ASTRI-IO (BIOCID)

Bulgarija - bulgarų - Ecolab

Nusipirk tai dabar

Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas (SDS)
24-11-2017
Prieinama:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Registracijos numeris:
114179E

Dokumentai kitomis kalbomis

Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
ispanų 24-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
vokiečių 23-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
estų 24-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
graikų 25-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
prancūzų 23-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
italų 25-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
latvių 25-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
lietuvių 25-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
vengrų 25-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
olandų 23-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
lenkų 26-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
portugalų 26-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
rumunų 26-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
slovakų 27-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
slovėnų 27-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
suomių 24-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
rusų 26-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
norvegų 26-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
ukrainiečių 28-11-2017
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas
kroatų 24-11-2017

Perskaitykite visą dokumentą

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според

Регламент (EО) № 1907/2006

ASTRI-IO

114179E

1 / 13

РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА

ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1 Идентификатор на продукта

Име на Продукта

ASTRI-IO

Код на продукта

114179E

Употреба на

веществото/сместа

Биоцид

Вид на веществото

Смес

Само за професионална употреба.

Информация за

разредения продукт

Не се предоставя информация за разредения продукт.

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и

употреби, които не се препоръчват

Идентифицирани употреби

Средство за поддържане на помещения за животни. Полу-

автоматичен процес

Продукт за полагане на грижи към животните; Ръчен процес

Препоръчителни

ограничения при употреба

Само за индустриална и професионална употреба.

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма

Еколаб ЕООД

бул. Цариградско шосе 115А

BG-1784 София, България 02 976 80 33 (от 9 до 17:30 ч.)

csbulgaria@ecolab.com

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

Телефонен номер при

спешни случаи

02 976 80 33 (от 9 до 17:30 ч.)

Телефон на Центъра за

информация по отровите

02 915 44 09 (Клиника по токсикология при УМБАЛСМ

"Н.П.Пирогов")

Дата на

съставяне/преработка

04.05.2017

Издание

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (EО) № 1907/2006

ASTRI-IO

114179E

2 / 13

Не е опасна субстанция или смес.

2.2 Елементи на етикета

Етикетиране (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Не е опасна субстанция или смес.

Допълнително означение:

Обозначение на специални

смеси

Информационен лист за безопасност ще бъде представен

при поискване.

2.3 Други опасности

Неизвестни.

РАЗДЕЛ 3. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

3.2 Смеси

Опасни съставки

Химично наименование

CAS номер

EC-No.

REACH Но.

КласификацияРЕГЛАМЕНТ (ЕО) №

1272/2008

Концентрация:

Поливинилпиролидон -

йод

25655-41-8

Дразнене на очите Категория 2; H319

Хронична токсичност за водната

среда Категория 2; H411

>= 1 - < 2.5

За пълния текст на Н-изразите, упоменати в този раздел, виж Раздел 16.

РАЗДЕЛ 4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

В случай на контакт с очите

Изплакнете обилно с вода.

В случай на контакт с

кожата

Изплакнете обилно с вода.

В случай на поглъщане

Изплакете устата. Потърсете медицинска помощ, ако се

появят признаци на неразположение.

В случай на вдишване

Потърсете медицинска помощ, ако се появят признаци на

неразположение.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и

ефекти

Вижте раздел 11 за по-подробна информация за въздействията върху човешкото здраве и

свързаните с тях симптоми.

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално

лечение

Лечение

Не са идентифицирани специални мерки.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (EО) № 1907/2006

ASTRI-IO

114179E

3 / 13

РАЗДЕЛ 5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

5.1 Пожарогасителни средства

Подходящи

пожарогасителни средства:

Прилагайте мерки за пожарогасене, подходящи за

конкретните обстоятелства и заобикалящата среда.

Неподходящи

пожарогасителни средства

Неизвестни.

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Специфични опасности при

пожарогасене

Не е запалим и не гори.

Опасни продукти при

горене

Продукти на разлагането могат да бъдат следните

материали:

Въглеродни оксиди

Aзотни оксиди (NOx)

Серни оксиди

Оксиди на фосфора

5.3 Съвети за пожарникарите

специални предпазни

...

Perskaitykite visą dokumentą

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu

Pasidalykite šia informacija