Bendamustine Accord 2,5 mg/ml pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

Latvija - latviešu - Zāļu valsts aģentūra

Nopērc to tagad

Lietošanas instrukcija Lietošanas instrukcija (PIL)

19-05-2020

Produkta apraksts Produkta apraksts (SPC)

14-11-2019

Aktīvā sastāvdaļa:
Bendamustīna hidrohlorīds
Pieejams no:
Accord Healthcare B.V., Netherlands
ATĶ kods:
L01AA09
SNN (starptautisko nepatentēto nosaukumu):
Bendamustine hydrochloride
Deva:
2,5 mg/ml
Zāļu forma:
Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai
Receptes veids:
Pr.
Ražojis:
Accord Healthcare B.V., Netherlands; Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Poland; Accord Healthcare Ltd, United Kingdom
Produktu pārskats:
Lietošana bērniem: Nav apstiprināta
Autorizācija statuss:
12-JAN-21
Autorizācija numurs:
16-0004

SASKAŅOTS ZVA 19-05-2020

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Bendamustine Accord 2,5 mg/ml pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

Bendamustini hydrochloridum

Jūsu zāļu nosaukums ir “Bendamustine Accord 2,5 mg/ml pulveris infūziju šķīduma koncentrāta

pagatavošanai”, bet turpmāk šajā lietošanas instrukcijā tās tiks sauktas “ Bendamustine Accord”.

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem

cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz

iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Bendamustine Accord un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Bendamustine Accord lietošanas

Kā lietot Bendamustine Accord

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Bendamustine Accord

Iepakojuma saturs un cita informācija

1.

Kas ir Bendamustine Accord un kādam nolūkam to lieto

Bendamustine Accord ir zāles, ko lieto noteikta veida ļaundabīgo audzēju ārstēšanai (citotoksiskas zāles).

Bendamustine Accord lieto atsevišķi (monoterapijā) vai kombinācijā ar citām zālēm, lai ārstētu šāda veida

ļaundabīgos audzējus:

hronisko limfoleikozi gadījumos, kad fludarabīna kombinācijas ķīmijterapija Jums nav piemērota;

nehodžkina limfomas, kas nav reaģējušas uz iepriekšēju ārstēšanu uz rituksimabu vai arī ir reaģējušas

tikai īslaicīgi;

multiplo mielomu gadījumos, kad talidomīdu vai bortezomibu saturoša terapija Jums nav piemērota.

2.

Kas Jums jāzina pirms Bendamustine Accord lietošanas

Nelietojiet Bendamustine Accord šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret aktīvo vielu bendamustīna hidrohlorīdu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu

sastāvdaļu;

bērna barošanas ar krūti laikā: ja ārstēšana ar Bendamustine Accord ir nepieciešama bērna barošanas ar

krūti laikā, Jums jāpārtrauc bērna barošana ar krūti (skatīt brīdinājumus un piesardzību par lietošanu

barojot bērnu ar krūti);

ja Jums ir smagi aknu darbības traucējumi (aknu funkcionālo šūnu bojājumi);

ja Jūsu āda vai acu baltumi aknu vai asinsrades traucējumu dēļ ir ieguvuši dzeltenu nokrāsu (dzelte);

ja Jums ir smagi kaulu smadzeņu darbības traucējumi (kaulu smadzeņu nomākums) un ir nopietni

izmainījies leikocītu un trombocītu skaits Jūsu asinīs;

ja Jums mazāk nekā 30 dienas pirms terapijas sākuma bijusi nopietna operācija;

ja Jums ir infekcija, īpaši tāda, kuras laikā ir samazināts leikocītu skaits (leikocitopēnija);

kombinējot ar vakcīnām pret dzelteno drudzi.

SASKAŅOTS ZVA 19-05-2020

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Bendamustine Accord lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu:

gadījumā, ja ir pavājināta kaulu smadzeņu spēja nomainīt asins šūnas. Jums būs jāpārbauda leikocītu un

trombocītu skaits asinīs pirms uzsāksiet ārstēšanu ar Bendamustine Accord, pirms katra nākamā

terapijas kursa, kā arī terapijas kursu starplaikā;

infekciju gadījumā. Jums ir jāvēršas pie sava ārsta, ja Jums ir infekcijas pazīmes, tai skaitā drudzis un ar

plaušām saistīti simptomi;

gadījumā, ja ārstēšanas ar Bendamustine Accord laikā sākas reakcijas uz Jūsu ādas. Šīs ādas reakcijas

var kļūt smagākas;

gadījumā, ja parādās sāpīgi sarkani vai purpursārti izsitumi, kas izplatās, un sāk parādīties pūšļi un/vai

citi bojājumi uz gļotādām (piemēram, mutē un uz lūpām), jo īpaši, ja Jums pirms tam ir bijusi jutība pret

gaismu, elpošanas sistēmas infekcijas (piemēram, bronhīts) un/vai drudzis;

gadījumā, ja Jums ir sirds slimības (piem., sirdslēkme, sāpes krūtīs, smagas sirds ritma izmaiņas);

ja Jums ir sāpes sānos, asinis urīnā, vai arī ir samazinājies urīna daudzums. Ja Jūsu slimība ir ļoti smaga,

Jūsu organisms, iespējams, nespēs atbrīvoties no visiem mirušo vēža šūnu atkritumu produktiem. To

sauc par audzēja sabrukšanas sindromu, un tas var izraisīt nieru mazspēju un sirds darbības traucējumus

48 stundu laikā pēc Bendamustine Accord pirmās devas. Jūsu ārsts var nodrošināt adekvātu hidratāciju

un dos Jums citas zāles, lai palīdzētu to novērst;

smagu alerģisku vai paaugstinātas jutības reakciju gadījumā. Jums jāpievērš uzmanība reakcijām uz

infūziju pēc Jūsu pirmā terapijas cikla.

Citas zāles un Bendamustine Accord

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Ja Bendamustine Accord lieto kopā ar zālēm, kas kavē asinsradi kaulu smadzenēs, ietekme uz kaulu

smadzenēm var pastiprināties.

Ja Bendamustine Accord lieto kopā ar zālēm, kas izmaina Jūsu imūnās sistēmas atbildes reakciju, šī

iedarbība var pastiprināties.

Citostatiskas zāles var samazināt dzīvo vīrusu vakcīnu efektivitāti. Turklāt citostatiskas zāles var paaugstināt

infekcijas risku pēc vakcinēšanas ar dzīvajām vakcīnām (piem., vakcinācijas ar vīrusiem).

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat

grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Grūtniecība

Bendamustine Accord var izraisīt ģenētiskus bojājumus un ir izraisījis malformācijas pētījumos ar

dzīvniekiem. Jūs nedrīkstat lietot Bendamustine Accord grūtniecības laikā, ja vien to nav skaidri norādījis

Jūsu ārsts. Ārstēšanas gadījumā Jums jāapmeklē medicīnisku konsultāciju par to, kāda ir iespēja, ka Jūsu

terapija var nelabvēlīgi ietekmēt nedzimušo bērnu, un ir ieteicama ģenētiķa konsultācija.

Ja Jūs esat sieviete reproduktīvā vecumā, pirms ārstēšanas ar Bendamustine Accord un ārstēšanās laikā Jums

jālieto efektīva kontracepcijas metode. Ja ārstēšanas laikā ar Bendamustine Accord iestājas grūtniecība, Jums

ir nekavējoties jāinformē savs ārsts un jākonsultējas ar ģenētiķi.

Barošana ar krūti

Bendamustine Accord nedrīkst lietot bērna barošanas ar krūti laikā. Ja ārstēšana ar Bendamustine Accord ir

nepieciešama bērna barošanas ar krūti laikā, Jums ir jāpārtrauc bērna barošana ar krūti.

Pirms šo zāļu lietošanas jautājiet padomu ārstam vai farmaceitam.

Fertilitāte

SASKAŅOTS ZVA 19-05-2020

Vīriešiem, kurus ārstē ar Bendamustine Accord, ir ieteicams nekļūt par bērna tēvu terapijas laikā un līdz

6 mēnešiem pēc tās. Pirms terapijas uzsākšanas Jums jākonsultējas par spermas uzglabāšanu, jo ir iespējama

neatgriezeniska neauglība.

Ja esat vīrietis, Jums nevajadzētu kļūt par bērna tēvu ārstēšanas ar Bendamustine Accord laikā un līdz

6 mēnešiem pēc terapijas beigām. Pastāv risks, ka ārstēšana ar Bendamustine Accord izraisīs neauglību, un

pirms terapijas uzsākšanas Jūs varat saņemt konsultāciju par spermas konservēšanu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Bendamustine Accord būtiski ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Nevadiet

transportlīdzekļus un neapkalpojiet mehānismus, ja Jums ir tādas blakusparādības kā reibonis vai

koordinācijas trūkums.

3.

