לירינל 10 מג

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

17-08-2016

מרכיב פעיל:
OXYBUTYNIN CHLORIDE
זמין מ:
J-C HEALTH CARE LTD
קוד ATC:
G04BD04
טופס פרצבטיות:
טבליות בשחרור ממושך
הרכב:
OXYBUTYNIN CHLORIDE 10 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
JANSSEN CILAG S.P.A., ITALY
קבוצה תרפויטית:
OXYBUTYNIN
איזור תרפויטי:
OXYBUTYNIN
סממני תרפויטית:
Once daily controlled-release tablet indicated for the treatment of overactive bladder with symptoms of urge urinary incontinence, urgency and frequency.
מספר אישור:
122 93 30284 05
תאריך אישור:
2011-06-30

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

17-08-2016

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

18-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

28-11-2020

םיחקורה תונקת יפל ןכרצל ןולע 1986 - ו"משתה )םירישכת( אפור םשרמב תבייח וז הפורת ופוס דע ןולעה תא ןויעב י/ארק הפורתב י/שמתשת םרטב תואירבה דרשמ י"ע עבקנ הז ןולע טמרופ ודי-לע רשואו קדבנ ונכותו

TM

לניריל

TM

לניריל ג"מ 10 ג"מ 5 תוילבט תוילבט ההשומ רורחשב ההשומ רורחשב :בכרה :הליכמ הילבט לכ :הליכמ הילבט לכ

Oxybutynin

Oxybutynin

chloride 10 mg

chloride 5 mg

:םיליעפ יתלב םיביכרמ

Sodium chloride, polyethylene oxide 200K,

polyethylene oxide 2000K, hydroxypropyl

methylcellulose, magnesium stearate, butylated

hydroxytoluene, cellulose acetate, polyethylene

glycol, black iron oxide, lactose

:םג ליכמ ג"מ 5 לניריל

Iron oxide green, lactose; Opadry light yellow

(contains: hydroxypropyl methylcellulose,

polyethylene glycol 400, titanium dioxide,

synthetic yellow iron oxide, and polysorbate

80).

:םג ליכמ ג"מ 10 לניריל

ferric

oxide;

Opadry

pink

(contains: hydroxypropyl methylcellulose,

synthetic red iron oxide, polyethylene glycol

400, titanium dioxide and polysorbate 80).

.יגרנילוכיטנא :תיטיופרת הצובק :תיאופר תוליעפ ,ןתשה תיחופלש לש רתי תוליעפ יבצמב לופיטל הטילש יא וא/ו תופיכתו תופיחדב םיאטבתמה .ןתש ןתמב ?רישכתב שמתשהל ןיא יתמ יביכרממ דחאל תושיגר העודי םא שמתשהל ןיא .הפורתה המוקואלגמ ת/לבוס ךניה םא שמתשהל ןיא .)ןיעב הובג םד ץחל( תא ןקורל השקתמ ךניה םא שמתשהל ןיא .אלמ ןפואב ןתשה תיחופלש תומיוסמ תויעבמ ת/לבוס ךניה םא שמתשהל ןיא יטיא לוכיעל תומרוגה םייעמה וא הביקה לש .ןוזמ לש לוכיעב ישוקל וא אפורב ץעוויהל ילבמ הפורתב שמתשהל ןיא :לופיטה תלחתה ינפל .הקינימ וא ןוירהב תויהל תננכתמ ,ןוירהב ךניה םא :דוקפתב יוקילמ רבעב תלבס וא ת/לבוס ךניה םא המירזב המיסח ללוכ( ןתשה תכרעמ/הילכה ;דבכה ;)ןתש ןתמב ישוקל תמרוגה ןתשה תיחופלשמ ;)יעמ תמיסח וא תורציה ללוכ( יעמה וא הביקה

