Palonosetron Fresenius Kabi 250 mikrogram Injektionsvätska, lösning

Svíþjóð - sænska - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Vara einkenni Vara einkenni (SPC)

24-06-2021

Virkt innihaldsefni:
palonosetronhydroklorid
Fáanlegur frá:
Fresenius Kabi AB
ATC númer:
A04AA05
INN (Alþjóðlegt nafn):
palonosetronhydroklorid
Skammtar:
250 mikrogram
Lyfjaform:
Injektionsvätska, lösning
Samsetning:
palonosetronhydroklorid 281 mikrog Aktiv substans; mannitol Hjälpämne
Gerð lyfseðils:
Receptbelagt
Vörulýsing:
Förpacknings: Injektionsflaska, 1 st (5 ml); Injektionsflaska, 10 st (10 x 5 ml)
Leyfisstaða:
Godkänd
Leyfisnúmer:
52932
Leyfisdagur:
2016-09-08

Lestu allt skjalið

Bipacksedel: Information till användaren

Palonosetron Fresenius Kabi 250 mikrogram injektionsvätska, lösning

palonosetron

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

Namnet på detta läkemedel är Palonosetron Fresenius Kabi 250 mikrogram injektionsvätska,

lösning. I resten av denna bipacksedel kommer det att kallas ”Palonosetron”.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Palonosetron är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Palonosetron

Hur du använder Palonosetron

Eventuella biverkningar

Hur Palonosetron ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Palonosetron är och vad det används för

Palonosetron innehåller den aktiva substansen palonosetron. Den tillhör en grupp läkemedel som

kallas serotonin- (5HT

) antagonister.

Palonosetron

används till vuxna, ungdomar och barn över en månads ålder för att förhindra illamående och

kräkningar vid så kallad kemoterapibehandling (cellgifter) mot cancer.

Det verkar genom att blockera aktiviteten av det kemiska ämnet serotonin, som kan göra att du mår illa

eller kräks.

Palonosetron som finns i Palonosetron Fresenius Kabi kan också vara godkänd för att behandla andra

sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan

hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Palonosetron

Använd inte Palonosetron om:

du är allergisk mot palonosetron eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6).

Du kommer inte att få

Palonosetron

om något av det ovanstående gäller dig. Tala med läkare eller

sjuksköterska om du är osäker, innan du får detta läkemedel.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Palonosetron om:

du har något hinder i tarmen eller tidigare har haft förstoppning vid upprepade tillfällen.

du har haft hjärtproblem eller om det finns hjärtproblem i familjen, såsom förändring av

hjärtslagen (”förlängt QT-intervall”).

du har en obalans av vissa mineraler i blodet som inte har behandlats, såsom kalium och

magnesium.

Om något av det ovanstående gäller dig (eller om du är osäker), tala med läkare eller sjuksköterska

innan du får Palonosetron.

Andra läkemedel och Palonosetron

Tala om för läkare om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Det

är särskilt viktigt att du talar om ifall du tar följande läkemedel:

Läkemedel mot depression eller ångest

Tala om för läkare eller sjuksköterska om du tar några läkemedel mot depression eller ångest, till

exempel:

så kallade SSRI (selektiva serotoninåterupptagshämmare) såsom fluoxetin, paroxetin, sertralin,

fluvoxamin, citalopram, escitalopram

så kallade SNRI (serotoninnoradrenalinåterupptagshämmare) såsom venlafaxin, duloxetin (kan

leda till utveckling av serotoninsyndrom och ska användas med försiktighet).

Läkemedel som kan påverka hjärtslagen

Tala om för läkare eller sjuksköterska om du tar några andra läkemedel som kan påverka hjärtslagen –

du kan få problem med hjärtslagen om du tar dem tillsammans med Palonosetron. Dessa är:

läkemedel mot hjärtproblem, t.ex. amiodaron, nikardipin och kinidin

läkemedel mot infektioner, t.ex. moxifloxacin och erytromycin

läkemedel mot svåra psykiska problem, t.ex. haloperidol, klorpromazin, kvetiapin och tioridazin

ett läkemedel mot illamående och kräkningar kallat domperidon.

Om något av det ovanstående gäller dig (eller om du är osäker), tala med läkare eller sjuksköterska

innan du tar Palonosetron – du kan få problem med hjärtslagen om du tar dessa läkemedel tillsammans

med Palonosetron.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

innan du får detta läkemedel.

Orsaken är att man inte vet om Palonosetron kan skada barnet.

Det är inte känt om Palonosetron passerar över i bröstmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Du kan känna dig yr eller trött efter att ha fått detta läkemedel. Om detta inträffar, kör då inte bil och

använd inte verktyg eller maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Palonosetron innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller 4,55 mg natrium

(huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per

injektionsflaska. Detta motsvarar 0,23% av högsta rekommenderade dagliga intag av natrium

för

vuxna.

3.

Hur du använder Palonosetron

Palonosetron ges som regel av en läkare eller sjuksköterska.

Du får läkemedlet omkring 30 minuter innan kemoterapin påbörjas.

Vuxna

Den rekommenderade dosen av Palonosetron är 250 mikrogram.

Den ges som en injektion i en ven.

Barn och ungdomar (från 1 månad till 17 års ålder)

Läkaren beräknar rätt dos baserat på kroppsvikt.

Den maximala dosen är 1500 mikrogram.

Palonosetron ges som dropp (en långsam infusion i en ven).