Kā lietot Bendamustine Accord

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam

vai farmaceitam.

Bendamustine Accord tiek ievadīts vēnā 30 – 60 minūšu laikā dažādās devās: vai nu atsevišķi

(monoterapijā), vai kombinācijā ar citām zālēm.

Terapiju nedrīkst sākt, ja Jūsu balto asins ķermenīšu (leikocītu) skaits un/vai Jūsu trombocītu skaits ir

nokrities zemāk par noteiktu līmeni.

Jūsu ārsts regulāri noteiks šos rādītājus.

Hroniska limfoleikoze

100 mg Bendamustine Accord uz Jūsu ķermeņa virsmas kvadrātmetru

(atbilstoši Jūsu garumam un svaram)

1. + 2. dienā

Atkārtojiet šo ciklu pēc 4 nedēļām līdz 6 reizēm

Nehodžkina limfomas

120 mg Bendamustine Accord uz Jūsu ķermeņa virsmas kvadrātmetru

(atbilstoši Jūsu garumam un svaram)

1. + 2. dienā

Atkārtojiet šo ciklu pēc 3 nedēļām vismaz 6 reizes

Multiplā mieloma

120 – 150 mg Bendamustine Accord uz Jūsu ķermeņa virsmas

kvadrātmetru (atbilstoši Jūsu garumam un svaram)

1. + 2. dienā

60 mg prednizona uz Jūsu ķermeņa virsmas kvadrātmetru (atbilstoši

Jūsu garumam un svaram), injekcijas veidā vai iekšķīgi.

1. - 4. dienā

Atkārtojiet šo ciklu pēc 4 nedēļām vismaz 3 reizes

Terapija ir jāpārtrauc, ja balto asins ķermenīšu (leikocītu) un/vai trombocītu skaits samazinās līdz noteiktam

līmenim. Terapiju var atsākt pēc tam, kad balto asins ķermenīšu skaits un trombocītu skaits ir palielinājies.

Aknu vai nieru darbības traucējumi

Atkarībā no Jūsu aknu darbības traucējumu pakāpes var būt nepieciešams pielāgot devu (par 30% smagas

aknu mazspējas gadījumā). Nieru darbības traucējumu gadījumā deva nav jāpielāgo. Jūsu ārstējošais ārsts

izlems, vai ir nepieciešama devu pielāgošana.

Kā zāles tiek ievadītas

Ārstēšanu ar Bendamustine Accord drīkst veikt tikai ārsti ar pieredzi audzēju ārstēšanā. Ārsts Jums ievadīs

precīzu Bendamustine Accord devu un veiks nepieciešamos piesardzības pasākumus.

SASKAŅOTS ZVA 19-05-2020

Jūsu ārstējošais ārsts pēc sagatavošanas ievadīs infūziju šķīdumu, kā tas ir nozīmēts. Šķīdumu ievada vēnā

īslaicīgā infūzijā 30 – 60 minūšu laikā.

Lietošanas ilgums

Ārstēšanai ar Bendamustine Accord nav noteikts vispārējs obligāts laika ierobežojums. Terapijas ilgums ir

atkarīgs no slimības un atbildes reakcijas uz ārstēšanu.

Ja Jums ir radušās bažas vai jebkādi jautājumi par ārstēšanu ar Bendamustine Accord, lūdzu, konsultējieties

ar ārstu vai farmaceitu.

Ja esat aizmirsis lietot Bendamustine Accord

Ja Bendamustine Accord deva ir aizmirsta, Jūsu ārsts parasti saglabās parasto devu ievadīšanas shēmu.

Ja pārtraucat lietot Bendamustine Accord

Jūsu ārstējošais ārsts izlems, vai pārtraukt ārstēšanu, vai arī sākt lietot citas zāles.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4.

Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Dažas no zemāk norādītajām atradēm ārsts var konstatēt veicot Jums analīzes.

Novērtējot blakusparādības, izmantoti sekojoši novērošanas biežuma apzīmējumi:

Ļoti bieži:

var ietekmēt vairāk nekā 1 no 10 lietotājiem

Bieži:

var ietekmēt līdz 1 no 10 lietotājiem

Retāk:

var ietekmēt līdz 1 no 100 lietotājiem

Reti:

var ietekmēt līdz 1 no 1 000 lietotājiem

Ļoti reti:

var ietekmēt līdz 1 no 10 000 cilvēkiem

Nav zināmi:

nevar noteikt pēc pieejamiem datiem

Ļoti reti, pēc nejaušas injicēšanas audos ārpus asinsvadiem (ekstravaskulāras) ir novērotas audu izmaiņas

(nekroze). Dedzinoša sajūta vietā, kur ir ievadīta adata, var liecināt par ievadīšanu ārpus asinsvadiem. Šādas

ievadīšanas sekas var būt sāpes un grūti dzīstoši ādas bojājumi.

Bendamustine Accord devu ierobežojošā nevēlamā blakusparādība ir kaulu smadzeņu darbības traucējumi,

kas parasti beidzas pēc terapijas. Nomākta kaulu smadzeņu darbība var izraisīt balto asins ķermenīšu skaita

samazināšanos, kas savukārt, var paaugstināt infekciju risku, izraisīt anēmiju vai paaugstināt asiņošanas

risku.

Ļoti bieži:

mazs balto asins ķermenīšu skaits (slimība, kas iznīcina šūnas Jūsu asinīs);

asins sarkanā pigmenta (hemoglobīna: proteīns sarkanajos asins ķermenīšos, kas apgādā organismu ar

skābekli) līmeņa pazemināšanās;

mazs trombocītu skaits (bezkrāsaini asins ķermenīši, kas palīdz asinīm sarecēt);

infekcijas;

slikta pašsajūta (slikta dūša);

vemšana;

gļotādu iekaisums;

paaugstināts kreatinīna līmenis asinīs (ķīmisks atlieku produkts, ko izdala Jūsu muskuļi);

paaugstināts urīnvielas līmenis asinīs (ķīmisks atlieku produkts);

drudzis;

nogurums;

galvassāpes.

SASKAŅOTS ZVA 19-05-2020

Bieži :

asiņošana (hemorāģija);

vielmaiņas traucējumi, kuru cēlonis ir mirstošo audzēja šūnu satura nonākšana asins plūsmā;

sarkano asins šūnu skaita mazināšanās, kas var padarīt ādu bālu un izraisīt vājumu un elpas trūkumu

(anēmija);

zems neitrofilo leikocītu skaits (vispārējie baltie asins ķermenīši, kas ir svarīgi lai cīnītos ar infekcijām);

pārmērīgi zema neitrofilo leikocītu (viena veida baltās asins šūnas) koncentrācija asinīs, kas var izraisīt

paaugstinātu jutību pret infekcijām (neitropēnija);

paaugstinātas jutības reakcijas, piemēram, ādas alerģisks iekaisums (dermatīts) un nātrene (urtikārija);

aknu enzīmu ASAT/ALAT līmeņa paaugstināšanās (kas var norādīt uz iekaisumu vai aknu šūnu

bojājumu);

enzīma sārmainās fosfatāzes līmeņa paaugstināšanās (enzīms, kas pārsvarā tiek ražots aknās un kaulos);

žults pigmenta (vielas, kas rodas parastas sarkano asins ķermenīšu sabrukšanas rezultātā) līmeņa

paaugstināšanās;

zems kālija līmenis asinīs (uzturviela, kas ir nepieciešama nervu un muskuļu šūnu darbībai, ieskaitot to,

kas atrodas sirdī);

sirdsdarbības traucējumi (disfunkcija);

sirds ritma traucējumi (aritmija);

zems vai augsts asinsspiediens (hipotensija vai hipertensija);

plaušu darbības traucējumi;

caureja;

aizcietējums;

čūlas mutē (stomatīts);

ēstgribas zudums;

matu izkrišana;

ādas izmaiņas;

menstruāciju iztrūkums (amenoreja);

sāpes;

bezmiegs;

drebuļi;

dehidratācija;

reibonis;

niezoši izsitumi (nātrene).

Retāk :

šķidruma uzkrāšanās sirds somiņā (šķidruma nokļūšana perikarda telpā);

neefektīva visu asins šūnu ražošana kaulu smadzenēs ( poraina viela Jūsu kaulos, kur rodas asins šūnas);

akūta leikoze;

sirdslēkme, sāpes krūtīs (miokarda infarkts);

sirds mazspēja.

Reti :

asins infekcija (sepse);

smagas alerģiskas paaugstinātas jutības reakcijas (anafilaktiskas reakcijas);

anafilaktiskām reakcijām līdzīgas pazīmes (anafilaktoīdas reakcijas);

miegainība;

balss zudums (afonija);

akūts asinsrites kolapss (asins cirkulācijas traucējumi, pamatā saistīti ar sirdsdarbību ar nespēju apgādāt

audus ar skābekli un citām barības vielām un izvadīt toksīnus);

ādas apsārtums (eritēma);

ādas iekaisums (dermatīts);

nieze;

izsitumi uz ādas (makulāra eksantēma);

pārmērīga svīšana (hiperhidroze);

samazināta Jūsu kaulu smadzeņu darbība, kas var pasliktināt pašsajūtu vai parādīties Jūsu asins analīžu

rezultātos.

