VALGANCICLOVIR ORION 450 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)

13-04-2018

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)

13-04-2018

Aktiivinen ainesosa:
Valganciclovirum hydrochloridum
Saatavilla:
Aurobindo Pharma (Malta) Ltd
ATC-koodi:
J05AB14
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
Valganciclovirum hydrochloridum
Annos:
450 mg
Lääkemuoto:
tabletti, kalvopäällysteinen
Prescription tyyppi:
Resepti
Terapeuttinen alue:
valgansikloviiri
Valtuutuksen tilan:
Myyntilupa myönnetty
Myyntiluvan numero:
31874
Valtuutus päivämäärä:
2015-01-23

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Valganciclovir Orion 450 mg kalvopäällysteiset tabletit

valgansikloviiri

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa

haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen. Tämä

koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Valganciclovir Orion on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Valganciclovir Orion -valmistetta

Miten Valganciclovir Orion -valmistetta otetaan

Mahdolliset haittavaikutukset

Valganciclovir Orion -valmisteen säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Valganciclovir Orion on ja mihin sitä käytetään

Valganciclovir Orion kuuluu lääkeryhmään, joka vaikuttaa suoraan estämällä virusten kasvua.

Tablettien sisältämä vaikuttava aine, valgansikloviiri, muuttuu elimistössä gansikloviiriksi.

Gansikloviiri

estää sytomegaloviruksen (CMV) monistumisen ja tunkeutumisen terveisiin soluihin.

Potilailla, joiden immuunijärjestelmä heikentynyt, CMV voi aiheuttaa infektioita elimissä, ja CMV-

infektio voi olla hengenvaarallinen.

Valganciclovir Orion -valmistetta käytetään

aikuiselle sytomegaloviruksen (CMV:n) aiheuttaman verkkokalvotulehduksen hoitoon AIDS-

potilailla. Silmän verkkokalvon CMV-infektio voi aiheuttaa näköongelmia ja jopa

sokeutumisen.

elinsiirteen saaneille aikuis- ja lapsipotilaille estämään sytomegalovirusinfektiota,

potilaalla itsellään ei ole CMV-infektiota, mutta siirteen luovuttajalla on CMV-infektio.

Valgansikloviiria, jota Valganciclovir Orion sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä

pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta

tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Valganciclovir Orion -valmistetta

Älä ota Valganciclovir Orion -valmistetta

jos olet allerginen valgansikloviirille,

gansikloviirille tai tämän lääkkeen jollekin

muulle

aineelle (lueteltu kohdassa 6)

jos imetät.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

kanssa ennen kuin otat Valganciclovir Orion –

valmistetta.

-

jos olet allerginen asikloviirille, pensikloviirille, valasikloviirille tai famsikloviirille, jotka ovat

muita virusinfektioiden

hoitoon käytettäviä lääkkeitä.

Ole erityisen varovainen Valganciclovir Orionin suhteen:

jos veresi valkosolujen,

punasolujen tai verihiutaleiden (veren hyytymiseen osallistuvien

pienien solujen) määrä on vähentynyt. Lääkäri ottaa sinulta verikokeita, ennen kuin aloitat

Valganciclovir Orion -tablettien ottamisen, ja sinulle tehdään lisää kokeita tablettien ottamisen

aikana

jos saat sädehoitoa tai hemodialyysihoitoa

jos sinulla on jokin munuaisongelma; tällöin lääkäri saattaa määrätä sinulle pienemmän

annoksen, ja veriarvosi on ehkä tarkistettava säännöllisesti hoidon aikana

jos otat parhaillaan gansikloviirikapseleita ja lääkäri haluaa, että vaihdat ne Valganciclovir

Orion -tabletteihin; yliannostusvaaran takia on tärkeää, ettet ota enempää tabletteja kuin lääkäri

on määrännyt.

Muut lääkevalmisteet ja Valganciclovir Orion

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle,

jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat

ottaa muita lääkkeitä.

Jos otat muita lääkkeitä samanaikaisesti Valganciclovir Orion -valmisteen kanssa, yhdistelmä voi

vaikuttaa verenkiertoon imeytyvään lääkkeen määrään tai aiheuttaa haittavaikutuksia. Kerro

lääkärille, jos parhaillaan otat joitakin seuraavista lääkkeistä:

imipeneemi-silastatiini

(antibiootti); tämän lääkkeen ottaminen Valganciclovir

Orion -valmisteen kanssa voi aiheuttaa kouristuksia

tsidovudiini, didanosiini,

lamivudiini,

stavudiini, tenofoviiri, abakaviiri, emtrisitabiini tai muut

samankaltaiset AIDSin hoitoon tarkoitetut lääkkeet

adefoviiri tai muita B-hepatiitin hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä

probenesidi (lääke kihdin hoitoon); probenesidin ja Valganciclovir Orion -valmisteen

samanaikainen ottaminen voi suurentaa veren gansikloviiripitoisuutta

mykofenolaattimofetiili,

siklosporiini

tai takrolimuusi (käytetään elinsiirtojen jälkeen)

vinkristiini,

vinblastiini,

doksorubisiini, hydroksiurea tai samankaltaiset syövän hoitoon

tarkoitetut lääkkeet

trimetopriimi,

trimetopriimi-sulfayhdistelmät ja dapsoni (antibiootteja)

pentamidiini

(lääke lois- tai keuhkoinfektioiden hoitoon)

flusytosiini

tai amfoterisiini B (sienilääkkeitä).

Valganciclovir Orion ruuan ja juoman kanssa

Valganciclovir Orion on otettava aterian yhteydessä. Jos et voi jostakin syystä syödä, sinun on silti

otettava Valganciclovir Orion -annoksesi tavalliseen tapaan.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana, älä ota Valganciclovir Orion -valmistetta, ellei lääkäri suosittele sitä. Kerro

lääkärille, jos olet raskaana tai suunnittelet raskautta. Valganciclovir Orion -valmisteen ottaminen

raskauden aikana voi vahingoittaa sikiötä.

Älä ota Valganciclovir Orion -valmistetta, jos imetät. Jos lääkäri katsoo Valganciclovir Orion -hoidon

tarpeelliseksi, sinun on lopetettava imettäminen, ennen kuin aloitat tablettien ottamisen.

Naisten, jotka voivat tulla raskaaksi, on käytettävä tehokasta ehkäisyä Valganciclovir Orion -hoidon

aikana

ja vähintään 30 päivää hoidon jälkeen.

Miespotilaiden, joiden kumppani voi tulla raskaaksi, on käytettävä kondomia Valganciclovir

Orion -valmisteen käytön aikana ja jatkettava kondomin käyttöä vähintään 90 päivää hoidon

päätyttyä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Älä aja autoa tai käytä koneita, jos tunnet huimausta, väsymystä, vapinaa tai sekavuutta lääkkeen

käytön aikana.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia

tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen

vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste

opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Kysy lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta neuvoa ennen minkään lääkkeen ottamista.

3.

Miten Valganciclovir Orion -valmistetta otetaan

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista

ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Käsittele tabletteja varovasti. Älä jaa tai murskaa niitä. Niele tabletit kokonaisina ja ota ne

mahdollisuuksien mukaan aina aterian yhteydessä. Jos kosketat vahingossa rikkoutuneita tabletteja,

pese kädet huolellisesti

saippualla ja vedellä. Jos tablettijauhetta joutuu silmiin, huuhtele silmät hyvin

steriilillä vedellä tai puhtaalla vedellä, jos steriiliä vettä ei ole saatavilla.

Älä ota enempää tabletteja kuin lääkäri on määrännyt yliannostuksen välttämiseksi.

Valganciclovir Orion -tabletit on otettava mahdollisuuksien

mukaan aterian yhteydessä – ks. kohta 2.

Aikuiset:

Elinsiirtopotilaiden CMV-infektion estohoito

Sinun on aloitettava lääkkeen ottaminen 10 päivän kuluessa elinsiirrosta. Tavanomainen annos on

kaksi tablettia KERRAN vuorokaudessa. Sinun on jatkettava tällä annoksella enintään

100 vuorokauden ajan elinsiirrosta. Jos olet saanut munuaissiirteen, lääkäri voi määrätä, että jatkat

tablettien ottamista 200 vuorokauden ajan.

Aktiivisen CMV-verkkokalvotulehduksen hoito AIDS-potilailla (ns. aloitushoito)

Tavanomainen annos on kaksi Valganciclovir Orion -tablettia KAKSI KERTAA vuorokaudessa

21 vuorokauden (kolmen viikon) ajan. Älä ota tätä annosta pidempään kuin 21 vuorokautta, ellei

lääkäri niin määrää, koska se saattaa lisätä mahdollisten haittavaikutusten riskiä.

Pidempiaikainen aktiivisen tulehduksen uusiutumisen estohoito AIDS-potilailla, joilla on CMV-

verkkokalvotulehdus (ns. ylläpitohoito)

Tavanomainen annos on kaksi tablettia KERRAN vuorokaudessa. Pyri ottamaan tabletit samaan

aikaan päivästä joka päivä. Lääkäri neuvoo sinulle, kuinka kauan sinun on otettava Valganciclovir

Orion -valmistetta. Jos verkkokalvotulehdus pahenee tämän annostuksen aikana, lääkäri voi pyytää

sinua toistamaan aloitushoidon (kuvattu edellä) tai hän voi määrätä sinulle jotain toista lääkettä CMV-

infektion hoitoon.

Iäkkäät potilaat

Valgansikloviiria

ei ole tutkittu iäkkäiden potilaiden hoidossa.

Potilaat, joilla on munuaisongelmia

Jos munuaisesi eivät toimi kunnolla, lääkäri saattaa neuvoa sinua ottamaan pienemmän

vuorokausiannoksen tai ottamaan tabletit vain tiettyinä viikonpäivinä. On erittäin tärkeää, että et ota

tabletteja enempää kuin lääkäri on määrännyt.

Potilaat, joilla on maksaongelmia

Valgansikloviiria

ei ole tutkittu maksaongelmista kärsivien potilaiden hoidossa.

Käyttö lapsille ja nuorille:

CMV-tulehduksen estoon elinsiirtopotilaille

Lääkkeen käyttö on aloitettava 10 päivän kuluessa lapsen elinsiirtoleikkauksesta. Annettava annos

riippuu lapsen koosta ja otetaan KERRAN päivässä. Lääkäri laskee sopivan annoksen lapsen

pituuden, painon ja munuaisten toiminnan perusteella. Hoitoa pitää jatkaa tällä annostuksella 100

päivän ajan. Jos lapsi on saanut munuaissiirteen, lääkäri saattaa määrätä hoidon tällä annostuksella

200 päivän ajaksi.

Jos lapsi ei pysty nielemään kalvopäällysteisiä valgansikloviiritabletteja,

saatavana on

valgansikloviirijauhetta oraaliliuosta varten.

Jos otat enemmän Valganciclovir Orion -valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina

yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977 Suomessa, 112 Ruotsissa)

riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Liian monen tabletin ottaminen voi aiheuttaa

vakavia, erityisesti vereen tai munuaisiin kohdistuvia haittavaikutuksia. On mahdollista, että tarvitset

tällöin sairaalahoitoa.

Jos unohdat ottaa Valganciclovir Orion -valmistetta

Jos unohdat ottaa tabletit, ota unohtunut annos heti, kun muistat, ja seuraava annos tavanomaiseen

aikaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi tabletit.

Jos lopetat Valganciclovir Orion -valmisteen oton

Älä lopeta lääkkeen ottamista, ellei lääkäri kehota sinua tekemään niin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä

saa.

Allergiset reaktiot

Enintään yhdellä potilaalla tuhannesta voi esiintyä äkillinen ja vaikea allerginen reaktio

valgansikloviirille (anafylaktinen sokki). LOPETA valgansikloviirin

ottaminen ja hakeudu lähimmän

sairaalan päivystyspoliklinikalle,

jos sinulla on jokin seuraavista oireista:

koholla oleva, kutiava ihottuma (nokkosihottuma)

kurkun, kasvojen, huulien ja suun äkillinen turpoaminen, joka voi vaikeuttaa nielemistä ja

hengittämistä

käsien, jalkaterien tai nilkkojen äkillinen turpoaminen.

Vakavat haittavaikutukset

Kerro lääkärille heti, jos havaitset jonkin seuraavista vakavista haittavaikutuksista. Lääkäri saattaa

tällöin kehottaa sinua lopettamaan valgansikloviirihoidon

ja saatat tarvita kiireellistä lääkärinhoitoa:

Hyvin yleiset (voi esiintyä yli 1 käyttäjällä 10:stä):

alhainen määrä veren valkosoluja, mihin liittyy infektion oireita, kuten kurkkukipua, haavaumia

suussa tai kuumetta

alhainen määrä veren punasoluja, jonka oireita ovat hengenahdistuksen tunne tai väsymys,

sydämentykytys tai kalpea iho.

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

verenmyrkytys (sepsis), jonka oireita voivat olla kuume, vilunväristykset, sydämentykytys,

sekavuus ja puheen puuroutuminen

alhainen määrä verihiutaleita, jonka oireita ovat tavanomaista herkemmin ilmaantuvat

verenvuodot tai mustelmat, veri virtsassa tai ulosteissa tai verenvuoto ikenistä; verenvuodot

voivat olla voimakkaita

vaikea-asteinen verisolujen määrän vähyys

haimatulehdus, jonka oire on voimakas mahakipu, joka säteilee selkään

kouristuskohtaukset.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

verisolujen muodostumisen loppuminen luuytimessä

aistiharhat, joita ovat epätodellisten asioiden näkeminen ja kuuleminen

poikkeavat ajatukset tai tunteet, todellisuudentajun

menetys

munuaisten toimintahäiriö.

Alla esitetään haittavaikutuksia, joita on esiintynyt valgansikloviiri-

tai gansikloviirihoidon

yhteydessä.