Ulcerative colitis

( סגה יעמה לש תיביכ תקלד ;)הרומח םירירש תשלוח( סיברג הינתסאימ .)תוברצ( יטשיווה רזחהה תנומסת םיטנופסופסיב ןוגכ( תופורת ת/לטונ ךניה םא האצותכ םירבשו םצעה לוליד תעינמל םינתינה טשווב תקלד רימחהל תולוכיה )סיזורופואטסואמ .)סיטיגפוזא( לופיטל תומיוסמ תופורת ת/לטונ ךניה םא .)רמייהצלא תלחמ ןוגכ( היצנמדב ?ךלש םוי םויה ייח לע הפורתה עיפשת ךיא וא תונריעב םוגפל לולע וז הפורתב שומישה תוריהז בייחמ ןכ-לעו תלפרועמ הייארל םורגל תונכוסמ תונוכמ תלעפהב ,בכרב הגיהנב ,י/גהנת לא .תונריע תבייחמה תוליעפ לכבו י/עצבת לאו תונכוסמ תונוכמב י/שמתשת לא ךניה ןכ םא אלא תונריע תבייחמה תוליעפ םימוטפמיסהמ דחאב ה/שח ךניא יכ ה/חוטב .וללה :תורהזא הפורתל וא והשלכ ןוזמל ה/שיגר ךניה םא תליטנ ינפל אפורל ךכ-לע עידוהל ךילע ,יהשלכ .הפורתה גזמב הפורתה תליטנ יבגל אפורב ץעוויהל שי ,העזהה תא התיחפמ הפורתהו רחאמ םח ריווא .םוח תכמלו םוחל ליבוהל לוכיה רבד :תויתפורת-ןיב תובוגת תופורת ללוכ( תפסונ הפורת ת/לטונ ךניה םא הז תרמג םא וא ,)הנוזת יפסותו םשרמ אלל אפורל חוודל ךילע ,תרחא הפורתב לופיט התע םיעבונה תוליעי-יא וא םינוכיס עונמל ידכ לפטמה תופורת יבגל דחוימב ,תויתפורת-ןיב תובוגתמ :תואבה תוצובקהמ הלולע לניריל םע דחי תואבה תופורתה תליטנ יוכיסה תא ריבגהל הלולעו ןתוליעפ לע עיפשהל :יאוול תועפותל תורומח יאוול תועפותל םורגל תולוכיה תופורת - תחפשממ תופורת ןוגכ( ןונימב םינטק םייונישב תויעבל תונתינה ,ןיסקוגיד אמגודל ,סילטיגידה .)בל לופיטל תונתינה ,תורחא תויגרנילוכיטנא תופורת

ןיפורטא אמגודל( םייאופר םיבצמ רפסמב )תוליחבב לופיטל ןיסויה וא המוקואלגב לופיטל שבוי ןוגכ( תומוד יאוול תועפות םע תופורת וא .)תשטשוטמ הייארו תוינונשי ,תוריצע ,הפב ןיצימורתירא ןוגכ( תומיוסמ תוקיטויביטנא - .)םידילורקמה תחפשממ ןיצימורתירלקו ,לוזנוקוטק ןוגכ( תרטפב לופיטל תפורת - .)לוזנוקימ ,לוזנוקארטיא :יאוול תועפות שומישה ןמזב ,הפורתה לש היוצרה תוליעפל ףסונב :ןוגכ ,יאוול תועפות עיפוהל תולולע הב רתויב וחווד( דואמ תוצופנ יאוול תועפות :)םישמתשמ 10 ךותמ דחא שמתשממ .הפב שבוי שמתשממ תוחפב וחווד( תוצופנ יאוול תועפות :)םישמתשמ 10 ךותמ דחא רסוח תשוחת ,ןתש ןתמב הייהשה ,ןתש ןתמב באכ יישק ,לושלש ,תוריצע ;תיחופלשה לש האלמ ןוקיר ,ןטבב תוחיפנ ,ןטב באכ ,האקה ,הליחב ,לוכיע תשוחת ,תוינונשי תשוחת ,הניש תויעב ;תברצ ;ףאב שבוי ,ןורגב שבוי ,ןורג באכ ,לועיש ;תופייע שבוי ;הייאר שוטשט ,םייניעב שבוי ;םעטב םייוניש .שאר באכ ;תרוחרחס ;רועב דרג ,רועב תוחפב וחווד( תוצופנ אל יאוול תועפות :)םישמתשמ 100 ךותמ דחא שמתשממ ,לוכיעה תכרעמ תויתעונתב היילע ,ןובאיתה דוביא ,הקמסה ;תודירצ ןוגכ לוקב תויעב ;העילבב ישוק ;אמצ ;םימ תריצא ;הזחב תוחונ יא ;םוח ילג .החירפ שמתשממ תוחפב וחווד( תורידנ יאוול תועפות :)םישמתשמ 1,000 ךותמ דחא בצק ;הפקזב תויעב ;הייאר תויזה ,העימש תויזה .םיסוכריפ ;בל בצקב היילע ,רידס אל בל תוחפב וחווד( דואמ תורידנ יאוול תועפות :)םישמתשמ 10,000 ךותמ דחא שמתשממ וא )רוע תלחמ( תלרח תללוכה תיגרלא הבוגת ;ןורג וא ןושל ,םייתפש ,םינפה לש תוחפנתה ,לובלב תשוחת ,הדרח תשוחת ;המישנ יישק יכרדב םוהיז ;בלה קפודל תועדומ ;ןורכיזב ישוק ;ףאב שדוג ;תוישפנ תויעב ;הובג םד ץחל ;ןתשה .תוליפנ ;המוקואלג :תדחוימ תוסחייתה תושרודה יאוול תועפות הבוגת הווח ה/תאו הדימב אפורל דימ י/הנפ .המישנ יישקו תיגרלא הפורתה לש ידמ הלודג תומכ ת/לטונ ךניה םא ,דער ,טקש רסוח :י/שיגרתו ןכתיי )רתי ןונימ( םינפב ללכ-ךרדב( הקמסה ,תויזה ,לובלב ,תונבצע ,ליגר אל בל בצק ,תושבייתה ,םוח ,)ראווצה וא .ןתשה תיחופלש לש אלמ ןוקירב ישוקו ,האקה .אפורל י/הנפ ,הפורתה לש רתי ןונימ תלטנ םא דימ י/הנפ ולא תועפותמ תחאב ה/שח ךניה םא .יאופר לופיט תלבקל יאוול תועפות ה/שיגרמ ךניה ובש הרקמ לכב ךתשגרהב יוניש לח םא וא ,הז ןולעב וניוצ אלש .דימ אפורה םע ץעייתהל ךילע ,תיללכה :ןונימ .דבלב אפורה תוארוה יפל ןונימ .םויב תחא הילבט וניה לבוקמה ןונימה ותואב ךרעב הפורתה תא תחקל לדתשהל שי .םוי לכב ןמזה .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא יפכ םיבוצק םינמזב וז הפורתב שמתשהל שי .לפטמה אפורה ידי-לע עבקנש לוטיל שי ,בוצק ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא לוטיל ןיא ןפוא םושב ךא ,תרכזנשכ דימ הנמ .דחיב תונמ יתש אפורל דימ י/הנפ הלופכ הנמ תועטב תלטנ םא .בורקה םילוחה תיבל וא :שומישה ןפוא .הילבטה תא תוצחל וא קסרל ,סועלל ןיא .םימ םע התומלשב הפורתה תא עולבל שי .ןוזמ אלל וא םע הפורתה תא לוטיל ןתינ :בל י/םיש תררחשמה הילבטה תפילק ךותב תאצמנ הפורתה .תלכעתמ הנניא הילבטה תפילק .יטיא ןפואב התוא והשמל םיתיעל בל ה/םש ךניה םא י/גאדת לא לע עיפשמ וניא רבדה .האוצב הילבטכ הארנש .הפורתה לש תיאופרה התוליעפ ?לופיטה תחלצהל עייסל י/לכות דציכ ידי-לע ץלמוהש לופיטה תא םילשהל ךילע .אפורה תא קיספהל ןיא ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג .אפור םע תוצעייתה אלל הפורתב לופיטה !הלערה י/ענמ םוקמב רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת תוקונית וא/ו םידלי לש םדי גשיהל ץוחמ רוגס .הלערה י/ענמת ךכ ידי-לעו ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא ,םילוח-תיב לש ןוימ רדחל דימ י/הנפ ,הפורתה .ךתיא הפורתה תזירא י/אבהו תשרופמ הארוה אלל האקהל םורגל ןיא !אפורמ םישנאב ,ךתלחמב לופיטל ,ךל המשרנ וז הפורת וז הפורת י/ןתית לא .קיזהל הלולע איה םירחא .ךירכמ וא ךינכש ,ךיבורקל תיוותה תא קודבל שי !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא י/בכרה .הפורת ת/לטונ ךניהש םעפ לכב הנמהו .םהל ה/קוקז ךניה םא םייפקשמ :הנסחא אספוקה תא רומשל שי( .25

לעמ ןסחאל ןיא .)בטיה הרוגס תופורת ,םיצלמומה הנסחאה/הזיראה יאנת יפל םג בל םישל אנ .דבלב תלבגומ הפוקתל תורמשנ לש הרקמ לכב !רישכתה לש הגופתה ךיראתל .הפורתה תא ךל קפיסש חקורב ץעוויהל ךילע ,קפס .הזירא התואב תונוש תופורת ןסחאל ןיא :הפורתה םושיר 'סמ

1229230283

:ג"מ 5 לניריל

1229330284

:ג"מ 10 לניריל .הילטיא ,

גליס ןסנאי :ןרצי ,מ"עב רק 'תלה יס-יי'ג :םושירה לעב .לארשי ,60990 םייפש ץוביק

Lyrinel

SH 07/11

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה