Juluca

Helstu upplýsingar

 • Heiti vöru:
 • Juluca
 • Lyf við lungum:
 • Mannfólk
 • Lyfjaform:
 • Allópatísk lyf

Skjöl

Staðsetning

 • Fáanlegt í:
 • Juluca
  Evrópusambandið
 • Tungumál:
 • íslenska

Meðferðarupplýsingar

 • Meðferðarhópur:
 • Veirur fyrir almenn nota,
 • Lækningarsvæði:
 • HIV sýkingar
 • Ábendingar:
 • Juluca er ætlað fyrir meðferð hiv veira tegund 1 (HIV-1) sýkingu í fullorðna sem eru virologically-bæla (HIV-1 RNA.
 • Vörulýsing:
 • Revision: 1

Staða

 • Heimild:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Leyfisstaða:
 • Leyfilegt
 • Leyfisnúmer:
 • EMEA/H/C/004427
 • Leyfisdagur:
 • 15-05-2018
 • EMEA númer:
 • EMEA/H/C/004427
 • Síðasta uppfærsla:
 • 24-03-2019

Upplýsingar um fylgiseðil sjúklinga: samsetning, vísbendingar, aukaverkanir, skammtar, milliverkanir, aukaverkanir, meðgöngu, brjóstagjöf

B. FYLGISEÐILL

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir sjúkling

Juluca 50 mg/25 mg filmuhúðaðar töflur

dolutegravir/rilpivirin

Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi lyfsins komist fljótt og

örugglega til skila. Allir geta hjálpað til við þetta með því að tilkynna aukaverkanir sem koma fram.

Aftast í kafla 4 eru upplýsingar um hvernig tilkynna á aukaverkanir.

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar

upplýsingar.

Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.

Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið

þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir

sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

Upplýsingar um Juluca og við hverju það er notað

Áður en byrjað er að nota Juluca

Hvernig nota á Juluca

Hugsanlegar aukaverkanir

Hvernig geyma á Juluca

Pakkningar og aðrar upplýsingar

1.

Upplýsingar um Juluca og við hverju það er notað

Juluca er lyf sem inniheldur tvö virk efni, dolutegravir og rilpivirin, og er notað til meðferðar við HIV

sýkingu. Dolutegravir er í flokki andretróveirulyfja sem kallast

integrasahemlar (INI-lyf)

og rilpivirin

er í flokki andretróveirulyfja sem kallast

bakritahemlar sem ekki eru núkleósíð (NNRTI).

Juluca er notað við HIV sýkingu hjá fullorðnum 18 ára og eldri sem nota önnur andretróveirulyf, og

stjórn hefur náðst á HIV

-

1 sýkingunni í minnst 6 mánuði. Juluca getur komið í stað núverandi

meðferðar með andretróveirulyfjum.

Juluca heldur veirumagni í líkamanum niðri. Þetta hjálpar til við að viðhalda fjölda CD4 frumna í

blóði. CD4 frumur eru tegund hvíta blóðkorna sem eru mikilvæg líkamanum til að ráðast gegn

sýkingum.

2.

Áður en byrjað er að nota Juluca

Ekki má nota Juluca

ef um er að ræða ofnæmi fyrir dolutegraviri eða rilpivirini eða einhverju öðru innihaldsefni

lyfsins (talin upp í kafla 6).

Ekki má taka Juluca ef eftirfarandi lyf eru notuð

þar sem það gæti haft áhrif á verkun Juluca:

dofetilid (lyf við hjartasjúkdómum).

carbamazepin, oxcarbazepin, phenobarbital, phenytoin (lyf við flogaveiki og til að koma í veg

fyrir flog)

rifampicin, rifapentin (lyf við nokkrum bakteríusýkingum t.d. berklum)

omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol (lyf sem koma í veg fyrir og til

meðferðar á magasári, brjóstsviða og vélindabakflæðissjúkdómi)

dexametason (barksteri notaður við ýmsum einkennum t.d. bólgu- og ofnæmisviðbrögðum) til

inntöku eða sem stungulyf, nema ef um meðferð með einum skammti er að ræða

vörur sem innihalda jóhannesarjurt (

Hypericum perforatum

) (jurtalyf notað við þunglyndi).

Ráðfærðu þig við lækninn um aðra möguleika ef þú notar eitthvert þessara lyfja.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Juluca er notað.

Ofnæmisviðbrögð

Juluca inniheldur dolutegravir. Dolutegravir getur valdið alvarlegum ofnæmisviðbrögðum. Þú þarft að

þekkja og vera á varðbergi gagnvart mikilvægum teiknum og einkennum þegar þú notar Juluca.

Lestu upplýsingarnar undir

„Ofnæmisviðbrögð“ í kafla 4 í þessum fylgiseðli.

Vandamál tengd lifur m.a. lifrarbólga B og/eða C

Láttu lækninn vita ef þú ert með eða hefur verið með

vandamál tengd lifur

m.a. lifrarbólgu B og/eða

C. Læknirinn metur hugsanlega hve alvarlegur lifrarsjúkdómurinn er, áður en ákveðið er hvort þú fáir

Juluca.

Vertu á varðbergi gagnvart mikilvægum einkennum

Nokkrir þeirra sem fá lyf við HIV sýkingu fá aðra kvilla sem geta verið alvarlegir m.a.:

einkenni sýkinga og bólgu

liðverki, stirðleika og vandamál tengd beinum.

Þú þarft að þekkja mikilvæg teikn og einkenni til að vera á varðbergi gagnvart þeim þegar Juluca er

notað.

Lestu upplýsingarnar undir „Aðrar hugsanlegar aukaverkanir“ í kafla 4 í þessum

fylgiseðli.

Verndið aðra

HIV sýking dreifist með kynmökum með einstaklingi sem er sýktur, eða berst með sýktu blóði (t.d.

með því að deila sprautunálum með öðrum). Þú getur smitað aðra af HIV þrátt fyrir að þú notir þetta

lyf, þótt áhættan sé minni með árangursríkri andretróveirumeðferð. Ræddu við lækninn um

nauðsynlegar varúðarráðstafanir til að forðast að smita aðra.

Börn og unglingar

Þetta lyf er ekki ætlað börnum yngri en 18 ára því það hefur ekki verið rannsakað hjá þessum

sjúklingum.

Notkun annarra lyfja samhliða Juluca

Látið lækninn vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð.

Juluca má ekki nota

með nokkrum öðrum lyfjum (sjá „Ekki má nota Juluca“ ofar í kafla 2).

Nokkur lyf geta haft áhrif á verkun Juluca eða aukið líkur á aukaverkunum. Einnig getur Juluca haft

áhrif á verkun annarra lyfja.

Láttu lækninn vita

ef þú notar einhver lyf í

upptalningunni hér á eftir:

metformin, við

sykursýki

lyf sem geta valdið lífshættulegum óreglulegum hjartslætti (

Torsade de Pointes).

Þar sem fjöldi

mismunandi lyfja geta valdið þessu ástandi skaltu leita ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi ef

þú ert ekki viss

sýrubindandi lyf

við

meltingartruflunum

brjóstsviða. Ekki taka sýrubindandi lyf

6 klst.

áður en þú tekur Juluca og ekki fyrr en a.m.k. 4 klst. eftir að þú tekur það. (

Sjá einnig kafla 3

„Hvernig nota á Juluca“)

kalk- og járnuppbót og fjölvítamín

verður að taka um leið og Juluca með máltíð. Ef ekki er

unnt að taka þessi bætiefni um leið og Juluca á

ekki að taka kalk- og járnuppbót og

fjölvítamín

6 klst. áður en Juluca er tekið og ekki fyrr en a.m.k. 4 klst. eftir að það er tekið (sjá

einnig kafla 3) „Hvernig nota á Juluca“)

lyf sem kölluð eru

H

2

viðtakahemlar

(t.d. cimetidin, famotidin, nizatidin, ranitidin) við

magasári eða

sári í þörmum

eða notuð við

brjóstsviða

vegna

bakflæðis

). Ekki taka þessi lyf

12 klst. áður en Juluca er tekið eða minnst 4 klst. eftir að það er tekið (Sjá einnig kafla 3,

„Hvernig nota á Juluca“))

önnur lyf við

HIV sýkingu

rifabutin við berklum og öðrum

bakteríusýkingum.

Ef þú tekur rifabutin getur læknirinn þurft

að gefa þér viðbótarskammt af rilpivirini við HIV sýkingunni (sjá kafla 3 „Hvernig nota á

Juluca“)

artemether/lumefantrin notuð til að koma í veg fyrir

malaríu

clarithromycin og erythromycin við

bakteríusýkingum

metadon notað til meðferðar á ópíatafíkn

dabigatran etexilat notað til meðferðar á og til að fyrirbyggja

blóðtappa

Láttu lækninn eða lyfjafræðing vita

ef þú notar eitthvert þessara lyfja. Læknirinn getur

ákveðið að þörf sé á viðbótareftirliti.

Meðganga

Við meðgöngu, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð:

Notkun Juluca er ekki ráðlögð. Leitaðu

ráða

hjá lækninum

Brjóstagjöf

HIV jákvæðar konur mega ekki hafa barn á brjósti

því HIV sýking getur borist til barnsins með

brjóstamjólk.

Ekki er þekkt

hvort innihaldsefni Juluca geti borist í brjóstamjólk.

Ef þú ert með barn á brjósti eða ert að hugsa um að hafa barn á brjósti:

Skaltu tafarlaust ræða við lækninn.

Akstur og notkun véla

Juluca getur valdið sundli, þreytu eða svefnhöfga og haft aðrar aukaverkanir sem geta skert árvekni.

Ekki aka eða nota vélar nema þú sért viss um að þetta eigi ekki við um þig.

Juluca inniheldur laktósa

Ef óþol fyrir sykrum hefur verið staðfest skal hafa samband við lækni áður en lyfið er tekið inn.

3.

Hvernig nota á Juluca

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita

upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Ráðlagður skammtur Juluca

ein tafla einu sinni á dag.

Juluca

verður að taka með máltíð.

Máltíð er mikilvæg til þess að rétt gildi lyfsins náist í líkamanum. Próteinríkur

næringardrykkur einn og sér kemur ekki í stað máltíðar.

Töflurnar má ekki tyggja, mylja eða kljúfa, til að tryggja að allur skammturinn sé tekinn.

Rifabutin

Rifabutin sem er lyf við bakteríusýkingum getur minnkað magn Juluca í líkamanum og dregið úr

áhrifum þess.

Ef þú tekur rifabutin getur læknirinn þurft að gefa þér viðbótarskammt af rilpivirini. Taktu rilpivirin

töfluna um leið og þú tekur Juluca.

Ræddu við lækninn fyrir frekari leiðbeiningar um töku rifabutins samhliða Juluca.

Sýrubindandi lyf

Sýrubindandi lyf við meltingartruflunum og brjóstsviða geta komið í veg fyrir upptöku Juluca í

líkamann og dregið úr áhrifum þess.

Ekki taka sýrubindandi lyf 6 klst. fyrir töku Juluca eða fyrr en a.m.k. 4 klst. eftir töku þess.

Fáðu nánari ráðleggingar hjá lækninum um notkun sýrulækkandi lyfja samhliða Juluca.

Kalk- og járnuppbót eða fjölvítamín

Kalk- og járnuppbót eða fjölvítamín geta hindrað upptöku Juluca í líkamann og dregið úr áhrifum

þess.

Kalk- og járnuppbót eða fjölvítamín verður að taka um leið og Juluca. Juluca verður að taka með

máltíð.

Ef ekki er unnt að taka þessi bætiefni um leið og Juluca á ekki að taka kalk- og járnuppbót og

fjölvítamín 6 klst. fyrir töku Juluca eða ekki fyrr en a.m.k. 4 klst. eftir töku þess.

Fáðu nánari ráðleggingar hjá lækninum um notkun kalk- og járnuppbótar eða fjölvítamíns

samhliða Juluca.

viðtakahemlar (t.d. cimetidin, famotidin, nizatidin, ranitidin)

viðtakahemlar geta komið í veg fyrir upptöku Juluca í líkamann og dregið úr áhrifum þess.

Ekki taka þessi lyf 12 klst. fyrir töku Juluca eða fyrr en a.m.k. 4 klst. eftir töku þess.

Fáðu nánari ráðleggingar hjá lækninum um notkun þessara lyfja samhliða Juluca.

Ef tekinn er stærri skammtur

en mælt er fyrir um

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi

ef teknar eru of margar töflur af Juluca. Sýnið

umbúðirnar utan af Juluca ef það er mögulegt.

Ef gleymist að taka Juluca

Ef þú gleymir að taka skammt og þú uppgötvar það innan við 12 klst. frá því Juluca er venjulega tekið,

skaltu taka töfluna eins fljótt og hægt er. Juluca töfluna verður að taka inn með máltíð. Taktu síðan

næsta skammt eins og venjulega. Ef þú uppgötvar það 12 klst. eftir venjulegan tíma skaltu sleppa

skammtinum sem gleymdist og taka þann næsta á venjulegum tíma.

Ekki á að tvöfalda skammt

til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka.

Ef þú kastar upp áður en 4 klst. eru liðnar frá því að þú tókst Juluca áttu að taka aðra töflu með

máltíð. Ef þú kastar upp eftir að 4 klst. eru liðnar frá því að þú tókst Juluca þarftu ekki að taka

aðra töflu fyrr en komið er að næsta áætlaða skammti.

Ekki hætta töku Juluca án þess að læknirinn ráðleggi það

Taktu Juluca eins lengi og læknirinn ráðleggur það. Ekki hætta að taka það nema læknirinn segi þér að

gera það.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4.

Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum,

því er

mjög mikilvægt er að ræða allar heilsufarsbreytingar við lækninn.

Ofnæmisviðbrögð

Juluca inniheldur dolutegravir. Dolutegravir getur valdið alvarlegum

ofnæmisviðbrögðum

. Þetta eru

sjaldgæf (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum) viðbrögð hjá þeim sem taka

dolutegravir. Ef einhver eftirfarandi einkenni koma fram:

húðútbrot

hár hiti

þróttleysi

þroti, stundum í andliti eða munni (

ofnæmisbjúgur

), sem veldur öndunarerfiðleikum

vöðva- eða liðverkir

Leitaðu strax til læknis.

Læknirinn getur ákveðið rannsóknir til að athuga lifur, nýru eða blóð

og gæti sagt þér að hætta að nota Juluca.

Mjög algengar aukaverkanir

Geta komið fyrir hjá

fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum:

höfuðverkur

sundl

niðurgangur

ógleði

svefnleysi

Mjög algengar aukaverkanir sem geta sést við blóðpróf:

hækkuð lifrarensímgildi (amínótransferasi)

aukning kólesteróls

aukning amýlasa frá brisi (meltingarensím).

Algengar aukaverkanir

Geta komið fyrir hjá

allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum:

lystarleysi

útbrot

kláði

uppköst

verkur í kvið eða óþægindi

uppþemba

svefnhöfgi

svefnraskanir

óeðlilegir draumar

þróttleysi

þunglyndi (að finna fyrir miklum leiða og tilgangsleysi)

depurð

kvíði

munnþurrkur.

Algengar aukaverkanir sem geta sést við blóðpróf:

hækkuð gildi ensíma sem myndast í vöðvum (kreatínkínasi)

fækkun blóðflagna sem taka þátt í storknun blóðs

fækkun hvítra blóðkorna

minnkað hemóglóbín

aukning þríglýseríða (tegund fitu)

aukning lípasa (ensím sem kemur að niðurbroti fitu)

aukning bilirúbins (próf fyrir lifrarstarfsemi) í blóði.