Muut haittavaikutukset

Kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle, jos huomaat jonkin seuraavista

haittavaikutuksista:

Hyvin yleiset (voi esiintyä yli 1 käyttäjällä 10:stä):

hiivasieni-infektio ja sammas

ylähengitystieinfektio

(esim. sivuontelotulehdus,

risatulehdus)

ruokahalun menetys

päänsärky

yskä

hengenahdistuksen tunne

ripuli

pahoinvointi

tai oksentelu

vatsakipu

ihottuma (ekseema)

väsymyksen tunne

kuume.

Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

influenssa

virtsatieinfektio, jonka oireita ovat mm. kuume, tavanomaista tiheämpi virtsaaminen, kipu

virtsaamisen yhteydessä

ihon tai ihonalaiskudoksen infektio

lievä allerginen reaktio, jonka oireita voivat olla ihon punoitus ja kutina

painon lasku

masentuneisuuden, ahdistuneisuuden tai sekavuuden tunne

univaikeudet

käsien tai jalkaterien voimattomuuden tunne tai tunnottomuus, mikä saattaa vaikuttaa

tasapainoon

tuntoaistin muutokset, kihelmöinnin,

kutinan, pistelyn tai kirvelyn tunne

makuaistin muutokset

vilunväristykset

silmätulehdus (konjunktiviitti

eli sidekalvotulehdus), silmäkipu tai näkökyvyn häiriöt

korvakipu

matala verenpaine, josta aiheutuu huimauksen tai heikotuksen tunnetta

nielemisvaikeudet

ummetus, ilmavaivat, ruoansulatushäiriöt, mahakipu, vatsan turpoaminen

suun haavaumat

maksan ja munuaisten toimintahäiriöt,

jotka todetaan laboratoriokokeiden avulla

yöhikoilu

kutina, ihottuma

hiustenlähtö

selkä-, lihas- tai nivelkipu,

lihaskouristukset

huimauksen tai heikotuksen tunne tai yleinen sairaudentunne.

Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

kiihtyneisyyden tunne

vapina, tärinä

kuuroutuminen

epäsäännöllinen sydämen syke

nokkosihottuma, kuiva iho

verta virtsassa

miesten hedelmättömyys, ks. kohta ”Hedelmällisyys”

rintakehän kipu.

Silmän takaosassa sijaitsevan kalvon irtoamista (verkkokalvon irtoamista) on esiintynyt vain AIDS-

potilailla, jotka ovat saaneet valgansikloviiria

CMV-tulehduksen hoitoon.

Muut haittavaikutukset lapsilla ja nuorilla

Lapsilla ja nuorilla raportoidut haittavaikutukset ovat olleet samankaltaisia kuin aikuisilla.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa

saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5.

Valganciclovir Orion –valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville

eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä etiketissä ja pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim.

tai EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Valganciclovir Orion sisältää

Vaikuttava aine on valgansikloviiri.

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää määrän valgansikloviirihydrokloridia,

joka vastaa

450 mg valgansikloviiria.

Muut aineet ovat seuraavat:

Tabletin ydin: mikrokiteinen selluloosa (tyyppi 101 ja tyyppi 102), krospovidoni (tyyppi B),

povidoni (K-30), magnesiumstearaatti.

Tabletin päällyste: hypromelloosi (3 cP, 6 cP), titaanidioksidi

(E171), makrogoli 400,

polysorbaatti 80, punainen rautaoksidi (E172).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Kalvopäällysteinen tabletti.

Vaaleanpunainen, soikion muotoinen, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen

tabletti, jonka toisella

puolella on kohokuviona H-kirjain ja toisella puolella ”96”. Koko on 16,8 mm x 7,9 mm.

Valganciclovir Orion- kalvopäällysteiset tabletit ovat saatavissa läpipainopakkauksessa

(polyamidi/alumiini/PVC-alumiini) ja HDPE-purkissa, jossa on polypropeenikorkki

ja täytevanua.

Pakkauskoot:

Läpipainopakkaukset: 10, 30, 60 ja 100 kalvopäällysteistä tablettia.

HDPE-pakkaukset: 60 ja 1000 kalvopäällysteistä tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

AurobindoPharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Valmistaja

APL Swift Services (Malta) Limited

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far

Birzebbugia, BBG 3000

Malta

Milpharm Limited

Ares Block, Odyssey Business Park

West End Road

Ruislip HA4 6QD

Iso-Britannia

ARROW Génériques

26 Avenue Tony Garnier

69007 Lyon

Ranska

Generis Farmaceutica, S.A.,

Rua Joao de Deus, 19,

2700-487 Amadora,

Portugali

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta saa myyntiluvan haltijan paikalliselta edustajalta:

Orion Pharma, +358 10 4261

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 13.4.2018

Bipacksedel: Information till användaren

Valganciclovir Orion 450 mg filmdragerade tabletter

valganciklovir

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande :

Vad Valganciclovir Orion är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Valganciclovir Orion

Hur du använder Valganciclovir Orion

Eventuella biverkningar

Hur Valganciclovir Orion ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Valganciclovir Orion är och vad det används för

Valganciclovir Orion tillhör en grupp läkemedel som verkar direkt för att förhindra förökning av

virus. Det aktiva innehållsämnet i tabletterna, valganciklovir,

omvandlas i kroppen till ganciklovir.

Ganciklovir förhindrar ett virus som kallas cytomegalovirus (CMV) från att förökas och angripa friska

celler. Hos patienter med försvagat immunförsvar kan CMV orsaka infektion i kroppens organ. Detta

kan vara livshotande.

Valganciclovir Orion används för:

behandling av CMV-infektioner i ögats näthinna hos vuxna patienter med förvärvat

immunbristsyndrom

(AIDS). CMV-infektion i ögats näthinna kan orsaka synproblem och även

blindhet.

att förhindra CMV-infektioner hos vuxna och barn som inte är infekterade med CMV och som

fått organtransplantat från någon som var infekterad med CMV.

Valganciklovir som finns i Valganciclovir Orion kan också vara godkänd för att behandla andra

sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan

hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Valganciclovir Orion

Ta inte Valganciclovir Orion

om du är allergisk mot valganciklovir,

ganciklovir eller något annat innehållsämne i detta

läkemedel (anges i avsnitt 6)

om du ammar.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Valganciclovir Orion.

om du är allergisk mot aciklovir, penciklovir, valaciklovir eller famciklovir. Det är andra

läkemedel som används vid virusinfektion.

Var särskilt försiktig med Valganciclovir Orion

om du har ett för litet antal vita blodkroppar, röda blodkroppar eller blodplättar (små celler som

är inblandade i blodets koagulation) i blodet. Din läkare kommer att utföra blodtester innan du

börjar ta Valganciclovir Orion tabletter och fler tester kommer att tas under tiden du använder

tabletterna.

om du genomgår strålbehandling eller hemodialys

om du har njurproblem. Din läkare kan behöva förskriva en lägre dos till dig och dina

blodvärden kan behöva kontrolleras ofta under behandlingen.

om du för närvarande tar ganciklovir kapslar och din läkare vill att du byter till Valganciclovir

Orion tabletter. Det är viktigt att du inte tar fler tabletter än du blir ordinerad av din läkare,

annars finns en risk för överdosering.

Andra läkemedel och Valganciclovir Orion

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel.

Om du tar andra läkemedel samtidigt som Valganciclovir Orion kan kombinationen påverka mängden

läkemedel som upptas i ditt blod eller möjligen orsaka skadliga effekter. Tala om för din läkare om du

redan tar läkemedel som innehåller något av följande:

imipenem och cilastatin som kombinationspreparat (ett antibiotikum). Kan orsaka krampanfall

om det tas med Valganciclovir Orion.

zidovudin,

didanosin, lamivudin, stavudin, tenofovir, abakavir, emtricitabin eller liknande

läkemedel som används för att behandla AIDS

adefovir eller andra läkemedel som används för att behandla hepatit B

probenecid (ett läkemedel mot gikt). Mängden ganciklovir i blodet kan öka om probenecid och

Valganciclovir Orion tas samtidigt.

mykofenolatmofetil,

ciklosporin eller takrolimus (används efter transplantation)

vinkristin,

vinblastin, doxorubicin, hydroxiurea eller liknande läkemedel mot cancer

trimetoprim, kombinationer med trimetoprim/sulfa och dapson (antibiotika)

pentamidin (läkemedel för att behandla parasiter eller lunginfektioner)

flucytosin eller amfotericin B (läkemedel mot svampinfektioner).

Valganciclovir Orion med mat och dryck

Valganciclovir Orion bör tas tillsammans med mat. Om du av någon anledning inte kan äta bör du

ändå ta Valganciclovir Orion som vanligt.

Graviditet, amning och fertilitet

Du ska inte ta Valganciclovir Orion om du är gravid såvida inte din läkare rekommenderar dig att

göra det. Du måste tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid. Intag av

Valganciclovir Orion under graviditet kan skada ditt ofödda barn.

Du ska inte ta Valganciclovir Orion om du ammar. Om din läkare vill starta behandling med

Valganciclovir Orion måste du sluta amma innan du börjar ta tabletterna.

Fertila kvinnor måste använda effektivt preventivmedel när de behandlas med Valganciclovir Orion

och i minst 30 dagar efter avslutad behandling.

Män vars partner kan bli gravid ska använda kondom när de behandlas med Valganciclovir Orion och

de ska fortsätta att använda kondom i 90 dagar efter avslutad behandling.

Körförmåga och användning av maskiner

Kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner om du känner dig yr, trött, darrig eller förvirrad

när du tar detta läkemedel.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

3.

Hur du använder Valganciclovir Orion

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller

apotekspersonal om du är osäker.

Du måste hantera tabletterna varsamt. Tabletterna får inte delas eller krossas. Du ska svälja tabletterna

hela och de bör, om möjligt,

tas tillsammans med mat. Om du av misstag skulle råka vidröra skadade

tabletter, tvätta händerna noggrant med tvål och vatten. Om något pulver från tabletterna kommer i

ögonen, skölj ögonen med sterilt vatten eller rent vatten om du inte har sterilt vatten.

Du måste hålla dig till antalet tabletter som din läkare förskrivit för att undvika överdosering.

Valganciclovir Orion tabletter bör, om möjligt,

tas tillsammans med mat – se avsnitt 2.

Vuxna:

Förebyggande av CMV-sjukdom hos organtransplanterade patienter

Du måste börja ta detta läkemedel inom 10 dagar efter transplantationen. Vanlig dos är två tabletter

som tas EN gång dagligen. Du ska fortsätta med denna dos tills 100 dagar efter transplantationen. Om

du har fått ett njurtransplantat kan din läkare råda dig att ta tabletterna i 200 dagar.

Behandling av aktiva CMV-infektioner i ögats näthinna hos patienter med AIDS (så kallad

induktionsbehandling)

Vanlig dos är två tabletter Valganciclovir Orion som tas TVÅ gånger dagligen i 21 dagar (tre veckor).

Ta inte denna dos i mer än 21 dagar såvida inte din läkare säger till dig att göra det, eftersom risken

för att du får biverkningar kan öka.

Långtidsbehandling för att förebygga återkommande aktiv inflammation hos AIDS-patienter

med CMV-infektioner i ögats näthinna (så kallad underhållsbehandling)

Vanlig dos är två tabletter som tas EN gång dagligen. Du bör försöka ta tabletterna vid samma

tidpunkt varje dag. Din läkare talar om för dig hur länge du ska fortsätta ta Valganciclovir Orion. Om

din näthinneinflammation

försämras när du tar denna dos kan din läkare be dig att upprepa

induktionsbehandlingen

(som ovan) eller besluta att ge dig ett annat läkemedel för att behandla CMV-

infektionen.

Äldre patienter

Valganciklovir har inte studerats på äldre patienter.

Patienter med njurproblem

Om dina njurar inte har full funktion kan din läkare instruera dig att ta färre tabletter per dag eller att

du endast ska ta tabletterna vissa dagar i veckan. Det är mycket viktigt att du endast tar det antal

tabletter som din läkare förskrivit.

Patienter med leverproblem

Valganciklovir har inte studerats på patienter med leverproblem.

Användning för barn och ungdomar:

Förebyggande av CMV-sjukdom hos organtransplanterade patienter

Barn ska börja ta detta läkemedel inom 10 dagar efter transplantationen. Dosen som ges varierar

beroende på barnets storlek och ska tas EN gång dagligen. Din läkare kommer att besluta om den

mest lämpliga dosen baserat på ditt barns längd, vikt och njurfunktion. Du ska fortsätta med denna

dos upp till 100 dagar efter transplantationen. Om ditt barn har fått ett njurtransplantat kan din läkare

råda dig att läkemedlet ska tas i 200 dagar.

Till barn som inte kan svälja valganciklovir

filmdragerade tabletter kan valganciklovir

pulver till oral

lösning användas.

Om du har tagit för stor mängd av Valganciclovir Orion

Om du fått i dig eller tror att du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig

läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112 i

Sverige, 09 471 977 i Finland) för bedömning av risken samt rådgivning. Om du tagit för många

tabletter kan du få allvarliga biverkningar, särskilt blodet och njurarna kan påverkas. Du kan behöva

sjukhusvård.

Om du har glömt att ta Valganciclovir Orion

Om du glömt att ta dina tabletter ta den glömda dosen så snart du kommer ihåg det och ta nästa dos

vid den vanliga tiden. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömda tabletter.

Om du slutar att ta Valganciclovir Orion

Sluta inte ta detta läkemedel såvida inte din läkare säger till dig att göra det.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Allergiska reaktioner

Upp till 1 av 1 000 personer kan få en plötslig och allvarlig allergisk reaktion mot valganciklovir

(anafylaktisk chock). SLUTA ta valganciklovir och uppsök akutmottagningen på närmaste sjukhus

om du upplever något av följande:

tilltagande kliande hudutslag (nässelutslag)

plötslig svullnad i halsen, ansiktet, läpparna och munnen som kan orsaka svälj- och

andningssvårigheter

plötslig svullnad av händer, fötter eller vrister.

Allvarliga biverkningar

Tala omedelbart om för läkare om du märker någon av följande allvarliga biverkningar – din läkare

kan tala om för dig att sluta ta valgancikolvir

och du kan behöva akut medicinsk behandling:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

lågt antal vita blodkroppar – med tecken på infektion såsom halsont, munsår eller feber

lågt antal röda blodkroppar – tecken inkluderar andfåddhet eller trötthet, hjärtklappning eller

blek hud.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

blodförgiftning (sepsis) – tecken inkluderar feber, frossa, hjärtklappning,

förvirring och

sluddrigt tal

lågt antal blodplättar – tecken inkluderar att du blöder eller får blåmärken lättare än vanligt,

blod i urin eller avföring eller blödning från tandköttet. Blödningen kan vara svår.

allvarligt låga blodvärden

inflammation i bukspottkörteln – tecken är svår buksmärta som sprider sig till ryggen

kramper.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

svikt i benmärgens förmåga att bilda blodkroppar

hallucinationer – höra eller se saker som inte är verkliga

onormala tankar eller känslor, tappa kontakt med verkligheten

nedsatt njurfunktion.

Biverkningar som förekommit under behandling med valganciklovir eller ganciklovir redovisas nedan:

Övriga biverkningar

Tala om för din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du märker någon av följande

biverkningar:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

svamp och torsk i munnen

övre luftvägsinfektion (t.ex. bihåleinflammation,

inflammation i halsmandlarna)

aptitlöshet

huvudvärk

hosta

andfåddhet

diarré

illamående eller kräkningar

buksmärta

eksem

trötthet

feber.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

influensa

urinvägsinfektion – tecken inkluderar feber, urinera oftare än vanligt, smärta vid urinering

infektion i huden och vävnaderna under huden

lindrig allergisk reaktion – tecken kan inkludera röd och kliande hud

viktminskning

känna sig deprimerad, orolig eller förvirrad

sömnsvårigheter

händer eller fötter känns svaga och avdomnade, vilket kan påverka balansen

känselförändringar, pirrande, kittlande, stickande eller brännande känsla

smakförändringar

frossa

ögoninflammation

(konjunktivit),

smärta i ögonen eller problem med synen

öronvärk

lågt blodtryck, vilket kan leda till att du känner dig yr eller svimmar

problem att svälja

förstoppning, gasspänning, matsmältningsbesvär, magvärk, svullen buk

munsår

onormala resultat på lever- och njurprover

nattliga svettningar

klåda, hudutslag

håravfall

ryggsmärta, smärta i muskler eller leder, muskelkramper

känna dig yr, svag eller allmän sjukdomskänsla.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

känna sig upprörd

darrningar, skakningar

dövhet

oregelbunden hjärtrytm

nässelfeber, torr hud

blod i urinen

infertilitet hos män – se avsnitt ”fertilitet”

bröstsmärta.

Separation av den inre delen av ögat (näthinneavlossning) har endast inträffat hos AIDS-patienter som

behandlats med valganciklovir

för CMV-infektion.

Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

Biverkningarna som rapporterats hos barn och ungdomar liknar biverkningarna som rapporterats för

vuxna.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se

detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

Sverige:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

Finland:

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets

och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

5.

Hur Valganciclovir Orion ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter Utg.dat. och på blistret efter

EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är valganciklovir.

Varje filmdragerad tablett innehåller valganciklovirhydroklorid,

motsvarande 450 mg

valganciklovir.

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: Mikrokristallin cellulosa (typ 101 och typ 102), krospovidon (Typ B), povidon

(K-30), magnesiumstearat.

Tablettdragering: Hypromellos (3 cP, 6 cP), titandioxid (E171), makrogol 400, polysorbat 80,

röd järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Filmdragerad tablett.

Rosa, ovala, bikonvexa, filmdragerade tabletter med ”H” tryckt på ena sidan och på andra sidan ”96”.

Storleken är 16,8 mm x 7,9 mm.

Valganciclovir Orion filmdragerade tabletter finns tillgängliga i Polyamid/ Aluminium/ PVC -

Aluminium blisterförpackning och HDPE-burk med polypropenförslutning

och bomullsinlägg.

Förpackningsstorlekar:

Blisterförpackning: 10, 30, 60 och 100 filmdragerade tabletter.

HDPE-burk: 60 och 1000 filmdragerade tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Tillverkare

APL Swift Services (Malta) Limited

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far

Birzebbugia, BBG 3000

Malta

eller

Milpharm Ltd

Ares Block, Odyssey Business Park

West End Road

Ruislip HA4 6QD

Storbritannien

eller

ARROW Génériques

26 Avenue Tony Garnier

69007 Lyon

Frankrike

eller

Generis Farmaceutica, S.A.,

Rua Joao de Deus, 19,

2700-487 Amadora,

Portugal

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta lokal företrädare:

Sverige: Orion Pharma AB, Danderyd, medinfo@orionpharma.com

Finland: Orion Pharma, +358 10 4261

Denna bipacksedel ändrades senast

i Sverige:

i Finland: 13.4.2018

VALMISTEYHTEENVETO

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Valganciclovir Orion 450 mg kalvopäällysteiset tabletit

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Jokainen kalvopäällysteinen tabletti sisältää valgansikloviirihydrokloridia,

joka vastaa 450 mg

valgansikloviiria.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Tabletti, kalvopäällysteinen.

Vaaleanpunainen, soikion muotoinen, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen

tabletti, jonka toisella

puolella on kohokuviona H-kirjain ja toisella puolella ”96”. Koko on 16,8 mm x 7,9 mm.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Valganciclovir Orion on tarkoitettu sytomegaloviruksen (CMV) aiheuttaman retiniitin aloitus- ja

ylläpitohoitoon aikuisille potilaille, joilla on immuunikato (AIDS).

Valganciclovir Orion on tarkoitettu CMV-infektion estohoitoon CMV-negatiivisille elinsiirron

saaneille aikuisille ja lapsille (syntymästä 18 vuoden ikäisiin), jotka ovat saaneet elinsiirteen CMV-

positiiviselta

luovuttajalta.

4.2

Annostus ja antotapa

Annostus

Varoitus – annostussuosituksia on noudatettava tarkasti yliannostuksen välttämiseksi (ks.

kohdat 4.4 ja 4.9).

Valgansikloviiri

metaboloituu nopeasti ja tehokkaasti gansikloviiriksi peroraalisen annostelun jälkeen.

Suun kautta otettava valgansikloviiriannos 900 mg kahdesti vuorokaudessa on terapeuttisesti

samanarvoinen kuin laskimonsisäinen gansikloviiriannos 5 mg/kg kahdesti vuorokaudessa.

Sytomegaloviruksen (CMV) aiheuttaman retiniitin hoito

Aikuispotilaat

CMV-retiniitin aloitushoito:

Aktiivista CMV-retiniittiä sairastaville potilaille suositeltu annos on 900 mg valgansikloviiria (kaksi

450 mg:n Valganciclovir Orion -tablettia) kaksi kertaa vuorokaudessa 21 vuorokauden ajan. Tabletit

on otettava mahdollisuuksien

mukaan aterian yhteydessä. Pitempi aloitushoito saattaa suurentaa

luuydintoksisuuden

riskiä (ks. kohta 4.4).

CMV-retiniitin ylläpitohoito:

Aloitushoidon

jälkeen tai potilaille,

joilla on inaktiivinen CMV-retiniitti, suositeltu annos on 900 mg

valgansikloviiria (kaksi 450 mg:n Valganciclovir Orion -tablettia) kerran vuorokaudessa. Tabletit on

otettava mahdollisuuksien mukaan aterian yhteydessä. Jos potilaan retiniitti pahenee, aloitushoito

voidaan uusia, mutta viruslääkeresistenssin mahdollisuus on otettava huomioon.

Ylläpitohoidon

kesto pitää päättää yksilöllisesti.

Pediatriset potilaat

Vagansikloviirin turvallisuutta ja tehoa lasten sytomegaloviruksen (CMV) aiheuttaman retiniitin

hoidossa ei ole varmistettu riittävissä ja hyvin kontrolloiduissa kliinisissä tutkimuksissa.

CMV-infektion estohoito elinsiirtopotilailla:

Aikuispotilaat

Munuaisensiirtopotilaille suositeltu annos on 900 mg (kaksi 450 mg:n Valganciclovir Orion -tablettia)

kerran vuorokaudessa alkaen 10 päivän kuluessa elinsiirtoleikkauksesta ja jatkuen siihen saakka,

kunnes elinsiirrosta on kulunut 100 vuorokautta. Estohoitoa voidaan jatkaa, kunnes elinsiirrosta on

kulunut 200 vuorokautta (ks. kohdat 4.4, 4.8 ja 5.1).

Muun elinsiirteen kuin munuaisen saaneille potilaille suositeltu annos on 900 mg (kaksi 450 mg:n

Valganciclovir Orion -tablettia) kerran vuorokaudessa alkaen 10 päivän kuluessa

elinsiirtoleikkauksesta ja jatkuen siihen saakka, kunnes elinsiirrosta on kulunut 100 vuorokautta.

Tabletit on otettava mahdollisuuksien

mukaan aterian yhteydessä.

Pediatriset potilaat

Vagansikloviirin kerran vuorokaudessa otettava suositusannos siirrännäisen saaneille lapsipotilaille

(vastasyntyneistä alkaen), joilla on riski kehittää CMV-infektio, perustuu kehon pinta-alaan (body

surface area, BSA) ja kreatiniinipuhdistumaan (Pt-Krea-Cl), joka arvioidaan käyttämällä Schwartzin

kaavaa (Pt-Krea-Cl):

Pediatristen potilaiden annos (mg) = 7 x BSA x Pt-Krea-Cl (ks. Mostellerin BSA-kaava ja Schwartzin

kreatiniinipuhdistuman

kaava jäljempänä).

Jos laskettu Schwartzin kreatiniinipuhdistuma on suurempi kuin 150 ml/min/1,73

, yhtälössä on

käytettävä maksimiarvoa 150 ml/min/1,73 m

k x pituus (cm)

Schwartzin kreatiniinipuhdistuma (ml/min/1,73 m

_______________________________________

seerumin kreatiniini (mg/dl)

jossa, muuttujalle k annettiin seuraavat arvot: alle 2-vuotiaille potilaille k = 0,45*; 2 - < 13-vuotiaille

pojille ja 2–16-vuotiaille tytöille k = 0,55 sekä 13–16-vuotiaille pojille k = 0,7. Ks. yli 16-vuotiaiden

potilaiden annostus aikuisten annostuskohdasta.

Mainitut k:n arvot perustuvat seerumin kreatiniinipitoisuuden mittaamiseen käytettävään Jaffen

menetelmään ja sitä saattaa olla tarpeen korjata, jos käytetään entsymaattista menetelmää.

*Pienempi k:n arvo saattaa olla tarpeen tietyille potilasjoukoille (esim. pediatrisille potilaille,

joiden

syntymäpaino on pieni).

Pediatrisille munuaisensiirtopotilaille lääkitys on aloitettava suositusannoksella (7 x BSA x Pt-Krea-

Cl) 10 päivän kuluessa elinsiirtoleikkauksesta ja jatkuen siihen saakka, kunnes leikkauksesta on

kulunut 200 päivää. Muun elinsiirteen kuin munuaisen saaneille pediatrisille elinsiirtopotilaille

lääkitys on aloitettava suositusannoksella (7 x BSA x Pt-Krea-Cl) 10 päivän kuluessa

elinsiirtoleikkauksesta ja jatkuen siihen saakka, kunnes leikkauksesta on kulunut 100 päivää.

Kaikki lasketut annokset pitää pyöristää ylöspäin seuraavaan 25 mg:aan, jotta saadaan varsinainen

annettava annos. Jos laskennallinen annos ylittää 900 mg, annetaan maksimiannos 900 mg.

Oraaliliuoksen käyttämistä suositellaan, koska sitä on mahdollista antaa edellä mainitun kaavan

mukaisesti laskettuina annoksina. Valganciclovir Orion kalvopäällysteisiä tabletteja voidaan kuitenkin

käyttää, jos laskettu annos on 10 %:n sisällä annoksesta, joka on mahdollista ottaa tabletteina, ja

potilas kykenee nielemään tabletteja. Jos laskettu annos on esimerkiksi 405–495 mg, voidaan ottaa

yksi 450 mg:n tabletti.

Seerumin kreatiniinipitoisuuksia suositellaan seuraamaan säännöllisesti ja huomioimaan pituuden ja

painon muutokset annoksen muuttamiseksi asianmukaisesti estohoidon aikana.

Erityiset annostusohjeet

Pediatriset potilaat:

Elinsiirteen saaneiden pediatristen potilaiden annostus on yksilöllinen

ja perustuu potilaan

munuaistoimintaan sekä kehon pinta-alaan.

Iäkkäät potilaat:

Lääkkeen turvallisuutta ja tehoa ei ole tutkittu tässä potilasryhmässä. Yli 65-vuotiailla

aikuisilla ei ole

tehty tutkimuksia. Koska munuaisten toiminta heikkenee iän myötä, valgansikloviirin

antamisessa

iäkkäille pitää olla varovainen ja heidän munuaistensa toiminta pitää huomioida erityisesti (ks.

edempänä oleva taulukko sekä kohta 5.2).

Potilaat, joilla on munuaisten vajaatoiminta:

Seerumin kreatiniinipitoisuuksia tai arvioitua kreatiniinipuhdistumaa on seurattava huolellisesti.

Annostusta on muutettava kreatiniinipuhdistuman

mukaan seuraavan taulukon mukaisesti (ks.

kohdat 4.4 ja 5.2).

