Oftagel

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Oftagel Augnhlaup 2,5 mg/g
 • Skammtar:
 • 2,5 mg/g
 • Lyfjaform:
 • Augnhlaup
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Oftagel Augnhlaup 2,5 mg/g
  Ísland
 • Tungumál:
 • íslenska

Staða

 • Heimild:
 • LYFJASTOFNUN - Icelandic Medicines Agency
 • Leyfisnúmer:
 • 5b601a4a-aac8-df11-a1f6-0016e6045f8e
 • Síðasta uppfærsla:
 • 14-06-2018

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Oftagel 2,5 mg/g augnhlaup í stakskammtaíláti

Karbómer 974P

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Alltaf skal nota lyfið nákvæmlega eins og lýst er í þessum fylgiseðli eða eins og læknirinn eða

lyfjafræðingur hefur mælt fyrir um.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum eða ráðgjöf.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Leitið til læknis ef sjúkdómseinkenni versna eða lagast ekki.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

Upplýsingar um Oftagel og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Oftagel

Hvernig nota á Oftagel

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Oftagel

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Oftagel og við hverju það er notað

Oftagel eru gervitár og innihalda smurefni sem kallast Karbómer 974P.

Oftagel er augnhlaup ætlað til meðferðar á

einkennum augnþurrks

(s.s. eymslum, sviða, ertingu eða

þurrk) vegna ónógrar táramyndunar augans.

Leitið til læknis ef sjúkdómseinkenni versna eða lagast ekki.

2.

Áður en byrjað er að nota Oftagel

Ekki má nota Oftagel:

ef um er að ræða ofnæmi

fyrir karbómer eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í

kafla 6.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Oftagel er notað.

ef sjúkdómseinkenni versna eða lagast ekki

eftir meðferð með Oftagel:

Hafið samband við lækninn.

EKKI TIL INNSPÝTINGAR. EKKI TIL INNTÖKU.

Börn og unglingar að 18 ára aldri

Öryggi og verkun Oftagel hjá börnum og unglingum í ráðlögðum skömmtum fyrir fullorðna hefur

verið staðfest með klínískri reynslu en engar klínískar rannsóknir liggja fyrir.

Notkun annarra lyfja samhliða Oftagel

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu

að verða notuð.

Ef öðru lyfi er dreypt í augað, eiga að líða a.m.k. 15 mínútur milli ídreypinga og Oftagel á alltaf að

nota síðast.

Meðganga og brjóstagjöf

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum

áður en lyfið er notað. Hann/hún mun ákveða hvort Oftagel meðferð hentar þér.

Akstur og notkun véla

Oftagel getur valdið tímabundinni þokusýn, þá skal bíða þar til sjón er aftur orðin eðlileg áður en ekið

er eða vélum stjórnað.Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast

óskertrar árvekni.

Eitt af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana.

Lýsing á verkun og aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn.

Ef þörf er á skal ræða þetta við lækni eða lyfjafræðing.

3.

Hvernig nota á Oftagel

Alltaf skal nota lyfið nákvæmlega eins og lýst er í þessum fylgiseðli eða eins og læknirinn hefur mælt

fyrir um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Ráðlagður skammtur

1 dropi

af Oftagel í

hvort auga

sem þarfnast meðferðar,

allt að

4 sinnum á

dag

Börn og unglingar að 18 ára aldri

Öryggi og verkun Oftagel hjá börnum og unglingum í ráðlögðum skömmtum fyrir fullorðna hefur

verið staðfest með klínískri reynslu en engar klínískar rannsóknir hafa verið gerðar.

Notkunarleiðbeiningar

Þvoið hendur áður en stakskammtaílátið er opnað.

Gangið úr skugga um að hlaup sé efst í stakskammtaílátinu. Til að opna stakskammtaílátið er lokinu

snúið af.

Hallið höfðinu aftur og horfið upp í loft.

Togið varlega niður neðra augnlok augans sem þarfnast meðferðar þar til myndast lítill poki.

Snúið stakskammtaílátinu á hvolf. Kreistið þar til 1 dropi losnar í pokann.

Sleppið neðra augnlokinu og blikkið augunum nokkrum sinnum.

Endurtakið skref 1-3 fyrir hitt augað ef það þarfnast einnig meðferðar.

Einn stakskammtur nægir til að meðhöndla bæði augun, ef þess þarf.

Látið stakskammtaílátið ekki koma í snertingu við augað, umlykjandi svæði þess eða nokkuð annað til

að koma í veg fyrir smit.

Fleygið stakskammtaílátinu eftir notkun. Geymið það ekki til notkunar síðar.

Ef notaður er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Of stór skammtur af Oftagel veldur ekki heilsutjóni.

Ef gleymist að nota Oftagel

Ef þú gleymir að nota Oftagel, haltu áfram með næsta skammt eins og venjulega.

Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Hafðu samband

við lækni ef:

sjúkdómseinkenni versna eða lagast ekki eftir meðferð með Oftagel.

Hafðu samband við lækni ef þú verður var við einhver eftirtalin einkenna eftir notkun á augnhlaupinu

og þau valda þér áhyggjum:

tímabundin þokusýn

væg tímabundin særindi eða sviði í auga.

Ofangreindar aukaverkanir eru þekktar, en fjöldi einstaklinga sem finnur fyrir þeim er breytilegur.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt

fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er

hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Oftagel

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðum á eftir „FyrnistEXP“.

Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið ekki við hærri hita en 25

C. Geymið stakskammtaílátin í upprunalegum umbúðum til varnar

gegn ljósi.

Fleygið stakskammtaíláti sem hefur verið opnað strax eftir notkun með afgangslausn ef einhver

er. Geymið ekki til notkunar síðar.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Oftagel inniheldur

Virka innihaldsefnið er Karbómer 974P 2,5 mg/g.

Önnur innihalsefni eru sorbítól, lýsíneinhýdrat, natríumasetatþríhýdrat, pólývínýlalkóhól og

vatn fyrir stungulyf.

Lýsing á útliti Oftagel og pakkningastærðir

Oftagel er gulleitt hlaup með ópalbjarma í stakskammtaíláti.

Hver stakskammtur inniheldur 0,5 g af augnhlaupi.

Hver pakkning inniheldur 10, 20, 30 eða 60 stakskammtaílát.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Markaðsleyfishafi:

SANTEN OY

NIITTYHAANKATU 20

33720 TAMPERE

FINNLAND

Framleiðandi:

LABORATOIRE UNITHER

ESPACE INDUSTRIEL NORD

151 RUE ANDRE DUROUCHEZ – BP 28028

80084 AMIENS CEDEX 2

FRAKKLAND

eða

LABORATOIRE UNITHER

ZI DE LA GUÉRIE

50211 COUTANCES CEDEX

FRAKKLAND

Umboð á Íslandi:

Icepharma hf,

Lynghálsi 13,

110 Reykjavík

Þetta lyf hefur markaðsleyfi í löndum Evrópska efnahagssvæðisins undir eftirfarandi heitum:

Frakkland, Spánn, Ítalía og Portúgal

SICCAFLUID

Holland

SICCAFLUID UNIDOSE

Ísland og Noregur

OFTAGEL

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður

í ágúst 2017.

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu

http://www.ema.europa.eu.

Upplýsingar á íslensku eru á http://www.serlyfjaskra.is.