Quetiapine Teva 25 mg Filmdragerad tablett

スウェーデン - スウェーデン語 - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

製品の特徴 製品の特徴 (SPC)

12-07-2021

有効成分:
kvetiapinfumarat
から入手可能:
Teva Sweden AB
ATCコード:
N05AH04
INN(国際名):
quetiapine fumarate
投薬量:
25 mg
医薬品形態:
Filmdragerad tablett
構図:
laktosmonohydrat Hjälpämne; kvetiapinfumarat 28,79 mg Aktiv substans; para-orange aluminiumlack Hjälpämne
処方タイプ:
Receptbelagt
製品概要:
Förpacknings: Blister, 30 tabletter; Blister, 20 tabletter; Blister, 6 tabletter; Blister, 10 tabletter; Blister, 50 tabletter; Blister, 90 tabletter; Blister, 60 tabletter; Blister, 100 tabletter; Blister, 1 tablett; Blister, 50 tabletter (sjukhusförpackning); Burk, 100 tabletter; Burk, 250 tabletter
認証ステータス:
Godkänd
承認番号:
25877
承認日:
2009-03-06

完全なドキュメントを読む

Bipacksedel: Information till användaren

Quetiapine Teva 25 mg filmdragerade tabletter

Quetiapine Teva 100 mg filmdragerade tabletter

Quetiapine Teva 200 mg filmdragerade tabletter

Quetiapine Teva 300 mg filmdragerade tabletter

quetiapin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Quetiapine Teva är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Quetiapine Teva

Hur du tar Quetiapine Teva

Eventuella biverkningar

Hur Quetiapine Teva ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Quetiapine Teva är och vad det används för

Quetiapine Teva innehåller en substans som kallas quetiapin. Quetiapin tillhör en grupp läkemedel

som kallas antipsykotika.

Quetiapine Teva kan användas för att behandla flera sjukdomar, som till exempel:

Bipolär depression: då du kan känna dig nedstämd eller deprimerad, skuldtyngd, energilös, har

dålig aptit eller sömnproblem.

Mani: då du kanske känner dig väldigt uppvarvad, upprymd, upprörd, entusiastisk, hyperaktiv eller

har dåligt omdöme med inslag av aggressivt och splittrat beteende.

Schizofreni: då du kanske hör eller känner sådant som inte finns, tror på sådant som inte är

verkligt eller känner dig ovanligt misstänksam, orolig, förvirrad, spänd eller deprimerad.

Det kan hända att din läkare vill att du fortsätter att ta Quetiapine Teva även när du känner dig bättre.

Quetiapin som finns i Quetiapine Teva kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som

inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du

har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Quetiapine Teva

Ta inte Quetiapine Teva

om du är allergisk mot quetiapin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt

om du använder något av följande läkemedel:

vissa läkemedel mot HIV

azoler (läkemedel mot svampinfektioner)

erytromycin eller klaritromycin (läkemedel mot infektioner)

nefazodon (läkemedel mot depression).

Om du är osäker, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Quetiapine Teva.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Quetiapine Teva:

om du eller någon i din familj har eller har haft något hjärtproblem, till exempel rubbningar av

hjärtrytmen, svag hjärtmuskel eller inflammation i hjärtat, eller om du tar några läkemedel som

kan påverka hur hjärtat slår

om du har lågt blodtryck

om du har haft en stroke, framförallt om du är äldre

om du har leverproblem

om du någon gång haft ett krampanfall (epilepsi)

om du har diabetes eller riskerar att få diabetes. Då kan din läkare behöva mäta din blodsockernivå

när du använder quetiapin

om du vet om att du tidigare haft en låg halt av vita blodkroppar (som kan ha varit, eller inte varit,

orsakade av andra läkemedel)

om du är äldre och lider av demens (en förlust av hjärnfunktioner). Om detta stämmer på dig ska

du inte ta Quetiapine Teva, eftersom den grupp av läkemedel som Quetiapine Teva tillhör kan öka

risken för stroke, eller i vissa fall risken för dödsfall, hos äldre personer med demens

om du eller någon i din släkt har haft blodpropp, eftersom liknande läkemedel har förknippats med

bildande av blodproppar.

om du har eller har haft ett tillstånd där du slutar att andas under korta perioder under din normala

nattsömn (kallas ”sömnapné”) och tar läkemedel som minskar den normala aktiviteten i hjärnan

(”lugnande medel”)

om du har eller har haft ett tillstånd där du inte kan tömma blåsan helt (urinretention), har

förstorad prostata, stopp i tarmarna eller ökat tryck inuti ögat. Dessa tillstånd orsakas ibland av

läkemedel (som kallas ”antikolinergika”) som påverkar hur nervcellerna fungerar för att behandla

vissa sjukdomstillstånd

om du har eller har haft problem med alkohol- eller drogmissbruk.

Tala omedelbart om för din läkare om du upplever något av följande efter att du tagit Quetiapine Teva:

en kombination av feber, svår muskelstelhet, svettningar eller sänkt medvetandegrad (ett tillstånd

som kallas malignt neuroleptikasyndrom). Du kan behöva omedelbar medicinsk behandling.

snabba, oregelbundna hjärtslag även vid vila, hjärtklappning, andningsproblem, bröstsmärta eller

oförklarlig trötthet. Läkaren behöver undersöka ditt hjärta och, vid behov, omedelbart skicka

(rremittera) dig till en hjärtläkare.

okontrollerbara rörelser, framför allt i ansiktet eller tungan.

yrsel eller besvärande sömnighet. Detta skulle hos äldre patienter kunna öka risken för

olycksfallsskador (genom att man ramlar).

krampanfall.

långvarig och smärtsam erektion (priapism).

Dessa tillstånd kan orsakas av den här typen av läkemedel.

Tala med läkare så snart som möjligt om du får:

feber, influensaliknande symtom, halsont eller någon annan infektion, eftersom detta skulle kunna

bero på ett mycket lågt antal vita blodkroppar, vilket kan kräva att behandlingen med Quetiapine

Teva avbryts och/eller att behandling mot infektion ges

förstoppning tillsammans med ihållande smärta i magen eller förstoppning som inte svarar på

behandling, eftersom detta kan leda till en allvarligare blockering av tarmen.

Självmordstankar och försämring av din depression

Du som är deprimerad kan ibland ha tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Dessa symtom

kan förvärras när du börjar behandlingen, eftersom det tar tid innan läkemedel av den här typen har

effekt, vanligtvis cirka 2 veckor, ibland längre tid. Tankar av den här typen kan även öka om du

plötsligt slutar ta ditt läkemedel. Dessa tankar kan vara vanliga om du är ung vuxen. Kliniska studier

har visat att unga vuxna (yngre än 25 år) med depression har en ökad risk för självmordstankar

och/eller tankar på att skada sig själv.

Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har tankar på att skada dig själv eller

begå självmord.

Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän att du är deprimerad. Be dem gärna läsa

igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem att berätta för dig om de tycker att du verkar må

sämre eller om de tycker att ditt beteende förändras.

Viktökning

Man har sett att vissa patienter som tar Quetiapine Teva går upp i vikt. Du och din läkare bör

kontrollera din vikt regelbundet.

Barn och ungdomar

Quetiapine Teva ska inte användas av barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Quetiapine Teva

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Ta inte Quetiapine Teva om du tar något av följande läkemedel:

vissa läkemedel mot HIV

azoler (läkemedel mot svampinfektioner)

erytromycin eller klaritromycin (läkemedel mot infektioner)

nefazodon (läkemedel mot depression).

Tala om för din läkare om du tar något av följande läkemedel:

epilepsiläkemedel (som fenytoin eller karbamazepin)

läkemedel mot högt blodtryck

barbiturater (läkemedel mot sömnsvårigheter)

tioridazin eller litium (andra antipsykotiska läkemedel)

läkemedel som påverkar hur hjärtat slår, till exempel läkemedel som kan orsaka obalans hos

elektrolyterna (låga halter av kalium eller magnesium) såsom diuretika (urindrivande läkemedel)

eller vissa antibiotika (läkemedel mot infektioner)

läkemedel som kan orsaka förstoppning.

läkemedel (som kallas ”antikolinergika”) som påverkar hur nervcellerna fungerar för att behandla

vissa sjukdomstillstånd.

Prata med din läkare innan du slutar ta något av dessa läkemedel.

Quetiapine Teva med mat, dryck och alkohol

Quetiapine Teva kan tas med eller utan mat.

Du bör vara försiktig med hur mycket alkohol du dricker eftersom kombinationen av Quetiapine

Teva och alkohol kan göra dig sömnig.

Drick inte grapefruktjuice när du tar Quetiapine Teva. Det kan påverka hur läkemedlet fungerar.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Du ska inte ta Quetiapine Teva under

graviditet om du inte har diskuterat det med din läkare. Du ska inte ta Quetiapine Teva om du ammar.

Följande symtom, som motsvarar besvär som kan uppstå när man slutar med läkemedlet, kan

förekomma hos nyfödda barn till mödrar som använt quetiapin under den sista trimestern (de sista tre

månaderna av graviditeten): skakningar, muskelstelhet och/eller svaghet, sömnighet, oro,

andningsproblem och svårigheter att äta. Om ditt barn uppvisar något av dessa symtom kan du behöva

kontakta läkare.

Körförmåga och användning av maskiner

Dina tabletter kan göra dig sömnig. Kör inte bil och använd inte heller verktyg eller maskiner innan du

vet hur tabletterna påverkar dig.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete

som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är

användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Quetiapine Teva innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

Quetiapine Teva innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per filmdragerad tablett, d.v.s. är näst

intill ”natriumfritt”.

Quetiapine Teva innehåller para-orange (E110)

Quetiapine Teva 25 mg och 100 mg: Detta läkemedel innehåller para-orange (E110) och kan ge

allergiska reaktioner.

Effekter på drogtester i urin

Om du lämnar urinprov för ett drogtest kan användning av Quetiapine Teva göra att du testar positivt

för metadon eller vissa läkemedel mot depression som kallas tricykliska antidepressiva (TCA). Detta

kan ske när vissa testmetoder används, trots att du kanske inte tar metadon eller TCA, och i så fall kan

ett mer specifikt test utföras.

3.

Hur du tar Quetiapine Teva

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är

osäker.

Din läkare bestämmer din startdos. Underhållsdosen (den dagliga dosen) beror på din sjukdom och

dina behov men är normalt mellan 150 mg och 800 mg.

Du ska ta tabletterna 1 gång per dag, till natten eller 2 gånger per dag, beroende på din sjukdom.

Svälj tabletterna hela med ett glas vatten.

Du kan ta tabletterna med eller utan mat.

Drick inte grapefruktjuice när du tar Quetiapine Teva. Det kan påverka hur läkemedlet fungerar.

Sluta inte ta dina tabletter även om du känner dig bättre, om inte din läkare säger att du ska det.

Leverproblem

Om du har problem med levern kan det hända att din läkare ändrar dosen.

Äldre

Om du är äldre kan det hända att din läkare ändrar dosen.

Användning för barn och ungdomar

Quetiapine Teva ska inte användas av barn och ungdomar under 18 år.

Om du har tagit för stor mängd av Quetiapine Teva

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om till exempel ett barn fått i sig läkemedlet av

misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken

samt rådgivning. Ta med Quetiapine Teva tabletterna. Om du tagit större dos än vad din läkare

förskrivit kan du känna dig sömnig, yr och känna att hjärtat slår på ett onormalt sätt.

