ממוריט 5

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

08-05-2019

מרכיב פעיל:
DONEPEZIL HYDROCHLORIDE
זמין מ:
UNIPHARM LTD, ISRAEL
קוד ATC:
N07AA
טופס פרצבטיות:
טבליה
הרכב:
DONEPEZIL HYDROCHLORIDE 5 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
TRIMA ISRAEL PHARMACEUTICAL PRODUCTS MAABAROT LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
ANTICHOLINESTERASES
סממני תרפויטית:
Treatment of mild to moderately severe Alzheimer`s dementia.
leaflet_short:
1. התרופות האמורות יינתנו לטיפול סימפטומטי במחלת אלצהיימר ובהתקיים כל התנאים האלה: (1) המטופל אובחן כסובל ממחלת אלצהיימר (Probable Alzheimer's disease) לפי הנחיות המכון הנוירולוגי הלאומי האמריקאי (NINCDS ADRDA) או על פי קטגוריות מחלה 290.10/290.0 שלפי ה-DSM IV (הגדרות האיגוד האמריקאי לפסיכיאטרייה) (2) המטופל דורג ע"י Mini-mental state exam (MMSE) score כנכלל בדירוג בין 10-26. (3) המטופל עונה על כל התנאים האלה: (א) המטופל אינו סובל מנכות גופנית קשה כתוצאה ממחלה ניוונית של המוח למעט פרקינסון או דמנציה מסוג LBD (Lewy body dementia) ; (ב) המטופל לא סובל מאחד מהמצבים האלה: (1) מחלה נפשית או נוירולוגית המלווה בדמנציה מישנית; (2) מחלות כרוניות קשות שהתסמינים הקליניים שלהן משמעותיים למרות טיפול תרופתי; (3) התמכרות לאלכוהול או סמים. (ג) החולה אינו שוהה באופן קבוע במחלקה סיעודית. 2. מתן התרופה ייעשה על פי מרשם של רופא מומחה בפסיכיאטרייה, נוירולוגיה או גריאטריה. 3. הטיפול התרופתי במטופל יופסק באחד או יותר מהמצבים הבאים: (1) הופעת תופעות לוואי חמורות או מסוכנות. (2) הידרדרות קוגניטיבית המתבטאת בשינוי לרעה ב-MMSE של יותר מ - 3 נקודות במהלך 6 חודשים או שינוי לרעה ב-ADAS-Cog (Alzheimer’s disease assessment scale-cognitive functions subscale) של 4 נקודות במהלך 6 חודשים. (3) הידרדרות בחומרת המחלה לדרגה חמורה (Severe).
מספר אישור:
132 21 29785 01
תאריך אישור:
2016-04-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

08-05-2019

עלון מידע עלון מידע - ערבית

27-11-2020

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע

1986 - ו"משתה )םירישכת( .דבלב אפור םשרמ יפ לע תקוושמ הפורתה 10 ;5 טירוממ תוילבט :ותומכו ליעפה רמוחה :הליכמ 5 טירוממ לש היילבט לכ ג"מ 5 דירולכורדיה ליזפנוד

Donepezil Hydrochloride 5 mg

:הליכמ 10 טירוממ לש היילבט לכ ג"מ 10 דירולכורדיה ליזפנוד

Donepezil Hydrochloride 10 mg

ףיעס האר :םיפסונ םיליעפ יתלב םירמוח .ןולעב 6 םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב שמתשת הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי םא .הפורתה לע ןכתיי ,הז ןולע רומש .חקורה לא וא אפורה לא .בוש וב ןייעל הצרתו ריבעת לא .ךתלחמב לופיטל המשרנ וז הפורת וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל התוא .המוד יאופרה םבצמ יכ ךל הארנ םא .דבלב םירגובמל תדעוימ הפורתה ?הפורתה תדעוימ המל .1 תלחמ לש תינוניב דע הלק היצנמדב לופיטל .רמייהצלאה ןילוכליטצא םיזנאה יבכעמ :תיטיופרת הצובק .זארטסא .חומב ןורכיז יכילהתב ברועמ ןילוכליטצא לע ןילוכליטצאה תומכ תא הלעמ ליזפנוד לע תישענש ולש קוריפה תלועפ בוכיע ידי שמשמ ליזפנוד .זארטסא ןילוכליטצא ידי רמייהצלאה תלחמ לש םימוטפמיסב לופיטל םייונישו לובלב ,רבוג ןורכיז ןדבוא ומכ הניקתה םהייח תרגשב םיעגופה ,םייתוגהנתה .םילפוטמה לש הפורתב שומישה ינפל .2 :םא טירוממב שמתשהל ןיא ליזפנוד ליעפה רמוחל )יגרלא( שיגר התא ∙ לכל וא ןידירפיפ לש תורזגנל ,דירולכורדיה הליכמ רשא םיפסונה םיביכרמהמ דחא ןולעב "ףסונ עדימ" :6 ףיעס האר( הפורתה .)הז

07B18

118498010

שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא :הפורתב התא םא אפורב ץעוויה הפורתב לופיטה ינפל :מ רבעב תלבס וא לבוס .ןוירסירתב וא הביקב םיביכ ∙ .תותיווע וא םיפקתה ∙ .)דואמ יטיא וא רידס אל בל בצק( בל תלחמ ∙ .תרחא תינורכ תואיר תלחמ וא המתסא ∙ .דבכב תויעב ∙ .הנותמ הילכ תלחמ וא ןתש ןתמב ישוק ∙ שמתשהל םילוכי תוילכ תלחמ םע םילפוטמ .אפורב ץעוויהל שי ךא ,טירוממב תינוניב דע הלק דבכ תלחמ םע םילפוטמ ץעוויהל שי ךא ,טירוממב שמתשהל םילוכי

אפורב םע םילפוטמב ץלמומ וניא הפורתב שומישה .הרומח דבכ תלחמ ,ךילע לח הלעמ םימושרה םיבצמהמ דחא םא תליחת ינפל חקורל וא אפורל ךכ לע רפס .טירוממב לופיטה .ךלש לפטמה לע חקור וא אפורה תא עדייל שי תופורתה תא לוטיל ךל עייסל לכוי לפטמה .שרדנכ ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא

םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא תופורת רפס ,תויחמצ תופורת ללוכ הנוזת יפסותו ולא תופורתש ןוויכמ ,חקורל וא אפורל ךכ לע .טירוממ לש תוליעיה לע עיפשהל תולולע םא חקורה וא אפורה תא עדייל שי דחוימב :תואבה תופורתה תא חקול התא ןוגכ רמייהצלאה תלחמל תורחא תופורת ∙ .ןימטנלג תקלדב לופיטל תופורת וא םיבאכ יככשמ ∙ תקלד תודגונ תופורת ,ןיריפסא :ןוגכ םיקרפ לשמל( )NSAIDs( תוידיאורטס ןניאש .)םוידוס קאנפולקיד וא ןפורפוביא .ןידורטלוט ומכ ,תויגרנילוכ יטנא תופורת ∙ ןיצימורתירא ןוגכ ,הקיטויביטנא

.ןיציפמאפירו ,לוזאנוקוטק ןוגכ תוירטפב לופיטל תופורת ∙ .לוזנוקרטיא .ןיטסקואולפ ןוגכ ,ןואכיד דגנ תופורת ∙ ןוגכ ,)היספליפא( םיסוכרפ דגנ תופורת ∙ .ןיפזמאבראק וא ןיאוטינפ ןוגכ ,יבבלה ךבצמב לופיטל תופורת ∙ לולונארפורפ לשמל( אטב ימסוח וא ןידיניק .)לולונטאו ,םפזאיד ןוגכ ,םירירש תייפרהל תופורת ∙ .ןילוכ ליניסקוס .תיללכ המדרהל תופורת ∙ טירוממ תחיקל ןמזב תוקידבו םיחותינ חותינ ללוכ( חותינ רובעל דמוע התאו הדימב שי ,המדרהב הכורכה הלועפ לכ וא )ילטנד התאש לפטמה אפורלו םידרמה אפורל עידוהל לע עיפשהל הלולע טירוממ .טירוממ לטונ .שרדנה םידרמה רמוחה תומכ ןוזמ םע טירוממב שומיש .הפורתה תוליעפ לע העפשה ןיא ןוזמל לוהוכלא תכירצו טירוממב שומיש .טירוממב לופיטה ןמזב לוהוכלא תותשל ןיא .הפורתה תוליעפ לע עיפשהל לולע לוהוכלאה תונוכמב שומישו הגיהנ תלוכיב עוגפל הלולע רמייהצלאה תלחמ םירישכמ וא תונוכמ ליעפהל וא גוהנל ךלש עצבל ךל רוסא ,ךתוחיטב ןעמל .םינכוסמ .ךל רשיא אפורה םא אלא ,ולא תולועפ ,תופייעל םורגל הלולע טירוממ ,ןכ ומכ תועיפומ םא .םירירש תוצווכתהו תורוחרחס וא תונוכמ ליעפהל וא גוהנל ןיא ,ולא תועפות .םינכוסמ םירישכמ הקנהו ןוירה שי .הקנה ךלהמב טירוממב שמתשהל ןיא ןכתיי וא ןוירהב תא םא אפורב ץעוויהל .ןוירהל תסנכנש לש םיביכרמהמ קלח לע בושח עדימ הפורתה םירכוסל שיגר התא םא .זוטקל הליכמ הפורתה תליחת ינפל אפורב ץעוויהל שי ,םימיוסמ .טירוממב לופיטה ?הפורתב שמתשת דציכ .3 .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת ∙ ךניא םא חקורה וא אפורה םע קודבל ךילע ∙ ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה .חוטב .דבלב אפורה :אוה לבוקמה ןונימה - 5 טירוממ לוטיל שי יתלחתה ןונימכ ללכ ךרדב

אפורהו ןכתיי ,שדוח רחאל .הליל לכ )ג"מ 5( )ג"מ 10( 10 טירוממ לוטיל ךל ץילמי

המלש טירוממ תיילבט לוטיל שי .הליל לכ .הנישה ינפל םימ טעמ םע היילבטה תא תוצחל ןתינ ךרוצה תדימב וא השיתכ יבגל עדימ ןיא .ידימ שומישל .היילבטה לש הסיעל ךשמל םאתהב תונתשהל יושע הפורתה קזוח תוצלמהו הפורתה תא לטונ התא וב ןמזה .אפורה ג"מ 10 אוה ץלמומה ילמיסקמה ןונימה - .הליל לכ טירוממ תונשל ןיא !תצלמומה הנמה תא רובעל ןיא - .אפורהמ הארוה אלל ןונימה תא ץלמוהש יפכ טירוממב לופיטב דימתהל שי .אפורה ידי לע :טירוממב לופיטה ךשמ ∙ ךשמ לע ךל וצילמי ךלש חקורה וא אפורה ידי לע קדביהל ךילע .טירוממב לופיטה ךירעהל ידכ לופיטה ךלהמב תעל תעמ אפור .לופיטהו םימוטפמיסה תא לש רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא ∙ ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא טירוממ םילוח תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ תנמל םינמיס .ךתיא הפורתה תזירא תא אבהו ,תואקהו תוליחב םיללוכ טירוממ לש רתי ךומנ םד ץחל ,יטיא בל בצק ,העזה ,רויר ישוק ,)הדימעל רבעמה תעב תרוחרחס( .תותיווע וא םיסוכרפ ,הרכה ןדבוא ,המישנב .םויל תחא הילבטמ רתוי לוטיל ןיא :הפורתה תא לוטיל תחכש םא ∙ ,שורדה ןמזב טירוממ לוטיל תחכש םא הנמה תא לוטיל שי .הלופכ הנמ לוטיל ןיא לוטיל תחכש םא .תרחמלש םויב ליגרכ האבה ,עובשמ רתוי הכוראה הפוקתל טירוממ .טירוממ לוטיל בושתש ינפל אפורב ץעוויה :טירוממ תליטנ תא קיספמ התא םא ∙ םא אלא ,הפורתה תא לוטיל קיספהל ןיא קיספמ התא םא .ךכ תושעל ךל הרוה אפורה ומלעיי לופיטה תונורתי ,טירוממ לוטיל .הגרדהב תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא בכרה .הפורת לטונ ךנהש םעפ לכב הנמהו .םהל קוקז ךנה םא םייפקשמ שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא אפורב ץעוויה ,טירוממב יאוול תועפות .4 לולע טירוממב שומישה ,הפורת לכב ומכ .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל םורגל .יאוולה תועפות תמישר ארקמל להבית לא .ןהמ תחא ףאמ לובסת אלו ןכתיי תועיפומ םא דימ אפורל תונפל ךילע קקדזתו ןכתיי ,תואבה תורומחה תועפותה :ףוחד יאופר לופיטל תועפות( תוחיכש ןניאש יאוול תועפות :)1,000 ךותמ םישמתשמ 1-10-ב תועיפומה ,םירירשב באכ וא תושיגר ,םירירש תשלוח ∙ שי ,הלוח שח התא ןמזה ותואב םא טרפבו םילולע ולא םינמיס .ההכ ןתש וא םוח ךל קוריפ לש ןיקת אל בצמ ידי לע םרגיהל םייח ןכסמ תויהל לולע רשא ,רירש תמקר סמת ארקנ הז בצמ( תוילכב תויעבל םורגלו .)סיזילוימודבר וא ,רירש םימוטפמיסה .ןוירסירתב וא הביקב םיביכ

