FLUDARABINE ACCORD 25 mg/ml injektio/infuusiokonsentraatti, liuosta varten

Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)

19-11-2019

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)

14-11-2018

Aktiivinen ainesosa:
Fludarabini phosphas
Saatavilla:
Accord Healthcare B.V. Accord Healthcare B.V.
ATC-koodi:
L01BB05
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
Fludarabini phosphas
Annos:
25 mg/ml
Lääkemuoto:
injektio/infuusiokonsentraatti, liuosta varten
Prescription tyyppi:
Resepti
Terapeuttinen alue:
fludarabiini
Valtuutuksen tilan:
Myyntilupa myönnetty
Myyntiluvan numero:
31752
Valtuutus päivämäärä:
2014-12-02

Lue koko asiakirja

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Fludarabine Accord 25 mg/ml injektio-/infuusiokonsentraatti, liuosta varten

fludarabiinifosfaatti

Lääkkeesi nimi on Fludarabine Accord 25 mg/ml injektio-/infuusiokonsentraatti, liuosta varten, mutta

tässä pakkausselosteessa sitä kutsutaan nimellä Fludarabine Accord

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin saat tätä lääkettä, sillä se sisältää sinulle

tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan

puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä

pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

Mitä Fludarabine Accord on ja mihin sitä käytetään

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin saat Fludarabine Accord -valmistetta

Miten Fludarabine Accord -valmistetta käytetään

Mahdolliset haittavaikutukset

Fludarabine Accord -valmisteen säilyttäminen

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1.

Mitä Fludarabine Accord on ja mihin sitä käytetään

Fludarabine Accord sisältää vaikuttavana aineena fludarabiinifosfaattia, joka estää uusien syöpäsolujen

kasvun. Kaikki elimistön solut tuottavat uusia itsensä kaltaisia soluja jakautumalla. Fludarabine Accord

siirtyy syöpäsolujen sisään ja estää niiden jakautumisen.

Valkosolusyövissä (kuten kroonisessa lymfaattisessa leukemiassa) elimistö tuottaa paljon

epänormaaleja valkosoluja (lymfosyyttejä) ja eri puolille kehoa alkaa kasvaa imusolmukkeita.

Epänormaalit valkosolut eivät pysty puolustamaan elimistöä normaalilla tavalla, ja ne voivat syrjäyttää

terveitä verisoluja. Tästä voi seurata infektioita, punasolumäärän pienenemistä (anemia), mustelmia,

vaikea verenvuoto tai jopa jonkin elimen toimintahäiriö.

Fludarabine Accord -valmistetta käytetään kroonisen lymfaattisen leukemian (KLL) hoitoon potilaille,

joiden luuydin tuottaa riittävästi terveitä verisoluja.

Tätä valmistetta käytetään kroonisen lymfaattisen leukemian ensimmäisenä hoitona vain silloin, kun

sairaus on edennyt ja potilaalla on sairauteen liittyviä oireita tai näyttöä sairauden etenemisestä.

Fludarabiinifosfaatti, jota Fludarabine Accord sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä

pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai

muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

2.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin saat Fludarabine Accord -valmistetta

Fludarabine Accord –valmiste ei sovi sinulle

jos olet allerginen fludarabiinifosfaatille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu

kohdassa 6)

jos imetät

jos sinulla on vaikeita munuaisongelmia

jos punasolumääräsi on pieni tietyn anemiatyypin (kompensoimaton hemolyyttinen anemia)

vuoksi. Lääkäri on kertonut sinulle, jos sinulla on tämä sairaus.

Kerro lääkärille, jos jokin edellä mainituista kohdista saattaa koskea sinua.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin saat Fludarabine Accord -valmistetta

jos luuytimesi ei toimi kunnolla tai jos immuunijärjestelmäsi toiminta on heikentynyt tai

lamaantunut tai jos sinulla on aiemmin ollut vakavia infektioita

Lääkäri voi päättää olla antamatta tätä lääkettä sinulle tai ryhtyä varotoimiin.

jos olet erittäin huonovointinen; huomaat epätavanomaista mustelmien muodostusta;

sinulla on epätavallisen runsasta verenvuotoa loukkaantumisen jälkeen tai sairastut

usein infektioihin

jos virtsasi muuttuu hoidon aikana punaiseksi tai rusehtavaksi tai sinulle ilmaantuu

ihottumaa tai ihorakkuloita

Nämä oireet voivat olla merkkejä verisolumäärän pienenemisestä, joka voi johtua joko sairaudesta

itsestään tai hoidosta. Oireet voivat kestää jopa vuoden ajan riippumatta siitä, oletko aiemmin saanut

hoitoa tällä lääkkeellä. Fludarabine Accord -hoidon aikana immuunijärjestelmäsi saattaa hyökätä

elimistön eri osia tai punasoluja vastaan (ns. autoimmuunihäiriöt). Tällaiset häiriöt voivat olla

hengenvaarallisia. Jos niitä ilmaantuu, lääkäri lopettaa hoidon ja saat ehkä jotain muuta hoitoa, kuten

sädetetyn veren siirron (ks. jäljempänä) ja kortikosteroideja.

Sinulle tehdään hoidon aikana säännöllisesti verikokeita ja tilaasi seurataan tarkoin.

jos huomaat epätavallisia hermostoon liittyviä oireita, kuten näköhäiriöitä, päänsärkyä,

sekavuutta, kouristuskohtauksia

Pitkäaikaisen Fludarabine Accord -hoidon vaikutuksia keskushermostoon ei tunneta. Suositusannoksia

saaneet potilaat sietivät hoitoa kuitenkin jopa 26 hoitojakson ajan.

Kun Fludarabine Accord -valmistetta on annettu suositeltu annos, muiden lääkkeiden jälkeen tai samaan

aikaan muiden lääkkeiden kanssa, seuraavia haittavaikutuksia on havaittu: neurologisia häiriöitä, joiden

oireina ovat olleet päänsärky, pahoinvointi ja oksentelu, kouristuskohtaukset, näköhäiriöt, kuten näön

menetys, mielentilan muutokset (poikkeava ajattelu, sekavuus, muuttunut tajunta), ja satunnaisesti

neuromuskulaarisia häiriöitä, joiden oireina ovat olleet raajojen lihasheikkous (kuten pysyvä osittainen tai

täydellinen halvaus) (leukoenkefalopatian, akuutin toksisen leukoenkefalopatian tai korjautuvan

posteriorisen leukoenkefalopatiaoireyhtymän (RPLS) oireita).

Ilmoitusten mukaan neljä kertaa suositusannosta suuremmat annokset ovat aiheuttaneet sokeutumista,

koomaa ja kuolemantapauksia. Osa näistä ilmeni vasta noin 60 päivän kuluttua tai myöhemmin hoidon

lopettamisesta. Joillakin potilailla, jotka ovat saaneet Fludarabine Accord -valmistetta suositeltua

suurempia annoksia, on myös havaittu leukoenkefalopatiaa (LE), akuuttia toksista leukoenkefalopatiaa

(ATL) tai korjautuvaa posteriorista leukoenkefalopatiaoireyhtymää (RPLS). LE-, ATL- tai RPLS-

tautien oireet voivat olla samat kuin mitä on kuvattu edellä.

LE, ATL ja RPLS voivat olla pysyviä, hengenvaarallisia tai kuolemaan johtavia.

Kun LE-, ATL- tai RPLS-tautia epäillään, Fludarabine Accord -hoito lopetetaan lisätutkimusten ajaksi.

Jos LE-, ATL- tai RPLS-taudin diagnoosi vahvistetaan, lääkäri lopettaa Fludarabine Accord -hoidon

pysyvästi.

jos havaitset kylkikipua, verta virtsassa tai virtsamäärän vähenemistä

Jos sairautesi on hyvin vaikea, elimistösi ei ehkä pysty poistamaan kaikkea kuona-ainetta,

jota tämän lääkkeen tuhoamista soluista syntyy. Tämä tuumorilyysioireyhtymäksi kutsuttu tila voi

aiheuttaa munuaisten vajaatoiminnan ja sydänvaivoja jo ensimmäisestä hoitoviikosta lähtien.

Lääkärisi tietää tämän ja saattaa antaa sinulle muita lääkkeitä oireyhtymän ehkäisemiseksi.

jos sinulta on kerättävä kantasoluja ja saat parhaillaan (tai olet saanut) Fludarabine

Accord -hoitoa

jos tarvitset verensiirron ja saat

parhaillaan (tai olet saanut) Fludarabine Accord -hoitoa

Jos tarvitset verensiirron, lääkäri varmistaa, että saat ainoastaan sädettämällä käsiteltyä verta.

Sädettämättömän veren antaminen on aiheuttanut vaikeita komplikaatioita ja jopa kuolemaan.

jos huomaat ihomuutoksia tätä lääkettä saadessasi tai hoidon jälkeen

jos sinulla on tai on ollut ihosyöpä, se voi pahentua tai uusiutua Fludarabine Accord -hoidon

aikana tai sen jälkeen. Sinulle voi kehittyä ihosyöpä Fludarabine Accord -hoidon aikana tai sen

jälkeen.

Muita Fludarabine Accord -hoidon aikana huomioitavia asioita:

Hedelmällisessä iässä olevien naisten ja miesten on käytettävä tehokasta ehkäisyä

hoidon aikana ja vähintään kuuden kuukauden ajan hoidon päättymisestä. Fludarabine Accord

-valmiste saattaa vahingoittaa sikiötä. Lääkäri punnitsee tarkoin sinulle hoidosta koituvaa hyötyä

vasten sikiölle mahdollisesti aiheutuvaa riskiä. Jos olet raskaana, saat Fludarabine Accord -hoitoa

vain, jos se on selkeästi tarpeen.

Sinun ei tule aloittaa tai jatkaa imettämistä Fludarabine Accord -hoidon aikana.

Keskustele ensin lääkärin kanssa, jos tarvitset jonkin rokotuksen, sillä Fludarabine

Accord -hoidon aikana ja sen jälkeen tulee välttää eläviä taudinaiheuttajia sisältäviä rokotteita.

Jos sinulla on munuaisvaivoja tai jos olet yli 65-vuotias, munuaistoimintaasi seurataan

säännöllisillä veri- ja/tai laboratoriokokeilla. Jos munuaisvaivasi ovat vaikeita, sinulle ei anneta

tätä lääkettä lainkaan (ks. myös kohdat 2 ja 3).

Lapset ja nuoret

Fludarabine Accord -valmisteen turvallisuutta ja tehokkuutta alle 18 vuoden ikäisille lapsille ei ole

varmistettu. Siksi sen käyttöä lapsille ei suositella.

Iäkkäät potilaat ja Fludarabine Accord

Jos olet yli 65-vuotias, munuaistoimintaasi seurataan säännöllisillä kokeilla (ks. myös kohta 3 Miten

Fludarabine Accord -valmistetta käytetään).

Jos olet yli 75-vuotias, sinua seurataan erityisen tarkoin.

Muut lääkevalmisteet ja Fludarabine Accord

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat

käyttää muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

Lääkärin on erityisen tärkeää tietää, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä:

pentostatiini (deoksikoformysiini), jota käytetään myös kroonisen lymfaattisen leukemian

hoidossa. Näiden kahden lääkkeen käyttö samaan aikaan voi aiheuttaa vaikeita keuhkovaivoja.

dipyridamoli tai muut samankaltaiset lääkeaineet, joita käytetään liiallisen verenhyytymisen

ehkäisyyn. Ne voivat heikentää Fludarabine Accord -valmisteen tehokkuutta.

sytarabiini (ara-C), jota käytetään kroonisen lymfaattisen leukemian hoitoon. Jos sytarabiinia

käytetään yhdessä Fludarabine Accord -valmisteen kanssa, fludarabiinifosfaatin aktiivisen

muodon määrä leukemiasoluissa saattaa kasvaa. Lääkeaineen kokonaispitoisuus veressä ja

poistuminen verestä eivät kuitenkaan muutu.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Raskaus

Fludarabine Accord -valmistetta ei pidä käyttää raskausaikana, koska eläintutkimukset ja hyvin

vähäinen kokemus ihmisillä on osoittanut, että se saattaa aiheuttaa epämuodostumia sikiölle,

keskenmenon tai ennenaikaisen synnytyksen.