Om du har glömt att ta Quetiapine Teva

Om du har glömt att ta en tablett, ta den då så fort du kommer på det. Om det snart är dags för nästa

tablett, vänta till dess. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att ta Quetiapine Teva

Om du plötsligt slutar att ta Quetiapine Teva kan du få sömnsvårigheter, känna dig illamående eller

uppleva huvudvärk, diarré, kräkningar, yrsel eller känna dig lättretlig. Din läkare kan föreslå att du

minskar dosen gradvis innan du avslutar din behandling.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal

.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få

dem.

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

sänkt hemoglobinnivå (protein i röda blodkroppar som transporterar syre)

yrsel (kan leda till fall), huvudvärk, muntorrhet

sömnighet (kan försvinna med tiden när du tar Quetiapine Teva) (kan leda till fall)

utsättningssymtom (symtom som inträffar när du slutar att ta Quetiapin Teva) som omfattar

svårighet att somna (sömnlöshet), sjukdomskänsla (illamående), huvudvärk, diarré, kräkningar,

yrsel och irritabilitet. Det är lämpligt att man slutar gradvis med läkemedlet under en period på

minst 1–2 veckor.

viktökning

onormala muskelrörelser, t.ex. svårt att påbörja rörelser, skakningar, en känsla av rastlöshet eller

muskelstelhet utan smärta

förändrade halter av vissa fetter (triglycerider och totalt kolesterol)

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

snabb hjärtrytm

känsla av att hjärtat bultar, rusar eller hoppar över hjärtslag

förstoppning, orolig mage (matsmältningsproblem)

kraftlöshet

svullnad i armar och ben

blodtrycksfall då du reser dig upp. Det kan få dig att känna dig yr eller svimma (kan leda till fall)

ökad blodsockerhalt

dimsyn

konstiga drömmar och mardrömmar

ökade hungerkänslor

känsla av irritation

störningar i tal och språk

självmordstankar och försämring av din depression

andfåddhet

kräkningar (främst hos äldre)

feber

förändrade halter av sköldkörtelhormoner i blodet

förändrade nivåer av vissa typer av blodkroppar

ökad halt av leverenzymer mätt i blodprov

ökad halt av hormonet prolaktin i blodet. En ökning av hormonet prolaktin kan i sällsynta fall leda

till följande:

män och kvinnor kan få en svullnad av brösten och oväntad produktion av bröstmjölk.

hos kvinnor kan menstruationerna upphöra eller bli oregelbundna.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

epilepsi eller kramper

allergiska reaktioner som kan inkludera upphöjda knottror eller strimmor, hudsvullnad och

svullnad runt munnen

obehagskänsla i benen (även kallat restless legs syndrom (RLS))

svårigheter att svälja

ofrivilliga rörelser, framför allt i ansiktet och tungan

sexuell dysfunktion

diabetes

ändring i hjärtats elektriska aktivitet som kan ses på EKG (QT-förlängning)

en långsammare hjärtfrekvens än normalt kan förekomma i början av behandlingen och kan vara

förknippad med lågt blodtryck och svimning.

svårighet att urinera

svimning (kan leda till fall)

nästäppa

sänkt halt röda blodkroppar

sänkt halt natrium i blodet

försämrad diabetes.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

en kombination av feber, svettningar, muskelstelhet, dåsighet eller svimning (ett tillstånd som

kallas ”malignt neuroleptikasyndrom”)

en kombination av feber, influensaliknande symtom, halsont eller någon annan infektion med

mycket lågt antal vita blodkroppar, ett tillstånd som kallas agranulocytos.

gulfärgad hud och ögon (gulsot)

leverinflammation (hepatit)

ihållande och smärtsam erektion (priapism)

svullnad av brösten och oväntad produktion av bröstmjölk (galaktorré)

menstruationsrubbning

blodproppar i venerna, särskilt i benen (med symptom som svullnad, smärta och rodnad) som kan

föras vidare i blodkärlen till lungorna och förorsaka bröstsmärtor och andningssvårigheter. Om du

får symtom som liknar dessa ska du omedelbart uppsöka sjukvård.

att du går, pratar, äter eller utför andra aktiviteter när du sover

sänkt kroppstemperatur (hypotermi)

bukspottkörtelinflammation

ett tillstånd (så kallat ”metabolt syndrom”) där du kan ha en kombination av minst 3 av följande

tecken: en ökning av bukfettet, en sänkning av ”det goda kolesterolet” (HDL-C), en ökning av en

typ av fetter i blodet som kallas triglycerider, högt blodtryck och en ökning av blodsockret

blockering av tarmen

ökad halt av kreatininfosfokinas i blodet (ett ämne som kommer från musklerna)

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

svåra utslag, blåsor eller röda fläckar på huden

allvarlig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion) som kan ge svårigheter att andas eller chock

hastig svullnad av huden, vanligen runt ögon, läppar och hals (angioödem)

en allvarlig sjukdom med blåsbildning i huden, munnen, ögonen och på könsorganen (Stevens-

Johnsons syndrom)

störd utsöndring av ett hormon som reglerar urinvolymen

nedbrytning av muskelfibrer och värk i musklerna (rabdomyolys)

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

hudutslag med oregelbundna röda fläckar (erythema multiforme)

allvarlig, plötslig allergisk reaktion med symtom som feber, hudblåsor och fjällning av hud (toxisk

epidermal nekrolys)

besvär i samband med att man slutar med läkemedlet kan förekomma hos nyfödda barn till mödrar

som har använt Quetiapine Teva under graviditeten.

hjärtmuskelsjukdom (kardiomyopati

hjärtmuskelinflammation (myokardit)

inflammation i bkodkärlen (vaskulit) ofta med hudutslag med små röda eller lila knölar.

Quetiapine Teva tillhör en typ av läkemedel som kan orsaka rubbningar av hjärtrytmen. Sådana

rubbningar kan vara allvarliga och i svåra fall dödliga.

Läkemedelsutlöst hudutslag med eosinofili och systemiska symtom (DRESS).

Utbredda hudutslag, hög kroppstemperatur, förhöjda leverenzymer, blodavvikelser (eosinofili),

förstorade lymfknutor och involvering av andra kroppsorgan (läkemedelsutlöst hudutslag med

eosinofili och systemiska symtom, även känt som DRESS, eller läkemedelsöverkänslighetssyndrom).

Sluta använda Quetiapine Teva om du får dessa symtom och kontakta din läkare eller uppsök

omedelbart läkare.

Vissa biverkningar syns bara om man tar ett blodprov. Det gäller förändrade halter av vissa fetter

(triglycerider och totalt kolesterol) eller socker i blodet, förändrade halter av sköldkörtelhormoner i

blodet, förhöjda halter av leverenzymer, minskning av antalet av vissa typer av blodkroppar, sänkt halt

röda blodkroppar, förhöjd halt av kreatininfosfokinas (en substans i musklerna) i blodet, sänkt halt

natrium i blodet och förhöjda halter i blodet av hormonet prolaktin. En ökning av hormonet prolaktin

kan i sällsynta fall leda till att:

män och kvinnor kan få en svullnad av brösten och oväntad produktion av bröstmjölk

hos kvinnor kan menstruationerna upphöra eller bli oregelbundna.

Din läkare kan be dig att ta blodprov regelbundet.

Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

Samma biverkningar som kan förekomma hos vuxna kan också uppträda hos barn och ungdomar.

Följande biverkningar har setts oftare hos barn och ungdomar eller har inte setts hos vuxna:

Mycket vanliga

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

ökad mängd av hormonet prolaktin i blodet. Ökade mängder av hormonet prolaktin kan i sällsynta

fall leda till följande:

-

brösten kan svullna hos både pojkar och flickor och oväntat bilda bröstmjölk

-

menstruationerna kan upphöra eller bli oregelbundna hos flickor.

ökad aptit

kräkningar

onormala muskelrörelser. Dessa omfattar svårigheter att påbörja muskelrörelser, skakningar,

rastlöshet eller muskelstelhet utan smärta

ökat blodtryck

Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

kraftlöshet, svimning (kan leda till fall)

nästäppa

att man känner sig irriterad

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom

att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Quetiapine Teva ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på burken eller blistret efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte

längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är quetiapin. Varje filmdragerad tablett innehåller 25, 100, 200 eller

300 mg quetiapin (som quetiapinfumarat).

Övriga innehållsämnen är kalciumvätefosfatdihydrat, laktosmonohydrat, povidon K-25,

mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat (typ A), kolloidal vattenfri kiseldioxid,

magnesiumstearat. Drageringen innehåller hypromellos, titandioxid (E171), triacetin.

Styrkorna 25 mg, 100 mg och 300 mg: laktosmonohydrat, gul järnoxid (E172);

Styrkorna 25 mg och 100 mg: para-orange (E110);

Styrkan 200 mg: polydextros (E1200), makrogol 8000.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Quetiapine Teva 25 mg filmdragerade tabletter: Ljusorange, rund, bikonvex, filmdragerad tablett,

märkt med ”25” på ena sidan och omärkt på den andra.

Quetiapine Teva 100 mg filmdragerade tabletter: Ljusorange, rund, bikonvex filmdragerad tablett,

märkt med ”100” på ena sidan och omärkt på den andra.

Quetiapine Teva 200 mg filmdragerade tabletter: Vit till benvit, rund, bikonvex, filmdragerad tablett,

märkt med ”200” på ena sidan och omärkt på den andra.

Quetiapine Teva 300 mg filmdragerade tabletter: Ljusgul, kapselformad, bikonvex, filmdragerad

tablett, märkt med ”300” på ena sidan och omärkt på den andra.

Quetiapine Teva finns i följande förpackningar.

Vit opak PVC/PE/Aclar-aluminium eller vit opak PVC/PVdC-aluminium blister

25 mg: Förpackningsstorlekar 1, 6, 10, 20, 30, 50, 60, 90 & 100 (10 x 10) filmdragerade tabletter.

Sjukhusförpackning: 50 filmdragerade tabletter.

100 mg: Förpackningsstorlekar 1, 10, 20, 30, 50, 60, 90 & 100 (10 x 10) filmdragerade tabletter.

Sjukhusförpackning: 50 filmdragerade tabletter.

200 mg: Förpackningsstorlekar 1, 10, 20, 30, 50, 60, 90 & 100 (10 x 10) filmdragerade tabletter.

Sjukhusförpackning: 50 filmdragerade tabletter.

300 mg: Förpackningsstorlekar 1, 10, 20, 30, 50, 60, 90 & 100 (10 x 10) filmdragerade tabletter.

Sjukhusförpackning: 50, 120, 180 & 240 filmdragerade tabletter.

Tablettburk av HDPE med vitt, barnskyddande lock av polypropen med torkmedel

Alla styrkor: Förpackningsstorlekar 100 och 250 filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Teva Sweden AB

Box 1070

251 10 Helsingborg

Sverige

Tillverkare

Pharmachemie B.V., Haarlem, Nederländerna

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Debrecen, Ungern

Teva Czech Industries s.r.o., Opava, Tjeckien

Teva Operations Poland Sp. z o.o., Krakow, Polen

Merckle GmbH, Blaubeuren Tyskland

Denna bipacksedel ändrades senast

2021-07-12

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Quetiapine Teva 25 mg filmdragerade tabletter

Quetiapine Teva 100 mg filmdragerade tabletter

Quetiapine Teva 200 mg filmdragerade tabletter

Quetiapine Teva 300 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Quetiapine Teva 25 mg filmdragerade tabletter:

Varje filmdragerad tablett innehåller 25 mg quetiapin (som quetiapinfumarat).

Quetiapine Teva 100 mg filmdragerade tabletter:

Varje filmdragerad tablett innehåller 100 mg quetiapin (som quetiapinfumarat).

Quetiapine Teva 200 mg filmdragerade tabletter:

Varje filmdragerad tablett innehåller 200 mg quetiapin (som quetiapinfumarat).