Arvioitu kreatiniinipuhdistuma (ml/min) voidaan laskea seerumin kreatiniinista seuraavalla kaavalla:

(140 – ikä [vuosina]) x (paino [kg])

Miehet =

--------------------------------------------------------------------------

(72) x (0,011 x seerumin kreatiniini [mikromoolia/l])

Naiset = 0,85 × miesten arvo

Kreatiniinipuhdistuma

(ml/min)

Valgansikloviirin aloitusannos

Valgansikloviirin ylläpito- ja estoannos

≥ 60

900 mg (kaksi tablettia) kaksi

kertaa vuorokaudessa

900 mg (kaksi tablettia) kerran

vuorokaudessa

40–59

450 mg (yksi tabletti) kaksi

kertaa vuorokaudessa

450 mg (yksi tabletti) kerran

vuorokaudessa

25–39

450 mg (yksi tabletti) kerran

vuorokaudessa

450 mg (yksi tabletti) joka toinen

vuorokausi

10–24

450 mg (yksi tabletti) joka

toinen vuorokausi

450 mg (yksi tabletti) kaksi kertaa

viikossa

< 10

ei suositella

ei suositella

Hemodialyysihoitoa saavat potilaat:

Hemodialyysipotilaille (kreatiniinipuhdistuma < 10 ml/min) ei voida antaa annossuositusta. Siksi

Valganciclovir Orion kalvopäällysteisiä tabletteja ei saa käyttää näille potilaille (ks. kohdat 4.4 ja 5.2).

Potilaat, joilla on maksan vajaatoiminta:

Valgansikloviiritablettien

turvallisuutta ja tehoa ei ole varmistettu maksan vajaatoimintaa sairastavien

potilaiden hoidossa (ks. kohta 5.2).

Potilaat, joilla on vaikea leukopenia, neutropenia, anemia, trombosytopenia ja pansytopenia:

Ks. kohta 4.4 ennen hoidon aloittamista.

Jos verisolujen määrä laskee huomattavasti valgansikloviirihoidon

aikana, hoitoa hematopoieettisilla

kasvutekijöillä ja/tai hoidon keskeyttämistä on harkittava (ks. kohta 4.4).

Antotapa

Valgansikloviiri

otetaan suun kautta ja mahdollisuuksien mukaan aterian yhteydessä (ks. kohta 5.2).

Jos lapsipotilas ei pysty nielemään Valganciclovir Orion kalvopäällysteisiä tabletteja, voidaan käyttää

Valganciclovir Orion jauhetta oraaliliuosta varten.

Ennen lääkkeen käsittelyä tai antoa huomioon otettavat varotoimet

Tabletteja ei saa jakaa eikä murskata. Koska valgansikloviiria pidetään ihmisille mahdollisesti

teratogeenisena ja karsinogeenisena, rikkoutuneita tabletteja on käsiteltävä varovasti (ks. kohta 4.4).

Rikkoutuneiden tai murskattujen tablettien joutumista suoraan iholle tai limakalvoille on vältettävä.

Altistunut kohta on pestävä tarvittaessa huolellisesti saippualla ja vedellä ja silmät on huuhdeltava

huolellisesti

steriilillä vedellä tai tavallisella vedellä, jos steriiliä vettä ei ole saatavissa.

4.3

Vasta-aiheet

Valganciclovir Orion on vasta-aiheinen potilailla,

jotka ovat yliherkkiä valgansikloviirille,

gansikloviirille

tai kohdassa 6.1 mainituille

apuaineille.

Valganciclovir Orion on vasta-aiheinen imetyksen aikana (ks. kohta 4.6).

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Ristiyliherkkyys

Gansikloviirin kemiallinen rakenne on samankaltainen kuin asikloviirin

ja pensikloviirin kemiallinen

rakenne, joten näiden lääkkeiden välillä voi esiintyä ristiyliherkkyyttä. Sen vuoksi valgansikloviirin

määräämisessä on oltava varovainen, jos potilaan tiedetään olevan yliherkkä asikloviirille tai

pensikloviirille

(tai niiden aihiolääkkeille valasikloviirille tai famsikloviirille).

Mutageenisuus, teratogeenisuus, karsinogeenisuus, hedelmällisyys ja raskauden ehkäisy

Ennen valgansikloviirihoidon

aloittamista potilaille

on kerrottava mahdollisista riskeistä sikiölle.

Eläinkokeissa on havaittu, että gansikloviiri

on mutageeninen, teratogeeninen, aspermatogeeninen ja

karsinogeeninen ja heikentää naaraiden hedelmällisyyttä. Valgansikloviiria

on siksi pidettävä ihmisille

mahdollisesti teratogeenisena ja karsinogeenisena aineena, joka mahdollisesti aiheuttaa sikiön

epämuodostumia ja syöpiä (ks. kohta 5.3). Lisäksi pidetään todennäköisenä, että valgansikloviiri

estää

spermatogeneesin väliaikaisesti tai pysyvästi. Hedelmällisessä iässä olevia naisia on neuvottava

käyttämään tehokasta ehkäisyä hoidon aikana ja vähintään 30 vuorokauden ajan hoidon jälkeen.

Miehiä on neuvottava käyttämään mekaanista ehkäisymenetelmää hoidon aikana ja vähintään

90 vuorokautta hoidon jälkeen, ellei ole täysin varmaa, ettei naispuolisella kumppanilla ole

raskausriskiä (ks. kohdat 4.6, 4.8 ja 5.3).

Valgansikloviiri

voi olla pitkällä aikavälillä karsinogeeninen ja aiheuttaa lisääntymistoksisuutta.

Luuydinlama

Valgansikloviirilla (ja gansikloviirilla) hoidetuilla

potilailla

on todettu vaikeaa leukopeniaa,

neutropeniaa, anemiaa, trombosytopeniaa, pansytopeniaa, luuytimen vajaatoimintaa ja aplastista

anemiaa. Hoitoa ei saa aloittaa, jos neutrofiilien absoluuttinen määrä on alle 500 solua/μl tai jos

verihiutaleiden määrä on alle 25 000/μl tai jos hemoglobiinipitoisuus on alle 8 g/dl (ks. kohdat 4.2 ja

4.8).

Jos estohoitoa jatketaan yli 100 vuorokautta, leukopenian ja neutropenian kehittymisen mahdollinen

riski on otettava huomioon (ks. kohdat 4.2, 4.8 ja 5.1).

Varovaisuutta on noudatettava käytettäessä valgansikloviiria potilaille, joilla on hematologinen

sytopenia tai aikaisemmin todettu lääkkeestä johtuva hematologinen sytopenia, tai sädehoitoa saaville

potilaille.

Täydellisen verenkuvan ja verihiutaleiden määrän säännöllinen seuranta on suositeltavaa hoidon

aikana. Hematologisen seurannan tehostaminen voi olla aiheellista potilailla,

joilla on munuaisten

vajaatoiminta, ja myös pediatrisilla potilailla. Seuranta tehdään vähintään joka kerta kun potilas käy

elinsiirtoklinikalla. Hoitoa hematopoieettisilla kasvutekijöillä ja/tai hoidon keskeyttämistä on

suositeltavaa harkita potilaille, joille kehittyy vaikea leukopenia, neutropenia, anemia ja/tai

trombosytopenia (ks. kohta 4.2).

Hyötyosuuden ero oraalisen gansikloviiriannoksen

jälkeen

Gansikloviirin hyötyosuus valgansikloviirin

900 mg:n kerta-annoksen jälkeen on noin 60 % ja

1 000 mg:n oraalisen gansikloviiriannoksen jälkeen (kapseleina otettuna) noin 6 %. Liialliseen

gansikloviirialtistukseen voi liittyä hengenvaarallisia haittavaikutuksia. Siksi suositellaan, että

annossuosituksia noudatetaan huolellisesti aloitushoidossa, aloitushoidosta ylläpitohoitoon

siirryttäessä ja potilailla,

jotka vaihtavat oraalisesta gansikloviirista valgansikloviiriin,

koska

gansikloviirikapseleita

ei voi korvata valgansikloviirilla suhteessa 1:1. Gansikloviirikapseleista

vaihtavia potilaita on varoitettava yliannostuksen vaarasta, jos he ottavat enemmän Valganciclovir

Orion -tabletteja kuin lääkäri on määrännyt (ks. kohdat 4.2 ja 4.9).

Munuaisten vajaatoiminta

Potilailla, joilla on munuaisten vajaatoiminta, annostusta on muutettava kreatiniinipuhdistuman

mukaan (ks. kohdat 4.2 ja 5.2).

Valgansikloviiri-tabletteja ei saa käyttää hemodialyysihoitoa saaville potilaille (ks. kohdat 4.2 ja 5.2).

Muiden lääkkeiden käyttö

Kouristuksia on ilmoitettu esiintyneen imipeneemi-silastatiinia ja gansikloviiria

ottavilla potilailla.

Valgansikloviiria

ei saa käyttää samanaikaisesti imipeneemi-silastatiinin kanssa, elleivät hoidon

mahdolliset hyödyt ole suurempia kuin mahdolliset riskit (ks. kohta 4.5).

Potilaita, joita hoidetaan valgansikloviirilla ja (a) didanosiinilla,

(b) lääkkeillä, joilla tiedetään olevan

myelosuppressiivinen

vaikutus (esimerkiksi tsidovudiinilla), tai (c) munuaisten toimintaan

vaikuttavilla lääkkeillä, on seurattava tarkasti suurentuneen toksisuuden varalta (ks. kohta 4.5).

Kontrolloituun

kliiniseen tutkimukseen, jossa käytettiin valgansikloviiria CMV-infektion estohoidossa

elinsiirtopotilaille ja jonka tulokset on esitetty kohdassa 5.1, ei osallistunut keuhko- tai suolisiirteen

saaneita potilaita. Siksi lääkkeen käytöstä näille elinsiirtopotilaille on vain vähän kokemusta.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Yhteisvaikutukset valgansikloviirin

kanssa

Valgansikloviirilla ei ole tehty in vivo -yhteisvaikutustutkimuksia. Koska valgansikloviiri

metaboloituu tehokkaasti ja nopeasti gansikloviiriksi,

on odotettavissa, että gansikloviirin käytön

yhteydessä havaittuja yhteisvaikutuksia esiintyy valgansikloviiria käytettäessä.

Yhteisvaikutukset gansikloviirin

kanssa

Farmakokineettiset yhteisvaikutukset

Probenesidi

Probenesidi ja samanaikaisesti suun kautta otettu gansikloviiri

johtivat tilastollisesti merkitsevään

gansikloviirin munuaispuhdistuman laskuun (20 %) ja aiheuttivat altistuksen tilastollisesti

merkitsevän

nousun (40 %). Nämä muutokset johtuvat interaktiomekanismista, johon liittyy kilpailua

erityksestä

munuaistiehyissä. Siksi probenesidiä ja valgansikloviiria

ottavia potilaita on seurattava tarkasti

gansikloviirista aiheutuvan toksisuuden varalta.

Didanosiini

Plasman didanosiinipitoisuuksien

havaittiin johdonmukaisesti nousseen yhdistelmähoidossa

laskimonsisäisesti annetun gansikloviirin

kanssa. Laskimoon annettujen annosten 5 mg/kg/vrk ja

10 mg/kg/vrk havaittiin suurentaneen didanosiinin

AUC-arvoa 38–67 %, joka vahvistaa, että näiden

lääkkeiden samanaikaisen käytön yhteydessä esiintyy farmakokineettisiä yhteisvaikutuksia.

Gansikloviiripitoisuuksissa ei havaittu merkittäviä muutoksia. Potilaita on seurattava huolellisesti

didanosiinista aiheutuvan toksisuuden, esim. haimatulehduksen varalta (ks. kohta 4.4).

Muut antiretroviraaliset lääkkeet

Sytokromi P450 -isoentsyymit eivät vaikuta gansikloviirin farmakokinetiikkaan. Farmakokineettisiä

yhteisvaikutuksia proteaasin estäjien ja NNRTI-lääkkeiden kanssa ei tämän vuoksi oletettavasti

esiinny.

Farmakodynaamiset yhteisvaikutukset

Imipeneemi/silastatiini

Kouristuksia on raportoitu imipeneemia/silastatiinia ja gansikloviiria

samanaikaisesti käyttävillä

potilailla, siksi farmakodynaamisen yhteisvaikutuksen mahdollisuutta ei voida sulkea pois. Näitä

lääkeaineita ei pidä käyttää samanaikaisesti, ellei hoidon mahdollista hyötyä arvioida suuremmaksi

kuin mahdollista riskiä (ks. kohta 4.4).

Tsidovudiini

Sekä tsidovudiini

että gansikloviiri

voivat aiheuttaa neutropeniaa ja anemiaa. Näiden lääkkeiden

samanaikaisessa käytössä voi esiintyä farmakodynaaminen yhteisvaikutus. Jotkut potilaat eivät

välttämättä siedä samanaikaista hoitoa täysinä annoksina (ks. kohta 4.4).

Mahdolliset lääkkeiden yhteisvaikutukset

Toksisuus saattaa suurentua, kun valgansikloviiria annetaan yhdessä muiden sellaisten lääkkeiden

kanssa, joiden tiedetään aiheuttavan luuydinlamaa tai joihin tiedetään liittyvän munuaisten

vajaatoimintaa. Tämä koskee nukleosideja (esim. tsidovudiini, didanosiini,

stavudiini) ja

nukleotidianalogeja (esim. tenofoviiri,

adefoviiri), immunosuppressiivisia lääkkeitä (esim.

siklosporiini,

takrolimuusi, mykofenolaattimofetiili),

syöpälääkkeitä (esim. doksorubisiini,

vinblastiini, vinkristiini,

hydroksiurea) ja infektiolääkkeitä (trimetopriimi/sulfametoksatsoli,

dapsoni,

amfoterisiini B, flusytosiini,

pentamidiini).

Sen vuoksi näiden lääkkeiden käyttöä samanaikaisesti valgansikloviirin kanssa voidaan harkita vain,

jos hoidon mahdolliset hyödyt ovat sen mahdollisia riskejä suuremmat (ks. kohta 4.4).

4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Ehkäisy miehille ja naisille

Mahdollisen lisääntymistoksisuuden

ja teratogeenisuuden vuoksi naisia, jotka voivat tulla raskaaksi,

tulisi neuvoa käyttämään tehokasta ehkäisyä hoidon aikana ja vähintään 30 vuorokauden ajan hoidon

jälkeen. Miespotilaiden tulisi huolehtia ehkäisystä käyttämällä kondomia valgansikloviirihoidon

aikana ja vähintään 90 päivää hoidon jälkeen, ellei raskausriski ole täysin poissuljettu (ks. kohdat 4.4

ja 5.3).

Raskaus

Valgansikloviirin turvallisuutta raskaana oleville naisille ei ole varmistettu. Sen aktiivinen metaboliitti,

gansikloviiri,

läpäisee ihmisen istukan helposti. Sen farmakologisen vaikutusmekanismin ja

gansikloviirilla

tehdyissä eläinkokeissa havaitun lisääntymistoksisuuden perusteella (ks. kohta 5.3) on

olemassa teoreettinen riski, että gansikloviiri

on teratogeeninen ihmiselle.

Valgansikloviiritabletteja ei saa käyttää raskauden aikana, ellei terapeuttinen hyöty äidille ole

suurempi kuin mahdollinen teratogeeninen riski sikiölle.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö gansikloviiri

ihmisen rintamaitoon, mutta mahdollisuutta,

että gansikloviiri erittyy

rintamaitoon ja aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia imetettävälle vauvalle, ei voida jättää

huomioimatta. Eläinkokeet osoittavat, että gansikloviiri

erittyy imettävien rottien maitoon. Siksi

imetys on lopetettava valgansikloviirihoidon

ajaksi (ks. kohta 4.3).

Hedelmällisyys

Valgansikloviirin vaikutuksesta ihmisen hedelmällisyyteen ei ole tietoja saatavissa.

Hedelmällisyystutkimuksia ei ole toistettu valgansikloviirilla,

koska valgansikloviiri

muuntuu

elimistössä nopeasti ja tehokkaasti gansikloviiriksi. Gansikloviiriin on eläinkokeissa liittynyt

hedelmällisyyden heikentymistä (ks. kohdat 4.3 ja 5.3).

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Tutkimuksia valmisteen vaikutuksesta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty.

Valgansikloviirin ja/tai gansikloviirin

käytön yhteydessä on ilmoitettu esiintyneen kouristuksia,

heitehuimausta ja sekavuutta. Jos näitä oireita esiintyy, ne voivat vaikuttaa potilaan valppauteen ja

siten myös ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

4.8

Haittavaikutukset

a. Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Valgansikloviiri

on gansikloviirin

aihiolääke, joka suun kautta otettuna metaboloituu nopeasti ja

tehokkaasti gansikloviiriksi. On odotettavissa, että gansikloviirin

käyttöön liittyviä tunnettuja

haittavaikutuksia esiintyy myös valgansikloviirin

käytön yhteydessä. Kaikkia valgansikloviirilla

tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa havaittuja haittavaikutuksia on aikaisemmin esiintynyt

gansikloviirin käytön yhteydessä. Sen vuoksi edempänä olevassa haittavaikutustaulukossa mainitaan

laskimoon annettavan tai suun kautta (lääkemuoto ei enää saatavissa) otettavan gansikloviirin

valgansikloviirin

käytössä raportoidut haittavaikutukset.

Gansikloviiri-

tai valgansikloviirihoitoa saaneilla potilailla

yleisimmin esiintyneitä ja vakavimpia

haittavaikutuksia olivat hematologiset haittavaikutukset, kuten neutropenia, anemia ja

trombosytopenia (ks. kohta 4.4).

Taulukossa mainitut haittavaikutusten esiintyvyydet perustuvat HIV-infektiota sairastavien potilaiden

yhdistettyyn potilasjoukkoon (n = 1 704), joka sai ylläpitohoitona gansikloviiria tai valgansikloviiria.

Poikkeuksen muodostavat anafylaktiset reaktiot, agranulosytoosi ja granulosytopeniaa, joiden

esiintyvyydet perustuvat valmisteen markkinoille tulon jälkeiseen kokemukseen. Haittavaikutukset

luetellaan MedDRA-elinjärjestelmäluokkien

mukaisesti. Esiintyvyydet esitetään seuraavan esitystavan

mukaisesti: hyvin yleinen (≥ 1/10), yleinen (≥ 1/100, < 1/10), melko harvinainen (≥ 1/1000, < 1/100),

harvinainen (≥ 1/10 000, < 1/1 000) ja hyvin harvinainen (< 1/10 000).

Gansikloviirin ja valgansikloviirin

kokonaisturvallisuusprofiili

on HIV- ja elinsiirtopotilailla

yhdenmukainen lukuun ottamatta verkkokalvon irtaumaa, jota on raportoitu vain HIV-potilailla, joilla

on sytomegalovirusperäinen verkkokalvotulehdus. Tiettyjen haittavaikutusten esiintyvyydessä on

kuitenkin joitakin eroja. Valgansikloviirin

käyttöön liittyy suurempi ripulin riski verrattuna

laskimonsisäiseen gansikloviiriin.

Kuumetta, Candida-infektioita, masennusta, vaikea-asteista

neutropeniaa (absoluuttinen neutrofiilimäärä < 500/µl) ja ihoreaktioita on raportoitu useammin HIV-

potilailla. Munuaisten ja maksan toimintahäiriöitä

on raportoitu useammin elinsiirron saaneilla.

b. Haittavaikutustaulukko

Haittavaikutus

(MedDRA)

Elinjärjestelmä

Esiintyvyysluokka

Infektiot:

Candida-infektiot, mukaan lukien sammas

Hyvin yleinen

Ylähengitystieinfektiot

Sepsis

Yleinen

Influenssa

Virtsatieinfektio

Selluliitti

Veri ja imukudos:

Neutropenia

Hyvin yleinen

Anemia

Trombosytopenia

Yleinen

Leukopenia

Pansytopenia

Luuytimen vajaatoiminta

Melko harvinainen

Aplastinen anemia

Harvinainen

Agranulosytoosi*

Granulosytopenia*

Immuunijärjestelmä:

Yliherkkyys

Yleinen

Anafylaktinen reaktio*

Harvinainen

Aineenvaihdunta ja ravitsemus:

Heikentynyt ruokahalu

Hyvin yleinen

Painon lasku

Yleinen

Psyykkiset häiriöt:

Masennus

Yleinen

Sekavuustila

Ahdistuneisuus

Agitaatio

Melko harvinainen

Psykoottiset häiriöt

Poikkeava ajattelu

Hallusinaatiot

Hermosto:

Päänsärky

Hyvin yleinen

Unettomuus

Yleinen

Perifeerinen neuropatia

Heitehuimaus

Parestesia

Hypestesia

Kouristukset

Dysgeusia (makuhäiriöt)

Vapina

Melko harvinainen

Silmät:

Näkökyvyn heikkeneminen

Yleinen

Verkkokalvon irtauma**

Lasiaiskellujat

Silmäkipu

Konjunktiviitti

Makulaturvotus

Kuulo ja tasapainoelin:

Korvakipu

Yleinen

Kuuroutuminen

Melko harvinainen

Sydän:

Sydämen rytmihäiriöt

Melko harvinainen

Verisuonisto:

Hypotensio

Yleinen

Hengityselimet, rintakehä ja välikarsina:

Yskä

Hyvin yleinen

Hengenahdistus

Ruoansulatuselimistö:

Ripuli

Hyvin yleinen

Pahoinvointi

Oksentelu

Vatsakipu

Ruoansulatushäiriöt

Yleinen

Ilmavaivat

Ylävatsakipu

Ummetus

Suun haavaumat

Nielemishäiriöt

Vatsan pingottuneisuus

Haimatulehdus

Maksa ja sappi:

Kohonnut veren alkalisen fosfataasin pitoisuus

Yleinen

Maksan toimintahäiriö

Kohonnut aspartaattiaminotransferaasipitoisuus

Kohonnut alaniiniaminotransferaasipitoisuus

Iho ja ihonalainen kudos:

Dermatiitti

Hyvin yleinen

Yöhikoilu

Yleinen

Kutina

Ihottuma

Hiustenlähtö

Kuiva iho

Melko harvinainen

Urtikaria

Luusto, lihakset ja sidekudos:

Selkäkipu

Yleinen

Lihassärky

Nivelsärky

Lihaskrampit

Munuaiset ja virtsatiet:

Munuaisten vajaatoiminta

Yleinen

Vähentynyt munuaisten kreatiniinipuhdistuma

Kohonnut veren kreatiniinipitoisuus

Munuaisten vajaatoiminta

Melko harvinainen

Hematuria

Sukupuolielimet ja rinnat:

Miehen hedelmättömyys

Melko harvinainen

Yleisoireet ja antopaikassa todettavat haitat:

Kuume

Hyvin yleinen

Uupumus

Kipu

Yleinen

Vilunväreet

Huonovointisuus

Voimattomuus

Rintakehän kipu

Melko harvinainen

*Näiden haittavaikutusten esiintyvyydet perustuvat valmisteen markkinoille tulon jälkeiseen

kokemukseen.

** Verkkokalvon irtoamisia on raportoitu vain AIDS-potilailla, jotka ovat saaneet hoitoa

CMVretiniitiin.

Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus

Neutropenia

Neutropenian riski ei ole ennakoitavissa hoitoa edeltävän neutrofiilimäärän perusteella. Neutropenia

ilmaantuu tavallisesti aloitushoidon ensimmäisellä tai toisella viikolla. Solumäärä normalisoituu

tavallisesti 2–5 päivän kuluessa siitä, kun lääkkeen käyttö on lopetettu tai annosta on pienennetty (ks.

kohta 4.4).

Trombosytopenia

Potilailla, joiden trombosyyttimäärä on ennen hoitoa pieni (< 100 000/µl), on tavanomaista suurempi

trombosytopenian kehittymisen riski. Jos potilaalla on immunosuppressiivisesta lääkehoidosta

aiheutuva iatrogeeninen immuunivaje,

trombosytopenian riski on suurempi kuin AIDS-potilailla (ks.

kohta 4.4). Vaikea-asteiseen trombosytopeniaan saattaa liittyä mahdollisesti hengenvaarallista

verenvuotoa.

Hoidon keston tai käyttöaiheen vaikutus haittavaikutuksiin

Vaikea-asteista neutropeniaa (ANC < 0,5 x 10

/l) raportoitiin useammin CMV-retiniittiä sairastavilla

potilailla (14 %), jotka saivat ylläpitohoitona valgansikloviiria tai suun kautta otettavaa tai laskimoon

annettavaa gansikloviiria, kuin elinsiirtopotilailla,

jotka saivat valgansikloviiria tai suun kautta

otettavaa gansikloviiria. Valgansikloviiria tai suun kautta otettavaa gansikloviiria 100 päivää

elinsiirron jälkeen saaneilla potilailla vaikea-asteisen neutropenian ilmaantuvuus oli 5 %

(valgansikloviiri)

ja 3 % (suun kautta otettava gansikloviiri),

kun taas valgansikloviiria 200 päivää

elinsiirron jälkeen saaneilla potilailla vaikea-asteisen neutropenian ilmaantuvuus oli 10 %.

Seerumin kreatiniinipitoisuus suureni enemmän kiinteän elinsiirteen saaneilla potilailla,

jotka olivat

saaneet sekä valgansikloviirihoitoa että oraalista gansikloviiria

100 päivän tai 200 päivän ajan

elinsiirron jälkeen, verrattuna CMV-retiniittiä sairastaviin potilaisiin. Kiinteän elinsiirteen saaneilla

potilailla munuaisten toiminnan heikentyminen on kuitenkin yleistä.

Valgansikloviirin kokonaisturvallisuusprofiili ei muuttunut, kun estohoitoa jatkettiin aikuisilla korkean

riskin munuaissiirtopotilailla, enintään 200 vuorokauteen saakka. Leukopeniaa raportoitiin hieman

yleisemmin haarassa, jossa potilaita hoidettiin 200 vuorokauden ajan, mutta neutropenian, anemian ja

trombosytopenian esiintyvyys oli kummassakin haarassa samankaltainen.

c. Pediatriset potilaat

Valgansikloviiria

on tutkittu 179:llä kiinteän elinsiirron saaneella pediatrisella (iältään 3 viikosta

16 vuoteen) potilaalla, joilla oli CMV-taudin kehittymisen riski, sekä 133 vastasyntyneellä (iältään

2−31 päivää), joilla oli oireinen synnynnäinen CMV-tauti. Gansikloviirihoidon

kesto vaihteli

2 vuorokaudesta 200 vuorokauteen.

Pediatrisilla potilailla

tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa hoidosta aiheutuneita yleisimmin

raportoituja

haittavaikutuksia olivat ripuli, pahoinvointi,

neutropenia, leukopenia ja anemia.

Elinsiirteen saaneiden potilaiden kokonaisturvallisuusprofiili

oli pediatrisilla potilailla samankaltainen

kuin aikuisilla. Neutropeniaa raportoitiin näissä kahdessa tutkimuksessa kiinteän elinsiirron saaneilla

pediatrisilla potilailla hieman yleisemmin kuin aikuisilla,

mutta neutropenian ja infektioon liittyvien

haittavaikutusten välillä ei pediatrisella potilasjoukolla ollut yhteyttä keskenään.

