ECOLAB FOAM STOP

Šalis: Lenkija

kalba: lenkų

Šaltinis: Ecolab

Parsisiųsti Saugos duomenų lapas (SDS)
19-09-2021

Prieinama:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Saugos duomenų lapas

                KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z Rozporządzeniem WE
1907/2006
ECOLAB FOAM STOP
110589E
1 / 14
SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA
PRZEDSIĘBIORSTWA
1.1 IDENTYFIKATOR PRODUKTU
Nazwa wyrobu
:
Ecolab Foam Stop
Kod produktu
:
110589E
Zastosowanie
substancji/mieszaniny
:
Środek przeciwpieniący
Rodzaj substancji
:
Mieszanina
PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU ZAWODOWEGO.
Informacje odnoszące się do
produktu rozcieńczonego
:
Brak informacji o roztworze (produkcie rozcieńczonym).
1.2 ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY
ORAZ ZASTOSOWANIA
ODRADZANE
Zastosowania
zidentyfikowane
:
Produkt antypienny. Proces automatyczny.
Zastosowania odradzane
:
Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku przemysłowego i
zawodowego.
1.3 DANE DOTYCZĄCE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI
Firma
:
Ecolab sp. z o.o.
ul. Opolska 114
31-323, Kraków Polska 12 26 16 100 (08.00-17.00 w dni robocze)
DOK.pl@ecolab.com
1.4 NUMER TELEFONU ALARMOWEGO
Numer telefonu alarmowego
:
+48222922722
+32-(0)3-575-5555 Transeuropejski
Data
sporządzenia/przeglądu:
:
04.06.2020
Wersja
:
1.1
SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
2.1 KLASYFIKACJA SUBSTANCJI LUB MIESZANINY
KLASYFIKACJA (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008)
Nie sklasyfikowano jako substancja lub mieszanina niebezpieczna.
2.2 ELEMENTY OZNAKOWANIA
OZNAKOWANIE (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008)
KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006
ECOLAB FOAM STOP
110589E
2 / 14
Nie sklasyfikowano jako substancja lub mieszanina niebezpieczna.
DODATKOWE OZNAKOWANIE:
Odrębne oznakowanie
określonych mieszanin
:
Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
Zawiera: 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on (OIT), Mieszanina 5-chloro-2-
metylo-2H-izotiazol-3-on i 2-metylo-2H-izotiazol-3-on (3:1)., Może
powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
2.3 INNE ZAGROŻENIA
Nieznane.
SEKCJA 3. SKŁAD/ INFORMACJA O SKŁADNIKACH
3.2 MIESZANINY
Uwagi
:
Brak składników niebezpiecznych
SEKCJA 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY
4.1 OPIS ŚRODKÓW PIERWSZEJ POMOCY
W przyp
                
                Perskaitykite visą dokumentą
                
              

Dokumentai kitomis kalbomis

Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas bulgarų 17-09-2021
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas ispanų 20-09-2021
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas čekų 17-09-2021
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas danų 27-04-2022
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas vokiečių 16-09-2021
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas estų 17-09-2021
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas graikų 18-09-2021
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas anglų 18-09-2021
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas prancūzų 17-09-2021
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas italų 18-09-2021
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas latvių 18-09-2021
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas lietuvių 19-09-2021
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas vengrų 18-09-2021
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas olandų 16-09-2021
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas portugalų 19-09-2021
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas rumunų 29-04-2022
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas slovakų 20-09-2021
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas slovėnų 20-09-2021
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas suomių 17-09-2021
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas švedų 18-09-2021
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas rusų 19-09-2021
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas norvegų 19-09-2021
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas ukrainiečių 20-09-2021
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas kroatų 17-09-2021
Saugos duomenų lapas Saugos duomenų lapas serbų 19-09-2021

Ieškokite perspėjimų, susijusių su šiuo produktu

Peržiūrėti dokumentų istoriją