ECOLAB FOAM STOP

국가: 폴란드

언어: 폴란드어

출처: Ecolab

지금 구매하세요

Download 안전 데이터 시트 (SDS)
19-09-2021

제공처:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

안전 데이터 시트

                KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z Rozporządzeniem WE
1907/2006
ECOLAB FOAM STOP
110589E
1 / 14
SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA
PRZEDSIĘBIORSTWA
1.1 IDENTYFIKATOR PRODUKTU
Nazwa wyrobu
:
Ecolab Foam Stop
Kod produktu
:
110589E
Zastosowanie
substancji/mieszaniny
:
Środek przeciwpieniący
Rodzaj substancji
:
Mieszanina
PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU ZAWODOWEGO.
Informacje odnoszące się do
produktu rozcieńczonego
:
Brak informacji o roztworze (produkcie rozcieńczonym).
1.2 ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY
ORAZ ZASTOSOWANIA
ODRADZANE
Zastosowania
zidentyfikowane
:
Produkt antypienny. Proces automatyczny.
Zastosowania odradzane
:
Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku przemysłowego i
zawodowego.
1.3 DANE DOTYCZĄCE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI
Firma
:
Ecolab sp. z o.o.
ul. Opolska 114
31-323, Kraków Polska 12 26 16 100 (08.00-17.00 w dni robocze)
DOK.pl@ecolab.com
1.4 NUMER TELEFONU ALARMOWEGO
Numer telefonu alarmowego
:
+48222922722
+32-(0)3-575-5555 Transeuropejski
Data
sporządzenia/przeglądu:
:
04.06.2020
Wersja
:
1.1
SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
2.1 KLASYFIKACJA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY
KLASYFIKACJA (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008)
Nie sklasyfikowano jako substancja lub mieszanina niebezpieczna.
2.2 ELEMENTY OZNAKOWANIA
OZNAKOWANIE (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008)
KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006
ECOLAB FOAM STOP
110589E
2 / 14
Nie sklasyfikowano jako substancja lub mieszanina niebezpieczna.
DODATKOWE OZNAKOWANIE:
Odrębne oznakowanie
określonych mieszanin
:
Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
Zawiera: 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on (OIT), Mieszanina 5-chloro-2-
metylo-2H-izotiazol-3-on i 2-metylo-2H-izotiazol-3-on (3:1)., Może
powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
2.3 INNE ZAGROŻENIA
Nieznane.
SEKCJA 3. SKŁAD/ INFORMACJA O SKŁADNIKACH
3.2 MIESZANINY
Uwagi
:
Brak składników niebezpiecznych
SEKCJA 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY
4.1 OPIS ŚRODKÓW PIERWSZEJ POMOCY
W przyp
                
                전체 문서 읽기
                
              

다른 언어로 된 문서

안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 불가리아어 17-09-2021
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 스페인어 20-09-2021
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 체코어 17-09-2021
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 덴마크어 27-04-2022
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 독일어 16-09-2021
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 에스토니아어 17-09-2021
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 그리스어 18-09-2021
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 영어 18-09-2021
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 프랑스어 17-09-2021
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 이탈리아어 18-09-2021
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 라트비아어 18-09-2021
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 리투아니아어 19-09-2021
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 헝가리어 18-09-2021
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 네덜란드어 16-09-2021
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 포르투갈어 19-09-2021
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 루마니아어 29-04-2022
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 슬로바키아어 20-09-2021
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 슬로베니아어 20-09-2021
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 핀란드어 17-09-2021
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 스웨덴어 18-09-2021
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 러시아어 19-09-2021
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 노르웨이어 19-09-2021
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 우크라이나어 20-09-2021
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 크로아티아어 17-09-2021
안전 데이터 시트 안전 데이터 시트 세르비아어 19-09-2021

이 제품과 관련된 검색 알림