Du bör inte få Palonosetron de närmaste dagarna efter en kemoterapibehandling, såvida du inte ska få

ytterligare en omgång med kemoterapi.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Följande biverkningar kan orsakas av detta läkemedel:

Allvarliga biverkningar

Tala omedelbart om för läkaren om du får någon av följande allvarliga biverkningar:

allergisk reaktion – tecken på detta kan vara svullnad av läppar, ansikte, tunga eller svalg,

andningssvårigheter eller kollaps, kliande upphöjda utslag (nässelutslag). Detta är mycket

sällsynt: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer.

Tala omedelbart om för läkaren om du får någon av biverkningarna som anges ovan.

Övriga biverkningar

Tala om för läkaren om du får någon av följande biverkningar:

Vanliga:

kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

huvudvärk, yrsel

förstoppning, diarré

Mindre vanliga:

kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

färgförändringar och förstoring av venerna

du känner dig gladare än vanligt eller mer ångestfylld

sömnighet eller sömnlöshet

aptitminskning eller aptitförlust

svaghet, trötthet, feber eller influensaliknande symtom

domningar, sveda, stickningar eller myrkrypningar i huden

hudutslag med klåda

nedsatt syn eller ögonirritation

rörelsesjuka

öronsusningar

hicka, gaser i tarmen (flatulens), muntorrhet eller matsmältningsbesvär

magsmärta

urineringssvårigheter

ledvärk

högt eller lågt blodtryck

onormal hjärtfrekvens eller otillräcklig blodtillförsel till hjärtat

onormalt höga eller låga nivåer av kalium i blodet

höga nivåer av socker i blodet eller socker i urinen

låga nivåer av kalcium i blodet

höga nivåer av pigmentet bilirubin i blodet

höga halter av vissa leverenzymer

onormalt EKG (elektrokardiogram) (QT-förlängning).

Mycket sällsynta:

kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare

sveda, smärta eller rodnad vid injektionsstället.

Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

Vanliga:

kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

huvudvärk

Mindre vanliga:

kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

yrsel

ryckiga kroppsrörelser

onormal hjärtfrekvens

hosta eller andnöd

näsblod

kliande hudutslag eller nässelutslag

feber

smärta vid infusionsstället

Tala om för läkaren om du får någon av de biverkningar som anges ovan.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom

att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Palonosetron ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på injektionsflaska och kartong efter Utg. dat. eller EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Använd inte detta läkemedel om lösningen inte är klar eller om den har synliga partiklar.

Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.

Endast för engångsbruk, eventuell överbliven lösning kasseras.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är palonosetron (som hydroklorid)

Varje ml lösning innehåller 50 mikrogram palonosetron. Varje injektionsflaska med 5 ml

lösning innehåller 250 mikrogram palonosetron.

Övriga innehållsämnen är mannitol (E421), dinatriumedetat, natriumcitrat (E331), citronsyra

(E330) och vatten för injektionsvätskor, natriumhydroxid (för pH-justering), saltsyra (för pH-

justering).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Palonosetron injektionsvätska är en klar, färglös lösning och levereras i injektionsflaskor av glas för

engångsbruk med propp av halobutylgummi och förslutna med avdragbar hätta av aluminium-plast.

Förpackningsstorlekar:

1 eller 10 injektionsflaskor

Det är inte säkert att alla förpackningsstorlekar marknadsförs.

Innehavare av godkännande för försäljning

Fresenius Kabi AB

751 74 Uppsala

Sverige

Tillverkare

Fresenius Kabi Austria GmbH

Hafnerstrasse 36

A-8055 Graz

Österrike

Denna bipacksedel ändrades senast 2021-06-24.

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Dosering och administreringssätt

Vuxna

250 mikrogram palonosetron ges som en enstaka intravenös bolusdos ungefär 30 minuter innan

kemoterapin påbörjas. Palonosetron bör injiceras över 30 sekunder.

Äldre

Ingen dosjustering är nödvändig för äldre.

Barn och ungdomar (från 1 månad till 17 års ålder)

20 mikrogram/kg (den maximala totala dosen ska inte överstiga 1500 mikrogram) palonosetron

administrerat som en intravenös engångsinfusion över 15 minuter som påbörjas cirka 30 minuter innan

kemoterapin påbörjas.

Inkompatibiliteter

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel.

Särskilda förvaringsanvisningar

Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Endast för engångsbruk, eventuell överbliven lösning kasseras.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Lestu allt skjalið

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Palonosetron Fresenius Kabi 250 mikrogram injektionsvätska, lösning

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Varje ml lösning innehåller 50 mikrogram palonosetron (som hydroklorid).

Varje injektionsflaska med 5 ml lösning innehåller 250 mikrogram palonosetron (som hydroklorid).

Hjälpämnen med känd effekt

Detta läkemedel innehåller 0,2 mmol natrium per injektionsflaska.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, lösning

Klar, färglös lösning fri från synliga partiklar

4,7 – 5,3

Osmolalitet

270 – 330 mOsmol/kg

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Palonosetron Fresenius Kabi är avsett för vuxna för:

profylax mot akut illamående och kräkningar i samband med högemetogen kemoterapi vid

cancer.

profylax mot illamående och kräkningar i samband med måttligt emetogen kemoterapi vid

cancer.

Palonosetron Fresenius Kabi är avsett för pediatriska patienter i åldern 1 månad och äldre för:

profylax mot akut illamående och kräkningar i samband med högemetogen kemoterapi vid

cancer och profylax mot illamående och kräkningar i samband med måttligt emetogen

kemoterapi vid cancer.

4.2

Dosering och administreringssätt

Palonosetron Fresenius Kabi skall endast användas före administrering av kemoterapi. Läkemedlet får

endast administreras av vårdpersonal under lämpligt medicinskt överinseende.

Dosering

Vuxna

250 mikrogram palonosetron ges som en enstaka intravenös bolusdos ungefär 30 minuter innan

kemoterapin påbörjas. Injektionen av Palonosetron Fresenius Kabi skall ta 30 sekunder.

Effekten hos Palonosetron Fresenius Kabi som profylax mot illamående och kräkningar orsakade av

högemetogen kemoterapi kan förstärkas genom tillägg av en kortikosteroid som ges före kemoterapin.

Äldre personer

Ingen dosjustering behövs för äldre.

Pediatrisk population

Barn och ungdomar (i åldern 1 månad till 17 år):

20 mikrogram/kg (den högsta totala dosen ska inte överstiga 1 500 mikrogram) palonosetron ges som

en 15 minuters intravenös engångsinfusion som börjar ca 30 minuter innan kemoterapin påbörjas.

Säkerhet och effekt för palonosetron för barn i åldern under 1 månad har inte fastställts. Inga data

finns tillgängliga. Det finns begränsade data från användning av palonosetron som profylax mot

illamående och kräkningar hos barn under 2 års ålder.

Nedsatt leverfunktion

Ingen dosjustering behövs för patienter med nedsatt leverfunktion.

Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering behövs för patienter med nedsatt njurfunktion.

Inga data föreligger för patienter med terminal njursjukdom som behandlas med hemodialys.

Administreringssätt

För intravenös användning.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1

4.4

Varningar och försiktighet

Då palonosetron kan förlänga passagetiden i tjocktarmen, bör patienter som tidigare haft förstoppning

eller visat tecken på subakut tarmobstruktion övervakas efter administrering. Två fall av förstoppning

med fekal impaktion som krävde sjukhusvård har rapporterats i samband med behandling med

palonosetron 750 mikrogram.

Inte vid någon av de testade dosnivåerna inducerade palonosetron kliniskt relevant förlängning av

QTc-intervallet. En specifik noggrann studie av QT/QTc-intervall har utförts med friska

försökspersoner för att erhålla definitiva data som visar effekten av palonosetron på QT/QTc-

intervallet (se avsnitt 5.1).

Liksom i fråga om andra 5HT

-receptorantagonister skall dock försiktighet iakttas vid användning av

palonosetron till patienter som har eller sannolikt kan utveckla en förlängning av QT-intervallet. Dessa

villkor innefattar patienter med QT-förlängning i anamnesen (den egna eller en familjemedlems),

elektrolytavvikelser, kronisk hjärtsvikt, bradyarytmier och överledningsstörningar samt till patienter

som tar antiarytmika eller andra läkemedel som leder till QT-förlängning eller elektrolytavvikelser.

Hypokalemi och hypomagnesemi skall korrigeras innan en 5HT

-antagonist administreras.

Det har inkommit rapporter om serotoninsyndrom vid användningen av 5HT

-antagonister, antingen

när de använts som monoterapi eller i kombination med andra serotonerga läkemedel (inklusive

selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare

(SNRI). Lämplig observation av patienter avseende serotoninliknande syndrom rekommenderas.

Palonosetron Fresenius Kabi skall inte användas för att förebygga eller behandla illamående och

kräkningar dagarna efter kemoterapi, förutom i samband med en ny omgång kemoterapi.

Detta läkemedel innehåller 4,55 mg natrium per injektionsflaska, motsvarande 0,23% av WHOs

högsta

rekommenderade dagliga intag (2 gram natrium för

vuxna).

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Palonosetron metaboliseras huvudsakligen av CYP2D6, med ett mindre bidrag av CYP3A4 och

CYP1A2-isoenzymer. Baserat på resultaten av

in vitro

-studier, ger palonosetron ingen hämning eller

induktion av cytokrom P450-isoenzym vid kliniskt relevanta koncentrationer.

Kemoterapeutiska medel

I prekliniska studier hämmade palonosetron inte den antitumorala aktiviteten hos de fem testade

kemoterapeutiska medlen (cisplatin, cyklofosfamid, cytarabin, doxorubicin och mitomycin C).

Metoklopramid

I en klinisk studie visades ingen signifikant farmakokinetisk interaktion mellan en intravenös

engångsdos av palonosetron och steady state-koncentrationen av oralt tillförd metoklopramid, vilken

är en CYP2D6-hämmare.

CYP2D6-inducerare och -hämmare

I en populationsbaserad farmakokinetisk analys har visats att det inte blev någon signifikant effekt på

clearance för palonosetron när det tillfördes tillsammans med CYP2D6-inducerare (dexametason och

rifampicin) och -hämmare (inklusive amiodaron, celecoxib, klorpromazin, cimetidin, doxorubicin,

fluoxetin, haloperidol, paroxetin, kinidin, ranitidin, ritonavir, sertralin eller terbinafin).

Kortikosteroider

Palonosetron har med bibehållen säkerhet administrerats tillsammans med kortikosteroider.

Serotonerga läkemedel (t.ex. SSRI- och SNRI-preparat)

Det har inkommit rapporter om serotoninsyndrom vid samtidig användning av 5HT

-antagonister och

andra serotonerga läkemedel (inklusive SSRI- och SNRI-preparat).

Andra läkemedel

Palonosetron har med bibehållen säkerhet administrerats tillsammans med analgetiska, antiemetiska,

spasmolytiska och antikolinerga läkemedel.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Kliniska data avseende exponering för palonosetron vid graviditet saknas. Djurstudier tyder inte på

direkta eller indirekta skadliga effekter vad gäller graviditet, embryonal-/fosterutveckling, förlossning

eller utveckling efter födsel. Det finns endast begränsat med data från djurstudier avseende

placentapassage (se avsnitt 5.3).

Erfarenhet av palonosetron vid graviditet hos människa saknas, varför palonosetron inte skall

användas till gravida kvinnor annat än om det betraktas som oundgängligt av läkaren.

Amning

Då det saknas data avseende utsöndring av palonosetron i modersmjölk skall amning avbrytas under

behandlingen.

Fertilitet

Det saknas data avseende effekten av palonosetron på fertilitet.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har utförts.

Eftersom palonosetron kan orsaka yrsel, dåsighet eller trötthet skall patienterna förvarnas om detta i

samband med framförande av fordon eller användning av maskiner.

4.8

Biverkningar

I kliniska studier med vuxna var, vid en dosering av 250 mikrogram (totalt 633 patienter), de mest

frekvent observerade biverkningarna, som var åtminstone möjligtvis relaterade till palonosetron,

huvudvärk (9 %) och förstoppning (5 %).

kliniska

studierna

observerades

nedanstående

biverkningar

möjligtvis

eller

sannolikt

relaterade till palonosetron. De klassificerades som vanliga (≥1/100, <1/10) eller mindre vanliga (≥1/1

000, <1/100). Mycket sällsynta (<1/10 000) biverkningar har rapporterats sedan godkännandet.

Biverkningarna presenteras inom varje frekvensområde efter fallande allvarlighetsgrad.

Klassificering av

organsystem

Vanliga

biverkningar

(

1/100, <1/10)

Mindre vanliga

biverkningar (1/1,000,

<1/100)

Mycket sällsynta

biverkningar°

(<1/10,000)

Immunsystemet

Överkänslighet,

anafylaxi, anafylaktiska/

anafylaktoida reaktioner

och chock

Metabolism och nutrition

Hyperkalemi, metabola

rubbningar, hypokalcemi,

hypokalemi, anorexi,

hyperglykemi,

aptitminskning

Psykiska störningar

Ångest, euforisk

sinnesstämning

Centrala och perifera

nervsystemet

Huvudvärk, yrsel

Dåsighet, sömnlöshet,

parestesier, hypersomni,

perifer sensorisk neuropati

Ögon

Ögonirritation, amblyopi

Öron och balansorgan

Rörelsesjuka, tinnitus

Hjärtat

Takykardi, bradykardi,

extrasystolier,

myokardischemi,

sinustakykardi,

sinusarytmi,

supraventrikulära

extrasystolier

Blodkärl

Hypotension, hypertension,

venös missfärgning, venös

distension

Andningsvägar, bröstkorg

och mediastinum

Hicka

Magtarmkanalen

Förstoppning,

diarré

Dyspepsi, buksmärtor,

smärtor i övre delen av

buken, muntorrhet,

gasbildning

Lever och gallvägar

Hyperbilirubinemi

Hud och subkutan vävnad

Allergisk dermatit, kliande

hudutslag

Klassificering av

organsystem

Vanliga

biverkningar

(

1/100, <1/10)

Mindre vanliga

biverkningar (1/1,000,

<1/100)

Mycket sällsynta

biverkningar°

(<1/10,000)

Muskuloskeletala systemet

och bindväv

Ledvärk

Njurar och urinvägar

Urinretention, glukosuri

Allmänna symptom och/eller

symptom vid

administreringsstället

Asteni, pyrexi, trötthet,

värmekänsla,

influensaliknande symtom

Reaktioner vid

injektionsstället*

Undersökningar

Förhöjda transaminaser,

förlängt QT-intervall på

°Från erfarenhet efter godkännandet för försäljning

*Omfattar sveda, induration, obehagskänsla och smärta.

Pediatrisk population

I pediatriska kliniska prövningar för förebyggande av illamående och kräkningar inducerade av

måttligt emetogen eller högemetogen kemoterapi fick 402 patienter en engångsdos av palonosetron (3,

10 eller 20 mikrogram/kg). Följande vanliga eller mindre vanliga biverkningar rapporterades för

palonosetron. Inga biverkningar rapporterades i en frekvens på >1 %.

Klassificering av organsystem

Vanliga

biverkningar

(

1/100, <1/10)

Mindre vanliga

biverkningar

(1/1,000, <1/100)

Centrala och perifera

nervsystemet

Huvudvärk

Yrsel, dyskinesi

Hjärtat

Förlängning av QT-intervallet på

EKG, retledningsrubbningar,

sinustakykardi

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum

Hosta, dyspné, epistaxis

Hud och subkutan vävnad

Allergisk dermatit, klåda,

hudbesvär, nässelutslag

Allmänna symptom och/eller

symptom vid

administreringsstället

Feber, smärta vid infusionsstället,

reaktion vid infusionsstället,

smärta

Biverkningar

utvärderades

pediatriska

patienter

fick

palonosetron

till

kemoterapicykler.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning via

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

Doser på upp till 6 mg har använts i kliniska prövningar. Gruppen med den högsta dosen uppvisade

liknande incidens av biverkningar jämfört med de andra dosgrupperna och inga dos–responseffekter

observerades. Om mot förmodan överdosering med Palonosetron Fresenius Kabi skulle inträffa, skall

understödjande vård ges. Inga dialysstudier har utförts, men beroende på den stora

distributionsvolymen är det osannolikt att dialys skulle kunna utgöra effektiv behandling vid

överdosering av Palonosetron Fresenius Kabi.

Pediatrisk population

Inga fall av överdosering har rapporterats i pediatriska kliniska studier.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antiemetika, serotonin (5HT

) receptorantagonister. ATC-kod: A04AA05.

Palonosetron är en selektiv receptorantagonist med hög affinitet för 5HT3-receptorn.

I två randomiserade dubbelblindstudier, med totalt 1 132 patienter som fick måttligt emetogen

kemoterapi, vari ingick cisplatin ≤50 mg/m

, karboplatin, cyklofosfamid ≤1 500 mg/m

doxorubicin >25 mg/m

, jämfördes palonosetron 250 mikrogram och 750 mikrogram med ondansetron

32 mg (halveringstid 4 timmar) eller dolasetron 100 mg (halveringstid 7,3 timmar), som gavs

intravenöst på dag 1, utan dexametason.

I en randomised dubbelblindstudie, med totalt 667 patienter som fick högemetogen kemoterapi, vari

ingick cisplatin ≥60 mg/m

, cyklofosfamid >1 500 mg/m

och dakarbazin, jämfördes palonosetron 250

mikrogram och 750 mikrogram med ondansetron 32 mg, som gavs intravenöst på dag 1. Dexametason

gavs profylaktiskt före kemoterapin hos 67 % av patienterna.

De pivotala studierna var inte utformade för bedömning av effekten av palonosetron vid illamående

och kräkningar med fördröjd debut. Den antiemetiska aktiviteten observerades under 0–24 timmar,

24–120 timmar och 0–120 timmar. Resultaten för studierna av måttligt emetogen kemoterapi och för

studien av högemetogen kemoterapi sammanfattas i nedanstående tabeller.

Palonosetron var minst lika effektivt (”non-inferior”) som jämförelseläkemedlen i det akuta emetiska

skedet, både med den måttligt emetogena och den högemetogena behandlingen.

Jämförbar effekt för palonosetron i multipla behandlingscykler har inte visats i kontrollerade kliniska

studier. Det var dock 875 av patienterna som medverkat i de tre fas III-studierna som fortsatte i en

öppen säkerhetsstudie, där de behandlades med palonosetron 750 mikrogram i upp till 9 ytterligare

behandlingscykler med kemoterapi. Den totala säkerheten bibehölls under alla cyklerna.

Tabell 1: Procentandel patienter

a

som svarade på behandling, uppdelade efter

behandlingsgrupp och fas i studien av måttligt emetogen kemoterapi versus ondansetron

Palonosetron

250 mikrogram

(n= 189)

Ondansetron

32 milligram

(n= 185)

Delta

Fullständig respons (Inga kräkningar och ingen akut insatt medicinering)

97.5 % CI

0 – 24 timmar

81,0

68,6

12,4

[1,8 %, 22,8 %]

24 – 120 timmar

74,1

55,1

19,0

[7,5 %, 30,3 %]

0 – 120 timmar

69,3

50,3

19,0

[7,4 %, 30,7 %]

Fullständig kontroll (Fullständig respons och som mest lätt illamående)

p-värde

0 – 24 timmar

76,2

65,4

10,8

24 – 120 timmar

66,7

50,3

16,4

0,001

0 – 120 timmar

63,0

44,9

18,1

0,001

Inget illamående (Likert-skala)

p-värde

0 – 24 timmar

60,3

56,8

24 – 120 timmar

51,9

39,5

12,4

0 – 120 timmar

45,0

36,2

Intent-to-treat-kohort

Studien var utformad för att visa non-inferiority. En undre gräns större än –15 % visar non-inferiority

mellan palonosetron och jämförelsepreparatet.

Chi-tvåtest. Signifikansnivå vid α=0,05.

Tabell 2: Procentandel patienter

a

som svarade på behandling, uppdelade efter behandlingsgrupp

och fas i studien av måttligt emetogen kemoterapi versus dolasetron.

Palonosetron

250 mikrogram

(n= 185)

Dolasetron

100 milligram

(n= 191)

Delta

Fullständig respons (Inga kräkningar och ingen akut insatt medicinering)

97.5 % CI

0 – 24 timmar

63,0

52,9

10,1

[-1,7 %, 21,9 %]

24 – 120 timmar

54,0

38,7

15,3

[3,4 %, 27,1 %]

0 – 120 timmar

46,0

34,0

12,0

[0,3 %, 23,7 %]

Fullständig kontroll (Fullständig respons och som mest lätt illamående)

p-värde

0 – 24 timmar

57,1

47,6

24 – 120 timmar

48,1

36,1

12,0

0,018

0 – 120 timmar

41,8

30,9

10,9

0,027

Inget illamående (Likert-skala)

p-värde

0 – 24 timmar

48,7

41,4

24 – 120 timmar

41,8

26,2

15,6

0,001

0 – 120 timmar

33,9

22,5

11,4

0,014

Intent-to-treat-kohort

Studien var utformad för att visa non-inferiority. En undre gräns större än –15 % visar non-inferiority

mellan palonosetron och jämförelsepreparatet.

Chi-tvåtest. Signifikansnivå vid α=0,05.

Tabell 3: Procentandel patienter

a

som svarade på behandling, uppdelade efter

behandlingsgrupp och fas i studien av högemetogen kemoterapi versus ondansetron

Palonosetron

250 mikrogram

(n= 223)

Ondansetron

32 milligram

(n= 221)

Delta

Fullständig respons (Inga kräkningar och ingen akut insatt medicinering)

97.5 % CI

0 – 24 timmar

59,2

57,0

[-8,8 %, 13,1 %]

24 – 120 timmar

45,3

38,9

[-4,6 %, 17,3 %]

0 – 120 timmar

40,8

33,0

[-2,9 %, 18,5 %]

Fullständig kontroll (Fullständig respons och som mest lätt illamående)

p-värde

0 – 24 timmar

56,5

51,6

24 – 120 timmar

40,8

35,3

0 – 120 timmar

37,7

29,0

Inget illamående (Likert-skala)

p-värde

0 – 24 timmar

53,8

49,3

24 – 120 timmar

35,4

32,1

0 – 120 timmar

33,6

32,1

Intent-to-treat-kohort

Studien var utformad för att visa non-inferiority. En undre gräns större än –15 % visar non-inferiority

mellan palonosetron och jämförelsepreparatet.

Chi-tvåtest. Signifikansnivå vid α=0,05.

Effekten av palonosetron på blodtryck, hjärtfrekvens och EKG-parametrar inklusive QTc-intervall var

jämförbar med effekten hos ondansetron och dolasetron i kliniska studier med CINV. Icke-kliniska

studier visar att palonosetron kan blockera de jonkanaler som är involverade i ventrikulär de- och

repolarisering och förlänga aktionspotentialens duration.

Effekten av palonosetron på QTc-intervallet har bedömts i en dubbelblind, randomiserad, parallell

prövning kontrollerad mot positivt läkemedel (moxifloxacin) och placebo hos vuxna män och kvinnor.

Ändamålet var att utvärdera EKG-effekterna av intravenöst administrerat palonosetron i engångsdoser

på 0,25, 0,75 eller 2,25 mg hos 221 friska försökspersoner. Studien uppvisade inte någon effekt på

QT/QTc-intervallet eller på något annat EKG-intervall vid doser på upp till 2,25 mg. Inga kliniskt

signifikanta förändringar sågs på hjärtfrekvens, atrioventrikulär (AV) överledning eller hjärtats

repolarisering.

Pediatrisk population

Förebyggande av kemoterapiinducerat illamående och kräkningar (CINV):

Säkerhet och effekt av intravenöst palonosetron vid engångsdoser på 3 μg/kg och 10 μg/kg

undersöktes i den första kliniska studien med 72 patienter i följande åldersgrupper, > 28 dagar till 23

månader (12 patienter), 2 till 11 år (31 patienter) och 12 till 17 år (29 patienter), som behandlades med

högemetogen eller måttligt emetogen kemoterapi. Inga säkerhetsproblem uppenbarade sig vid dessa

dosnivåer. Den primära effektvariabeln var andelen patienter med fullständig respons (CR, definierad

som ingen emetisk episod och ingen akut insatt medicinering) under de första 24 timmarna efter

kemoterapiadministreringens början. Effekt efter palonosetron 10 μg/kg i jämförelse med palonosetron

3 μg/kg var 54,1% respektive 37,1%.

Effekten av palonosetron vid förebyggande av kemoterapiinducerat illamående och kräkningar hos

pediatriska cancerpatienter visades i en andra pivotal non-inferiority-prövning som jämförde en

intravenös engångsinfusion av palonosetron med en intravenös ondansetronregim. Totalt 493

pediatriska patienter i åldern 64 dagar till 16,9 år som fick måttligt emetogen (69,2 %) eller

högemetogen (30,8 %) kemoterapi behandlades med palonosetron 10 μg/kg (högst 0,75 mg),

palonosetron 20 μg/kg (högst 1,5 mg) eller ondansetron (3 x 0,15 mg/kg, högsta totala dos 32 mg) 30

minuter före start av emetogen kemoterapicykel 1. De flesta patienter var icke-naiva för kemoterapi

(78,5 %) i alla behandlingsgrupper. De emetogena kemoterapier som administrerades inkluderade

doxorubicin, cyklofosfamid (<1 500 mg/m

), ifosfamid, cisplatin, daktinomycin, karboplatin, och

daunorubicin. Adjuvanta kortikosteroider, däribland dexametason, administrerades tillsammans med

kemoterapi hos 55 % av patienterna. Det primära effektmåttet var fullständig respons i den akuta fasen

av den första kemoterapicykeln och definierades som ingen emetisk episod och ingen akut insatt

medicinering under de första 24 timmarna efter att kemoterapin påbörjats. Effekten baserades på att

visa non-inferiority för intravenöst palonosetron jämfört med intravenöst ondansetron. Kriterierna för

non-inferiority uppfylldes om den undre gränsen för konfidensintervallet på 97,5 % för skillnaden i

frekvenser av fullständig respons (CR) på intravenöst palonosetron minus intravenöst ondansetron var

större än −15 %. I grupperna med palonosetron 10 μg/kg, 20 μg/kg och ondansetron var andelen

patienter med CR

0-24h

54,2 %, 59,4 % och 58,6 %. Eftersom konfidensintervallet på 97,5 %

(stratumjusterat Mantel-Haenszels test) för skillnaden i CR

0-24h

mellan palonosetron 20 μg/kg och

ondansetron var [−11,7 %, 12,4 %], visade palonosetrondosen 20 μg/kg non-inferiority jämfört med

ondansetron. Även om denna studie visade att pediatriska patienter kräver en högre palonosetrondos

än vuxna för att förebygga kemoterapiinducerat illamående och kräkningar, överensstämmer

säkerhetsprofilen med den fastställda profilen hos vuxna (se avsnitt 4.8). Farmakokinetisk information

ges i avsnitt 5.2.

Förebyggande av postoperativt illamående och kräkningar (PONV):

Två pediatriska prövningar genomfördes. Säkerhet och effekt av intravenöst palonosetron i

engångsdoser på 1 μg/kg och 3 μg/kg jämfördes i den första kliniska studien med 150 patienter i

följande åldersgrupper > 28 dagar till 23 månader (7 patienter), 2 till 11 år (96 patienter) och 12 till 16

år (47 patienter) som genomgick elektiv kirurgi. Inga säkerhetsproblem uppenbarade sig i någon av

grupperna. Andelen patienter utan emes under perioden 0-72 timmar postoperativt var ungefär

densamma efter palonosetron 1 μg/kg och 3 μg/kg (88% versus 84%).

Den andra pediatriska prövningen var en dubbelblind, randomiserad, aktivt kontrollerad, non-

inferiority-multicenterstudie med engångsdos, dubbel-dummy och parallella grupper som jämförde

intravenöst palonosetron (1 μg/kg, högst 0,075 mg) med intravenöst ondansetron. Totalt 670

pediatriska kirurgiska patienter i åldern 30 dagar till 16,9 år deltog. Det primära effektmåttet

fullständig respons (CR: ingen emetisk episod och ingen akut insatt antiemetisk medicinering) under

de första 24 timmarna postoperativt uppnåddes hos 78,2 % av patienterna i palonosetrongruppen och

82,7 % i ondansetrongruppen. Med hänsyn till den förspecificerade non-inferiority-gränsen på −10 %

var det stratumjusterade Mantel-Haenszel-testets statistiska non-inferiority-konfidensintervall för

skillnaden hos det primära effektmåttet fullständig respons (CR) [−10,5; 1,7 %] och därför visades inte

non-inferiority. Inga nya säkerhetsproblem uppstod i någon av behandlingsgrupperna.

Se avsnitt 4.2 för information om pediatrisk användning.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Absorption

Efter intravenös administrering sker först en initial minskning av plasmakoncentrationerna, som följs

av långsam elimination från kroppen med en genomsnittlig terminal eliminationshalveringstid på

ungefär 40 timmar. Genomsnittlig maximal plasmakoncentration (C

) och area under

koncentrations–tidkurvan (AUC

0-∞

) är i allmänhet dosproportionell inom dosområdet 0,3-90

mikrogram/kg hos friska försökspersoner och hos cancerpatienter.

Efter intravenös administrering av palonosetron 0,25 mg en gång varannan dag i 3 doser till 11

patienter med testikelcancer var medelökningen (± SD) av plasmakoncentrationen från dag 1 till dag 5

42 ± 34 %. Efter intravenös administrering av palonosetron 0,25 mg en gång om dagen i 3 dagar till 12

friska försökspersoner var medelökningen (± SD) av palonosetronkoncentrationen i plasma från dag 1

till dag 3 110 ± 45 %.

Farmakokinetiska simuleringar tyder på att den totala exponeringen (AUC

0-∞

) för 0,25 mg intravenöst

palonosetron administrerat en gång dagligen 3 dagar i sträck liknade exponeringen för en intravenös

engångsdos på 0,75 mg, fastän C

var högre för engångsdosen på 0,75 mg.

Distribution

Palonosetron i rekommenderad dos fördelas i stor omfattning ut i kroppen, med en distributionsvolym

på omkring 6,9 till 7,9 l/kg. Ungefär 62 % av mängden palonosetron är bunden till plasmaproteiner.

Metabolism

Palonosetron har två vägar för elimination: omkring 40 % elimineras via njurarna och ungefär 50 %

metaboliseras till två primära metaboliter, vilka besitter mindre än 1 % av 5HT

receptorantagonistaktiviteten hos palonosetron. Metabolismstudier

in vitro

har visat att CYP2D6, och i

mindre utsträckning också CYP3A4- och CYP1A2-isoenzymer deltar i palonosetrons metabolism.

Kliniska farmakokinetiska parametrar skiljer sig dock inte signifikant mellan svaga och kraftfulla

metaboliserare av CYP2D6-substrat. Palonosetron varken hämmar eller inducerar cytokrom P450-

isoenzymer i kliniskt relevanta koncentrationer.

Eliminering

Efter en intravenös engångsdos på 10 mikrogram/kg av [14C]-palonosetron, återfanns ungefär 80 % av

dosen inom 144 timmar i urinen, där palonosetron som oförändrad aktiv substans utgjorde ungefär 40

% av den tillförda dosen. Efter intravenös administrering av en engångsbolusdos till friska

försökspersoner var totalclearance för palonosetron 173 ± 73 ml/min och njurclearance 53 ± 29

ml/min. Det låga värdet på totalclearance och den stora distributionsvolymen resulterade i en terminal

eliminationshalveringstid i plasma på ungefär 40 timmar. Det var 10 % av patienterna som hade en

genomsnittlig terminal eliminationshalveringstid på mer än 100 timmar.

Farmakokinetik i särskilda populationer

Äldre personer

Ålder påverkar inte farmakokinetiken för palonosetron. Ingen dosjustering behövs för äldre patienter.

Kön

Kön påverkar inte farmakokinetiken för palonosetron. Ingen dosjustering behövs med avseende på

kön.

Pediatrisk population

Farmakokinetiska data för en intravenös engångsdos av palonosetron erhölls från en undergrupp av

pediatriska cancerpatienter (n=280) som fick 10 μg/kg eller 20 μg/kg. När dosen ökades från 10 μg/kg

till 20 μg/kg observerades en dosproportionell ökning av genomsnittlig AUC. Efter intravenös infusion

av en engångsdos av palonosetron på 20 μg/kg var de maximala plasmakoncentrationer (CT) som

rapporterades i slutet av 15-minutersinfusionen mycket varierande i alla åldersgrupper och tenderade

att vara lägre hos patienter som var <6 år än hos äldre pediatriska patienter. Medianhalveringstiden var

29,5 timmar i samtliga åldersgrupper och varierade från ca 20 till 30 timmar genom åldersgrupperna

efter administrering av 20 μg/kg.

