טרמדקס OD 100

ישראל - עברית - Ministry of Health

קנה את זה

עלון מידע עלון מידע (PIL)

06-06-2019

מרכיב פעיל:
TRAMADOL HYDROCHLORIDE
זמין מ:
DEXCEL PHARMA TECHNOLOGIES LTD
קוד ATC:
N02AX02
טופס פרצבטיות:
טבליות בשחרור ממושך
הרכב:
TRAMADOL HYDROCHLORIDE 100 MG
מסלול נתינה (של תרופות):
פומי
סוג מרשם:
מרשם נדרש
תוצרת:
DEXCEL LTD, ISRAEL
קבוצה תרפויטית:
TRAMADOL
איזור תרפויטי:
TRAMADOL
סממני תרפויטית:
Treatment of moderate to severe pain.
מספר אישור:
139 25 31580 00
תאריך אישור:
2013-08-31

מסמכים בשפות אחרות

עלון מידע עלון מידע - אנגלית

31-01-2019

מאפייני מוצר מאפייני מוצר - אנגלית

17-08-2016

ציבור דו ציבור דו"ח הערכה - אנגלית

17-08-2016

עלון מידע עלון מידע - ערבית

03-12-2020

:ותומכו ליעפה רמוחה :הליכמ ההשומ רורחשב הילבט לכ ,דירולכורדיה לודמרט ג"מ 300 וא ג"מ 200 ,ג"מ 100 המאתהב )המאתהב 300

וא 200

,100

Tramadol HCl

.6 ףיעס האר אנא ,םיליעפ יתלבה םירמוחה תמישרל שמתשת םרטב ופוס דע ןולעה תא ןויעב ארק םא .הפורתה לע יתיצמת עדימ ליכמ הז ןולע .הפורתב .חקורה לא וא אפורה לא הנפ ,תופסונ תולאש ךל שי התוא ריבעת לא .ךרובע לופיטל המשרנ וז הפורת ךל הארנ םא וליפא םהל קיזהל הלולע איה .םירחאל .המוד יאופרה םבצמ יכ ליגל תחתמ םידליב לופיטל תדעוימ הניא וז הפורת .םינש 14 םורגל תולולע םידיאויפואה תחפשממ תופורת תולעב ןהו ,ךשוממ שומישב רקיעב ,תורכמתהל הבוגת .רתי ןונימלו הערל שומישל לאיצנטופ ףאו תיטיא המישנב אטבתהל הלוכי רתי ןונימל .תוומל םורגל התאש ןונימה ,הפורתה םש תא ריכמ התא יכ אדו תועפות ,לופיטה ךשמ ,ןתמה תורידת ,חקול

.םיילאיצנטופה םינוכיסהו יאוולה ןתינ תורכמתהו תולתל ןוכיסה תודוא ףסונ עדימ :רושיקב אוצמל

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/

Drugs/risk/DocLib/opioids_he.pdf

.1

?הפורתה תדעוימ המל .הקזח וא תינוניב םתמצועש םיבאכ ךוכישל .יטוקרנ וניאש םיבאכ ךכשמ .ידיאויפוא םיבאכ ךכשמ :תיטיופרת הצובק

.

:הפורתב שומיש ינפל :הפורתב שמתשהל ןיא

לודמרט( ליעפה רמוחל שיגר התא םא םירחאה הפורתה יביכרממ דחאל ,)דירולכורדיה

.םידיאויפואל וא

.)הקיטויביטנא( דילוזניל לטונ התא םא

תופורת ,לוהוכלא לש הפירח הלערה לש הרקמב תויפורטוכיספ תופורת וא םיבאכ יככשמ ,הנישל חורה בצמ לע תועיפשמה תופורת( תורחא

.)תושגרהו

םינורחאה םייעובשה ךשמב תלטנ וא לטונ ךניה םא

MAOI

-זדיסקוא ןימאונומ יבכעמ תצובקמ תופורת .)ןואכידב לופיטל לשמל תושמשמ(

תקיפס-יאמ ,הרומח דבכ תלחממ לבוס ךניה םא תוילכ תקיפס-יאמ וא הרומח תוילכ תלחממ ,דבכ .תינוניב

םניא םיפקתההו היספליפאמ לבוס ךניה םא .לבקמ התאש לופיטה ידי לע הכלהכ םיטלשנ

.הקינמ וא ןוירהב ךניה םא

.האייחה דויצ רדעהב יתמישנ יוכיד םע םילפוטמב

וא הרומח וא תיטוקא המתסא םע םילפוטמב ינצמח-ודה ןמחפה תמרב היילע( הינפקרפיה .האייחה דויצ רדעהב )םדב

הייטנ וא תוינדבוא תויטנ םע םילפוטמב .לוהוכלא וא תופורת/םימסב תולת וא תורכמתהל

תופורתל םירוכמש םילוחב הלימג ינימסתב לופיטל .םידיאויפואב תולת םע םילוחב יפילח לופיטכ וא :םא אפורל רפס

OD

סקדמרטב שומיש ינפל

וא שאר תעיגפמ ,הרכהב הדירימ לבוס ךניה )לודיג וא םוהיז ןוגכ( חומב רחא הלחמ בצממ

ךכל םינמיסה( קוש לש בצמב אצמנ התא ,תופלעתה ,תרוחרחס ,הרק העיז :תויהל םילוכי )ןורוויח

המישנ יישקמ לבוס התא

תוילכב וא דבכב תויעבמ לבוס התא

םעפ יא תלבס ,היספליפאמ לבוס התא אצמנ התאש וא םייטפליפא םיפקתהמ הערפה ,תיחומ העיגפ ןוגכ( םיפקתהל ןוכיסב ,םימסמ וא לוהוכלאמ הלימג ,תילובאטמ ןוכיסה – )תיזכרמה םיבצעה תכרעמב םימוהיז תולעל לולע םיפקתהל

םרוג רשא חומה לע רבגומ ץחלמ לבוס התא תואקהו שאר באכ :ןוגכ םינימסתל

תרכוסמ לבוס התא

שומישב יאוול תועפות לש הירוטסיה תמייק םירחא םידיאויפוא םיבאכ יככשמב וא הפורתב

ןואכידמ וא תוישפנ תוערפהמ לבוס התא

רוקממ יטוקא ימואתפ ןטב באכמ לבוס התא עודי וניאש

יהשלכ הפורתל וא והשלכ ןוזמל שיגר ךניה

יתמישנ יוכידל ןוכיסב אצמנ התא

65 ליג לעמ ךניה :הפורתב שומישל תועגונה תודחוימ תורהזא

לעמ םילפוטמל ץלמומ וניא

OD

סקדמרטב לופיט .75 ליג

אצמנ ,תרחא הפורתל רוכמ התא םא אפורל רפס תולת ךל שיש וא תרחא הפורתמ הלימג לופיטב .תרחא הפורתב

תיזיפ וא תישפנ תולתל םורגל הלולע וז הפורת .ךורא חווטל שומישב )תורכמתה(

ולטנ רשא םילפוטמב וחווד םייטפליפא םיפקתה תולעל לולע ןוכיסה .ץלמומה ןונימב לודמרט ימויה ילמיסקמה ןונימה תא םירבועה םינונימב .)ג"מ 400( ץלמומה

הליטנ תקספה ינימסתל םורגל הלולע לופיט תקספה תליטנ קיספמ התא םא" ףיעס-תת ,3 ףיעסב האר( .)"הפורתה

.םילק םיבאכ ךוכישל תדעוימ הניא הפורתה תופורת ,הנורחאל תחקל םא וא ,חקול התא םא רפס ,הנוזת יפסותו םשרמ אלל תופורת ללוכ תורחא אפורה תא עדייל שי דחוימב .חקורל וא אפורל ךכ לע :הנורחאל תחקל וא חקול התא םא חקורה וא

שומישה - )היספליפאב לופיטל לשמל( ןיפזאמברק ץלמומ וניא

OD

סקדמרט םע דחי

)םירחא םיבאכ יככשמ( ןיצוזטנפ ,ןיפנובלנ ,ןיפרונרפוב

לוהוכלא

)םימסמ וא לוהוכלאמ הלימג לופיטל לשמל( ןוסקרטלנ םייטיופרת םינונימב םיסוכרפל םורגל הלולע וז הפורת .םיהובג םינונימב תחקלנ רשאכ דחוימבו םורדניס וא םיסוכרפ לשמל ,יאוול תועפותל ןוכיסה יתלב םירירש תוצווכתה :וינימסת ןיבש( ןינוטורסה תעונת לע םיטלושה םירירש ללוכ ,תיבצקו תינוצר םיסקלפר ,דער ,תרבגומ העזה ,טקש יא ,םייניעה

,38°

לעמ םוח ,םירירשב רבגומ חתמ ,םימזגומ רסוח ,ביצי אל םד ץחל ,ריהמ קפוד ,תמדרת ,תויזה תולעל לולע )לושלשו תואקה ,הליחב ,היצנידרואוק רתוי וא תחא תא

OD

סקדמרט םע דחי לטונ התא םא :תואבה תופורתהמ

.)ןושיעמ הלימגב לשמל שמשמ( ןויפורפוב

.)הירלמב לופיטל לשמל( ןיווקולפמ

ןואכיד ידגונ :ןוגכ ,םיסוכרפל םורגל תולולעה תופורת רמאי אפורה .תויטוכיספ-יטנא תופורת וא םימיוסמ .ךל םיאתמ

OD

סקדמרט םאה ךל

,ןיליטפירטימא ,ןיטסקוראפ ,ןיטסקואולפ ,ןידיניווק

.ןיצימורתירא ,לוזאנוקוטק

ןינוטורס לש תרזוח הטילק לש םייביטקלס םיבכעמ

SSRI

ןירפניפארונו ןינוטורס לש תרזוח הטילק לש םיבכעמ

SNRI

תוילקיצירט תובוכרת ,)

( םיילקיצירט ןואכיד ידגונ .םירחא םידיאויפוא וא תורחא

MAOI

( זדיסקוא ןימאונומ יבכעמ תצובקמ תופורת ."הפורתב שמתשהל ןיא" ףיעס-תת ,2 ףיעס האר -

תופורת לשמל( םייגרנרדא 2-אפלא ינטלוק ימסוח .)ןואכידב לופיטל

תיחמצה הפורתה וא ,םויתיל ,דילוזניל ,םינטפירט .טרוו סנו'ג טנס

.תויטפלוריונ תופורת

.ןוסקולנ תופורתה םע םג היצקארטניא תויהל הלוכי וז הפורתל :תואבה

.לועישל תופורת ,ןודתמ :ןוגכ ןיפרומ תויומד תופורת

.םירחא םיבאכ יככשמ

לע העפשה ןכתת – )םד תשירק דגנ( ןירפרוו

.םד תשירק יבגל ותוליעפ

.הדרחב לופיטל תורחא תופורתו םינפזאידוזנב

.םד ץחל רתיב לופיטל תומיוסמ תופורת

.תוינונשיל םימרוגה םינימטסיה-יטנא

.דימודילת

.םיטרוטיברב :ןוגכ הנישל תופורת

ןינפוריטוב ,םיניזאיתונפ ,תויטפלוריונ תופורת

.)שפנ תולחמב לופיטל לשמל(

,תיזכרמה םיבצעה תכרעמ תא תואכדמה תופורת םימידרמ םירמוח ,םידיאויפוא ,לוהוכלא :ןוגכ יפרמ ,העגרהל תופורת ,תויטוקרנ תופורת ,םיחותינל .)ןפולקב ןוגכ( םירירש

לולע

OD

סקדמרט םע תינמז-וב שומיש – ןיסקוגיד .ןיסקוגיד לש תוליערל ןוכיסה תא תולעהל

.ןיציפמפיר

.ןורטסנדנוא :ןוזמו הפורתב שומיש ןתינ .