Valgansikloviirialtistuksen pidentämiseen munuaissiirteen saaneilla pediatrisilla potilailla

enintään

200 vuorokauteen ei liittynyt

haittavaikutusten ilmaantuvuuden yleistä lisääntymistä. Vaikea-asteisen

neutropenian (ANC < 500/μl) ilmaantuvuus oli suurempi pediatrisilla munuaispotilailla,

jotka saivat

hoitoa päivään 200 saakka, verrattuna hoitoa päivään 100 saakka saaneisiin pediatrisiin potilaisiin sekä

verrattuna aikuisiin munuaissiirtopotilaisiin, jotka saivat hoitoa päivään 100 tai päivään 200 saakka

(ks. kohta 4.4).

Valgansikloviirihoitoa saaneista oireista synnynnäistä CMV-infektiota sairastavista vastasyntyneistä

tai imeväisistä on vain vähän tietoja saatavissa, mutta turvallisuus näyttää olevan yhdenmukainen

valgansikloviirin/gansikloviirin

tunnetun turvallisuusprofiilin

kanssa.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä

haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin.

Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista

seuraavalle taholle:

sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus

ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA.

4.9

Yliannostus

Yliannostuskokemukset valgansikloviirin

ja laskimonsisäisen gansikloviirin käytöstä

On odotettavissa, että valgansikloviirin

yliannostus voi mahdollisesti johtaa suurentuneeseen

munuaistoksisuuteen (ks. kohdat 4.2 ja 4.4).

Kliinisissä tutkimuksissa ja valmisteen markkinoille tulon jälkeisessä käytössä on raportoitu

laskimoon annetun gansikloviirin

yliannostustapauksia, joista osa on johtanut potilaan kuolemaan.

Muutamissa näistä tapauksista ei ilmoitettu haittavaikutuksia. Suurimmalla osalla potilaista ilmeni

yksi tai useampi seuraavista haittavaikutuksista:

hematologinen toksisuus: luuydinlama, mukaan lukien pansytopenia, luuytimen aplasia,

leukopenia, neutropenia, granulosytopenia

maksatoksisuus: hepatiitti, maksan toimintahäiriö

munuaistoksisuus: hematurian paheneminen potilaalla, jonka munuaistoiminta on heikentynyt;

akuutti munuaisten vajaatoiminta, kohonnut kreatiniiniarvo

maha-suolikanavan toksisuus: vatsakipu, ripuli, oksentelu

neurotoksisuus: yleistynyt vapina, kouristukset.

Yliannostustapauksissa hemodialyysistä ja nesteytyksestä voi olla hyötyä valgansikloviiripitoisuuksien

alentamisessa plasmassa (ks. kohta 5.2).

5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Systeemiset viruslääkkeet; nukleosidit ja nukleotidit lukuun ottamatta

käänteiskopioijan estäjiä, ATC-koodi: J05A B14.

Vaikutusmekanismi:

Valgansikloviiri

on gansikloviirin

L-valyyliesteri (aihiolääke). Suun kautta otettuna valgansikloviiri

metaboloituu nopeasti ja tehokkaasti gansikloviiriksi suoliston ja maksan esteraasien avulla.

Gansikloviiri

on 2'-deoksiguanosiinin

synteettinen analogi, joka estää herpesvirusten replikaatiota

in vitro ja in vivo. Valgansikloviirille herkkiä ihmisviruksia

ovat ihmisen sytomegalovirus (HCMV),

herpes simplex -virus 1 ja 2 (HSV-1 ja HSV-2), ihmisen herpesvirus 6, 7 ja 8 (HHV-6, HHV-7, HHV-

8), Epstein–Barrin virus (EBV), varicella-zostervirus (VZV) ja hepatiitti B -virus (HBV).

CMV:n infektoimissa soluissa viruksen proteiinikinaasi

pUL97 fosforyloi gansikloviirin

ensin

monofosfaatiksi. Solun kinaasit fosforyloivat sen edelleen gansikloviiritrifosfaatiksi,

joka sen jälkeen

metaboloituu hitaasti solun sisällä. Trifosfaattimetaboliaa on havaittu HSV:n ja HCMV:n

infektoimissa soluissa, joissa gansikloviirin

puoliintumisaika on 18 tuntia (HSV) ja 6–24 tuntia

(HCMV), sen jälkeen kun solunulkoinen

gansikloviiri

on poistettu. Koska fosforylaatio riippuu pitkälti

viruskinaasista, gansikloviirin

fosforylaatiota esiintyy pääasiassa viruksen infektoimissa soluissa.

Gansikloviirin virustaattinen vaikutus perustuu viruksen DNA-synteesin estoon kahdella

mekanismilla:

(a) gansikloviiri

estää kilpailevasti viruksen DNA-polymeraasin katalysoimaa

deoksiguanosiinitrifosfaatin liittymistä DNA:han, ja (b) gansikloviiritrifosfaatti liittyy viruksen

DNA:han, jolloin DNA-ketjun pidentyminen loppuu tai on hyvin vähäistä.

Antiviraalinen vaikutus

Gansikloviirin antiviraalinen IC

-arvo CMV:tä vastaan on in vitro 0,08–14 μM (0,02–3,5 μg/ml).

Valgansikloviirin kliininen antiviraalinen teho on osoitettu sellaisten AIDS-potilaiden hoidossa, joilla

oli äskettäin diagnosoitu CMV-retiniitti. Tutkittavista potilaista 46 % (32/69) eritti CMV:tä virtsaan

tutkimuksen alussa, jaa neljä viikkoa kestäneen valgansikloviirihoidon

jälkeen määrä laski 7 %:iin

(4/55).

Kliininen teho ja turvallisuus

Aikuispotilaat

CMV-retiniitin hoito:

Eräässä tutkimuksessa potilaat, joilla oli äskettäin diagnosoitu CMV-retiniitti, satunnaistettiin kahteen

ryhmään, joista toiselle annettiin aloitushoitona 900 mg valgansikloviiria kahdesti vuorokaudessa ja

toiselle 5 mg gansikloviiria painokiloa kohden laskimonsisäisesti kahdesti vuorokaudessa. CMV-

retiniitin valokuvaamalla todettu eteneminen oli neljän viikon kohdalla samankaltainen molemmissa

hoitoryhmissä: laskimonsisäistä gansikloviiria saaneiden ryhmässä tauti oli edennyt 7 potilaalla 70:stä

ja valgansikloviiria

saaneiden ryhmässä 7 potilaalla 71:stä.

Aloitushoidon

annostuksen jälkeen kaikille tämän tutkimuksen potilaille annettiin ylläpitohoitona

900 mg valgansikloviiria kerran vuorokaudessa. Keskimääräinen aika (mediaaniaika)

satunnaistamishetkestä CMV-retiniitin etenemiseen oli valgansikloviiria sekä aloitus- että

ylläpitohoitona

saaneiden ryhmässä 226 (160) vuorokautta ja laskimonsisäistä gansikloviiria

aloitushoitona sekä valgansikloviiria ylläpitohoitona saaneiden ryhmässä vastaavasti

219 (125) vuorokautta.

Elinsiirtopotilaiden CMV-infektion estohoito:

Kaksoissokkoutettuun, kaksoislumetekniikalla ja aktiivisen vertailuryhmän kanssa toteutettuun

kliiniseen tutkimukseen osallistui sydämen-, maksan- ja munuaisensiirtopotilaita, joilla oli suuri

CMV-infektion riski (D+/R–). Tutkimukseen ei osallistunut keuhko- tai suolisiirteen saaneita potilaita.

Tutkittavat saivat joko valgansikloviiria (900 mg kerran vuorokaudessa) tai suun kautta otettavaa

gansikloviiria (1 000 mg kolmesti vuorokaudessa). Hoito aloitettiin 10 vuorokauden kuluessa

elinsiirrosta ja jatkui, kunnes elinsiirrosta oli kulunut 100 vuorokautta. Ensimmäisten kuuden

kuukauden kuluessa elinsiirron jälkeen CMV-infektion (oireellinen CMV-infektion + CMV-löydös

kudoksesta) ilmaantuvuus oli 12,1 % valgansikloviirihaarassa (n = 239) verrattuna 15,2 %:iin suun

kautta otettavaa gansikloviiria

saaneiden haarassa (n = 125). Suurin osa tapauksista ilmeni

estolääkityksen lopettamisen jälkeen (100. vuorokauden jälkeen) ja siten, että valgansikloviirihaarassa

tapaukset ilmenivät keskimäärin myöhemmin kuin suun kautta otettavaa gansikloviiria saaneiden

potilaiden haarassa. Akuutin hylkimisreaktion ilmaantuvuus ensimmäisten kuuden kuukauden aikana

oli valgansikloviiriryhmään satunnaistetuilla potilailla 29,7 %, suun kautta otettavaa gansikloviiria

saaneiden haarassa 36,0 %. Siirteen menettämisen ilmaantuvuus oli 0,8 % molemmissa haaroissa.

Erääseen kaksoissokkoutettuun, lumelääkekontrolloituun

tutkimukseen osallistui

326 munuaisensiirtopotilasta, joilla oli suuri CMV-infektion riski (D+/R–). Tutkimuksessa arvioitiin

valgansikloviirin

tehoa ja turvallisuutta CMV-infektion estohoidossa, kun hoitoa pidennetään

100 vuorokaudesta 200 vuorokauteen elinsiirrosta. Potilaat satunnaistettiin suhteessa 1:1 saamaan

valgansikloviiritabletteja

(900 mg kerran vuorokaudessa) 10 vuorokauden kuluessa elinsiirrosta joko

200 vuorokauden ajan elinsiirrosta tai 100 vuorokauden ajan elinsiirrosta. Jälkimmäisessä tapauksessa

lääkitystä seurasi 100 vuorokauden lumelääkejakso.

Seuraavassa taulukossa esitetään niiden potilaiden osuudet, joille kehittyi CMV-infektio elinsiirtoa

seuranneiden ensimmäisten 12 kuukauden aikana.

Niiden munuaisensiirtopotilaiden prosenttiosuus, joilla kehittyi CMV-infektio

1

, 12 kuukauden

ITT-populaatio

A

Valgansikloviiri

900 mg kerran

vuorokaudessa

100 vuorokautta

(N = 163)

Valgansikloviiri

900 mg kerran

vuorokaudessa

200 vuorokautta

(N = 155)

Hoitoryhmien

välinen ero

Potilaat, joilla on

vahvistettu tai epäilty

CMV-infektio

71 (43,6 %)

[35,8 % ; 51,5 %]

36 (23,2 %)

[16,8 % ; 30,7 %]

20,3 %

[9,9 % ; 30,8 %]

Potilaat, joilla on

vahvistettu CMV-

infektio

60 (36,8 %)

[29,4 % ; 44,7 %]

25 (16,1 %)

[10,7 % ; 22,9 %]

20,7 %

[10,9 % ; 30,4 %]

CMV-infektion määritelmä:

oireellinen CMV-infektio tai CMV-löydös kudoksista.

Vahvistettu CMV on CMV-infektion

kliinisesti varmistettu tapaus. Potilailla epäiltiin olevan CMV-infektio,

jos arviointia ei tehty viikolla 52 eikä CMV:tä ollut vahvistettu ennen tätä ajankohtaa.

24 kuukauden tulokset olivat linjassa 12 kuukauden tulosten kanssa: vahvistettu tai epäilty CMV-infektio

havaittiin 48,5 %:lla potilaista, joita hoidettiin 100 vuorokautta, ja 34,2 %:lla potilaista, joita hoidettiin

200 vuorokautta; hoitoryhmien välinen ero oli 14,3 % [3,2 %; 25,3 %].

Huomattavasti pienemmälle osalle suuren riskin munuaisensiirtopotilaista kehittyi CMV-infektio

saatuaan valgansikloviiria CMV:n estohoitona 200 vuorokautta elinsiirron jälkeen verrattuna

potilaisiin,

jotka saivat valgansikloviiria CMV:n estohoitona 100 vuorokautta elinsiirron jälkeen.

Siirteen eloonjäämisprosentti ja akuutin, biopsialla varmistetun hylkäämisreaktion ilmaantuvuus oli

samankaltainen molemmissa ryhmissä. Siirteen eloonjäämisprosentti 12 kuukautta elinsiirron jälkeen

oli 98,2 % (160/163) 100 vuorokauden annostusohjelmassa ja 98,1 % (152/155) 200 vuorokauden

annostusohjelmassa. Enimmillään 24 kuukautta elinsiirron jälkeen ilmoitettiin

lisäksi neljä uutta

siirteen menettämistapausta, kaikki 100 vuorokauden annostusryhmästä. Akuutin, biopsialla

varmistetun hylkäämisreaktion ilmaantuvuus 12 kuukautta elinsiirron jälkeen oli 17,2 % (28/163)

100 vuorokauden annostusohjelmassa ja 11,0 % (17/155) 200 vuorokauden annostusohjelmassa.

Enimmillään 24 kuukautta elinsiirron jälkeen ilmoitettiin lisäksi yksi uusi tapaus 200 vuorokauden

annostusryhmästä.

Virusresistenssi

Gansikloviirille resistenttejä viruksia voi kehittyä valgansikloviirin

pitkäaikaisen käytön jälkeen, kun

gansikloviirin monofosforylaatiosta vastaavassa viruksen kinaasigeenissä (UL97) ja/tai viruksen

polymeraasigeenissä (UL54) tapahtuu mutaatioita. Gansikloviiriresistenssiin

liittyvistä substituutioista

on kliinisissä isolaateissa raportoitu yleisimmin seitsemän säännönmukaista UL97-substituutiota:

M460V/I, H520Q, C592G, A594V, L595S, C603W. Virukset, joilla on mutaatioita UL97-geenissä,

ovat resistenttejä ainoastaan gansikloviirille, kun taas virukset, joilla on mutaatioita UL54-geenissä,

ovat resistenttejä gansikloviirille,

mutta voivat osoittaa ristiresistenssiä muille viruksen polymeraasiin

vaikuttaville viruslääkkeille.

CMV-retiniitin hoito:

Yhdessä kliinisessä tutkimuksessa tehty genotyyppianalyysi

148 CMV-retiniittipotilaan

polymorfonukleaaristen leukosyyttien (PMNL) isolaattien CMV:stä osoitti, että 2,2 %, 6,5 %, 12,8 %

ja 15,3 % isolaateista sisälsi mutaatioita UL97-geenissä 3, 6, 12 ja 18 kuukautta kestäneen

valgansikloviirihoidon

jälkeen.

Elinsiirtopotilaiden CMV-infektion estohoito:

Tutkimus, jossa käytettiin aktiivista vertailuryhmää

Resistenssiä selvitettiin genotyyppianalyysillä,

jolla tutkittiin PMNL-näytteiden CMV:tä, kun näytteet

oli otettu i) tutkimuksen 100. vuorokautena (kun estohoito tutkimuslääkkeellä oli lopetettu) ja ii)

tapauksissa, joissa epäilty CMV-infektio ilmaantui kuuden kuukauden kuluessa elinsiirrosta. Niiltä

245 potilaalta, jotka satunnaistettiin saamaan valgansikloviiria, testaukseen oli käytettävissä

198 näytettä 100. vuorokautena. Näytteissä ei havaittu gansikloviiriresistenssimutaatioita.

Tutkimuksen vertailevassa haarassa potilaat saivat gansikloviiria suun kautta, ja näiltä potilailta

testattiin 103 näytettä, joista kahdesta (1,9 %:sta) löytyi gansikloviiriresistenssimutaatioita.

Niistä 245 potilaasta, jotka satunnaistettiin saamaan valgansikloviiria,

tutkittiin näytteet 50 potilaalta,

joilla oli epäilty CMV-infektio. Näytteistä ei löydetty resistenssimutaatioita. Gansikloviiria saaneeseen

vertailuhaaraan satunnaistettiin yhteensä 127 potilasta. Näytteitä tutkittiin heistä 29 potilaalta, joilla oli

epäilty CMV-infektio, ja näistä näytteistä löydettiin kaksi resistenssimutaatiota. Resistenssin

ilmaantuvuus oli näin ollen 6,9 %.

Tutkimus, jossa estohoitoa pidennettiin 100 vuorokaudesta 200 vuorokauteen elinsiirron jälkeen

Genotyyppianalyysi

tehtiin 72 potilaalta eristetyn viruksen UL54- ja UL97-geeneille. Potilaat täyttivät

resistenssianalyysin kriteerit, jotka olivat positiivinen viruskuorma (> 600 kopiota/ml) estohoidon

päättyessä ja/tai varmistettu CMV-infektio enimmillään 12 kuukautta (52 viikkoa) elinsiirron jälkeen.

Molemmissa hoitoryhmissä kolmella potilaalla tiedettiin olevan gansikloviiriresistenssimutaatio.

Pediatriset potilaat

CMV-retiniitin hoito

Euroopan lääkevirasto on myöntänyt vapautuksen velvoitteesta toimittaa tutkimustulokset

valgansikloviirin

käytöstä kaikkien immuunipuutteisten pediatristen potilasryhmien CMV-infektion

hoidossa (ks. kohta 4.2 ohjeet käytöstä pediatristen potilaiden hoidossa).

Elinsiirtopotilaiden CMV-taudin estohoito

Farmakokinetiikkaa ja turvallisuutta selvittävässä faasin II tutkimuksessa elinsiirteen saaneille

lapsipotilaille

(iältään 4 kuukaudesta 16 vuoteen, n = 63) annettiin valgansikloviiria kerran

vuorokaudessa enintään 100 vuorokauden ajan tietyn pediatrisia potilaita koskevan annostusalgoritmin

mukaan (ks. kohta 4.2). Aikaansaadut altistukset olivat samankaltaisia kuin aikuisilla (ks. kohta 5.2).

Hoidon jälkeinen seuranta-aika oli 12 viikkoa. Potilaiden serologinen status (CMV D/R)

lähtötilanteessa oli D+/R– 40 %, D+/R+ 38 %, D–/R+ 19 % ja D–/R– 3 %. Seitsemällä potilaalla

ilmoitettiin

olevan CMV-virus. Havaitut haittavaikutukset olivat luonteeltaan samankaltaisia kuin

aikuisilla (ks. kohta 4.8).

Siedettävyyttä selvittäneessä faasin IV tutkimuksessa pediatrisilla munuaissiirtopotilailla (iältään

1-16 vuotta, n = 57), jotka saivat valgansikloviiria

kerran päivässä enintään 200 päivän ajan

annostuskaavan (ks. kohta 4.2) mukaan laskettuina annoksina, CMV-taudin ilmaantuvuus oli vähäistä.

Seuranta-aika hoidon jälkeen oli 24 viikkoa. CMV-infektion D/R-serologiastatus oli lähtötilanteessa

45 %:lla potilaista D+/R+, 39 %:lla potilaista D+/R-, 7 %:lla potilaista D-/R+, 7 %:lla potilaista D-/R-

ja 2 %:lla potilaista ND/R+. CMV-viremiaa raportoitiin 3 potilaalla ja CMV-oireyhtymätapausta

epäiltiin yhdellä potilaalla, mutta sitä ei varmistettu keskuslaboratoriossa CMV PCR -analyysilla.

Havaitut haittavaikutukset olivat luonteeltaan samankaltaisia kuin aikuisilla (ks. kohta 4.8).

Nämä tiedot tukevat päätelmää, että tiedot tehosta aikuisilla voidaan soveltaa lapsiin ja käyttää

pediatristen potilaiden annossuositusten antamiseen.

Farmakokinetiikkaa ja turvallisuutta selvittäneessä faasin I tutkimuksessa sydämensiirtopotilailla

(iältään 3 viikosta 125 päivään, n = 14), jotka saivat yhden kerta-annoksen valgansikloviiria kerran

päivässä kahtena peräkkäisenä päivänä pediatrisia potilaita koskevan annostuskaavan mukaisella

annostuksella (ks. kohta 4.2), altistus oli samankaltainen kuin aikuisilla (ks. kohta 5.2). Seuranta-aika

hoidon jälkeen oli 7 vuorokautta. Turvallisuusprofiili

muissa pediatrisilla potilailla ja aikuisilla

tehdyissä tutkimuksissa oli yhdenmukainen, mutta potilasmäärä ja valgansikloviirialtistus olivat tässä

tutkimuksessa pienet.

Synnynnäinen CMV

Gansikloviirin ja/tai valgansikloviirin

tehoa ja turvallisuutta tutkittiin

kahdessa tutkimuksessa

synnynnäistä oireista CMV-infektiota sairastavilla vastasyntyneillä ja imeväisillä.

Ensimmäisessä tutkimuksessa tutkittiin valgansikloviirin kerta-annoksen (annosvaihtelu 14, 16,

20 mg/kg/annos) farmakokinetiikkaa ja turvallisuutta 24 vastasyntyneellä (iältään 8–34 päivää), joilla

oli oireellinen synnynnäinen CMV-infektio (ks. kohta 5.2). Vastasyntyneet saivat antiviraalista hoitoa

6 viikon ajan siten, että 19:ää potilasta 24:stä hoidettiin ensin 4 viikkoa oraalisella valgansikloviirilla,

minkä jälkeen he saivat gansikloviiria laskimonsisäisesti 2 viikon ajan. Loput 5 potilasta saivat

laskimonsisäistä gansikloviiria suurimman osan tutkimusjaksosta. Toisessa tutkimuksessa tehoa ja

turvallisuutta verrattiin kuuden viikon ja kuuden kuukauden valgansikloviirihoidon

aikana 109 iältään

2–30 päivän ikäisellä imeväisellä, joilla oli oireinen synnynnäinen CMV-tauti. Kaikki imeväiset saivat

valgansikloviiria suun kautta annoksina 16 mg/kg kahdesti vuorokaudessa 6 viikon ajan. Imeväiset

satunnaistettiin 6 viikon hoidon jälkeen suhteessa 1:1 jatkamaan valgansikloviirihoitoa samalla

annoksella tai saamaan kaltaistettua lumehoitoa, kunnes hoitoa oli kestänyt 6 kuukautta.

Tätä käyttöaihetta ei tällä hetkellä suositella valgansikloviirille. Tutkimusasettelu ja saadut tulokset

ovat liian rajalliset, jotta voitaisiin

tehdä johtopäätöksiä valgansikloviirin tehosta ja turvallisuudesta.

5.2

Farmakokinetiikka

Valgansikloviirin farmakokinetiikkaa on tutkittu HIV- ja CMV-seropositiivisilla potilailla,

AIDS-

potilailla, joilla on CMV-retiniitti, sekä elinsiirtopotilailla.

Annoksen verrannollisuutta gansikloviirin AUC-arvoon tutkittiin antamalla ruokailun yhteydessä

valgansikloviiriannoksia,

jotka vaihtelivat 450 mg:sta 2 625 mg:aan.

Imeytyminen

Valgansikloviiri

on gansikloviirin

aihiolääke. Se imeytyy hyvin maha-suolikanavasta ja metaboloituu

nopeasti ja tehokkaasti gansikloviiriksi suolen seinämässä ja maksassa. Valgansikloviirin systeeminen

altistus on lyhytaikaista ja pientä. Suun kautta otetusta valgansikloviirista saadun gansikloviirin

hyötyosuus on noin 60 % koko tutkitussa potilaspopulaatiossa, ja saavutettu gansikloviirialtistus on

samankaltainen kuin gansikloviirin

laskimonsisäisen annon jälkeen (ks. alla olevat tiedot). Vastaavasti

gansikloviirin hyötyosuus on 6–8 % oraalisen 1 000 mg:n (kapseleina otetun) gansikloviiriannoksen

jälkeen.

HIV- ja CMV-positiivisille potilaille annettu valgansikloviiri:

HIV- ja CMV-positiivisten potilaiden systeeminen altistus, kun gansikloviiria ja valgansikloviiria

annettu kaksi kertaa vuorokaudessa yhden viikon ajan:

Muuttuja

Gansikloviiri

(5 mg/kg,

i.v.) n = 18

Valgansikloviiri

(900 mg, p.o.)

n = 25

Gansikloviiri

Valgansikloviiri

AUC (0–12 h)

(μg

.

h/ml)

28,6 ± 9,0

32,8 ± 10,1

0,37 ± 0,22

(μg/ml)

10,4 ± 4,9

6,7 ± 2,1

0,18 ± 0,06

Gansikloviirin tehon, joka mitataan kykynä pidentää CMV-retiniitin etenemiseen kuluvaa aikaa, on

osoitettu korreloivan systeemisen altistuksen (AUC) kanssa.

Elinsiirtopotilaille annettu valgansikloviiri:

Elinsiirtopotilaiden

vakaan tilan systeeminen altistus suun kautta otettavan gansikloviirin

valgansikloviirin

päivittäisen annon jälkeen:

Muuttuja

Gansikloviiri

(1 000 mg

3 kertaa vrk:ssa) n = 82

Valgansikloviiri

(900 mg kerran vrk:ssa)

n = 161

Gansikloviiri

AUC (0–24 h) (μg

.

h/ml)

28,0 ± 10,9

46,3 ± 15,2

(μg/ml)

1,4 ± 0,5

5,3 ± 1,5

Gansikloviirin systeeminen altistus oli samankaltainen sydämen-, munuaisen- ja maksansiirtopotilailla

munuaistoiminnan

mukaisen annostusalgoritmin mukaisen, suun kautta otetun

valgansikloviiriannoksen jälkeen.

Ruoan vaikutus:

Kun valgansikloviirin

suositusannos 900 mg annettiin aterian yhteydessä, sekä gansikloviirin

keskimääräinen AUC-arvo (noin 30 %) että gansikloviirin

keskimääräinen C

-arvo (noin 14 %)

nousivat verrattuna paastotilanteeseen. Lisäksi gansikloviirialtistuksen yksilöllinen vaihtelu pienenee,

kun valgansikloviiri otetaan aterian yhteydessä. Kliinisissä tutkimuksissa valgansikloviiri

annettiin

vain ruoan kanssa. Siksi valgansikloviiri on suositeltavaa ottaa aterian yhteydessä (ks. kohta 4.2).

Jakautuminen:

Koska valgansikloviiri

muuttuu nopeasti gansikloviiriksi,

valgansikloviirin

sitoutumista proteiineihin

ei ole määritetty. Gansikloviirin

vakaan tilan jakautumistilavuus

) oli laskimonsisäisen annon

jälkeen 0,680 ± 0,161 l/kg (n = 114). Laskimoon annetun gansikloviirin

jakautumistilavuus korreloi

painon kanssa, ja vakaan tilan jakautumistilavuus

on 0,54 ± 0,87 l/kg. Gansikloviiri

kulkeutuu aivo-

selkäydinnesteeseen. Gansikloviiripitoisuuksilla 0,5–51 µg/ml plasman proteiineihin

sitoutui 1–2 %.

Biotransformaatio

Valgansikloviiri

metaboloituu nopeasti ja tehokkaasti gansikloviiriksi;

muita metaboliitteja ei ole

löydetty. Itse gansikloviiri

ei metaboloidu merkittävässä määrin.

Eliminaatio

Oraalisen annoksen jälkeen valgansikloviiri

hydrolysoituu nopeasti gansikloviiriksi. Gansikloviiri

eliminoituu systeemisestä verenkierrosta glomerulusfiltraation

ja aktiivisen tubulaarisen erittymisen

kautta. Potilailla,

joiden munuaisten toiminta oli normaali, yli 90 % laskimoon annetusta

gansikloviiriannoksesta oli havaittavissa 24 tunnin kuluessa muuttumattomana aineena virtsassa.

Potilailla, joiden munuaisten toiminta oli normaali, valgansikloviirin annon jälkeinen gansikloviirin

pitoisuus pienenee plasmassa saavutetun huippupitoisuuden

jälkeen siten, että puoliintumisaika on

0,4–2,0 tuntia.

Farmakokinetiikka erityisissä kliinisissä tilanteissa

Pediatriset potilaat

Farmakokinetiikkaa ja turvallisuutta selvittävässä faasin II tutkimuksessa, johon osallistui elinsiirteen

saaneita lapsipotilaita (iältään 4 kuukaudesta 16 vuoteen, n = 63), annettiin valgansikloviiria kerran

vuorokaudessa 100 vuorokauden ajan. Farmakokineettiset muuttujat olivat samankaltaiset

elinsiirteestä ja iästä riippumatta ja verrattavissa aikuisten muuttujiin. Populaatiofarmakokineettinen

mallinnus viittasi siihen, että hyötyosuus olisi noin 60 %. Sekä kehon pinta-ala että munuaisten

toiminta vaikuttivat myönteisesti puhdistumaan. Farmakokinetiikkaa ja turvallisuutta selvittäneessä

faasin I tutkimuksessa sydänsiirron saaneille pediatrisille potilaille (iältään 3 viikkoa – 125 päivää,

n = 14) annettiin valgansikloviiria kerran vuorokaudessa kahden tutkimuspäivän ajan.

Populaatiofarmakokinetiikan

perusteella arvioitu keskimääräinen biologinen

hyötyosuus oli 64 %.

Näiden kahden tutkimuksen tulosten ja aikuispotilasjoukon farmakokineettisten tulosten vertailu

osoittaa, että AUC

0-24h

-arvojen vaihteluväli oli kaikissa ikäryhmissä, myös aikuisilla,

hyvin

samankaltainen. Keskimääräiset AUC

0-24h

- ja C

-arvot olivat samankaltaiset myös kaikissa

< 12-vuotiaissa pediatrisissa ikäryhmissä, vaikka AUC

0-24h

- ja C

-arvojen keskiarvot yleensä

pienenivätkin kaikissa pediatrisissa ikäryhmissä, mikä vaikutti olevan yhteydessä iän lisääntymiseen.

Tällainen muutos oli puhdistuman ja puoliintumisajan (t

) keskimääräisillä arvoilla selkeämpi. Tämä

oli kuitenkin oletettavissa, koska paino, pituus ja potilaan kasvuun liittyvä munuaisten toiminta

vaikuttavat puhdistumaan, minkä populaatiofarmakokineettinen

mallinnus osoitti.

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto näissä kahdessa tutkimuksessa mallin perusteella

arvioiduista gansikloviirin

0-24h

-arvoista sekä AUC

0-24h

-, C

-, CL- ja t

-arvojen keskiarvoista ja

keskihajonnasta tutkituissa pediatristen potilaiden ikäryhmissä verrattuina aikuisten arvoihin:

PK-muuttuja

Aikuiset*

Pediatriset potilaat

≥ 18vuotta

(n = 160)

< 4 kuukautta

(n = 14)

4 kuukautta

– ≤ 2 vuotta

(n = 17)

> 2 –

< 12 vuotta

(n = 21)

≥ 12 vuotta –

16 vuotta

(n = 25)

AUC

0-24h

(μg

.

h/ml)

46,3 ± 15,2

68,1 ± 19,8

64,3 ± 29,2

59,2 ± 15,1

50,3 ± 15,0

AUC

0-24h

-arvon

vaihteluväli

15,4–116,1

34–124

34–152

36–108

22–93

C

max

(μg/ml)

5,3 ± 1,5

10,5 ± 3,36

10,3 ± 3,3

9,4 ± 2,7

8,0 ± 2,4

Puhdistuma (l/h)

12,7 ± 4,5

1,25 ± 0,473

2,5 ± 2,4

4,5 ± 2,9

6,4 ± 2,9

t

1/2

(h)

6,5 ± 1,4

1,97 ± 0,185

3,1 ± 1,4

4,1 ± 1,3

5,5 ± 1,1

* Tiedot otettu tutkimusraportista PV 16000

Edellä kuvattu kerran vuorokaudessa annetun valgansikloviiriannoksen suuruus perustui kummassakin

tutkimuksessa kehon pinta-alaan (BSA) ja modifioidulla Schwartzin kaavalla saatuun kreatiniinin

puhdistumaan (Pt-Krea-Cl) ja se laskettiin kohdassa 4.2 esitetyn annoslaskukaavan mukaan.

Gansikloviirin farmakokinetiikkaa arvioitiin

valgansikloviirin

antamisen jälkeen kahdessa

tutkimuksessa myös oireista synnynnäistä CMV-tautia sairastavilla vastasyntyneillä ja imeväisillä.

Ensimmäisessä tutkimuksessa 24 vastasyntynyttä (iältään 8–34 päivää) sai laskimonsisäistä

gansikloviiria annostuksella 6 mg/kg kahdesti vuorokaudessa. Tämän jälkeen potilaita hoidettiin suun

kautta annettavalla valgansikloviirilla

(jauheella oraaliliuosta varten), jonka annostus oli 14 mg/kg–

20 mg/kg kahdesti vuorokaudessa, ja hoidon kokonaiskesto oli 6 viikkoa. Valgansikloviirin

(jauheen

oraaliliuosta varten) annos 16 mg/kg kahdesti vuorokaudessa johti vastasyntyneillä samanlaiseen

gansikloviirialtistukseen,

joka saatiin aikaan laskimonsisäisellä gansikloviiriannoksella 6 mg/kg

kahdesti vuorokaudessa. Sillä saavutettiin myös samankaltainen gansikloviirialtistus

kuin aikuisten

laskimonsisäisellä annoksella 5 mg/kg.

Toisessa tutkimuksessa 109 vastasyntynyttä (iältään 2–30 päivää) sai 16 mg/kg valgansikloviiria

jauheena oraaliliuosta varten kaksi kertaa päivässä 6 viikon ajan, minkä jälkeen näistä 109

tutkimukseen mukaan otetusta potilaasta 96 satunnaistettiin jatkamaan valgansikloviirihoitoa tai

saamaan lumelääkettä 6 kuukauden ajan. Keskimääräinen AUC

0-12h

-arvo oli kuitenkin pienempi

verrattuna ensimmäisen tutkimuksen AUC

0-12h

-arvoihin. Seuraavassa taulukossa esitetään AUC-, C

ja t

-arvojen keskiarvot ja keskihajonnat verrattuina aikuisten tietoihin:

PK-muuttuja

Aikuiset

Pediatriset potilaat (vastasyntyneet ja imeväiset)

5 mg/kg

GAN

kerta-annos

(n = 8)

6 mg/kg GAN

kahdesti

vuorokaudessa

(n = 19)

16 mg/kg VAL

kahdesti

vuorokaudessa

(n = 19)

16 mg/kg VAL

kahdesti

vuorokaudessa

(n = 100)

0-∞

(μg

.

h/ml)

25,4 ± 4,32

12 h

(μg

.

h/ml)

38,2 ± 42,7

30,1 ± 15,1

20,85 ± 5,40

(μg/ml)

9,03 ± 1,26

12,9 ± 21,5

5,44 ± 4,04

3,32 ± 0,47

2,52 ± 0,55

2,98 ± 1,26

2,98 ± 1,12

GAN = gansikloviiri laskimoon

VAL = valgansikloviiri

suun kautta

Nämä tiedot ovat liian rajalliset, jotta voitaisiin tehdä johtopäätöksiä tehosta tai antaa

annostussuosituksia lapsipotilaille, joilla on synnynnäinen CMV-infektio.

Iäkkäät potilaat

Valgansikloviirin tai gansikloviirin

farmakokinetiikkaa ei ole tutkittu yli 65-vuotiailla aikuisilla (ks.

kohta 4.2).

Munuaisten vajaatoimintaa sairastavat potilaat

Suun kautta otetun 900 mg:n valgansikloviirikerta-annoksen jälkeistä gansikloviirin

farmakokinetiikkaa tutkittiin 24 munuaisten vajaatoimintaa sairastavalla henkilöllä,

jotka olivat

muuten terveitä.

Gansikloviirin farmakokineettiset parametrit suun kautta otetun valgansikloviirin

(tabletti, 900 mg:n

kerta-annos) jälkeen potilailla,

joilla on eriasteista munuaisten vajaatoimintaa:

Arvioitu

kreatiniinipuhdistuma

(ml/min)

N

Näennäinen

puhdistuma

(ml/min),

keskiarvo

± keskihajonta

AUC

last

(μg∙h/ml),

keskiarvo

± keskihajonta

Puoliintumisaika

(tuntia), keskiarvo

± keskihajonta

51–70

249 ± 99

49,5 ± 22,4

4,85 ± 1,4

21–50

136 ± 64

91,9 ± 43,9

10,2 ± 4,4

11–20

45 ± 11

223 ± 46

21,8 ± 5,2

≤ 10

12,8 ± 8

366 ± 66

67,5 ± 34

Munuaisten toiminnan heikkeneminen vähensi valgansikloviirista peräisin olevan gansikloviirin

puhdistumaa ja pidensi vastaavasti terminaalista puoliintumisaikaa. Siksi annosmuutoksia tarvitaan

munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla potilailla (ks. kohdat 4.2 ja 4.4).

Hemodialyysihoitoa saavat potilaat

Hemodialyysipotilaille ei voida antaa Valganciclovir Orion 450 mg sisältävien kalvopäällysteisten

tablettien annossuosituksia. Tämä johtuu siitä, että näiden potilaiden tarvitsema yksittäinen annos on

pienempi kuin tabletin vahvuus 450 mg. Siksi Valganciclovir Orion kalvopäällysteisiä tabletteja ei saa

käyttää näiden potilaiden hoitoon (ks. kohdat 4.2 ja 4.4).

Maksansiirtopotilaat joiden tila on vakaa

Valgansikloviirista peräisin olevan gansikloviirin farmakokinetiikkaa tutkittiin stabiileilla

maksansiirtopotilailla eräässä avoimessa neliosaisessa ristikkäistutkimuksessa (N = 28). 900 mg:n

valgansikloviirikerta-annoksen jälkeen valgansikloviirista peräisin olevan gansikloviirin

biologinen

hyötyosuus ruokailun jälkeen oli noin 60 %. Gansikloviirin

0-24h

-arvo oli verrannollinen sen arvon

kanssa, joka todettiin 5 mg/kg gansikloviiria

laskimoon saaneilla maksansiirtopotilailla.

Maksan vajaatoimintaa sairastavat potilaat

Valgansikloviiri-tablettien

turvallisuutta ja tehoa ei ole tutkittu maksan vajaatoimintaa sairastavilla

potilailla. Maksan vajaatoiminta ei vaikuttane merkittävästi gansikloviirin

farmakokinetiikkaan, koska

se erittyy munuaisten kautta ja siksi erityisiä annossuosituksia ei anneta.

Kystistä fibroosia sairastavat potilaat

Farmakokinetiikkaa koskevassa faasin I tutkimuksessa kystistä fibroosia sairastavilla ja

sairastamattomilla keuhkonsiirron saaneilla potilailla

31 potilasta (16 kystistä fibroosia sairastavaa/15

kystistä fibroosia sairastamatonta) sai siirtoleikkauksen jälkeen estohoitona valgansikloviiriä

900 mg/vrk. Tutkimus osoitti, että kystisellä fibroosilla ei ollut keuhkonsiirtopotilailla

tilastollisesti

merkitsevää vaikutusta gansikloviirin

keskimääräiseen systeemiseen kokonaisaltistukseen.

Keuhkonsiirtopotilaiden gansikloviirialtistus

oli verrattavissa altistukseen, jonka osoitettiin olevan

tehokas CMV-taudin estossa muun elinsiirteen saaneilla potilailla.

5.3

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Valgansikloviiri

on gansikloviirin

aihiolääke, joten gansikloviirin havaitut vaikutukset koskevat myös

valgansikloviiria.

Gansikloviiri

oli mutageeninen hiiren lymfoomasoluissa ja klastogeeninen nisäkässoluissa. Tällaiset

tulokset ovat yhdenmukaisia gansikloviiria koskevien positiivisten

hiiren karsinogeenisuustutkimusten

kanssa. Gansikloviiri

on mahdollisesti karsinogeeninen.

Gansikloviiri

heikentää eläinten hedelmällisyyttä ja on eläimillä teratogeeninen. Eläinkokeissa

indusoitiin aspermatogeneesi hoitoannoksia pienemmillä systeemisillä gansikloviirialtistuksilla,

joten

tämän perusteella katsotaan todennäköiseksi, että gansikloviiri estää ihmisen spermatogeneesin.

Eläimistä saadut tiedot osoittavat, että gansikloviiri erittyy imettävien rottien maitoon.

6.

FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1

Apuaineet

Tabletin ydin

Mikrokiteinen selluloosa (tyyppi 101 ja tyyppi 102)

Krospovidoni (tyyppi B)

Povidoni (K-30)

Magnesiumstearaatti

Kalvopäällyste

Hypromelloosi (3 cP, 6 cP)

Titaanidioksidi

(E171)

Makrogoli 400

Polysorbaatti 80

Punainen rautaoksidi (E172)

6.2

Yhteensopimattomuudet

Ei oleellinen.

6.3

Kestoaika

3 vuotta.

6.4

Säilytys

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

6.5

Pakkaustyyppi ja pakkauskoko (pakkauskoot)

Kalvopäällysteiset Valganciclovir Orion -tabletit ovat saatavissa läpipainopakkauksessa (polyamidi-

alumiini-PVC/alumiini)

ja HDPE-pullossa, jossa on polypropeenikorkki

ja täytevanua.

Pakkauskoot:

Läpipainopakkaukset: 10, 30, 60 ja 100 kalvopäällysteistä tablettia.

HDPE-pakkaukset: 60 ja 1 000 kalvopäällysteistä tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

6.6

Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

7.

MYYNTILUVAN HALTIJA

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2, Valetta Water Front

Floriana FRN 1913

Malta

8.

MYYNTILUVAN NUMERO

31874

9.

MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

10.

TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

13.4.2018

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot