treddigħ jista 'jitkompla matul l-iskeda tat-

tilqim.

Rotarix fih sucrose

Jekk it-tabib tiegħek qallek li t-tifel imlaqqam għandu intolleranza għal xi zokkor, ikkuntattja lit-tabib

tiegħek qabel ma jirċievi din it-tilqima.

3.

Kif jingħata Rotarix

It-tabib jew l-infermier għandhom jamministraw id-doża rakkomandata ta 'Rotarix lit-tifel / tifla

tiegħek. Il-vaċċin (likwidu ta '1.5 ml) se jingħata mill-ħalq. Taħt l-ebda ċirkostanza m'għandha din il-

vaċċin tiġi amministrata b'injezzjoni.

It-tifel / tifla tiegħek ser jirċievi żewġ dożi tal-vaċċin. Kull doża se tingħata f'okkażjoni separata

b'intervall ta 'mill-inqas 4 ġimgħat bejn iż-żewġ dożi. L-ewwel doża tista 'tingħata mill-età ta' 6

ġimgħat.

Iż-żewġ

dożi

tal-vaċċin

iridu

jkunu

ngħataw

l-età

ġimgħa,

għalkemm

preferibbilment kellhom jingħataw qabel l-età ta' 16-il ġimgħa.

Rotarix jista 'jingħata skont l-istess kors ta' vaċċinazzjoni għal trabi li twieldu qabel iż-żmien, sakemm

it-tqala kienet damet mill-inqas 27 ġimgħa.

Fil-każ li t-tifel / tifla tiegħek jibża 'jew regurgitates ħafna mid-doża tal-vaċċin, tista' tingħata doża

waħda ta 'sostituzzjoni fl-istess żjara ta' tilqim.

Meta Rotarix jingħata lit-tifel / tifla tiegħek għall-ewwel doża, huwa rakkomandat li t-tifel / tifla

tiegħek wkoll jirċievi Rotarix (u mhux vaċċin ieħor tar-rotavirus) għat-tieni doża.

Huwa importanti li ssegwi l-istruzzjonijiet tat-tabib jew infermier tiegħek dwar iż-żjarat ta 'ritorn. Jekk

tinsa 'tmur lura lit-tabib tiegħek fil-ħin skedat, staqsi lit-tabib tiegħek għal parir.

4.

Effetti sekondarji possibbli

Bħal kull mediċina oħra, din il-vaċċin jista 'jkollu effetti sekondarji, għalkemm ma jidhrux fuq

kulħadd.

L-effetti sekondarji li ġejjin jistgħu jiġru b'dan il-vaċċin:

Komuni (Dawn jistgħu jseħħu b'sa 1 minn kull 10 dożi tal-vaċċin):

dijarrea

irritabilità

Mhux komuni (Dawn jistgħu jseħħu b'sa 1 minn kull 100 doża tal-vaċċin):

uġigħ addominali (ara wkoll hawn taħt għal sinjali ta 'effetti sekondarji rari ħafna ta'

intussusezzjoni)

gass

infjammazzjoni tal-ġilda

L-effetti sekondarji li ġew irrappurtati waqt l-użu kkummerċjalizzat ta 'Rotarix jinkludu:

Rari ħafna: ħorriqija (urtikarja)

Rari ħafna: intussusezzjoni (parti mill-musrana tiġi mblukkata jew mibruma). Is-sinjali jistgħu

jinkludu uġigħ qawwi fl-istonku, rimettar persistenti, demm fl-ippurgar, nefħa minfuħa u / jew

deni għoli.

Ikkuntattja tabib / professjonist fil-kura tas-saħħa minnufih jekk it-tifel / tifla

tiegħek jesperjenza wieħed minn dawn is-sintomi

demm fl-ippurgar

fi trabi li jkunu twieldu b'mod prematur (qabel jew qabel 28 ġimgħa ta 'tqala), lakuni itwal

min-normal bejn in-nifs jistgħu jseħħu għal 2-3 ijiem wara t-tilqima.

tfal b'mard rari mwieled imsejjaħ Immunodefiċjenza Magħquda Severa (SCID) jista 'jkollhom

stonku

imsaren

infjammat

(gastroenterite)

jgħaddu

l-virus

tal-vaċċin

fl-ippurgar

tagħhom.

Is-sinjali

'gastroenterite

jistgħu

jinkludu

tħossok

tiflaħx,

tkun

marida,

bugħawwieġ fl-istonku jew dijarea.

Rappurtar ta 'effetti sekondarji

Jekk it-tifel / tifla tiegħek jirċievi xi wieħed mill-effetti sekondarji, kellem lit-tabib jew lill-ispiżjar

tiegħek. Dan jinkludi kull effett sekondarju possibbli mhux elenkat f'dan il-fuljett. Tista 'wkoll

tirrapporta effetti sekondarji direttament permezz tas-sistema ta' rappurtar nazzjonali elenkata fl-

Appendiċi V. Billi tirrapporta effetti sekondarji tista 'tgħin biex tipprovdi aktar informazzjoni dwar is-

sigurtà ta' din il-mediċina.

5.

Kif taħżen Rotarix

Żomm din il-vaċċin barra mill-vista u l-bogħod mit-tfal.

Tużax din il-vaċċin wara d-data ta 'skadenza li tidher fuq il-kartuna. Id-data ta 'skadenza tirreferi għall-

aħħar jum ta' dak ix-xahar.

Aħżen fi friġġ (2

C - 8

Tiffriżax.

Aħżen fil-pakkett oriġinali sabiex tilqa 'mid-dawl.

Il-vaċċin għandu jintuża immedjatament wara l-ftuħ.

Tarmix xi mediċini mill-ilma tad-drenaġġ jew mill-iskart domestiku. Staqsi lill-ispiżjar tiegħek dwar

kif għandek tarmi mediċini li t-tifel / tifla tiegħek m'għadux juża. Dawn il-miżuri jgħinu biex

jipproteġu l-ambjent.

6.

Kontenut tal-pakkett u informazzjoni oħra

Dak li fih Rotarix

- Is-sustanzi attivi huma:

Rota tal-bniedem tar-rotavirus RIX4414 (ħaj, attenwat) * mhux inqas minn 106.0 CCID50

* Prodott fuq ċelluli Vero

- Is-sustanzi l-oħra f'Rotarix huma: sukrożju (ara wkoll it-taqsima 2, Rotarix fih sucrose), Di-

sodium Adipate, Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM), ilma sterili

Id-dehra ta 'Rotarix u l-kontenuti tal-pakkett

Sospensjoni

orali.

Rotarix huwa fornut bħala likwidu ċar u mingħajr kulur f'5 tubi li jingħaddu ma 'doża waħda (5 x 1.5

ml) imqabbda minn bar.

Rotarix huwa disponibbli f'pakkett ta '50 tubu.

Mhux id-daqsijiet kollha tal-pakkett jistgħu jiġu kkummerċjalizzati.

Detentur ta 'l-Awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-Suq

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l'Institut 89

B-1330 Rixensart

Il-Belġju

Għal

kull

tagħrif

dwar

il-mediċina,

ikkuntattja

lir-rappreżentant

lokali

tad-Detentur

Awtorizzazzjoni għat-Tqegħid fis-Suq:

Belgique/België/Belgien

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 10 85 52 00

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tel. +370 5 264 90 00

info.lt@gsk.com

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Тел. + 359 2 953 10 34

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 10 85 52 00

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o.

Tel: + 420 2 22 00 11 11

cz.info@gsk.com

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36-1-2255300

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Tlf: + 45 36 35 91 00

dk-info@gsk.com

Malta

GlaxoSmithKline (Malta) Ltd

Tel: + 356 21 238131

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

Tel: + 49 (0)89 360448701

produkt.info@gsk.com

Nederland

GlaxoSmithKline BV

Tel: + 31 (0)30 69 38 100

nlinfo@gsk.com

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Tel: +372 667 6900

estonia@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKline AS

Tlf: + 47 22 70 20 00

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

Tηλ: + 30 210 68 82 100

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH.

Tel: + 43 (0)1 97075 0

at.info@gsk.com

España

GlaxoSmithKline, S.A.

Tel: + 34 902 202 700

es-ci@gsk.com

Polska

GSK Services Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (22) 576 9000

France

Laboratoire GlaxoSmithKline

Tél: + 33 (0) 1 39 17 84 44

diam@gsk.com

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel.: + 385 (0)1 6051999

Portugal

Smith Kline & French Portuguesa, Produtos

Farmacêuticos, Lda.

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

România

GlaxoSmithKline (GSK) SRL

Tel: +40 (0)21 3028 208

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd

Tel: + 353 (0)1 495 5000

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 386 (0) 1 280 25 00

medical.x.si@gsk.com

Ísland

Vistor hf

Sími : +354 535 7000

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

recepcia.sk@gsk.com

Italia

GlaxoSmithKline S.p.A.

Tel:+ 39 (0)45 9218 111

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

Τηλ: + 357 22 39 70 00

gskcyprus@gsk.com

Sverige

GlaxoSmithKline AB

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

info.produkt@gsk.com

Latvija

United Kingdom

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Tel: + 371 67312687

lv-epasts@gsk.com

GlaxoSmithKline UK

Tel: + 44 (0)800 221 441

customercontactuk@gsk.com

Dan il-fuljett ġie rivedut l-aħħar fi

Sorsi oħra ta 'informazzjoni

Informazzjoni dettaljata dwar din il-mediċina tinsab fuq il-websajt tal-Aġenzija Ewropea għall-

Mediċini http://www.ema.europa.eu

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------------------

L-informazzjoni li ġejja hija maħsuba biss għall-professjonisti tal-kura tas-saħħa:

Il-vaċċin huwa ppreżentat bħala likwidu ċar, mingħajr kulur, ħieles minn partikoli viżibbli, għal

amministrazzjoni orali.

Il-vaċċin huwa lest għall-użu (l-ebda rikostituzzjoni jew dilwizzjoni mhija meħtieġa).

Il-vaċċin għandu jingħata mill-ħalq mingħajr ma jitħallat ma 'xi vaċċini jew soluzzjonijiet oħra.

Il-vaċċin għandu jiġi spezzjonat viżwalment għal kwalunkwe materja partikulata barranija u / jew

apparenza fiżika anormali. Fil-każ li jew tkun osservata, armi l-vaċċin.

Kwalunkwe vaċċin mhux użat jew materjal ta 'skart għandhom jintremew skond il-ħtiġijiet lokali.

Istruzzjonijiet għall-amministrazzjoni tal-vaċċin:

Jekk jogħġbok aqra l-istruzzjonijiet għall-użu fit-triq kollha qabel tibda tagħti l-vaċċin.

Dan il-vaċċin jingħata mill-ħalq dritta minn tubu individwali.

Tubu orali wieħed jagħti doża waħda ta 'vaċċin.

Dan il-vaċċin huwa lest biex jintuża - ma titħallatx ma 'xi ħaġa oħra.

A. X'għandek tagħmel qabel ma tagħti lil Rotarix

1. Iċċekkja d-data ta 'skadenza fuq il-bar tal-konnessjoni.

2. Iċċekkja li l-likwidu fit-tubi orali huwa ċar, bla kulur u ħieles minn kwalunkwe

partikula.

- Tużax xi tubi orali fuq il-bar tal-konnessjoni jekk tinnota xi ħaġa mhux

tas-soltu.

3. Iċċekkja li kull tubu orali individwali ma jiġix imħassar u għadu siġillat.

- Tużax it-tubu orali affettwat jekk tinnota xi ħaġa mhux tas-soltu.

B. Poġġi l-tubu orali lest

1. Biex tissepara tubu orali wieħed mill-oħrajn li tibda minn tarf wieħed:

a) Żomm it-tab ta 'wieħed mit-tubi orali fit-tarf sa

separat mill-oħrajn.

b) Bil-naħa l-oħra tiegħek, żomm it-tab ta 'l-orali

tubu ħdejnha.

c) Iġbed it-tab u tiċritaha 'l bogħod mit-tubu orali

ħdejha.

Iġbed

Bar tal-

konnessjoni

Data ta 'skadenza:

DD / XX / SU

Monodose

tubu orali

Għonq

Korp

Tab

Data ta 'skadenza:

DD / XX / SU

2. Biex tiftaħ it-tubu orali separat:

d) Żomm it-tubu orali separat miżmum wieqaf.

e) Żomm it-tab tat-tubu orali separat f'wieħed

idejn u l-bar tal-konnessjoni min-naħa l-oħra. M'għandekx iżżomm il-

ġisem tat-tubu orali, tista 'tagħfas ftit mill-vaċċin.

f) Ittejjeb it-tubu orali separat.

g) Iġbedha mill-bar tal-konnessjoni.

C. Agħti l-vaċċin mill-ħalq immedjatament wara l-ftuħ

1. Biex tqiegħed lill-wild biex jirċievi l-vaċċin:

Sede li t-tifel jegħleb ftit lura.

2. Biex jamministra l-vaċċin mill-ħalq:

Agħfas

il-likwidu

bil-mod

fil-ġenb

tal-ħalq

tat-tifel,

lejn

in-naħa

'ġewwa tal-ħaddejn.

Jista 'jkollok bżonn li tagħfas it-tubu orali xi ftit drabi biex iġġib il-vaċċin

kollu barra - huwa okay jekk qatra tibqa' fit-tubu orali.

D. Aħżen id-dożi li fadal fil-friġġ minnufih

Tubi orali mhux użati li għadhom imwaħħlin mal-bar tal-konnessjoni

għandhom jitpoġġew lura fil-friġġ immedjatament wara l-ħin

ġie użat tubu orali. Dan huwa hekk li t-tubi orali mhux użati jistgħu

jintuża għat-tilqima li jmiss.

Armi t-tubi orali użati fi skart bijoloġiku approvat

kontenituri skond ir-regolamenti lokali.

Poġġi lura fi

friġġ minnufih

Orali amministrazzjoni

biss

Twist

Iġbed

2°C - 8°C

ANNESS IV

KONKLUŻJONIJIET XJENTIFIĊI U RAĠUNIJIET GĦALL-VARJAZZJONI GĦAT-

TERMINI TAL-AWTORIZZAZZJONI(JIET) GĦAT-TQEGĦID FIS-SUQ

Konklużjonijiet xjentifiċi

Meta jiġi kkunsidrat ir-Rapport ta’ Valutazzjoni tal-PRAC dwar il-PSUR(s) għal vaċċin tar-rotavirus

monovalenti (ħaj, orali), il-konklużjonijiet xjentifiċi tas-CHMP huma kif ġej:

- Trabi li għandhom immunodefiċjenza magħrufa jew suspettata

Sezzjoni 4.4 tal-SmPC ta’ Rotarix tinkludi twissija dwar l-għoti ta’ Rotarix lil trabi li għandhom

immunodefiċjenza magħrufa jew suspettata. Barra minn hekk, l-SmPC ta’ terapiji immunosoppressivi,

bħal adalimumab, infliximab, jinkludi rakkomandazzjoni biex jiġi pospost l-għoti ta’ vaċċin ħaj fi trabi

li ġew esposti in utero għal dawn il-kuri. Bond et al. (2018) issuġġerixxa xi nuqqas ta’ konformità ma’

rakkomandazzjoni bħal din f’astratt ta’ konferenza riċenti. Sabiex tissaħħaħ it-twissija attwali dwar l-

għoti ta’ Rotarix lil trabi li għandhom immunodefiċjenza magħrufa jew suspettata, huwa rakkomandat

li tiġi aġġornata t-twissija attwali.

- Urtikarja

Minkejja rata ta’ rappurtar baxxa ta’ avvenimenti ta’ urtikarja (jiġifieri 0.013-il każ għal kull

100,000 doża mqassma), xi każijiet spontanji ssuġġerew assoċjazzjoni possibbli bejn it-tilqima ta’

Rotarix u urtikarja. Dan ġie appoġġjat minn żmien qasir ħafna għall-bidu (mill-bidu immedjat sa ftit

sigħat), in-nuqqas ta’ vaċċini jew mediċini mogħtija flimkien, u l-fejqan rapidu tal-avveniment, bi jew

mingħajr kura. Din id-dejta titqies bħala biżżejjed biex tappoġġja l-inklużjoni ta’ urtikarja

f’sezzjoni 4.8 tal-SmPC bil-frekwenza rari ħafna, kif il-linja gwida tal-SmPC tirrakkomanda biex

f’sezzjoni 4.8 jiġu elenkati r-reazzjonijiet avversi kollha li għalihom, wara valutazzjooni fil-fond,

relazzjoni kawżali bejn il-prodott mediċinali u l-avveniment avvers hija tal-inqas possibbiltà

raġonevoli.

Is-CHMP jaqbel mal-konklużjonijiet xjentifiċi magħmula mill-PRAC.

Raġunijiet għall-varjazzjoni għat-termini tal-Awtorizzazzjoni(jiet) għat-Tqegħid fis-Suq

Abbażi tal-konklużjonijiet xjentifiċi vaċċin tar-rotavirus monovalenti (ħaj, orali) is-CHMP huwa tal-

fehma li l-bilanċ bejn il-benefiċċju u r-riskju ta’ prodott(i) mediċinali li fih/fihom vaċċin tar-rotavirus

monovalenti (ħaj, orali) huwa favorevoli suġġett għall-bidliet proposti għall-informazzjoni tal-prodott.

Is-CHMP jirrakkomanda li t-termini għall-Awtorizzazzjoni(jiet) għat-Tqegħid fis-Suq għandhom

ikunu varjati.