SASKAŅOTS ZVA 19-05-2020

Ļoti reti :

primārs atipisks plaušu iekaisums (pneimonija);

eritrocītu sabrukšana;

strauja asinsspiediena pazemināšanās, dažreiz ar ādas reakcijām vai izsitumiem (anafilaktiskais šoks);

traucēta garšas izjūta;

izmainītas sajūtas (parestēzija);

savārgums un sāpes locekļos (perifēra neiropātija);

smags stāvolis, kā rezultātā bloķējas specifiski receptori nervu sistēmā;

nervu sistēmas traucējumi;

koordinācijas zudums (ataksija);

smadzeņu iekaisums (encefalīts);

paātrināta sirdsdarbība (tahikardija);

vēnu iekaisums (flebīts);

audu veidošanās plaušās (plaušu fibroze);

asiņojošs barības vada iekaisums (hemorāģiskais ezofagīts);

kuņģa vai zarnu asiņošana;

neauglība;

vairāku orgānu mazspēja.

Nav zināmi :

nieru mazspēja;

aknu mazspēja;

neritmiska un bieži ātra sirdsdarbība (priekškambara fibrilācija);

sāpīgi sarkani vai purpursārti izsitumi, kas izplatās, un sāk parādīties pūšļi un/vai citi bojājumi uz

gļotādām (piemēram, mutē un uz lūpām), jo īpaši, ja Jums pirms tam ir bijusi jutība pret gaismu,

elpošanas sistēmas infekcijas (piemēram, bronhīts) un/vai drudzis;

pneimonīts;

plaušu asiņošana.

Pēc ārstēšanas ar Bendamustine Accord ir saņemti ziņojumi par audzējiem (mielodisplastiskais sindroms,

AML, bronhu karcinoma). Skaidru saistību ar Bendamustīnu infūzijām nevarēja noteikt.

Nekavējoties sazinieties ar ārstu vai meklējiet medicīnisku palīdzību, ja novērojat kādu no sekojošām

blakusparādībām (biežums nav zināms):

Smagi izsitumi, ieskaitot Stīvena- Džonsona sindromu un toksisku epidermas nekrolīzi. Tie var izskatīties kā

sārti, mērķiem līdzīgi plankumi vai apaļi laukumi, bieži ar pūslīšiem vidū, ādas lobīšanās, čūlas mutē, rīklē,

degunā, uz dzimumorgāniem un acīs un pirms to rašanās var būt drudzis vai gripai līdzīgi simptomi.

Plaši izsitumi, augsta ķermeņa temperatūra, palielināti limfmezgli un skarti citi orgāni (Zāļu reakcija ar

eozinofīliju un sistēmiskiem simptomiem, kas zināma arī kā DRESS (Drug Reaction with Eosinophilia and

Systemic Symptoms) vai zāļu pastiprinātas jutības sindroms).

Ja kāda no šīm blakusparādībām kļūst smaga vai Jūs novērojat kādu blakusparādību, kas nav minēta šajā

instrukcijā, lūdzu, izstāstiet to ārstam.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz

iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši

Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5.

Kā uzglabāt Bendamustine Accord

SASKAŅOTS ZVA 19-05-2020

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz marķējuma un kastītes. Derīguma termiņš

attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši temperatūras uzglabāšanas apstākļi. Uzglabājiet flakonu ārējā kastītē, lai

pasargātu saturu no gaismas.

Piezīme par uzglabāšanas laiku pēc atvēršanas vai šķīduma sagatavošanas

Atbilstoši norādījumiem šīs lietošanas instrukcijas beigās sagatavoti infūziju šķīdumi polietilēna maisos ir

stabili 3,5 stundas temperatūrā 25 °C un 2 dienas temperatūrā 2 °C – 8 °C. Bendamustine Accord nesatur

konservantus. No mikrobioloģijas viedokļa, zāles ir jālieto nekavējoties. Ja tās nelieto uzreiz, par

uzglabāšanas laiku un apstākļiem pirms lietošanas ir atbildīgs lietotājs.

Par aseptisku apstākļu ievērošanu atbild lietotājs.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs

nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6.

Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Bendamustine Accord satur

Aktīvā viela ir bendamustīna hidrohlorīds.

Viens flakons satur 25 mg bendamustīna hidrohlorīda (bendamustīna hidrohlorīda monohidrāta formā).

Viens flakons satur 100 mg bendamustīna hidrohlorīda (bendamustīna hidrohlorīda monohidrāta formā).

Pēc izšķīdināšanas 1 ml koncentrāta satur 2,5 mg bendamustīna hidrohlorīda (bendamustīna hidrohlorīda

monohidrāta formā).

Cita sastāvdaļa ir mannīts.

Bendamustine Accord ārējais izskats un iepakojums

Dzintarkrāsas stikla flakoni ar brombutilgumijas aizbāzni un noņemamu alumīnija vāciņu.

Bendamustine Accord ir pieejams iepakojumos pa 5, 10 un 20 flakoniem, kas satur 25 mg bendamustīna

hidrohlorīda, un 1 un 5 flakoniem, kas satur 100 mg bendamustīna hidrohlorīda.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Nīderlande

Ražotājs

Accord Healthcare Limited

Sage House,

319 Pinner Road,

North Harrow,

Middlesex HA1 4HF,

Lielbritānija

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

SASKAŅOTS ZVA 19-05-2020

3526 KV Utrecht

Nīderlande

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polija

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Dalībvalsts nosaukums

Zāļu nosaukums

Austrija

Bendamustine Accord 2.5 mg/ml Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung

einer Infusionslösung

Dānija

Bendamustinhydrochlorid Accord

Somija

Bendamustine Accord 2.5 mg/ml kuiva-aine välikonsentraatiksi

infuusionestettä varten, liuos

Īrija

Bendamustine 25 mg/100mg Powder for concentrate for Solution for

Infusion

Islande

Bendamustine Accord 2,5 mg/ml stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn

Norvēģija

Bendamustine Accord

Polija

Bendamustine Accord

Spānija

Bendamustina Accord 2.5 mg/ml polvo para concentrado para solución para

perfusión

Slovākija

Bendamustine Accord 2,5 mg/ml prášok na infúzny koncentrát

Beļģija

Bendamustine Accord 2,5 mg/ml Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung

einer Infusionslösung

Bulgārija

Bendamustine Accord 2,5 mg/ml Прах за концентрат за инфузионен

разтвор

Kipra

Bendamustine Accord 2.5 mg/ml

Čehija

Bendamustine Accord 2,5 mg/ml prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Vācija

Bendamustine Accord 2,5 mg/ml Pulver zur Herstellung eines

Infusionslösungskonzentrats

Igaunija

Bendamustine Accord

Grieķija

Bendamustine Accord 2.5 mg/ml powder for concentrated solution for

infusion

Ungārija

Bendamustine Accord 2,5mg/ml por oldatos infúzióhoz való

koncentrátumhoz

Itālija

Bendamustina Accord

Latvija

Bendamustine Accord 25 mg/ml pulveris infūziju šķīduma koncentrāta

pagatavošanai

Lietuva

Bendamustine Accord 2.5 mg/ml milteliai koncentratui infuziniam tirpalui

Malta

Bendamustine hydrochloride hydrochloride Accord 2.5 mg/ml powder for

concentrate for solution for infusion

Nīderlande

Bendamustine Accord 2,5 mg/ml poeder voor concentraat voor oplossing

voor infusie

Portugaāle

Bendamustine Accord 2,5 mg/ml pó para concentrado para solução para

perfusão

Rumānija

Bendamustina Accord 2,5 mg/ ml pulbere pentru concentrat pentru soluţie

perfuzabilǎ

Slovēnija

Bendamustine Accord 2,5 mg/ ml prašek za koncentrat za raztopino za

infundiranje

Zviedrija

Bendamustine Accord 2,5 mg/ ml pulver till koncentrat till infusionsvätska,

lösning

Lielbritānija

Bendamustine hydrochloride Accord 2.5 mg/ ml Powder for concentrate for

solution for infusion

SASKAŅOTS ZVA 19-05-2020

Francija

BENDAMUSTINE ACCORD 2,5 mg/ml, poudre pour solution à diluer

pour perfusion

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

SASKAŅOTS ZVA 19-05-2020

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem

Tāpat kā strādājot ar citām līdzīgām citotoksiskām vielām, medmāsām un ārstiem ir jāievēro strikti drošības

pasākumi, jo preparātam ir potenciāla genomu bojājoša un ļaundabīgos audzējus izraisoša iedarbība.

