Donepezil "Teva" 10 mg filmovertrukne tabletter

Danimarca - danese - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Compra

Scheda tecnica Scheda tecnica (SPC)

21-08-2017

Principio attivo:
Donepezilhydrochlorid
Commercializzato da:
Teva B.V.
Codice ATC:
N06DA02
INN (Nome Internazionale):
donepezil hydrochloride
Dosaggio:
10 mg
Forma farmaceutica:
filmovertrukne tabletter
Numero dell'autorizzazione:
39969

Leggi il documento completo

21. august 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Donepezil ”Teva”, filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

24723

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Donepezil ”Teva”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

5 mg

En tablet indeholder 5 mg donepezilhydrochlorid svarende til 4,56 mg donepezil.

10 mg

En tablet indeholder 10 mg donepezilhydrochlorid svarende til 9,12 mg donepezil.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på

5 mg: En tablet indeholder 128,2 mg lactose.

10 mg: En tablet indeholder 256,4 mg lactose.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter.

5 mg

Hvide, filmovertrukne, ovale tabletter, mærket ”93” på den ene side og ”7320” på den

anden side.

10 mg

Hvide, filmovertrukne, ovale tabletter, mærket ”93” på den ene side og ”7321” på den

anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Donepezil tabletter er indiceret til symptomatisk behandling af mild til moderat svær grad

af Alzheimers demens.

39969_spc.doc

Side

1 af 10

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Oral anvendelse.

Voksne/ældre

Behandlingen initieres med 5 mg/dag (1 gang dagligt). Donepezil bør indtages oralt om

aftenen lige inden sengetid. Dosis på 5 mg/dag bør bibeholdes mindst en måned, for at

kunne bedømme den tidligste behandlingseffekt og for at nå steady state koncentration af

donepezilhydrochlorid. Efter 1 måneds behandling med 5 mg/dag kan dosis af Donepezil

på baggrund af en klinisk vurdering øges til 10 mg/dag (1 gang dagligt). Den højest

anbefalede daglige dosis er 10 mg. Doser over 10 mg/dag er ikke undersøgt i kliniske

forsøg.

Behandlingen bør initieres og overvåges af en læge med erfaring i diagnostik og

behandling af Alzheimers demens. Diagnosen skal stilles i overensstemmelse med

accepterede guidelines (f.eks. DSM IV, ICD 10). Behandling med donepezil bør kun

påbegyndes, hvis patienten har en pårørende eller omsorgsperson, som regelmæssigt vil

kontrollere patientens medicinindtag. Vedligeholdelsesbehandling kan fortsætte så længe,

patienten har terapeutisk fordel heraf. Derfor bør den kliniske effekt af donepezil

revurderes regelmæssigt. Det bør overvejes at seponere behandlingen, når der ikke længere

er tegn på terapeutisk effekt. Individuel respons på donepezil kan ikke forudsiges.

Efter afbrydelse af behandlingen ses en gradvis aftagen af Donepezils gavnlige virkning.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Et tilsvarende doseringsprincip kan følges for patienter med nedsat nyrefunktion, da

clearance af donepezilhydrochlorid ikke påvirkes af denne tilstand.

På grund af mulig øget eksponering ved mild til moderat nedsat leverfunktion (se pkt. 5.2),

bør dosisøgning ske i henhold til individuel tolerabilitet. Der foreligger ingen data på

patienter med svært nedsat leverfunktion.

Pædiatrisk population

Donepezil anbefales ikke til børn og unge.

4.3

Kontraindikationer

Donepezil er kontraindiceret til patienter med kendt overfølsomhed over for

donepezilhydrochlorid, piperidinderivater eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Brugen af donepezil til patienter med svær Alzheimers demens, andre typer af demens eller

andre typer af hukommelsesbesvær (f.eks. aldersbestemt kognitiv svækkelse) er ikke

undersøgt.

Anæstesi

Donepezil, som er en cholinesterasehæmmer, vil sandsynligvis forstærke

muskelrelaksation af succinylcholintypen under anæstesi.

Kardiovaskulære forhold

Cholinesterasehæmmere kan, som følge af deres farmakologiske virkning, have en

vagotonisk effekt på hjertefrekvensen (f.eks. bradykardi). Denne mulige virkning kan især

være af betydning for patienter med sygt sinusknude-syndrom eller andre

supraventrikulære overledningsforstyrrelser, så som sinoatrialt eller atrioventrikulært blok.

39969_spc.doc

Side

2 af 10

Der har været rapportet tilfælde af synkope og krampeanfald. Ved undersøgelse af sådanne

patienter bør muligheden for hjerteblok eller lang sinuspause overvejes.

Gastrointestinale forhold

Patienter med øget risiko for udvikling af ulcera, f.eks. patienter med ulcussygdomme i

anamnesen, eller patienter, som samtidig indtager nonsteroide antiinflammatoriske stoffer

(NSAID), bør følges for symptomer. Kliniske studier med donepezil har imidlertid ikke

vist stigning i incidensen af peptiske ulcera eller gastrointestinal blødning i forhold til

placebo.

Urogenitale forhold

Skønt det ikke er set i kliniske studier med donepezil, kan cholinomimetika forårsage

obstruktion af blæretømning.

Neurologiske forhold

Krampeanfald: Cholinomimetika menes at kunne forårsage generaliserede kramper.

Krampeanfald kan imidlertid også være en manifestation af Alzheimer´s sygdom.

Cholinomimetika kan have potentiale til at forværre eller inducere ekstrapyramidale

symptomer.

Pulmonale forhold

Cholinesterasehæmmere bør, på grund af deres cholinomimetiske virkning, gives med

forsigtighed til patienter med astma eller obstruktiv lungesygdom i anamnesen.

Samtidig administration af donepezil og andre acetylcholinesterasehæmmere, agonister

eller antagonister af det kolinerge system bør undgås.

Svært nedsat leverfunktion

Der foreligger ingen data på patienter med svært nedsat leverfunktion.

Dette lægemiddel indeholder lactose. Bør ikke anvendes til patienter med arvelig

galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency)

eller glucose/galactosemalabsorption.

Mortalitet i kliniske forsøg i vaskulær demens

Der blev udført tre kliniske forsøg af 6 måneders varighed for at undersøge individer, som

opfylder NINDS-AIREN kriterierne for sandsynlig eller mulig vaskulær demens (VaD).

NINDS-AIREN kriterierne er konstrueret til at identificere patienter, hvis demens synes

udelukkende at bero på vaskulære årsager og at udelukke patienter med Alzheimers

sygdom. I det første studie var mortalitetsgraden 2/198 (1,0 %) med donepezilhydrochlorid

5 mg, 5/206 (2,4 %) med donepezilhydrochlorid 10 mg og 7/199 (3,5 %) med placebo. I

det andet studie var mortalitetsgraden 4/208 (1,9 %) med donepezilhydrochlorid 5 mg,

3/215 (1,4 %) med donepezilhydrochlorid 10 mg og 1/193 (0,5 %) med placebo. I det

tredje studie var mortalitetsgraden 11/648 (1,7 %) med donepezilhydrochlorid 5 mg og

0/326 (0 %) med placebo. Mortalitetsgraden for de tre VaD-studier kombineret i

donepezilhydrochloridgruppen (1,7 %), var numerisk højere end i placebogruppen (1,1 %).

Denne forskel var dog ikke statistisk signifikant. Majoriteten af dødsfald hos patienter, som

tog enten donepezilhydrochlorid eller placebo, forekommer at være resultatet af forskellige

vaskulært-relaterede årsager, som kan forventes hos den ældre population med

underliggende vaskulær sygdom. En analyse af samtlige alvorlige ikke-dødelige og

dødelige hændelser viste ingen forskelle i forekomst mellem grupperne der fik behandling

med donepezilhydrochlorid og placebogrupperne.

39969_spc.doc

Side

3 af 10

I poolede studier med Alzheimers sygdom (n=4146) og når disse studier med Alzheimers

sygdom blev slået sammen med andre demensstudier, inklusive studierne med vaskulær

demens (total n=6888), oversteg mortalitetsgraden i placebogrupperne numerisk

mortalitetsraten i donepezilhydrochloridgrupperne.

Malignt neuroleptikasyndrom er en potentielt livstruende tilstand, der er karakteriseret ved

hypertermi, muskelrigiditet, autonom ustabilitet, ændret bevidsthedsniveau og forhøjet

serumkreatinfosfokinase. Yderligere symptomer kan omfatte myoglobinuri

(rabdomyolyse) og akut nyresvigt.

Det er rapporteret at malignt neuroleptikasyndrom forekommer meget sjældent ved

behandling med donepezil og især hos patienter i samtidig behandling med antipsykotika.

Hvis en patient udvikler tegn og symptomer, som kunne tyde på malignt

neuroleptikasyndrom, eller får uforklarlig høj feber uden yderligere kliniske

manifestationer af malignt neuroleptikasyndrom, bør behandlingen seponeres.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Donepezilhydrochlorid og/eller dets metabolitter hæmmer ikke metaboliseringen af

theofyllin, warfarin, cimetidin eller digoxin hos mennesker. Metaboliseringen af

donepezilhydrochlorid påvirkes ikke af samtidig administration af digoxin eller cimetidin.

In vitro undersøgelser har vist, at cytokrom P450 isoenzymerne 3A4 og i mindre grad 2D6

medvirker til metaboliseringen af donepezil. Interaktionsundersøgelser udført in vitro

viser, at ketoconazol og quinidin, hæmmere af henholdsvis CYP3A4 og 2D6, hæmmer

metaboliseringen af donepezil. Derfor kan disse og andre CYP3A4-hæmmere, såsom

itraconazol og erythromycin, og CYP2D6-hæmmere, såsom fluoxetin, hæmme

metaboliseringen af donepezil. I et studie med raske forsøgspersoner øgede ketoconazol

gennemsnitskoncentrationerne af donepezil med ca. 30 %. Enzyminduktorer, såsom

rifampicin, phenytoin, carbamazepin og alkohol, kan reducere niveauerne af donepezil. Da

omfanget af en hæmmende eller inducerende effekt er ukendt, bør sådanne

stofkombinationer anvendes med forsigtighed.

Donepezilhydrochlorid kan påvirke medikamenter med antikolinerg aktivitet. Der er også

mulighed for synergistisk virkning ved samtidig behandling med medikamenter såsom

succinylcholin, andre neuromuskulært blokerende midler eller kolinerge agonister eller

betablokerende midler, som har effekt på den kardielle overledning.

Pædiatrisk population

Interaktionsstudier er kun udført hos voksne.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der foreligger ikke tilstrækkelig data om brugen af donepezil hos gravide kvinder.

Dyreforsøg har ikke påvist teratogen effekt, men har påvist peri- og postnatal toksicitet (se

pkt. 5.3). Den potentielle risiko for mennesker kendes ikke.

Donepezil bør kun anvendes på tvingende indikation under graviditet.

Amning

Donepezil udskilles i modermælk hos rotter. Det vides ikke, om donepezilhydrochlorid

udskilles i human modermælk, og der er ingen studier med ammende kvinder. Derfor bør

kvinder, der tager donepezil, ikke amme.

39969_spc.doc

Side

4 af 10

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Donepezil påvirker i mindre eller moderat grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner. Demens kan forårsage svækkelse af evnen til at føre motorkøretøj og til at

betjene maskiner. Endvidere kan donepezil medføre træthed, svimmelhed og

muskelkramper, overvejende ved behandlingsstart og ved dosisøgning.

Donepezilbehandlede patienters evne til fortsat at køre bil eller betjene komplicerede

maskiner bør rutinemæssigt vurderes af den behandlende læge.

4.8

Bivirkninger

De mest almindelige bivirkninger er diaré, muskelkramper, træthed, kvalme, opkastning og

søvnløshed.

