Quadrisol

Glavna informacija

 • Trgovački naziv:
 • Quadrisol
 • Koristi za:
 • Životinje
 • Vrsta lijekova:
 • alopatski lijek

Dokument

Lokalizacija

 • Na raspolaganju u:
 • Quadrisol
  Europska Unija
 • Jezik:
 • hrvatski

Terapeutski informacija

 • Terapijska grupa:
 • Konji
 • Područje terapije:
 • Protuupalni i antireumatski proizvodi
 • Terapijske indikacije:
 • Smanjenje upale i ublažavanje boli povezanih s mišićno-koštanim poremećajima i lezijama mekih tkiva (traumatskih ozljeda i kirurške traume). U slučajevima navodnog kirurške ozljede, Quadrisol mogu dati profilaktički, barem tri sata prije planirane operacije.

Druge informacije

Status

 • Izvor:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Status autorizacije:
 • odobren
 • Broj odobrenja:
 • EMEA/V/C/000032
 • Datum autorizacije:
 • 04-12-1997
 • EMEA koda:
 • EMEA/V/C/000032
 • Zadnje ažuriranje:
 • 24-02-2018

Uputu o lijeku

B.

UPUTA O VMP

UPUTA O VMP ZA:

Quadrisol 100 mg/ml oralni gel za konje

1.

NAZIV I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE U PROMET I

NOSITELJA ODOBRENJA ZA PROIZVODNJU ODGOVORNOG ZA PUŠTANJE

SERIJE U PROMET, AKO JE RAZLIČITO

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet:

VETCOOL B.V.

Otto Hahnweg 24

3542 AX Utrecht

NIZOZEMSKA

Proizvođač odgovoran za puštanje serije u promet:

Purna Pharmaceuticals N.V.

Rijksweg 17

B-2870 Puurs

BELGIJA

2.

NAZIV VETERINARSKO-MEDICINSKOG PROIZVODA

Quadrisol 100 mg/ml oralni gel za konje.

3.

NAVOĐENJE DJELATNE(IH) TVARI I DRUGIH SASTOJAKA

Vedaprofen:

100 mg/ml

Propilenglikol:

130 mg/ml

4.

INDIKACIJE

Smanjenje upale i ublaženje boli povezane s mišićno-koštanim poremećajima i lezijama mekog tkiva

(traumatskim ozljedama i kirurškim traumama). U slučaju očekivane kirurške traume Quadrisol se

može dati kao profilaksa barem 3 sata prije elektivne operacije.

5.

KONTRAINDIKACIJE

Ne smije se primjenjivati životinjama s poremećajima probavnog sustava, oštećenom funkcijom srca,

jetre i bubrega. Ne smije se primjenjivati ždrebadi mlađoj od 6 mjeseci. Ne smije se primjenjivati

kobilama u laktaciji. Quadrisol se ne smije davati s drugim nesteroidnim antiinflamatornim lijekovima ili

glukokortikosteroidima.

Ne smije se primjenjivati u slučaju preosjetljivosti na djelatnu tvar ili neku od pomoćnih tvari.

6.

NUSPOJAVE

Uobičajene nuspojave povezane s primjenom NSAIL-a, kao što su lezije i krvarenja u probavnom

sustavu, proljev, urtikarija, letargija, inapetencija. Ako se jave simptomi, liječenje je potrebno prekinuti.

Simptomi su reverzibilni. Predoziranje može dovesti do smrti liječene životinje.

Ako zamijetite bilo koju ozbiljnu nuspojavu ili druge nuspojave koje nisu opisane u uputi o VMP, molimo

obavijestite svog veterinara.

7.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Konji.

8.

DOZIRANJE ZA SVAKU CILJNU VRSTU ŽIVOTINJA, NAČIN I PUT(EVI)

PRIMJENE

Quadrisol je namijenjen za primjenu dvaput dnevno. Preporučeno doziranje je početna doza od 2

mg/kg (2,0 ml/100 kg) nakon koje slijedi doza održavanja od 1 mg/kg (1,0 ml/100 kg), koje se daju

svakih 12 sati.

Za oralnu primjenu.

9.

SAVJETI ZA ISPRAVNU PRIMJENU

Liječenje se može nastaviti tijekom maksimalno 14 uzastopnih dana. Tjelesnu težinu i stopu doziranja

potrebno je precizno odrediti, kako bi se izbjeglo predoziranje. U slučaju profilaktičkog liječenja

dovoljno je maksimalno trajanje od 7 uzastopnih dana.

Gel se primjenjuje oralno tako da se mlaznica štrcaljke umetne kroz interdentalni prostor, a potrebna

količina gela istisne na stražnji dio jezika. Prije primjene štrcaljku treba prilagoditi izračunatoj dozi

tako da se postavi prsten na klipu.

Savjetuje se proizvod primijeniti prije davanja hrane.

10.

KARENCIJA

Meso i iznutrice: 12 dana.

Nije odobrena primjena na životinjama koje proizvode mlijeko za ljudsku upotrebu.

11.

POSEBNE MJERE PRI ČUVANJU

Držati izvan pogleda i dosega djece.

Ovaj veterinarsko-medicinski proizvod ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Rok valjanosti poslije prvog otvaranja proizvoda: 2 mjeseca.

Ne koristite veterinarsko-medicinski proizvod poslije isteka roka valjanosti naznačenog na etiketi iza

oznake EXP.

12.

POSEBNO(A) UPOZORENJE(A)

Nije utvrđena sigurnost veterinarsko-medicinskog proizvoda tijekom laktacije. Quadrisol 100 mg/ml

može se primjenjivati tijekom graviditeta.

Konje s oralnim lezijama treba klinički procijeniti, a nadležni veterinar treba odlučiti o tome treba li

prekinuti liječenje. Ako oralne lezije potraju, treba prekinuti liječenje.

Tijekom liječenja konje treba nadzirati za slučaj oralnih lezija. Izbjegavajte primjenu na dehidriranim,

hipovolemičnim ili hipotenzivnim životinjama jer može postojati rizik od povećane renalne

toksičnosti.

Konje namijenjene za utrke i natjecanja treba liječiti u skladu s lokalnim propisima.

Kod takvih konja treba poduzeti odgovarajuće mjere opreza da bi se osigurala usklađenost s propisima

natjecanja. Ako niste sigurni, savjetuje se testirati urin.

U slučaju da se nehotično proguta, odmah potražite liječničku pomoć i pokažite mu uputu o VMP-u ili

etiketu.

13.

POSEBNE MJERE OPREZA PRILIKOM ODLAGANJA NEUPOTREBLJENOG

PROIZVODA ILI OTPADNIH MATERIJALA, AKO IH IMA

Sav neupotrijebljeni veterinarsko-medicinski proizvod ili otpadni materijali dobiveni primjenom tih

veterinarsko-medicinskih proizvoda trebaju se odlagati u skladu s lokalnim propisima.

14.

DATUM KADA JE UPUTA O VMP ZADNJI PUTA ODOBRENA

Detaljne informacije o ovom veterinarsko-medicinskom proizvodu su dostupne na web stranici Eurospke

agencije za lijekove European Medicines Agency (http://www.ema.europa.eu/)

15.

OSTALE INFORMACIJE

Samo za primjenu na životinjama.