Cystinol Akut 238,7 - 297,5 mg coated tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)

14-04-2016

Sẵn có từ:
Schaper & Brummer GmbH & Co.KG
Mã ATC:
G04B
Liều dùng:
238,7 - 297,5 mg coated tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Cystinol akut, 238.7-297.5 mg coated tablets x 30
Số ủy quyền:
20110127
Ngày ủy quyền:
2015-06-19

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này