Quetiapine Teva 300 mg filmdragerade tabletter:

Varje filmdragerad tablett innehåller 300 mg quetiapin (som quetiapinfumarat).

Hjälpämne(n) med känd effekt

25 mg:

Varje filmdragerad tablett innehåller 14 mg laktos och 0,031 mg para-orange (E110).

100 mg: Varje filmdragerad tablett innehåller 57 mg laktos och 0,124 mg para-orange (E110).

200 mg: Varje filmdragerad tablett innehåller 113 mg laktos.

300 mg: Varje filmdragerad tablett innehåller 170 mg laktos.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett.

25 mg: Ljusorange, rund, bikonvex, filmdragerad tablett, märkt med ”25” på ena sidan och omärkt på

den andra.

100 mg: Ljusorange, rund, bikonvex filmdragerad tablett, märkt med ”100” på ena sidan och omärkt

på den andra.

200 mg: Vit till benvit, rund, bikonvex, filmdragerad tablett, märkt med ”200” på ena sidan och

omärkt på den andra.

300 mg: Ljusgul, kapselformad, bikonvex, filmdragerad tablett, märkt med ”300” på ena sidan och

omärkt på den andra.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Quetiapin är indicerat för:

behandling av schizofreni.

behandling av bipolär sjukdom:

Vid behandling av måttliga till svåra maniska episoder vid bipolär sjukdom

Vid behandling av depressiva episoder vid bipolär sjukdom

För att förhindra återfall i maniska eller depressiva episoder hos patienter med bipolär

sjukdom, som tidigare svarat på behandling med quetiapin

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Det finns olika doseringsscheman för varje indikation. Det måste därför garanteras att patienterna får

tydlig information om lämplig dosering för deras tillstånd.

Vuxna

För behandling av schizofreni

För behandling av schizofreni ska quetiapin ges två gånger dagligen. Total dygnsdos under de fyra

första terapidagarna är 50 mg (dag 1), 100 mg (dag 2), 200 mg (dag 3) och 300 mg (dag 4).

Från dag 4 ska dosen titreras till den vanligen effektiva dosen om 300 till 450 mg/dag.

Beroende på kliniskt svar och patientens tolerans kan dosen justeras mellan 150 och 750 mg/dag.

För behandling av måttliga till svåra maniska episoder vid bipolär sjukdom

För behandling av maniska episoder förknippade med bipolär sjukdom ska quetiapin ges två gånger

dagligen. Total dygnsdos under de fyra första terapidagarna är 100 mg (dag 1), 200 mg (dag 2), 300

mg (dag 3), och 400 mg (dag 4). Ytterligare dosjusteringar upp till 800 mg/dag på dag 6 ska ske med

dosökningar om maximalt 200 mg/dag.

Dosen kan justeras beroende på kliniskt svar och tolerans hos den enskilda patienten inom intervallet

200-800 mg/dag. Effektiv dos ligger vanligen mellan 400 och 800 mg/dag.

För behandling av depressiva episoder vid bipolär sjukdom

Quetiapin ska ges en gång per dag till natten. Total dygnsdos för de första fyra dagarna är 50 mg (dag

1), 100 mg (dag 2), 200 mg (dag 3) och 300 mg (dag 4). Rekommenderad daglig dos är 300 mg. I

kliniska studier sågs ingen ytterligare behandlings-fördel för gruppen som fick 600 mg jämfört med

gruppen som fick 300 mg (se avsnitt 5.1). På individnivå kan dock, för enskilda patienter, ett bättre

behandlingsresultat uppnås med 600 mg. Behandling med högre doser än 300 mg ska ordineras av

läkare med erfarenhet av att behandla bipolär sjukdom. Kliniska studier har visat att en dosreduktion

till 200 mg kan övervägas vid eventuella toleransproblem på individnivå.

För att förhindra återfall vid bipolär sjukdom

För att förhindra återfall i maniska, depressiva eller blandade episoder ska patienter, som svarat på

behandling med quetiapin vid akut behandling av bipolär sjukdom, fortsätta behandling med samma

dos. Beroende på den enskilda patientens terapisvar och tolerans kan dosen justeras mellan 300 och

800 mg/dag, administrerat två gånger dagligen. Det är viktigt att den lägsta effektiva dosen används

för underhållsbehandling.

Äldre

Liksom andra antipsykotika bör quetiapin användas med försiktighet av äldre, särskilt under den

initiala doseringsperioden. Beroende på den enskilda patientens terapisvar och tolerans kan lägre

titreringshastighet och lägre doser vara nödvändiga vid behandling av äldre än vid behandling av yngre

patienter. Medelvärdet för plasma-clearance för quetiapin är 30-50 % lägre hos äldre än hos yngre

patienter.

Effekt och säkerhet har inte utvärderats för patienter över 65 år med depressiva episoder vid bipolär

sjukdom.

Pediatrisk population

Quetiapin rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år beroende på brist på data som

stöder användning i denna grupp. Tillgängliga evidens från placebokontrollerade kliniska studier

presenteras i avsnitt 4.4, 4.8, 5.1 och 5.2.

Patienter med nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering är nödvändig för patienter med nedsatt njurfunktion.

Patienter med nedsatt leverfunktion

Quetiapin metaboliseras i hög grad i levern. Quetiapin ska därför användas med försiktighet av

patienter med känd leverfunktionsnedsättning, särskilt under den initiala doseringsperioden.

Patienter med känd leverfunktionsnedsättning ska starta behandlingen med 25 mg/dag. Beroende på

den enskilda patientens terapisvar och tolerans bör dosen sedan ökas med 25-50 mg/dag tills en

effektiv dos har uppnåtts.

Aministreringssätt

Oral.

Quetiapin kan ges med eller utan föda.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Samtidig administrering av hämmare av cytokrom P450 3A4, såsom HIV-proteashämmare, azol-

antimykotika, erytromycin, klaritromycin och nefazodon är kontraindicerat (se avsnitt 4.5).

4.4

Varningar och försiktighet

Eftersom quetiapin har flera indikationer ska säkerhetsprofilen beaktas med hänsyn till den enskilda

patientens diagnos och den administrerade dosen.

Pediatrisk population

Quetiapin rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år beroende på brist på data som

stöder användning i denna grupp. Kliniska studier med quetiapin har visat att det utöver den kända

säkerhetsprofil som identifierats för vuxna (se avsnitt 4.8) även fanns vissa biverkningar som

uppträdde i högre frekvens hos barn och ungdomar jämfört med vuxna (ökad aptit, förhöjt

serumprolaktin, kräkningar, rinit och synkope) eller kan få andra konsekvenser för barn och ungdomar

(extrapyramidala symtom och irritabilitet), och en biverkning identifierades som ej tidigare hade setts i

studierna på vuxna (blodtryckshöjning). Man såg även förändringar i sköldkörtelns funktion i tester

hos barn och ungdomar.

Dessutom har man ej studerat de långsiktiga säkerhetseffekterna på tillväxt och mognad av behandling

med quetiapin längre än 26 veckor. De långsiktiga effekterna på kognitiv och beteendemässig

utveckling är ej kända.

I placebokontrollerade kliniska studier på barn och ungdomar var quetiapin associerat med en förhöjd

incidens av extrapyramidala symtom (EPS) jämfört med placebo hos patienter som behandlades för

schizofreni, bipolär mani och bipolär depression (se avsnitt 4.8).

Suicid/suicidtankar eller klinisk försämring

Depressiva episoder av bipolär sjukdom är förknippade med en ökad risk för suicidtankar,

självskadebeteende och suicid. Denna risk kvarstår tills signifikant förbättring inträtt. Eftersom

förbättring kan utebli under de första veckorna, eller uppträda ännu senare, bör patienten följas

noggrant tills dess att förbättring sker. Det är en generell klinisk erfarenhet att suicidrisken kan öka

under den tidiga förbättringsfasen.

Läkare bör även beakta eventuell risk för suicidrelaterat beteende efter abrupt utsättande av

quetiapinbehandling, med hänsyn till de kända riskfaktorerna för den behandlade sjukdomen. Andra

psykiatriska tillstånd som quetiapin ordineras för kan också vara förenade med en förhöjd risk för

självmordsrelaterade händelser. Dessutom kan dessa tillstånd vara komorbida vid episoder av egentlig

depression. Samma försiktighetsåtgärder som iakttas vid behandling av patienter med episoder av

egentlig depression ska därför iakttas vid behandling av andra psykiatriska sjukdomar.

Patienter med självmordsrelaterade händelser i anamnesen, eller som uppvisar en avsevärd grad av

suicidtankar innan behandlingen inleds, är kända att löpa större risk för självmordstankar eller

självmordsförsök och måste övervakas noggrant under behandlingen. En metaanalys av

placebokontrollerade kliniska studier av antidepressiva medel på vuxna patienter med psykiatriska

sjukdomar visade en förhöjd risk för självmordsbeteende med antidepressiva jämfört med placebo hos

patienter yngre än 25 år.

Patienter, i synnerhet högriskpatienter, måste övervakas noggrant under läkemedelsbehandlingen,

speciellt i början av behandlingen och efter dosändringar. Patienter (och vårdgivare till patienter) bör

informeras om behovet av att vara uppmärksam på klinisk försämring, självmordsbeteende eller

självmordstankar och ovanliga beteendeförändringar, och att omedelbart söka läkare om sådana

symtom uppträder.

I placebokontrollerade korttidsstudier av patienter med depressiva episoder vid bipolära sjukdomar

observerades en ökad risk för självmordsrelaterade händelser hos unga vuxna patienter (yngre än

25 år) som behandlades med quetiapin jämfört med de som behandlades med placebo (3,0 %

respektive 0 %).

Metabol risk

Med tanke på den observerade risken för försämrad metabol profil, t.ex. förändringar i vikt,

blodglukos (se Hyperglykemi) och lipider, som setts i kliniska studier, ska patienternas metabola

parametrar mätas när behandlingen sätts in och förändringar av dessa parametrar ska regelbundet

kontrolleras under hela behandlingstiden. Försämring av dessa parametrar ska hanteras enligt klinisk

praxis (se även avsnitt 4.8).

Extrapyramidala symtom

I placebokontrollerade kliniska studier på vuxna patienter sågs en ökad förekomst av extrapyramidala

symtom (EPS) vid behandling med quetiapin jämfört med placebo hos patienter med depressiva

episoder vid bipolär sjukdom (se avsnitt 4.8 och 5.1).

Användning av quetiapin har varit förenad med utveckling av akatisi, kännetecknad av en subjektivt

obehaglig eller besvärande rastlöshet och ett behov av att röra sig som ofta åtföljs av en oförmåga att

sitta eller stå stilla. Det är mest sannolikt att detta uppträder under de första veckorna av behandlingen.

För patienter som utvecklar dessa symtom kan en dosstegring vara skadlig.

Tardiv dyskinesi

Om tecken eller symtom på tardiv dyskinesi uppträder bör man överväga att reducera dosen eller

avbryta behandlingen med quetiapin. Symptomen på tardiv dyskinesi kan förvärras eller uppstå även

efter avbruten behandling (se avsnitt 4.8).

Somnolens och yrsel

Behandling med quetiapin har förknippats med somnolens och liknande symtom, såsom sedering (se

avsnitt 4.8). I kliniska studier med behandling av patienter med bipolär depression kom

symtomdebuten vanligtvis inom de tre första dagarna och var övervägande av mild till måttlig

intensitet. Patienter som får en betydande somnolens kan behöva mer frekvent läkarkontakt i minst

2 veckor från tillslag av somnolens eller till dess att symtomen avtar, och utsättning av behandlingen

kan övervägas.

