CLINGOZAN 5 MG, POR TBL DIS 56X5MG

체코 - 체코어 - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

지금 구매하세요

유효 성분:
OLANZAPIN (OLANZAPINUM)
제공처:
Stada Arzneimittel Aktiengesellschaft, Bad Vilbel
ATC 코드:
N05AH03
복용량:
5MG
약제 형태:
Tableta dispergovatelná v ústech
관리 경로:
Perorální podání
패키지 단위:
56 II, Blistr
처방전 유형:
Léčiva na lékařský předpis
승인 상태:
B - přípravek po provedené změně.
승인 번호:
68/ 565/10-C
승인 날짜:
2011-12-31

유사한 제품

이 제품과 관련된 검색 알림

이 정보를 공유하십시오