Rīkojoties ar Bendamustine Accord, nepieļaujiet vielas ieelpošanu un kontaktu ar ādu un gļotādām (valkājiet

cimdus, aizsargtērpu un, iespējams, arī sejas masku!). Ja kāda ķermeņa daļa tiek piesārņota, rūpīgi

nomazgājiet to ar ziepēm un ūdeni, bet acis izskalojiet ar 0,9 % (izotonisku) fizioloģisko šķīdumu. Ja

iespējams, ir ieteicams izmantot īpašu darba drošības galdu (laminārā plūsma) ar šķidrumus necaurlaidīgu,

vienreizlietojamu, absorbējošu pārsegu. Piesārņotie priekšmeti ir citostatiskie atkritumi. Lūdzu, ievērojiet

vietējās vadlīnijas par atbrīvošanos no citostatiskiem materiāliem. Ja personālā ir grūtnieces, viņām nedrīkst

ļaut strādāt ar citostatiskiem līdzekļiem.

Nejauša injicēšana audos ārpus asinsvadiem (ekstravazāla injekcija) ir jāpārtrauc nekavējoties. Adata ir

jāizvelk pēc īsas aspirācijas. Pēc tam skartā audu zona ir jāatdzesē. Roka ir jāpaceļ. Papildu terapijas,

piemēram, kortikosteroīdu, lietošanas ieguvums nav skaidrs (skatīt 4. punktu).

Lai sagatavotu šķīdumu lietošanai, Bendamustine Accord flakona saturu drīkst izšķīdināt tikai ūdenī

injekcijām, saskaņā ar zemāk norādīto informāciju.

1. Koncentrāta pagatavošana

Viens Bendamustine Accord flakons, kas satur 25 mg bendamustīna hidrohlorīda, vispirms tiek

izšķīdināts 10 ml, to sakratot.

Viens Bendamustine Accord flakons, kas satur 100 mg bendamustīna hidrohlorīda, vispirms tiek

izšķīdināts 40 ml, to sakratot.

2. Infūziju šķīduma pagatavošana

Tiklīdz ir iegūts dzidrs šķīdums (parasti pēc 5 – 10 minūtēm) visa ieteicamā Bendamustine Accord deva ir

nekavējoties jāatšķaida ar 0,9 % (izotonisku) sāls šķīdumu, lai iegūtu galīgo tilpumu – aptuveni 500 ml.

Bendamustine Accord nedrīkst atšķaidīt ar citiem šķīdumiem infūzijām vai injekcijām. Bendamustine

Accord nedrīkst sajaukt kopā ar citām vielām infūzijā.

SASKAŅOTS ZVA 14-11-2019

ZĀĻU APRAKSTS

1.

ZĀĻU NOSAUKUMS

Bendamustine Accord 2,5 mg/ml pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

2.

KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viens flakons satur 25 mg bendamustīna hidrohlorīda (Bendamustini hydrochloridum) (bendamustīna

hidrohlorīda monohidrāta formā).

Viens flakons satur 100 mg bendamustīna hidrohlorīda (Bendamustini hydrochloridum)

(bendamustīna hidrohlorīda monohidrāta formā).

1 ml koncentrāta satur 2,5 ml bendamustīna hidrohlorīda (bendamustīna hidrohlorīda monohidrāta

formā), ja sagatavots saskaņā ar 6.6. apakšpunktu.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3.

ZĀĻU FORMA

Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

Balts, mikrokristāliskais pulveris

4.

KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.

Terapeitiskās indikācijas

Hroniskas limfoleikozes (B vai C stadija saskaņā ar Binet klasifikāciju) pirmās izvēles terapija

pacientiem, kuriem nav piemērota fludarabīna kombinācijas ķīmijterapija.

Lēni progresējošas nehodžkina limfomas monoterapija pacientiem, kuru slimība ir progresējusi

ārstēšanas laikā vai 6 mēnešu laikā pēc ārstēšanas ar rituksimabu vai ar rituksimabu saturošu shēmu.

Multiplās mielomas (progresējoša II stadija vai III stadija saskaņā ar Durie-Salmon klasifikāciju)

pirmās izvēles terapija kombinācijā ar prednizonu par 65 gadiem vecākiem pacientiem, kuri nav

piemēroti autologo cilmes šūnu transplantācijai un kuriem diagnosticēšanas brīdī ir klīniska

neiropātija, kas nepieļauj izmantot talidomīdu vai bortezomibu saturošu terapiju.

4.2.

Devas un lietošanas veids

Devas

Hroniskas limfoleikozes monoterapija

100 mg/m² ķermeņa virsmas laukuma bendamustīna hidrohlorīda 1. un 2. dienā; ik pēc 4 nedēļām līdz

6 reizēm.

Lēni progresējošas pret rituksimabu rezistentas nehodžkina limfomas monoterapija

120 mg/m² ķermeņa virsmas laukuma bendamustīna hidrohlorīda 1. un 2. dienā; ik pēc 3 nedēļām

vismaz 6 reizes.

Multiplā mieloma

SASKAŅOTS ZVA 14-11-2019

120 – 150 mg/m² ķermeņa virsmas laukuma bendamustīna hidrohlorīda 1. un 2. dienā, 60 mg/m²

ķermeņa virsmas laukuma prednizona i.v. vai per os no 1. līdz 4. dienai; ik pēc 4 nedēļām vismaz 3

reizes.

Aknu darbības traucējumi

Ņemot vērā farmakokinētiskos datus, pacientiem ar viegliem aknu darbības traucējumiem (bilirubīna

līmenis serumā < 1,2 mg/dl) devas pielāgošana nav nepieciešama. 30% devas samazināšana ir

ieteicama pacientiem ar vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem (bilirubīna līmenis serumā

1,2 – 3,0 mg/dl).

Dati par pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem (bilirubīna līmenis serumā > 3,0 mg/dl)

nav pieejami (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Nieru darbības traucējumi

Ņemot vērā farmakokinētiskos datus, pacientiem ar kreatinīna klīrensu > 10 ml/min devas pielāgošana

nav nepieciešama. Pieredze par pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem ir ierobežota.

Pediatriskā populācija

Bendamustīna hidrohlorīda drošums un efektivitāte bērniem vēl nav pierādīta. Uz šo brīdi pieejamie

dati ir nepietiekami, lai varētu sniegt ieteikumus par devām.

Gados vecāki pacienti

Pierādījumu, ka gados vecākiem pacientiem būtu nepieciešama devu pielāgošana, nav (skatīt

5.2. apakšpunktu).

Lietošanas veids

Intravenozai infūzijai 30 – 60 minūšu laikā (skatīt 6.6. apakšpunktu).

Infūzija ir jāievada tāda ārsta uzraudzībā, kas ir kvalificēts un ieguvis pieredzi ķīmijterapijas līdzekļu

lietošanā.

Slikta kaulu smadzeņu funkcija ir saistīta ar palielinātu ķīmijterapijas ierosinātu hematoloģisku

toksicitāti. Terapiju nedrīkst sākt, ja leikocītu un/vai trombocītu skaits ir samazinājies līdz attiecīgi

< 3 000/μl vai < 75 000/μl (skatīt 4.3. apakšpunktu).

Terapija ir jāpārtrauc vai jāatliek, ja leikocītu un/vai trombocītu skaits samazinās līdz attiecīgi < 3 000/

μl vai < 75 000/μl. Terapiju var atsākt pēc tam, kad leikocītu skaits ir palielinājies līdz > 4 000/μl un

trombocītu skaits ― līdz > 100 000/μl.

Leikocītu un trombocītu zemākais skaits tiek sasniegts pēc 14 – 20 dienām, kam seko reģenerācija pēc

3 – 5 nedēļām. Terapijas laikā ieteicams brīvi izvēlētos intervālos rūpīgi kontrolēt asinsainu (skatīt

4.4. apakšpunktu).

Nehematoloģiskas toksicitātes gadījumā devu samazināšana jāveic atbilstoši vispārējā toksicitātes

kritērija (Common Toxixity Criteria ― CTC) augstākajām pakāpēm iepriekšējā ciklā. Devas

samazināšana par 50 % ir ieteicama CTC 3. pakāpes toksicitātes gadījumā. Terapijas pārtraukšana ir

ieteicama CTC 4. pakāpes toksicitātes gadījumā.

Ja pacientam ir nepieciešama devas pielāgošana, individuāli aprēķināta samazināta deva ir jāievada

attiecīgā terapijas cikla 1. un 2. dienā.

Ieteikumus par zāļu sagatavošanu un atšķaidīšanu pirms lietošanas skatīt 6.6. apakšpunktā.

4.3.

Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Bērna barošanas ar krūti laikā.

Smagi aknu darbības traucējumi (bilirubīna līmenis serumā > 3,0 mg/dl).

Dzelte.

SASKAŅOTS ZVA 14-11-2019

Smags kaulu smadzeņu nomākums un nopietnas izmaiņas asins šūnu skaitā (leikocītu un/vai

trombocītu skaits samazinājies attiecīgi līdz < 3 000/µl vai < 75 000/µl).

Nopietna operācija mazāk nekā 30 dienas pirms terapijas sākuma.

Infekcijas, īpaši saistītas ar leikocitopēniju.

Vakcinācija pret dzelteno drudzi.

4.4.

Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Mielosupresija

Ar bendamustīna hidrohlorīdu ārstētiem pacientiem var attīstīties mielosupresija. Ar ārstēšanu saistītas

mielosupresijas gadījumā leikocītu, trombocītu, hemoglobīna un neitrofilo leikocītu līmenis ir

jākontrolē vismaz vienu reizi nedēļā. Pirms nākamā terapijas cikla sākšanas ieteicamie parametri ir

šādi: leikocītu un/vai trombocītu rādītāji attiecīgi > 4 000/µl un > 100 000/µl.

Infekcijas

Lietojot bendamustīna hidrohlorīdu, radušās nopietnas un letālas infekcijas, tai skaitā bakteriālas

(sepse, pneimonija) un tādas oportūnistiskās infekcijas kā Pneumocystis jirovecii pneimonija (PJP),

varicella zoster vīruss (VZV) un citomegalovīruss (CMV). Ārstēšana ar bendamustīna hidrohlorīdu

var izraisīt ilgstošu limfocitopēniju (<600/µl) un samazinātu CD4-pozitīvo T-šūnu (T-palīgšūnu)

skaitu (<200/µl) vismaz 7-9 mēnešus pēc ārstēšanas pabeigšanas. Limfocitopēnija un CD4-pozitīvo T-

šūnu izsīkums ir vairāk izteikts, kad bendamustīns tiek kombinēts ar rituksimabu.

Pacienti ar limfopēniju un zemu CD4-pozitīvo T-šūnu skaitu, pēc ārstēšanas ar bendamustīna

hidrohlorīdu ir jutīgāki pret (oportūnistiskām) infekcijām. Ja ir zems CD4-pozitīvo T-šūnu skaits

(<200/µl), jāapsver Pneumocystis jirovecii pneimonijas (PJP) profilakse. Visi pacienti jānovēro visu

ārstēšanas laiku, vai viņiem nav respiratorās infekcijas pazīmes un simptomi. Pacientiem jāiesaka

nekavējoties ziņot par jaunām infekcijas pazīmēm, tajā skaitā drudzi vai respiratoriem simptomiem. Ja

parādās (oportūnistisko) infekciju pazīmes, jāapsver bendamustīna hidrohlorīda lietošanas

pārtraukšana.

B hepatīta reaktivācija

Pēc terapijas ar bendamustīna hidrohlorīdu ir notikusi B hepatīta reaktivācija hroniskiem šī vīrusa

nēsātājiem. Dažos gadījumos tas izraisīja akūtu aknu mazspēju vai letālu iznākumu. Pirms ārstēšanas

ar bendamustīna hidrohlorīdu uzsākšanas pacientiem ir jāpārbauda HBV infekcijas klātbūtne. Pirms

ārstēšanas uzsākšanas pacientiem ar pozitīviem B hepatīta testiem (tajā skaitā pacientiem ar aktīvu

slimību) un pacientiem, kuriem ir pozitīvi HBV infekcijas testi ārstēšanas laikā, ir jākonsultējas ar

aknu slimību un B hepatīta ārstēšanas speciālistiem. HBV nēsātāji, kuriem nepieciešama ārstēšana ar

bendamustīna hidrohlorīdu, rūpīgi jānovēro, vai nerodas aktīvas HBV infekcijas pazīmes un simptomi

visā terapijas laikā un vairākus mēnešus pēc terapijas pārtraukšanas (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Ādas reakcijas

Ir ziņots par vairākām ādas reakcijām. Šīs reakcijas ietver izsitumus, smagas ādas reakcijas un bullozo

eksantēmu. Lietojot bendamustīna hidrohlorīdu, ir ziņots par Stīvensa-Džonsona sindroma (SJS –

Stevens-Johnson syndrome) un toksiskās epidermas nekrolīzes (TEN) un zāļu reakcija ar eozinofīliju

un sistēmiskiem simptomiem (DRESS-Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms)

gadījumiem, kas dažos gadījumos bija letāli. Zāļu izrakstītājiem jāinformē pacienti par šo

blakusparādību pazīmēm un simptomiem un jānorāda nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību, ja

novēro šādus simptomus. Dažas reakcijas radās, ja bendamustīna hidrohlorīdu lietoja kombinācijā ar

citām pretvēža zālēm, tādēļ precīza saistība nav zināma. Ja rodas ādas reakcijas, turpinot ārstēšanu, tās

var progresēt un pastiprināties. Ja ādas reakcijas progresē, bendamustīna lietošana uz laiku ir

jāpārtrauc vai jāatceļ. Smagu ādas reakciju gadījumā, ja ir aizdomas par saistību ar bendamustīna

hidrohlorīdu, terapija ir jāpārtrauc.

Sirdsdarbības traucējumi

Ārstēšanas laikā ar bendamustīna hidrohlorīdu pacientiem ar sirdsdarbības traucējumiem ir rūpīgi

jākontrolē kālija koncentrācija asinīs un jālieto papildu kālijs, tiklīdz K

< 3,5 mEq/l, kā arī jāveic

EKG mērījumi.

SASKAŅOTS ZVA 14-11-2019

Saistībā ar bendamustīna hidrohlorīda lietošanu ziņots par letāliem miokarda infarkta un sirds

mazspējas gadījumiem. Rūpīgi jānovēro pacienti, kam vienlaicīgi ir vai slimības vēsturē ir sirds

slimība.

Slikta dūša, vemšana

Lai simptomātiski ārstētu sliktu dūšu un vemšanu, var lietot pretvemšanas līdzekli.

Audzēja sabrukšanas sindroms

Klīniskajos pētījumos pacientiem ir ziņots par audzēja sabrukšanas sindromu (TLS – tumor lysis

syndrome), kas saistīts ar bendamustīna terapiju. Sindroms parasti sākas 48 stundu laikā pēc

bendamustīna pirmās devas, un, ja neiejaucas, var izraisīt akūtu nieru mazspēju un nāvi. Pirms

terapijas ir jāapsver tādi profilaktiskie pasākumi kā adekvāta hidratācija, rūpīga asins ķīmiskā sastāva,

it īpaši kālija un urīnskābes līmeņa, kontrole un urīnskābi pazeminošo līdzekļu (allopurinola un

rasburikāzes) lietošana. Ziņots par dažiem Stīvensa-Džonsona sindroma un toksiskās epidermas

nekrolīzes gadījumiem, ja bendamustīnu lietoja vienlaicīgi ar allopurinolu.

Anafilakse

Klīniskajos pētījumos bieži radās reakcijas pret bendamustīna hidrohlorīda infūzijām. Simptomi

parasti ir viegli, un tie ietver drudzi, drebuļus, niezi un izsitumus. Retos gadījumos radās smagas

anafilaktiskas un anafilaktoīdas reakcijas. Pacientiem pēc pirmā terapijas cikla ir jājautā par

simptomiem, kas varētu liecināt par reakciju uz infūziju. Ja pacientiem iepriekš ir bijušas reakcijas uz

infūzijām turpmākajos ciklos, jāapsver pasākumi smagu reakciju novēršanai, tai skaitā antihistamīna

līdzekļu, pretdrudža līdzekļu un kortikosteroīdu lietošana.

Pacientiem, kuriem bija 3. pakāpes vai smagāka alerģiska tipa reakcija, parasti zāles atkārtoti ievadītas

netika.

Kontracepcija

Bendamustīna hidrohlorīds ir teratogēns un mutagēns.

Sievietēm terapijas laikā nedrīkst iestāties grūtniecība. Vīriešiem terapijas laikā un līdz 6 mēnešiem

pēc terapijas beigām nedrīkst kļūt par bērna tēvu. Pirms ārstēšanas ar bendamustīna hidrohlorīdu

vīriešiem ir vēlams konsultēties par spermas konservēšanu, jo ir iespējama neatgriezeniska neauglība.

Ekstravazācija

Ekstravazāla injekcija ir jāpārtrauc nekavējoties. Adata ir jāizvelk pēc īsas aspirācijas. Pēc tam skartā

audu zona ir jāatdzesē. Roka ir jāpaceļ. Papildu terapiju, piemēram, kortikosteroīdu, lietošanas

ieguvums nav skaidrs.

4.5.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Mijiedarbības pētījumi in vivo nav veikti.

Ja bendamustīnu kombinē ar mielosupresīviem līdzekļiem, bendamustīna un/vai vienlaicīgi ievadīto

zāļu ietekme uz kaulu smadzenēm var pastiprināties. Jebkāda terapija, kas samazina pacienta

funkcionālo statusu vai negatīvi ietekmē kaulu smadzeņu funkciju, var pastiprināt bendamustīna

toksicitāti.

Bendamustīna kombinācija ar ciklosporīnu vai takrolīmu var izraisīt pārmērīgu imūnsupresiju ar

limfoproliferācijas risku.

Citostatiskie līdzekļi var samazināt antivielu veidošanos pēc vakcinācijas ar dzīviem vīrusiem un

paaugstināt letālas infekcijas risku. Šāds risks ir augstāks indivīdiem, kuriem jau ir imūnās sistēmas

nomākums pamatslimības dēļ.

Bendamustīna metabolismā ir iesaistīts citohroma P450 (CYP) 1A2 izoenzīms (skatīt

5.2. apakšpunktu). Tādēļ pastāv iespēja, ka šīs zāles mijiedarbosies ar CYP1A2 inhibitoriem,

piemēram, fluvoksamīnu, ciprofloksacīnu, aciklovīru un cimetidīnu.

SASKAŅOTS ZVA 14-11-2019

Pediatriskā populācija

Mijiedarbības pētījumi veikti tikai pieaugušajiem.

4.6.

Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti

Grūtniecība

Dati par bendamustīna lietošanu grūtniecības laikā nav pietiekami. Neklīniskos pētījumos

bendamustīna hidrohlorīds bija letāls embrijiem/augļiem, teratogēns un genotoksisks (skatīt

5.3. apakšpunktu). Grūtniecības laikā bendamustīnu nedrīkst lietot, ja vien tas nav absolūti

nepieciešams. Māte ir jāinformē par risku auglim. Ja ārstēšana ar bendamustīnu ir absolūti

nepieciešama grūtniecības laikā vai arī grūtniecība iestājas ārstēšanas laikā, paciente ir jāinformē par

risku nedzimušajam bērnam un rūpīgi jānovēro. Ir jāapsver konsultācija ar ģenētiķi.

Fertilitāte

Sievietēm reproduktīvā vecumā pirms bendamustīna terapijas un tās laikā jālieto efektīvas

kontracepcijas metodes.

Vīriešiem, kas tiek ārstēti ar bendamustīnu, nav ieteicams kļūt par bērna tēvu terapijas laikā un līdz

6 mēnešiem pēc terapijas beigām. Pirms terapijas ir vēlams konsultēties par spermas konservēšanu, jo

ārstēšana ar bendamustīnu var izraisīt neatgriezenisku neauglību.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai bendamustīns izdalās cilvēka pienā, tādēļ bendamustīns ir kontrindicēts bērna

barošanas ar krūti laikā (skatīt 4.3. apakšpunktu). Terapijas laikā ar bendamustīnu bērna barošana ar

krūti ir jāpārtrauc.

4.7.

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Bendamustine Accord būtiski ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Terapijas laikā ar Bendamustine Accord ir ziņots par ataksiju, perifēro neiropātiju un miegainību

(skatīt 4.8. apakšpunktu).

Pacientiem ir jānorāda, ka šādu simptomu gadījumā viņiem vajadzētu izvairīties no tādiem potenciāli

bīstamiem uzdevumiem kā transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana.

4.8.

Nevēlamās blakusparādības

Visbiežāk sastopamās bendamustīna hidrohlorīda blakusparādības ir nevēlamas hematoloģiskas

blakusparādības (leikopēnija, trombocitopēnija), dermatoloģiskas toksicitātes (alerģiskas reakcijas),

konstitucionāli simptomi (drudzis), kuņģa-zarnu trakta simptomi (slikta dūša, vemšana).

Turpmākajā tabulā sniegti dati, kas tika iegūti par bendamustīna hidrohlorīdu.

1.tabula Blakusparādības, kas novērotas pacientiem, kas ārstēti ar bendamustīna hidrohlorīdu

MedDRA

orgānu

sistēmu

klasifikācija

Ļoti bieži

(

1/10)

Bieži

≥ 1/100 līdz

< 1/10

Retāk

1/1 000 līdz

<1/100

Reti

≥ 1/10 000

līdz

< 1/1 000

Ļoti reti

< 1/10 000

Nav zināmi

(nevar

noteikt pēc

pieejamiem

datiem)

Infekcijas un

infestācijas

Infekcija BCN*,

ieskaitot

oportūnistiskās

infekcijas (piem.,

herpes zoster,

citomegalovīruss,

Pneumocystis

jirovecii

pneimonija

Sepse

Primāra

atipiska

pneimonija

SASKAŅOTS ZVA 14-11-2019

B hepatīts)

Labdabīgi,

ļaundabīgi un

neprecizēti

audzēji

(ieskaitot

cistas un

polipus)

Audzēja

sabrukšanas

sindroms

Mielodisplas-

tiskais

sindroms,

akūta

mieloleikoze

Asins un

limfātiskās

sistēmas

traucējumi

Leikopēnija

BCN*,

trombocitopēnija,

limfopēnija

Asiņošana,

anēmija,

neitropēnija

Pancito-pēnija

Kaulu

smadzeņu

mazspēja

Hemolīze

Imūnās

sistēmas

traucējumi

Paaugstināta

jutība BCN*

Anafilaktiska

reakcija,

anafilaktoīda

reakcija

Anafilaktiskais

šoks

Nervu

sistēmas

traucējumi

Galvassāpes

Bezmiegs,

Reibonis

Miegainība,

afonija

Disgeizija,

parestēzija,

perifērā

sensorā

neiropātija,

antiholīnerģis-

kais sindroms,

neiroloģiski

traucējumi,

ataksija,

encefalīts

Sirds

funkcijas

traucējumi

Sirds

funkcijas

traucējumi,

piemēram,

sirdsklauves

stenokardija

, aritmija

Izsvīdums

perikardā,

miokarda

infarkts, sirds

mazspēja

Tahikardija,

Priekškam-

baru fibrilā-

cija

Asinsvadu

sistēmas

traucējumi

Hipotensija,

hipertensija

Akūta

cirkulatora

mazspēja

Flebīts

Elpošanas

sistēmas

traucējumi,

krūšu kurvja

un videnes

slimības

Plaušu

darbības

traucējumi

Plaušu fibroze

Pneimonīts,

plaušu

alveolāra

asiņošana

Kuņģa-zarnu

trakta

traucējumi

Slikta dūša,

vemšana

Caureja,

aizcietējums

, stomatīts

Hemorāģisks

ezofagīts,

kuņģa-zarnu

trakta

asiņošana

Ādas un

zemādas audu

bojājumi

Alopēcija,

ādas

bojājumi

BCN*,

nātrene

Eritēma,

dermatīts,

nieze,

makulopapu-

lozi izsitumi,

hiperhidroze

Stīvensa –

Džonsona

sindroms,

toksiska

epidermas

nekrolīze

(TEN), zāļu

SASKAŅOTS ZVA 14-11-2019

reakcija ar

eozinofīliju

un sistē-

miskiem

simptomiem

(DRESS)

Reproduktīvās

sistēmas

traucējumi un

krūts slimības

Amenoreja

Neauglība

Nieru un

urīnizvades

sistēmas

traucējumi

Nieru

mazspēja

Aknu un/vai

žults izvades

sistēmas

traucējumi

Aknu

mazspēja

Vispārēji

traucējumi un

reakcijas

ievadīšanas

vietā

Gļotādu

iekaisums,

vājums, pireksija

Sāpes,

drebuļi,

dehidratācij

a, anoreksija

Multipla

orgānu

mazspēja

Izmeklējumi

Hemoglobīna

pazemināšanās,

kreatinīna

paaugstināšanās,

urīnvielas

paaugstināšanās

ASAT

paaugstināš

anās, ALAT

paaugstināš

anās,

sārmainās

fosfatāzes

paaugstināš

anās,

bilirubīna

paaugstināš

anās,

hipokaliēmij

BCN = bez citas norādes

(*= kombinēta terapija ar rituksimabu)

Atsevišķu blakusparādību apraksts

Ir saņemti atsevišķi ziņojumi par nekrozi pēc nejaušas ekstravazālas ievadīšanas, kā arī audzēja

sabrukšanas sindroma un anafilakses gadījumiem.

Mielodisplastiskā sindroma un akūtas mieloleikozes risks ir paaugstināts pacientiem, kuri ārstēti ar

alkilējošiem līdzekļiem (tajā skaitā ar bendamustīnu). Sekundārie ļaundabīgie audzēji var attīstīties

vairākus gadus pēc ķīmijterapijas pārtraukšanas.

SASKAŅOTS ZVA 14-11-2019

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu

ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par

jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā,

LV 1003. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

4.9.