Bivirkninger rapporteret som mere end et isoleret tilfælde er anført nedenfor under de

relevante organklasser opdelt efter hyppighed. Hyppighederne er defineret som: Meget

almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til <

1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000) og meget sjælden (< 1/10,000).

Organklasser

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Meget sjælden

Undersøgelser

Mindre stigning

i serumkoncen-

tration af

muskelkreatin-

kinase

Hjerte

Bradykardi

Sinoatrialt

blok

Atrioventri-

kulært blok

Nervesystemet

Synkope*

Svimmelhed

Søvnløshed

Krampeanfald*

Ekstrapyra-

midale

symptomer

Malignt

neuroleptika-

syndrom

Mave-

tarmkanalen

Diaré

Kvalme

Opkastning

Abdominale

gener

Gastrointestinal

blødning

Mavesår og sår

på tolvfinger-

tarmen

Nyrer og

urinveje

Urininkonti-

nens

Hud og

subkutane væv

Udslæt

Pruritus

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Muskelkram-

Rhabdomyo-

lyse****

Metabolisme

og ernæring

Anoreksi

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Snue

Traumer,

Ulykkes-

39969_spc.doc

Side

5 af 10

forgiftninger

behandlingsko

mplikationer

tilfælde

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrati-

onsstedet

Hovedpine

Træthed

Smerte

Lever og

galdeveje

Leverdys-

funktion

inklusive

hepatitis***

Psykiske

forstyrrelser

Hallucinatio-

ner**

Agitation**

Aggressiv

opførsel**

Ved undersøgelse af patienter med synkope eller krampeanfald bør muligheden for

hjerteblok eller lang sinuspause overvejes (se pkt. 4.4).

Indberetninger vedrørende hallucinationer, unormale drømme og mareridt, agitation

agitation og aggressiv opførsel er ophørt ved dosisreduktion eller afbrydelse af

behandlingen.

I tilfælde af uforklarlig leverdysfunktion bør man overveje at seponere behandlingen

med donepezil.

**** Der er indberettet rhabdomyolyse, som optræder uafhængigt af malignt

neuroleptikasyndrom og med tidsmæssig sammenhæng med opstart af donepezil

behandling eller ved dosisforøgelse af donepezil.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Den skønnede gennemsnitlige letaldosis af donepezilhydrochlorid efter en enkelt oral

administration hos mus og rotter er henholdsvis 45 og 32 mg/kg eller ca. 225 og 160 gange

den højst anbefalede daglige humandosis på 10 mg. Der er set dosisrelaterede tegn på

kolinerg stimulation hos dyr som f.eks. nedsat spontanbevægelse, bugleje, vaklende gang,

tåreflåd, kloniske kramper, nedsat respiration, øget spytsekretion, miosis, fascikulationer

og nedsat kropsoverfladetemperatur.

Overdosis med cholinesterasehæmmere kan medføre kolinerge kriser, som er karakteriseret

ved svær kvalme, opkastninger, øget spytsekretion, øget svedtendens, bradykardi,

39969_spc.doc

Side

6 af 10

hypotension, respirationsdepression, kollaps og kramper. Tiltagende muskelsvækkelse kan

forekomme, og kan medføre død, hvis respirationsmusklerne er omfattet.

Som ved ethvert tilfælde af overdosering, bør der anvendes almindelige understøttende

forholdsregler. Tertiære antikolinergika, såsom atropin, kan anvendes som antidot ved

overdosis med donepezil. Der anbefales intravenøst atropinsulfat titreret til effekt: En

initial intravenøs dosis på 1,0 til 2,0 mg med efterfølgende doser baseret på det kliniske

respons. Der er rapporteret om atypisk respons på blodtryk og hjertefrekvens efter indgift

af andre cholinomimetika ved samtidig indgift af kvarternære antikolinergika såsom

glycopyrrolat. Det vides ikke, om donepezilhydrochlorid og/eller dets metabolitter kan

fjernes ved dialyse (hæmodialyse, peritoneal dialyse eller hæmofiltration).

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: N 06 DA 02. Colinesterasehæmmere.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Donepezilhydrochlorid er en specifik og reversibel hæmmer af acetylcholinesterase, den

dominerende cholinesterase i hjernen. Donepezilhydrochlorid er in vitro en over 1000

gange mere potent hæmmer af dette enzym end af butyrylcholinesterase, et enzym, som

især findes uden for centralnervesystemet.

Hos patienter med Alzheimers demens, som deltog i kliniske studier, bevirkede indtagelse

af en enkelt daglig dosis på 5 mg eller 10 mg donepezil steady state hæmning af

acetylcholinesteraseaktivitet (målt i erytrocytmembraner) på henholdsvis 63,6 % og 77,3

%. Donepezilhydrochlorids hæmning af acetylcholinesterase (AChE) i røde blodlegemer er

vist at korrelere med ændringerne i ADAS-Cog, en sensitiv skala til undersøgelse af

udvalgte aspekter af kognition. Donepezilhydrochlorids potentiale, til at kunne ændre

forløbet af den underliggende neuropatologi, er ikke undersøgt. Således kan donepezil ikke

anses for at have nogen effekt på sygdommens progression.

Behandlingseffekten af donepezil er undersøgt i fire placebokontrollerede studier, 2 studier

af 6 måneders varighed og 2 studier af 1 års varighed.

I de kliniske studier af 6 måneders varighed er der foretaget en analyse ved afslutningen af

donepezilbehandling ved en kombination af tre kriterier for virkningsfuldhed: ADAS-Cog

(et mål for kognitiv præstation), Clinician Interview Based Impression of Change with

Caregiver Input (CIBIC; et mål for global funktion) og Activities of Daily Living

underskala af Clinical Dementia Rating Scale (et mål for evnen til at fungere inden for

fællesskab, hjem og hobbyer og klare personlig hygiejne).

Patienter, som opfyldte de nedenfor nævnte kriterier, blev opfattet som behandlings-

respondere:

Respons = Forbedring af ADAS-Cog med mindst 4 points

Ingen forværring af CIBIC

Ingen forværring af Activities of Daily Living underskala af Clinical Dementia Rating

Scale.

% Respons

“Intent to Treat” population

n=365

Evaluerbar population

n=352

39969_spc.doc

Side

7 af 10

Placebogruppe

10 %

10 %

Donepezil 5 mg

gruppe

18 % *

18 % *

Donepezil 10 mg

gruppe

21 % *

22 % **

p<0,05

** p<0,01

Donepezil udviste en dosisafhængig statistisk signifikant øgning i den procentdel af

patienterne, som var vurderet som behandlingsrespondere.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Maksimale plasmaniveauer nås ca. 3-4 timer efter oral administration.

Plasmakoncentrationer og areal under kurven (AUC) stiger proportionalt med dosis.

Halveringstiden er ca. 70 timer, indgift af 1 dosis daglig i flere dage resulterer således i en

gradvis steady state indstilling. Et omtrentligt steady state niveau nås inden for 3 uger efter

behandlingens påbegyndelse. Når steady state er nået, er der kun beskeden variation i

plasmakoncentrationen af donepezilhydrochlorid og i den tilsvarende farmakodynamiske

aktivitet i løbet af dagen.

Føde påvirker ikke absorptionen af donepezilhydrochlorid.

Distribution

Donepezilhydrochlorid er ca. 95 % bundet til humane plasmaproteiner.

Plasmaproteinbindingen af den aktive metabolit 6-O-desmethyldonepezil er ukendt.

Distributionen af donepezilhydrochlorid i forskellige kropsvæv er ikke endeligt undersøgt.

I en massebalanceundersøgelse med raske frivillige mandlige forsøgspersoner, med

administration af 5 mg

C-mærket donepezilhydrochlorid, var 28 % af den administrerede

mængde dog endnu ikke udskilt efter 240 timer. Dette tyder på, at donepezilhydrochlorid

og/eller dets metabolitter forbliver i kroppen i mere end 10 dage.

Metabolisme/udskillelse

Donepezilhydrochlorid udskilles både intakt i urinen og metaboliseres af cytokrom P450

systemet til adskillige metabolitter, som ikke alle er identificerede. Efter administrering af

en enkelt dosis 5 mg

C-mærket donepezilhydrochlorid var plasma-radioaktiviteten,

udtrykt som procent af administreret dosis, tilstede overvejende som intakt

donepezilhydrochlorid (30 %), 6-O-desmethyldonepezil (11 % - eneste metabolit, som har

aktivitet svarende til donepezilhydrochlorid), donepezil-cis-N-oxid (9 %), 5-O-

desmethyldonepezil (7 %) og glucuronidkonjugatet af 5-O-desmethyldonepezil (3 %). Ca.

57 % af den totalt administrerede radioaktivitet blev fundet i urinen (17 % som intakt

donepezil) og 14,5 % i fæces tydende på biotransformation og udskillelse i urinen som

primære eliminationsveje. Der er intet, der tyder på enterohepatisk recirkulation af

donepezilhydrochlorid og/eller af nogle af dets metabolitter.

Donepezils plasmakoncentrationen falder med en halveringstid på ca. 70 timer.

Køn, race og rygevaner har ingen klinisk signifikant indflydelse på plasmakoncentrationen

af donepezilhydrochlorid. Farmakokinetikken af donepezil er ikke formelt undersøgt hos

ældre raske eller hos patienter med Alzheimers eller vaskulær demens. Gennemsnitlige

plasmaniveauer stemte imidlertid næsten overens med, hvad der sås hos unge raske

forsøgspersoner.

39969_spc.doc

Side

8 af 10

Patienter med mild til moderat nedsat leverfunktion havde forhøjede donepezil steady state

koncentrationer; gennemsnitlig AUC med 48 % og gennemsnitlig C

med 39 % (se pkt.

4.2).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Omfattende eksperimentelle dyreforsøg har vist, at dette stof, i overensstemmelse med dets

virkning som kolinerg stimulator (se pkt. 4.9), forårsager få andre virkninger end de

farmakologisk tilsigtede. Donepezil er ikke mutagent i bakterielle og

pattedyrscellemutationsassays. Nogen klastogen virkning sås in vitro ved koncentrationer,

der var klart toksiske over for cellerne og mere end 3000 gange steady state

plasmakoncentrationerne. Der sås ingen klastogene eller andre genotoksiske virkninger i

micronucleus-modellen hos mus in vivo. Hverken hos rotter eller mus var der tegn på

onkogent potentiale i langtids-karcinogenicitetsundersøgelser.

Donepezilhydrochlorid havde ingen effekt på fertiliteten hos rotter og var ikke teratogen

hos rotter eller kaniner, men ved doser 50 gange humandosis sås nogen effekt på antallet af

dødsfødsler og tidlig overlevelse blandt unger (se pkt. 4.6).

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Lactose, vandfri

Cellulose, mikrokrystallinsk

Majsstivelse, prægelatiniseret

Hypromellose

Magnesiumstearat

Overtræk

Polyvinylalkohol

Titandioxid (E171)

Macrogol 3350

Talcum

Gul jernoxid (E172) (10 mg)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen særlige opbevaringsbetingelser.

39969_spc.doc

Side

9 af 10

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Transparent PVC/PVdC/Aluminium blister

Pakningsstørrelser

5 mg

1, 7, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98 og 120 stk.

Hospitalspakning: 50 (50×1) stk.

Kalenderpakning: 28, 56 og 98 stk.

10 mg

1, 7, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98 og 120 stk.

Hospitalspakning: 50 (50×1) stk.

Kalenderpakning: 28, 56 og 98 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Repræsentant

Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83a

2860 Søborg

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

5 mg:

39968

10 mg: 39969

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

26. november 2007

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

21. august 2017

39969_spc.doc

Side

10 af 10

Prodotti simili

Cerca alert relativi a questo prodotto

Visualizza cronologia documenti

Condividi questa pagina