Total kroppsclearance (l/h/kg) hos patienter i åldern 12 till 17 år liknade den hos friska vuxna. Det

finns inga uppenbara skillnader i distributionsvolym uttryckt i l/kg.

Tabell 4: Farmakokinetiska parametrar hos pediatriska cancerpatienter efter intravenös

infusion av palonosetron 20 μg/kg under 15 min och hos vuxna cancerpatienter som fick

palonosetron 3 och 10 μg/kg som intravenösa bolusdoser.

Pediatriska cancerpatienter

a

Vuxna cancer-

patienter

b

<2 år

2 till

<6 år

6 till

<12 år

12 till

<17 år

y

3,0

g/kg

10 g/kg

N=3

N=5

N=7

N=10

N=6

N=5

69,0

103,5

98,7

124,5

35,8

81,8

0-∞

h·µg/l

(49,5)

(40,4)

(47,7)

(19,1)

(20,9)

(23,9)

, timmar

24,0

23,3

30,5

56.4

(5,81)

49.8

(14,4)

N=6

N=14

N=13

N=19

N=6

N=5

0,31

0,23

0,19

0,16

0,10

0,13

Clearance

, l/h/kg

(34,7)

(51,3)

(46,8)

(27,8)

(0,04)

(0,05)

6,08

5,29

6,26

6,20

7,91

9,56

Distributionsvolym

c, d

, l/kg

(36,5)

(57,8)

(40,0)

(29,0)

(2,53)

(4,21)

Farmakokinetiska parametrar uttryckta som geometriska medelvärden (CV) utom för T

som är

medianvärden.

Farmakokinetiska parametrar uttryckta som aritmetiska medelvärden (SD)

Clearance och distributionsvolym hos pediatriska patienter beräknades viktjusterade från de båda

dosgrupperna 10 μg /kg och 20 μg/kg i kombination. Hos vuxna anges andra dosnivåer i

kolumnrubriken.

d Vss rapporteras för pediatriska cancerpatienter, medan Vz rapporteras för vuxna cancerpatienter.

Nedsatt njurfunktion

Lätt till måttligt nedsatt njurfunktion påverkar inte signifikant palonosetrons farmakokinetiska

parametrar. Gravt nedsatt njurfunktion minskar njurclearance, men totalclearance hos dessa patienter

ligger nära värdet för friska försökspersoner. Ingen dosjustering behövs för patienter med njursvikt.

Inga farmakokinetiska data föreligger för hemodialyspatienter.

Nedsatt leverfunktion

Nedsatt leverfunktion påverkar inte signifikant totalclearance för palonosetron jämfört med

förhållandena hos friska försökspersoner. Även om den terminala eliminationshalveringstiden och den

genomsnittliga systemiska exponeringen för palonosetron är ökad hos patienter med gravt nedsatt

leverfunktion, motiverar detta inte dosminskning.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

I toxikologiska studier sågs effekter endast vid höga exponeringar/vid exponeringar avsevärt högre än

klinisk exponering. Dessa effekter bedöms därför sakna klinisk relevans.

Icke-kliniska studier visar att palonosetron endast i mycket höga koncentrationer kan blockera de

jonkanaler som är involverade i ventrikulär de- och repolarisering och förlänga aktionspotentialens

duration.

Djurstudier tyder inte på direkta eller indirekta skadliga effekter vad gäller graviditet, embryonal-

/fosterutveckling, förlossning eller utveckling efter födsel. Det finns endast begränsade data från

djurstudier avseende placentapassage (se avsnitt 4.6).

Palonosetron är inte mutagent. Höga doser av palonosetron (där varje dos gav upphov till minst 30

gånger den terapeutiska exponeringen hos människa) som gavs dagligen i två år orsakade ökad

frekvens av levertumörer, endokrina neoplasmer (i tyreoidea, hypofys, pankreas och binjuremärg) och

hudtumörer hos råttor men inte hos möss. De bakomliggande mekanismerna är inte till fullo kända,

men på grund av de höga doser som använts och eftersom palonosetron Fresenius Kabi är avsett för

användning vid enstaka tillfällen hos människa, anses dessa fynd sakna klinisk relevans.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Mannitol (E421)

Dinatriumedetat

Natriumcitrat (E331)

Citronsyra (E330)

Natriumhydroxid (för pH justering)

Saltsyra (för pH justering)

Vatten för injektionsvätskor

6.2

Inkompatibiliteter

Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel.

6.3

Hållbarhet

3 år.

Använd omedelbart efter öppnandet av injektionsflaskan. Eventuell överbliven lösning ska kasseras.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Injektionsflaska av Typ I-glas försluten med propp av halobutylgummi och förseglad med avdragbar

hätta i aluminium-plast.

Förpackningsstorlekar: 1 eller 10 injektionsflaskor

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Endast för engångsbruk, eventuell överbliven lösning kasseras.

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Fresenius Kabi AB

751 74 Uppsala

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

52932

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 2016-09-08

Datum för förnyat godkännande: 2021-05-25

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-06-24

Svipaðar vörur

Leitaðu viðvaranir sem tengjast þessari vöru

Skoða skjalasögu

Deildu þessum upplýsingum