Sjaldgæfar aukaverkanir

Geta komið fyrir hjá

allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum

ofnæmisviðbrögð (sjá „ofnæmisviðbrögð“ framar í kaflanum)

lifrarbólga

sjálfsvígshugsanir og sjálfsvígshegðun (einkum hjá sjúklingum sem hafa áður átt við þunglyndi

eða geðræn vandamál að stríða)

liðverkir

vöðvaverkir.

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir

Geta komið fyrir hjá

allt að

1 af hverjum 1.000 einstaklingum

lifrarbilun (einkennin geta m.a. verið gul húð og augnhvíta og óvenju dökkt þvag).

Tíðni ekki þekkt

Ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum:

teikn eða einkenni sýkingar t.d. hiti, hrollur, svitamyndun (

ónæmisendurvirkjunarheilkenni

Aðrar hugsanlegar aukaverkanir

Þeir sem fá samsetta meðferð við HIV geta fengið aðrar aukaverkanir.

Einkenni sýkingar og bólga

Þeir sem eru með langt gengna HIV sýkingu (alnæmi) eru með veiklað ónæmiskerfi og meiri líkur eru

á að þeir fái alvarlegar sýkingar (tækifærissýkingar). Einkenni sýkingar geta komið fram, af völdum

gamalla, dulinna sýkinga sem blossa upp aftur þegar líkaminn berst við þær. Einkennin eru yfirleitt

hiti

auk einhverra eftirtalinna einkenna:

höfuðverkur

kviðverkur

öndunarerfiðleikar.

Þegar ónæmiskerfið eflist getur það í örfáum tilvikum einnig ráðist á heilbrigðan vef

sjálfsnæmissjúkdómur

). Einkenni sjálfsnæmissjúkdóms geta komið fram mörgum mánuðum eftir að

byrjað er að taka lyf við HIV sýkingu. Einkennin geta verið:

hjartsláttarónot (hraður eða óreglulegur hjartsláttur) eða skjálfti

ofvirkni (gegndarlaus órói og hreyfingar)

máttleysi sem byrjar í höndum og fótum og færist í átt að búknum.

Ef þú færð einhver einkenni sýkingar

eða ef eitthvert ofangreindra einkenna kemur fram:

Láttu lækninn tafarlaust vita

. Ekki taka önnur lyf við sýkingunni án samráðs við lækninn.

Liðverkir, stirðleiki og vandamál tengd beinum

Nokkrir þeirra sem fá samsetta meðferð við HIV fá sjúkdóm sem kallast beindrep. Þessi sjúkdómur

drepur hluta af beinvef vegna skerts blóðflæðis til beinsins. Aukin hætta er á þessu hjá þeim sem:

hafa verið á samsettri meðferð í langan tíma

nota einnig bólgueyðandi lyf sem kallast barksterar

drekka áfengi

eru með mjög veiklað ónæmiskerfi

í ofþyngd.

Einkenni beindreps eru m.a.:

stirðleiki í liðum

verkir í liðum (einkum í mjöðm, hné eða öxl)

erfiðleikar við hreyfingar.

Ef þessi einkenni koma fram:

Láttu lækninn vita.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem

ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt

fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá Appendix V. Með því að tilkynna aukaverkanir er

hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5.

Hvernig geyma á Juluca

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni og glasinu á eftir EXP.

Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka. Geymið glasið vel lokað. Ekki fjarlægja

þurrkefnið.

Ekki þarf að geyma lyfið við sérstök hitaskilyrði.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í

apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda

umhverfið.

6.

Pakkningar og aðrar upplýsingar

Juluca inniheldur

Virku innihaldsefnin eru dolutegravir og rilpivirin. Hver tafla inniheldur dolutegravir natríum

sem jafngildir 50 mg dolutegravir og rilpivirin hydroklóríð sem jafngildir 25 mg rilpivirin.

Önnur innihaldsefni eru mannitol (E421), magnesium stearat, örkristallaður sellulósi, povidon

(K29/32), natríumsterkjuglycolat, natríumstearylfumarat, laktósaeinhýdrat, povidon (K30),

polysorbat 20, örkristallaður kísilsellulósi, polyvinylalkóhól -að hluta vatnsrofið, titandioxíð

(E171), macrogol, talcum, gult járnoxíð (E172), rautt járnoxíð (E172).

Þetta lyf inniheldur minna en 1 mmól natríum (23 mg) í hverjum skammti, þ.e. er nærri

natríumlaust.

Lýsing á útliti Juluca og pakkningastærðir

Juluca filmuhúðaðar töflur eru bleikar, sporöskjulaga tvíkúptar töflur með „SV J3T“ á annarri hliðinni.

Filmuhúðuðu töflurnar eru fáanlegar í glasi með barnaöryggisloki.

Í hverju glasi eru 30 filmuhúðaðar töflur og þurrkefni til að draga úr raka. Þegar glasið hefur verið

opnað á að halda þurrkefninu í glasinu, ekki á að fjarlægja það.

Fjölpakkning með 90 filmuhúðuðum töflum (3 pakkningar með 30 filmuhúðuðum töflum) er einnig

fáanleg.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi

ViiV Healthcare BV

Huis ter Heideweg 62

3705 LZ Zeist

Holland

Framleiðandi

Glaxo Wellcome, S.A.

Avda. Extremadura, 3

09400 Aranda De Duero

Burgos

Spánn

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

België/Belgique/Belgien

ViiV Healthcare sprl/bvba

Tél/Tel: + 32 (0)

10 85 65 00

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB

Tel: + 370 5 264 90 00

info.lt@gsk.com

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Teл.: + 359 2 953 10 34

Luxembourg/Luxemburg

ViiV Healthcare sprl/bvba

Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 65 00

Česká republika

GlaxoSmithKline, s.r.o.

Tel: + 420 222 001 111

cz.info@gsk.com

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36 1 225 5300

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Tlf: + 45 36 35 91 00

dk-info@gsk.com

Malta

GlaxoSmithKline (Malta) Limited

Tel: + 356 21 238131

Deutschland

ViiV Healthcare GmbH

Tel.: + 49 (0)89 203 0038-10

viiv.med.info@viivhealthcare.com

Nederland

ViiV Healthcare BV

Tel: + 31 (0)30 6986060

contact-nl@viivhealthcare.com

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ

Tel: + 372 6676 900

estonia@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKline AS

Tlf: + 47 22 70 20 00

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Tel: + 43 (0)1 97075 0

at.info@gsk.com

España

Laboratorios ViiV Healthcare, S.L.

Tel: + 34 902 051 260

es-ci@viivhealthcare.com

Polska

GSK Services Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

France

ViiV Healthcare SAS

Tél.: + 33 (0)1 39 17 69 69

Infomed@viivhealthcare.com

Portugal

VIIVHIV HEALTHCARE, UNIPESSOAL, LDA

Tel: + 351 21 094 08 01

viiv.fi.pt@viivhealthcare.com

Hrvatska

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 385 1 6051 999

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 4021 3028 208

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o.

Tel: + 386 (0)1 280 25 00

medical.x.si@gsk.com

Ísland

Slovenská republika

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.

Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11

recepcia.sk@gsk.com

Italia

ViiV Healthcare S.r.l

Tel: + 39 (0)45 9212611

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

Finland.tuoteinfo@gsk.com

Κύπρος

GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd

Τηλ: + 357 22 397000

gskcyprus@gsk.com

Sverige

GlaxoSmithKline AB

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

info.produkt@gsk.com

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA

Tel: + 371 67312687

lv-epasts@gsk.com

United Kingdom

ViiV Healthcare UK Limited

Tel: + 44 (0)800 221441

customercontactuk@gsk.com

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í.

Upplýsingar sem hægt er að nálgast annars staðar

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar Evrópu