OD

סקדמרט לש תוליעפה לע עיפשמ וניא ןוזמ .תוחוראל רשק אלל הפורתה תא לוטיל :לוהוכלא תכירצו הפורתב שומיש תואקשמ וא תוניי תותשל ןיא ,לוהוכלא ךורצל ןיא רחאמ הפורתה םע לופיטה תפוקתב םיפירח .רבגתהל הלוכי התעפשהו :הקנהו ןוירה .הקינמ וא ןוירהב ךניה םא הפורתב שמתשהל ןיא שומישה תוחיטבל עגונב דואמ טעומ עדימ םייק ןוירהב

OD

סקדמרטב שומיש .ןוירהה ןמזב לודמרטב ינימסת וא תורכמתה ,םיסוכרפ יפקתהל םורגל לולע .תמ קונית תדיל וא ירבוע תוומ ,דולייה לצא הלימג סנכיהל תננכתמ וא ןוירהב תויהל היושע ,ןוירהב תא םא .אפורב יצעוויה – הקינמ ךניה םא וא ןוירהל ינפ ,ןוירהב ךניהש תיליג ,וז הפורתב לופיטה ןמזב םא תנמ לע לופיטה ךשמה ינפל ירשפאה םדקהב אפורל .ךבצמל לופיטה תא םיאתהל :תונוכמב שומישו הגיהנ וא גוהנל ןיא .םונמנל םורגל לולע

OD

סקדמרט שומיש :המגודל( תונריע תובייחמה תויוליעפב קוסעל ןיא .ךילע העיפשמ הפורתה דציכ עדתש דע ,)תונוכמב .תוינונשיל תומרוג רשא תופורת וא לוהוכלא םע לוטיל וא םיינפוא לע הביכרמ םריהזהל שי ,םידליל רשאב .המודכו שיבכה תברקב םיקחשממ

.

?הפורתב שמתשת דציכ

קודבל ךילע .אפורה תוארוה יפל שמתשהל שי דימת .חוטב ךניא םא חקורה וא אפורה םע

ךלש תישיאה תושיגרלו באכה תמצועל םאתוי ןונימה רתויב ךומנה ןונימה תא תחקל שי ,ללככ .באכל .באכה תא תיחפמה .דבלב אפורה ידי לע ועבקי לופיטה ןפואו ןונימה :הלעמו 14 ליגמ םירגבתמו םירגובמב לבוקמה ןונימה ןכמ רחאל .םויב םעפ ,ג"מ 100 אוה יתלחתהה ןונימה הלקהה םא .םויב םעפ ,ג"מ 200 לש ןונימב םיכישממ ןונימה תא תולעהל יושע אפורה תקפסמ הניא באכב .םויב םעפ ג"מ 300-400-ל .הממיב ג"מ 400 לש ןונימ לע רובעל ןיא םילוחב ,)65 ליג לעמ( םישישק םילוחב ,ךרוצה תדימב ץילמהל אפורה יושע ,הלק דבכ וא תוילכ תקיפס-יא םע ןיב םיחוורמה תכראה וא/ו הפורתה ןונימ תדרוה לע .תונמה .תצלמומה הנמה לע רובעל ןיא

.םימ סוכ םע תומלשב הילבטה תא עולבל שי

.סימהל ןיאו שותכל ןיא ,סועלל ןיא ,תוצחל ןיא

.ברעב יוצר ,תועש 24-ל תחא תוילבטה תא לוטיל שי התא םא .שרדנהמ ךורא ןמזל הפורתה תא לוטיל ןיא קודבי אפורה ,הכורא הפוקתל לפוטמ תויהל ךירצ ,לופיטב תוקספה םע( םירצקו םיעובק ןמז יחוורמב תא לוטיל ךישמהל לוכי התא םאה )ךרוצל םאתהב .ןונימ הזיאבו הפורתה וא ידמ הקזח הפורתה לש העפשההש שח התא םא .חקורל וא אפורל הנפ ,ידמ השלח עיפוהל תולולע רתוי הובג ןונימ תועטב תלטנ םא ,תואקהו תוליחב ,םינטק םינושיא :ןוגכ יאוול תועפות תוערפה ,קוש/םלה ,חלו רק רוע ,דלשה ירירשב השלוח ,יטיא קפוד ,ריהמ קפוד ,םדה ץחלב הליפנ ,בלה בצקב רימחהל לוכי רשא םונמנו הרכהב הערפה ,תוטטומתה ,םייטפליפא םיפקתה ,תמדרתלו םישוח לופרעל דע המישנ יישק ,תואיר תקצב ,םיסוכרפ ,תותיווע יפקתה ,יתמישנ יוכיד ,תיחטש המישנ ,המישנה תקספהל דע .תוומו בל םוד ,תיזכרמה םיבצעה תכרעמ יוכיד ,הפורתה ןמ דלי עלב תועטב םא וא רתי תנמ תלטנ םא אבהו ,םילוח-תיב לש ןוימ רדחל וא אפורל דימ הנפ .ךתיא הפורתה תזירא לולע באכה שורדה ןמזב וז הפורת לוטיל תחכש םא הנמה לע תוצפל ידכב הלופכ הנמ לוטיל ןיא .רוזחל .אפורב ץעוויהו ליגרה ןמזב האבה הנמה תא חק .החכשנש .אפורה ידי לע ץלמוהש יפכ לופיטב דימתהל שי לופיטה קיספהל ןיא ,ךתואירב בצמב רופיש לח םא םג .חקורה וא אפורה םע תוצעייתה אלל הפורתב :הפורתה תליטנ תא קיספמ התא םא

OD

סקדמרטב לופיטה תא םייסמ וא קיספמ התא םא קיספהל הצור התא םא .רוזחל לולע באכה ,ידמ םדקומ אל לופיט תקספהל ,ללכ ךרדב .אפורל הנפ ,לופיטה תא םילולע םימיוסמ םילפוטמ ,םלוא .יאוול תועפות הנייהת םה .הפורתה לש הליטנ תקספה בקע בוט אל שיגרהל ,הדרח ,טקש יא ,תוביצי רסוח ,חתמ שוחל םילולע ,תוילשא ,תויזה ,אווש תובשחמ ,הקינאפ יפקתה אל תושוחת ,תוהז ןדבוא ,)היונרפ( הפידר תיילשא םילוצלצ ,)השוחת רסוח ,ץוצקע ,דוריג :לשמל( תוליגר ,לובלב ,דער ,םדריהל ישוק ,תונבצע ,)ןוטנט( םיינזואב ,לושלש ,הליחב ,םייעמו הביק תויעב ,תויביטקארפיה ,תושקונ ,העזה ,תואקה ,היסקרונא ,ןטבב תויוצווכתה תורעש ,םירירש יבאכ ,םיקרפמ יבאכ ,בג באכ ,באכ ,םיקוהיפ ,תלזנ ,העימד ,)"זוורב רוע"( תורמוס םינימסת ,השלוח ,םינושיאה תובחרתה ,תורומרמצ היילע ,המישנה בצקב היילע ,תונוילעה המישנה יכרדב תוגירח תועפות .בלה בצקב היילע וא םדה ץחלב תסיפתב יוניש ,הינאמ :ןוגכ םיבצעה תכרעמב תופסונ תסיפתב יוניש ,)היצזילנוסרפד( תימצעה תוישיאה תועפותמ תחא העיפומ םא .)היצזילאיר-הד( תואיצמה ץעייתהל ךילע – לופיט תקספה רחאל הלאה יאוולה .ךלש אפורה םע

לכב הנמהו תיוותה קודב !ךשוחב תופורת לוטיל ןיא ךניה םא םייפקשמ בכרה .הפורת לטונ ךניהש םעפ .םהל קוקז ,הפורתב שומישל עגונב תופסונ תולאש ךל שי םא .חקורב וא אפורב ץעוויה

.4

:יאוול תועפות םורגל לולע

OD

סקדמרטב שומישה ,הפורת לכב ומכ להבית לא .םישמתשמהמ קלחב יאוול תועפותל ףאמ לובסת אלו ןכתיי .יאוולה תועפות תמישר ארקמל .ןהמ תחא אפורל דימ תונפלו הפורתב שומישה תא קיספהל שי :תעפוה םע

הרומח )רתי תושיגר תבוגת( תיטקליפנא הבוגת הנמה רחאל רקיעב( םייח תנכסמ תורידנ םיתיעלו ,תורוחרחסב לשמל תאטבתמה ,)הנושארה ,ןושלה ,םייתפשה ,םינפה ,םייפעפעה תוחפנתה םיפוצפצ ,המישנ יישק ,העילבב ישוק ,עולה וא ןורגה .רועה תוחפנתה וא תלרח ,רועב החירפ ,המישנב

תוחפנתהו ףוליק ,תוימומדא םע הרומח החירפ למרדיפא קיסקוט( תורומח תויווכל המוד רשא רועה םע רועב החירפ לש הרומח הרוצ וא )סיזילורקנ -סנביטס תנומסת( םיביכו תויחופלש ,םוח ,הקמסה .)ןוסנו'ג

.יהשלכ תיגרלא הבוגת וא ,החירפ

.םיסוכרפ יפקתה

תויעבו המתסא ינימסתב הרמחה ,המישנ יישק .המישנ

וא ריהמ בל בצק :ןוגכ( םדה תכרעמו בלב תויעב ץחלב היילע ,םידמענ רשאכ םדה ץחלב הדירי ,יטיא .)םדה ץחלב הדיריב הוולמש ימואתפ ןופליע ,םדה

.םירירש תשלוח :עיפומ םא דימ אפורל תונפל שי

.)ףוגה לכ לע עיפשמה דחוימב( דוריג :תופסונ יאוול תועפות תועיפומש תועפות ;דואמ תוחיכש יאוול תועפות :10 ךותמ 1 שמתשממ רתויב

הליחב

)וגיטרו( תרוחרחס

תוריצע 1-10-ב תועיפומש תועפות ;תוחיכש יאוול תועפות :100 ךותמ םישמתשמ

האקה

הפב שבוי

דוריג ,העזה

דער ,שאר באכ

השלוח ,תושישת ,תוינונשי ,תופייע

היסקרונא

הניש ידודנ ,הדרח

לוכיע יישק ,לושלש ,ןטב באכ

לקשמב הדירי

םיקרפ באכ

םוח ילג תועיפומש תועפות ;תוחיכש ןניאש יאוול תועפות :1,000 ךותמ םישמתשמ 1-10-ב

,הביקב דבוכ תשוחת :ןוגכ( לוכיעה תכרעמב תויעב )תוחיפנ

רועב תובוגת 1-10-ב תועיפומש תועפות ;תורידנ יאוול תועפות :10,000 ךותמ םישמתשמ

ןובאתב םייוניש

רורקד תשוחת ,ץוצקע תשוחת

יטיא המישנ בצק

תשטשוטמ הייאר

ןתש ןתמב םיישק

יתלב החמש תשוחת :ןוגכ( חורה בצמב םייוניש )הליגר

)תוליעפב הדירי :ןוגכ( תונתלעפב/תוליעפב םייוניש הבישחב םייונישו

)תויתעימש וא תויתוזח( תויזה

לובלב

הליל יטויס ,הניש תויעב

)לופיטה תקספה תעב תועיפומה יאוול תועפות( תולת

םייטפליפא םיפקתה

דבכ ימיזנאב םייוניש לע חווד םידדוב םירקמ רפסמב

)רכוס( זוקולג לש ידימ הכומנ המר - הימקילגופיה םדב תועפות( העודי הניא ןתוחיכשש יאוול תועפות :)העבקנ םרט ןתוחיכשש

.הייארב תוערפה

.םד תויסט לש ךומנ רפסמ ,הימנא

,ןטבב תושיגר ,ןטבב תוחיפנ ,ןטבב תוחונ רסוח ,תוריצעב הרמחה ,יעמה תויתעונת ילגרהב םייוניש תונפדב רצונש ןטק קש ,םולוקיטרביד( ףיעס תעפוה ,סיטילוקיטרביד( ףיעס תקלד ,)לוכיעה תכרעמ יישקב הרמחה ,)סגה יעמה רוזאב ללכ-ךרדב השביו השק האוצ תורבטצה ,העילב יישק ,לוכיע ,הביקב יוריג ,המיסחל תמרוגה ןותחתה סגה יעמב רזחה תלחמ ,לוכיעה תכרעמב םומיד ,הביק תקלד תקלדב הרמחה ,הנותחתה ןטבב באכ ,טשוו-הביק תלוחלח תחינצ ,תעבטה-יפב םומיד ,בלבלב .איקהל ןוצר ,)םוטקר(

.ילוח תשוחת ,היגרנא רסוח

.הרמ ינבא ,הרמה יכרדב הערפה

זאלימע יכרעב היילע ,דבכ ימיזנא יכרעב םייוניש םיכרע ,האוצב םד ,םדב ןיניטאירקב היילע ,םדב -אמאג םיזנאב היילע ,םדב ןגלשא לש םיניקת אל .זארפסנרט-לימטולג

.תושבייתה ,ןובאיתב הדירי

,הניקת אל הכילה ,)היסקטא( הכילהב תוערפה יבאכב הרמחה ,רובידב תוערפה ,בשק תוערפה .הנישב המישנ םוד תנומסת ,שוטשט ,שאר

תוערפה ,ןואכיד ,טקש יא ,הליגר אל תוגהנתה .תונבצע ,ינימה קשחב הדירי ,תושידא ,תוישפנ

.ינימה דוקפתב תויעב ,הפקז תויעב

.המישנ רצוק

תעיז ,רוע תקלד ,הרק העיז ,תיגרלא רוע תקלד .ףוגה לכב טשופמ דוריג ,ןורוויח ,הליל

.ךומנ םד ץחל ,הקמסה יאוולה תועפותמ תחא םא ,יאוול תעפות העיפוה םא אלש יאוול תעפותמ לבוס התא רשאכ וא ,הרימחמ .אפורה םע ץעייתהל ךילע ,ןולעב הרכזוה תואירבה דרשמל יאוול תועפות לע חוודל ןתינ יאוול תועפות לע חוויד" רושיקה לע הציחל תועצמאב דרשמ רתא לש תיבה ףדב אצמנש "יתפורת לופיט בקע ןווקמה ספוטל הנפמה )

www.health.gov.il

( תואירבה :רושיקל הסינכ ידי לע וא ,יאוול תועפות לע חווידל

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.

aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il

.5

?הפורתה תא ןסחאל ךיא

רומשל שי תרחא הפורת לכו וז הפורת !הלערה ענמ םידלי לש םתייארו םדי גשיהל ץוחמ רוגס םוקמב םורגת לא .הלערה ענמת ךכ ידי לעו תוקונית וא/ו .אפורהמ תשרופמ הארוה אלל האקהל

exp.

( הגופתה ךיראת ירחא הפורתב שמתשהל ןיא הגופתה ךיראת .הזיראה יבג לע עיפומה )

date

.שדוח ותוא לש ןורחאה םויל סחייתמ

.25°

-מ הכומנה הרוטרפמטב ןסחא

.

ףסונ עדימ :םג הליכמ הפורתה ,ליעפה רמוחה לע ףסונ

Polyvinyl

acetate,

xanthan

gum,

hydroxypropyl

distarch

phosphate

(E1442)

(Contramid

povidone,

hydrogenated vegetable oil, magnesium stearate, silica

colloidal anhydrous, sodium laurilsulfate.

:היילבטב ןרתנה תומכ ןרתנ ג"מ 1-כ הליכמ 100

OD

סקדמרט לש היילבט לכ ןרתנ ג"מ 1-כ הליכמ 200

OD

סקדמרט לש היילבט לכ ןרתנ ג"מ 2-כ הליכמ 300

OD

סקדמרט לש היילבט לכ :הזיראה ןכות המו הפורתה תיארנ דציכ .םרק-ןבל עבצב ,הלוגע היילבט תוילבט 150 ,30 ,20 ,10 ,5 ,2 :םירשואמ הזירא ילדג .םיקוושמ הזיראה ילדג לכ אלש ןכתיי .תוישגמב תוזורא :ותבותכו ןרציה ,3060000 אביקע-רוא ,1 לסקד 'חר ,מ"עב לסקד .לארשי יתכלממה תופורתה סקנפב הפורתה םושיר רפסמ :תואירבה דרשמב

139 25 31580 :100

OD

סקדמרט

139 26 31581 : 00

OD

סקדמרט

139 27 31582 : 00

OD

סקדמרט טסוגואב תואירבה דרשמ ידי לע רשואו קדבנ הז ןולע

.2014

ןושלב חסונ הז ןולע ,האירקה תלקהלו תוטשפה םשל ינבל םידעוימ ןולעב עדימהו הפורתה ,תאז ףא לע .רכז .םינימה ינש ٣٠٠ / ٢٠٠ / ١٠٠

OD

سكدامارت دتمم ريرحتب صارقأ :اهتيمكو ةلاعفلا ةداملا :ىلع يوتحي دتمم ريرحتب صرق لك يلاوتلا ىلع ،ديرولكورديه لودمارت غلم ٣٠٠ وأ غلم ٢٠٠ ,غلم ١٠٠ )يلاوتلا ىلع

300mg

وأ

200mg

100mg Tramadol HCl

.٦ دنب رظنأ ءاجرلا ،ةلا

عفلا ريغ داوملا ةمئاقل يوتحت .ءاودلا لمعتست نأ لبق اهتياهن ىتح ن

ّ

عمتب ةرشنلا أرقإ ةلئسأ كيدل تناك اذإ .ءاودلا نع ةص

خلم تامولعم ىلع ةرشنلا هذه .يلديصلا ىلإ وأ بيبطلا ىلإ هجوت ،ةيفاضإ ببسي دق وهف .نيرخلآل هطعت لا .كلجأ نم جلاعلل فصو ءاودلا اذه .لثامم يحصلا مهعضو نأ كل ادب اذإ ىتح مهل ررضلا .ةنس ١٤ ليج نود لافطلأا جلاعل صصخ

م ريغ ءاودلا اذه دنع ةصاخ ،نامدلإا ىلإ تانويفلأا ةلئاع نم ةيودلأا يدؤت دق ةعرجو لامعتسا ءوسل ةيناكمإ تاذ يهو ،لصاوتملا لامعتسلاا دقو ءيطب سفنتك ةطرفملا ةعرجلل لعفلا در رهظي دق .ةطرفم .ةافولا ىلإ ىتح يدؤي ءاطعإ ةريتو ،هلوانتت يتلا ةعرجلا ،ءاودلا مسا فرعت كنأ نم دكأت .ةلمتحملا رطاخملاو ة

ّ

يبناجلا ضارعلأا ،جلاعلا ةدم ،ءاودلا نامدلإاو قلعتلا رطخ لوح ة

ّ

يفاضإ تامولعم ىلع روثعلا نكمي :طبارلا قيرط نع

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/risk/

DocLib/opioids_ar.pdf

؟ءاودلا صصخم ضرغ

ّ

يلأ .ةديدش وأ ةطسوتم اهت

وق يتلا ملالآا نيكستل

دخم ريغ ملاآ نكسم

ينويفأ ملاآ نكسم :ةيجلاعلا ةليصفلا

:ءاودلا لامعتسا لبق :ءاودلا لامعتسا زوجي لا

،)ديرولكورديه لودامارت( ةلاعفلا ةداملل ا

ساسح تنك اذإ .تاينويفلأل وأ ىرخلأا ءاودلا تابكرم دحلأ

يو

يح داضم( ديلوزنيل لوانتت تنك اذإ

تانكسم ،مونلل ةيودأ ،لوحكلا نم داحلا ممستلا لاح يف ةلاحلا ىلع رثؤت ةيودأ( ريثأتلا ةيناسفن ىرخأ ةيودأ وأ ملاآ

.)رعاشملاو ةيسفنلا

ةيودأ نيريخلأا نيعوبسلأا للاخ تلوانت وأ لوانتت تنك اذإ

MAOIs

- نيملأا

ِّ

داح

زاديسكأ تاطبثم ةليصف نم .)بائتكلاا جلاعل لاثملا ليبس ىلع لمعتست(

نم ،يدبك لشف نم ،ميخو

يدبك ضرم نم يناعت تنك اذإ .لدتعم يولك لشف نم وأ ميخو يولك ضرم

امك تابونلاب مكحتلا نكمي لاو عرصلا نم يناعت تنك اذإ .هاقلتت يذلا جلاعلا ةطساوب بجي

.ةعضرم وأ لاماح تنك اذإ

زاهج بايغب يسفنتلا زاهجلا بائتكا عم نيجلاعتملا ىدل .شاعنإ

ديسكأ يناث

ف وأ ميخولا وأ داحلا وب

رلا عم نيجلاعتملا ىدل .شاعنإ زاهج بايغب م

َّ

دلا يف نوب

كلا

دامتعلاا وأ نامدلإل ليم وأ ةيراحتنا لويم عم نيجلاعتملا ىدل .لوحكلا وأ ةيودلأا/تاردخملا ىلع

وأ ةيودلأا ىلع نينمدملا ىضرملا ىدل ماطفلا ضارعأ جلاعل .تاينويفلأا ىلع نيدمتعملا ىضرملا ىدل ليدب جلاعك :اذإ بيبطلا ربخأ

OD

سكدامارتب جلاعلا لبق

وأ سأرلا يف ةباصإ نم ،يعولا يف ضافخنا نم يناعت تنك

و وأ ثولت لثم( غامدلا يف ىرخأ ضرم ةلاح نم

نأ اهنكمي كلذ ىلع تاملاعلا( ةمدص ةلاحب دوجوم تنك )بوحش ،ءامغإ ،را

ود ،دراب قرع :نوكت

سفنت تابوعص نم يناعت تنك

ىلكلا يف وأ دبكلا يف لكاشم نم يناعت تنك

تابون نم تقو

يأ يف تيناع ،عرصلا نم يناعت تنك ،ةيغامد ةباصإ لثم( تابونل راطتخاب دجاوتت تنك وأ عرص يف تاثولت ،تاردخم وأ لوحك نم ماطف ،يضيأ بارطضا عفتري دق تابونل راطتخلاا – )يزكرملا يبصعلا زاهجلا

ببسي يذلا غامدلا ىلع ديازت

م طغض نم يناعت تنك تاؤيقتو عادص :لثم ا

ضارعأ

يرك

سلا نم يناعت تنك

وأ ءاودلا لامعتسا دنع ةيبناج ضارعأ ةقباس كيدل تناك ىرخأ ةينويفأ ملاآ تانكسم

بائتكا وأ ةيسفن تابارطضا نم يناعت تنك

فورعم ريغ ردصم نم داح ئجافم نطب ملأ نم يناعت تنك

ام ءاودل وأ ام ماعطل ا

ساسح تنك

يسفنت زاهجلا بائتكلا راطتخاب دجاوتم تنك

٦٥ ليج قوف تنك :ءاودلا لامعتساب ةقلعتم ةصاخ تاريذحت

قوف نيجلاعتملا ىدل هب ىصوم ريغ

OD

سكدامارتب جلاعلا .٧٥ ليج

جلاع تحت دوجوم ،رخآ ءاود ىلع ا

نمدم تنك اذإ بيبطلا ربخأ .رخآ ءاود ىلع دامتعا كيدل ناك وأ رخآ ءاود نم ماطف

دنع )نامدلإا( يدسجلا وأ يسفنلا دامتعلاا ببسي دق ءاودلا اذه .دملأا ليوط لامعتسلاا

اولوانت نيذلا نيجلاعتملا ىدل عرص تابون نع غيلبتلا مت يتلا تاعرجلاب راطتخلاا عفتري دق .اهب ىصوملا ةعرجلاب لودامارت .)غلم ٤٠٠( اهب ىصوملا ةيمويلا ىوصقلا ةعرجلا زواجتت

،٣ دنب رظنأ( يطاعتلا فاقيإ تاملاع جلاعلا فاقيإ ببسي دق .)"ءاودلا لوانت نع تفقوت اذإ" دنب تحت

.ةفيفخ ملاآ نيكستل صصخم ريغ ءاودلا يف امب ىرخأ ةيودأ ،ةريخلأا ةنولآا يف تذخأ وأ ،ذخأت تنك اذإ وأ بيبطلا ربخأ ،ةيئاذغ تافاضإو بيبط ةفصو نودب ةيودأ كلذ

يلديصلا وأ بيبطلا ملاعإ بجي صوصخلا هجو ىلع .كلذب يلديصلا

رخؤم تذخأ وأ ذخأت تنك اذإ

ىصوي لا – )عرصلا جلاعل لاثملا ليبس ىلع( نیپزامبرك

OD

سكدامارت عم ةيوس لامعتسلااب

)ىرخأ ملاآ تانكسم( نيسوزتنپ ،نيفنوبلن ،نيفرونرپوب

لوحك

نم وأ لوحكلا نم ماطفلا جلاعل لاثملا ليبس ىلع( نوسكرتلن )تاردخملا هجو ىلعو ةيجلاع تاعرجب تاجلاتخا ببسي دق ءاودلا اذه .ةيلاع تاعرجب ذخؤي امدنع صوصخلا ةمزلاتم وأ تاجلاتخا لاثملا ليبس ىلع ،ةيبناجلا ضارعلأل راطتخلاا ةيدارإ ريغ تلاضع تاجنشت :اهضارعأ نيب يتلا( نينوتوريسلا ،لملم

ت ،نينيعلا ةكرحب مكحتت يتلا تلاضعلا كلذ يف امب ،ةمظتنمو ،تلاضعلا يف ديازتم رتوت ،اهب غلابم تاساكعنا ،فاجترا ،طرفم قرعت طغض ،عيرس ضبن ،ةبوبيغ ،ةسوله ،ةيوئم ةجرد ٣٨ قوف ةنوخس عفتري دق )لاهسإو تاؤيقت ،نايثغ ،قيسنتلا مدع ،رقتسم ريغ مد ةيودلأا نم رثكأ وأ دحاو

OD

سكدامارت عم ةيوس لوانتت تنك اذإ :ةيلاتلا

.)نيخدتلا نم ماطفلل لاثملا ليبس ىلع لمعتسي( نویپورپوب

.)ايرلاملا جلاعل لاثملا ليبس ىلع( نيوكولفم

ةنيعم بائتكا تاداضم :لثم ،تاجلاتخا ببست دق يتلا ةيودأ سكدامارت ناك اذإ بيبطلا كل لوقي فوس .ناه

ذلا تاداضم وأ .كل مئلام

OD

،لوزانوكوتيك ،نيلتپيرتيمأ ،نيتسكوراپ ،نيتسكاولف ،نيدينيووك .نيسيمورثيرإ

SSRI

( ةيئاقتنلإا نينوتوريسلا صاصتما ةداعإ تاطبثم

SNRI

( نيرفنيپإرونو نينوتوريسلا صاصتما ةداعإ تاطبثم

ةيثلاث تابكرم ،)

تاقلحلا ةيثلاث بائتكلاا تاداضم .ىرخأ تاينويفأ وأ ىرخأ تاقلحلا

– )

MAOIs

( نيملأا

يداحأ زاديسكأ تاطبثم ةليصف نم ةيودأ ."ءاودلا لامعتسا زوجي لا" يعرف دنب ،٢ دنب رظنأ

لاثملا ليبس ىلع( لع

فلا ة

يلانيردأ ٢ افلأ تَلاِ

م تارصاح .)بائتكلاا جلاعل ةيودأ

.انحوي سيدقلا ةبشع يتابنلا ءاودلا وأ ،مويثيل ،ديلوزنيل ،ناتپیرت

.ناه

ذلا تاداضم ةيودأ

.نوسكولن :ةيلاتلا ةيودلأا عم ا

ضيأ لعافت نوكي نأ نكمي ءاودلا اذهل

.لاعسلل ةيودأ ،نوداثيم :لثم نيفروملا ةهيبش ةيودأ

.ىرخأ ملاآ تانكسم

ةبسنلاب هتيلاعف ىلع ريثأت نوكي دق – )مدلا رثخت دض( نيرافراو .مدلا رثختل

.قلقلا جلاعل ىرخأ ةيودأو تانیپزایدوزنب

.مدلا طغض طرف جلاعل ةنيعم ةيودأ

.ساعنلا ببست يتلا نيماتسيهلا تاداضم

.ديموديلاث

.تاروتيبربلا :لثم مونلل ةيودأ

ليبس ىلع( نينفوريتوب ،تانيزايثونيف ،ناه

ذلا ةداضم ةيودأ .)ةيسفنلا ضارملأا جلاعل لاثملا

،تاينويفلأا ،لوحكلا :لثم يزكرملا باصعلأا زاهجل ةتباك ةيودأ ،ةئدهتلل ةيودأ ،ةردخم ةيودأ ،ةيحارجلا تايلمعلل ةردخم داوم

.)ن

فولكب لثم( تلاضعلا تايخرم

ديزي دق

OD

سكدامارت عم نمازتلاب هلامعتسا – نيسكوچيد .نيسكوچيدلا نم ممستلل راطتخلاا

.نیسیپمافیر

.نورتسندن

وأ :ماعطلاو ءاودلا لامعتسا نودب صارقلأا لوانت نكمي .

OD

سكدامارت ةيلاعف ىلع رثؤي لا ماعطلا .ماعطلا تابجوب ةقلاع :لوحكلا كلاهتساو ءاودلا لامعتسا ةيحور تابورشم وأ ذيبنلا برش زوجي لا ،لوحكلا كلاهتسا زوجي لا .دادزي دق اهريثأت نأ امب ءاودلاب جلاعلا ةرتف للاخ :عاضرلإاو لمحلا .ةعضرم وأ لاماح تنك اذإ ءاودلا لامعتسا زوجي لا لودامارت لامعتسا ةملاسب قلعتي اميف ا

دج ةليلق تامولعم كانه تابون ببسي دق لمحلا يف

OD

سكدامارت لامعتسا .لمحلا ءانثأ ةدلاو وأ ينينج توم ،دولوملا ىدل ماطف ضارعأ وأ نامدإ ،جلاتخا .تيم لفط تنك اذإ وأ لمحلل نيططخت وأ لاماح ينوكت دق وأ ،لاماح تنك اذإ .بيبطلا يريشتسا – ةعضرم ىلإ يهجوت ،ءاودلا اذهب جلاعلا ءانثأ ،لماح كنأب تفشتكا اذإ ةمئلامل كلذو جلاعلا ةلصاوم لبق نكمم تقو عرسأب بيبطلا .كعضول جلاعلا :تلالآا لامعتساو ةقايسلا مايقلا وأ ةقايسلا زوجي لا .ساعنلا ببسي دق

OD

سكدامارت فيك كردت ىتح ،)تلالآا لامعتسا :لاثم( ةظقيلا مزلت يتلا تايلاعفب ببست يتلا ةيودلأا وأ لوحكلا عم لوانتلا زوجي لا .كيلع ءاودلا رثؤي نم وأ ةجاردلا بوكر نم مهريذحت بجي ،لافطلأل ةبسنلاب .ساعنلا .هباش امو عراشلا نم ةبرقم ىلع باعلأ

؟ءاودلا لمعتست فيك

نم دكأتلا كيلع .بيبطلا تاميلعتل ا

قفو لامعتسلاا ا

مئاد بجي

دكأتم نكت مل اذإ يلديصلا وأ بيبطلا عم كلذ

.مللأل ةيصخشلا كتيساسحلو مللأا ةدشل ةعرجلا ةمئلام متتس .مللأا للقت يتلا ةعرج ىندأ ذخأ بجي ،ايئدبم .طقف بيبطلا لبق نم ناددح

ُ

ي جلاعلا ةقيرطو ةعرجلا :قوف امو ١٤ ليج نم نيقهارملاو نيغلابلا ىدل ةيدايتعلاا ةعرجلا رارمتسلاا كلذ دعبو .مويلا يف ةرم ،غلم ١٠٠ يه ةيئدبلا ةعرجلا دق يفكي لا مللأا فيفخت ناك اذإ .مويلا يف ةرم ،غلم ٢٠٠ ةعرجب .مويلا يف ةرم غلم ٤٠٠ - ٣٠٠ ـل ةعرجلا بيبطلا ديزي .مويلا يف غلم ٤٠٠ ةعرج زواجت زوجي لا ىضرملا ىدل ،)٦٥ ليج قوف( نينسملا ىضرملا ىدل ،ةرورضلا دنع ةعرج ضفخب بيبطلا يصوي دق ،فيفخ يدبك وأ يولك لشف عم .تاعرجلا نيب تارتفلا ةلاطإ وأ/و ءاودلا .اهب ىصوملا ةعرجلا زواجت زوجي لا

.ءام سأك عم هلماكب صرقلا علب بجي

.ةباذلإا وأ قحسلا زوجي لا ،غضملا زوجي لا ،رطش زوجي لا

يف نسحتسملا نم ،ةعاس ٢٤ لك ةرم صارقلأا لوانت بجي .ءاسملا ةجاحب تنك اذإ .بولطملا نم لوطأ ةدمل ءاودلا لوانت زوجي لا ةتباث ةينمز تارتفب بيبطلا صحفيس ،ةليوط ةرتفل جلاع

م نوكت نلأ عيطتست تنك اذإ )ةجاحلل ا

قفو ،جلاعلا يف تاحارتسا عم( ةريصقو .ةعرج يأبو ءاودلا لوانتب رارمتسلاا ىلإ هجوت ،ا

دج فيعض وأ ا

دج

يوق ءاودلا ريثأت نأب رعشت تنك اذإ .يلديصلا وأ بيبطلا ؤبؤب :لثم ةيبناج ضارعأ رهظت دق ةطرفم ةعرج أطخلاب تلوانت اذإ دراب دلج ،يمظعلا لكيهلا تلاضعب نهو ،تاؤيقتو نايثغ ،ريغص ضبن ،مدلا طغضب طوبه ،بلقلا مظنب تابارطضا ،ةمدص ،بطرو دق يذلا ساعنو يعولا يف بارطضا ،رايهنا ،ءيطب ضبن ،عيرس ،تاجلاتخا ،جنشت تابون ،عرص تابون ،تابسو ةبوبيغ ىتح مقافتي ،يحطس سفنت ،سفنتلا فقوت ىتح سفنت تابوعص ،ةيوئر ةمذو ةيبلق ةتكس ،يزكرملا يبصعلا زاهجلا تبك ،يسفنتلا زاهجلا بائتكا .تومو ،أطخلا قيرط نع ءاودلا نم لفط علب اذإ وأ ةطرفم ةعرج تلوانت اذإ رضحأو ،ىفشتسملا يف ئراوطلا ةفرغ ىلإ وأ بيبطلا ىلإ ا

روف هجوت .كعم ءاودلا ةوبع .مللأا دوعي دق بولطملا تقولا يف ءاودلا اذه لوانت تيسن اذإ

خ .ةيسنملا ةعرجلا نع ضيوعتلل ةفعاضم ةعرج لوانت زوجي لا .بيبطلا رشتساو داتعملا تقولا يف ةمداقلا ةعرجلا .بيبطلا لبق نم هب يصوأ امك جلاعلا ىلع ةموادملا بجي جلاعلا فاقيإ زوجي لا ،يحصلا كعضو ىلع نسحت أرط ول ىتح .يلديصلا وأ بيبطلا ةراشتسا نود ءاودلاب :ءاودلا لوانت نع تفقوت اذإ دوعي دق ،ا

دج ا

ركاب

OD

سكدامارتب جلاعلا تيهنأ وأ تفقوت اذإ ،ماع لكشب .بيبطلا ىلإ هجوت ،جلاعلا فاقيإ ديرت تنك اذإ .مللأا دق نونيعم نوجلاعتم ،نكل .ةيبناج ضارعأ نوكت نل جلاعلا فاقيلإ مدع ،رتوتب نورعشي دق مهنإ .ءاودلا لوانت فاقيإ رثإ ءوسب نورعشي نونج ،ماهوأ ،تاسوله ،للاض ،رعذ تابون ،قلق ،ل

ملم

ت ،رارقتسا ىلع( ةيعيبط ريغ سيساحأ ،ةيوهلا نادقف ،)

paranoia

( ةمظعلا

מוצרים דומים

חיפוש התראות הקשורות למוצר זה

צפו בהיסטוריית המסמכים

שתף מידע זה