ASTRI-IO (BIOCID)

Bulgaria - bulgaria - Ecolab

Osta se nyt

Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake (SDS)
24-11-2017
Saatavilla:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Myyntiluvan numero:
114179E

Asiakirjat muilla kielillä

Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
espanja 24-11-2017
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
saksa 23-11-2017
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
viro 24-11-2017
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
kreikka 25-11-2017
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
ranska 23-11-2017
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
italia 25-11-2017
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
latvia 25-11-2017
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
liettua 25-11-2017
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
unkari 25-11-2017
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
hollanti 23-11-2017
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
puola 26-11-2017
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
portugali 26-11-2017
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
romania 26-11-2017
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
slovakki 27-11-2017
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
sloveeni 27-11-2017
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
suomi 24-11-2017
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
venäjä 26-11-2017
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
norja 26-11-2017
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
ukraina 28-11-2017
Turvallisuustietolomake Turvallisuustietolomake
kroatia 24-11-2017

Lue koko asiakirja

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според

Регламент (EО) № 1907/2006

ASTRI-IO

114179E

1 / 13

РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА

ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1 Идентификатор на продукта

Име на Продукта

ASTRI-IO

Код на продукта

114179E

Употреба на

веществото/сместа

Биоцид

Вид на веществото

Смес

Само за професионална употреба.

Информация за

разредения продукт

Не се предоставя информация за разредения продукт.

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и

употреби, които не се препоръчват

Идентифицирани употреби

Средство за поддържане на помещения за животни. Полу-

автоматичен процес

Продукт за полагане на грижи към животните; Ръчен процес

Препоръчителни

ограничения при употреба

Само за индустриална и професионална употреба.

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма

Еколаб ЕООД

бул. Цариградско шосе 115А

BG-1784 София, България 02 976 80 33 (от 9 до 17:30 ч.)

csbulgaria@ecolab.com

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

Телефонен номер при

спешни случаи

02 976 80 33 (от 9 до 17:30 ч.)

Телефон на Центъра за

информация по отровите

02 915 44 09 (Клиника по токсикология при УМБАЛСМ

"Н.П.Пирогов")

Дата на

съставяне/преработка

04.05.2017

Издание

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (EО) № 1907/2006

ASTRI-IO

114179E

2 / 13

Не е опасна субстанция или смес.

2.2 Елементи на етикета

Етикетиране (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Не е опасна субстанция или смес.

Допълнително означение:

Обозначение на специални

смеси

Информационен лист за безопасност ще бъде представен

при поискване.

2.3 Други опасности

Неизвестни.

РАЗДЕЛ 3. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

3.2 Смеси

Опасни съставки

Химично наименование

CAS номер

EC-No.

REACH Но.

КласификацияРЕГЛАМЕНТ (ЕО) №

1272/2008

Концентрация:

Поливинилпиролидон -

йод

25655-41-8

Дразнене на очите Категория 2; H319

Хронична токсичност за водната

среда Категория 2; H411

>= 1 - < 2.5

За пълния текст на Н-изразите, упоменати в този раздел, виж Раздел 16.

РАЗДЕЛ 4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

В случай на контакт с очите

Изплакнете обилно с вода.

В случай на контакт с

кожата

Изплакнете обилно с вода.

В случай на поглъщане

Изплакете устата. Потърсете медицинска помощ, ако се

появят признаци на неразположение.

В случай на вдишване

Потърсете медицинска помощ, ако се появят признаци на

неразположение.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и

ефекти

Вижте раздел 11 за по-подробна информация за въздействията върху човешкото здраве и

свързаните с тях симптоми.

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално

лечение

Лечение

Не са идентифицирани специални мерки.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (EО) № 1907/2006

ASTRI-IO

114179E

3 / 13

РАЗДЕЛ 5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

5.1 Пожарогасителни средства

Подходящи

пожарогасителни средства:

Прилагайте мерки за пожарогасене, подходящи за

конкретните обстоятелства и заобикалящата среда.

Неподходящи

пожарогасителни средства

Неизвестни.

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Специфични опасности при

пожарогасене

Не е запалим и не гори.

Опасни продукти при

горене

Продукти на разлагането могат да бъдат следните

материали:

Въглеродни оксиди

Aзотни оксиди (NOx)

Серни оксиди

Оксиди на фосфора

5.3 Съвети за пожарникарите

специални предпазни

...

Lue koko asiakirja

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Jaa nämä tiedot