Ortostatisk hypotension

Quetiapinbehandling har förknippats med ortostatisk hypotension och relaterad yrsel (se avsnitt 4.8)

vilka liksom somnolens vanligen sätter in under den initiala dostitreringsperioden. Detta skulle kunna

öka förekomsten av skador till följd av olycka (fall), speciellt i den äldre populationen. Man ska därför

råda patienterna att vara försiktiga tills de känner till de eventuella biverkningarna av medicineringen.

Quetiapin ska användas med försiktighet av patienter med känd kardiovaskulär sjukdom,

cerebrovaskulär sjukdom och av patienter som är predisponerade för hypotoni. Dosreduktion eller

långsammare titreringshastighet bör övervägas om patienten får ortostatisk hypotension, särskilt för

patienter med underliggande kardiovaskulär sjukdom.

Sömnapnésyndrom

Sömnapnésyndrom har rapporterats hos patienter som använt quetiapin. Quetiapin ska användas med

försiktighet hos patienter som samtidigt får CNS-depressiva medel och har sömnapné i anamnesen

eller löper risk att få sömnapné, såsom de som är överviktiga/feta eller är män.

Kramper

I kliniska studier sågs ingen skillnad i krampfrekvens mellan quetiapin och placebo. Det finns inga

tillgängliga data om förekomsten av kramper hos patienter som tidigare har haft krampanfall. Liksom

med andra antipsykotika bör försiktighet iakttagas vid behandling av patienter med känd benägenhet

för kramper (se avsnitt 4.8).

Malignt neuroleptikasyndrom (MNS)

Malignt neuroleptikasyndrom har setts i samband med antipsykotisk behandling, inklusive behandling

med quetiapin (se avsnitt 4.8). Kliniska symtom innefattar hypertermi, förändrad mental status,

muskelstelhet, autonom instabilitet och stegring av kreatinfosfokinas. I detta fall bör quetiapin sättas ut

och lämplig medicinsk behandling ges.

Svår neutropeni och agranulocytos

Svår neutropeni (neutrofilantal <0,5x10

/l) har rapporterats i kliniska prövningar med quetiapin. De

flesta fallen av svår neutropeni har uppkommit inom de första behandlingsmånaderna. Det fanns inget

tydligt dossamband. Erfarenhet efter marknadsintroduktion har visat att vissa fall var fatala. Möjliga

riskfaktorer för neutropeni inkluderar befintlig låg halt av vita blodkroppar och tidigare

läkemedelsinducerad neutropeni. Vissa fall förekom dock hos patienter utan befintliga riskfaktorer.

Behandling med quetiapin ska avbrytas hos patienter med neutrofilantal <1,0x10

/l. Patienterna ska

observeras med avseende på tecken och symtom på infektion och neutrofilantalet ska följas (tills det

överstiger 1,5x10

/l). (se avsnitt 5.1).

Neutropeni bör övervägas hos patienter med infektion eller feber, i synnerhet om det inte finns

uppenbar(a) predisponerande faktor(er), och bör behandlas enligt klinisk praxis.

Patienterna ska uppmanas att omedelbart rapportera tecken och symtom som tyder på agranulocytos

eller infektion (t.ex. feber, svaghet, letargi eller halsont) under behandlingen med quetiapin. Räkning

av vita blodkroppar och absolut neutrofiltal (ANC) ska göras omedelbart på dessa patienter, särskilt i

frånvaro av predisponerande faktorer.

Antikolinerga (muskarina) effekter

Norquetiapin, en aktiv metabolit av quetiapin, har måttlig till stark affinitet för flera subtyper av

muskarina receptorer. Detta bidrar till biverkningar som speglar antikolinerga effekter när quetiapin

används i rekommenderade doser, när det används samtidigt med andra läkemedel som har

antikolinerga effekter och vid överdosering. Quetiapin ska användas med försiktighet hos patienter

som får läkemedel som har antikolinerga (muskarina) effekter. Quetiapin ska användas med

försiktighet hos patienter med aktuell diagnos eller tidigare anamnes på urinretention, kliniskt

signifikant prostatahypertrofi, tarmobstruktion eller relaterade tillstånd, ökat intraokulärt tryck eller

trångvinkelglaukom (se avsnitt 4.5, 4.8, 5.1 och 4.9).

Interaktioner

Se avsnitt 4.5.

Samtidig administrering av quetiapin och en kraftfull inducerare av leverenzym, såsom karbamazepin

eller fenytoin, sänker avsevärt plasmakoncentrationen av quetiapin. Detta kan påverka effekten av

quetiapin. Quetiapinbehandling av patienter som använder enzyminducerare bör bara initieras om

läkaren anser att fördelarna med quetiapin överväger risken vid utsättande av behandlingen med

enzyminducerare. Det är viktigt att alla justeringar av dosen enzyminducerare sker gradvis och att

enzyminduceraren, om nödvändigt, ersätts med ett läkemedel som inte inducerar dessa enzym (t ex

natriumvalproat).

Vikt

Viktuppgång har rapporterats hos patienter som har behandlats med quetiapin och bör övervakas och

hanteras på kliniskt lämpligt sätt i enlighet med använda riktlinjer för antipsykotika (se avsnitt 4.8 och

5.1).

Hyperglykemi

Hyperglykemi och/eller utveckling eller försämring av diabetes, ibland förenad med ketoacidos eller

koma, har rapporterats i sällsynta fall, inklusive några fatala fall (se avsnitt 4.8). I vissa fall har en

tidigare viktökning rapporterats som kan vara en predisponerande faktor. Tillämplig klinisk

övervakning rekommenderas i enlighet med använda riktlinjer för antipsykotika. Patienter som

behandlas med någon typ av antipsykotiska medel, inklusive quetiapin, ska observeras med avseende

på tecken och symtom på hyperglykemi (såsom polydipsi, polyuri, polyfagi och svaghet) och patienter

med diabetes mellitus eller med riskfaktorer för diabetes mellitus ska kontrolleras regelbundet, med

avseende på försämrad glukoskontroll. Patientens vikt skall kontrolleras regelbundet.

Lipider

Förhöjda nivåer av triglycerider, LDL- och totalt kolesterol, samt sänkta nivåer av HDL-kolesterol har

observerats i kliniska prövningar med quetiapin (se avsnitt 4.8). Förändrade lipidnivåer ska hanteras

efter klinisk bedömning.

QT-förlängning

I kliniska studier och vid användning i enlighet med produktresumén förknippades inte quetiapin med

en bestående ökning av absoluta QT-intervall. Efter marknadsintroduktion har förlängt QT-intervall

rapporterats för quetiapin i terapeutiska doser (se avsnitt 4.8) och vid överdosering (se avsnitt 4.9). I

likhet med andra antipsykotiska läkemedel bör man vara försiktig då quetiapin förskrivs till patienter

med kardiovaskulär sjukdom eller med QT-förlängning i familjehistoriken. Försiktighet bör också

iakttas när quetiapin antingen förskrivs tillsammans med läkemedel som kan förlänga QT-intervallet,

eller vid samtidig administrering av neuroleptika, särskilt hos äldre, hos patienter med kongenitalt

långt QT-syndrom, hjärtsvikt, hjärthypertrofi, hypokalemi eller hypomagnesemi (se avsnitt 4.5).

Kardiomyopati och myokardit

Kardiomyopati och myokardit har rapporterats i kliniska studier och efter marknadsintroduktionen (se

avsnitt 4.8). Hos patienter med misstänkt kardiomyopati eller myokardit ska utsättning av quetiapin

övervägas.

Utsättning

Akuta utsättningssymtom såsom sömnlöshet, illamående, huvudvärk, diarré, kräkningar, yrsel och

irritabilitet har beskrivits efter abrupt utsättning av quetiapin. En gradvis utsättning under en period på

minst en till två veckor rekommenderas (se avsnitt 4.8).

Äldre patienter med demensrelaterad psykos

Quetiapin är inte godkänt för behandling av patienter med demensrelaterad psykos.

I randomiserade placebokontrollerade studier har man för några atypiska antipsykotika sett en cirka

trefaldigt ökad risk för cerebrovaskulära biverkningar bland demenspatienter. Verkningsmekanismen

för denna ökade risk är okänd. En ökad risk kan inte exkluderas för andra antipsykotika eller för andra

patientgrupper. Quetiapin bör användas med försiktighet hos patienter med riskfaktorer för stroke.

I en meta-analys med atypiska antipsykotika har det rapporterats att äldre patienter med

demensrelaterad psykos lider högre risk att dö jämfört med placebo. I två 10-veckors

placebokontrollerade quetiapin-studier med samma patientgrupp (n=710; medelålder: 83 år; räckvidd:

56-99 år) var dock dödligheten bland patienter behandlade med quetiapin 5,5 % jämfört med 3,2 % i

placebogruppen. Patienterna i dessa studier dog av en mängd olika skäl, i enligt med vad som kunde

förväntas för denna grupp.

Dysfagi

Dysfagi (se avsnitt 4.8) har rapporterats vid användning av quetiapin. Quetiapin ska användas med

försiktighet hos patienter med risk för aspirationspneumoni.

Förstoppning och tarmobstruktion

Förstoppning är en riskfaktor för tarmobstruktion. Förstoppning och tarmobstruktion har rapporterats

med quetiapin (se avsnitt 4.8). Detta inkluderar rapporterade dödsfall hos patienter som löper större

risk för tarmobstruktion, inklusive de som får flera läkemedel samtidigt vilka minskar tarmmotiliteten

och/eller kanske inte rapporterar symtom på förstoppning. Patienter med tarmobstruktion/ileus ska

behandlas akut och övervakas noga.

Venös tromboembolism (VTE)

Fall av venös tromboembolism (VTE) har rapporterats under behandling med antipsykotika. Eftersom

patienter som behandlas med antipsykotika ofta har förvärvade riskfaktorer för VTE bör alla

eventuella riskfaktorer för VTE identifieras före och under behandling med quetiapin, och

förebyggande åtgärder vidtas.

Pankreatit

Pankreatit har rapporterats i kliniska prövningar och vid erfarenhet efter godkännandet. I rapporter

efter godkännandet hade många patienter riskfaktorer som är kända för att vara förknippade med

pankreatit, såsom förhöjda triglyceridnivåer (se avsnitt 4.8), gallsten och alkoholkonsumtion, även om

inte alla fall komplicerades av riskfaktorer.

Ytterligare information

Det finns begränsade data angående quetiapin i kombination med valproat eller litium vid behandling

av akuta maniska episoder av måttlig till allvarlig svårighetsgrad. Kombinationsbehandlingen

tolererades emellertid väl (se avsnitt 4.8 och 5.1). Additiv effekt visades i 3:e behandlingsveckan.

Felaktig användning och missbruk

Fall av felaktig användning och missbruk har rapporterats. Försiktighet kan behövas vid förskrivning

av quetiapin till patienter som har haft alkohol- eller drogmissbruk.

Hjälpämnen

Laktos

Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel:

galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukosgalaktosmalabsorption.

Natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per filmdragerad tablett, dvs är

nästintill ”natriumfritt”.

Para-orange (E110)

Quetiapine Teva 25 mg och 100 mg: Detta läkemedel innehåller para-orange S (E110) och kan ge

allergiska reaktioner.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

På grund av quetiapins effekter på det centrala nervsystemet, bör försiktighet iakttas vid kombination

med andra centralt verkande läkemedel eller alkohol.

Försiktighet ska iakttas vid behandling av patienter som får andra läkemedel som har antikolinerga

(muskarina) effekter (se avsnitt 4.4).

Cytokrom P450 3A4 är det enzym som huvudsakligen är involverat i den cytokrom P450-medierade

metabolismen av quetiapin. I en interaktionsstudie på friska frivilliga sågs en 5- till 8-faldig ökning av

AUC vid samtidig administrering av quetiapin (25 mg) och ketokonazol, en hämmare av CYP 3A4.

Samtidig användning av quetiapin och hämmare av CYP 3A4 är därför kontraindicerat. Det är inte

heller rekommenderat att konsumera grapefruktjuice under pågående terapi med quetiapin.

En multipeldos-studie på patienter utfördes med syfte att utreda farmakokinetiken för quetiapin givet

före och under behandling med karbamazepin, en känd inducerare av leverenzym. Studien visade att

samtidig administrering av karbamazepin signifikant ökar clearance för quetiapin. Denna ökning av

clearance minskade systemisk exponering för quetiapin (mätt som AUC) till ett medelvärde på 13 %

av den exponering som ses vid administrering av enbart quetiapin, och en ännu kraftigare minskning

sågs hos vissa patienter. Denna interaktion kan leda till lägre plasma-koncentrationer, vilket kan

påverka effekten av quetiapin.

Samtidig användning av quetiapin och fenytoin (en annan mikrosomal enzyminducerare) gav kraftigt

ökat clearance för quetiapin med ca 450 %. Quetiapin-behandling av patienter som använder

enzyminducerare, bör bara inledas om läkaren anser att fördelarna med quetiapin överväger risken vid

utsättande av behandlingen med enzyminducerare. Det är viktigt att alla justeringar av dosen

enzyminducerare sker gradvis och att enzyminduceraren, om nödvändigt, ersätts med ett läkemedel

som inte inducerar dessa enzym (t ex natriumvalproat) (se avsnitt 4.4).

Farmakokinetiken för quetiapin påverkades inte signifikant vid samtidig administrering av de

antidepressiva läkemedlen imipramin (en känd CYP 2D6-hämmare) eller fluoxetin (en känd CYP

3A4- och CYP 2D6-hämmare).

Farmakokinetiken för quetiapin påverkades inte signifikant vid samtidig administrering av risperidon

eller haloperidol. Vid samtidig användning av quetiapin och tioridazin sågs en ökning i

quetiapinclearance med ca 70 %.

Farmakokinetiken för quetiapin påverkades inte vid samtidig administrering med cimetidin.

Litiums farmakokinetik påverkades inte av samtidig administrering av quetiapin.

I en 6-veckors randomiserad studie av litium och quetiapin depottabletter jämfört med placebo och

quetiapin depottabletter hos vuxna patienter med akut mani, observerades en högre incidens av

extrapyramidalt relaterade händelser (särskilt tremor), somnolens och viktökning i gruppen med litium

som tillägg jämfört med gruppen med placebo som tillägg (se avsnitt 5.1).

Farmakokinetiken för natriumvalproat och quetiapin påverkades inte i någon kliniskt relevant

utsträckning vid samtidig administrering. En retrospektiv studie på barn och ungdomar som fick

valproat, quetiapin eller båda fann en högre förekomst av leukopeni och neutropeni i

kombinationsgruppen jämfört med monoterapigrupperna.

Interaktionsstudier med kardiovaskulära läkemedel har inte genomförts.

Försiktighet bör iakttas när quetiapin används tillsammans med läkemedel som är kända för att orsaka

elektrolytrubbningar eller öka QT-intervallet.

Det har förekommit rapporter om falskt positiva resultat i enzymimmunanalyser för metadon och

tricykliska antidepressiva hos patienter som behandlats med quetiapin. Vid tveksamma resultat från

immunanalysscreening rekommenderas att man säkerställer analysen med lämplig kromatografisk

metod.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Första trimestern

Den måttliga mängd data som publicerats om exponering under graviditet (dvs. 300-1 000

graviditetsutfall), inklusive individuella rapporter och några observationsstudier, tyder inte på någon

ökad risk för missbildningar orsakade av behandlingen. Någon definitiv slutsats grundad på samtliga

tillgängliga data kan emellertid inte dras. Djurstudier har visat på reproduktionstoxikologiska effekter

(se avsnitt 5.3). Quetiapin ska därför endast ges under graviditet om nyttan överväger de potentiella

riskerna.

Tredje trimestern

Nyfödda barn som exponerats för antipsykotika (inklusive quetiapin) under graviditetens sista

trimester löper risk att få biverkningar inklusive extrapyramidala och/eller utsättningssymtom som kan

variera i allvarlighetsgrad och duration efter födseln. Det finns rapporter om agitation,

muskelhypertoni, muskelhypotoni, tremor, somnolens, andnöd eller ätsvårigheter. Nyfödda bör därför

övervakas noga.

Amning

Baserat på mycket begränsade data i publicerade rapporter om quetiapinutsöndring i bröstmjölk tycks

utsöndringen av quetiapin vid terapeutiska doser variera. I avsaknad av tillförlitliga data måste ett

beslut fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta behandling med quetiapin efter att man tagit

hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.

Fertilitet

Effekterna av quetiapin på fertiliteten hos människa har inte undersökts. Effekter relaterade till

förhöjda prolaktinnivåer har observerats hos råtta, men dessa resultat har ingen direkt relevans för

människa (se avsnitt 5.3).

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

På grund av den primära CNS-effekten kan quetiapin påverka reaktionsförmågan. Patienten bör därför

uppmanas att inte köra bil eller använda maskiner, förrän det är klarlagt hur han eller hon påverkas.

4.8

Biverkningar

Sammanfattning av säkerhetsprofilen

De vanligaste rapporterade biverkningarna för quetiapin (≥10 %) är somnolens, yrsel, muntorrhet,

huvudvärk, utsättningssymtom, höjningar av serumtriglyceridnivåer, höjningar av totalt kolesterol

(främst LDL-kolesterol), sänkningar av HDL-kolesterol, viktökning, sänkt hemoglobinvärde och

extrapyramidala symtom.

Svåra hudreaktioner (SCAR), inklusive Stevens-Johnsons syndrom (SJS), toxisk epidermal nekrolys

(TEN) och läkemedelsutlöst hudutslag med eosinofili och systemiska symtom (DRESS) har

rapporterats i samband med quetiapinbehandling.

Tabell över biverkningar

Frekvensen för de biverkningar som förknippas med quetiapinbehandling är givna i tabellform nedan

(tabell 1) i enlighet med det format som rekommenderas av “Council for International Organizations

of Medical Sciences” (CIOMS III Working Group; 1995).

Tabell 1 Biverkningar förknippade med quetiapinbehandling

Biverkningsfrekvenserna indelas enligt följande: mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10),

mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000) och

ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Organ-

system

Mycket

vanliga

Vanliga

Mindre

vanliga

Sällsynta

Mycket

sällsynta

Ingen känd

frekvens

Organ-

system

Mycket

vanliga

Vanliga

Mindre

vanliga

Sällsynta

Mycket

sällsynta

Ingen känd

frekvens

Blodet och

lymfsystemet

Sänkt

hemo-

globinnivå

Leukopeni

, minskat

neutrofil-

antal, ökat

eosinofil-

antal

Neutropeni

trombo-

cytopeni,

anemi,

minskat

trombocyt-

antal

Agranulocytos

Immun-

systemet

Överkänslig-

(inklusive

allergiska

hud-

reaktioner)

Anafylakti

reaktion

Endokrina

systemet

Hyperpro-

laktinemi

minskning

av totalt

minskning

av fritt T

minskning

av totalt

, ökning

av TSH

Minskning

av fritt T

hypo-

tyreodism

Inadekvat

sekretion

av anti-

diuretiskt

hormon

Metabolism

och nutrition

Förhöjda

triglycerid-

nivåer i

serum

10,30

Förhöjt

total-

kolesterol

(främst

LDL-

kolesterol)

11,30

Sänkt

HDL-

kolesterol

17,30

Viktökning

8,30

Ökad aptit,

blodglukos-

nivå förhöjd

till

hyperglykem

6, 30

Hyponatremi

diabetes

mellitus

försämring

av befintlig

diabetes

Metabolt

syndrom

Psykiska

störningar

Abnorma

drömmar

mardrömmar

Suicidtankar

suicidbeteen

Somn-

ambulism och

relaterade

reaktioner som

att tala i

sömnen och

sömn-

relaterade

ätstörningar

Organ-

system

Mycket

vanliga

Vanliga

Mindre

vanliga

Sällsynta

Mycket

sällsynta

Ingen känd

frekvens

Centrala och

perifera

nervsystemet

Yrsel

4, 16

somnolens

2,16

huvudvärk,

extra-

pyramidala

symtom

1, 21

Dysartri

Kramper

restless legs

(RLS),

tardiv

dyskinesi

1, 5

synkope

4,16

Ögon

Dimsyn

Hjärtat

Takykardi

Palpitationer

förlängning

12, 18

Bradykardi

Kardiomyopati,

Myokardit

Blodkärl

Ortostatisk

hypotension

Venös

trombo-

embolism

Andnings-

vägar,

bröstkorg

och

mediastinum

Dyspné

Rinit

Magtarm-

kanalen

Muntorrhet

Förstoppnin

g, dyspepsi,

kräkningar

Dysfagi

Pankreatit

tarm-

obstruktion/ile

Lever och

gallvägar

Förhöjt

alaninamino-

transferas

(ALAT) i

serum

förhöjt

gamma-GT

Förhöjt

aspartat-

amino-

transferas

(ASAT) i

serum

Gulsot

hepatit

Hud och

subkutan

vävnad

Angioöde

Stevens-

Johnsons

syndrom

Toxisk

epidermal

nekrolys,

erythema

multiforme,

läkemedels-

utlöst hudutslag

med eosinofili

och systemiska

symtom

(DRESS),

kutan vaskulit

Muskulo-

skeletala

systemet och

bindväv

Rabdo-

myolys

Njurar och

urinvägar

Urin-

retention

Graviditet,

puerperium

och

perinatal-

period

Neonatalt

utsättnings-

syndrom

Organ-

system

Mycket

vanliga

Vanliga

Mindre

vanliga

Sällsynta

Mycket

sällsynta

Ingen känd

frekvens

Reproduktio

nsorgan och

bröstkörtel

Sexuell

dysfunktion

Priapism,

galaktorré,

bröstsvullnad,

menstruations-

rubbning

Allmänna

symtom

och/eller

symtom vid

administreri

ngsstället

Utsättnings

symtom

Mild asteni,

perifert

ödem,

irritabilitet,

feber

Malignt

neuroleptika-

syndrom

hypotermi

Undersöknin

-gar

Förhöjt

kreatin-

fosfokinas i

blod

Se avsnitt 4.4

Somnolens kan inträffa, företrädesvis under de första två behandlingsveckorna och försvinner

vanligen vid fortsatt administrering av quetiapin.

Asymtomatiska ökningar (förändring från normal nivå till >3 x ULN vid någon tidpunkt) av

serumtransaminaser (ALAT, ASAT) eller gamma-GT har observerats hos vissa patienter som

behandlats med quetiapin. Dessa ökningar var i de flesta fall reversibla under fortsatt

quetiapinbehandling.

Liksom andra antipsykotika som blockerar alfa-1-adrenerga receptorer kan quetiapin ofta inducera

ortostatisk hypotension, förknippad med yrsel, takykardi och hos vissa patienter synkope. Detta

inträffar framförallt under den initiala dostitreringsperioden (se avsnitt 4.4)

Beräkning av frekvens för dessa biverkningar bygger endast på data som erhållits efter

marknadsintroduktion.

Fasteblodglukos på ≥126 mg/dl (≥7,0 mmol/l) eller icke fastande blodglukos på ≥200 mg/dl (≥11,1

mmol/l) vid åtminstone ett tillfälle.

Ökad förekomst av dysfagi vid behandling med quetiapin jämfört med placebo har endast

observerats i kliniska studier av bipolär depression.

Baserat på >7 % ökning i kroppsvikt från baseline. Uppkommer främst under behandlingens första

veckor hos vuxna.

Följande utsättningssymtom sågs mest frekvent i akuta placebokontrollerade kliniska prövningar

vid monoterapi, som utvärderade utsättningssymtom: sömnlöshet, illamående, huvudvärk, diarré,

kräkningar, yrsel och irritabilitet. Incidensen av dessa reaktioner hade minskat signifikant 1 vecka

efter utsättning.

Triglycerider ≥200 mg/dl (≥2,258 mmol/l) vid åtminstone ett tillfälle (patienter ≥18 år) eller

≥150 mg/dl (≥1,694 mmol/l) (patienter <18 år).

Kolesterol ≥240 mg/dl (≥6,2064 mmol/l) (patienter ≥18 år) eller ≥200 mg/dl (≥5,172 mmol/l)

(patienter <18 år) vid åtminstone ett tillfälle. En ökning av LDL-kolesterolvärdet på ≥30 mg/dl

(≥0,769 mmol/l) har varit en mycket vanlig observation. Genomsnittlig förändring hos patienter

med denna förhöjning var 41,7 mg/dl (≥1,07 mmol/l).

Se nedanstående text

Trombocytantal

100 x 10

/l vid åtminstone ett tillfälle.

Baserat på biverkningsrapporter från kliniska studier av förhöjt kreatinfosfokinas i blodet som inte

var associerat till malignt neuroleptikasyndrom

Prolaktinnivåer (patienter med ålder >18 år): >20 µg/l (>869,56 pmol/l) män; >30 µg/l (>1 304,34

pmol/l) kvinnor oberoende av tidpunkt

Kan leda till fall

HDL-kolesterol: <40 mg/dl (1,025 mmol/l) för män; <50 mg/dl (1,282 mmol/l) för kvinnor

oberoende av tidpunkt.

Förekomst av patienter som fått QTc-förändring från <450 ms till ≥450 ms med en ≥30 ms

förlängning. I placebokontrollerade kliniska studier med quetiapin är den genomsnittliga

förändringen och incidensen av patienter med en förändring till en kliniskt signifikant nivå

jämförbar med placebo.

Förändring från >132 mmol/l till ≤132 mmol/l vid minst ett tillfälle.

Fall av suicidtankar och suicidbeteende har rapporterats under behandling med quetiapin eller kort

tid efter utsättande av behandling (se avsnitt 4.4 och 5.1).

Se avsnitt 5.1.

En sänkning av hemoglobinvärdet till ≤13 g/dl (8,07 mmol/l) hos män, ≤12 g/dl (7,45 mmol/l) hos

kvinnor vid minst ett tillfälle förekom hos 11 % av quetiapinpatienterna i samtliga studier inklusive

öppna uppföljningsstudier. För dessa patienter var den genomsnittliga maximala sänkningen av

hemoglobinvärdet vid någon tidpunkt −1,50 g/dl.

Dessa rapporter förekom ofta vid takykardi, yrsel, ortostatisk hypotension och/eller bakomliggande

hjärt-/luftvägssjukdom.

Baserat på förändringar från normalt baselinevärde till potentiellt kliniskt viktigt värde vid någon

tidpunkt efter baseline i alla studier. Förändringar av totalt T

, fritt T

, totalt T

och fritt T

definieras som <0,8 x LLN (pmol/l) och förändring av TSH är >5 mIE/l vid någon tidpunkt.

Baserat på den ökade frekvensen av kräkningar hos äldre patienter (≥65 år).

Baserat på förändring av antal neutrofiler från ≥1,5 x 10

/l vid baseline till <0,5 x 10

/l vid någon

tidpunkt under behandlingen och baserat på patienter med svår neutropeni (<0,5 x 10

/l) och

infektion under alla kliniska prövningar med quetiapin (se avsnitt 4.4.).

Baserat på förändringar från normalt baselinevärde till potentiellt kliniskt viktigt värde vid någon

tidpunkt efter baseline i alla studier. Förändringar i eosinofilantal definieras som >1 x 10

celler/l

vid någon tidpunkt.

Baserat på förändringar från normalt baselinevärde till potentiellt kliniskt viktigt värde vid någon

tidpunkt efter baseline i alla studier. Förändringar i Lkc definieras som ≤3 x 10

celler/l vid någon

tidpunkt.

Baserat på biverkningsrapporter om metabolt syndrom från alla kliniska prövningar med quetiapin.

Hos vissa patienter observerades en försämring av mer än en av de metabola faktorerna vikt,

blodglukos och lipider i kliniska studier (se avsnitt 4.4).

Se avsnitt 4.6.

Kan förekomma vid eller nära initiering av behandling och vara förknippad med hypotoni och/eller

synkope. Frekvensen baseras på biverkningsrapporter om bradykardi och relaterade händelser i alla

kliniska studier med quetiapin.

Fall med QT-förlängning, ventrikulär arytmi, plötslig oförklarlig död, hjärtstillestånd och torsades de

pointes har rapporterats vid användning av neuroleptika och är att betrakta som klasseffekter.

Pediatrisk population

Samma biverkningar som beskrivits ovan för vuxna måste beaktas för barn och ungdomar.

Nedanstående tabell sammanfattar biverkningar som uppträder i en högre frekvenskategori hos barn

och ungdomar (10-17 år) än i den vuxna populationen eller biverkningar som ej har identifierats i den

vuxna populationen.

Tabell 2 Biverkningar hos barn och ungdomar förknippade med quetiapinbehandling, vilka

förekommer i högre frekvens än hos vuxna eller inte har identifierats i den vuxna populationen

Biverkningsfrekvenserna indelas enligt följande: mycket vanliga (>1/10), vanliga (>1/100, <1/10),

mindre vanliga (>1/1 000, <1/100); sällsynta (>1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000) och

ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgänglig data).

Organsystem

Mycket vanliga

Vanliga

Endokrina systemet

Förhöjda prolaktinvärden

Metabolism och nutrition

Ökad aptit

Centrala och perifera

nervsystemet

Extrapyramidala symtom

3, 4

Synkope

Blodkärl

Blodtryckshöjning

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum

Rinit

Magtarmkanalen

Kräkningar

Organsystem

Mycket vanliga

Vanliga

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

Irritabilitet

Prolaktinnivåer (patienter < 18 år): >20 µg/l (>869,56 pmol/l) pojkar; >26 µg/l (>1130,428 pmol/l)

flickor vid valfri tidpunkt. Mindre än 1 % av patienterna fick en höjning till en prolaktinnivå >100 µg/l.

Baserat på förändringar över kliniskt signifikanta tröskelvärden (anpassade från kriterierna från

amerikanska National Institutes of Health) eller höjningar på >20 mm Hg för systoliskt eller

>10 mm Hg för diastoliskt blodtryck vid valfri tidpunkt i två akuta (3-6 veckor långa)

placebokontrollerade studier på barn och ungdomar.

Kommentar: Frekvensen överensstämmer med den som observerats hos vuxna, men kan vara förenad

med andra kliniska implikationer hos barn och ungdomar än hos vuxna.

Se avsnitt 5.1

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Symtom

Rapporterade symtom har i allmänhet varit förstärkningar av den aktiva substansens kända

farmakologiska effekter, dvs. dåsighet och sedering, takykardi, hypotoni och antikolinerga effekter.

Överdosering kan leda till förlängt QT-intervall, kramper, status epilepticus, rabdomyolys,

andningsdepression, urinretention, förvirring, delirium och/eller agitation, koma och död. Patienter

med befintlig svår kardiovaskulär sjukdom kan löpa högre risk för effekter av överdosering (se

avsnitt 4.4 Ortostatisk hypotension).

Behandling av överdosering

Det finns ingen specifik antidot mot quentiapin. Vid allvarliga symtom bör möjligheten att flera

läkemedel är involverade utredas. Intensivvårdsbehandling rekommenderas (säkrade luftvägar, säkrad

syretillförsel och andning, övervakning samt understödjande åtgårder av kardiovaskulära systemet).

Baserat på publicerad litteratur kan patienter med delirium och agitation och tydligt antikolinergt

syndrom behandlas med fysostigmin 1-2 mg (under kontinuerlig EKG-övervakning). Detta

rekommenderas inte som standardbehandling på grund av en potentiell negativ effekt av fysostigmin

på hjärtats fortledning. Fysostigmin kan användas om det inte finns några EKG-avvikelser. Använd

inte fysostigmin vid arytmier, någon grad av hjärtblock eller QRS-breddning.

Förhindrande av absorption vid överdos har inte studerats, men magsköljning kan vara indicerat vid

allvarligare fall av förgiftning och ska om möjligt utföras inom 1 timme efter intag. Administrering av

aktivt kol bör övervägas.

Vid överdosering av quetiapin ska refraktär hypotoni behandlas med lämpliga åtgärder såsom

intravenös vätska och/eller sympatomimetika. Adrenalin och dopamin ska undvikas, eftersom

beta-stimulering kan ge förvärrad hypotoni vid quetiapin-inducerad alfa-blockad.

Noggrann medicinsk övervakning skall fortgå tills patienten återhämtat sig.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antipsykotikum, ATC-kod: N05A H04

Verkningsmekanism

Quetiapin är ett atypiskt antipsykotikum.

Quetiapin och den aktiva humanplasmametaboliten norquetiapin interagerar med ett flertal

neurotransmittor-receptorer. Quetiapin och norquetiapin har affinitet till serotonin (5HT

)-, dopamin

D1- och D2-receptorer i hjärnan. Denna kombination av receptorantagonism, med en högre affinitet

för 5HT

- än D2-receptorer, förmodas medverka till quetiapins kliniska antipsykotiska egenskaper och

låga benägenhet för extrapyramidala biverkningar (EPS) jämfört med typiska antipsykotika. Quetiapin

och norquetiapin har ingen märkbar affinitet till bensodiazepinreceptorer men hög affinitet till

histaminerga- och adrenerga alfa

-receptorer och måttlig affinitet till adrenerga alfa

-receptorer.

Quetiapin har också låg eller ingen affinitet för muskarina receptorer, medan norquetiapin har måttlig

till hög affinitet till flera olika muskarina receptorer, vilket kan förklara antikolinerga (muskarina)

effekter. Norquetiapins hämning av NET och partiella agonisteffekt på 5HT

-receptorer kan bidra till

quetiapins terapeutiska effekt som ett antidepressivum.

Farmakodynamiska effekter

Quetiapin har visat effekt i antipsykotiska aktivitetstest, såsom ”betingat undvikande” (conditioned

avoidance, CAR). Det motverkar också effekten av dopaminagonister, studerat antingen med avseende

på beteende eller elektrofysiologi, och ökar koncentrationen av dopaminmetaboliter, ett neurokemiskt

index för D2-receptorblockad.

I prekliniska test, med syfte att undersöka risk för EPS, liknar quetiapin inte typiska antipsykotika utan

uppvisar en atypisk profil. Quetiapin ger inte upphov till dopamin D2-receptor-hypersensitivitet vid

kronisk administrering och ger endast svag katalepsi vid effektiva D2-receptor-blockerande doser.

Quetiapin uppvisar selektivitet för det limbiska systemet genom depolariserande blockad av

mesolimbiska men inte nigrostriatala dopamininnehållande neuroner vid kronisk administrering.

Quetiapin orsakar minimal dystoni hos haloperidol-sensibiliserade eller läkemedelsnaiva Cebusapor

efter både akut och kronisk administrering (se avsnitt 4.8).

Klinisk effekt

Schizofreni

I tre placebokontrollerade kliniska studier på patienter med schizofreni, där varierande doser av

quetiapin användes, sågs ingen skillnad mellan quetiapin- och placebogruppen med avseende på EPS-

frekvens eller samtidigt behov av antikolinerg medicinering. Ingen ökning i EPS eller samtidig

användning av antikolinergika sågs i en placebokontrollerad studie med syfte att utvärdera effekten av

quetiapin i förutbestämda doser från 75 mg/dag till 750 mg/dag. Långtidseffekten av quetiapin på

återfallsprevention vid schizofreni har inte verifierats i blindade kliniska prövningar. Öppna studier på

patienter med schizofreni har dock visat att quetiapin effektivt upprätthåller den kliniska förbättringen

under fortsatt behandling av patienter som initialt svarade på behandlingen. Detta tyder på

långtidseffekt.

Bipolär sjukdom

I fyra placebokontrollerade kliniska studier utvärderades quetiapindoser på upp till 800 mg/dag för

behandling av maniska episoder av måttlig till allvarlig svårighetsgrad. I två av studierna användes

quetiapin i monoterapi och i två studier användes quetiapin i kombination med litium eller valproat.

Ingen skillnad sågs mellan quetiapin- och placebogruppen med avseende på EPS-frekvens eller behov

av antikolinerg medicinering.

Vid behandling av maniska episoder av måttlig till allvarlig svårighetsgrad i två monoterapistudier,

visade sig quetiapin vara effektivare än placebo med avseende på reduktion av maniska symtom vid

behandlingsvecka 3 och 12. Det finns ingen information från långtidsstudier som visar på quetiapins

effekt beträffande förebyggande av efterföljande maniska eller depressiva episoder. Data från

kombinationsbehandling med quetiapin och valproat eller litium vid akuta maniska episoder av måttlig

till allvarlig svårighetsgrad (vid behandlingsvecka 3 och 6) är begränsad. Kombinationsbehandlingen

tolererades emellertid väl. Additiv effekt visades i 3:e behandlingsveckan. En andra studie visade inte

någon additiv effekt i 6:e behandlingsveckan.

Hos patienter som svarade på behandlingen, var medeldosen quetiapin under sista veckan cirka 600

mg/dag, och cirka 85 % av de som svarade på behandlingen fick doser i intervallet 400 till 800

mg/dag.

I fyra kliniska studier, med 8 veckors behandling av patienter med måttliga till svåra depressiva

episoder vid bipolär I och bipolär II var quetiapin 300 mg och 600 mg signifikant överlägsna placebo

för de relevanta effektmåtten: genomsnittlig förbättring enligt MADRS och för behandlingssvar

definierat som minst 50 % förbättring i MADRS-skalans poängvärde från baslinjen. Det var ingen

skillnad i effektstyrka mellan patienter som fick 300 mg quetiapin och dem som fick 600 mg.

I två av dessa studier visade det sig vid uppföljning att långtidsbehandling av patienter som svarat på

quetiapin 300 mg eller 600 mg var effektivare än placebo med avseende på depressiva symtom, men

inte med avseende på maniska symtom.

I två studier av återfallsprevention då quetiapin har utvärderats i kombination med andra

stämningsstabiliserare hos patienter med maniska, depressiva eller blandade episoder, visade sig

kombinationsbehandling med quetiapin vara överlägsen monoterapi av stämningsstabiliserare

avseende ökad tid till återfall (maniska, depressiva eller blandade episoder). Quetiapin administrerades

två gånger dagligen med en total dos på 400 till 800 mg per dag i kombination med litium eller

valproat.

I en 6-veckors, randomiserad studie av litium och quetiapin depottabletter jämfört med placebo och

quetiapin depottabletter hos vuxna patienter med akut mani var skillnaden i genomsnittlig förbättring

av YMRS mellan gruppen med litium som tillägg och gruppen med placebo som tillägg 2,8 poäng och

skillnaden i % som svarade (definierad som 50 % förbättring från baseline för YMRS) var 11 % (79 %

i gruppen med litium som tillägg mot 68 % i gruppen med placebo som tillägg).

I en långtidsstudie (upp till två års behandling) där återfallsprofylax utvärderades för patienter med

maniska, depressiva eller blandade stämningsepisoder var quetiapin överlägsen placebo avseende ökad

tid till återfall i skov (maniska, depressiva eller blandade episoder) hos patienter med bipolär sjukdom

typ I. Antalet patienter med skov var 91 (22,5 %) i quetiapin-gruppen, 208 (51,1 %) i placebo-gruppen

respektive 95 (26,1 %) i litium-gruppen. När man jämförde behandlingsresultaten av fortsatt quetiapin-

behandling med behandlingsresultaten vid preparatbyte till litium för patienter som svarat på

quetiapin, visade sig byte till litium inte leda till ökad tid till återfall i skov.

Kliniska prövningar har visat att quetiapin är effektivt vid schizofreni och mani när det ges två gånger

dagligen, trots att quetiapin har en halveringstid på ca 7 timmar. Detta stöds också av data från en PET

(positron emission tomography)-studie, i vilken det framkom att quetiapin blockerar 5HT

- och D

receptorer i upp till 12 timmar. Säkerhet och effekt för högre doser än 800 mg/dag har inte utvärderats.

Klinisk säkerhet

I placebokontrollerade korttidsstudier av schizofreni och bipolär mani var den samlade förekomsten av

extrapyramidala symptom jämförbar med placebo (schizofreni: 7,8 % för quetiapin och 8,0 % för

placebo; bipolär mani: 11,2 % för quetiapin och 11,4 % för placebo). I placebokontrollerade kliniska

korttidsstudier på egentlig depression och bipolär depression sågs högre förekomst av extrapyramidala

symtom hos quetiapinbehandlade patienter jämfört med placebobehandlade. I placebokontrollerade

korttidsstudier på bipolär depression var den samlade förekomsten av extrapyramidala symtom 8,9 %

för quetiapin jämfört med 3,8 % för placebo. I placebokontrollerade kliniska korttidsstudier med

monoterapi vid egentlig depression var den samlade förekomsten av extrapyramidala symtom 5,4 %

för quetiapin depottablett och 3,2 % för placebo. I en placebokontrollerad korttidsstudie med

monoterapi på äldre patienter med egentlig depression var den samlade förekomsten av

extrapyramidala symtom 9,0 % quetiapin depottablett och 2,3 % för placebo. Vid såväl bipolär

depression som egentlig depression översteg förekomsten av de individuella oönskade effekterna (t.ex.

akatisi, extrapyramidala symtom, tremor, dyskinesi, dystoni, rastlöshet, ofrivilliga

muskelsammandragningar, psykomotorisk hyperaktivitet och muskelstelhet) inte 4 % i någon

behandlingsgrupp.

I placebokontrollerade korttidsstudier (i intervall på 3–8 veckor) med fast dos (50 mg/dag till

800 mg/dag) varierande den genomsnittliga viktökningen för quetiapinbehandlade patienter mellan

0,8 kg för dosen om 50 mg/dag till 1,4 kg för dosen om 600 mg/dag (med lägre ökning för dosen om

800 mg/dag), jämfört med 0,2 kg för de placebobehandlade patienterna. Procentandelen

quetiapinbehandlade patienter som gick upp ≥7 % kroppsvikt varierade mellan 5,3 % för dosen om

50 mg/dag till 15,5 % för dosen om 400 mg/dag (med lägre ökning för doserna om 600 och

800 mg/dag), jämfört med 3,7 % för placebobehandlade patienter.

En 6-veckors, randomiserad studie av litium och quetiapin depottabletter jämfört med placebo och

quetiapin depottabletter hos vuxna patienter med akut mani indikerade att kombinationen av quetiapin

depottabletter och litium leder till fler biverkningar (63 % mot 48 % för quetiapin depottabletter i

kombination med placebo). Säkerhetsresultaten visade en högre incidens av extrapyramidala symtom,

som rapporterades hos 16,8 % av patienterna i gruppen med litium som tillägg och 6,6 % i gruppen

med placebo som tillägg, varav de flesta bestod av tremor som rapporterades hos 15,6 % av

patienterna i gruppen med litium som tillägg och 4,9 % i gruppen med placebo som tillägg. Incidensen

av somnolens var högre i gruppen med quetiapin depottabletter med litium som tillägg (12,7 %)

jämfört med gruppen med quetiapin depottabletter med placebo som tillägg (5,5 %). Dessutom hade en

högre procentuell andel av de patienter som behandlades i gruppen med litium som tillägg (8,0 %) en

viktökning (≥7 %) i slutet av behandlingen jämfört med patienter i gruppen med placebo som tillägg

(4,7 %).

I långtidsstudier av förebyggande av återfall ingick en öppen period (mellan 4 och 36 veckor) under

vilken patienterna behandlades med quetiapin, följt av en randomiserad indragningsperiod under

vilken patienterna randomiserades till quetiapin eller placebo. För patienter som randomiserades till

quetiapin var den genomsnittliga viktökningen under den öppna perioden 2,56 kg och vid vecka 48 av

den randomiserade perioden var den genomsnittliga viktökningen 3,22 kg, jämfört med baslinjen för

den öppna perioden. För patienter som randomiserades till placebo var den genomsnittliga

viktökningen under den öppna perioden 2,39 kg och vid vecka 48 av den randomiserade perioden var

den genomsnittliga viktökningen 0,89 kg, jämfört med baslinjen för den öppna perioden.

I placebokontrollerade studier av äldre patienter med demensrelaterad psykos var förekomsten av

cerebrovaskulära biverkningar per 100 patientår inte högre för quetiapinbehandlade patienter än för

placebobehandlade patienter.

Förekomsten av åtminstone en förändring till neutrofilantal <1,5 x 10

/l var 1,9 % hos patienter

behandlade med quetiapin jämfört med 1,5 % hos patienter behandlade med placebo i alla

placebokontrollerade korttidsstudier med monoterapi hos patienter med ett neutrofilantal ≥1,5 x 10

vid baslinjen. Förekomsten av förändringar till >0,5 – <1,0x10

/l var densamma (0,2 %) hos patienter

som behandlades med quetiapin som hos placebobehandlade patienter. I alla kliniska studier

(placebokontrollerade studier, öppna studier, studier med aktiv jämförelsearm); hos patienter med ett

neutrofilantal ≥1,5 x 10

/l vid baslinjen var förekomsten 2,9 % av åtminstone en förändring till

neutrofilantal <1,5x10

/l och förekomsten av <0,5x10

/l var 0,21 % hos patienter behandlade med

quetiapin.

Quetiapinbehandling medförde en dosrelaterad reduktion av tyreoideahormon. Förekomsten av

förändringar av TSH var 3,2 % för quetiapin mot 2,7 % för placebo. Förekomsten av motsvarande,

potentiellt kliniskt signifikanta förändringar av T

eller T

och TSH i dessa studier var sällsynta och de

observerade förändringarna av nivåerna av tyreoideahormon var inte förknippade med kliniskt

symtomatisk hypotyreoidism.

Reduktionen av totalt och fritt T

var som störst under de första sex veckorna av quetiapin-

behandlingen, och ingen ytterligare sänkning sågs under fortsatt behandling. I omkring 2/3 av fallen

har avbruten quetiapinbehandling medfört att effekterna på totalt och fritt T

gått tillbaka, oavsett

behandlingens längd.

Katarakter/linsgrumlingar

I en klinisk studie för att utvärdera den eventuellt kataraktogena effekten av quetiapin (200–

800 mg/dygn) vs. risperidon (2–8 mg/dygn) hos patienter med schizofreni eller schizoaffektiv sjukdom

var den procentuella andelen patienter med ökad grad av linsgrumling inte högre för quetiapin (4 %)

än för risperidon (10 %), för patienter med minst 21 månaders exponering.

Pediatrisk population

Klinisk effekt

Effekt och säkerhet för quetiapin studerades i en 3-veckors placebokontrollerad studie med behandling

av mani (n=284 patienter från USA, i åldern 10-17 år). Cirka 45 % av patientpopulationen hade

dessutom diagnosen ADHD. Dessutom genomfördes en 6-veckors placebokontrollerad studie med

behandling av schizofreni (n=222 patienter, i åldern 13-17 år). I båda studierna uteslöts patienter med

känd frånvaro av behandlingssvar på quetiapin. Behandlingen med quetiapin inleddes med 50 mg/dag

och ökades på dag 2 till 100 mg/dag; därefter titrerades dosen till måldosen (mani 400-600 mg/dag;

schizofreni 400-800 mg/dag) i steg på 100 mg/dag administrerat två eller tre gånger dagligen.

I manistudien var medelvärdet för förändringen från baseline av totalpoängen på YMRS (aktiv minus

placebo) -5,21 för quetiapin 400 mg/dag och -6,56 för quetiapin 600 mg/dag. Svarsfrekvensen

(YMRS-förbättring ≥50 %) var 64 % för quetiapin 400 mg/dag, 58 % för 600 mg/dag och 37 % i

placeboarmen.

I schizofrenistudien var medelvärdet för förändringen från baseline av totalpoängen på PANSS (aktiv

minus placebo) -8,16 för quetiapin 400 mg/dag och -9,29 för quetiapin 800 mg/dag. Varken lågdos-

(400 mg/dag) eller högdosregim (800 mg/dag) av quetiapin var överlägset placebo vad gäller andel

patienter som uppnådde svar, definierat som ≥30 % sänkning från baslinjen av totalpoängen på

PANSS. Både vid mani och schizofreni ledde högre doser till numeriskt lägre svarsfrekvenser.

I en tredje placebokontrollerad korttidsstudie med quetiapin depottabletter som monoterapi hos barn

och ungdomar (10-17 år) med bipolär depression visades ingen effekt.

Det finns inga data angående bibehållande av effekt eller prevention av återfall i denna åldersgrupp.

Klinisk säkerhet

I de pediatriska korttidsstudier med quetiapin som beskrivs ovan, var frekvenserna av EPS i den aktiva

armen jämfört med placebo 12,9 % mot 5,3 % i studien av schizofreni, 3,6 % mot 1,1 % i studien av

bipolär mani och 1,1 % mot 0 % i studien av bipolär depression. Viktökningsfrekvenser på ≥7 % av

utgångsvikten i den aktiva armen jämfört med placebo var 17 % mot 2,5 % i studierna av schizofreni

och bipolär mani, och 13,7 % mot 6,8 % i studien av bipolär depression. Frekvenserna av

självmordsrelaterade händelser i den aktiva armen jämfört med placebo var 1,4 % mot 1,3 % i studien

av schizofreni, 1,0 % mot 0 % i studien av bipolär mani och 1,1 % mot 0 % i studien av bipolär

depression. Under en förlängd uppföljningsfas efter behandling i studien av bipolär depression

förekom ytterligare två självmordsrelaterade händelser hos två patienter; en av dessa patienter fick

quetiapin vid tidpunkten för händelsen.

Långsiktig säkerhet

En 26-veckors, öppen förlängning av de akutstudierna (n=380 patienter) med flexibel dos på

400-800 mg/dag av quetiapin gav ytterligare säkerhetsdata. Ökningar av blodtrycket rapporterades hos

barn och ungdomar och ökad aptit, extrapyramidala symtom och förhöjt serumprolaktin rapporterades

i högre frekvens hos barn och ungdomar än hos vuxna patienter (se avsnitt 4.4 och 4.8). Beträffande

viktökning, med justering för normal tillväxt under längre tid, användes en ökning på minst

0,5 standardavvikelser från utgångsvärdet för kroppsmasseindex (BMI) som ett mått på en kliniskt

signifikant förändring; 18,3 % av de patienter som behandlades med quetiapin i minst 26 veckor

uppfyllde detta kriterium.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Efter oral administrering absorberas quetiapin väl och metaboliseras i hög grad. Biotillgängligheten för

quetiapin påverkas inte signifikant av samtidigt födointag. Den maximala molära koncentration av den

aktiva metaboliten norquetiapin är vid steady-state 35 % av värdet för quetiapin. Farmakokinetiken för

quetiapin och norquetiapin är linjär över det godkända doseringsintervallet.

Distribution

Quetiapin binds till ca 83 % till plasmaproteiner.

Metabolism

Quetiapin metaboliseras i hög grad i levern. Tillförsel av radioaktivt märkt quetiapin visar att

oförändrat quetiapin står för mindre än 5 % av läkemedelsrelaterat material i urin och faeces.

In vitro

-studier har visat att CYP 3A4 är det enzym som huvudsakligen är involverat i den cytokrom

P450-medierade metabolismen av quetiapin. Norquetiapin bildas och utsöndras huvudsakligen via

CYP3A4.

Cirka 73 % av radioaktiviteten utsöndras i urin och 21 % i faeces.

Quetiapin och flera av dess metaboliter (inklusive norquetiapin) har visats vara svaga hämmare av

cytokrom P450 1A2-, 2C9-, 2C19-, 2D6- och 3A4-effekter

in vitro

. CYP hämning

in vitro

observeras

endast vid koncentrationer ca 5 till 50 gånger högre än de som observeras vid ett dosintervall på 300

till 800 mg/dag hos människa. Dessa in vitro-resultat tyder på att det är osannolikt att samtidig

administrering av quetiapin och andra läkemedel skulle resultera i kliniskt signifikant hämning av

cytokrom P450-metabolism av andra läkemedel. Djurstudier tyder på att quetiapin kan inducera

cytokrom P450-enzym. En specifik interaktionsstudie på psykotiska patienter visade dock ingen

ökning av cytokrom P450-aktivitet efter administrering av quetiapin.

Eliminering

Halveringstiden för quetiapin och norquetiapin är ca 7 respektive 12 timmar.

Den genomsnittliga molära dosfraktionen av fritt quetiapin och den aktiva humanplasmametaboliten

norquetiapin utsöndras till <5 % i urinen.

Särskilda populationer

Kön

Kinetiken för quetiapin skiljer sig inte mellan män och kvinnor.

Äldre

Medelclearance för quetiapin hos äldre är ca 30–50 % lägre än hos personer i åldern 18–65 år.

Nedsatt njurfunktion

Medelplasmaclearance reducerades med ca 25 % hos patienter med svår njurfunktionsnedsättning

(kreatininclearance mindre än 30 ml/min/1,73 m

). Individuella clearance-värden för dessa patienter

låg dock inom intervallet för patienter med normal njurfunktion.

Nedsatt leverfunktion

Medelplasmaclearance minskar med ca 25 % hos personer med känd leverfunktionsnedsättning (stabil

alkoholcirros). Högre plasmakoncentration kan förväntas hos patienter med leverfunktionsnedsättning,

eftersom quetiapin metaboliseras i hög grad i levern. Dosjustering kan vara nödvändig för dessa

patienter (se avsnitt 4.2).

Pediatrisk population

Man tog prov på farmakokinetiska data från 9 barn i åldern 10-12 år och 12 ungdomar som stod på

behandling med 400 mg quetiapin två gånger dagligen. Vid steady-state var de dosnormaliserade

plasmanivåerna av moderföreningen quetiapin hos barn och ungdomar (10-17 år) generellt sett

jämförbar med den hos vuxna, även om Cmax hos barn låg i den övre delen av det intervall som

observerats hos vuxna. AUC och Cmax för den aktiva metaboliten, norquetiapin, var högre, cirka 62

% respektive 49 % hos barn (10-12 år) och 28 % respektive 14 % hos ungdomar (13-17 år), jämfört

med vuxna.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Inga tecken på genotoxicitet sågs i en serie

in vitro

- och

in vivo

-genotoxicitetsstudier. Vid kliniskt

relevant exponering har följande avvikelser (vilka ännu inte bekräftats i kliniska långtidsstudier) setts

hos försöksdjur. Råtta: pigmentfällning i tyreoidea; apa: tyreoidal follikulär cellhypertrofi, reduktion

av T

-nivåer i plasma, minskad hemoglobinkoncentration och en minskning av röda och vita

blodkroppar; hund: grumling av linsen och katarakter. (För katarakter/linsgrumlingar se avsnitt 5.1.)

I en embryofetal toxicitetsstudie på kanin ökade den fetala incidensen av karpal-/tarsalkrökning.

Denna effekt inträffade i närvaro av uppenbara effekter hos modern såsom minskad viktökning. Dessa

effekter var uppenbara vid exponeringsnivåer hos modern som var likartade eller något högre än

nivåerna hos människa vid den högsta terapeutiska dosen. Relevansen av dessa fynd för människa är

okänd.

I en fertilitetsstudie på råtta sågs marginellt minskad fertilitet hos hanar och pseudodräktighet,

utdragna diöstrusperioder, ökade prekoitala intervall och minskad dräktighetsfrekvens. Dessa effekter

har samband med förhöjda prolaktinnivåer och är inte direkt relevanta för människa på grund av

artskillnader i hormonell reglering av reproduktion.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna

Kalciumvätefosfatdihydrat

Laktosmonohydrat

Povidon K-25

Mikrokristallin cellulosa

Natriumstärkelseglykolat (typ A)

Kiseldioxid, kolloidal, vattenfri

Magnesiumstearat

Dragering:

Alla styrkor:

Hypromellos

Titandioxid (E171)

Triacetin

Quetiapine Teva 25 mg och 100 mg:

Laktosmonohydrat

Järnoxid, gul (E172)

Para-orange (E110)

Quetiapine Teva 200 mg:

Polydextros (E1200)

Makrogol 8000

Quetiapine Teva 300 mg:

Laktosmonohydrat

Järnoxid, gul (E172)

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

3 år

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Vit opak

PVC/PE/Aclar - aluminium eller vit opak PVC/PVdC-aluminium blister.

25 mg: Förpackningsstorlekar 1, 6, 10, 20, 30, 50, 60, 90 & 100 (10 x 10) filmdragerade tabletter.

Sjukhusförpackning: 50 filmdragerade tabletter.

100 mg: Förpackningsstorlekar 1, 10, 20, 30, 50, 60, 90 & 100 (10 x 10) filmdragerade tabletter.

Sjukhusförpackning: 50 filmdragerade tabletter.

200 mg: Förpackningsstorlekar 1, 10, 20, 30, 50, 60, 90 & 100 (10 x 10) filmdragerade tabletter.

Sjukhusförpackning: 50 filmdragerade tabletter.

300 mg: Förpackningsstorlekar 1, 10, 20, 30, 50, 60, 90 & 100 (10 x 10) filmdragerade tabletter.

Sjukhusförpackning: 50, 120, 180 & 240 filmdragerade tabletter.

Tablettburk av HDPE med vitt, barnskyddande lock av polypropen med torkmedel.

Alla styrkor: Förpackningsstorlekar 100 och 250 filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Teva Sweden AB

Box 1070

251 10 Helsingborg

Sverige

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

25 mg:

25877

100 mg:

25878

200 mg:

25879

300 mg:

25880

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 2009-03-06

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-07-12

同様の製品

この製品に関連するアラートを検索

ドキュメントの履歴を表示する

この情報を共有する