SIMVASTATIN MYLAN 10 MG, POR TBL FLM 1000X10MG

チェコ共和国 - チェコ語 - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

即購入

製品の特徴 製品の特徴 (SPC)
29-11-2022
有効成分:
SIMVASTATIN (SIMVASTATINUM)
から入手可能:
Generics [UK] Ltd., Potters Bar, Hertfordshire
ATCコード:
C10AA01
投薬量:
10MG
医薬品形態:
Potahovaná tableta
投与経路:
Perorální podání
パッケージ内のユニット:
1000, Obal na tablety
処方タイプ:
Léčiva na lékařský předpis
認証ステータス:
R - registrovaný léčivý přípravek.
承認番号:
31/ 471/06-C
承認日:
0000-00-00

完全なドキュメントを読む

Příloha č.1k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls192510/2011

a příloha ksp.zn.sukls136739/2011

PŘÍBALOVÁINFORMACE:INFORMACEPROUŽIVATELE

SimvastatinMylan10mg,

SimvastatinMylan20mg,

SimvastatinMylan40mg,

potahovanétablety

simvastatinum

Přečtětesipozorněceloupříbalovouinformacidříve,nežzačnetetentopřípravekužívat.

- Ponechtesipříbalovouinformacipropřípad,žesijibudetepotřebovatpřečístznovu.

- Máte-lijakékolidalšíotázky,zeptejtesesvéholékařenebolékárníka.

TentopřípravekbylpředepsánVám.Nedávejtejejžádnédalšíosobě.Mohlbyjíublížit,atoi

tehdy,má-listejnépříznakyjakoVy.

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémíře,nebopokudsivšimnete

jakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,sdělte

tosvémulékařinebolékárníkovi.

Vpříbalovéinformacinaleznete:

1. CojepřípravekSimvastatinMylanakčemusepoužívá

2. Čemumusítevěnovatpozornost,nežzačnetepřípravekSimvastatinMylanužívat

3. JaksepřípravekSimvastatinMylanužívá

4. Možnénežádoucíúčinky

5. JakpřípravekSimvastatinMylanuchovávat

6. Dalšíinformace

1.COJEPŘÍPRAVEKSIMVASTATINMYLANAK ČEMUSEPOUŽÍVÁ

Přípravek Simvastatin Mylan je lékem používaným ke snížení hladin celkového cholesterolu, “špatného”

cholesterolu(LDLcholesterol)amastnýchláteknazývanýchtriglyceridyvkrvi.Kromětohopřípravek

SimvastatinMylanzvyšujehladiny“dobrého”cholesterolu(HDLcholesterol).Běhemužívánítohoto

léčivéhopřípravkumusítedodržovatdietusnižujícícholesterol.PřípravekSimvastatinMylanje

zástupcem třídy léčiv nazývaných statiny.

PřípravekSimvastatin Mylan se používá spolu s dietou pokud máte:

zvýšenou hladinu cholesterolu v krvi (primární hypercholesterolémie) nebo zvýšené hladiny tuků

v krvi (smíšená hyperlipidémie)

dědičnouchorobu(homozygotnífamiliárníhypercholesterolémii),kterázvyšujehladinu

cholesterolu v krvi. Můžete být rovněž léčeni dalšími způsoby léčby.

ischemickouchorobusrdeční(ICHS)nebopokudjstevysoceohroženiICHS(protožemáte

cukrovkunebomátevanamnézemrtvicinebojinoucévníchorobu).PřípravekSimvastatin

Mylanmůžeprodloužitživotsníženímrizikaproblémůsesrdečníchorobou,bezohleduna

množství cholesterolu v krvi.

U většiny lidí nejsou pozorovatelné žádné bezprostřední projevy vysokého cholesterolu. Lékař může

cholesterol změřit jednoduchým krevnímtestem. Lékaře navštěvujte pravidelně, sledujte svůj

cholesterol a své cíle probírejte se svým lékařem.2.ČEMUMUSÍTEVĚNOVATPOZORNOST,

NEŽZAČNETEPŘÍPRAVEKSIMVASTATIN MYLANUŽÍVAT

NeužívejtepřípravekSimvastatinMylanvpřípadě,že:

jestližejste alergický/á (přecitlivělý/á) na simvastatin nebo kteroukoli další složku přípravku

Simvastatin Mylan (viz bod 6. Další informace).

jestliže máte v současnosti problémy s játry.

jestliže jste těhotná nebo kojíte.

jestliže užíváte jeden nebo více znásledujících přípravků: itrakonazol, ketokonazol nebo

posakonazol (léky proti houbovým infekcím),erythromycin, klarithromycin nebo telithromycin

(antibiotika proti infekcím), inhibitory HIV proteázy, jako je indinavir, nelfinavir, ritonavir a

sachinavir, (inhibitory HIV proteázy se používají k léčbě infekcí HIV), nefazodon (lék proti

depresi).

Pokudsinejstejistý/á,zeptejtesesvéholékaře,zdamůžeteSimvastatinužívat.

ZvláštníopatrnostipřipoužitípřípravkuSimvastatinMylanjezapotřebí,jestliže:

Informujte svého lékaře o všech svých zdravotních problémech včetněalergií.

Informujte svého lékaře, jestliže požíváte velká množství alkoholu.

Informujte svého lékaře, jestliže jste někdy v minulosti měl/a onemocnění jater. Přípravek

Simvastatin Mylan pro Vás nemusí být vhodný.

Informujte svého lékaře, pokud se u Vás plánuje operace. Může být potřeba, abyste užívání

přípravkuSimvastatin Mylan na krátký čas vysadil/a.

Lékař musí provést krevní test předtím, než začnete přípravek Simvastatin Mylanužívat. Tento

test je určen ke kontrole funkce jater.

Lékař rovněž může chtít, abyste podstoupil/a krevní testy ke kontrole, jak Vaše játra fungují

poté, co začnete přípravek Simvastatin Mylan užívat.

Informujte svého lékaře, pokud trpíte těžkou plicní chorobou.

Pokud se u Vás vyskytne nevysvětlitelná bolest svalů, napětí ve svalech nebo svalová slabost, ihned

se obraťte na svého lékaře. To proto, že ve vzácných případech mohou být problémy se svaly

závažné, včetně rozpadu svalů vedoucího kpoškození ledvin; přičemž velmi vzácně došlo

kúmrtím.

Riziko rozpadu svalů je větší při vyšších dávkách přípravku Simvastatin Mylan a je větší uurčitých

pacientů. Pokud se na Vás vztahuje některá znásledujících záležitostí, proberte je se svým lékařem:

požívátevelká množství alkoholu

máteproblémy s ledvinami

máteproblémy se štítnou žlázou

jeVám65 let a více

jste-li ženského pohlaví

kdykoli vminulosti jste měl/a během léčby léky snižujícími cholesterol nazývanými “statiny”

nebo fibráty problémy se svaly

Vynebo Váš blízký příbuzný máte dědičnou chorobu svalů.

Vzájemné působení sdalšími léčivými přípravky

Je zvláště důležité, abyste svého lékaře informoval/a pokud užíváte kterýkoli znásledujících léků.

Užívání přípravku Simvastatin Mylan skterýmkoliztěchto lékůmůžezvýšit riziko svalových

problémů (některé znich již byly uvedeny výše včásti “Neužívejte přípravek Simvastatin Mylan

”).

cyklosporin (lék často používaný u pacientů stransplantovaným orgánem)

danazol (syntetický hormon používaný kléčběendometriózy)

léky jako itrakonazol, ketokonazol, flukonazol nebo posakonazol (léky proti houbovým

infekcím)

fibráty jako je gemfibrozil a bezafibrát (léky snižující cholesterol)

erythromycin, klarithromycin, telithromycin nebo kyselina fusidová (léky kléčbě bakteriálních

infekcí)

inhibitory HIV proteázy, jako je indinavir, nelfinavir, ritonavir a saquinavir (léky proti AIDS)

nefazodon (lék proti depresi)

amiodaron (lék kléčbě nepravidelného tepu)

verapamil nebo diltiazem nebo amlodipin (léky na vysokýkrevní tlak, bolest na hrudi související

se srdeční chorobou nebo jinými srdečními stavy)

kolchicin (lék na dnu)

Stejně jako uvýše uvedených léků svého lékaře nebo lékárníka informujte, pokud užíváte nebo jste

vnedávné době užíval/a jakékoli jiné léky,včetně léků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Zejména svého lékaře informujte, pokud užíváte kterýkoli znásledujících léků:

léky kzabránění srážení krve, jako je warfarin, fenprokumon nebo acenokumarol

(antikoagulancia)

fenofibrát (další lékke snížení cholesterolu)

niacin (další lék ke snížení cholesterolu)

rifampicin (lék na tuberkulózu)

Informujte také lékaře pokud užíváte niacin (kyselinu nikotinovou) nebo výrobky sobsahem niacinu a

jste čínské národnosti.

Užívání Simvastatinu Mylan sjídlem a pitím

Přípravek může být užíván sjídlem nebo bez jídla. Grapefruitová šťáva obsahuje jednu nebo více

složek, které mění metabolismus některých léků včetně přípravku Simvastatin Mylan. Proto je nutno

vyvarovat se konzumace grapefruitové šťávy.

Těhotenství a kojení

Přípravek Simvastatin Mylan neužívejte, pokud jste těhotná, snažíte se otěhotnět nebo pokud si myslíte,

že byste mohla být těhotná. Pokud otěhotníte během užívání přípravku Simvastatin Mylan, ihned jej

přestaňte užívat aobraťte se nasvého lékaře. Přípravek Simvastatin Mylan neužívejte pokud kojíte,

protože není známo, zda se tento lék nevylučuje do mateřského mléka.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Děti

Bezpečnost a účinnost bylastudována na chlapcích ve věku 10 až 17 let a na dívkách, které již alespoň

jeden rok menstruují (viz „Jak se přípravek Simvastatin Mylan užívá“). Přípravek Simvastatin Mylan

nebyl hodnocen na dětech mladších 10 let věku. Více informací Vám poskytne Váš lékař.

Řízení dopravních prostředků aobsluha strojů

Nepředpokládá se, že by přípravek Simvastatin Mylan měl vliv na Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat

stroje. Je však nutno vzít vúvahu, že někteří lidé mohou mít po užití přípravku Simvastatin Mylan

závrať.

Důležité informace oněkterých složkách přípravku Simvastatin Mylan

Tablety přípravku Simvastatin Mylan obsahují cukr nazývaný laktóza a polydextróza (pouze vsíle 40

mg). Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým ošetřujícímlékařem, než

začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK SIMVASTATIN MYLAN UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Simvastatin Mylan přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Během užívání přípravku Simvastatin Mylan musíte dále dodržovat dietu snižující cholesterol.

Dávka je 1tableta přípravku Simvastatin Mylan 10mg, 20mg, 40mg nebo 80 mg denně požitá ústy.

U dětí (10 až 17let věku) je obvyklá doporučená zahajovací dávka 10mg zaden podávaná večer.

Maximální doporučená dávka je 40mg za den.

Dávka 80 mg se doporučuje pouze dospělým pacientům svelmi vysokými hladinami cholesterolu

asvysokým rizikem problémů se srdeční chorobou, u kterých nebylo možno dosáhnout cílových hladin

cholesterolu pomocí nižších dávek.

Ošetřující lékař stanoví příslušnou sílu tablet, a to vzávislosti na Vašem stavu, současné léčbě amíře

rizika pro Vaši osobu.

Přípravek Simvastatin Mylan užívejte večer. Můžete jej užívat sjídlem nebo bez jídla. Obvyklá

zahajovací dávka je 10, 20 nebo vněkterých případech 40mg denně. Lékař může dávku upravit nejméně

po 4týdnech na maximálně 80mg denně. Neužívejte více než 80mg denně. Lékař může předepsat nižší

dávky, zejména pokud užíváte některý zléčivých přípravků uvedených výše nebo pokud máte určité

onemocnění ledvin. Přípravek Simvastatin Mylan užívejte dokud Vám lékař neřekne, že máte přestat.

Pokud lékař předepsal přípravek Simvastatin Mylan spolu sjakýmkoli sekvestrantem žlučových kyselin

(léky snižující cholesterol), musíte přípravek Simvastatin Mylan užívat alespoň 2 hodiny před nebo

4hodiny po užití sekvestrantu žlučových kyselin.

Jestliže jste užil/a více přípravku Simvastatin Mylan,než jste měl/a

obraťte se prosímihnedna svého lékaře nebonejbližší pohotovostní službu,vezměte si ssebou

obal od požitých tablet.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Simvastatin Mylan

pokud jste zapomněl(a) vzít dávku, užijte ji, jakmilesi vzpomenete,pokud se neblíží čas

prodalší dávku,neužívejtedvojitou dávku,abyste vynechanou dávku nahradil (a).

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Simvastatin Mylan

Váš lékař určí, jak dlouho máte tablety užívat.Nepřestávejtenáhle užívat tento přípravek bez předchozí

porady sVaším lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Simvastatin Mylan nežádoucí účinky, které se ale

nemusí vyskytnout ukaždého.

Následující pojmy se používají kpopisu četnosti hlášení nežádoucích účinků:

vzácné (vyskytují se u1 nebo více z 10000 a u méně než 1 z 1000 léčených pacientů)

velmi vzácné (vyskytují se u méně než 1 z10000 léčených pacientů)

neznámá četnost výskytu

Byly hlášeny následující vzácné závažné nežádoucí účinky.

Pokud se vyskytne kterýkoli ztěchto závažných nežádoucích účinků, přestaňte tento lék užívat

aihned se obraťte na svého lékaře nebo jděte na pohotovost nejbližší nemocnice.

svalová bolest, napětísvalů, slabost svalů nebo svalové křeče. Ve vzácných případech mohou

tyto problémy se svaly být závažné, včetně rozpadu svalů vedoucího kpoškození ledvin,

přičemž velmi vzácně došlo kúmrtím.

hypersenzitivní (alergické) reakce včetně:

otoku tváře,jazyka a hrdla, což může způsobit potíže při dýchání

silné bolesti svalů, obvykle vramenou a kyčlích

vyrážky se slabostí vkončetinách a svalech krku

bolesti nebo zánětu kloubů

zánětu cév

neobvyklé tvorby modřin, kožních vyrážek a otoku kůže, kopřivky, citlivosti kůže na

slunce, horečky, zarudnutí

dušnosti a pocitu nevolnosti

onemocněnípodobnélupusu(včetně vyrážky, poruch kloubů aúčinkůna krvinky)

zánět jater se zežloutnutím kůže abělma očí, svěděním, tmavě zbarvenou močí nebo světlou

stolicí,selháním jater (velmi vzácné)

zánět slinivky břišní často stěžkými bolestmi břicha.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny vzácně:

nízký počet červených krvinek (anémie)

necitlivost nebo slabost vpažích a nohou

bolest hlavy, pocit brnění,závrať

poruchy trávení (bolest břicha, zácpa, plynatost, poruchy trávení, průjem, pocit nevolnosti,

zvracení)

vyrážka, svědění, vypadávání vlasů

slabost

neklidný spánek (velmi vzácně)

slabá paměť (velmi vzácně).

Dále byly hlášeny následující nežádoucí účinky. jejich četnost ale nelze na základě dostupných údajů

odhadnout (neznámá četnost výskytu) :

erektilní dysfunkce

deprese

zánětplicvedoucíkpotížímsdýchánímvčetněpřetrvávajícíhokašlea/nebodušnostinebo

horečky

Vsouvislosti spodávánímněkterých statinůbyly dále hlášeny následující nežádoucí účinky.

poruchy spánku, včetně nočních můr

ztráta paměti

potíže s pohlavním životem.

Laboratorní hodnoty

Byla pozorována zvýšení určitých laboratorních krevních testůnebojaterních funkcí asvalového enzymu

(kreatinkináza).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne vzávažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny vtéto příbalovéinformaci, prosím, sdělte to

svému lékaři nebo lékárníkovi.

5.JAKSIMVASTATINMYLANUCHOVÁVAT

UchovávejtepřípravekSimvastatinMylanmimodosahadohleddětí.

Uchovávejtepřiteplotědo25ºC.

PřípraveksenesmípoužívatpouplynutídobypoužitelnostivyznačenénaobaluzaEXP. Doba

použitelnostisevztahujekposlednímudnidanéhoměsíce.

Léčivépřípravkysenesmívyhazovatdoodpadníchvodnebodomácíhoodpadu.Zeptejtesesvého

lékárníka,jakmátelikvidovatpřípravky,kteréjižnepotřebujete.Tatoopatřenípomáhajíchránit

životníprostředí.

6.DALŠÍINFORMACE

CopřípravekSimvastatinMylanobsahuje:

Léčiválátka:

JednatabletapřípravkuSimvastatinMylanobsahuje10,20nebo40mgsimvastatinum.

Pomocnélátky:

Každátabletaobsahujekyselinuaskorbovou(E300),butylhydroxyanisol(E320),monohydrátkyseliny

citrónové(E330),monohydrátlaktózy,magnesium-stearát(E572),mikrokrystalickoucelulózu(E460),

předbobtnalýkukuřičnýškrob,hypromelózu(E464),mastek,oxidtitaničitý(E171),triacetin,žlutý

oxidželezitý(E172)(20mga40mg),červenýoxidželezitý(E172),polydextrosu(E1200)(pouze

40mg)amakrogol8000(pouze40mg).

JakpřípravekSimvastatinMylanvypadáacoobsahujetotobalení:

SimvastainMylan 10mg„tmavě broskvováažrůžová“oválnápotahovanátabletasoznačením„G“na

jednéstraněa„SM10”nadruhéstraně.

SimvastatinMylan20mgjetmavěžlutohnědáoválnápotahovanátabletasoznačením„G“najedné

straněa„SM20”nadruhéstraně.

SimvastatinMylan40mgjerůžováoválnápotahovanátabletasoznačením„G“najednéstraněa

„SM40”nadruhéstraně.

Velikostbalení:

PřípravekSimvastatinMylanjekdispozicivlahvičkáchneboblistrechovelikostibalení:

10,20,28,30,49,50,56,60,84,90,98,100,250a 1000potahovanýchtablet.

Natrhunemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

Držitelregistračníhorozhodnutí:

Generics[UK]Limited,

StationClose,PottersBar,

HertsEN61TL

VelkáBritánie

Výrobce:

Generics (UK) Limited, Station Close, Potters Bar, Herts EN6 1TL,Velká Británie.

McDermottLaboratoriest/aGerardLaboratories,35/36BaldoyleIndustrialEstate,GrangeRoad,

Dublin13,Irsko

Tento léčivý přípravek byl včlenských státech EHP registrován pod těmito názvy

Rakousko:Simvarcana 20 mg, 40mg Filmtabletten

Belgie:Simvalan 20 mg, 40 mg and 80 mg filmomhulde tabletten

ČR:Simvastatin Mylan 10 mg, 20 mg, 40 mg

Dánsko:Simvastatin Generics 10 mg, 20 mg, 40 mg

Německo:simvadura 10 mg, 20mg, 40mg Filmtabletten and simvadura 80 mg Filmtabletten

Řecko:Simvastatin Generics 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg

Irsko:Simvastatin Mylan 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg Film Coated Tablets

Itálie:Simvastatina Mylan Generics 10 mg, 20 mg, 40 mg

Lucembursko:Simvacor 20 mg, 40 mg and Simvastatine Mylan 80 mg

Nizozemí:Simvastatine Mylan 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg Filmomhulde tabletten

Polsko:Simvagen 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg & Cholestin

Portugalsko:Sinvastatina Trabirozene

Španělsko:Simvastatina MYLAN Pharmaceuticals 10mg, 20mg, 40mg comprimidos recubiertos con

película EFG

Švédsko:Simvastatin Scand Pharm 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg

Velká Británie:Simvastatin 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg Film-coated Tablets

Tatopříbalováinformacebylanaposledyschválena:13.12.2011

Příloha č.2k rozhodnutí o změně registracesp.zn.sukls192510/2011

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

SimvastatinMylan10 mg

Simvastatin Mylan 20 mg

Simvastatin Mylan 40 mg

Potahované tablety

simvastatinum

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

10 mg:

Jedna potahovaná tableta přípravku SimvastatinMylan10 mgobsahuje

simvastatinum 10 mg.

Pomocná látka: monohydrát laktózy(jádro tabletya potah tablety)72,03 mg v jedné

potahovanétabletě.

20 mg:

Jedna potahovaná tableta přípravku Simvastatin Mylan 20 mgobsahuje

simvastatinum 20 mg.

Pomocná látka: monohydrát laktózy(jádro tabletya potah tablety) 144,06 mg

vjedné potahované tabletě

40 mg:

Jedna potahovaná tableta přípravku Simvastatin Mylan 40 mgobsahuje

simvastatinum 40 mg.

Pomocné látky:

monohydrát laktózy (jádro tabletya potah tablety) 281,72 mg v jedné

potahované tabletě

polydextróza (pouze potah tablety)3,84 mg vjedné potahované tabletě

(obsahující ne více než 4% glukózya ne více než 2% sorbitolu)

Úplný seznam pomocných látek, viz. bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahované tablety.

10 mg:

SimvastatinMylan10 mg je „tmavěbroskvová až růžová“ oválná potahovaná tableta

soznačením „G“ na jedné straně a „SM10” na druhé straně.

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tabletypro snazší polykání, nikolivza účelem

dělení dávky.

20 mg:

Simvastatin Mylan 20 mg je tmavě žlutohnědá oválná potahovaná tableta

soznačením „G“ na jedné straně a „SM20” na druhé straně. Tabletu lze dělit na dvě

stejné poloviny.

40 mg:

Simvastatin Mylan 40 mg je růžová oválná potahovaná tableta soznačením „G“na

jedné straně a „SM40” na druhé straně.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Hypercholesterolémie

Léčba primární hypercholesterolémie nebo kombinovanédyslipidémie jakodoplněkk

dietěvpřípadech nedostatečné odpovědi na dietu a další formy nefarmakologických

opatření(např. na fyzickou aktivitu a redukci tělesné hmotnosti).

Léčba homozygotní familiární hypercholesterolémie jakodoplněkkdietě a dalším

léčebným opatřením ke snížení hladinylipidů (např. aferéza LDL) nebovpřípadech,

kdytato léčebná opatřenínejsou vhodná.

Prevence kardiovaskulárních onemocnění

Snížení mortalitya morbidityna kardiovaskulární onemocnění u pacientů s

manifestacemi aterosklerózynebo diabetes mellitus, kteří mají normální nebo zvýšené

hladinycholesterolu jakodoplněkke snížení jiných rizikových faktorů a kdalší

kardioprotektivní léčbě (viz bod 5.1).

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkasimvastatinu se pohybuje od 5 do 80 mg denně a podává se jednou denně večer

perorálně. V případě potřebylze dávku upravovat v intervalech minimálně 4 týdnů až

namaximální dávku 80 mg denně podávanou v jedné dávce večer. Dávka 80 mg se

doporučuje pouze u pacientů se závažnouhypercholesterolémiía vysokýmrizikem

kardiovaskulárních komplikací, u kterýchse nepodařilo dosáhnout terapeutických cílů

pomocínižších dávek za předpokladu, že očekávanýpřínos pro pacienta převažuje

nad možnými riziky(viz body4.4. a 5.1).

Hypercholesterolémie

Pacientmádodržovat standardní dietu snižující cholesterol a v této dietěmá

pokračovat iv průběhu léčby simvastatinem. Obvyklá úvodní dávka je 10 až 20 mg

denně, která se podává jednou denně večer. U pacientů, u nichž je nutno snížit hladiny

LDL-cholesterolu více (o více než 45 %), lze léčbu zahájit dávkou 20 až 40 mg

denně podávanou v jedné dávce večer. V případě potřebylze dávku upravovat podle

pokynů uvedených výše.

Homozygotnífamiliárníhypercholesterolémie

Na základě výsledků kontrolované klinické studie je doporučená dávka simvastatinu

40 mg denně podávaná vjedné dávce večer nebo 80 mg denně podávaná ve třech

dílčích dávkách 20 mg, 20 mg a 40 mg večer. Simvastatin je nutno užívat jako

přídatnýzpůsob léčby k jiným formámléčby(např. aferéza LDL) u výše uvedeného

typu pacientů nebo v případech, kdynejsou tyto formyléčby k dispozici.

Prevence kardiovaskulárních onemocnění

Obvyklá dávka simvastatinu u pacientů s vysokým rizikem ischemické choroby

srdeční (ICHS, s hyperlipidémiínebo bez ní) je 20 až 40 mg denně podávaná v jedné

dávce večer. Léčbu lze zahájitsoučasně s dietoterapií acvičením.V případě potřeby

lze dávku upravovat podle pokynů uvedených výše.

Souběžná léčba

Simvastatin je účinný v monoterapii nebo v kombinované terapii spolu se

sekvestrantyžlučových kyselin. Simvastatin je třeba podat nejméně 2 hodiny před

nebo nejméně 4 hodiny po podání sekvestrantu žlučových kyselin.

U pacientů užívajících cyklosporiny,danazol,gemfibrozil, jiné fibráty(s výjimkou

fenofibrátu) nebo současně se simvastatinem nesmí dávka simvastatinu přesáhnout 10

mg denně. U pacientů užívajících amiodaron nebo verapamil současně se

simvastatinem nesmí dávka simvastatinu přesáhnout 20 mg denně. U pacientů

léčených diltiazemem nebo amlodipinem současně se simvastatinem,nemádávka

současně podávaného simvastatinu překročit40 mg denně.(viz body4.4 a 4.5.).

Dávkování u renální insuficience

U pacientů se středně těžkou renální insuficiencí není úprava dávky nezbytná. U

pacientů s těžkou renální insuficiencí (clearance kreatininu nižší než 30 ml/min) je

nutno podávání dávek nad 10 mg denně pečlivě zvážit a je-li to nutné, musí se

podávat opatrně.

Používání u pacientů vyššího věku

Není nutná žádná úprava dávkování.

Dětia dospívající(10-17 let věku).

Pro dětia mládež (chlapci vývojovýTannerstupeň II a vyššía dívky,které jsou

alespoň jeden rok po menarche, 10-17 let) s heterozygotnífamiliární

hypercholesterolemií, je obvyklá doporučená počáteční dávka 10 mg jednou denně

večer.Dětema dospívajícímmá býtpředepsánastandardní nízkocholesterolovádieta

před zahájenímléčbysimvastatinem, tato stravamápokračovat během léčby

simvastatinem.

Doporučenédávkovací rozmezí je 10-40 mg / den, maximální doporučená denní

dávka je 40 mg / den. Dávkymají býtindividuální podle doporučeného cíle léčby

stanoveného na základě doporučenípro léčbu pediatrických pacientů (viz bod 4.4 a

5.1).

Úpravymajíbýtprováděnyvintervalu 4 týdnů nebo delších.

Zkušenosti se simvastatinem u pre-pubertálních dětí jsou omezené.

4.3 Kontraindikace

Přecitlivělost na simvastatin nebo na jinousložku přípravku.

Aktivní onemocněníjater nebo nevysvětlené přetrvávající zvýšení sérových

transamináz.

Těhotenství a kojení (viz bod 4.6)

Současné podávání silných inhibitorů CYP3A4 (např. itrakonazolu,

ketokonazolu, posakonazolu,,inhibitorů proteázy HIV(např. nelfinavir),

erythromycinu, klarithromycinu, telithromycinu a nefazodonu) (viz bod 4.5).

4.4 Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Myopatie/rabdomyolýza

Simvastatin, stejně jako další inhibitory HMG-CoA reduktázy,občas způsobují

myopatii,která se projevuje jako svalová bolest, citlivostnebo slabost spolu s hladinami

kreatinkinázy zvýšenými desetinásobně nad horní hranici normálu (ULN-upper limit of

normal).Někdy může dojít až krabdomyolýzes akutním selhánímledvin nebo bez něj,

se sekundárnímyoglobinuriía velmi vzácně došlo i k úmrtí. Riziko myopatie se

zvyšuje se zvýšenímhladinyinhibitorů HMG-CoA reduktázy v plasmě.

Jako u jinýchinhibitorů HMG-CoA reduktázy souvisí riziko myopatie/rabdomyolýzy

svelikostí dávky. Vdatabázi klinické studie, ve které bylo léčeno 41413pacientů

simvastatinem, znichž 24 747 (asi 60 %) bylozařazeno ve studiích se střednídobou

sledováníminimálně 4 roky, byl výskyt myopatie asi 0,03% při dávce 20 mg/den, 0,08

% při dávce 40 mg/den a 0,61% při dávce 80 mg/den. Vtěchto klinických studiích byli

pacienti pečlivě monitorováni a některé léčivé přípravky se známou interakcí byly

vyloučeny.

Vklinické studii u pacientů s anamnézou infarktu myokardu léčených simvastatinem

vdávce 80 mg denně (střednídoba sledování 6,7 roku) byla incidence myopatie

přibližně 1% ve srovnání sincidencí 0,02% u pacientů léčených dávkou 20 mg denně.

Kpřibližně polovině případů myopatie došlo během prvního roku léčby. Incidence

myopatie běhemkaždého následujícího roku léčby činila přibližně 0,1% (viz body4.8

a 5.1).

Měření kreatinkinázy

Kreatinkinázu (CK) nelze měřit po namáhavé fyzické zátěži ani pokud existuje

jakýkolifaktor, kterýzpůsobuje jejízvýšení, protože bymohlo dojít k obtížím při

interpretacivýsledné hodnoty. Pokud jsou hodnoty CK významně vyšší než normální

hodnota (přes pětinásobek ULN), je třeba pro potvrzení výsledků provést nové měření

za 5 až 7 dnů.

Před zahájením léčby

Před zahájením léčby simvastatinem nebo před zvýšením dávky je třeba vždy

pacientyupozornit na nebezpečí myopatie a na to, aby neprodleně hlásili jakoukoli

nevysvětlenou bolest, citlivost nebo slabost svalů.

Zvýšenou opatrnost je nutno zachovávat u pacientů, u nichž se vyskytují faktory,

zvyšující riziko rabdomyolýzy.

Aby byla k dispozici referenční hodnota, je třeba zjistithodnotu CK před zahájením

léčby v těchto případech:

stáří(věk nad65let)

ženské pohlaví

poškození ledvin

nekontrolovaná hypotyreóza

osobní nebo rodinná anamnéza dědičných svalových poruch

anamnéza toxického poškození svalůpřiléčbě statinynebo fibráty

nadměrné požívání alkoholu

V těchto případech je třeba zvážit, zda možný prospěch z léčbypřevažuje nad

možnýmirizikya je vhodné pacientyklinicky monitorovat. V případě anamnézy

toxického poškození svalů přiléčbě fibrátynebo statiny lze velmi opatrně zahájit

léčbu jiným lékem stejné skupiny. Pokud jsou hodnotyCK před zahájením léčby

významně zvýšeny(přes pětinásobek ULN), nelze léčbu zahájit.

Vprůběhu léčby

Pokud se v průběhu léčbystatinem u pacientavyskytne svalovábolest, slabost nebo

křeče, je nutno změřit hladinu CK. Pokud se zjistívýznamné zvýšení této hladiny

(přes pětinásobek ULN), aniž došlo k těžké fyzické námaze, je nutno léčbu ukončit.

Pokud jsou svalové příznaky závažné a působí každodenní obtíže, je nutno zvážit

přerušení léčbyivpřípadě, že hladinyCKjsou nižšínež pětinásobek ULN. V případě

jakéhokoli podezření na myopatiije nutno přerušit léčbu.

Pokud došlo k ústupu příznaků a návratu hladin CK k normálním hodnotám, lze

zvážit obnoveníléčbystejným statinem nebo podávání jiného statinu v nejnižší dávce

a za pečlivého monitorování stavu pacienta.

Vyšší incidence myopatiebyla pozorována u pacientů léčených dávkou 80 mg (viz

bod 5.1). Doporučuje se provádět pravidelná měření CK, protože mohou pomoci

odhalit subklinické případy rozvíjející se myopatie. Nenínicméně nijak zaručeno, že

tento monitoring zabrání rozvoji myopatie.

Léčbu simvastatinem je třeba dočasně přerušit několik dní před rozsáhlejším

chirurgickým zákrokem a v případech akutního onemocnění nebo stavu, kterýje

nutno řešit chirurgickým zákrokem.

Opatřeníke snížení rizika myopatie v důsledku lékových interakcí(viz rovněž bod

4.5)

Riziko myopatie a rabdomyolýzyse významně zvyšuje při současném podávání

silných inhibitorů CYP3A4 (např. itrakonazolu, ketokonazolu, posakonazolu,

erythromycinu, klarithromycinu, telithromycinu, inhibitorů proteázyHIV(nelfinavir)

a nefazodonu) a také gemfibrozilu,danazolua cyklosporinu (viz bod 4.2).

Riziko myopatie a rabdomyolýzyserovněž zvyšuje při současném podávání jiných

fibrátůneboamiodaronu nebo verapamilu s vyššími dávkami simvastatinu (viz body

4.2 a 4.5). Kezvýšení rizika dochází také při současném podávání diltiazemunebo

amlodipinuse simvastatinem v dávce 80 mg(viz body4.2 a 4.5). Riziko myopatie,

včetně rabdomyolýzy, se může zvyšovat při současném podání fusidové kyseliny a

statinů (viz bod 4.5).

Sohledemna inhibici CYP3A4,je současné podávání simvastatinu s itrakonazolem,

ketokonazolem, posakonazolem,inhibitoryHIV-proteázy(například nelfinavirem),

erythromycinem, klarithromycinem, telithromycinemnebo nefazodonem je

kontraindikováno (viz body4.3 a 4.5). Pokud je léčba itrakonazolem, ketokonazolem,

posakonazolem,erythromycinem, klarithromycinemnebo telithromycinem

nevyhnutelná, je nutné vtéto době přerušit léčbu simvastatinem. Při kombinované

léčbě simvastatinem spolu s jinými slabšími inhibitoryCYP3A4(flukonazol,

cyklosporin, verapamil, diltiazem)(viz body4.2 a 4.5) je třeba zachovávat opatrnost.

V průběhu léčby simvastatinemje třeba se vyvarovatpodávánígrapefruitovéšťávy.

Dávka simvastatinu u pacientů současně léčených cyklosporinem,danazolemnebo

gemfibrozilemnemápřesáhnout 10 mg denně. Pokud léčebnýpřínos kombinované

terapie s gemfibrozilems velkou pravděpodobností nepřeváží zvýšené riziko, není

vhodné používat tuto kombinaci. Při kombinované léčbě simvastatinem v dávce10

mg denněspolu s jinými fibráty(s výjimkou fenofibrátu), danazolemnebo

cyklosporinem je třeba pečlivě zvážitléčebnýpřínos dané kombinace ve srovnání

smožnými riziky (viz body4.2 a 4.5).

Připodávání fenofibrátuse simvastatinem je třeba zachovávat opatrnost, protože

každýz těchto léků může vyvolat myopatiii přimonoterapii.

Pokud léčebnýpřínos kombinované terapie simvastatinem v dávce vyšší než 20 mg

denněspolu s amiodaronem nebo verapamilem s velkou pravděpodobností nepřeváží

zvýšené riziko myopatie, není vhodnépoužívat tyto kombinace (viz body4.2 a 4.5).

Kombinovanémupodávání simvastatinu v dávkách vyšších než je 40 mgdenněspolu

sdiltiazememnebo amlodipinem je vhodné se vyhnout svýjimkou případů, kdy

klinickýpřínos pravděpodobně převáží zvyšené riziko myopatie (viz body4.2. a 4.5.)

Vzácné případy myopatie/rabdomyolýzy bylyspojeny se souběžným podáváním

sinhibitory HMG-CoA reduktázya dávkami niacinu (kyselinynikotinové) majícími

vliv na hladinylipidů (≥ 1g denně) vzhledemktomu, že oba přípravkymohou

myopatiizpůsobit ipokud jsou použityvrámcimonoterapie.

Lékaři podávající kombinovanou léčbu simvastatinem a dávkami niacinu (kyseliny

nikotinové) majícími vliv na hladiny lipidů (≥ 1g denně) nebo přípravkysobsahem

niacinumajípečlivě zvážit možné přínosya rizika pro pacienta amajípacienta

pečlivě monitorovat pro případ vzniku příznakůjako jsou svalovábolest, citlivost

svalů, slabost, zejména během úvodních měsíců léčby a vsituacích,kdydocházíke

zvyšovánídávky kteréhokoliv zvýše uvedených přípravků.

Prozatimní analýza probíhajících klinických studií provedená nezávislou komisí pro

bezpečnost identifikovala vyšší než očekávanou incidenci myopatie u pacientů čínské

národnosti, kteří užívali simvastatin 40 mg a kyselinu nikotinovou/laropripant

2000mg/40mg. Proto je nutné dbát opatrnosti při podávání simvastatinu (zejména

vdávkách 40 mg a vyšších) pacientům čínské národnosti spolu s dávkami niacinu

(kyseliny nikotinové) majícími vliv na hladinylipidů (≥ 1g denně) nebo přípravky

sobsahem niacinu. Vzhledem ktomu, že riziko myopatie u statinů je závislé na

dávce, užívání simvastatinuvdávce 80mg denně spolu s dávkami niacinu (kyseliny

nikotinové) majícími vliv na hladiny lipidů (≥ 1g denně) nebo přípravkysobsahem

niacinu se u pacientů čínské národnosti nedoporučuje. Není známo, zda se podobně

zvýšené riziko myopatie týká ijiných asijských národností vpřípadech kdyjsou

léčeny simvastatinem spolu s dávkami niacinu (kyseliny nikotinové) majícími vliv na

hladinylipidů (≥ 1g denně) nebo přípravky sobsahem niacinu.

Pokud je kombinovaná léčba nezbytná, pacientiléčeni kyselinou fusidovou

vkombinaci se simvastatinem musí být pečlivě monitorováni(viz bod 4.5.). Je možné

zvážit dočasné přerušení léčby simvastatinem.

Účinky na játra

V klinických studiích bylo u několika dospělých pacientů, jimž byl podáván

simvastatin, pozorováno výrazné přetrvávající zvýšení (na více než trojnásobek ULN)

sérových transamináz. Po přerušení nebo ukončení léčbytímto lékemu těchto jedinců

obvykle hladinytransamináz zvolna klesaly na úroveň před léčbou.

Doporučuje se provést funkční jaterní testyještěpřed zahájením léčby a poté je

opakovat, pokud je to klinickyindikováno. U pacientů, u nichž se dávka upraví na 80

mg, je třeba provést dodatečné testypřed úpravou dávky a po 3 měsících od úpravya

poté je pravidelně opakovat (např. každého půl roku) vprvním roce léčby. Zvláštní

pozornost je nutno věnovat pacientům, u nichž dojde ke zvýšení hladin sérových

transamináz, u nichž je nutno měření včas opakovat a později provádět častěji. Jestliže

hladinytransamináz vykazují progresi, zvláště pokud se zvýšína trojnásobek ULN a

přetrvávají,máse simvastatin vysadit.

Lék je třeba užívat opatrně u pacientů, kteří konzumují značná množství alkoholu.

Stejně jako v případě ostatních hypolipidemik, bylo po léčbě simvastatinem hlášeno

středně závažné (méně než na trojnásobek ULN) zvýšení hladin sérových

transamináz. Tyto změny se objevilybrzypo zahájeníléčbysimvastatinem, byly

často přechodného rázu, nebyly doprovázenyžádnýmipříznaky a léčbu nebylo nutno

přerušit.

Intersticiálníplicníonemocnění

Připoužitístatinů bylyhlášeny případy intersticiálního plicního onemocnění, zejména

přidlouhodobé léčbě (viz bod 4.8). Příznaky tohoto onemocnění mohou zahrnovat

dušnost, neproduktivní kašel a zhoršení celkového stavu (únava, pokles hmotnosti a

horečka). Pokud je podezření na toto intersticiální plicní onemocnění,je třeba léčbu

statiny ukončit.

Tento léčivý přípravek obsahuje laktózu. Pacientise vzácnou dědičnou intolerancí

galaktózy,Lappovýmdeficitem laktázynebo malabsoprcí glukózy-galaktózynemají

tento přípravek užívat.

Použitíu dětía dospívajících (10-17 let věku)

Bezpečnost a účinnost simvastatinu u pacientů ve věku 10-17 let s heterozygotní

familiární hypercholesterolémií byla vyhodnocena v kontrolovaných klinických studií

u dospívajících chlapců Tanner vývojový stupeň II a výše, a dívek, které byly

nejméně jeden rok po menarche. Pacientiléčení simvastatinem mělipodobný profil

nežádoucíchúčinkůjako pacientiléčení placebem.Dávkyvyšší než 40 mg nebyly u

této populace zkoumány. V této omezené kontrolované studii, nebyl nalezen žádný

zjistitelný vliv na růst nebo sexuální zráníudospívajících chlapců a dívek, nebo

jakýkolivliv na délku menstruačního cyklu u dívek. (Viz body4.2, 4.8 a 5.1.)

Mladistvé ženymajíbýtpoučenyo vhodných antikoncepčních metodách

použitelných během terapie simvastatinem (viz body4.3 a 4.6). U pacientů ve věku

<18 let, nebyla účinnost a bezpečnost studována po dobu delší než 48 týdnů a

dlouhodobývliv na fyzický, psychickýa sexuálnívývojneníznám. Simvastatin nebyl

studován u pacientů mladších 10 let věku, aniupre-pubertálníchdětía dívekpřed

první menstruací.

4.5 Interakce sjinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Interakční studie byly provedeny pouze u dospělých

Farmakodynamické interakce

Interakce s hypolipidemickými léčivými přípravky, které mohou při monoterapii

vyvolat myopatii

Riziko myopatie, včetně rabdomyolýzy, se zvyšuje přisoučasném podávánífibrátů).

Dochází také k farmakokinetickéinterakcis gemfibrozilemvedoucí ke zvýšení

plasmatických hladin simvastatinu(viz dáleFarmakokinetické interakcea v bodech

4.2 a 4.4).Neexistuje žádný důkaz, že při současném podávání simvastatinu a

fenofibrátu přesahuje riziko myopatie součet rizik připodáníjednotlivých léků.U

jinýchfibrátů nejsou k dispozici dostatečné údaje o farmakovigilanci a o

farmakokinetice.Byly pozoroványvzácné případy myopatie/rabdomyolýzy při

současném podávání simvastatinu sdávkaminiacinu (kyselinynikotinové) majícími

vliv na hladinylipidů (≥ 1g denně) (viz bod 4.4).

Farmakokinetickéinterakce

Doporučení pro preskribci týkající se látek vyvolávajících interakce uvádí tabula níže

(další podrobnosti jsou vtextu; viz také části 4.2, 4.3 a 4.4).

Interakce sjinými léčivými přípravky související se zvýšeným rizikem

myopatie/rabdomyolýzy

Léky vyvolávající interakce Doporučení pro preskribci

Silné inhibitoryCYP3A4

Itrakonazol Kontraindikoványse simvastatinem

Ketokonazol

Posakonazol

Erythromycin

Klarithromycin

Telithromycin

InhibitoryHIVproteázy(např. nelfinavir)

Nefazodon

Gemfibrozil Nedoporučuje se podávat se

simvastatinem, ale vpřípadě nutnosti

nepřekračovat dávku simvastatinu 10 mg

denně.

Cyklosporin

Danazol

Další fibráty(kromě fenofibrátu) Nepřekračovat dávku simvastatinu 10 mg

denně

Amiodaron

Verapamil Nepřekračovat dávku simvastatinu 20 mg

denně

Diltiazem

Amlodipin Nepřekračovat dávku simvastatinu 40 mg

denně

Fusidová kyselina Pacientimusíbýt pečlivě sledováni. Je

možné zvážit dočasné přerušení podáváni

simvastatinu.

Grapefruitová štáva Vyvarovatse podáváníse simvastatinem

Účinek jiných léčivých přípravků na simvastatin

Interakce, kterých se účastníinhibitoryCYP3A4

Simvastatin je substrátem cytochromu P450 3A4. Silné inhibitorycytochromu P450

3A4 zvyšují riziko myopatie a rabdomyolýzyzvýšenímplasmatických koncentrací

inhibitorů HMG-CoA reduktázyvprůběhu léčbysimvastatinem. Mezi tyto inhibitory

patříitrakonazol, ketokonazol, posakonazol, erythromycin, klarithromycin,

telithromycin,inhibitoryHIV-proteázy(např. nelfinavir)anefazodon. Současné

podávání itrakonazolu vyvolalo více než desetinásobné zvýšení expozice kyselinou

simvastatinovou (aktivní metabolitbeta-hydroxykyseliny).Telithromycin vyvolal

jedenáctinásobné zvýšení expozice kyselinou simvastatinovou.

Současné podávánísimvastatinu s intrakonazolem, ketokonazolem, posakonazolem,

inhibitoryHIV-proteázy(např. nelfinavirem),erythromycinem, klarithromycinem,

telihtromycinem a nefazodonemje proto kontraindikováno. Pokud neexistuje žádná

jiná možnost, než léčba itrakonazolem, ketokonazolem,posakonazolem,

erythromycinem, klarithromycinemnebo telithromycinem, je nutné vtéto době

přerušit léčbu simvastatinem. Opatrnost je třeba při kombinované léčbě simvastatinem

spolu s některými jinými slabšími inhibitoryCYP3A4:flukonazolem,

cyklosporinem, verapamilemnebodiltiazemem(viz body4.2 a 4.4).

Flukonazol

Přisoučasném podávání simvastatinu a flukonazolu byly pozoroványvzácné případy

rabdomyolýzy (viz bod 4.4.).

Cyklosporin

Riziko myopatie/rabdomyolýzy se přisoučasném podávání cyklosporinu zvyšuje,

zejména přivyšších dávkách simvastatinu (viz body4.2 a 4.4). Proto přisoučasném

podávání cyklosporinunemajídávkysimvastatinu přesáhnout 10 mg denně. Ačkoli

mechanismus této interakce není plně objasněn, bylo u cyklosporinu prokázáno, že

zvyšuje AUCinhibitorů HMG-CoA reduktázy. Zvýšení AUCkyseliny simvastatinové

je pravděpodobně částečně v důsledku inhibice CYP3A4.

Danazol

Přisoučasném podávání danazolu svyššími dávkami simvastatinu je riziko myopatie

a rabdomyolýzy zvýšeno (viz body4.2 a 4.4).

Gemfibrozil

Gemfibrozil zvyšuje AUC kyseliny simvastatinové 1,9-násobně, možná v důsledku

inhibiceglukuronidačnícestybiotransformace (viz body4.2 a 4.4).

Amiodaron

Riziko myopatie a rabdomyolýzyse zvyšuje při současnémpodáváníamiodaronu

spolu s vyššími dávkami simvastatinu (viz bod 4.4). V klinické studii byla myopatie

hlášena u 6 % pacientů, léčených simvastatinem v dávce 80 mg a amiodaronem.

Dávka simvastatinu proto nemápřekročit 20 mg denně u pacientů léčených současně

amiodaronem, pokud klinický přínos nepřevýší zvýšené rizikomyopatie a

rabdomyolýzy.

Blokátory kalciového kanálu

Verapamil

Riziko myopatie a rabdomyolýzyse zvyšuje při současném podáváníverapamilu

spolu sesimvastatinemvdávkách 40 mg nebo 80 mg(viz bod 4.4). Ve

farmakokinetickéstudiivedlo současné podávání verapamilu ke 2,3 násobnému

zvýšení expozicekyselinousimvastatinovou, zřejmě částečněkvůli inhibici CYP3A4.

Dávka simvastatinu proto nemápřekročit 20 mg denně u pacientů léčených současně

verapamilem, pokud klinický přínos nepřevýší zvýšené rizikomyopatie a

rabdomyolýzy.

Diltiazem

Riziko myopatie a rabdomyolýzy se zvyšuje při současném podávánídiltiazemuse

simvastatinem vdávce 80 mg(viz bod 4.4).Riziko myopatie u pacientů léčených

simvastatinem v dávce 40 mg není zvýšeno při současném podávání diltiazemu (viz

bod 4.4). Ve farmakokinetické studii vedlo současné podávání s diltiazemem k 2,7-

násobnému zvýšení expozice kyselinou simvastatinovou,pravděpodobně v důsledku

inhibice CYP3A4.Proto při současném podávánídiltiazemu nemajídávky

simvastatinu přesáhnout 40 mg denně,pokud léčebnýpřínos s velkou

pravděpodobností nepřeváží zvýšené rizikomyopatiea rabdomyolýzy.

Amlodipin

Riziko myopatie se zvyšuje při současném podáváníamlodipinuspolu se

simvastatinemvdávce 80 mg.Riziko myopatie u pacientů užívajících simvastatin

vdávce 40 mg se přisoučasném podáváni amlodipinu nezvyšuje.Ve

farmakokinetickéstudiivedlo současné podávání amlodipinu k1,6 násobnému

zvýšení expozicekyselinousimvastatinovou. Dávka simvastatinu proto nemá

překročit 40 mg denně u pacientů léčených současně amlodipinem, pokud klinický

přínos nepřevýší zvýšené riziko myopatie a rabdomyolýzy.

Niacin (kyselina nikotinová)

Byly pozoroványvzácné případy myopatie/rabdomyolýzypokud bylsimvastatin

podáván spolu s dávkami niacinu (kyseliny nikotinové) majícími vliv na hladiny

lipidů (≥ 1g denně).Ve farmakokinetickéstudiivedlo podáníjednorázové dávky2g

kyseliny nikotinové sprodlouženým uvolňováním spoluse simvastatnemvdávce 20

mg ke středněvýznamnému zvýšení AUC simvastatinu a kyselinysimvastatinovéa

plazmatických koncentrací kyseliny simvastatinové.

Fusidová kyselina

Riziko myopatiemůže být zvýšenopřisoučasném podávánífusidové kyselinyspolu

sestatiny včetněsimvastatinu. Bylyhlášeny ojedinělé případy rabdomyolýzy

vsouvislostise simvastatinem. Je možné zvážit dočasné přerušení podávání

simvastatinu. Pokud je to nezbytné, je nutné pacientyléčené současně simvastatinem

a kyselinou fusidovou pečlivě monitorovat (viz bod 4.4.).

Grapefruitová šťáva

Grapefruitová šťáva inhibuje cytochromP450 3A4. Současnýpříjemvelkého

množství grapefruitové šťávy(přes 1 litr denně) a simvastatinu vedlo k 7-násobnému

zvýšení expozice kyselinou simvastatinovou. Příjem 240 ml grapefruitové šťávy ráno

a simvastatinu večer vedlo k 1,9-násobnému zvýšení. Proto je třeba zamezit podávání

grapefruitové šťávyu pacientů léčených simvastatinem.

Kolchicin

Přisoučasném podávání simvastatinu a kolchicinu pacientům srenální insuficiencí

bylyhlášeny případy myopatie a rabdomyolýzy. U takovýchto pacientů se doporučuje

pečlivé monitorování .

Rifampicin

Protože je rifampicin silnýinduktor CYP3A4, může u pacientů na dlouhodobé léčbě

rifampicinem (například u tuberkulózy) dojít ke ztrátě účinku simvastatinu. Ve

farmakokinetické studii na zdravých dobrovolnících došlo kpoklesu AUC kyseliny

simvastatinové vplazmě o 93% přisoučasném podání rifampicinu.

Účinek simvastatinu na farmakokinetiku jiných léčivých přípravků

Simvastatin nemá inhibiční účinek na cytochromP450 3A4. Proto se nepředpokládá,

že bypřiléčbě simvastatinem došlo k ovlivnění plasmatických hladin látek

metabolizovaných prostřednictvím cytochromu P450 3A4.

Perorální antikoagulancia

Ve dvou klinických studiích, jedné u zdravých dobrovolníků a druhé u pacientů s

hypercholesterolémií, simvastatin v dávce 20 až 40 mg denně vyvolallehké zvýšení

účinku kumarinových antikoagulancií: protrombinový čas, uváděný v jednotkách INR

(International Normalized Ratio), sezvýšil z výchozí hodnoty 1,7 na 1,8 ve studii s

dobrovolníky a z 2,6 na 3,4 ve studii s pacienty.Bylyhlášeny velmi vzácné případy

zvýšení INR. U pacientů, užívajících kumarinová antikoagulancia, je třeba stanovit

protrombinovýčas před zahájením léčby simvastatinem a toto stanovení je nutno v

časné fázi léčby opakovat dostatečně často, abyse zajistilo, že nedochází k významné

změně protrombinového času. Jakmile se zjistístabilní hodnotyprotrombinového

času, lze tento parametr monitorovat v intervalechobvykle doporučených pro

pacientyužívající kumarinová antikoagulancia. Pokud se dávka simvastatinu změní

nebo dojde k přerušení léčby, je nutno opakovat stejný postup. Léčba simvastatinem

nebyla u pacientů, kteří neužívali antikoagulancia, doprovázena krvácením ani

změnami protrombinového času.

4.6 Těhotenství a kojení

Simvastatin je kontraindikován během těhotenství a kojení (viz bod 4.3).

Těhotenství

Bezpečnost simvastatinu u těhotných žen není známa. U těhotných žen nebyly

provedeny žádné kontrolované klinické studie se simvastatinem. Existují zprávy, že

vevzácných případech došlo k vrozeným anomáliím po nitroděložní expozici

inhibitoryHMG-CoA reduktázy. V analýze přibližně 200 prospektivně sledovaných

těhotenství, kdyvprvnímtrimestru došlo k expozicisimvastatinem nebo jiným

strukturálně podobným inhibitorem HMG-CoA reduktázy, se však ukázalo, že výskyt

vrozených anomáliíbylsrovnatelnýs normálnípopulací. Počet těhotných žen v této

analýze byl ze statistického hlediska dostatečný, aby vyloučil 2,5-násobnýa vyšší

nárůst výskytu vrozených anomálií ve srovnání s normální populací.

Ačkolineexistují důkazy, že výskyt vrozených anomálií u dětípacientek užívajících

simvastatin nebo jinýstrukturálně podobný inhibitor HMG-CoA reduktázy se liší od

výskytu v normální populaci, může podávání simvastatinu těhotné ženě snižovat u

plodu hladiny mevalonátu, kterýje prekursorempřibiosyntéze cholesterolu.

Ateroskleróza je chronický proces a pouhé přerušení léčbyhypolipidemikyběhem

těhotenství bynemělomítvelký vliv na dlouhodobá rizika spojená s primární

hypercholesterolémií. Simvastatinnesmíužívat těhotné ženyaniženy, které chtějí

otěhotnět čiu nichž existuje podezření na těhotenství. Léčbu simvastatinem je třeba

přerušit po dobu těhotenství čidokud se u ženynevyloučítěhotenství. (viz bod 4.3.).

Kojení

Není známo, zda jsou simvastatin nebo jeho metabolityvylučovány do mateřského

mléka. Vzhledem k tomu, že se do mateřského mléka vylučuje mnoho látek a

vzhledem k potenciálním závažným nežádoucím reakcím,nesmíženyužívající

simvastatinkojitsvé děti (viz bod 4.3).

4.7 Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Simvastatin nemá žádné nebo jen zanedbatelné účinky na schopnost řídit a obsluhovat

stroje.Přiřízenía obsluze strojů je však třeba vzít v úvahu, že podle poregistračních

zkušeností dochází vzácně k závrati.

4.8 Nežádoucí účinky

Nežádoucíúčinky uvedené dále, které byly hlášenyvklinických studiích a/nebo které

jsou známy z poregistračních zkušeností, jsou klasifikovány podle četnostivýskytu na

základě rozsáhlých, dlouhodobých, placebem kontrolovaných klinických studií včetně

studie HPS, které se účastnilo 20536 pacientů a 4S, které se účastnilo 4 444 pacientů

(viz bod 5.1). Ve studii HPS byly zaznamenány pouze závažné nežádoucíúčinky,

jako je myalgie, zvýšení sérových transamináz a CK. Ve studii 4S byly zaznamenány

všechnynežádoucíúčinkyuvedené dále. V případě, že došlo k spontánnímu hlášení

nežádoucího účinku s dostatečně doloženou příčinnou souvislostía přitomvýskyt

tohoto nežádoucího účinku při léčbě simvastatinem byl nižší nebo stejný jako při

podávání placeba, je klasifikován jako “vzácný”.

Ve studii HPS (vizbod5.1), které se účastnilo 20 536 pacientů léčených 40 mg

simvastatinu denně (n = 10 269) nebo placebem (n =10 267), byly bezpečnostní

profily ve skupině léčené simvastatinem 40 mg a ve skupině léčené placebem

srovnatelné po dobu 5 let. Vysazení léčby kvůli nežádoucím účinkům bylo v obou

skupinách srovnatelné (u 4,8 % pacientů léčených simvastatinem 40 mg ve srovnání s

5,1 % pacientů ve skupině léčené placebem).Výskyt myopatie bylupacientů

léčených simvastatinem 40 mg nižší než 0,1 %.Kezvýšení sérových transamináz

(na více než trojnásobek ULN, což bylo potvrzeno opakovaným testem) došlo u 0,21

% (n = 21)pacientů léčených simvastatinem 40 mg ve srovnání s 0,09 % (n = 9)

pacientů ve skupině léčené placebem.

Dětia dospívající (10-17 let věku)

V 48-týdenní studii zahrnující dětia mládež (chlapci Tanner vývojový stupeňII a

výše a dívky, které bylynejméně jeden rok po-menarche) ve věku 10-17 let s

heterozygotnífamiliárníhypercholesterolémií(n = 175), byla bezpečnost a

snášenlivost u skupinyléčené simvastatinem obecně podobná jako u skupinyléčené

placebem. Dlouhodobé účinky na fyzické, duševní a sexuální dozrávání nejsou

známy.Neník dispozicidostatek údajů o léčbě trvající déle než 1 rok (viz body4.2,

4.4 a 5.1.)

Výskyt nežádoucích účinků je rozdělen následujícím způsobem: velmi časté (>1/10);

časté (≥1/100, <1/10); méně časté (≥1/1 000, <1/100);vzácné (≥1/10 000, <1/1 000);

velmi vzácné (<1/10 000), případy sneznámou frekvencí výskytu (kterou nelze na

základě dostupných dat odhadnout)

Poruchykrve a lymfatického systému

Vzácné:anémie

Psychiatrické poruchy:

Velmi vzácné: nespavost

Neznámá četnost: deprese

Poruchynervového systému:

Vzácné:bolestihlavy, parestézie, závratě, periferní neuropatie,

Velmi vzácné: poruchypaměti

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy:

Neznámá četnost: intersticialní plicní onemocnění(viz bod 4.4)

Gastrointestinální poruchy:

Vzácné:zácpa, abdominální bolest,flatulence, dyspepsie, průjem, nausea, zvracení,

pankreatitida

Poruchyjater a žlučových cest:

Vzácné:hepatitida/žloutenka

Velmi vzácné: jaterníselhání

Poruchykůže a podkožnítkáně:

Vzácné:exantém, svědění, alopecie

Poruchysvalové a kosternísoustavya pojivové tkáně:

Vzácné:myopatie(včetně myozitidy), rabdomyolýzasnebo bez akutního renálního

selhání(viz bod 4.4), myalgie, svalové křeče

Vklinické studii byla myopatie častá u pacientůléčených simvastatinem vdávce 80

mg denně ve srovnání spacientyléčenými dávkou 20 mg denně (1,0% versus 0,02%).

Poruchyreprodukčního systému a prsu

Neznámá četnost: erektilní dysfunkce

Celkové poruchyareakcevmístě aplikace:

Vzácné:astenie

Vzácně byl hlášen zřejmýsyndrompřecitlivělosti,kterýse vyznačoval některými z

následujících příznaků: angioedém,syndrompodobný lupusu, revmatická

polymyalgie, dermatomyozitida, vaskulitida, trombocytopenie, eozinofilie, zvýšení

ESR, artritida a artralgie, kopřivka, fotosensitivita, horečka, zrudnutí, dušnost a

nevolnost.

Vyšetření:

Vzácné: zvýšení sérových transamináz(alaninaminotransferázy,

aspartataminotransferázy,γ-glutamyltranspeptidázy) (viz bod 4.4), zvýšení alkalické

fosfatázy, zvýšenísérovýchhladin CK (viz bod 4.4).

Přiléčbě některými statiny bylyhlášenynásledujícídalšínežádoucíúčinky:

Poruchyspánku včetně nočních můr

Výpadky paměti

Sexuální dysfunkce

4.9 Předávkování

Dosud bylo hlášeno několik případů předávkování; maximální přijatá dávka byla 3,6

g. Všichni pacientise zotavili bez následků. V případě předávkování neexistuje žádná

specifická léčba. Je třeba přijmout symptomatickáa podpůrná opatření.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina:inhibitoryHMG-CoA reduktázy

ATC kód: C10A A01

Po perorálním podání se simvastatin, což je inaktivnílakton, hydrolyzuje v játrech na

příslušnou formu beta-hydroxykyseliny, která je silným inhibitorem HMG-CoA

reduktázy(3 hydroxy-3 methylglutaryl CoA reduktázy). Tento enzym katalyzuje

přeměnu HMG-CoA na mevalonát, což je časnýa rychlost určující krok v biosyntéze

cholesterolu.

Ukázalo se, že simvastatin snižuje jak normální, tak zvýšené hladiny LDL-C.LDL je

vytvářen z lipoproteinu s velminízkou hustotou (very-low-densitylipoprotein-

VLDL) a je katabolizován především pomocíreceptorů s vysokou afinitou k LDL.

Mechanismus účinku simvastatinu na snížení LDL může zahrnovat jak snížení

hladinyVLDL-cholesterolu (VLDL-C), tak indukci receptoru pro LDL, což vede ke

snížení tvorbya zvýšeníkatabolismu LDL-C.Běhemléčbysimvastatinem rovněž

dochází k významnému poklesu hladiny apolipoproteinu B. Simvastatin kromě toho

mírně zvyšuje hladinu HDL-C a snižuje plasmatickou hladinu triglyceridů (TG).

Výsledkem těchto změn je snížení poměru celkového C vůči HDL-C a LDL-C vůči

HDL-C.

Vysoké riziko ischemické chorobysrdeční nebo existence ischemické choroby

srdeční

Ve studii Heart Protection Study(HPS) se hodnotilyúčinkyléčby simvastatinem u 20

536 pacientů (ve věku 40 až 80 let) s hyperlipidémiínebo bez nía s ischemickou

chorobou srdeční, jiným okluzním arteriálním onemocněním nebo s diabetes mellitus.

V této studii bylo 10 269 pacientů léčeno simvastatinem 40 mg denně a 10 267

pacientů bylo léčeno placebempo dobu průměrně 5 let. Před zahájením studie mělo 6

793 pacientů (33 %) hodnotyLDL-C nižší než 116 mg/dl; 5063 pacientů (25 %) mělo

hodnotymezi116 mg/dl a 135 mg/dl; a 8 680 pacientů (42 %) mělo hodnotyvyšší

než 135 mg/dl.

Léčba simvastatinemvdávce 40 mg denně významně snižovala riziko celkové

mortalityve srovnání s placebem (1328 [12,9 %] u pacientů léčených simvastatinem

oproti1507 [14,7 %] u pacientů léčených placebem; p = 0,0003), v důsledku 18 %

snížení mortalityna srdeční onemocnění(587 [5,7 %] oproti707 [6,9 %]; p = 0,0005;

absolutní snížení rizika 1,2 %). Snížení mimovaskulární mortalitynebylo statisticky

významné. Simvastatin také snížil riziko závažné koronární příhody(souhrnný

výslednýukazatel, skládající se z nefatálního IM a z úmrtína ischemickou chorobu

srdeční-ICHS) o 27 % (p < 0,0001). Simvastatin snížil také nutnost provedení

koronárních revaskularizačních postupů (včetně koronárního arteriálního bypassu

nebo perkutánní transluminální koronární angioplastiky)o 30 % (p < 0.0001) a

periferních nebo jiných nekoronárních revaskularizačních postupů o16 % (p = 0,006).

Simvastatin rovněž snížil riziko mozkové mrtvice o 25 % (p < 0,0001), což bylo

způsobeno snížením rizika ischemické příhodymozkové o 30 % (p < 0,0001). Navíc

v podskupině pacientů sdiabetem,simvastatin snížil riziko makrovaskulárních

komplikacívčetně periferních revaskularizačních postupů (chirurgického zákroku

nebo angioplastiky), amputacídolních končetin nebo ulcerací dolních končetin o 21

% (p =0,0293). Snížení všech těchto příhod bylo podobné ve všech sledovaných

podskupinách pacientů včetně skupin pacientů netrpících koronárním onemocněním,

avšak trpících onemocněnímcerebrovaskulárním nebo onemocněním periferních

arterií, stejně jako ve skupiněmužů a skupině žen, skupině pacientů při zahájení

studie mladších než 70 let a skupině pacientů starších než 70 let, ve skupině pacientů s

hypertenzí i bez ní a také ve skupině pacientů, kteří měli na začátku studie hladinu

LDL cholesterolu nižší než 3,0 mmol/1.

Ve studii Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S) byl hodnocen účinek léčby

simvastatinem na celkovou mortalitu u 4 444 pacientů s ICHS a výchozí hodnotou

celkového cholesterolu 212 až 309 mg/dl (5,5 až 8,0 mmol/l). V této multicentrické,

randomizované, dvojitě slepé, placebemkontrolované studii byli pacientis anginou

pectoris nebo prodělaným infarktemmyokardu (IM) léčeni dietou, standardní péčí a

buď simvastatinem v dávce 20 až 40 mg/den (n = 2221) nebo placebem (n = 2223) po

průměrnou dobu 5,4 let. Simvastatin snížil riziko úmrtí o 30 % (absolutní snížení

rizika o 3,3 %).Riziko úmrtína ICHS se snížilo o 42 % (absolutní snížení rizika o

3,5 %). Simvastatin snížil i riziko závažné koronární příhody (úmrtí na ICHS plus v

nemocnici ověřenýa němýnefatální IM) o 34 %. Simvastatin dále významně snížil

riziko fatálních a nefatálních cerebrovaskulárních příhod (cévní mozková příhoda plus

tranzientníischemická ataka) o 28 %. Mezi skupinami nebyl žádný statisticky

významný rozdíl v nekardiovaskulárnímortalitě.

StudieStudy of the Effectiveness of Additional Reductions in Cholesterol and

Homocysteine (SEARCH)hodnotila účinnost simvastatinu 80 mg versus 20 mg

(střednídoba sledování6,7 roku) na významné kardiovaskulární příhody(zahrnující

fatálníischemickou chorobusrdeční nefatální infarkt myokardu, koronarní

revaskularizaci, nefatální nebo fatální cévní mozkovou příhodunebo periferní

revaskularizaci)u 12064 pacienů sanamnézou infarktu myokardu. Mezioběma

skupinami nebyl pozorován významný rozdíl vincidenci významných

kardiovaskulárních příhod. Simvastatin 20 mg(n = 1553; 25,7 %) vs. Simvastatin 80

mg (n = 1477; 24,5 %); RR 0,94, 95 % CI: 0,88 až 1,01. Absolutní rozdíl v LDL-C

mezi oběma skupinami v průběhu studie činil 0,35 ± 0,01 mmol/l. Bezpečnostní profil

byl u obou skupin podobný s vyjímkou myopatie jejíž incidence byla přibližně 1,0% u

simvastatinu 80 mg versus 0,02% u simvastatinu 20 mg. Přibližně k polovině případů

myopatie došlo běhemprvního roku léčby.Incidence myopatie běhemkaždého

následujícího roku léčby činila přibližně 0,1%.

Primární hypercholesterolémie a kombinovaná hyperlipidémie

Ve studiích porovnávajících účinnost a bezpečnost simvastatinu v dávce 10, 20, 40 a

80 mg denně u pacientů s hypercholesterolémií došlo kprůměrnému snížení LDL-C o

30, 38, 41 a 47 %.Ve studiích porovnávajících účinnost a bezpečnost simvastatinu v

dávce 40 a 80 mg u pacientů s kombinovanou (smíšenou) hyperlipidémií došlo k

průměrnému sníženítryglyceridů o 28 a 33 % (u placeba: 2%)a k průměrnému

zvýšení hladiny HDL-C o 13 a 16 %(u placeba: 3 %).

Klinické studie u dětí a dospívajících (10-17 let věku)

Ve dvojitě-zaslepené, placebem-kontrolované studii bylo 175 pacientů (99 chlapců

Tanner vývojovýstupeň II a výše a 76 dívek, které byly nejméně jeden rok po

menarche) ve věku 10-17 let (průměrný věk 14,1 roků) s heterozygotnífamiliární

hypercholesterolémií (heFH),byli randomizováni do skupiny léčené simvastatinem

nebo placebem po dobu 24 týdnů (základnístudie). Zařazenído studiebylo

podmíněnovýchozí LDL-C na úrovni mezi 160 a 400 mg / dl a alespoň jednoho

rodiče s LDL-C na úrovni> 189 mg / dl. Dávka simvastatinu (jednou denně večer)

byla10 mg za prvních 8 týdnů, 20 mg za druhých8 týdnů, a poté 40 mg. Vrámci24-

týdenního prodloužení studie,se144 pacientůrozhodlopokračovat v léčbě

simvastatinem40 mg nebo placebem.

Simvastatin významněsnižovalplazmatickéhladinyLDL-C, TG, a Apo B. Výsledky

zvětve studierozšířené na48 týdnůbyly srovnatelné s těmi, pozorovanýmiv

základnímfázi studie.

Po 24 týdnech léčbybyly průměrné dosažené LDL-C 124,9 mg / dl (v rozmezí: 64,0–

289,0 mg / dl)ve skupině sesimvastatinem40 mg ve srovnánís 207,8 mg / dl

(rozsah: 128,0-334,0 mg / dl) ve skupině s placebem.

Po 24 týdnech léčbysimvastatinem (s dávkamipostupně se zvyšujícímiz 10, 20na40

mg denněvždy v8-týdenních intervalech), snížilsimvastatinprůměrnouLDL-C o

36,8% (placebo: 1,1% nárůst oproti výchozímu stavu), Apo B o 32,4% (placebo:

0,5%) astřední hodnotyTGo7,9% (placebo: 3,2%) azvýšilstředníhladinuHDL-C o

8,3% (placebo: 3,6%).Dlouhodobýpřínossimvastatinu na výskytkardiovaskulárních

příhod u dětís heFHnení znám.

Bezpečnost a účinnost dávek nad 40 mg denně nebylau dětís heterozygotní

familiární hypercholesterolémiístudována.Dlouhodobáúčinnost léčbysimvastatinem

v dětstvínasníženínemocnostia úmrtnostiv dospělém věku nebyla stanovena.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Simvastatin je inaktivnílakton, kterýse in vivo přímo hydrolyzuje na odpovídající

beta-hydroxykyselinu, účinný inhibitor HMG-CoA reduktázy. Hydrolýza probíhá

převážně v játrech; v lidské plasmě probíhá hydrolýzavelmi pomalu.

Farmakokinetické vlastnosti byly posuzovány u dospělých. Farmakokinetická data u

dětínejsou kdispozici.

Absorpce:

Simvastatin se u lidí dobře vstřebává a podléhá ve velké míře efektu prvního

průchodu játry. Extrakce v játrech závisí na průtoku krve játry. Játra jsou primárním

místempůsobení aktivníformy. Biologická dostupnost beta-hydroxykyseliny v

systémovémoběhu po perorálním podání je u simvastatinu nižší než 5 % podané

dávky. Maximálních plasmatických koncentrací aktivních inhibitorů se dosahuje

přibližně 1 až 2 hodiny po podání simvastatinu. Současný příjem potravynemá na

vstřebávání simvastatinu vliv.

Farmakokinetikajednotlivých i opakovaných dávek ukazuje, že se lék nekumuluje po

aplikaci opakovaných dávek.

Distribuce

Simvastatin a jeho aktivní metabolitse vážena plazmatické proteiny z více než 95%.

Eliminace:

Simvastatin je substrátem CYP3A4 (vizbody4.3 a 4.5). Hlavními metabolity

simvastatinu v lidské plasmě je beta-hydroxykyselina a čtyřidalšíaktivní metabolity.

Po perorálním podání radioaktivně značeného simvastatinu se během 96 hodin

vyloučí 13 % radioaktivitymočía 60 % stolicí. Množstvísimvastatinu vyloučené

stolicí představuje absorbovaný lék vyloučený žlučí a neabsorbovaný lék. Po

nitrožilní injekci beta-hydroxykyseliny je její průměrný biologický poločas 1,9

hodiny. Průměrně pouze 0,3 % nitrožilně podaného léku se vyloučí do moči jako

metabolity.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Na základě běžných studií farmakodynamiky, toxicitypo opakovaném podání,

genotoxicitya karcinogenity, provedených na zvířatech nelze předpokládat existenci

žádných dalších rizik, vyplývajících z mechanismu účinku. V nejvyššítolerované

dávce nevyvolával simvastatin ani u krys, ani u králíků žádné malformace plodu a

neměl žádné účinkyna plodnost, rozmnožovacífunkce anina vývojnovorozenců.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Jádro tablety

kyselina askorbová (E300)

butylhydroxyanisol(E320)

monohydrát kyseliny citrónové (E330)

monohydrát laktózy

magnesium-stearát (E572)

mikrokrystalická celulóza (E460)

předbobtnalýkukuřičnýškrob

mastek(E553b)

Potah tablety

Hypromelóza(E464)

monohydrát laktózy

oxid titaničitý(E171)

triacetin

žlutýoxid železitý(E172) (pro 20 mg, 40 mg)

červený oxid železitý(E172) (pro 10 mg, 20 mg, 40 mg)

polydextrózu (E1200) (pouze 40 mg)

makrogol8000 (pouze 40 mg)

6.2 Inkompatibility

Neuplatňujese.

6.3 Doba použitelnosti

3roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Neuchovávat při teplotě nad 25C

6.5 Druh obalu a velikost balení

1. PP kontejner sPE uzávěrem (s posunovatelnou těsnící vložkou)

2. Al/PVC/PVCD blistr

3. Al/PVC/PVAC blistr

Velikosti balení pro všechny typybalení: 10, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 84, 90,

98, 100,250a 1000 tablet.

Na trhu nemusí být všechnyvelikostibalení.

6.6 Zvláštní opatřenípro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

Nespotřebovanýpřípravek musíbýt zlikvidován vsouladu smístními

požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ OREGISTRACI

Generics [UK] Ltd

Station Close, Potters Bar,

Hertfordshire EN6 1TL

Velká Británie

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

SimvastatinMylan10mg:31/471/06-C

Simvastatin Mylan 20 mg:31/472/06-C

Simvastatin Mylan 40 mg:31/473/06-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ

REGISTRACE

6.12.2006/19.9.2007

10. DATUM REVIZE TEXTU

13.12.2011

同様の製品

この製品に関連するアラートを検索

ドキュメントの履歴を表示する

この情報を共有する