ECOLAB FOAM STOP

Страна: Польща

мова: польська

Джерело: Ecolab

Доступна з:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Паспорт безпеки

                KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z Rozporządzeniem WE
1907/2006
ECOLAB FOAM STOP
110589E
1 / 14
SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA
PRZEDSIĘBIORSTWA
1.1 IDENTYFIKATOR PRODUKTU
Nazwa wyrobu
:
Ecolab Foam Stop
Kod produktu
:
110589E
Zastosowanie
substancji/mieszaniny
:
Środek przeciwpieniący
Rodzaj substancji
:
Mieszanina
PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU ZAWODOWEGO.
Informacje odnoszące się do
produktu rozcieńczonego
:
Brak informacji o roztworze (produkcie rozcieńczonym).
1.2 ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY
ORAZ ZASTOSOWANIA
ODRADZANE
Zastosowania
zidentyfikowane
:
Produkt antypienny. Proces automatyczny.
Zastosowania odradzane
:
Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku przemysłowego i
zawodowego.
1.3 DANE DOTYCZĄCE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI
Firma
:
Ecolab sp. z o.o.
ul. Opolska 114
31-323, Kraków Polska 12 26 16 100 (08.00-17.00 w dni robocze)
DOK.pl@ecolab.com
1.4 NUMER TELEFONU ALARMOWEGO
Numer telefonu alarmowego
:
+48222922722
+32-(0)3-575-5555 Transeuropejski
Data
sporządzenia/przeglądu:
:
04.06.2020
Wersja
:
1.1
SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
2.1 KLASYFIKACJA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY
KLASYFIKACJA (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008)
Nie sklasyfikowano jako substancja lub mieszanina niebezpieczna.
2.2 ELEMENTY OZNAKOWANIA
OZNAKOWANIE (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008)
KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006
ECOLAB FOAM STOP
110589E
2 / 14
Nie sklasyfikowano jako substancja lub mieszanina niebezpieczna.
DODATKOWE OZNAKOWANIE:
Odrębne oznakowanie
określonych mieszanin
:
Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
Zawiera: 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on (OIT), Mieszanina 5-chloro-2-
metylo-2H-izotiazol-3-on i 2-metylo-2H-izotiazol-3-on (3:1)., Może
powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
2.3 INNE ZAGROŻENIA
Nieznane.
SEKCJA 3. SKŁAD/ INFORMACJA O SKŁADNIKACH
3.2 MIESZANINY
Uwagi
:
Brak składników niebezpiecznych
SEKCJA 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY
4.1 OPIS ŚRODKÓW PIERWSZEJ POMOCY
W przyp
                
                Прочитайте повний документ
                
              

Документи іншими мовами

Паспорт безпеки Паспорт безпеки болгарська 17-09-2021
Паспорт безпеки Паспорт безпеки іспанська 20-09-2021
Паспорт безпеки Паспорт безпеки чеська 17-09-2021
Паспорт безпеки Паспорт безпеки данська 27-04-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки німецька 16-09-2021
Паспорт безпеки Паспорт безпеки естонська 17-09-2021
Паспорт безпеки Паспорт безпеки грецька 18-09-2021
Паспорт безпеки Паспорт безпеки англійська 18-09-2021
Паспорт безпеки Паспорт безпеки французька 17-09-2021
Паспорт безпеки Паспорт безпеки італійська 18-09-2021
Паспорт безпеки Паспорт безпеки латвійська 18-09-2021
Паспорт безпеки Паспорт безпеки литовська 19-09-2021
Паспорт безпеки Паспорт безпеки угорська 18-09-2021
Паспорт безпеки Паспорт безпеки голландська 16-09-2021
Паспорт безпеки Паспорт безпеки португальська 19-09-2021
Паспорт безпеки Паспорт безпеки румунська 29-04-2022
Паспорт безпеки Паспорт безпеки словацька 20-09-2021
Паспорт безпеки Паспорт безпеки словенська 20-09-2021
Паспорт безпеки Паспорт безпеки фінська 17-09-2021
Паспорт безпеки Паспорт безпеки шведська 18-09-2021
Паспорт безпеки Паспорт безпеки російська 19-09-2021
Паспорт безпеки Паспорт безпеки норвезька 19-09-2021
Паспорт безпеки Паспорт безпеки українська 20-09-2021
Паспорт безпеки Паспорт безпеки хорватська 17-09-2021
Паспорт безпеки Паспорт безпеки сербська 19-09-2021

Сповіщення про пошук, пов’язані з цим продуктом

Переглянути історію документів