תויעב לש השגרה( תוחונ יאו ןטב יבאכ :םה .הזחה םצעל רובטה ןיב ןטבה רוזיאב )לוכיעב האוצב אטבתמ .םייעמב וא הביקב םומיד ∙ .תעבטה יפב יולג םד וא הרוחש .תותיווע וא םיסוכרפ ∙ תועיפומה תועפות( תורידנ יאוול תועפות :)10,000 ךותמ םישמתשמ 1-10-ב - NMS( הריאממ תיטפלוריונ תנומסת

.)Neuroleptic malignant syndrome

תושקונ ,הובג םוח :םיללוכ NMS -ל םינמיסה .הרכהה תמרב הדירי וא העזה ,םירירש .)סיטיטפה( תבהצ :ןוגכ ,דבכל קזנ ∙ רסוח ,תואקהו תוליחב :םה םימוטפמיסה ,דוריג ,םוח ,הער תיללכ השוחת ,ןובאית .ההכ עבצב ןתשו ,םייניעהו רועה לש הבהצה :תופסונ יאוול תועפות תועפות( דואמ תוחיכש יאוול תועפות :)10 ךותמ דחא שמתשממ רתויב תועיפומה .שאר יבאכ ,תואקהו תוליחב ,לושלש תועיפומה תועפות( תוחיכש יאוול תועפות :)100 ךותמ םישמתשמ 1-10-ב ,הניש ידודנ ,תופייע ,םירירש תויוצווכתה םירזומ תומולח ,תויזה ,ןובאית רסוח ,תוננטצה ,תינפקות תוגהנתה ,טקש רסוח ,םיטויס ללוכ ,החירפ ,ןטבב תוחונ-יא ,תרוחרחס ,תופלעתה תונואת ,באכ ,ןתש ןתמב הטילש רסוח ,דוריג .)עצפיהלו לופיל רתוי םיטונ םילפוטמ( תועפות( תוחיכש ןניאש יאוול תועפות :)1,000 ךותמ םישמתשמ

1-10-ב

תועיפומה .יטיא בל בצק תועיפומה תועפות( תורידנ יאוול תועפות :)10,000 ךותמ םישמתשמ 1-10-ב לש רקיעב תוינוצר אל תועונת ,דער ,תושקונ .םייפגה לש םג ךא ןושלהו םינפה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא לבוס התא רשאכ וא ,הרימחמ יאוולה ךילע ,ןולעב הניוצ אלש יאוול תעפותמ .אפורה םע ץעייתהל דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ רושיקה לע הציחל תועצמאב תואירבה "יתפורת לופיט בקע יאוול תועפות לע חוויד" תואירבה דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש

ןווקמה ספוטל הנפמה )www.health.gov.il( .יאוול תועפות לע חווידל םראפינוא" תרבחל חוודל ןתינ ,ןיפוליחל ."מ"עב ?הפורתה תא ןסחאל ךיא .5 שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ ∙ לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב רומשל .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו םידלי תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגת לא .אפורהמ הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא ∙ ןוטרקה תזירא יבג לע עיפומה )exp. date( סחייתמ הגופתה ךיראת .רטסילבה תזיראו .שדוח ותוא לש ןורחאה םויל תחתמ הרוטרפמטב הפורתה תא ןסחאל שי

.רואמ ןגומ םוקמבו 25ºC -ל וא םיכפשה ימל תופורת ךילשהל ןיא ∙ דציכ חקורה תא לאש .תיתיבה תלוספל ןהל קוקז ךניאש תופורתמ רטפיהל ןתינ לע רומשל רוזעת ולא םיעצמא תטיקנ .דוע .הביבסה ףסונ עדימ .6 :םג הליכמ הפורתה ליעפה רמוחה לע ףסונ

Microcrystalline Cellulose, Lactose

)anhydrous(, Sodium Starch Glycolate,

Magnesium Stearate, Opadry Y-1-7000.

זוטקל ג"מ 40 הליכמ 5 טירוממ תיילבט .סורדיהנא זוטקל ג"מ 80 הליכמ 10 טירוממ תיילבט .סורדיהנא :הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ ,תונבל ,תופוצמ ןניה טירוממ לש תוילבט הייצח וק םע ןהידיצ ינשמ תורומק ,תולוגע .דחאה ןדיצמ )םירטסילב( תוישגמ ךותב הזורא טירוממ הזירא לכב .ןוטרק תזירא ךותל תוסנכומ רשא ,30 ,28 ,20 ,14 ,10 ,7 ,2 שי טירוממ לש .תוילבט 100 .םיקוושמ תוזיראה ילדג לכ אלו ןכתיי .ד.ת ,מ"עב םראפינוא :םושירה לעב םש .6121301 א"ת 21429 קראפ ,מ"עב םראפינוא :ותבותכו ןרציה םש .״למרכ אובמ״ היישעת תואירבה דרשמ י"ע רשואו קדבנ הז ןולע תוארוהל םאתהב ןכדועו 2016 ץרמ :ךיראתב .2018 ילוי :ךיראתב תואירבה דרשמ תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ :תואירבה דרשמב יתכלממה 132 21 29785 02 :5 טירוממ 132 20 29786 03 :10 טירוממ חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל תדעוימ הפורתה ,תאז ףא לע .רכז ןושלב .םינימה ינש ינבל ةلديصلا ةمظنأ بجومب كلهتسملل ةرشن 1986 - )تارضحتسم( .طقف بيبط ةفصو بجومب ءاودلا ق

وسي 10 ؛5 تيروميم صارقأ :اهتيمكو ةلاعفلا ةداملا :ىلع 5 تيروميم نم صرق لك يوتحي غلم 5 ديرولكورديه ليزيپينود

Donepezil Hydrochloride 5 mg

:ىلع 10 تيروميم نم صرق لك يوتحي غلم 10 ديرولكورديه ليزيپينود

Donepezil Hydrochloride 10 mg

.ةرشنلا يف 6 ةرقفلا رظنأ :ةيفاضإ ةلاعف ريغ داوم .ءاودلل كلامعتسإ لبق اهتياهن ىتح نعمتب ةرشنلا أرقإ اذإ .ءاودلا نع ةزجوم تامولعم ىلع ةرشنلا هذه يوتحت .يلديصلا وأ بيبطلا ىلإ هجوت ،ةيفاضإ ةلئسأ كيدل ترفوت .ةيناث اهب نعمتلا يف بغرت نأ زئاجلا نم ،ةرشنلا هذه ظفحإ دق وهف .نيرخلآل هيطعت لا .كضرم جلاعل ءاودلا اذه فصو .كتلاحل ةهباشم ةيبطلا مهتلاح نأ كل ادب ولو ىتح مهرضي .طقف رابكلل صصخم ءاودلا ؟ءاودلا صصخم ضرغ يلأ )1 .رمياهزلأ ضرمل طسوتملا ىتح فيفخلا فرخلا ةجلاعمل نيلوك ليتيسأ ميزنلإا تاطبثم نم :ةيجلاعلا ةليصفلا .زارتسإ .خملا يف ةركاذلا تاريسمب نيلوك ليتيسلأا لخدتي طيبثتب كلذو نيلوك ليتيسلأا ةيمك عفري ليزيپينود .زارتسإ نيلوك ليتيسأ ةطساوب متت يتلا هكيكفت ةيلمع لثم رمياهزلأ ضرم ضارعأ ةجلاعمل ليزيپينود لمعتسي قحلت يتلا ،ةيكولس تاريغتو كابترإ ،ةركاذلا نادقف ديازت .نيجلاعتملل ميلسلا ةايحلا طمنب ررضلا ءاودلا لامعتسإ لبق )2 :اذإ تيروميم لامعتسإ زوجي لا ليزيپينود ةلاعفلا ةداملل )يجريلأ(

اساسح تنك ∙ دحاو لكل وأ نيديرپيﭘ ـلا تاقتشمل ،ديرولكورديه رظنأ( ءاودلا اهيوتحي يتلا ةيفاضلإا تابكرملا نم .)ةرشنلا هذه يف »ةيفاضإ تامولعم« :6 ةرقفلا :ءاودلا لامعتسإب قلعتت ةصاخ تاريذحت تيناع وأ يناعت تنك اذإ بيبطلا رشتسإ ءاودلاب جلاعلا لبق :نم يضاملا يف .يرشع انثلأا يف وأ ةدعملا يف تاحرق ∙ .تاجلاتخإ وأ تابون ∙

ادج ءيطب وأ مظتنم ريغ بلق مظن( يبلق ضرم ∙ .رخآ نمزم يوئر ضرم وأ وبر ∙ .دبكلا يف لكاشم ∙ .لدتعم يولك ضرم وأ لوبتلا يف ةبوعص ∙ لامعتسإ يولك ضرم نم نوناعي نيذلا نيجلاعتملا ناكمإب .بيبطلا ةراشتسإ بجي نكل ،تيروميم ىتح فيفخ يدبك ضرم نم نوناعي نيذلا نوجلاعتملا ةراشتسإ بجي نكلو ،تيروميم لامعتسإ مهنكمي طسوتم .بيبطلا نم نوناعي نيجلاعتم ىدل ءاودلا لامعتسإب ىصوي لا .دبكلا يف ديدش ضرم نع كحإ ،

اقباس تركذ يتلا تلااحلا ىدحإ كيلع تقبطنإ اذإ .تيروميم ـب جلاعلا ءدب لبق يلديصلا وأ بيبطلل كلذ ينتعي يذلا صخشلا نع يلديصلا وأ بيبطلا غلابإ بجي .بولطملاك ةيودلأا لوانتب كدعاسي نأ هنكمي وهف .كب ىرخأ ةيودأ ،

ً

ارخؤم تلوانت اذإ وأ ،لوانتت تنك اذإ ةيئاذغ تافاضإو ةيبط ةفصو نودب ةيودأ كلذ يف امب نع يلديصلا وأ بيبطلل كحإ ،ةيتابن ةيودأ كلذ يف امب .تيروميم ةعاجن ىلع رثؤت دق ةيودلأا هذه نلأ ،كلذ لوانتت تنك اذإ صخلأاب يلديصلا وأ بيبطلا غلابإ بجي :ةيلاتلا ةيودلأا .نيماتنلااﭼ لثم رمياهزلأ ضرمل ىرخأ ةيودأ ∙ :لثم لصافملا باهتلإ ةجلاعمل ةيودأ وأ ملالآا تانكسم ∙ )NSAIDs( ةيديئوريتسلالا باهتللإا تاداضم ،نيريپسأ .)مويدوص كانيفولكيد وأ نيفورﭘوبيإ

لاثم( .نيدوريتلوت لثم ،نيلوكلا زارفلإ ةداضم ةيودأ ∙ .نيسيپمافيرو نيسيمورتيرإ لثم ،ةيويح تاداضم ∙ .لوزانوكارتيإ ،لوزانوكوتيك لثم ،تايرطفلا جلاعل ةيودأ ∙ .نيتيسكوأولف لثم ،بائتكلإا تاداضم ∙ وأ نيئوتينيف لثم ،)عرصلا( تاجلاتخلإل ةداضم ةيودأ

.نيپيزامابراك تابجاح وأ نيدينيك لثم ،ةيبلقلا كتلاح ةجلاعمل ةيودأ ∙ .)لولونيتأو لولونارﭘورﭘ

لاثم( اتيب .نيلوك لينيسكوس ،ماپيزايد لثم ،تلاضعلا ءاخرلإ ةيودأ ∙ .ماعلا ريدختلل ةيودأ ∙ تيروميم لوانت ءانثأ صوحفلاو ةيحارجلا تايلمعلا ةحارج لمشي( ةيحارج ةيلمع ءارجإ ىلع

امدقم تنك اذإ بيبطلا غلابإ بجي ،ريدختلا بلطتي ءارجإ يأ وأ )نانسلأا رثؤي دق .تيروميم لوانتت كنأب جلاعملا بيبطلاو ردخملا .ةمزلالا ةردخملا ةداملا ةيمك ىلع تيروميم ماعطلا عم تيروميم لامعتسإ