Pārdozēšana

Reizi 3 nedēļās, ievadot 30 min ilgu bendamustīna infūziju, maksimālā panesamā deva (MTD) bija

280 mg/m². Tika novēroti CTC 2. pakāpes sirds funkcijas traucējumi, kas atbilda išēmiskām izmaiņām

EKG, kas tika atzītas par devu ierobežojošām.

Sekojošā pētījumā, kurā 30 min ilgas bendamustīna infūzijas ievadīja ik pēc 3 nedēļām 1. un 2. dienā,

MTD bija 180 mg/m². Devas ierobežojoša toksicitāte bija 4. pakāpes trombocitopēnija. Sirds

toksicitāte šajā shēmā nebija devas ierobežojoša.

Pretpasākumi

Specifiska antidota nav. Lai kontrolētu hematoloģiskās blakusparādības, kā efektīvu pretlīdzekli var

izmantot kaulu smadzeņu transplantāciju un transfūzijas (trombocīti, eritrocītu masa) vai arī ievadīt

hematoloģiskos augšanas faktorus.

Bendamustīna hidrohlorīdu un tā metabolītus nelielos daudzumos var izvadīt ar dialīzi.

5.

FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1.

Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: pretaudzēju līdzekļi; alkilējošie līdzekļi.

ATĶ kods: L01AA09

Bendamustīna hidrohlorīds ir alkilējošs pretaudzēju līdzeklis ar unikālu iedarbību. Bendamustīna

hidrohlorīda pretaudzēju un citocīda iedarbība izpaužas galvenokārt kā krustenisku saišu veidošanās

starp vienpavediena vai divpavedienu DNS alkilācijas rezultātā. Šādi tiek traucētas DNS matrices

funkcijas, kā arī DNS sintēze un reparācija. Bendamustīna hidrohlorīda pretaudzēju iedarbība ir

pierādīta vairākos in vitro pētījumos ar dažādām cilvēka audzēju šūnu līnijām (krūts vēzis, nesīkšūnu

un sīkšūnu plaušu vēzis, olnīcu karcinoma un dažādas leikozes), kā arī in vivo pētījumos ar dažādiem

eksperimentāliem audzēju modeļiem, izmantojot peļu, žurku un cilvēku izcelsmes audzējus

(melanoma, krūts vēzis, sarkoma, limfoma, leikoze un sīkšūnu plaušu vēzis).

Bendamustīna hidrohlorīds cilvēka audzēju šūnu līnijās uzrādīja no citiem alkilējošiem līdzekļiem

atšķirīgu aktivitātes profilu. Aktīvā viela cilvēka audzēju šūnu līnijās ar dažādiem rezistences

mehānismiem neuzrādīja krustenisko rezistenci, vai arī rezistence bija ļoti maza vismaz daļēji relatīvi

stabilas mijiedarbības ar DNS dēļ. Turklāt klīniskajos pētījumos atklāja, ka nepastāv pilnīga

bendamustīna krusteniska rezistence ar antraciklīniem, alkilējošiem līdzekļiem un rituksimabu. Tomēr

novērtēto pacientu skaits bija mazs.

Hroniska limfoleikoze

Indikāciju lietošanai hroniskas limfoleikozes gadījumā pamato viens atklāts pētījums, kurā

bendamustīns tika salīdzināts ar hlorambucilu. Prospektīvā, daudzcentru, randomizētā pētījumā tika

iekļauti 319 iepriekš neārstēti pacienti ar hronisku limfoleikozi B vai C stadijā pēc Binet klasifikācijas,

kuriem bija nepieciešama ārstēšana. Pirmās izvēles terapija ar 100 mg/m² bendamustīna hidrohlorīda

i.v. 1. un 2. dienā (BEN) tika salīdzināta ar 0,8 mg/kg hlorambucila 1. un 15. dienā (CLB), veicot

6 ciklus abās terapijas grupās. Pacienti saņēma allopurinolu, lai novērstu audzēja sabrukšanas

sindromu.

Pacientiem, kuri saņēma BEN, dzīvildzes bez slimības progresēšanas mediāna bija būtiski lielāka,

nekā pacientiem, kuri saņēma CLB (21,5 salīdzinot ar 8,3 mēnešiem, p < 0,0001 pēdējā novērošanā).

Kopējā dzīvildze statistiski ticami neatšķīrās (mediāna netika sasniegta). Remisijas ilguma mediāna

bija 19 mēneši BEN lietotājiem un 6 mēneši CLB lietotājiem (p < 0,0001). Drošuma novērtējums

nevienā no terapijas grupām neatklāja neprognozētas blakusparādības vai blakusparādību biežumu.

SASKAŅOTS ZVA 14-11-2019

BEN deva tika samazināta 34 % pacientu. BEN terapija tika pārtraukta 3,9 % pacientu alerģisku

reakciju dēļ.

Lēni progresējošas nehodžkina limfomas

Indikāciju lietošanai lēni progresējošas nehodžkina limfomas gadījumā pamato divi nekontrolēti

II fāzes pētījumi. Centrālā prospektīvā, daudzcentru, atklātā pētījumā 100 pacienti ar lēni

progresējošām pret rituksimaba monoterapiju vai kombinācijas terapiju rezistentām B-šūnu

nehodžkina limfomām tika ārstēti ar BEN monoterapiju. Pacientu iepriekš saņemto ķīmijterapijas vai

bioloģiskās terapijas kursu skaita mediāna bija 3. Iepriekš saņemto rituksimabu saturošu kursu

mediāna bija 2. Pacientiem nebija atbildes reakcijas uz terapiju vai arī slimība bija progresējusi

6 mēnešu laikā pēc rituksimaba terapijas. BEN deva bija 120 mg/m² i.v. 1. un 2. dienā, ieplānota

vismaz 6 cikliem. Terapijas ilgums bija atkarīgs no atbildes reakcijas (tika plānoti 6 cikli). Kopējais

atbildes reakcijas rādītājs bija 75 %, ieskaitot pilnīgu reakciju (CR un CRu) 17 % un daļēju reakciju –

58 %, ko noteica neatkarīga ekspertu komisija. Remisijas ilguma mediāna bija 40 nedēļas. BEN

panesamība, ja to ievadīja šajā devā un saskaņā ar šo shēmu, kopumā bija laba.

Šo indikāciju papildus pamato vēl viens prospektīvs, daudzcentru, atklāts pētījums, kurā bija iekļauti

77 pacienti. Šī pacientu populācija bija daudzveidīgāka, ieskaitot lēni progresējošas vai

transformējušās pret rituksimaba monoterapiju vai kombinācijas terapiju rezistentas B-šūnu

nehodžkina limfomas. Pacientiem nebija atbildes reakcijas uz iepriekšēju rituksimaba terapiju, vai arī

slimība bija progresējusi iepriekšējo 6 mēnešu laikā, vai arī pacientiem radās nevēlamas

blakusparādības. Pacientu iepriekš saņemto ķīmijterapijas vai bioloģiskās terapijas kursu skaita

mediāna bija 3. Iepriekš saņemto rituksimabu saturošu kursu mediāna bija 2. Kopējais atbildes

reakcijas rādītājs bija 76 %, bet atbildes reakcijas ilguma mediāna bija 5 mēneši (29 [95 % TI 22,1:

43,1] nedēļas).

Multiplā mieloma

Prospektīvā, daudzcentru, randomizētā, atklātā pētījumā tika iekļauts 131 pacients ar progresējošu

mielomu (progresējoša II stadija vai III stadija saskaņā ar Durie-Salmon klasifikāciju). Pirmās izvēles

terapija ar bendamustīna hidrohlorīdu kombinācijā ar prednizonu (BP) tika salīdzināta ar melfalāna un

prednizona (MP) terapiju. Panesamība abās ārstēšanas grupās bija saskaņā ar attiecīgo zāļu zināmo

drošuma profilu ar ievērojami lielāku devas samazinājumu BP grupā. Devas bija 150 mg/m²

bendamustīna hidrohlorīda i.v. 1. un 2. dienā vai 15 mg/m² melfalāna i.v. 1. dienā; gan vienas, gan

otras zāles, tika lietotas kopā ar prednizonu. Terapijas ilgums bija atkarīgs no atbildes reakcijas, un

vidēji bija 6,8 cikli BP un 8,7 cikli MP grupā.

Ar BP ārstētajiem pacientiem bija lielāka dzīvildzes bez slimības progresēšanas mediāna nekā

pacientiem ar MP (15 [95 % TI 12-21], salīdzinot ar 12 [95 % TI 10-14] mēnešiem) (p = 0,0566).

Laika līdz terapijas neveiksmei mediāna bija 14 mēneši BP un 9 mēneši MP terapijai. Remisijas

ilgums bija 18 mēneši BP un 12 mēneši MP terapijai. Kopējā dzīvildze būtiski neatšķīrās (35 mēneši

BP, salīdzinot art 33 mēnešiem MP). Panesamība abās terapijas grupās atbilda zināmajiem attiecīgo

zāļu drošuma profiliem, taču BP grupā bija ievērojami biežāk jāsamazina devas.

5.2.

Farmakokinētiskās īpašības

Izkliede

Eliminācijas pusperiods t

1/2ß

pēc 30 min ilgas 120 mg/m² ķermeņa virsmas laukuma devas i.v. infūzijas

12 pētāmajām personām bija 28,2 minūtes.

Pēc 30 min i.v. infūzijas izkliedes centrālais tilpums bija 19,3 l. Līdzsvara stāvoklī pēc i.v. bolus

injekcijas izkliedes tilpums bija 15,8 – 20,5 l.

Vairāk nekā 95 % vielas saistās ar plazmas proteīniem (galvenokārt albumīnu).

Biotransformācija

Viens no bendamustīna klīrensa galvenajiem ceļiem ir hidrolīze līdz monohidroksi- un

dihidroksibendamustīnam. N-dezmetil-bendamustīna un gamma-hidroksi-bendamustīna veidošanās,

vielai metabolizējoties aknās, notiek ar citohroma P450 (CYP) 1A2 izoenzīma līdzdalību. Vēl viens

svarīgs bendamustīna metabolisma ceļš ietver konjugāciju ar glutationu.

SASKAŅOTS ZVA 14-11-2019

Bendamustīns in vitro neinhibē CYP 1A4, CYP 2C9/10, CYP 2D6, CYP 2E1 vai CYP 3A4.

Eliminācija

Pēc 30 min ilgas 120 mg/m² ķermeņa virsmas laukuma devas infūzijas vidējais kopējais klīrenss 12

pētāmajām personām bija 639,4 ml/minūtē. Apmēram 20 % no ievadītās devas tika atklāti urīnā

24 stundu laikā. Urīnā izdalītās vielas to daudzuma secībā bija monohidroksi-bendamustīns >

bendamustīns > dihidroksi-bendamustīns > oksidēts metabolīts > N-dezmetil bendamustīns. Ar žulti

tiek eliminēti, galvenokārt polārie metabolīti.

Aknu darbības traucējumi

Pacientiem, kuriem audzējs bija skāris 30 – 70 % aknu un bija attīstījusies viegli aknu darbības

traucējumi (bilirubīna līmenis serumā < 1,2 mg/dl), zāļu farmakokinētika nebija mainījusies. C

AUC, t

1/2ß

, izkliedes tilpums un klīrenss būtiski neatšķīrās no pacientiem ar normālu aknu un nieru

darbību. Bendamustīna AUC un kopējais organisma klīrenss atgriezeniski korelē ar bilirubīna līmeni

serumā.

Nieru darbības traucējumi

Pacientiem ar kreatinīna klīrensu > 10 ml/min, tai skaitā no dialīzes atkarīgiem pacientiem, būtiskas

, AUC, t

1/2ß

, izkliedes tilpuma un klīrensa atšķirības no pacientiem ar normālu aknu un nieru

darbību netika novērotas.

Gados vecāki pacienti

Farmakokinētikas pētījumos tika iekļautas personas vecumā līdz 84 gadiem. Lielāks vecums

neietekmē bendamustīna farmakokinētiku.

5.3.

Preklīniskie dati par drošumu

Blakusparādības, kas nav novērotas klīniskajos pētījumos, bet ir novērotas pētījumos ar dzīvniekiem,

izmantojot klīniskajā praksē lietotajām līdzīgas devas un iedarbības ilgumu, kā arī iespējami atbilstošu

lietošanas veidu, ir šādas.

Suņu histoloģiskos izmeklējumos tika konstatēta makroskopiski redzama gļotādu hiperēmija un

kuņģa-zarnu trakta asiņošana. Mikroskopiskajos izmeklējumos atklāja plašas izmaiņas limfātiskajos

audos, kas liecināja par imūnsupresiju, kā arī tubulāras izmaiņas nierēs un sēkliniekos, un atrofiskas

un nekrotiskas prostatas epitēlija izmaiņas.

Pētījumi ar dzīvniekiem liecināja, ka bendamustīns ir embriotoksisks un teratogēns.

Bendamustīns izraisa hromosomu aberācijas un ir mutagēns gan in vivo, gan in vitro. Ilgtermiņa

pētījumos ar peļu mātītēm bendamustīns ir kancerogēns.

6.

FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.

Palīgvielu saraksts

Mannīts

6.2.

Nesaderība

Šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm (izņemot 6.6. apakšpunktā minētās).

6.3.

Uzglabāšanas laiks

3 gadi.

Pulveris ir jāizšķīdina uzreiz pēc flakona atvēršanas.

SASKAŅOTS ZVA 14-11-2019

Pagatavots koncentrāts nekavējoties jāatšķaida ar 0,9 % nātrija hlorīda šķīdumu.

Šķīdums infūzijām

Pēc izšķīdināšanas un atšķaidīšanas šķīduma ķīmiskā un fizikālā stabilitāte polietilēna maisos ir

pierādīta 3,5 stundas 25 ºC un 2 dienas 2 ºC – 8 ºC.

No mikrobioloģijas viedokļa, zāles ir jālieto nekavējoties. Ja tās nelieto uzreiz, par uzglabāšanas laiku

un apstākļiem pirms lietošanas ir atbildīgs lietotājs.

6.4.

Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Šīm zālēm nav nepieciešami īpaši temperatūras uzglabāšanas apstākļi. Uzglabāt flakonu ārējā

iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Uzglabāšanas nosacījumus pēc zāļu izšķīdināšanas un atšķaidīšanas skatīt 6.3. apakšpunktā.

6.5.

Iepakojuma veids un saturs

Dzintarkrāsas I klases stikla 10 ml vai 50 ml flakons ar brombutilgumijas aizbāzni un noņemamu

alumīnija vāciņu.

10 ml flakoni satur 25 mg bendamustīna hidrohlorīda un tiek piegādāti kastītēs pa 5, 10 un

20 flakoniem.

50 ml flakoni satur 100 mg bendamustīna hidrohlorīda un tiek piegādāti kastītēs pa 1 un 5 flakoniem.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6.

Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Rīkojoties ar bendamustīnu, nedrīkst pieļaut vielas ieelpošanu, nokļūšanu uz ādas un gļotādām

(jāvalkā cimdi un aizsargtērps!). Kontaminētās ķermeņa daļas ir rūpīgi jānoskalo ar ūdeni un ziepēm,

acis ir jāizskalo ar fizioloģisko sāls šķīdumu. Ja iespējams, ieteicams strādāt uz speciāliem drošības

darba galdiem (ar lamināro plūsmu) ar šķidruma necaurlaidīgu, absorbējošu, vienreizējas lietošanas

foliju. Grūtnieces nedrīkst strādāt ar citostatiskiem līdzekļiem.

Pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai ir jāizšķīdina ūdenī injekcijām, jāatšķaida ar

nātrija hlorīda 9 mg/ml (0,9 %) šķīdumu injekcijām un pēc tam jāievada intravenozas infūzijas veidā.

Jāizmanto aseptiska metode.

1. Šķīdināšana

Katru bendamustīna hidrohlorīda 2,5 mg/ml pulveri infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

flakonu, kas satur 25 mg bendamustīna hidrohlorīda, izšķīdiniet 10 ml ūdens injekcijām, to sakratot.

Katru bendamustīna hidrohlorīda 2,5 mg/ml pulveri infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai

flakonu, kas satur 100 mg bendamustīna hidrohlorīda, izšķīdiniet 40 ml ūdens injekcijām, to sakratot.

Viens ml sagatavotā koncentrāta satur 2,5 mg bendamustīna hidrohlorīda, un tas ir dzidrs, bezkrāsains

šķīdums.

2. Atšķaidīšana

Tiklīdz ir iegūts dzidrs šķīdums (parasti pēc 5 – 10 minūtēm) visa ieteicamā bendamustīna

hidrohlorīda 2,5 mg/ml pulveri infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai deva ir nekavējoties

jāatšķaida ar 0,9 % NaCl šķīdumu, lai iegūtu galīgo tilpumu – aptuveni 500 ml.

Bendamustīna hidrohlorīda 2,5 mg/ml pulveris infūziju šķīduma koncentrāta pagatavošanai ir

jāatšķaida ar 0,9 % NaCl šķīdumu, nevis ar kādu citu injicējamu šķīdumu.

SASKAŅOTS ZVA 14-11-2019

3. Ievadīšana

Šķīdums tiek ievadīts intravenozas infūzijas veidā 30 – 60 minūšu laikā.

Flakoni ir paredzēti tikai vienreizējai lietošanai.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Nīderlande

8.

REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

16-0004

9.

PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums:

13/01/2016

10.

TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

10/2019

Līdzīgi produkti

Meklēt brīdinājumus, kas saistīti ar šo produktu

Skatīt dokumentu vēsturi

Kopīgojiet šo informāciju