Cystinol Akut 238,7 - 297,5 mg coated tablets

Բուլղարիա - բուլղարերեն - Изпълнителна агенция по лекарствата

PIL PIL (PIL)

14-04-2016

SPC SPC (SPC)

14-04-2016

MAH:
Schaper & Brummer GmbH & Co.KG
ATC_code:
G04B
dosage:
238,7 - 297,5 mg coated tablets
leaflet_short:
Cystinol akut, 238.7-297.5 mg coated tablets x 30
authorization_number:
20110127
authorization_date:
2015-06-19

similar_products

search_alerts

view_documents_history

share_this_information