.ءاودلا لمع ىلع ريثأت ماعطلل دجوي لا لوحكلا كلاهتسإو تيروميم لامعتسإ نإ .تيروميم ـب جلاعلا ءانثأ لوحكلا برش زوجي لا .ءاودلا لمع ىلع رثؤي دق لوحكلا تانكاملا لامعتسإو ةقايسلا وأ ةقايسلا ىلع كتردق نم رمياهزلأ ضرم فعضي دق عونمم ،كتملاس لجأ نمف .ةرطخ ةزهجأ وأ تانكام ليغشت .كلذب بيبطلا كل حمس اذإ لاإ تاطاشنلا كلت ذيفنت كيلع .ةيلضع تاصلقتو راود ،قاهرإ ببسي دق تيروميم ،نأ امك ليغشت وأ ةقايسلا زوجي لاف ،ضارعلأا هذه روهظ لاح يف .ةرطخ ةزهجأ وأ تانكام عاضرلإاو لمحلا

لاماح تنك اذإ .عاضرلإا للاخ تيروميم لامعتسإ زوجي لا .بيبطلا ةراشتسإ بجيف ،

لاماح تحبصأ كنأ زئاجلا نم وأ ءاودلا تابكرم ضعب نع ةماه تامولعم ءدب لبق بيبطلا ةراشتسإ بجي .زوتكل ىلع ءاودلا يوتحي تايركسل

اساسح تنك اذإ كلذو ،تيروميم ـب جلاعلا .ةنيعم ؟ءاودلا لامعتسإ ةيفيك )3

امئاد بيبطلا تاميلعت بسح لامعتسلإا بجي ∙ نكت مل اذإ يلديصلا وأ بيبطلا نم حاضيتسلإا كيلع ∙ لبق نم ناددحي جلاعلا ةقيرطو يئاودلا رادقملا .

اقثاو .طقف بيبطلا :وه يدايتعلإا يئاودلا رادقملا

-

5 تيروميم لوانت بجي ةداع يئادتبإ يئاود رادقمك

كيصوي نأ زئاجلا نم ،رهش دعب .ءاسم لك )غلم 5( .ءاسم لك )غلم 10( 10 تيروميم لوانتب بيبطلا ليلقلا عم لماكلا هلكشب تيروميم صرق لوانت بجي .مونلا لبق ءاملا نم .يروفلا لامعتسلإل صرقلا رطش ناكملإاب ةجاحلا دنع

.صرقلا غضم وأ قحس نع تامولعم رفوتت لا لوانتت يتلا ةينمزلا ةرتفلا بسح ءاودلا رايع ريغتي دق

.بيبطلا ةيصوت بسحو ءاودلا اهيف غلم 10 وه هب ىصوملا يمظعلأا يئاودلا رادقملا

.ءاسم لك تيروميم زوجي لا .هب ىصوملا يئاودلا رادقملا زواجتت لا - .بيبطلا نم تاميلعت نودب يئاودلا رادقملا رييغت تيصوأ امك تيروميم ـب جلاعلا ىلع ةبظاوملا بجي .بيبطلا لبق نم :تيروميم ـب جلاعلا ةرتف ∙ جلاعلا ةرتف ىلع كب صاخلا يلديصلا وأ كبيبط كيصوي

نم بيبط لبق نم صحف زايتجإ كيلع .تيروميم ـب .جلاعلاو ضارعلأا مييقتل كلذو جلاعلا للاخ رخلآ نيح تيروميم نم ربكأ ةيئاود ةعرج أطخلاب تلوانت اذإ ∙ بيبطلا ىلإ

لااح هجوت ،ءاودلا نم أطخلاب لفط علب اذإ وأ ءاودلا ةبلع رضحأو ىفشتسملا يف ئراوطلا ةفرغل وأ لمشت تيروميم نم ةطرفم ةعرجل تاملاع .كعم ،ءيطب بلق مظن ،قرعت ،باعللا نلايس ،تاؤيقتو نايثغ ةيعضو ىلإ لاقتنلإا دنع راود( مدلا طغض ضافخنإ تاجلاتخإ ،يعولا نادقف ،سفنتلا يف ةبوعص ،)فوقولا .تاجنشت وأ .مويلا يف دحاو صرق نم رثكأ لوانت زوجي لا

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה