ASTRI-IO (BIOCID)

불가리아 - 불가리아어 - Ecolab

지금 구매하세요

안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 (SDS)
24-11-2017
제공처:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
승인 번호:
114179E

다른 언어로 된 문서

안전 데이터 시트 안전 데이터 시트
스페인어 24-11-2017
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트
독일어 23-11-2017
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트
에스토니아어 24-11-2017
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트
그리스어 25-11-2017
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트
프랑스어 23-11-2017
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트
이탈리아어 25-11-2017
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트
라트비아어 25-11-2017
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트
리투아니아어 25-11-2017
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트
헝가리어 25-11-2017
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트
네덜란드어 23-11-2017
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트
폴란드어 26-11-2017
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트
포르투갈어 26-11-2017
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트
루마니아어 26-11-2017
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트
슬로바키아어 27-11-2017
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트
슬로베니아어 27-11-2017
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트
핀란드어 24-11-2017
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트
러시아어 26-11-2017
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트
노르웨이어 26-11-2017
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트
우크라이나어 28-11-2017
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트
크로아티아어 24-11-2017

전체 문서 읽기

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според

Регламент (EО) № 1907/2006

ASTRI-IO

114179E

1 / 13

РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА

ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1 Идентификатор на продукта

Име на Продукта

ASTRI-IO

Код на продукта

114179E

Употреба на

веществото/сместа

Биоцид

Вид на веществото

Смес

Само за професионална употреба.

Информация за

разредения продукт

Не се предоставя информация за разредения продукт.

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и

употреби, които не се препоръчват

Идентифицирани употреби

Средство за поддържане на помещения за животни. Полу-

автоматичен процес

Продукт за полагане на грижи към животните; Ръчен процес

Препоръчителни

ограничения при употреба

Само за индустриална и професионална употреба.

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма

Еколаб ЕООД

бул. Цариградско шосе 115А

BG-1784 София, България 02 976 80 33 (от 9 до 17:30 ч.)

csbulgaria@ecolab.com

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

Телефонен номер при

спешни случаи

02 976 80 33 (от 9 до 17:30 ч.)

Телефон на Центъра за

информация по отровите

02 915 44 09 (Клиника по токсикология при УМБАЛСМ

"Н.П.Пирогов")

Дата на

съставяне/преработка

04.05.2017

Издание

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (EО) № 1907/2006

ASTRI-IO

114179E

2 / 13

Не е опасна субстанция или смес.

2.2 Елементи на етикета

Етикетиране (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008)

Не е опасна субстанция или смес.

Допълнително означение:

Обозначение на специални

смеси

Информационен лист за безопасност ще бъде представен

при поискване.

2.3 Други опасности

Неизвестни.

РАЗДЕЛ 3. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

3.2 Смеси

Опасни съставки

Химично наименование

CAS номер

EC-No.

REACH Но.

КласификацияРЕГЛАМЕНТ (ЕО) №

1272/2008

Концентрация:

Поливинилпиролидон -

йод

25655-41-8

Дразнене на очите Категория 2; H319

Хронична токсичност за водната

среда Категория 2; H411

>= 1 - < 2.5

За пълния текст на Н-изразите, упоменати в този раздел, виж Раздел 16.

РАЗДЕЛ 4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

В случай на контакт с очите

Изплакнете обилно с вода.

В случай на контакт с

кожата

Изплакнете обилно с вода.

В случай на поглъщане

Изплакете устата. Потърсете медицинска помощ, ако се

появят признаци на неразположение.

В случай на вдишване

Потърсете медицинска помощ, ако се появят признаци на

неразположение.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и

ефекти

Вижте раздел 11 за по-подробна информация за въздействията върху човешкото здраве и

свързаните с тях симптоми.

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално

лечение

Лечение

Не са идентифицирани специални мерки.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

според Регламент (EО) № 1907/2006

ASTRI-IO

114179E

3 / 13

РАЗДЕЛ 5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

5.1 Пожарогасителни средства

Подходящи

пожарогасителни средства:

Прилагайте мерки за пожарогасене, подходящи за

конкретните обстоятелства и заобикалящата среда.

Неподходящи

пожарогасителни средства

Неизвестни.

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Специфични опасности при

пожарогасене

Не е запалим и не гори.

Опасни продукти при

горене

Продукти на разлагането могат да бъдат следните

материали:

Въглеродни оксиди

Aзотни оксиди (NOx)

Серни оксиди

Оксиди на фосфора

5.3 Съвети за пожарникарите

специални предпазни

...

전체 문서 읽기

이 제품과 관련된 검색 알림

이 정보를 공유하십시오