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen

hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Lääkäri punnitsee tarkoin hoidosta sinulle koituvaa hyötyä vasten mahdollista riskiä sikiölle. Jos olet

raskaana, saat tätä lääkettä vain, jos se on selkeästi tarpeen.

Imetys

Sinun ei tule aloittaa tai jatkaa imettämistä tämän lääkehoidon aikana, koska tämä lääke voi haitata

lapsesi kasvua ja kehitystä.

Hedelmällisyys

Miesten ja naisten, jotka ovat hedelmällisiä, on käytettävä tehokasta ehkäisyä hoidon ajan ja vähintään

kuusi kuukautta sen jälkeen.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Joillakin henkilöillä saattaa ilmetä väsymystä, heikotusta, näköhäiriöitä, sekavuutta, kiihtyneisyyttä tai

kouristuskohtauksia tämän lääkehoidon aikana. Älä aja tai käytä koneita ennen kuin olet varma, ettei

lääke aiheuta sinulle tällaisia oireita.

Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia

tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen

vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste

opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Tärkeää tietoa Fludarabine Accord 25 mg/ml injektio-/infuusiokonsentraatti, liuosta varten

-valmisteen sisältämistä aineista

Yksi millilitra tätä lääkettä sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) eli se ei käytännössä sisällä natriumia

lainkaan.

3.

Miten Fludarabine Accord -valmistetta käytetään

Fludarabine Accord -valmiste annetaan syöpähoitoon perehtyneen lääkärin valvonnassa.

Katso valmisteen käyttökuntoon saattamisohjeet kohdasta 6 Pakkauksen sisältö ja muuta

tietoa.

Kuinka paljon Fludarabine Accord -valmistetta annetaan:

Annoksesi määräytyy ihon pinta-alan mukaan. Pinta-ala mitataan neliömetreinä (m

) ja lasketaan

pituutesi ja painosi perusteella.

Suositusannos on 25 mg fludarabiinifosfaattia/m

ihon pinta-ala.

Miten

Fludarabine Accord annetaan:

Fludarabine Accord annetaan liuoksena joko pistoksena tai yleensä tiputuksena (infuusiona).

Infuusiossa lääke annetaan laskimon kautta suoraan verenkiertoon tiputuslaitteella. Yksi infuusio kestää

noin 30 minuuttia.

Lääkäri varmistaa, ettei Fludarabine Accord -valmistetta anneta laskimon viereen. Jos näin kuitenkin

käy, vakavia paikallisia haittavaikutuksia ei ole havaittu.

Kuinka kauan Fludarabine Accord -valmistetta annetaan:

Annos annetaan kerran vuorokaudessa viitenä peräkkäisenä päivänä.

Tämä viisipäiväinen hoitojakso toistetaan 28 päivän välein, kunnes paras vaikutus on lääkärin

arvion mukaan saavutettu (tavallisesti kuuden hoitojakson jälkeen).

Hoidon kesto riippuu siitä, kuinka hoitosi onnistuu ja kuinka hyvin siedät tätä lääkettä. Jos

haittavaikutukset ovat ongelmallisia, seuraava hoitojakso voidaan siirtää myöhemmäksi.

Sinulle tehdään hoidon aikana säännöllisesti verikokeita. Yksilöllistä annostasi muutetaan

tarkoin verisolumäärien ja hoitovasteen mukaan.

Annostusta voidaan pienentää, jos haittavaikutukset ovat ongelmallisia.

Jos sinulla on munuaisvaivoja tai olet yli 65-vuotias, munuaistoimintaasi seurataan säännöllisillä

kokeilla. Jos munuaisesi eivät toimi kunnolla, lääkeannostasi saatetaan pienentää. Jos

munuaistoimintasi on heikentynyt vaikeasti, sinulle ei anneta tätä lääkettä lainkaan (ks. myös

kohta 2

)

.

Jos Fludarabine Accord -valmistetta roiskuu vahingossa

Jos Fludarabine Accord -liuosta joutuu kosketuksiin ihon tai nenän tai suun limakalvojen kanssa, pese

alue perusteellisesti saippualla ja vedellä. Jos liuosta joutuu silmiin, huuhtele ne perusteellisesti runsaalla

vesijohtovedellä. Vältä aineen hengittämistä.

Jos saat enemmän Fludarabine Accord -valmistetta kuin sinun pitäisi

Jos olet saanut liian suuren annoksen, lääkäri keskeyttää hoidon ja antaa oireidenmukaista hoitoa.

Suuret annokset voivat pienentää verisolumäärää vaikealla tavalla.

Ilmoitusten mukaan laskimoon annettavan Fludarabine Accord -valmisteen yliannostus voi aiheuttaa

hitaan sokeutumisen, kooman ja jopa kuoleman.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina

yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977) riskien arvioimiseksi ja

lisäohjeiden saamiseksi.

Jos Fludarabine Accord -valmisteen anto unohdetaan

Lääkäri määrää ajankohdat, jolloin saat tätä lääkettä. Jos epäilet lääkkeen annon unohtuneen, kerro

asiasta lääkärille niin pian kuin mahdollista.

Jos Fludarabine Accord -hoito lopetetaan

Jos haittavaikutukset tulevat liian vaikeiksi, saatat yhdessä lääkärisi kanssa päätyä lopettamaan tämän

lääkehoidon.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos olet epävarma, mitä seuraavassa mainitut haittavaikutukset ovat, pyydä lääkäriä selittämään ne

sinulle tarkemmin.

Osa haittavaikutuksista voi olla henkeä uhkaavia.

Hengitysvaikeus, yskä tai mahdollisesti kuumeinen rintakipu voivat olla keuhkoinfektion

merkkejä.

Epätavanomainen mustelmien muodostus, epätavallisen runsas verenvuoto

loukkaantumisen jälkeen tai tiuhaan sairastetut infektiot voivat johtua verisolumäärien

vähenemisestä. Tämä voi suurentaa myös sellaisten (vakavien) infektioiden riskiä, joiden

aiheuttaja ei tavallisesti sairastuta tervettä ihmistä (opportunistiset infektiot). Kyse voi olla

myös jonkin viruksen, kuten Herpes zoster -viruksen, uudelleen aktivoitumisesta myöhemmin.

Kylkikipu, verivirtsaisuus tai virtsamäärän väheneminen voivat olla

tuumorilyysioireyhtymän merkkejä (ks. kohta 2).

Iho- ja/tai limakalvoreaktiot, joihin liittyy punoitusta, tulehdus, rakkulamuodostusta ja

kudoksen hajoamista voivat olla vaikean allergisen reaktion (Lyellin oireyhtymän, Stevens-

Johnsonin oireyhtymän) merkkejä.

Sydämentykytys (sydämenlyöntien äkillinen tiedostaminen) tai rintakipu voivat olla

sydänvaivojen merkkejä.

Kerro heti lääkärille, jos huomaat jonkin edellä mainitun oireen.

Mahdolliset haittavaikutukset on lueteltu seuraavassa yleisyyden mukaan. Harvinaiset

haittavaikutukset (harvemmalla kuin 1 potilaalla 1000:sta) on tunnistettu pääosin tämän valmisteen

markkinoinnille tulon jälkeen saatujen kokemusten perusteella.

Hyvin yleiset (saattaa esiintyä useammalla kuin 1 henkilöllä 10:stä):

infektiot (osa vakavia)

immuunijärjestelmän heikentymisestä johtuvat infektiot (opportunistiset infektiot)

keuhkokuume (pneumonia), joka voi oireilla hengitysvaikeuksina ja/tai mahdollisesti kuumeisena

yskänä

verihiutalemäärän pieneneminen (trombosytopenia), mihin voi liittyä mustelmien muodostusta ja

verenvuotoa

valkosolumäärän pieneneminen (neutropenia)

punasolumäärän pieneneminen (anemia)

yskä

oksentelu, ripuli, pahoinvointi

kuume

väsymys (uupumus)

heikkous.

Yleiset (saattaa esiintyä enintään 1 henkilöllä 10:stä):

muut vereen liittyvät syövät (myelodysplastinen oireyhtymä, akuutti myelooinen leukemia).

Suurinta osaa näistä potilaista on aikaisemmin, samaan aikaan tai myöhemmin hoidettu muilla

syöpälääkkeillä (alkyloivilla aineilla, topoisomeraasin estäjillä) tai sädehoidolla.

luuytimen toiminnan heikentyminen (myelosuppressio)

vaikea ruokahaluttomuus, joka johtaa painonlaskuun (anoreksia)

raajojen puutuminen tai heikkous (perifeerinen neuropatia)

näköhäiriöt

suutulehdus (stomatiitti)

ihottuma

nesteen liiallisesta kertymisestä johtuva turvotus (edeema)

limakalvotulehdus (mukosiitti) koko ruoansulatuskanavassa (suusta peräaukkoon)

vilunväristykset

yleinen huonovointisuus.

Melko harvinaiset (saattaa esiintyä enintään 1 henkilöllä 100:sta):

autoimmuunihäiriö (ks. kohta 2, Varoitukset ja varotoimet)

tuumorilyysioireyhtymä (ks. kohta 2, Varoitukset ja varotoimet)

sekavuus

keuhkohaitat: keuhkojen arpeutuminen kauttaaltaan (keuhkofibroosi), keuhkotulehdus

(pneumoniitti), hengenahdistus (dyspnea)

mahalaukun tai suoliston verenvuoto

poikkeavat maksa- tai haimaentsyymiarvot.

Harvinaiset (saattaa esiintyä enintään 1 henkilöllä 1 000:sta):

virusinfektiosta johtuvat imukudosjärjestelmän häiriöt (Epstein-Barrin virukseen liittyvä

lymfoproliferatiivinen häiriö)

kooma

kouristuskohtaukset

kiihtyneisyys

sokeutuminen

näköhermon tulehdus (optikusneuriitti) tai vaurio (optikusneuropatia)

sydämen vajaatoiminta

sydämen rytmihäiriöt

ihosyöpä

iho- ja/tai limakalvoreaktio, johon liittyy punoitusta, tulehdus, rakkulamuodostusta ja kudoksen

hajoamista (Lyellin oireyhtymä; Stevens-Johnsonin oireyhtymä).

Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

virtsarakkotulehdus, joka voi aiheuttaa virtsaamiskipua ja verivirtsaisuutta (hemorraginen kystiitti)

aivoverenvuoto

keuhkoverenvuoto

neurologiset häiriöt, joiden oireina ovat olleet päänsärky, pahoinvointi ja oksentelu,

kouristuskohtaukset, näköhäiriöt, kuten näön menetys, mielentilan muutokset (poikkeava

ajattelu, sekavuus, muuttunut tajunta), ja satunnaisesti neuromuskulaariset häiriöit, joiden

oireina ovat olleet raajojen lihasheikkous (kuten pysyvä osittainen tai täydellinen halvaus)

(leukoenkefalopatian, akuutin toksisen leukoenkefalopatian tai korjautuvan posteriorisen

leukoenkefalopatiaoireyhtymän (RPLS) oireita)

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös

sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alempana). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit

auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea

5.

Fludarabine Accord -valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja injektiopullossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.

Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Fludarabine Accord -valmisteen säilytys myyntipakkauksessa

Säilytä jääkaapissa (2–8 °C). Ei saa jäätyä.

Laimennetun Fludarabine Accord -valmisteen säilytys

Valmisteen kemiallinen ja fysikaalinen säilyvyys käytön aikana on osoitettu pitoisuuksilla 0,2 mg/ml ja

0,6 mg/ml, kun valmiste on ensin laimennettu 9 mg/ml (0,9 %) -natriumkloridiliuoksella tai 50 mg/ml

(5 %) -glukoosiliuoksella. Valmiste säilyy 7 vuorokautta 2–8 °C:ssa ja 5 vuorokautta 20–25 °C:ssa

PVC:tä sisältämättömissä infuusiopusseissa ja lasipulloissa.

Mikrobiologiselta kannalta valmiste on käytettävä heti. Jos sitä ei käytetä heti, säilytysaika ja olosuhteet

ennen käyttöä ovat käyttäjän vastuulla. Säilytysaika ei saa ylittää 24:ää tuntia 2–8 °C:ssa, jos

laimentamista ei ole tehty kontrolloiduissa ja validoiduissa aseptisissa olosuhteissa.

Tietoja hoitoalan ammattilaisille, ks. kohta 6 Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa.

Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia valmisteen ulkonäössä.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6.

Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Fludarabine Accord sisältää

Vaikuttava aine on fludarabiinifosfaatti. Yksi millilitra sisältää 25 mg fludarabiinifosfaattia.

Muut aineet ovat mannitoli, dinatriumvetyfosfaattidihydraatti ja injektionesteisiin käytettävä

vesi.

Fludarabine Accord on 2 ml:n lasisissa injektiopulloissa.

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Fludarabine Accord -valmiste on steriili, kirkas, väritön tai hieman ruskehtavankeltainen liuos kirkkaassa

lasisessa injektiopullossa.

Fludarabine Accord -valmisteesta on saatavilla kolme pakkauskokoa: 1, 5 tai 10 injektiopulloa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Accord Healthcare B.V.,

Winthontlaan 200,

3526KV Utrecht,

Alankomaat

Valmistaja

Accord Healthcare Limited,

Sage House,

319 Pinner Road,

North Harrow,

Middlesex, HA1 4HF,

Iso-Britannia

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Puola

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 19.11.2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:

Muiden mahdollisesti sytotoksisten lääkevalmisteiden tavoin myös Fludarabine Accord -valmisteen saa

saattaa käyttökuntoon vain koulutettu henkilökunta erikseen varatuissa tiloissa. Valmisteen käsittelyssä

ja hävittämisessä on noudatettava solunsalpaajia koskevia ohjeistoja.

Laskimoon.

Yhteensopimattomuudet

Koska tutkimuksia yhteensopimattomuudesta ei ole, lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden

lääkevalmisteiden kanssa.

Laimentaminen

Tarvittava annos (potilaan ihon pinta-alan perusteella laskettu) vedetään ruiskuun.

Laskimoon annettavaa bolusinjektiota varten annos laimennetaan edelleen 10 millilitraan 9 mg/ml

(0,9 %) -natriumkloridiliuosta. Tarvittava annos voidaan antaa myös infuusiona, jolloin se laimennetaan

100 millilitraan 9 mg/ml (0,9 %) -natriumkloridiliuosta ja infusoidaan noin 30 minuutin aikana.

Kliinisissä tutkimuksissa valmiste on laimennettu 100:aan tai 125 millilitraan 50 mg/ml (5 %)

-glukoosiliuosta tai 9 mg/ml (9 %) -natriumkloridiliuosta.

Säilytys

Myyntipakkaus: 2 vuotta.

Valmisteen kemiallinen ja fysikaalinen säilyvyys käytön aikana on osoitettu pitoisuuksilla 0,2 mg/ml ja

0,6 mg/ml, kun valmiste on ensin laimennettu 9 mg/ml (0,9 %) -natriumkloridiliuoksella tai 50 mg/ml

(5 %) -glukoosiliuoksella. Valmiste säilyy 7 vuorokautta 2–8 °C:ssa ja 5 vuorokautta 20–25 °C:ssa

PVC:tä sisältämättömissä infuusiopusseissa ja lasipulloissa.

Mikrobiologiselta kannalta valmiste on käytettävä heti. Jos sitä ei käytetä heti, säilytysaika ja olosuhteet

ennen käyttöä ovat käyttäjän vastuulla. Säilytysaika ei saa ylittää 24:ää tuntia 2–8 °C:ssa, jos

laimentamista ei ole tehty kontrolloiduissa ja validoiduissa aseptisissa olosuhteissa.

Tarkastus ennen käyttöä

Laimennettu liuos on kirkas, väritön tai hieman ruskehtavankeltainen. Liuos on tarkastettava

silmämääräisesti ennen käyttöä.

Liuosta saa käyttää vain, jos se on kirkas, väritön tai hieman ruskehtavankeltainen eikä siinä ole

hiukkasia. Fludarabine Accord -valmistetta ei pidä käyttää, jos pakkaus on vioittunut.

Käsittely ja hävittäminen

Raskaana olevien työntekijöiden ei pidä käsitellä Fludarabine Accord -valmistetta.

Fludarabine Accord -valmistetta on käsiteltävä asianmukaisesti solunsalpaajia koskevien paikallisten

vaatimusten mukaan.

Varovaisuutta on noudatettava fludarabiinifosfaattiliuoksen käsittelyssä ja käyttökuntoon saattamisessa.

Lateksikäsineiden ja suojalasien käyttöä suositellaan, jotta vältetään altistuminen liuokselle, jos

injektiopullo rikkoutuu tai liuosta muutoin roiskuu. Jos liuosta joutuu iholle tai limakalvoille, alue on

pestävä huolellisesti saippualla ja vedellä. Jos liuosta joutuu silmiin, ne on huuhdeltava perusteellisesti

runsaalla vedellä. Aineen hengittämistä on vältettävä.

Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu vain kerta-antoon. Käyttämätön lääkevalmiste, roiskeet ja vuodot tai

jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Bipacksedel: Information till patienten

Fludarabine Accord 25 mg/ml Koncentrat till injektions -/infusionsvätska, lösning

fludarabinfosfat

Läkemedlet heter Fludarabine Accord 25 mg/ml Koncentrat till injektions-/infusionsvätska, lösning. I

resten av bipacksedeln kallas det Fludarabine Accord.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna bipacksedel. Du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även

om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Fludarabine Accord är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Fludarabine Accord

Hur du använder Fludarabine Accord

Eventuella biverkningar

Hur Fludarabine Accord ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Fludarabine Accord är och vad det används för

Fludarabine Accord innehåller den aktiva substansen fludarabinfosfat, som stoppar tillväxten av nya

cancerceller. Samtliga celler i kroppen bildar nya celler av samma celltyp genom celldelning.

Fludarabine Accord tas upp av cancercellerna och motverkar celldelningen.

Vid cancer som drabbar de vita blodkropparna (t.ex. kronisk lymfatisk leukemi) producerar kroppen ett

stort antal onormala vita blodkroppar (lymfocyter), och lymfkörtlarna i olika delar av kroppen börjar

växa. De onormala vita blodkropparna klarar inte av de normala sjukdomsbekämpande uppgifterna och

kan tränga undan de friska blodkropparna., Detta kan leda till infektioner, en minskning av antalet röda

blodkroppar (anemi), blåmärken, ovanligt omfattande blödningar eller till och med organsvikt.

Fludarabine Accord används vid behandling av kronisk lymfatisk leukemi av B-cellstyp (B-KLL) hos

patienter med tillräckligt antal friska blodkroppar i benmärgen.

Den första behandlingen av kronisk lymfatisk leukemi med detta läkemedel bör endast påbörjas hos

patienter med framskriden sjukdom som har sjukdomsrelaterade symtom eller visar tecken på att

sjukdomen förvärras.

Fludarabinfosfat som finns i Fludarabine Accord kan också vara godkänd för att behandla andra

sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan

hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Fludarabine Accord

Använd inte Fludarabine Accord

om du är allergisk mot fludarabinfosfat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel

(anges i avsnitt 6)

om du ammar

om du har svåra njurproblem

om du har brist på röda blodkroppar (hemolytisk anemi). Din läkare informerar dig om du

har denna sjukdom.

Tala om för din läkare om något av ovanstående stämmer på dig.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Fludarabine Accord:

Om din benmärg inte fungerar som den ska eller om du har ett dåligt fungerande eller sänkt

immunförsvar eller tidigare har haft allvarliga infektioner

Läkaren kan besluta sig för att inte ge dig detta läkemedel eller vidta försiktighetsåtgärder.

Om du känner dig sjuk, märker ovanliga blåmärken, blöder mer än vanligt efter en

skada eller om det verkar som om du får många infektioner.

Om du under behandlingen får röd till brunaktig urin, eller om du får utslag eller blåsor

på huden.

Dessa symtom kan vara tecken på minskat antal blodkroppar, vilket kan orsakas antingen av sjukdomen

i sig eller av behandlingen. Det kan pågå i upp till ett år, oberoende av om du har behandlats med detta

läkemedel tidigare eller inte. Under behandlingen med Fludarabine Accord kan ditt immunsystem även

angripa olika delar av kroppen eller de röda blodkropparna (s.k. ”autoimmuna sjukdomar”). Dessa

tillstånd kan vara livshotande. Om detta inträffar kommer läkaren att avbryta behandlingen och du kan

få andra behandlingar, t.ex. blodtransfusion med bestrålat blod (se nedan) och kortikosteroider.

Du kommer att få lämna blodprov regelbundet under behandlingen och du kommer att följas noga under

tiden du behandlas med detta läkemedel.

Om du märker ovanliga symtom från nervsystemet såsom synstörning, huvudvärk,

förvirring, kramper

Om Fludarabine Accord används under lång tid, är dess långtidseffekter på centrala nervsystemet inte

kända. Patienter som behandlats med den rekommenderade dosen med upp till 26 behandlingskurer

kunde dock tolerera det.

När Fludarabine Accord används vid den rekommenderade dosen, efter behandling med andra

läkemedel eller samtidigt med andra läkemedel har följande biverkningar rapporterats: neurologiska

störningar i form av huvudvärk, illamående och kräkningar, kramper, synstörningar inklusive

synnedsättning, förändringar av mental status (onormala tankar, förvirring och förändrad

medvetandegrad) och ibland neuromuskulära störningar i form av muskelsvaghet i armar och ben

(inklusive bestående partiell eller fullständig förlamning) (symtom på leukoencefalopati, akut toxisk

leukoencefalopati eller reversibelt posteriort leukoencefalopatisyndrom [RPLS]).

Hos patienter som har fått fyra gånger större dos än den rekommenderade dosen har blindhet, koma

och dödsfall rapporterats. En del av dessa symtom är fördröjda med ca 60 dagar eller mer efter det att

behandlingen har avbrutits. Hos vissa patienter som får Fludarabine Accord i högre doser än den

rekommenderade dosen har leukoencefalopati (LS), akut toxisk leukoencefalopati (ATL) eller

reversibelt posteriort leukoencefalopatisyndrom (RPLS) också rapporterats. Samma symtom på LE,

ATL eller RPLS som beskrivs ovan kan uppstå.

LE, ATL och RPLS kan vara bestående, livshotande eller dödliga.

Vid misstanke om LE, ATL eller RPLS kommer behandlingen med Fludarabine Accord att avbrytas

för ytterligare undersökningar.

Om diagnosen LE, ATL eller RPLS bekräftas, kommer läkaren att avbryta behandlingen med

Fludarabine Accord permanent.

Om du känner smärta i sidan, har blod i urinen eller om din urinmängd minskar.

Om din sjukdom är mycket svår, kanske kroppen inte klarar att göra sig av med alla

avfallsprodukter från de celler som förstörs av Fludarabine Accord. Detta kallas tumörlyssyndrom

och kan orsaka njursvikt och hjärtbesvär från och med den första behandlingsveckan. Din läkare

känner till detta och kan ge dig andra läkemedel för att förhindra det.

Om du genomgår stamcellssamling och du behandlas (eller har behandlats) med

Fludarabine Accord,

Om du behöver blodtransfusion och du behandlas (eller har behandlats) med

Fludarabine Accord,

Om du behöver en blodtransfusion så kommer din läkare se till att du endast får blod som har

behandlats med strålning. Allvarliga komplikationer, och t.o.m. dödsfall, har förekommit efter

transfusion av obestrålat blod.

Om du märker några hudförändringar medan du får detta läkemedel eller efter

avslutad behandling,

Om du har (eller har haft) hudcancer, kan den förvärras eller blossa upp igen under eller

efter behandling med Fludarabine Accord. Du kan utveckla hudcancer under eller efter

behandling med Fludarabine Accord.

Vad du också bör tänka på när du behandlas med Fludarabine Accord:

Män och kvinnor i fertil ålder måste använda effektiva preventivmedel under

behandlingen och minst 6 månader efter avslutad behandling. Det kan inte uteslutas att

Fludarabine Accord kan skada det ofödda barnet. Din läkare kommer att noggrant väga

fördelarna med din behandling mot möjliga risker för det ofödda barnet. Om du är gravid

kommer du bara att behandlas med Fludarabine Accord om det är absolut nödvändigt.

Om du funderar på att amma eller om du ammar ska du inte börja eller fortsätta medan du

behandlas med Fludarabine Accord.

Diskutera med din läkare om du behöver vaccinera dig. Levande vaccin ska undvikas

under och efter behandling med Fludarabine Accord.

Om du har njurbesvär eller är äldre än 65 år, kommer du att regelbundet få lämna

blodprover och/eller andra prover för kontroll av njurfunktionen. Om dina njurproblem är

allvarliga, kommer du inte att få detta läkemedel alls (se även avsnitt 2 och 3).

Barn och ungdomar:

Säkerheten och effekten av Fludarabine Accord hos barn under 18 år har inte fastställts. Därför

rekommenderas inte detta läkemedel för användning till barn.

Äldre patienter och Fludarabine Accord:

Personer som är äldre än 65 år, kommer regelbundet att få lämna prover för kontroll av

njurfunktionen (se även avsnitt 3 Hur du använder Fludarabine Accord).).

Personer som är äldre än 75 år, kommer att följas mycket noga.

Andra läkemedel och Fludarabine Accord

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel, även receptfria sådana.

Det är särskilt viktigt att du berättar för läkaren om:

pentostatin (deoxicoformycin), som också används för att behandla kronisk lymfatisk leukemi

av B-cellstyp, eftersom samtidigt intag av dessa två läkemedel kan leda till allvarliga

lungkomplikationer.

dipyridamol, som används för att förhindra koagulation av blodet eller andra liknande

läkemedel. De kan minska effekten av Fludarabine Accord.

cytarabin (Ara-C) används vid behandling av kronisk lymfatisk leukemi. Om Fludarabine

Accord kombineras med cytarabin kan nivåerna av den aktiva formen av Fludarabine Accord i

leukemiceller stiga. De totala nivåerna i blodet och elimineringen från blodet har emellertid inte

visat sig förändras.

Graviditet, amning och fertilitet

Graviditet

Fludarabine Accord ska inte ges till kvinnor som är gravida eftersom djurstudier och mycket begränsad

erfarenhet hos människa har visat en möjlig risk för abnormaliteter hos det ofödda barnet såväl som

tidigt missfall eller för tidig födsel.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn,

rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Din läkare kommer att noggrant väga fördelarna med din behandling mot möjliga risker för det ofödda

barnet. Om du är gravid kommer du bara att behandlas med läkemedlet om det är absolut nödvändigt.

Amning

Du ska inte börja eller fortsätta amningen under behandlingen med detta läkemedel, eftersom detta

läkemedel kan störa tillväxten och utvecklingen av ditt barn.

Rådfråga läkare innan du tar något läkemedel.

Fertilitet

Fertila män och kvinnor måste använda en effektiv preventivmetod under behandling och minst

6 månader därefter.

Körförmåga och användning av maskiner

En del personer blir trötta, känner sig svaga, får synstörningar, blir förvirrade eller oroliga eller får

kramper när de behandlas med detta läkemedel. Kör inte bil eller använd maskiner förrän du är säker

på att du inte är påverkad.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om några innehållsämnen i Fludarabine Accord

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium per dos, dvs. nästintill ”natriumfritt”.

3.

Hur du använder Fludarabine Accord

Använd alltid detta läkemedel enligt läkares anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker.

Fludarabine Accord ska ges under översyn av en läkare som är specialist på cancerbehandling.

För information om beredning av den spädda lösningen, se avsnitt 6. Förpackningens innehåll

och övriga upplysningar.

Hur mycket Fludarabine Accord ges:

Dosen du får beror på din kroppsyta. Denna mäts i kvadratmeter (m

) och beräknas av din läkare

utifrån din längd och vikt.

Rekommenderad dos är 25 mg Fludarabine Accord/m

kroppsyta.

Hur Fludarabine Accord ges:

Fludarabine Accord ges i form av en lösning som en injektion eller, för det mesta, som infusion.

En infusion innebär att medicinen ges direkt i blodomloppet via dropp genom en ven. En infusion tar

cirka 30 minuter.

Läkaren kontrollerar att Fludarabine Accord inte ges bredvid venen (paravenöst). Men om detta trots

allt inträffar, har inga allvarliga lokala reaktioner rapporterats.

Hur länge Fludarabine Accord ges

Dosen ges en gång om dagen 5 dagar i rad.

Femdagarskuren upprepas var 28:e dag tills dess att din läkare anser att den bästa effekten har

uppnåtts (vanligen efter 6 omgångar).

Behandlingens längd beror på hur framgångsrik behandlingen är och hur bra du tål detta läkemedel. De

upprepade behandlingsomgångarna kan senareläggas om du får besvär i form av biverkningar.

Du kommer att regelbundet få lämna blodprover under behandlingen. Din individuella dos

kommer att justeras noggrant beroende på antalet blodkroppar och hur du svarar på behandlingen.

Dosen kan även sänkas om du får besvär i form av biverkningar.

Om du har njurbesvär eller är äldre än 65 år, kommer du att regelbundet få lämna prover för

kontroll av njurfunktionen. Om det konstateras att njurarna inte fungerar som de ska, kan du få en lägre

dos. Om din njurfunktion är kraftigt nedsatt, kommer du inte att få detta läkemedel alls (se även avsnitt

Om Fludarabine Accord spills

Om något av innehållet i Fludarabine Accord kommer i kontakt med din hud, näsa eller läppar, ska du

tvätta noga med tvål och vatten. Om du får lösningen i ögonen, skölj noga med stora mängder av

vatten. Undvik att andas in ångor från lösningen.

Om du använt för stor mängd Fludarabine Accord

Vid överdosering kan läkaren avbryta behandlingen och behandla uppkomna symtom. Höga doser kan

orsaka en kraftig minskning av antalet blodkroppar.

För Fludarabine Accord som givits intravenöst har rapporterats att överdosering kan orsaka fördröjd

blindhet, koma och t.o.m. död.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 09 471 977) för bedömning av risken samt

rådgivning.

Om en dos av Fludarabine Accord glöms bort

Din läkare kommer att göra ett schema för när du ska få medicinen. Kontakta läkare omedelbart om

du misstänker att en dos glömts bort.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om behandlingen med Fludarabine Accord avbryts

Om biverkningarna blir för svåra, kan läkaren i samråd med dig besluta att behandlingen med detta

läkemedel ska avbrytas.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem. Om du är osäker på vad nedanstående biverkningar innebär, ska du be din läkare att förklara det

för dig.

Vissa allvarliga biverkningar kan vara livshotande.

Om du får svårt att andas, hosta eller smärtor i bröstet med eller utan feber. Detta kan

vara tecken på infektion i lungorna.

Om du märker ovanliga blåmärken, blöder mer än vanligt efter s kada eller om det

verkar som om du får många infektioner. Detta kan orsakas av ett minskat antal

blodkroppar. Detta kan också medföra ökad risk för (allvarliga) infektioner, orsakade av

organismer som vanligen inte framkallar sjukdom hos friska personer (opportunistiska

infektioner) inklusive att ett virus senare uppträder på nytt, t.ex. herpes zoster.

Om du känner smärta i sidan, har blod i urinen eller om din urinmängd minskar. Detta

kan vara tecken på tumörlyssyndrom (se avsnitt 2)

Om du märker några hud- och/eller slemhinnereaktioner med rodnad, inflammation,

blåsor eller vävnadsnedbrytning. Detta kan vara tecken på en allvarlig allergisk reaktion

(Lyells syndrom, Stevens-Johnsons syndrom).

Om du får hjärtklappning (om du plötsligt känner hur ditt hjärta slår) eller

bröstsmärtor. Detta kan vara tecken på hjärtproblem.

Kontakta läkare omedelbart, om du lägger märke till någon av dessa biverkningar.

Nedan anges eventuella biverkningar grupperade efter hur vanliga de är. De sällsynta

biverkningarna (färre än 1 av 1000 patienter) har framför allt rapporterats efter godkännandet för

försäljning.

Mycket vanliga (förekommer hos fler än1 av 10 personer):

Infektioner (en del allvarliga)

Infektioner på grund av försämrat immunsystem (opportunistiska infektioner).

Lunginflammation (pneumoni) med symtom såsom andningssvårigheter och/eller hosta med eller

utan feber

Minskat antal blodplättar (trombocytopeni) som kan ge upphov till blåmärken och blödningar

Minskat antal vita blodkroppar (neutropeni)

Minskat antal röda blodkroppar (anemi)

Hosta

Kräkningar, diarré, illamående

Feber

Trötthet

Svaghet

Vanliga (förekommer hos upp till 1 av 10 personer)

Andra blodrelaterade cancerformer (myelodysplastiskt syndrom, akut myeloisk leukemi). De

flesta patienter med dessa tillstånd har tidigare, eller samtidigt eller senare behandlats med

andra cancerläkemedel (alkylerande medel, topoisomeras-hämmare) eller strålning

(radioterapi)

Benmärgssuppression (myelosuppression).

Svår aptitförlust som leder till viktminskning (anorexi)

Domningar eller svaghetskänsla i armar och ben (perifer neuropati)

Synstörningar

Inflammation i munnen (stomatit)

Hudutslag

Svullnad beroende på kraftig vätskeansamling (ödem)

Inflammation i slemhinnorna i matsmältningskanalen från munnen till analöppningen (mukosit)

Frossbrytningar

Allmän sjukdomskänsla

Mindre vanliga (förekommer hos upp till 1 av 100 personer)

Autoimmuna sjukdomar (se avsnitt 2, Varningar och försiktighet)

Tumörlyssyndrom (se avsnitt 2, Varningar och försiktighet)

Förvirring

Skadlig verkan på lungorna, ärrbildning i lungorna (lungfibros), lunginflammation (pneumonit),

andfåddhet (dyspné)

Blödningar i mage och tarm

Onormala nivåer av lever- eller bukspottkörtelenzymer

Sällsynta (förekommer hos upp till 1 av 1 000 patienter)

Sjukdomar i lymfsystemet på grund av en virusinfektion (EBV-associerad lymfoproliferativ

sjukdom)

Koma

Krampanfall

Kraftig oro

Blindhet

Inflammation eller skada i synnerven (optisk neurit; optisk neuropati)

Hjärtsvikt

Oregelbundna hjärtslag (arytmi)

Hudcancer

Reaktioner i hud och/eller slemhinnor med rodnad, inflammation, blåsbildning eller

vävnadsavlossning (Lyells syndrom, Stevens-Johnsons syndrom).

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgänliga data)

Inflammation i urinblåsan, som kan leda till att det gör ont att kissa och att urinen blir blodblandad

(hemorragisk cystit).

Hjärnblödning

Blödning i lungorna.

Neurologiska störningar i form av huvudvärk, illamående och kräkningar, kramper, synstörningar

inklusive synnedsättning, förändringar av mental status (onormala tankar, förvirring och

förändrad medvetandegrad) och ibland neuromuskulära störningar i form av muskelsvaghet i

armar och ben (inklusive partiell eller fullständig förlamning) (symtom på leukoencefalopati,

akut toxisk leukoencefalopati eller reversibelt posteriort leukoencefalopatisyndrom [RPLS]).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar

direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om

läkemedels säkerhet.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea

5.

Hur Fludarabine Accord ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och injektionsflaskan efter Utg.dat/EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaring av Fludarabine Accord i obruten förpackning

Förvaras i kylskåp (2 - 8 °C). Får ej frysas.

Förvaring av Fludarabine Accord efter spädning

Kemisk och fysikalisk stabilitet under användning har visats vid 0,2 mg/ml och 6,0 mg/ml efter spädning

med 0,9 % natriumklorid och 5 % glukosinjektion i 7 dagar vid 2-8 °C och 5 dagar vid 20–25 °C i påsar

som inte är gjorda av PVC samt glasflaskor.

Av mikrobiologiska skäl bör produkten användas omedelbart. Om det inte används omedelbart ansvarar

användaren för förvaringstid och förvaringsförhållanden innan användning och ska inte överskrida 24

timmar vid 2 till 8°C, om lösningen inte har spätts under kontrollerade och godkända aspetiska

förhållanden.

För information för hälso- och sjukvårdspersonal se avsnitt 6. Förpackningens innehåll och övriga

upplysningar.

Använd inte detta läkemedel om det finns synliga tecken på skada.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är fludarabinfosfat. Varje ml innehåller 25 mg fludarabinfosfat.

Övriga innehållsämnen är mannitol, dinatriumfosfatdihydrat och vatten för injektionsvätskor.

Fludarabine Accord är förpackat i 2 ml injektionsflaskor av glas.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Fludarabine Accord är en steril, klar, färglös eller ljust brungul lösning i en genomskinlig injektionsflaska

av glas.

Fludarabine Accord tillhandahålls i tre förpackningsstorlekar, innehållande 1, 5 eller 10 injektionsflaskor.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Accord Healthcare B.V.,

Winthontlaan 200,

3526KV Utrecht,

Nederländerna

Tillverkare

Accord Healthcare Limited

Sage House,

319 Pinner Road,

North Harrow,

Middlesex, HA1 4HF,

Storbritannien

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen

Denna bipacksedel godkändes senast 19.11.2019

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal

Fludarabine Accord ska beredas av specialutbildad personal på för ändamålet särskilt avsedd plats.

Hantering och destruktion ska ske i överensstämmelse med riktlinjerna för cytostatika.

Endast avsedd för intravenöst bruk.

Inkompatibiliteter

Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Spädning

Den erforderliga dosen (beräknad utifrån patientens kroppsyta) dras upp i en spruta.

Vid intravenös bolusinjektion ska denna dos ytterligare spädas i 10 ml 9 mg/ml (0,9 %)

natriumkloridlösning. Alternativt kan, vid infusion, erforderlig dos spädas i 100 ml 9 mg/ml (0,9 %)

natriumkloridlösning och infunderas under ca 30 minuter.

I kliniska studier har produkten spätts med 100 ml eller 125 ml 5 % glukos- (för injektion) eller 9 mg/ml

(0,9 %) natriumkloridlösning.

Förvaring

Hållbarhet i obruten förpackning: 2 år.

Kemisk och fysikalisk stabilitet under användning har visats vid 0,2 mg/ml och 6,0 mg/ml efter spädning

med 0,9 % natriumklorid och 5 % glukosinjektion i 7 dagar vid 2-8 °C och 5 dagar vid 20–25 °C i påsar

som inte är gjorda av PVC samt glasflaskor.

Av mikrobiologiska skäl bör produkten användas omedelbart. Om det inte används omedelbart ansvarar

användaren för förvaringstid och förvaringsförhållanden innan användning och ska inte överskrida 24

timmar vid 2 till 8 °C, om lösningen inte har spätts under kontrollerade och godkända aspetiska

förhållanden.

Inspektion före användning

Den utspädda lösningen är klar, färglös eller svagt brungul. Lösningen ska inspekteras visuellt före

användning. Endast klar, färglös eller en svagt brungul lösning utan partiklar ska användas.

Fludarabine Accord ska inte användas omförpackningen är skadad.

Hantering och destruktion

Fludarabine Accord ska inte hanteras av gravid personal.

Rutiner för lämplig hantering ska följas i enlighet med de lokala riktlinjer som gäller för hantering av

cytostatika.

Försiktighet ska iakttas vid hantering och beredning av fludarabinfosfatlösning. Användning av

latexhandskar och skyddsglasögon rekommenderas för att undvika exponering om injektionsflaskan går

sönder eller lösningen spills ut av misstag. Om lösningen kommer i kontakt med hud eller slemhinnor,

ska ytan noga sköljas med tvål och vatten. Vid kontakt med ögonen, skölj noga med stora mängder

rinnande vatten. Inandning ska undvikas.

Denna produkt är endast avsedd för engångsbruk. Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt

gällande anvisningar.

Lue koko asiakirja

VALMISTEYHTEENVETO

1.

LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Fludarabine Accord 25 mg/ml injektio-/infuusiokonsentraatti, liuosta varten

2.

VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi millilitra sisältää 25 mg fludarabiinifosfaattia.

2 ml liuosta sisältää 50 mg fludarabiinifosfaattia.

Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: yksi millilitra sisältää < 1 mmol natriumia.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3.

LÄÄKEMUOTO

Injektio-/infuusiokonsentraatti, liuosta varten

Kirkas, väritön tai hieman ruskehtavankeltainen liuos, jossa ei ole hiukkasia.

pH: 6,0–7,1.

4.

KLIINISET TIEDOT

4.1

Käyttöaiheet

Kroonisen lymfaattisen leukemian (KLL) hoito aikuispotilaille, joiden luuydinvarastot ovat riittävät.

Ensilinjan fludarabiinihoidon saa aloittaa vain aikuispotilaalle, jonka sairaus on edennyt Rain

asteelle III/IV (Binet C -vaiheeseen) tai Rain asteelle I/II (Binet A/B -vaiheeseen), jolloin potilaalla on

sairauteen liittyviä oireita tai näyttöä sairauden etenemisestä.

4.2

Annostus ja antotapa

Annostus

Suositusannos on 25 mg/m

(ihon pinta-alan neliömetri) fludarabiinifosfaattia päivittäin laskimoon

5 peräkkäisenä päivänä 28 päivän välein (ks. myös kohta 6.6).

Tarvittava annos (lasketaan potilaan ihon pinta-alan perusteella) käyttökuntoon saatettua liuosta

vedetään ruiskuun. Jos annos pistetään boluksena laskimoon, se laimennetaan ensin 10 millilitraan

9 mg/ml (0,9 %) -natriumkloridiliuosta. Tarvittavan ruiskuun vedetyn annoksen voi myös infusoida,

jolloin sen voi laimentaa 100 millilitraan 9 mg/ml (0,9 %) -natriumkloridiliuosta ja infusoida laskimoon

noin 30 minuutin aikana.

Hoidon kesto riippuu hoidon onnistumisesta sekä potilaan kyvystä sietää lääkettä.

Fludarabiinia

annetaan KLL-potilaalle parhaan vasteen (osittainen tai täydellinen remissio, tavallisesti

6 hoitosykliä) saavuttamiseen asti, minkä jälkeen hoito lopetetaan.

Erityisryhmät

Munuaisten vajaatoiminta

Annosta on muutettava potilaalle, jonka munuaisten toiminta on heikentynyt. Jos kreatiniinipuhdistuma

on 30‒70 ml/min, annosta on pienennettävä enimmillään 50 % ja veriarvoja on seurattava tiiviisti

toksisuuden arvioimiseksi (ks. kohta 4.4).

Fludarabiinia ei saa antaa potilaalle, jonka kreatiniinipuhdistuma on < 30 ml/min (ks. kohta 4.3).

Maksan vajaatoiminta

Fludarabiinin käytöstä maksan vajaatoimintapotilaille ei ole tietoja. Näille potilaille fludarabiinia on

annettava varoen (ks. kohta 4.4)..

Pediatriset potilaat

Fludarabiinin turvallisuutta ja tehoa alle 18 vuoden ikäisten lasten hoidossa ei ole varmistettu. Siksi

fludarabiinia ei suositella käytettäväksi lapsille.

Iäkkäät

Fludarabiinin käytöstä iäkkäille potilaille (> 75-vuotiaat) on vain vähän tietoa. Varovaisuutta on

noudatettava fludarabiinin

annossa näille potilaille.

Yli 65-vuotiaan potilaan kreatiniinipuhdistuma on mitattava (ks. kohta 4.4, ”Munuaisten vajaatoiminta”).

Antotapa

Fludarabiinia tulee käyttää vain syövän hoitoon perehtyneen lääkärin valvonnassa.

Fludarabine Accord annetaan vain laskimoon. Vaikeisiin paikallisiin haittavaikutuksiin johtaneita

tapauksia, joissa Fludarabine Accord -valmistetta on annettu laskimon viereen, ei ole raportoitu.

Tahatonta laskimonviereistä antoa on kuitenkin vältettävä.

Ennen lääkkeen käsittelyä huomioon otettavat varotoimet

Ks. kohdasta 6.6 ohjeet lääkevalmisteen käsittelystä ja saattamisesta käyttökuntoon ennen lääkkeen

antoa.

4.3

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille

Munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma < 30 ml/min)

Kompensoimaton hemolyyttinen anemia

Imetys

4.4

Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Luuydinsuppressio

Fludarabiinilla hoidetuilla potilailla on ilmoitettu vaikeaa luuydinsuppressiota, erityisesti anemiaa,

trombosytopeniaa ja neutropeniaa. Ensimmäisen vaiheen tutkimuksessa on selvitetty laskimoon antoa

aikuispotilaille, joilla oli kiinteä kasvain. Potilaiden granulosyyttimäärä pieneni alimmilleen

mediaaniajassa 13 vuorokautta (vaihteluväli 3–25 vrk) ja verihiutalemäärä pieneni alimmilleen

mediaaniajassa 16 vuorokautta (vaihteluväli 2–32 vrk). Useimpien potilaiden veriarvot olivat

lähtötilanteessa heikentyneet joko sairauden tai aiemman myelosuppressiivisen hoidon seurauksena.

Kumulatiivista luuydinsuppressiota saattaa esiintyä. Vaikka kemoterapiasta johtuva luuydinsuppressio

usein korjaantuu, fludarabiinifosfaatin anto edellyttää veriarvojen huolellista seurantaa.

Fludarabiinifosfaatti on voimakas antineoplastinen lääkeaine, jolla on mahdollisesti merkitseviä toksisia

haittavaikutuksia. Potilasta on seurattava hoidon aikana tarkoin hematologisen ja muun toksisuuden

merkkien varalta. Verenkuva on suositeltavaa tutkia aika ajoittain perifeerisestä verestä anemian,

neutropenian ja trombosytopenian kehittymisen varalta.

Aikuispotilailla on ilmoitettu useita tapauksia, joissa luuytimen kolmen solulinjan hypoplasia tai aplasia on

johtanut pansytopeniaan, joskus jopa kuolemaan. Näissä ilmoitetuissa tapauksissa kliinisesti merkitsevä

sytopenia on kestänyt noin 2 kuukaudesta noin 1 vuoteen. Näitä episodeja on ilmennyt sekä aiempaa

hoitoa saaneilla että aiempaa hoitoa saamattomilla potilailla.

Muiden solunsalpaajien tavoin fludarabiinifosfaattia on käytettävä varoen, jos potilaalta aiotaan kerätä

myöhemmin hematopoieettisia kantasoluja.

Autoimmuunisairaudet

Fludarabiinihoidon aikana ja sen jälkeen on ilmoitettu henkeä uhkaavia ja toisinaan kuolemaan johtaneita

autoimmuuni-ilmiöitä (ks. kohta 4.8) riippumatta mahdollisesta aiemmasta autoimmuuniprosessista tai

Coombsin kokeen tuloksesta. Suurimmalla osalla hemolyyttisen anemian saaneista potilaista

hemolyyttinen prosessi uusiutui, kun potilaat saivat fludarabiinia uudelleen. Fludarabiinihoitoa saavaa on

seurattava tarkoin hemolyysin merkkien varalta.

Jos hemolyysiä ilmenee, fludarabiinihoidon keskeyttämistä suositellaan. Autoimmuunihemolyyttistä

anemiaa hoidetaan tavallisesti verensiirroilla (sädetetyt verivalmisteet, ks. teksti jäljempänä) ja

kortikosteroidivalmisteilla.

Maksan vajaatoiminta

Maksatoksisuuden riskin vuoksi fludarabiinifosfaattihoitoa on annettava varoen potilaalle, jonka maksan

toiminta on heikentynyt. Fludarabiinifosfaattia saa antaa vain, jos odotettavissa oleva hyöty arvioidaan

suuremmaksi kuin mahdolliset riskit. Tällaista potilasta on seurattava tarkoin lisääntyneen toksisuuden

merkkien varalta, ja tarvittaessa annosta on muutettava tai hoito keskeytettävä (ks. kohta 4.2).

Neurotoksisuus

Fludarabiinin pitkäkestoisen annon vaikutusta keskushermostoon ei tunneta. Potilaat sietivät joissakin

tutkimuksissa suositusannosta suhteellisen pitkäänkin (jopa 26 hoitosykliä.

Potilasta on seurattava tarkoin neurologisiin vaikutuksiin viittaavien merkkien varalta.

Kun fludarabiinia annettiin annoksen määritystutkimuksissa akuuttia leukemiaa sairastaneille potilaille

suurina annoksina laskimoon, siihen liittyi vaikeita neurologisia vaikutuksia, mukaan lukien

sokeutuminen, kooma ja kuolema. Oireita ilmeni 21‒60 päivän kuluttua viimeisestä annoksesta. Tällaista

vaikeaa keskushermostotoksisuutta ilmaantui 36 %:lle potilaista, joiden hoitoannos laskimoon oli noin

nelinkertainen (96 mg/m

/vrk 5‒7 päivän ajan) suositusannokseen verrattuna. KLL-hoidon

suositusannoksilla hoidetuilla potilailla vaikeaa keskushermostotoksisuutta esiintyi harvoin (kooma,

kouristuskohtaukset ja agitaatio) tai melko harvoin (sekavuus) (ks. kohta 4.8).

Valmisteen markkinoille tulon jälkeen neurotoksisuutta on ilmoitettu esiintyneen aiemmin tai myöhemmin

kuin kliinisissä tutkimuksissa.

Fludarabine Accord -valmisteen antoon on yhdistetty leukoenkefalopatia (LE), akuutti toksinen

leukoenkefalopatia (ATL) tai korjautuva posteriorinen leukoenkefalopatiaoireyhtymä (RPLS).

Näitä voi ilmetä

suositellulla annoksella

kun Fludarabine Accord -valmistetta annetaan sellaisten lääkkeiden kanssa, joihin tiedetään

liittyvän LE, ATL tai RPLS, tai tällaisten lääkkeiden jälkeen

kun Fludarabine Accord -valmistetta annetaan potilaille, joilla on muita riskitekijöitä, kuten kallon

alueen tai koko kehon sädehoito, hematopoieettinen solusiirto, käänteishyljintäsairaus, munuaisten

vajaatoiminta tai hepaattinen enkefalopatia

suositeltua annosta suuremmilla annoksilla.

LE-, ATL- tai RPLS-tautien oireita voivat olla päänsärky, pahoinvointi ja oksentelu,

kouristuskohtaukset, näköhäiriöt, kuten näön menetys, muuttunut aistijärjestelmä sekä fokaaliset

neurologiset puutokset. Muita vaikutuksia voivat olla näköhermotulehdus ja papilliitti, sekavuus,

uneliaisuus, kiihtyneisyys, parapareesi/kvadripareesi, lihasspastisuus ja inkontinenssi.

LE/ATL/RPLS voivat olla korjautumattomia, hengenvaarallisia tai fataaleja.

Kun LE-, ATL- tai RPLS-tautia epäillään, Fludarabine Accord -hoito on lopetettava. Potilaita on

seurattava ja heille on tehtävä aivokuvaus, mieluiten magneettikuvauksessa. Jos diagnoosi vahvistetaan,

Fludarabine Accord -hoito on lopetettava pysyvästi.

Tuumorilyysioireyhtymä

KLL-potilailla, joiden kasvainsolumassa on suuri, on ilmoitettu tuumorilyysioireyhtymää. Jos potilaalla on

tällaisen komplikaation riski, on ryhdyttävä varotoimiin, koska vaste fludarabiiniin voidaan saada jo

ensimmäisellä hoitoviikolla. Tällaisten potilaiden hoitaminen sairaalassa ensimmäisen hoitokuurin ajan

voi olla suositeltavaa.

Verensiirtoon liittyvä käänteishyljintä

Fludarabiinilla hoidetuilla potilailla, jotka ovat saaneet verensiirrossa sädettämättömiä verivalmisteita, on

havaittu verensiirtoon liittyvää käänteishyljintää (immunokompetenttien siirrännäislymfosyyttien reaktio

isäntäelimistöä kohtaan). Tämän reaktion on ilmoitettu johtaneen usein kuolemaan. Siksi verensiirron

tarvitsevalle potilaalle, joka parhaillaan saa tai on saanut fludarabiinihoitoa, saa riskin minimoimiseksi

antaa vain sädetettyä verta.

Ihosyöpä

Joillakin potilailla on fludarabiinihoidon aikana tai sen jälkeen ilmoitettu jo olemassa olevien

ihosyöpäleesioiden pahenemista tai leimahtamista sekä ihosyövän puhkeamista ensi kertaa.

Heikentynyt terveydentila

Fludarabiinia on annettava varoen ja vasta huolellisen riski–hyötyarvioinnin jälkeen potilaalle, jonka

terveydentila on heikentynyt. Tämä koskee erityisesti potilasta, jolla on vaikea luuytimen vajaatoiminta

(trombosytopenia, anemia ja/tai granulosytopenia), immuunivajavuus tai jolla on aiemmin ollut jokin

opportunistinen infektio.

Munuaisten vajaatoiminta

Plasman päämetaboliitin 2F-ara-A:n kokonaispuhdistuma korreloi kreatiniinipuhdistuman kanssa, mikä

on osoitus munuaisteitse tapahtuvan erittymisen tärkeydestä aineen eliminaatiossa. Kokonaisaltistuksen

(2F-ara-A:n AUC-arvo) on todettu suurentuneen potilailla, joilla munuaisten toiminta on heikentynyt.

Saatavilla on vain vähän kliinisiä tietoja valmisteen käytöstä munuaisten vajaatoimintapotilaille

(kreatiniinipuhdistuma < 70 ml/min).

Fludarabiinia on annettava varoen potilaalle, jolla on munuaisten vajaatoiminta. Jos munuaisten

vajaatoiminta on keskivaikea (kreatiniinipuhdistuma 30–70 ml/min), annosta on pienennettävä

enimmillään 50 % ja potilasta on seurattava tarkoin (ks. kohta 4.2). Fludarabiinia ei saa antaa potilaalle,

jonka kreatiniinipuhdistuma on < 30 ml/min (ks. kohta 4.3).

Iäkkäät

Fludarabiinia on annettava varoen iäkkäille henkilöille (> 75-vuotiaille), koska tiedot valmisteen käytöstä

tälle potilasryhmälle ovat vähäisiä.

Vähintään 65-vuotiaan potilaan kreatiniinipuhdistuma on mitattava ennen hoidon aloittamista, ks.

kohta 4.2, Munuaisten vajaatoiminta.

Raskaus

Fludarabiinia ei pidä käyttää raskausaikana, ellei se ole selkeästi tarpeen (esim. henkeä uhkaava tilanne,

ei vaihtoehtoista turvallisempaa hoitoa saatavilla vaarantamatta hoitohyötyä, hoito on välttämätön).

Fludarabiini saattaa olla sikiölle haitallinen (ks. kohdat 4.6 ja 5.3). Lääkärin tulee harkita fludarabiinin

käyttöä vain, jos mahdolliset hyödyt oikeuttavat mahdolliset riskit sikiölle.

Naisten on vältettävä raskaaksi tulemista fludarabiinihoidon aikana.

Naisille, jotka voivat tulla raskaaksi, on kerrottava mahdollisesta riskistä sikiölle.

Ehkäisy

Naisten, jotka voivat tulla raskaaksi, ja fertiilien miesten on käytettävä tehokasta ehkäisyä hoidon aikana

ja vähintään kuusi kuukautta hoidon päättymisen jälkeen (ks. kohta 4.6).

Rokotukset

Eläviä taudinaiheuttajia sisältäviä rokotteita on vältettävä fludarabiinihoidon aikana ja sen jälkeen.

Muut hoitovaihtoehdot alkuvaiheen fludarabiinihoidon jälkeen

Jos aloitusvaiheen fludarabiinihoidolla ei saada vastetta, lääkityksen vaihtamista klorambusiiliin on

vältettävä, koska useimmiten fludarabiinille resistentti potilas osoittautuu resistentiksi myös

klorambusiilille.

Apuaineet

Yksi injektiopullo Fludarabine Accord 25 mg/ml injektio-/infuusiokonsentraattia, liuosta varten sisältää

alle 1 mmol natriumia (23 mg) per millilitra, eli se on olennaisesti natriumiton.

4.5

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Kliinisessä tutkimuksessa, jossa huonosti hoitoon vastannutta kroonista lymfaattista leukemiaa hoidettiin

laskimoon annettavan fludarabiinin ja pentostatiinin (deoksikoformysiinin) yhdistelmällä, ilmeni niin

paljon kuolemaan johtanutta keuhkotoksisuutta, ettei fludarabiinia suositella käytettäväksi yhdessä

pentostatiinin kanssa.

Dipyramidoli ja muut adenosiinin soluunottoa estävät lääkeaineet voivat heikentää fludarabiinin

hoitotehoa.

Kliiniset tutkimukset ja in vitro -kokeet osoittivat, että fludarabiinin ja sytarabiinin yhteiskäytön aikana

ara-CTP:n (sytarabiinin aktiivinen metaboliitti) solunsisäinen huippupitoisuus ja solunsisäinen altistus

(AUC) leukemiasoluissa suurenivat. Yhteiskäyttö ei vaikuttanut plasman ara-C:n pitoisuuteen eikä

ara-CTP:n eliminaationopeuteen.

4.6

Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Hedelmällisyys

Naisille, jotka voivat tulla raskaaksi, on kerrottava mahdollisesta riskistä sikiölle.

Sekä seksuaalisesti aktiivisten miesten että naisten, jotka voivat tulla raskaaksi, on käytettävä tehokasta

ehkäisyä hoidon aikana ja vähintään kuuden kuukauden ajan hoidon päättymisestä (ks. kohta 4.4).

Raskaus

Rotista saadut prekliiniset tiedot osoittivat, että fludarabiini ja/tai sen metaboliitit läpäisevät istukan.

Rotilla ja kaniineilla tehdyt alkiotoksisuustutkimukset, joissa fludarabiinia annettiin laskimoon, osoittivat,

että fludarabiinin hoitoannokset voivat aiheuttaa alkion kuoleman ja epämuodostumia (ks. kohta 5.3).

Fludarabiinin käytöstä ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana on hyvin vähän tietoa:

Fludarabiinia tulee käyttää raskauden aikana, vain jos se on selvästi tarpeen (esim. henkeä uhkaava

tilanne, ei vaihtoehtoista turvallisempaa hoitoa saatavilla hoitohyötyä vaarantamatta, hoito on

välttämätön). Fludarabiini saattaa olla sikiölle haitallinen. Lääkärin tulee harkita fludarabiinin käyttöä

vain, jos mahdolliset hyödyt oikeuttavat mahdolliset riskit sikiölle.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö fludarabiinifosfatti ja/tai sen metaboliitit ihmisen rintamaitoon.

Prekliinisissä tutkimuksissa on kuitenkin saatu näyttöä siitä, että fludarabiinifosfaatti ja sen metaboliitit

siirtyvät emon verestä maitoon.

Fludarabiinifosfaattia ei saa käyttää rintaruokinnan aikana imeväiseen kohdistuvien mahdollisten

vakavien haittavaikutusten vuoksi (ks. kohta 4.3).

4.7

Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Fludarabiini

saattaa heikentää ajokykyä ja koneiden käyttökykyä, sillä esim. uupumusta, heikkoutta,

näköhäiriöitä, sekavuutta, agitaatiota ja kouristuskohtauksia on havaittu.

4.8

Haittavaikutukset

Turvallisuusprofiilin yhteenveto

Fludarabiinin käyttökokemusten perusteella yleisimmät haittatapahtumat ovat luuydinsuppressio

(neutropenia, trombosytopenia ja anemia); infektio, mukaan lukien keuhkokuume; yskä; kuume;

uupumus; heikkous; pahoinvointi; oksentelu ja ripuli. Muita yleisesti ilmoitettuja tapahtumia ovat

vilunväristykset, turvotus, huonovointisuus, perifeerinen neuropatia, näköhäiriö, ruokahaluttomuus,

limakalvotulehdus, suutulehdus ja ihottuma. Fludarabiinilla hoidetuilla potilailla on esiintynyt vakavia

opportunistisia infektioita. Vakavista haittatapahtumista johtuneita kuolemantapauksia on ilmoitettu.

Haittavaikutustaulukko

Haittavaikutukset on lueteltu seuraavassa taulukossa MedDRA-elinjärjestelmittäin. Esiintymistiheydet

perustuvat kliinisistä tutkimuksista saatuihin tietoihin riippumatta syy-yhteydestä fludarabiiniin.

Harvinaiset haittavaikutukset on tunnistettu pääasiassa valmisteen markkinoille tulon jälkeen.

Elin-

järjestelmä

Hyvin

yleinen

≥ 1/10

Yleinen

≥ 1/100,

< 1/10

Melko

harvinainen

≥ 1/1 000,

< 1/100

Harvinainen

≥ 1/10 000,

< 1/1 000

Tuntematon

Infektiot

Infektiot/

opportunistiset

infektiot (kuten

latenttien

virusten

reaktivaatio,

esim. progres-

siivinen

multifokaalinen

leukoenkefa-

lopatia,

Herpes zoster

-virus,

Epstein‒Barrin

virus (EBV),

keuhkokuume

Lymfoproli-

feratiivinen

häiriö (liittyy

EBV-

infektioon)

Hyvän- ja

pahan-

laatuiset

kasvaimet

(mukaan

lukien kystat

ja polyypit)

Myelodys-

plastinen

oireyhtymä ja

akuutti

myelooinen

leukemia

(liittyy

pääasiassa

alkyloivien

aineiden,

topoisomeraasi

n estäjien tai

sädetyksen

käyttöön

ennen hoitoa,

sen aikana tai

sen jälkeen)

Elin-

järjestelmä

Hyvin

yleinen

≥ 1/10

Yleinen

≥ 1/100,

< 1/10

Melko

harvinainen

≥ 1/1 000,

< 1/100

Harvinainen

≥ 1/10 000,

< 1/1 000

Tuntematon

Veri ja

imukudos

Neutropenia,

anemia,

trombosyto-

penia

Luuydin-

suppressio

Immuuni-

järjestelmä

Autoimmuuni-

häiriö (esim.

autoimmuuni-

hemolyyttinen

anemia,

Evansin

oireyhtymä,

trombosytopee

ninen

purppura,

hankinnainen

hemofilia,

pemfigus)

Aineen-

vaihdunta ja

ravitsemus

Ruoka-

haluttomuus

Tuumorilyysioi

reyhtymä

(mukaan

lukien

munuaisten

vajaatoiminta,

metabolinen

asidoosi,

hyperkalemia,

hypokalsemia,

hyperurikemia,

hematuria,

uraattikristallur

hyperfosfatemi

Hermosto

Perifeerinen

neuropatia

Sekavuustila

Kooma,

kouristuskohta

ukset, agitaatio

Aivoverenvuot

leukoenkefalop

atia (ks.

kohta 4.4),

akuutti

toksinen

leukoenkefalop

atia (ks.

kohta 4.4)

reversiibeli

posteriorinen

leukoenkefalop

atiaoireyhtymä

(RPLS) (ks.

kohta 4.4).

Elin-

järjestelmä

Hyvin

yleinen

≥ 1/10

Yleinen

≥ 1/100,

< 1/10

Melko

harvinainen

≥ 1/1 000,

< 1/100

Harvinainen

≥ 1/10 000,

< 1/1 000

Tuntematon

Silmät

Näköhäiriöt

Sokeutuminen,

näköhermotule

hdus,

optikusneuropa

Sydän

Sydämen

vajaatoiminta,

rytmihäiriöt

Hengitys-

elimet, rinta-

kehä ja väli-

karsina

Yskä

Keuhko-

toksisuus

(mukaan

lukien

keuhkofibroosi,

pneumoniitti,

hengenahdistu

Keuhkojen

verenvuoto

Ruoan-

sulatus-

elimistö

Oksentelu,

ripuli,

pahoinvointi

Suutulehdus

Maha-suoli-

kanavan

verenvuoto,

poikkeavat

haimaentsyymi

arvot

Maksa ja

sappi

Poikkeavat

maksaentsyym

iarvot

Iho ja

ihonalainen

kudos

Ihottuma

Ihosyöpä,

toksinen

epidermaalinen

nekrolyysi

(Lyellin

oireyhtymä),

Stevens-

Johnsonin

oireyhtymä

Munuaiset ja

virtsatiet

Hemorraginen

kystiitti

Yleisoireet ja

antopaikassa

todettavat

haitat

Kuume,

uupumus,

heikkous

Turvotus,

limakalvotuleh

dus,

vilunväristykse

huonovointisuu

Taulukossa on käytetty kutakin haittatapahtumaa sopivimmin kuvaavaa MedDRA-termiä. Synonyymeja

tai sairauksiin liittyviä muita tiloja ei ole lueteltu, mutta nekin on huomioitava. Haittatapahtumatermien

esitys perustuu MedDRA:n versioon 16.1.

Haittavaikutukset on esitetty kussakin yleisyysluokassa haittavaikutuksen vakavuuden mukaan

alenevassa järjestyksessä.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä

haittavaikutuksista. Se mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty–haitta-tasapainon jatkuvan arvioinnin.

Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksista

seuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea

4.9

Yliannostus

Suuriin fludarabiiniannoksiin on liitetty leukoenkefalopatia, akuutti toksinen leukoenkefalopatia tai

korjautuva posteriorinen leukoenkefalopatiaoireyhtymä (RPLS). Oireita voivat olla päänsärky,

pahoinvointi ja oksentelu, kouristuskohtaukset, näköhäiriöt, kuten näön menetys, muuttunut

aistijärjestelmä sekä fokaaliset neurologiset puutokset. Muita vaikutuksia voivat olla näköhermotulehdus

ja papilliitti, sekavuus, uneliaisuus, kiihtyneisyys, parapareesi/kvadripareesi, lihasspastisuus,

inkontinenssi, pysyvä keskushermostotoksisuus, jolle on tyypillistä hidas sokeutuminen, kooma ja

kuolema. Suuriin annoksiin liittyy myös luuydinsuppressiosta johtuva vaikea trombosytopenia ja

neutropenia.

Fluradabiinin yliannostuksen hoitoon ei tunneta spesifistä vastalääkettä. Hoitona on lääkkeen annon

lopettaminen ja elintoimintoja tukeva hoito.

5.

FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1

Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Solunsalpaajat, antimetaboliitit, puriinianalogit, ATC-koodi: L01BB05

Vaikutusmekanismi

Fludarabine Accord sisältää fludarabiinifosfaattia. Se on viruslääke vidarabiinin,

9-ß-D-arabinofuranosyyliadeniinin (ara-A), vesiliukoinen fluorattu nukleotidianalogi, joka on suhteellisen

resistentti adenosiinideaminaasin aiheuttamalle deaminaatiolle.

Fludarabiinifosfaatti defosforyloituu nopeasti 2F-ara-A:ksi, joka siirtyy soluihin, joissa

deoksisytidiinikinaasi fosforyloi sen aktiiviseksi trifosfaatiksi, 2F-ara-ATP:ksi. Tämän metaboliitin on

osoitettu estävän ribonukleotidireduktaasia, DNA-polymeraaseja α/δ ja ε, DNA-primaasia ja

DNA-ligaasia ja estävän siten DNA-synteesiä. Lisäksi RNA-polymeraasi II:n toiminta estyy osittain,

jolloin proteiinisynteesi vähenee.

Vaikka 2F-ara-ATP:n vaikutusmekanismi on toistaiseksi osittain epäselvä, oletettavasti DNA:han,

RNA:han ja proteiinisynteesiin kohdistuvat vaikutukset estävät kaikki yhdessä solun kasvua pääasiassa

DNA-synteesin eston kautta. In vitro -tutkimukset ovat lisäksi osoittaneet, että KLL-lymfosyyttien

altistaminen 2F-ara-A:lle käynnistää laajan DNA:n fragmentaation ja apoptoottisen solukuoleman.

Kliininen teho ja turvallisuus

Kolmannen vaiheen tutkimuksessa, johon osallistui aiemmin hoitamattomia kroonista lymfaattista

leukemiaa sairastaneita potilaita, annettiin 195 potilaalle fludarabiinia ja 199:lle klorambusiilia (40 mg/m²

4 viikon välein). Tulosten mukaan ensilinjan fludarabiinihoidon jälkeen saavutettiin klorambusiiliryhmään

verrattuna tilastollisesti merkitsevästi enemmän kaikkia sekä hoitovasteita (61,1 % vs. 37,6 %) että

täydellisiä hoitovasteita (14,9 % vs. 3,4 %). Myös vasteen kesto oli fludarabiiniryhmässä tilastollisesti

merkitsevästi pidempi kuin klorambusiiliryhmässä (19 kk vs. 12,2 kk), samoin kuin taudin etenemiseen

kulunut aika (17 kk vs. 13,2 kk). Elinajan mediaani oli fludarabiiniryhmässä 56,1 kuukautta ja

klorambusiiliryhmässä 55,1 kuukautta. Lisäksi potilaiden toimintakyvyssä havaittiin tilastollisesti ei-

merkitsevä ero. Toksisuudesta ilmoittaneiden osuudet olivat toisiinsa verrattavat: fludarabiiniryhmässä

89,7 % ja klorambusiiliryhmässä 89,9 %. Vaikka hematologisten toksisuuksien

kokonaisilmaantuvuudessa ei ollut merkitsevää eroa ryhmien välillä, merkitsevästi suuremmalla osalla

fludarabiinipotilaista ilmeni valkosolutoksisuutta (p = 0,0054) ja lymfosyyttitoksisuutta (p = 0,0240)

verrattuna klorambusiilipotilaisiin. Fludarabiinilla hoidetuilla ilmeni merkitsevästi vähemmän

pahoinvointia (p < 0,0001), oksentelua (p < 0,0001) ja ripulia (p = 0,0489) kuin klorambusiililla

hoidetuilla. Myös maksatoksisuuksia ilmeni merkitsevästi (p = 0,0487) vähemmän fludarabiiniryhmässä

kuin klorambusiiliryhmässä.

Potilas, joka hoidon alussa reagoi fludarabiiniin, saattaa vastata uudestaan fludarabiini-monoterapiaan.

Yhdessä satunnaistetussa tutkimuksessa annettiin joko fludarabiinia tai syklofosfamidin, adriamysiinin ja

prednisonin yhdistelmähoitoa (CAP) 208:lle Binet B- tai C -vaiheen KLL-potilaalle. Aiemmin hoitoa

saaneiden 103 potilaan alaryhmässä fludarabiinilla saavutettiin CAP-hoitoa enemmän sekä kaikkia

hoitovasteita (45 % vs. 26 %) että täydellisiä hoitovasteita (13 % ja 6 %). Fludarabiinihoidossa ja

CAP-hoidossa vasteen kesto ja kokonaiselinaika olivat samaa luokkaa. Kuuden kuukauden hoitojakson

aikana fludarabiiniryhmässä kuoli 9 potilasta ja CAP-ryhmässä 4.

Tutkimuksen jälkeisissä post hoc -analyyseissä käytettiin vain kuuden ensimmäisen hoitokuukauden

tietoja. Eloonjäämiskäyrien vertailussa CAP-hoito osoitettiin fludarabiinia edullisemmaksi alaryhmässä,

johon kuuluivat aiempaa hoitoa saaneet Binet C -vaiheen leukemiapotilaat.

5.2

Farmakokinetiikka

Fludarabiinin (2F-ara-A) farmakokinetiikka plasmassa ja virtsassa

Fludarabiinin (2F-ara-A) farmakokinetiikkaa on tutkittu antamalla fludarabiinifosfaattia (fludarabiini,

2F-ara-AMP) laskimoon nopeana bolusinjektiona sekä lyhytkestoisena että jatkuvana infuusiona ja suun

kautta.

Tulosten mukaan 2F-ara-A:n farmakokinetiikka ja hoitoteho syöpäpotilailla eivät korreloineet keskenään

selvästi.

Neutropenian esiintyminen ja hematokriittimuutokset osoittivat kuitenkin, että fludarabiinifosfaatin

sytotoksisuus vähentää hematopoieesia annoksen mukaan.

Jakautuminen ja biotransformaatio

2F-ara-AMP on fludarabiinin (2F-ara-A) vesiliukoinen aihiolääke, joka defosforyloituu ihmisen

elimistössä nopeasti ja täydellisesti fludarabiininukleosidiksi (2F-ara-A). Toista metaboliittia, 2F-ara-

hypoksantiinia, joka on päämetaboliitti koiralla, on havaittu ihmisessä vain erittäin pieniä määriä.

Kun KLL-potilaille annettiin kertainfuusiona 25 mg/m

2F-ara-AMP:a 30 minuutin ajan, saavutettiin

infuusion päättyessä 2F-ara-A:n enimmäispitoisuus plasmassa, keskimäärin 3,5–3,7 mikromol/l.

Viidennen annoksen jälkeen plasman 2F-ara-A-pitoisuuden todettiin kumuloituvan kohtalaisesti;

keskimääräinen enimmäispitoisuus infuusion lopussa oli 4,4–4,8 mikromol/l. Viisipäiväisen hoito-

ohjelman aikana 2F-ara-A:n pienin pitoisuus plasmassa noin kaksinkertaistui. 2F-ara-A ei kumuloidu

useiden hoitosyklien aikana. Enimmäispitoisuuden saavuttamisen jälkeen pitoisuus pieneni

kolmivaiheisesti siten, että alkuvaiheen puoliintumisaika oli noin 5 minuuttia, välivaiheen puoliintumisaika

oli 1–2 tuntia ja terminaalinen puoliintumisaika oli noin 20 tuntia.

Tutkimusten välisessä farmakokineettisessä vertailussa 2F-ara-A:n kokonaispuhdistuma plasmassa oli

keskimäärin 79±40 ml/min/m² (2,2±1,2 ml/min/kg) ja jakautumistilavuus keskimäärin 83±55 l/m²

(2,4±1,6 l/kg). Tietojen mukaan vaihtelu yksilöiden välillä on suurta. Flurarabiinifosfaatin laskimoon ja

suun kautta annon jälkeen plasman 2F-ara-A-pitoisuus ja AUC-arvo suurenivat lineaarisesti suhteessa

annokseen, kun taas puoliintumisaika, puhdistuma plasmassa ja jakautumistilavuus pysyivät annoksesta

riippumatta vakioina, mikä viittaa annoksen lineaarisuuteen.

Eliminaatio

2F-ara-A eliminoituu pääasiassa munuaisten kautta. Laskimoon annetusta annoksesta 40–60 % erittyy

virtsaan. Massatasetutkimukset koe-eläimillä, joille annettiin ³H-2F-ara-AMP:a, osoittivat

radioaktiivisesti merkittyjen aineiden erittyvän kokonaan virtsaan.

Erityisryhmät

Munuaisten vajaatoimintaa sairastavilla kokonaispuhdistuma on pienempi, minkä vuoksi annosta on

pienennettävä. Ihmisen plasman proteiineilla tehdyt in vitro -tutkimukset eivät ole osoittaneet

2F-ara-A:n sitoutuvan proteiineihin huomattavassa määrin.

Fludarabiinitrifosfaatin farmakokinetiikka soluissa

2F-ara-A kulkeutuu aktiivisesti leukemiasoluihin, joissa se refosforyloituu ensin monofosfaatiksi ja sitten

di- ja trifosfaatiksi. Fludarabiinitrifosfaatti, 2F-ara-ATP, on päämetaboliitti soluissa ja ainoa metaboliitti,

jolla tiedetään olevan sytotoksista vaikutusta. 2F-ara-ATP:n enimmäispitoisuus KLL-potilaiden

leukeemisissa lymfosyyteissä havaittiin 4 tunnin (mediaani) kuluttua annosta. Enimmäispitoisuus vaihteli

huomattavasti, ja huippupitoisuuden mediaani oli noin 20 mikromol/l. 2F-ara-ATP-pitoisuus

leukemiasoluissa oli aina huomattavasti suurempi kuin 2F-ara-A:n enimmäispitoisuus plasmassa, mikä

viittaa kertymiseen kohdesoluihin. Leukeemisten lymfosyyttien in vitro -inkubaatio osoitti, että

solunulkoinen 2F-ara-A-altistus (2F-ara-A:n pitoisuuden ja inkubaation keston tulo) ja solunsisäinen

2F-ara-ATP-rikastuminen ovat keskenään lineaarisessa suhteessa. 2F-ara-ATP:n eliminaation

puoliintumisaika kohdesoluissa oli 15–23 tuntia (mediaani).

5.3

Prekliiniset tiedot turvallisuudesta

Systeeminen toksisuus

Akuuttia toksisuutta koskeneissa tutkimuksissa fludarabiinifosfaatin kerta-annokset aiheuttivat vaikeita

myrkytysoireita tai kuoleman, kun annostus oli kaksi kertaa hoitoannosta suurempi. Muiden

solunsalpaajien tavoin fludarabiini vaikutti luuytimeen, imukudoselimiin, maha-suolikanavan limakalvoon,

munuaisiin ja uroksen sukuelimiin. Potilailla todettiin suositeltua hoitoannosta lähelläkin olleilla (3–

4-kertaisilla) annoksilla vaikeita haittavaikutuksia, muun muassa vaikeaa neurotoksisuutta, joka toisinaan

johti kuolemaan (ks. kohta 4.9).

Fludarabiinifosfaatin toistuvaa antoa seuranneissa systeemisen toksisuuden tutkimuksissa todettiin myös

odotetut vaikutukset nopeasti uusiutuviin kudoksiin, kun kynnysannos ylittyi. Morfologiset ilmentymät

vaikeutuivat annoksen suurentuessa ja hoitoajan pidentyessä. Havaittuja muutoksia pidettiin yleensä

korjaantuvina. Fludarabiinin hoitokäytöstä saatu kokemus viittaa periaatteessa vastaavaan

toksikologiseen profiiliin ihmisellä, vaikka potilailla havaittiin lisäksi muitakin epätoivottuja vaikutuksia,

kuten neurotoksisuutta (ks. kohta 4.8).

Alkiotoksisuus

Rotilla ja kaniineilla tehdyt alkiotoksisuustutkimusten tulokset osoittivat, että laskimoon annettava

fludarabiinifosfaatti on mahdollisesti alkiotoksinen ja teratogeeninen, mikä ilmenee luuston

epämuodostumina, sikiön painonlaskuna ja kohtuun jo kiinnittyneiden alkioiden menetyksenä. Koska

eläimille teratogeenisten annosten ja ihmisen hoitoannoksen välinen turvallisuusmarginaali on pieni ja

koska fludarabiinifosfaatti muiden antimetaboliittien tavoin oletettavasti vaikuttaa solujen

erilaistumisprosessiin, fludarabiinin hoitokäyttöön ihmisellä liittyy merkityksellinen teratogeenisten

vaikutusten riski (ks. kohta 4.6).

Genotoksisuus, tuumorigeenisuus

Fludarabiinifosfaatin on osoitettu aiheuttavan DNA-vaurioita sisarkromatidinvaihdostestissä ja

kromosomipoikkeavuuksia sytogeneettisessä in vitro -testissä sekä lisäävän mikrotumien määrää hiiren

mikrotumakokeessa in vivo. Sen sijaan geenimutaatiotestien ja uroshiirillä tehdyn dominoivan

letaalitestin tulokset olivat negatiiviset. Mahdollinen mutageenisuus osoitettiin siis somaattisilla soluilla

mutta ei itusoluilla.

Epäilyt fludarabiinifosfaatin tuumorigeenisuudesta perustuvat sen tunnettuun DNA-vaikutukseen ja

mutageenisuustestien tuloksiin. Fludarabiinilla ei ole tehty nimenomaan tuumorigeenisuutta koskevia

eläintutkimuksia, koska epäily siitä, että fludarabiinihoito lisää sekundaaristen kasvainten riskiä voidaan

todentaa vain epidemiologisilla tiedoilla.

Paikallinen siedettävyys

Eläinkokeista saatujen tulosten mukaan fludarabiinifosfaatin anto laskimoon ei odotettavasti aiheuta

pistokohdassa merkittävää paikallisärsytystä Merkityksellistä paikallisärsytystä ei ilmennyt edes silloin,

kun 7,5 mg/ml fludarabiinifosfaattia sisältävää vesiliuosta pistettiin väärään paikkaan laskimon viereen,

valtimoon tai lihakseen.

Eläinkokeissa maha-suolikanavassa havaitut vauriot ovat samankaltaisia fludarabiinifosfaatin laskimoon

ja mahalaukkuun annon jälkeen, mikä tukee oletusta, että fludarabiinifosfaatin aiheuttama enteriitti on

systeeminen vaikutus.

6.

FARMASEUTTISET TIEDOT

6.1

Apuaineet

Mannitoli

Dinatriumvetyfosfaattidihydraatti

Injektionesteisiin käytettävä vesi

6.2

Yhteensopimattomuudet

Lääkevalmistetta ei saa sekoittaa muiden lääkevalmisteiden kanssa, lukuun ottamatta niitä, jotka

mainitaan kohdassa 6.6.

6.3

Kestoaika

Myyntipakkaus: 2 vuotta.

Valmisteen kemiallinen ja fysikaalinen säilyvyys käytön aikana on osoitettu pitoisuuksilla 0,2 mg/ml ja

0,6 mg/ml, kun valmiste on ensin laimennettu 9 mg/ml (0,9 %) -natriumkloridiliuoksella tai 50 mg/ml

(5 %) -glukoosiliuoksella. Valmiste säilyy 7 vuorokautta 2–8 °C:ssa ja 5 vuorokautta 20–25 °C:ssa

PVC:tä sisältämättömissä infuusiopusseissa ja lasipulloissa.

Mikrobiologiselta kannalta valmiste on käytettävä heti. Jos sitä ei käytetä heti, säilytysaika ja olosuhteet

ennen käyttöä ovat käyttäjän vastuulla. Säilytysaika ei saa ylittää 24:ää tuntia 2–8 °C:ssa, jos

laimentamista ei ole tehty kontrolloiduissa ja validoiduissa aseptisissa olosuhteissa.

6.4

Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2–8 °C).

Ei saa jäätyä.

Laimennetun lääkevalmisteen säilytys, ks. kohta 6.3.

6.5

Pakkaustyyppi ja pakkauskoot

2 ml:n tyypin I lasinen injektiopullo, jossa on FluoroTec-kumitulppa ja alumiininen repäisykorkki.

2 ml:n injektiopullo sisältää 50 mg fludarabiinifosfaattia. Saatavana on pakkauksia, joissa on 1, 5 tai

10 injektiopulloa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

6.6

Erityiset varotoimet hävittämiselle ja muut käsittelyohjeet

Laimentaminen

Tarvittava annos (potilaan ihon pinta-alan perusteella laskettu) vedetään ruiskuun.

Laskimoon annettavaa bolusinjektiota varten annos laimennetaan edelleen 10 millilitraan 9 mg/ml

(0,9 %) -natriumkloridiliuosta. Tarvittava annos voidaan antaa myös infuusiona, jolloin se laimennetaan

100 millilitraan 9 mg/ml (0,9 %) -natriumkloridiliuosta ja infusoidaan noin 30 minuutin aikana.

Kliinisissä tutkimuksissa valmiste on laimennettu 100:aan tai 125 millilitraan 50 mg/ml (5 %)

-glukoosiliuosta tai 9 mg/ml (9 %) -natriumkloridiliuosta.

Tarkastus ennen käyttöä

Laimennettu liuos on kirkas, väritön tai hieman ruskehtavankeltainen. Liuos on tarkastettava

silmämääräisesti ennen käyttöä.

Liuosta saa käyttää vain, jos se on kirkas, väritön tai hieman ruskehtavankeltainen eikä siinä ole

hiukkasia. Fludarabine Accord -valmistetta ei pidä käyttää, jos pakkaus on vioittunut.

Käsittely ja hävittäminen

Raskaana olevien työntekijöiden ei pidä käsitellä fludarabiinia.

Valmistetta on käsiteltävä asianmukaisesti solunsalpaajia koskevien paikallisten vaatimusten mukaan.

Varovaisuutta on noudatettava fludarabiinifosfaattiliuoksen käsittelyssä ja käyttökuntoon saattamisessa.

Lateksikäsineiden ja suojalasien käyttöä suositellaan, jotta vältetään altistuminen liuokselle, jos

injektiopullo rikkoutuu tai liuosta muutoin roiskuu. Jos liuosta joutuu iholle tai limakalvoille, alue on

pestävä huolellisesti saippualla ja vedellä. Jos liuosta joutuu silmiin, ne on huuhdeltava perusteellisesti

runsaalla vedellä. Aineen hengittämistä on vältettävä.

Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu vain kerta-antoon. Käyttämätön lääkevalmiste, roiskeet ja vuodot tai

jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.

7.

MYYNTILUVAN HALTIJA

Accord Healthcare B.V.,

Winthontlaan 200,

3526KV Utrecht,

Alankomaat

8.

MYYNTILUVAN NUMERO(T)

MTnr: 31752

9.

MYYNTILUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ/UUDISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

Myyntiluvan myöntämisen päivämäärä: 02.12.2014

10.

TEKSTIN MUUTTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ

14.11.2018

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot