Ingelvac MycoFLEX

Latvija - latviešu - Pārtikas un veterinārais dienests, Zemkopības ministrija

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

22-06-2018

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

22-06-2018

Aktīvā sastāvdaļa:
Mycoplasma hyopneoumoniae
Pieejams no:
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, Vācija
ATĶ kods:
QI09AB13
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Mycoplasma hyopneoumoniae
Zāļu forma:
suspensija injekcijām
Receptes veids:
Tikai praktizējošam veterinārārstam
Ražojis:
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, Vācija
Ārstniecības grupa:
cūkas
Autorizācija numurs:
V/MRP/09/0014

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/DCP/14/0058

Parofor

70 mg/g pulveris lietošanai ar dzeramo ūdeni, pienu vai piena aizvietotāju teļiem pirms

atgremošanas procesu sākšanās un cūkām

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA,

KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Huvepharma NV

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen

Beļģija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Biovet JSC

39 Petar Rakov Str

4550 Peshtera

Bulgārija

2.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Parofor

70 mg/g pulveris lietošanai ar dzeramo ūdeni, pienu vai piena aizvietotāju

teļiem pirms

atgremošanas procesu sākšanās un cūkām.

Paromomicīns (sulfāta veidā)

3.

AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

1 grams satur:

Paromomicīna sulfāts

100 mg, kas atbilst 70 mg paromomicīna bāzei vai 70 000 IU

paromomicīna aktīvajai formai.

Balts līdz gandrīz balts pulveris.

4.

INDIKĀCIJA(-S)

Gremošanas trakta infekciju ārstēšanai, ko izraisa pret paromomicīnu jutīgas

Escherichia coli

5.

KONTRINDIKĀCIJAS

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu, citiem aminoglikozīdiem vai pret

kādu no palīgvielām.

Nelietot gadījumos, kad ir traucētas nieru vai aknu funkcijas.

Nelietot atgremotājiem.

Nelietot tītariem, jo ir risks, ka izveidosies rezistenta zarnu trakta mikroflora.

6.

IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Retos gadījumos novēroti mīksti izkārnījumi.

Aminoglikozīdu antibiotikas, kā paromomicīns, var izraisīt oto- un nefrotoksicitātes reakcijas.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minēta šajā lietošanas instrukcijā,

lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7.

MĒRĶA SUGAS

Teļi pirms atgremošanas procesu sākšanās un cūkas.

8.

DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Iekšķīgai lietošanai.

Teļiem pirms atgremošanas procesu sākšanās: lietošanai ar pienu vai piena aizvietotāju.

Cūkām: lietošanai ar dzeramo ūdeni.

Ārstēšanas ilgums: 3-5 dienas.

Teļiem pirms atgremošanas procesu sākšanās: 25-50 mg paromomicīna sulfāta uz ķermeņa svara (ķ.sv.)

kg/dienā (atbilst 2,5-5 g zāļu uz 10 kg ķ.sv./dienā).

Cūkām: 25-40 mg paromomicīna sulfāta uz ķermeņa svara (ķ.sv.) kg/dienā (atbilst 2,5-4 g zāļu uz 10 kg

ķ.sv./dienā).

Lietojot ar dzeramo ūdeni, pienu vai piena aizvietotāju, precīzu diennakts devu aprēķina, pamatojoties uz

rekomendējamo devu, ārstējamo dzīvnieku skaitu un svaru. Aprēķinus veic saskaņā ar sekojošu formulu:

mg zāļu/kg

vidējais ķermeņa svars

ķermeņa svars/dienas

dzīvniekiem, ko ārstēs

vidējā dienas ūdens/piena/piena aizvietotāja patēriņš litros uz vienu dzīvnieku

= ......... mg zāļu uz litru dzeramā ūdens/piena/piena aizvietotāja

Lai nodrošinātu pareizu devu, ķermeņa svars jānosaka pēc iespējas precīzāk.

Zāles saturošā ūdens/piena/piena aizvietotāja uzņemšanu ietekmē vairāki faktori, tai skaitā, dzīvnieka

veselības stāvoklis un vides apstākļi, kā apkārtējās vides temperatūra un mitruma līmenis. Lai nodrošinātu

atbilstošu dozēšanu, ir jāuzrauga dzeramā ūdens/piena/piena aizvietotāja uzņemšana un atbilstoši jākoriģē

paromomicīna koncentrācija.

9.

IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Zāles saturošais ūdens/piena/piena aizvietotājs un citi šķīdumi ir jāgatavo katras 6 stundas (piens un piena

aizvietotājs) vai katras 24 stundas (ūdens).

Lai nodrošinātu pareizu zāļu ikdienas dozēšanu, jālieto kalibrēts svēršanas aprīkojums.

Lai nodrošinātu pareizu zāļu dozēšanu, var izmantot tirgū pieejamos dozēšanas sūkņus. Zāļu šķīdība ir

testēta pie maksimālās koncentrācijas 95 g/l.

10.

IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Teļiem pirms atgremošanas procesu sākšanās:

gaļai un blakusproduktiem: 20 dienas.

Cūkām:

gaļai un blakusproduktiem: 3 dienas.

11.

ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Zāles izplatīšanai paredzētā iepakojumā: uzglabāt temperatūrā līdz 30

Pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: uzglabāt temperatūrā līdz 25

C. Uzglabājiet maisiņu cieši aizvērtu.

Pēc izšķīdināšanas: uzglabāt temperatūrā līdz 25

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 6 mēneši.

Derīguma termiņš pēc sagatavošanas, izšķīdinot ūdenī: 24 stundas.

Derīguma termiņš pēc sagatavošanas, izšķīdinot pienā/piena aizvietotājā: 6 stundas.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts uz iepakojuma pēc “EXP”.

Derīguma termiņš attiecināms uz mēneša pēdējo dienu.

12.

ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Zāļu uzņemšana dzīvniekiem var mainīties atkarībā no slimības smaguma pakāpes.

Nepietiekamas ūdens/piena uzņemšanas gadījumā dzīvnieki jāārstē parenterāli, izmantojot atbilstošas

injicējamas zāles, ko ieteicis veterinārārsts.

Zāļu lietošana ir jāapvieno ar labturības prasībām - labu higiēnu, atbilstošu ventilāciju, dzīvniekus

nepārblīvējot.

Tā kā zāles ir potenciāli ototoksiskas un nefrotoksiskas, rekomendē novērot nieru funkcijas novērtēšanu.

Nelietot jaundzimušajiem (teļiem, sivēniem), jo augstākas paromomicīna absorbcijas dēļ rodas oto- un

nefrotoksicitātes risks.

Zāļu pārlieku ilga un atkārtota lietošana jānovērš, uzlabojot labturības prasības, ievērojot tīrību un veicot

dezinfekciju.

Zāļu lietošana jāpamato ar no dzīvnieka izolētu baktēriju jutības testu rezultātiem. Gadījumā, ja tas nav

iespējams, tad ārstēšana jāpamato ar vietējiem (reģiona, saimniecības līmeņa) epidemioloģiskajiem datiem

par baktēriju jutību.

Lietojot šīs veterinārās zāles, jāņem vērā vispārpieņemtie antibakteriālo zāļu lietošanas pamatprincipi.

Lietojot veterinārās zāles atšķirīgi no zāļu aprakstā dotajiem norādījumiem, var palielināties baktēriju

izplatība, kas rezistentas pret paromomicīnu un pavājināties ārstēšanas efektivitāte ar hinoloniem, līdz pat

iespējamai krusteniskai rezistencei.

Aminoglikozīdi ir būtiski arī cilvēku ārstēšanā, tādēļ tos nevajadzētu lietot kā pirmās izvēles zāles

veterinārmedicīnā.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Personām ar zināmu pastiprinātu jutību pret aminoglikozīdiem vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm

veterinārajām zālēm.

Rīkojoties ar šīm veterinārajām zālēm, jāizmanto individuālais aizsargapģērbs, kas sastāv no aizsargtērpa

un necaurlaidīgiem cimdiem.

Rīkojoties ar šīm zālēm, nedrīkst ēst, dzert un smēķēt. Pēc lietošanas nomazgāt rokas. Ja notikusi nejauša

(gadījuma rakstura) norīšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju

vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Rīkojoties ar šīm zālēm, novērst tvaiku ieelpošanu, valkājot vienreizējās lietošanas pusmasku, kura atbilst

Eiropas Standartam EN 149 vai atkārtotas lietošanas respiratoru, kas atbilst Eiropas Standartam EN 140 ar

filtru EN 143.

Stradājiet labi ventilētās vietās. Novērsiet pulvera ieelpošanu zāļu saturošā ūdens vai piena aizvietotāja

šķīduma sagatavošanas laikā. Izvairieties no kontakta ar ādu un acīm. Ja notikusi nejauša saskare ar ādu vai

acīm, skalot skarto vietu ar lielu ūdens daudzumu, un meklēt medicīnisko palīdzību, ja kairinājuma pazīmes

saglabājas.

Grūsnība:

Laboratoriskajos

pētījumos

žurkām

trušiem

netika

konstatēta

teratogēna,

fetotoksiska

maternotoksiska iedarbība. Nav ieteicams lietot visā grūsnības laikā.

Mijiedarbība ar citām veterinārajām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Vispārējie anestēzijas līdzekļi un muskuļu relaksanti palielina neirobloķējošo aminoglikozīdu efektu. Tas

var radīt paralīzi un elpošanas apstāšanos. Nelietot vienlaicīgi ar stipriem urīndzenošiem līdzekļiem un

potenciāli oto- un nefrotoksiskām vielām.

Pārdozēšana:

Iekšķīgi uzņemtais paromomicīns ļoti grūti sistēmiski uzsūcas organismā. Blakusparādības nejaušas

pārdozēšanas gadījumā ir maz iespējamas.

Nesaderība:

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām veterinārajām

zālēm.

13.

ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU

IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

Aktīvā viela paromomicīna sulfāts ir noturīgs apkārtējā vidē.

14.

DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

02/2018

15.

CITA INFORMĀCIJA

Iepakojuma izmēri: 25 g, 250 g, 500 g vai 1 kg.

Recepšu veterinārās zāles.

VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS

V/DCP/14/0058

1.

VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Parofor

70 mg/g pulveris lietošanai ar dzeramo ūdeni, pienu vai piena aizvietotāju teļiem pirms

atgremošanas procesu sākšanās un cūkām

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 grams satur:

Aktīvā viela:

Paromomicīna sulfāts

100 mg, kas atbilst 70 mg paromomicīna bāzei vai 70 000 IU

paromomicīna aktīvajai formai.

Palīgvielas:

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Pulveris lietošanai ar dzeramo ūdeni, pienu vai piena aizvietotāju.

Balts līdz gandrīz balts pulveris.

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Mērķa sugas

Teļi pirms atgremošanas procesu sākšanās un cūkas.

4.2.

Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas

Gremošanas trakta infekciju ārstēšanai, ko izraisa pret paromomicīnu jutīgas

Escherichia coli

4.3.

Kontrindikācijas

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu, citiem aminoglikozīdiem vai pret

kādu no palīgvielām.

Nelietot gadījumos, kad ir traucētas nieru vai aknu funkcijas.

Nelietot atgremotājiem.

Nelietot tītariem, jo ir risks, ka izveidosies rezistenta zarnu trakta mikroflora.

4.4.

Īpaši brīdinājumi katrai mērķa sugai

Nav.

4.5.

Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Zāļu uzņemšana dzīvniekiem var mainīties atkarībā no slimības smaguma pakāpes.

Nepietiekamas ūdens/piena uzņemšanas gadījumā dzīvnieki jāārstē parenterāli, izmantojot atbilstošas

injicējamas zāles, ko ieteicis veterinārārsts.

Zāļu lietošana ir jāapvieno ar labturības prasībām - labu higiēnu, atbilstošu ventilāciju, dzīvniekus

nepārblīvējot.

Tā kā zāles ir potenciāli ototoksiskas un nefrotoksiskas, rekomendē novērot nieru funkcijas.

Nelietot jaundzimušajiem (teļiem, sivēniem), jo augstākas paromomicīna absorbcijas dēļ paaugstinās oto-

un nefrotoksicitātes risks.

Zāļu pārlieku ilga un atkārtota lietošana jānovērš, uzlabojot labturības prasības, ievērojot tīrību un veicot

dezinfekciju.

Zāļu lietošana jāpamato ar, no dzīvnieka izolētu baktēriju, jutības testu rezultātiem. Gadījumā, ja tas nav

iespējams, tad ārstēšana jāpamato ar vietējiem (reģiona, saimniecības līmeņa) epidemioloģiskajiem datiem

par baktēriju jutību.

Lietojot šīs veterinārās zāles, jāņem vērā vispārpieņemtie antibakteriālo zāļu lietošanas pamatprincipi.

Lietojot veterinārās zāles atšķirīgi no zāļu aprakstā dotajiem norādījumiem, var palielināties baktēriju

izplatība, kas rezistentas pret paromomicīnu, un pavājināties ārstēšanas efektivitāte ar hinoloniem, līdz pat

iespējamai krusteniskai rezistencei.

Aminoglikozīdi ir būtiski arī cilvēku ārstēšanā, tādēļ tos nevajadzētu lietot kā pirmās izvēles zāles

veterinārmedicīnā.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Personām ar zināmu pastiprinātu jutību pret aminoglikozīdiem vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm

veterinārajām zālēm.

Rīkojoties ar šīm veterinārajām zālēm, jāizmanto individuālais aizsargapģērbs, kas sastāv no aizsargtērpa

un necaurlaidīgiem cimdiem.

Rīkojoties ar šīm zālēm, nedrīkst ēst, dzert un smēķēt. Pēc lietošanas nomazgāt rokas. Ja notikusi nejauša

(gadījuma rakstura) norīšana, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju

vai iepakojuma marķējumu ārstam.

Rīkojoties ar šīm zālēm, novērst tvaiku ieelpošanu, valkājot vienreizējās lietošanas pusmasku, kura atbilst

Eiropas Standartam EN 149 vai atkārtotas lietošanas respiratoru, kas atbilst Eiropas Standartam EN 140 ar

filtru EN 143.

Strādājiet labi ventilētās vietās. Novērsiet pulvera ieelpošanu zāļu saturošā ūdens vai piena aizvietotāja

šķīduma sagatavošanas laikā. Izvairieties no kontakta ar ādu un acīm. Ja notikusi nejauša saskare ar ādu vai

acīm, skalot skarto vietu ar lielu ūdens daudzumu, un meklēt medicīnisko palīdzību, ja kairinājuma pazīmes

saglabājas.

4.6.

Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība)

Retos gadījumos novēroti mīksti izkārnījumi.

Aminoglikozīdu antibiotikas, kā paromomicīns, var izraisīt oto- un nefrotoksicitātes reakcijas.

4.7.

Lietošana grūsnības, laktācijas vai dēšanas laikā

Laboratoriskajos

pētījumos

žurkām

trušiem

netika

konstatēta

teratogēna,

fetotoksiska

maternotoksiska iedarbība. Nav ieteicams lietot visā grūsnības laikā.

4.8.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Vispārējie anestēzijas līdzekļi un muskuļu relaksanti palielina neirobloķējošo aminoglikozīdu efektu. Tas

var radīt paralīzi un elpošanas apstāšanos. Nelietot vienlaicīgi ar stipriem urīndzenošiem līdzekļiem un

potenciāli oto- un nefrotoksiskām vielām.

4.9.

Devas un lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai.

Teļiem pirms atgremošanas procesu sākšanās: lietošanai ar pienu vai piena aizvietotāju.

Cūkām: lietošanai ar dzeramo ūdeni.

Ārstēšanas ilgums: 3-5 dienas.

Teļiem pirms atgremošanas procesu sākšanās: 25-50 mg paromomicīna sulfāta uz ķermeņa svara (ķ.sv.) kg

/dienā (atbilst 2,5-5 g zāļu uz 10 kg ķ.sv./dienā).

Cūkām: 25-40 mg paromomicīna sulfāta uz ķermeņa svara (ķ.sv.) kg/dienā (atbilst 2,5-4 g zāļu uz 10 kg

ķ.sv./dienā).

Lietojot ar dzeramo ūdeni, pienu vai piena aizvietotāju, precīzu diennakts devu aprēķina, pamatojoties uz

rekomendējamo devu, ārstējamo dzīvnieku skaitu un svaru. Aprēķinus veic saskaņā ar sekojošu formulu:

mg zāļu/kg

vidējais ķermeņa svars

ķermeņa svars/dienas

dzīvniekiem, ko ārstēs

vidējā dienas ūdens/piena/piena aizvietotāja patēriņš litros uz vienu dzīvnieku

= ......... mg zāļu uz litru dzeramā ūdens/piena/piena aizvietotāja

Lai nodrošinātu pareizu devu, ķermeņa svars jānosaka pēc iespējas precīzāk.

Zāles saturošā ūdens/piena/piena aizvietotāja uzņemšanu ietekmē vairāki faktori, tai skaitā, dzīvnieka

veselības stāvoklis un vides apstākļi, kā apkārtējās vides temperatūra un mitruma līmenis. Lai nodrošinātu

atbilstošu dozēšanu, ir jāuzrauga dzeramā ūdens/piena/piena aizvietotāja uzņemšana un atbilstoši jākoriģē

paromomicīna koncentrācija.

Zāles saturošais ūdens/piena/piena aizvietotājs un citi šķīdumi ir jāgatavo katras 6 stundas (piens un piena

aizvietotājs) vai katras 24 stundas (ūdens).

Lai nodrošinātu pareizu zāļu ikdienas dozēšanu, jālieto kalibrēts svēršanas aprīkojums.

Lai nodrošinātu pareizu zāļu dozēšanu, var izmantot tirgū pieejamos dozēšanas sūkņus. Zāļu šķīdība ir

testēta pie maksimālās koncentrācijas 95 g/l.

4.10.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams

Iekšķīgi uzņemtais paromomicīns ļoti grūti sistēmiski uzsūcas organismā. Blakusparādības nejaušas

pārdozēšanas gadījumā ir maz iespējamas.

4.11.

Ierobežojumu periods(i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā

Teļiem pirms atgremošanas procesu sākšanās:

gaļai un blakusproduktiem: 20 dienas.

Cūkām:

gaļai un blakusproduktiem: 3 dienas.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: zarnu pretinfekciju līdzekļi; antibiotikas.

ATĶ vet kods: QA07AA06.

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Paromomicīns pieder aminoglikozīdu antibiotiku grupai. Paromomicīns izmaina informācijas nesēja RNS

nolasīšanu,

pārtrauc

olbaltumvielu

sintēzi.

Paromomicīna

baktericīdā

aktivitāte

saistīta

neatgriezenisku

piesaisti

ribosomām.

Paromomicīnam

plaša

spektra

aktivitāte

pret

daudzām

grampozitīvām un gramnegatīvām baktērijām, tai skaitā

E.coli.

Paromomicīns iedarbojas atkarībā no tā koncentrācijas. Ir atklāti četri rezistences veidošanās mehānismi:

izmaiņas ribosomās, šūnu caurlaidības samazināšanās, inaktivācija enzīmu iedarbības rezultātā un mērķa

molekulas aizstāšana. Pirmie trīs rezistences mehānismi rodas noteiktu hromosomu vai plazmīdu gēnu

mutāciju

rezultātā.

Ceturtais

rezistences

mehānisms

parādās

tikai

pēc

transposonu

plazmīdu

uzņemšanas, kas kodē informāciju par rezistenci. Paromomicīnu izvēlās, ja novērota zarnu baktēriju augstas

pakāpes rezistence un krusteniskā rezistence pret daudziem citiem aminoglikozīdiem.

5.2.

Farmakokinētiskie dati

Pēc paromomicīna iekšķīgas uzņemšanas, tas grūti absorbējas, un molekula neizmainītā veidā tiek izvadīta

ar fekālijām.

5.3.

Ietekme uz vidi

Aktīvā viela paromomicīna sulfāts ir noturīgs ārējā vidē.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Koloidālais bezūdens silīcijs

Glikozes monohidrāts

6.2.

Būtiska nesaderība

Tā kā nav veikti saderības pētījumi, šīs veterinārās zāles nedrīkst lietot maisījumā ar citām veterinārajām

zālēm.

6.3.

Derīguma termiņš

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētā iepakojumā: 2 gadi.

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 6 mēneši.

Derīguma termiņš pēc sagatavošanas, izšķīdinot ūdenī: 24 stundas.

Derīguma termiņš pēc sagatavošanas, izšķīdinot pienā/piena aizvietotājā: 6 stundas.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Zāles izplatīšanai paredzētā iepakojumā: uzglabāt temperatūrā līdz 30

Pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: uzglabāt temperatūrā līdz 25

Uzglabājiet maisiņu cieši aizvērtu.

Pēc izšķīdināšanas: uzglabāt temperatūrā līdz 25

6.5.

Tiešā iepakojuma veids un saturs

Polietilēna/alumīnija/polietilēna tereftalāta maisiņos pa 250 g, 500 g vai 1 kg.

Polietilēna folijas/alumīnija/polipropilēna folijas paciņas pa 25 g, iepakotas kartona kastītēs pa 40 paciņām.

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

6.6.

Īpaši norādījumi neizlietotu veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Huvepharma NV

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen

Beļģija

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/DCP/14/0058

9.

REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 29/09/2014

10.

TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

02/2018

RAŽOŠANAS,

IEVEŠANAS,

IZPLATĪŠANAS,

TIRDZNIECĪBAS,

PIEGĀDES

UN/VAI

LIETOŠANAS AIZLIEGUMS

Recepšu veterinārās zāles.

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju