BENDAMUSTINE AVANSOR 2.5 mg/ml kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos

Suomi - suomi - Fimea (Suomen lääkevirasto)

Osta se nyt

Pakkausseloste Pakkausseloste (PIL)

02-12-2020

Valmisteyhteenveto Valmisteyhteenveto (SPC)

06-07-2021

Aktiivinen ainesosa:
Bendamustinum hydrochloridum
Saatavilla:
Avansor Pharma Oy Avansor Pharma Oy
ATC-koodi:
L01AA09
INN (Kansainvälinen yleisnimi):
Bendamustinum hydrochloridum
Annos:
2.5 mg/ml
Lääkemuoto:
kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos
Prescription tyyppi:
Resepti
Terapeuttinen alue:
bendamustiini
Tuoteyhteenveto:
Määräämisehto: Valmistetta tulee käyttää vain syövän hoitoon perehtyneen lääkärin valvonnassa.
Valtuutuksen tilan:
Myyntilupa myönnetty
Myyntiluvan numero:
32428
Valtuutus päivämäärä:
2015-06-29

Lue koko asiakirja

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Bendamustine Avansor 2,5 mg/ml kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos

bendamustiinihydrokloridi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se

sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Tämä koskee

myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks.

kohta 4.

Tässä pakkausselosteessa kerrotan:

1. Mitä Bendamustine Avansor on ja mihin sitä käytetään

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin käytät Bendamustine Avansoria

3. Miten Bendamustine Avansoria käytetään

4. Mahdolliset haittavaikutukset

5. Bendamustine Avansorin säilyttäminen

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Bendamustine Avansor on ja mihin sitä käytetään

Bendamustine Avansor-valmisteen vaikuttavan aineen nimi on bendamustiinihydrokloridi (jatkossa

bendamustiini).

Bendamustine Avansor on tiettyjen syöpätautien hoitoon käytettävä lääke (solunsalpaaja).

Bendamustine Avansoria käytetään ainoana lääkkeenä (monoterapia) tai yhdessä muiden lääkkeiden

kanssa seuraavien syöpätyyppien hoitoon:

krooninen lymfaattinen leukemia, jos fludarabiinia sisältävä solunsalpaajahoito ei sovi potilaalle

non-Hodgkin-lymfoomat, jos aiemmasta rituksimabihoidosta ei ole ollut hyötyä tai hyöty on jäänyt

lyhytaikaiseksi

multippeli myelooma, jos talidomidia tai bortetsomibia sisältävä hoito ei sovi potilaalle.

2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin käytät Bendamustine Avansoria

Älä käytä Bendamustine Avansoria

jos olet allerginen vaikuttavalle aineelle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu

kohdassa 6).

imetyksen aikana. Jos Bendamustine Avansor -hoito on tarpeen imetyksen aikana, imetys tulee

lopettaa. (ks. kohta Varoitukset ja varotoimet).

jos sinulla on vaikea maksan vajaatoiminta (maksavaurio).

jos sinulla on maksavaivoista tai veriongelmista johtuvaa ihon tai silmänvalkuaisten keltaisuutta.

jos luuydintoimintasi on vaikeasti heikentynyt (luuydinlama) ja valkosolu- tai verihiutalearvoissasi on

vakavia muutoksia.

jos sinulle on tehty suuri leikkaus hoidon aloittamista edeltävien 30 päivän aikana.

jos sinulla on infektio, etenkin, jos veren valkosolumäärä on samanaikaisesti alhainen (leukopenia).

yhdessä keltakuumerokotteen kanssa.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa ennen, kuin käytät Bendamustine Avansoria:

jos luuytimesi verisolutuotanto on heikentynyt. Veren valkosolu- ja verihiutalearvot tulee tarkistaa

ennen Bendamustine Avansor-hoidon aloittamista, ennen kutakin hoitojaksoa ja hoitojaksojen välillä.

jos sinulla on infektio. Ota yhteys lääkäriisi, jos sinulla on infektion merkkejä kuten kuumetta tai

keuhko-oireita.

jos sinulla on entuudestaan jokin sydäntauti (esim. sydänkohtaus, rintakipu, vaikeita sydämen

rytmihäiriöitä).

Keskustele lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa Bendamustine Avansor-hoidon aikana:

jos sinulle tulee pahoinvointia tai oksentelet. Lääkäri voi määrätä sinulle pahoinvointilääkettä.

jos huomaat kipua kyljessäsi tai verta virtsassa tai virtsamääräsi vähenee. Jos tauti on hyvin

vaikea, elimistö ei välttämättä pysty poistamaan kaikkia hajoavien syöpäsolujen kuona-aineita. Tätä

kutsutaan tuumorilyysioireyhtymäksi, ja se voi aiheuttaa munuaisten vajaatoimintaa ja sydänvaivoja

48 tunnin kuluessa ensimmäisestä Bendamustine Avansor-annoksesta. Lääkäri voi varmistaa, että

nestetasapainosi on riittävä ja antaa sinulle muita lääkkeitä tämän ongelman estämiseksi.

jos sinulle kehittyy Bendamustine Avansor-hoidon aikana jokin ihoreaktio. Reaktiot voivat muuttua

vaikeammiksi.

jos sinulle kehittyy kivulias, punainen tai purppurainen ihottuma, joka leviää ja muodostaa

rakkuloita, ja/tai limakalvoille (esim. suuhun ja huuliin) ilmaantuu muunlaisia muutoksia, etenkin jos

sinulla on edeltävästi ollut valoherkkyyttä, hengitystieinfektio (esim. keuhkoputkitulehdus) ja/tai

kuumetta.

jos sinulle kehittyy vaikea allerginen reaktio tai yliherkkyysreaktio. Kiinnitä huomiota siihen,

esiintyykö sinulla infuusioreaktioita ensimmäisen hoitojakson jälkeen.

Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos huomaat tai joku toinen huomaa sinulla seuraavia

haittavaikutuksia milloin tahansa hoidon aikana tai sen jälkeen: muistinmenetys, ajattelun

vaikeudet, kävelyvaikeudet tai näönmenetys – nämä voivat johtua hyvin harvinaisesta mutta

vakavasta aivojen infektiosta, joka voi johtaa kuolemaan (progressiivinen multifokaalinen

leukoenkefalopatia eli PML).

Ota yhteys lääkäriin, jos huomaat mitä tahansa epäilyttäviä ihomuutoksia, sillä tämän lääkkeen

käyttöön voi liittyä tietyntyyppisten ihosyöpien (ei-melanoomatyyppisten ihosyöpien) suurentunut riski.

Lapset ja nuoret

Bendamustine Avansor-valmisteen käytöstä lapsilla ja nuorilla ei ole kokemusta.

Muut lääkevalmisteet ja Bendamustine Avansor

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat

käyttää muita lääkkeitä.

Bendamustiini voi vaikuttaa muihin lääkkeisiin. Muut lääkkeet voivat taas vaikuttaa siihen miten hyvin

bendamustiini tehoaa.

Jos Bendamustine Avansoria käytetään yhdessä luuytimen verisolutuotantoa heikentävien lääkkeiden

kanssa, luuytimeen kohdistuva vaikutus saattaa voimistua.

Jos Bendamustine Avansoria käytetään yhdessä immuunipuolustukseen vaikuttavien lääkkeiden

kanssa, immuunijärjestelmään kohdistuva vaikutus voi voimistua.

Solunsalpaajat saattavat heikentää elävien rokotteiden tehoa. Solunsalpaajat suurentavat myös

elävien rokotteiden (esim. virusrokotteiden) käyttöön liittyvää infektioriskiä.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai

saatat käyttää muita lääkkeitä.

Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Raskaus

Bendamustine Avansor voi vaurioittaa perimää, ja se on aiheuttanut eläintutkimuksissa

epämuodostumia. Bendamustine Avansoria ei pidä käyttää raskauden aikana, ellei lääkäri

nimenomaisesti niin määrää. Jos saat hoitoa raskauden aikana, pyydä lääkäriä arvioimaan hoitosi

mahdolliset haitat sikiölle. Myös perinnöllisyysneuvonta on suositeltavaa.

Hedelmällisyys

Jos olet nainen ja voit tulla raskaaksi, sinun on käytettävä jotakin tehokasta ehkäisymenetelmää sekä

ennen Bendamustine Avansor-hoitoa että sen aikana. Jos tulet raskaaksi Bendamustine Avansor-

hoidon aikana, ota heti yhteys lääkäriin ja hakeudu perinnöllisyysneuvontaan.

Jos olet mies, vältä lapsen siittämistä Bendamustine Avansor-hoidon aikana ja vielä 6 kuukauden ajan

hoidon päättymisen jälkeen. Bendamustine Avansor saattaa aiheuttaa hedelmättömyyttä, joten sinun

on ehkä hyvä tutustua siittiöiden varastointimahdollisuuksiin ennen hoidon aloittamista.

Bendamustine Avansor-hoitoa saavien miesten on hyvä välttää lapsen siittämistä hoidon aikana ja

vielä 6 kuukauden ajan sen jälkeen. Tutustu siittiöiden varastointimahdollisuuksiin ennen hoidon

aloittamista, sillä hoito voi aiheuttaa pysyvää hedelmättömyyttä.

Imetys

Bendamustine Avansoria ei saa käyttää imetyksen aikana. Jos Bendamustine Avansor-hoito on

tarpeen imetyksen aikana, imetys tulee lopettaa.

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai suunnittelet lapsen hankkimista, kysy

lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Bendamustine Avansor-valmisteella on merkittävä vaikutus

ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn. Älä

aja äläkä käytä koneita, jos sinulla on haittavaikutuksia, kuten huimausta tai koordinaatiohäiriöitä.

3. Miten Bendamustine Avansoria käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.

Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Bendamustine Avansor annetaan 30–60 minuutin kuluessa laskimoon. Annostus vaihtelee ja lääke

voidaan antaa joko ainoana lääkkeenä tai yhdessä muiden lääkkeiden kanssa.

Hoitoa ei pidä aloittaa, jos veren valkosoluarvot ja/tai verihiutalearvot ovat laskeneet alle määritellyn

tason.

Lääkäri määrittää nämä arvot säännöllisin välein.

Krooninen lymfaattinen leukemia

100 mg Bendamustine Avansoria kehon pinta-alan neliömetriä kohti

(lasketaan pituuden ja painon mukaan)

päivinä 1 ja 2

Hoitojakso toistetaan 4 viikon kuluttua korkeintaan 6 kertaa

Non-Hodgkin-lymfoomat

120 mg Bendamustine Avansoria kehon pinta-alan neliömetriä kohti

(lasketaan pituuden ja painon mukaan)

päivinä 1 ja 2

Hoitojakso toistetaan 3 viikon kuluttua vähintään 6 kertaa

Multippeli myelooma

120–150 mg Bendamustine Avansoria kehon pinta-alan neliömetriä kohti

(lasketaan pituuden ja painon mukaan)

päivinä 1 ja 2

60 mg prednisonia injektiona laskimoon tai suun kautta otettuna kehon

pinta-alan neliömetriä kohti (lasketaan pituuden ja painon mukaan)

päivinä 1–4

Hoitojakso toistetaan 4 viikon kuluttua vähintään 3 kertaa

Hoito tulee lopettaa, jos valkosoluarvot ja/tai trombosyyttiarvot laskevat määritellylle tasolle. Hoitoa

voidaan jatkaa, kun valkosoluarvot ja trombosyyttiarvot ovat suurentuneet.

Maksan tai munuaisten vajaatoiminta

Annosta tulee ehkä muuttaa maksan vajaatoiminnan vaikeusasteen mukaan (30% kohtalaisessa

maksan vajaatoiminnassa). Annosta ei tarvitse muuttaa munuaisten vajaatoimintapotilailla. Hoitava

lääkäri päättää, tuleeko annostusta muuttaa.

Antotapa

Bendamustine Avansor-hoitoa saa määrätä vain lääkäri, jolla on kokemusta syövän hoidosta. Lääkäri

antaa sinulle tarkalleen oikean Bendamustine Avansor-annoksen ja huolehtii tarvittavista varotoimista.

Hoitava lääkäri antaa käyttövalmiin infuusionesteen lääkemääräyksen mukaan. Liuos annetaan

laskimoon nopeana, 30–60 minuuttia kestävänä infuusiona.

Hoidon kesto

Bendamustine Avansor-hoidolle ei ole mitään yleisluontoisia aikarajoja. Hoidon kesto riippuu

hoidettavasta sairaudesta ja hoitovasteesta. Käänny lääkärisi tai hoitajan puoleen, jos jokin

huolestuttaa sinua tai sinulla on kysyttävää Bendamustine Avansor-hoidosta.

Jos unohdat käyttää Bendamustine Avansoria

Jos Bendamustine Avansor-annos unohtuu, lääkäri jatkaa yleensä hoitoa tavanomaisen

annostusaikataulun mukaan.

Jos lopetat Bendamustine Avansorin käytön

Hoitava lääkäri päättää, tuleeko hoito keskeyttää tai tuleeko sinun siirtyä johonkin toiseen hoitoon.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan

puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, myös Bendamustine Avansor voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät

kuitenkaan niitä saa. Osa alla mainituista haittavaikutuksista voidaan havaita sinulle tehdyistä

testeistä.

Hyvin harvinaisissa tapauksissa on ilmoitettu kudosvaurioita (kudoskuolioita), kun lääkettä on vuotanut

verisuonen ulkopuolelle (ekstravasaatio). Polte infuusiokanyylin asettamiskohdassa voi viitata siihen,

että lääkettä on joutunut verisuonen ulkopuolelle. Lääkkeen joutuminen tällä tavoin kudoksiin voi

aiheuttaa kipua ja huonosti paranevia ihovaurioita.

Bendamustine Avansorin annosta rajoittava haittavaikutus on luuydintoiminnan heikkeneminen.

Luuydintoiminta korjautuu yleensä normaaliksi hoidon jälkeen. Luuydintoiminnan lamaantuminen voi

johtaa alhaiseen verisolujen määrään, mikä puolestaan suurentaa infektioiden, anemian tai

verenvuotoriskiä.

Hyvin yleiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä useammalla kuin 1 käyttäjällä 10:stä)

Alhaiset veren valkosoluarvot (tautien torjuntaan tarkoitetut verisolut,

leukopenia)

Verenpunan (hemoglobiinin: punasolujen proteiini, joka kuljettaa happea koko kehoon) määrän

pieneneminen

Alhaiset verihiutalearvot (veren hyytymiseen vaikuttavat värittömät verisolut,

trombosytopenia)

Infektiot

Päänsärky

Pahoinvointi

Oksentelu

Limakalvotulehdus

Veren kreatiniiniarvojen suureneminen (lihaksien tuottama kemiallinen kuona-aine)

Veren urea-arvojen suureneminen (kemiallinen kuona-aine)

Kuume

Väsymys

Yleiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä)

Verenvuoto

Syöpäsolujen hajoamisen yhteydessä verenkiertoon vapautuvista kuona-aineista johtuvat

aineenvaihduntahäiriöt (tuumorilyysioireyhtymä)

Veren punasolujen väheneminen, joka voi aiheuttaa kalpeutta, heikotusta tai hengästymistä

(anemia)

Alhaiset neutrofiiliarvot (infektioita vastaan taisteleva yleinen valkosolutyyppi,

neutropenia)

Yliherkkyysreaktiot, esim. allerginen ihottuma (dermatiitti) ja kutiava nokkosihottuma (urtikaria)

Maksan toimintaa kuvaavien ASAT-/ALAT-entsyymiarvojen suureneminen (mitkä saattavat ilmaista

maksasolujen tulehdusta tai vahingoittumista)

AFOS-entsyymiarvojen suureneminen (entsyymi, jota valmistuu pääsääntöisesti maksassa ja luissa)

Sappiväriaineen määrän suureneminen (punasolujen normaalista hajoamisesta syntyvä aine)

Veren kaliumpitoisuuden pieneneminen (hermo- ja lihassolujen toiminnalle tarpeellinen ravintoaine,

myös sydämessä)

Sydäntoiminnan häiriöt,

kuten sydämentykytykset (palpitaatiot) tai rintakipu (angina pectoris)

Sydämen rytmihäiriöt

Alhainen tai korkea verenpaine (hypotonia tai hypertonia)

Keuhkotoiminnan häiriöt

Ripuli

Ummetus

Suun kipu (suutulehdus)

Ruokahaluttomuus

Hiustenlähtö

Ihomuutokset

Kuukautisten poisjäänti

Kipu

Unettomuus

Huimaus

Vilunväristykset

Nestehukka

Hengästymistä (anemia)

Melko harvinaiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta)

Verisolujen riittämätön tuotanto luuytimessä (luiden sisällä oleva huokoinen materiaali, jossa

verisolut valmistuvat, myelodysplastinen oireyhtymä)

Akuutti leukemia

Nesteen kertyminen sydäntä ympäröivään sydänpussiin

sydänkohtaus, rintakipu (sydäninfarkti)

sydämen vajaatoiminta

Harvinaiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1000:sta)

Verenmyrkytys (sepsis)

Luuytimen vajaatoiminta, joka voi aiheuttaa huonovointisuutta ja näkyä verikokeissa

Vaikeat allergiset yliherkkyysreaktiot (anafylaktiset reaktiot)

Anafylaktista reaktiota muistuttavat oireet (anafylaktistyyppiset reaktiot)

Uneliaisuus

Äänen soinnittomuus (afonia)

Äkillinen verenkiertovajaus (lähinnä sydänperäinen verenkierron vajaatoiminta, mikä vaikuttaa hapen

ja ravintoaineiden kulkeutumiseen kudoksiin ja toksiinien poistamiseen)

Ihon punoitus (eryteema)

Ihottuma (dermatiitti)

Kutina

Täplämäinen rokkoihottuma

Voimakas hikoilu (hyperhidroosi)

Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10.000:sta)

Primaarinen, epätyypillinen keuhkokuume

Veren punasolujen hajoaminen

Verenpaineen nopea aleneminen, johon voi liittyä ihoreaktioita tai ihottumaa (anafylaktinen sokki)

Makuaistin häiriöt

Tuntohäiriöt

Ääreishermovauriot (epämukava tunne ja kipu raajoissa)

Vakava tila, joka johtaa hermostossa tiettyjen reseptoreiden toimintahäiriöön( ns. antikolinerginen

oireyhtymä)

Hermoston häiriöt

Koordinaatiohäiriöt (ataksia)

Aivotulehdus (enkefaliitti)

Sydämen nopealyöntisyys (takykardia)

Laskimotulehdus (flebiitti)

Keuhkojen sidekudosmuodostus (keuhkofibroosi)

Ruokatorvitulehdus, johon liittyy verenvuotoa

Mahan tai suoliston verenvuoto

Hedelmättömyys

Monielinvaurio

Tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä esiintymistiheyden arviointiin)

Epäsäännöllinen ja usein nopea sydämen syke (eteisvärinä)

Maksan vajaatoiminta

Kivulias, punainen tai purppurainen ihottuma, joka leviää ja muodostaa rakkuloita, ja/tai muunlaiset

muutokset limakalvoilla (esim. suussa ja huulissa), etenkin jos edeltävästi on ollut valoherkkyyttä,

hengitystieinfektio (esim. keuhkoputkitulehdus) ja/tai kuumetta.

Munuaisten vajaatoiminta

Keuhkotulehdus, keuhkoverenvuoto

Lääkeihottuma yhdistelmähoidossa rituksimabin kanssa

Ota välittömästi yhteys lääkäriin tai hakeudu heti lääkärin hoitoon, jos huomaat jonkin seuraavista

haittavaikutuksista (esiintymistiheys tuntematon):

Vakava ihottuma, mukaan lukien Stevens–Johnsonin oireyhtymä ja toksinen epidermaalinen

nekrolyysi. Nämä ihottumat voivat esiintyä punoittavina, maalitaulumaisina täplinä tai pyöreinä

läiskinä, joiden keskellä on usein rakkulamuodostusta vartalolla. Ihottumaan voi kuulua myös ihon

kuoriutumista, haavaumia suun, nielun, nenän, sukuelinten sekä silmien alueella, ja mahdollisesti

edeltävästi kuumetta ja flunssan kaltaisia oireita.

Laaja ihottuma, korkea ruumiinlämpö, imusolmukkeiden suureneminen ja muiden elinten oireet

(DRESS-reaktio eli lääkereaktio, johon liittyy eosinofiliaa ja systeemisiä oireita).

Bendamustiinihoidon jälkeen on ilmoitettu kehittyneen syöpiä (myelodysplastista oireyhtymää, akuuttia

myelooista leukemiaa [AML] ja keuhkoputkien karsinoomaa). Selkeää yhteyttä bendamustiinihoitoon

ei ole voitu osoittaa.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia

mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa

haittavaikutuksista myös suoraan (ks. Yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa

saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55 FI-00034 Fimea

5. Bendamustine Avansorin säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä Bendamustine Avansoria etiketissä ja ulkopakkauksessa mainitun viimeisen

käyttöpäivämäärän ”EXP” jälkeen. Kaksi ensimmäistä numeroa ilmoittavat kuukauden ja neljä

viimeistä vuoden. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Pidä pakkaus ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Säilyvyys avaamisen tai liuoksen valmistamisen jälkeen

Käyttökuntoon saatetun ja laimennetun valmisteen on osoitettu säilyvän kemiallisesti ja fysikaalisesti

stabiilina 3,5 tunnin ajan 25 °C:n lämpötilassa suhteellisen kosteuden ollessa 60 % ja kahden

vuorokauden ajan 2 - 8 °C:n lämpötilassa polyeteenipussissa.

Mikrobiologiselta kannalta liuos on käytettävä välittömästi. Jos sitä ei käytetä heti, käytönaikaiset

säilytysajat ja käyttöä edeltävät säilytysolosuhteet ovat käyttäjän vastuulla, eikä niiden yleensä tulisi

ylittää 24 tuntia 2 - 8 ºC:n lämpötilassa, ellei käyttökuntoon saattamista / laimennusta ole tehty

valvotuissa ja validoiduissa aseptisissa olosuhteissa.

Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien

lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Bendamustine Avansor sisältää

Vaikuttava aine on bendamustiinihydrokloridi.

Yksi 25 ml:n injektiopullo sisältää 25 mg bendamustiinihydrokloridia.

Yksi 50 ml:n injektiopullo sisältää 100 mg bendamustiinihydrokloridia.

Liuottamisen jälkeen 1 ml konsentraattia sisältää 2,5 mg bendamustiinihydrokloridia.

Muuna aineena on mannitoli.

Bendamustine Avansorin kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen tai melkein valkoinen kylmäkuivattu jauhe. Tyypin I ruskeasta lasista valmistettu 25 ml:n tai

50 ml:n injektiopullo, jossa kumitulppa ja alumiininen repäisykorkki.

Tyypin I lasista valmistetut 25 ml injektiopullot.

Tyypin I lasista valmistetut 50 ml injektiopullot.

Bendamustine Avansor on pakattu pakkauksiin, joissa on 5 tai 20 injektiopulloa, joissa kussakin on 25

mg bendamustiinihydrokloridia ja 5 injektiopulloa, joissa kussakin on 100 mg

bendamustiinihydrokloridia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Avansor Pharma Oy

Tekniikantie 14

02150 Espoo

Valmistaja

Synthon Hispania S.L .

Synthon s.r.o.

C/ Castelló, nº1

Brnĕnská 32 /čp. 597

Pol. Las Salinas, Sant Boi de Llobregat

678 01 Blansko

08830 Barcelona

Tsekin tasavalta

Espanja

Tämä seloste on hyväksytty viimeksi

2.12.2020

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:

Kuten aina sytotoksisia valmisteita käsiteltäessä, hoitohenkilöstön ja lääkäreiden tulee noudattaa

tavanomaista tiukempia turvatoimia, sillä valmiste voi vaurioittaa perimää ja aiheuttaa syöpää.

Bendamustine Avansorin hengittämistä (inhaloimista) ja joutumista iholle tai limakalvoille tulee välttää.

(Käytä käsineitä, suojavaatteita ja mahdollisesti myös kasvosuojainta.) Jos lääkettä pääsee iholle,

limakalvoille tms., alue puhdistetaan tarkoin saippualla ja vedellä, ja silmät huuhdellaan 0,9 % NaCl-

liuoksella (fysiologinen suolaliuos). Mikäli mahdollista, työskentelyssä on hyvä käyttää

turvallisuussyistä laminaarivirtauskaappia, jossa on nesteitä läpäisemätön, absorboiva

kertakäyttökalvo. Kontaminoituneet tarvikkeet ovat solunsalpaajajätettä. Solunsalpaajien hävittämistä

koskevia kansallisia ohjeita tulee noudattaa! Raskaana olevat henkilöstön jäsenet eivät saa käsitellä

solunsalpaajia.

Lääke valmistetaan välikonsentraatiksi liuottamalla Bendamustine Avansor-pullon sisältö

injektionesteisiin käytettävään veteen (muut nesteet eivät ole sallittuja) seuraavaan tapaan:

1. Välikonsentraatin valmistus

Yhden 25 mg bendamustiinihydrokloridia sisältävän Bendamustine Avansor-pullon sisältö

liuotetaan ensin 10 millilitraan injektionesteisiin käytettävää vettä ravistelemalla.

Yhden 100 mg bendamustiinihydrokloridia sisältävän Bendamustine Avansor-pullon sisältö

liuotetaan ensin 40 millilitraan injektionesteisiin käytettävää vettä ravistelemalla.

2. Infuusionesteen valmistaminen

Heti kun välikonsentraatista muodostuu kirkas liuos (yleensä 5–10 minuutin kuluttua), koko

Bendamustine Avansor suositusannos laimennetaan välittömästi 0,9 % NaCl-liuoksella

(fysiologinen suolaliuos) noin 500 ml lopulliseen tilavuuteen. Bendamustine Avansoria ei saa

laimentaa muilla infuusio- eikä injektionesteillä. Bendamustine Avansoria ei saa sekoittaa samaan

infuusioon muiden valmisteiden kanssa.

3. Antotapa

Liuos annetaan laskimoon 30-60 min kestävänä infuusiona. Ampullit ovat vain kertakäyttöön.

Käyttämätön valmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimuksien mukaisesti.

Jos lääke pistetään vahingossa verisuonten ulkopuolisiin kudoksiin (ekstravasaatio), sen anto tulee

lopettaa heti. Neula poistetaan lyhyen aspiroinnin jälkeen, ja ekstravasaatioaluetta jäähdytetään.

Käsivarsi nostetaan kohoasentoon. Muista hoidoista (esim. kortikosteroidit) ei ole selkeää hyötyä

(ks. kohta 4).

Lue koko asiakirja

VALMISTEYHTEENVETO

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

Bendamustine Avansor 2,5 mg/ml kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos.

2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

Yksi injektiopullo

sisältää bendamustiinihydrokloridimonohydraattia vastaten 25 mg

bendamustiinihydrokloridia.

Yksi injektiopullo

sisältää bendamustiinihydrokloridimonohydraattia vastaten 100 mg

bendamustiinihydrokloridia.

Yksi millilitra välikonsentraattia sisältää 2,5 mg bendamustiinihydrokloridia,

kun käyttökuntoon

saattamisessa on noudatettu kohdan 6.6 ohjeita.

Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1.

3. LÄÄKEMUOTO

Kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos.

Valkoinen tai melkein valkoinen kuiva-aine.

4. KLIINISET TIEDOT

4.1 Käyttöaiheet

Kroonisen lymfaattisen leukemian (Binet'n aste B tai C) ensisijaishoito potilailla,

joille fludarabiini-pohjainen

yhdistelmälääkitys ei sovellu.

Ainoana lääkkeenä hidaskasvuisten non-Hodgkin-lymfoomien

hoitoon, kun tauti on edennyt

rituksimabihoidon tai rituksimabia sisältävän yhdistelmähoidon

aikana tai 6 kk kuluessa sen jälkeen.

Multippelin

myelooman ensisijaishoito

(Durie-Salmonin aste II ja etenevä tauti tai aste III) yhdessä

prednisonihoidon kanssa yli 65-vuotiailla potilailla, joille autologinen kantasolusiirto ei sovi ja joilla

on toteamishetkellä kliinistä neuropatiaa, joka estää talidomidia tai bortetsomibia sisältävän hoidon

käytön.

4.2 Annostus ja antotapa

Annostus

Ainoana lääkkeenä kroonisen lymfaattisen leukemian hoidossa

100 mg/m

bendamustiinihydrokloridia päivinä 1 ja 2; toistetaan 4 viikon välein, korkeintaan 6 kertaa.

Ainoana lääkkeenä hidaskasvuisten, rituksimabille resistenttien non-Hodgkin-lymfoomien hoidossa

120 mg/m

2

bendamustiinihydrokloridia päivinä 1 ja 2; toistetaan 3 viikon välein, vähintään 6 kertaa.

Multippeli myelooma

120-150 mg/m

bendamustiinihydrokloridia

päivinä 1 ja 2, 60 mg/m

prednisonia laskimoon tai suun kautta

päivinä 1-4; toistetaan 4 viikon välein, vähintään 3 kertaa.

Maksan vajaatoiminta

Farmakokineettisten tietojen perusteella annoksen muuttaminen ei ole tarpeen, jos potilaalla on lievä

maksan vajaatoiminta (seerumin bilirubiinipitoisuus

< 20,5 mikromol/l

(< 1,2 mg/dl). Jos potilaalla on

keskivaikea maksan vajaatoiminta (seerumin bilirubiinipitoisuus

20,5-51,3 mikromol/l (1,2–3,0 mg/dl),

on suositeltavaa pienentää annosta 30 %.

Vaikeaa maksan vajaatoimintaa (seerumin bilirubiinipitoisuus > 51,3 mikromol/l

(> 3,0 mg/dl) sairastavista

potilaista ei ole tietoja (ks. kohta 4.3).

Munuaisten vajaatoiminta

Farmakokineettisten tietojen perusteella annoksen muuttaminen ei ole tarpeen, jos potilaan

kreatiniinipuhdistuma on > 10 ml/min. Vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavista on rajallisesti

kokemusta.

Pediatriset potilaat

Bendamustiinihydrokloridin

turvallisuutta ja tehoa lasten hoidossa ei ole vielä varmistettu. Saatavissa olevan

tiedon perusteella ei voida antaa suosituksia annostuksesta.

Iäkkäät potilaat

Annoksen muuttamistarpeesta iäkkäillä potilailla ei ole näyttöä (ks. kohta 5.2).

Antotapa

Infuusiona laskimoon 30-60 minuutin kuluessa (ks. kohta 6.6).

Infuusio tulee antaa syöpälääkkeiden käyttöön pätevöityneen ja perehtyneen lääkärin valvonnassa.

Luuydintoiminnan

heikentymiseen liittyy solunsalpaajahoidon

aiheuttamien hematologisten haittojen

lisääntymistä. Hoitoa ei pidä aloittaa, jos valkosoluarvot laskevat tasolle < 3 000/mikrol ja/tai trombosyyttiarvot

laskevat tasolle < 75 000/mikrol (ks. kohta 4.3).

Hoito tulee lopettaa tai sitä tulee siirtää, jos valkosoluarvot laskevat tasolle < 3,0000 /mikrol

ja/tai trombosyyttiarvot laskevat tasolle < 75 000/mikrol. Hoitoa voidaan jatkaa, kun valkosoluarvot ovat

nousseet tasolle > 4 000/mikrol ja trombosyyttiarvot tasolle > 100 000/mikrol.

Valkosolu- ja trombosyyttiarvojen nadiiri saavutetaan 14-20 päivän kuluttua, ja arvot korjautuvat 3-5

viikon kuluttua. Verisoluarvojen tarkka seuranta on suositeltavaa hoitojen välillä (ks. kohta 4.4).

Jos muita kuin hematologisia haittoja esiintyy, annosta tulee pienentää edeltävän hoitojakson

pahimpien CTC-vaikeusasteluokkien mukaisesti. Jos toksisuus on CTC-luokituksen astetta 3, on

suositeltavaa pienentää annosta 50 %. Jos toksisuus on CTC-luokituksen astetta 4, suositellaan hoidon

keskeyttämistä.

Jos potilaan annosta pienennetään, yksilöllisesti laskettu pienennetty annos tulee antaa kyseisen hoitojakson

päivinä 1 ja 2.

Varotoimet ennen lääkeaineen käsittelyä tai antoa

Ohjeet lääkevalmisteen valmiiksi saattamiseksi ja laimentamiseksi ennen antoa, ks. kohta 6.6.

4.3 Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai kohdassa 6.1 mainituille apuaineille

Imetyksen aikana

Vaikea maksan vajaatoiminta (seerumin bilirubiinipitoisuus > 51,3 mikromol/l

(> 3,0 mg/dl)

Ikterus

Vaikea myelosuppressio ja vaikeat veriarvojen muutokset (valkosoluarvot ja/tai trombosyyttiarvot < 3

000/mikrol tai < 75 000/mikrol.

Suuri leikkaus hoidon alkamista edeltävien 30 päivän aikana

Infektiot, etenkin, jos niihin liittyy leukosytopeniaa

Keltakuumerokotus

4.4 Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Myelosuppressio

Bendamustiinihydrokloridihoidon yhteydessä voi esiintyä myelosuppressiota. Jos hoitoon liittyvää

myelosuppressiota esiintyy, valkosolu-, trombosyytti-, hemoglobiini-

ja neutrofiiliarvoja tulee seurata

vähintään kerran viikossa. Ennen seuraavan hoitojakson aloittamista potilaan veriarvojen olisi

suositeltavaa olla seuraavat: valkosoluarvot > 4 000/mikrol ja/tai trombosyyttiarvot > 100 000/mikrol.

Infektiot

Bendamustiinihydrokloridihoidon yhteydessä on esiintynyt vakavia ja kuolemaan johtaneita infektioita, mukaan

lukien bakteeriperäisiä (sepsis, keuhkokuume) ja opportunistisia infektioita kuten Pneumocystis jirovecii -

mikrobin aiheuttama keuhkokuume, varicella zoster -virus ja sytomegalovirus. Progressiivisen multifokaalisen

leukoenkefalopatian (PML) tapauksia, joista jotkin ovat johtaneet kuolemaan, on raportoitu bendamustiinin

käytön jälkeen pääasiassa silloin, kun samanaikaisesti on käytetty rituksimabia tai obinututsumabia.

Bendamustiinihydrokloridihoito

voi aiheuttaa pitkittynyttä lymfosytopeniaa (<600/ µl) ja alhaisia CD4-

positiivisia T-solu tuloksia (<200/µl) vähintään 7-9 kuukauden ajan hoidon päättymisestä. Lymfosytopenia ja

CD4-positiivisten T-solujen väheneminen on voimakkaampaa, kun bendamustiini on yhdistetty rituksimabin

kanssa. Bendamustiinihydrokloridihoidon

jälkeisen lymfopenian ja alhaisten CD4-positiivisten T-solujen aikana

potilaat ovat tavallista alttiimpia (opportunistisille) infektioille. Jos CD4-positiivisten T-solujen määrä on pieni

(<200/ µl), on harkittava Pneumocystis Jirovecii-mikrobin aiheuttaman keuhkokuumeen estohoitoa. Kaikkia

potilaita on seurattava hengitystieoireiden ja -löydösten varalta koko hoidon ajan. Potilaita on kehotettava

ilmoittamaan viipymättä uusista infektion merkeistä, mukaan lukien kuumeesta ja hengitystieoireista.

Bendamustiinihydrokloridihoidon lopettamista tulee harkita, jos havaitaan (opportunistisia) infektioita.

PML:n mahdollisuus on otettava huomioon erotusdiagnostiikassa, jos potilaalla on uusia tai pahenevia

neurologisia, kognitiivisia tai käyttäytymiseen liittyviä merkkejä tai oireita. Jos PML:ää epäillään, potilaalle on

tehtävä asianmukaiset diagnostiset tutkimukset, ja hoito on keskeytettävä, kunnes PML:n mahdollisuus on

suljettu pois.

Ei-melanoomatyyppinen

ihosyöpä

Ei-melanoomatyyppisten ihosyöpien (tyvisolusyövän ja levyepiteelisyövän) riskin suurenemista on todettu

kliinisissä tutkimuksissa potilailla, jotka ovat saaneet bendamustiinia sisältäviä hoitoja. Ihon säännöllistä

tarkastusta suositellaan kaikille potilaille ja etenkin niille, joilla on ihosyövän riskitekijöitä.

Hepatiitti B:n uudelleenaktivoituminen

Hepatiitti B:n uudelleenaktivoitumista on esiintynyt bendamustiinihydrokloridihoidon jälkeen potilailla,

jotka

ovat kyseisen viruksen (HBV) kroonisia kantajia. Joissain tapauksissa uudelleenaktivoituminen

on johtanut

akuuttiin maksan vajaatoimintaan tai kuolemaan. Potilaat on testattava HBV-infektion varalta ennen

bendamustiinihydrokloridihoidon

aloittamista. Maksasairauksien ja hepatiitti B -hoidon asiantuntijoita on

konsultoitava, ennen kuin hoitoa aloitetaan hepatiitti B -potilailla (mukaan lukien potilailla,

joilla sairaus on

aktiivisessa vaiheessa) tai jos hepatiitti B todetaan hoidon aikana. Bendamustiinihydrokloridihoitoa tarvitsevia

HBV-kantajia on seurattava tarkkaan aktiivisen HBV-infektion oireiden ja löydösten varalta koko hoidon ajan ja

vielä usean kuukauden ajan hoidon loputtua (ks. kohta 4.8).

Ihoreaktiot

Erilaisia ihoreaktioita on ilmoitettu. Niitä ovat olleet mm. ihottuma, vaikeat ihoreaktiot ja

rakkulainen eksanteema. Bendamustiinihydrokloridin

käytön yhteydessä on ilmoitettu Stevens–Johnsonin

oireyhtymää ja toksista epidermaalista nekrolyysiä ja DRESS-reaktioita, eli lääkereaktioita, joihin liittyy

eosinofiliaa ja systeemisiä oireita. Osa tapauksista on johtanut kuolemaan. Potilaalle on kerrottava näiden

reaktioiden oireista ja löydöksistä, ja häntä on ohjeistettava hakeutumaan välittömästi lääkäriin, jos näitä oireita

kehittyy. Joissakin tapauksissa reaktio kehittyi, kun bendamustiinia annettiin yhdessä muiden syöpälääkkeiden

kanssa, joten tarkka syy-seuraussuhde on epäselvä. Jos ihoreaktioita kehittyy, ne saattavat edetä ja muuttua

vaikeammiksi, jos hoitoa jatketaan. Jos ihoreaktiot ovat eteneviä, Bendamustine Avansor-hoito tulee keskeyttää

tai lopettaa. Jos potilaalle kehittyy vaikea ihoreaktio, jonka epäillään olevan yhteydessä

bendamustiinihydrokloridihoitoon,

hoito tulee lopettaa.

Sydäntoiminnan häiriöt

Bendamustiinihydrokloridihoidon aikana veren kaliumpitoisuutta tulee seurata tarkoin potilailla joilla on

sydänsairaus. Jos K

-pitoisuus on < 3,5 mmol/l (< 3,5 mEkv/l), potilaalle tulee antaa kaliumlisää, ja myös EKG-

tutkimuksia on tehtävä.

Kuolemaan johtavia sydäninfarkteja ja sydämen vajaatoimintaa on raportoitu bendamustiinihydrokloridihoidon

aikana. Potilaat, joilla on samanaikainen tai aikaisemmin todettu sydänsairaus, tulee seurata huolellisesti.

Pahoinvointi, oksentelu

Pahoinvoinnin ja oksentelun oireenmukaisena hoitona voidaan antaa pahoinvointilääkettä.

Tuumorilyysioireyhtymä

Bendamustiini-hoidon

kliinisten tutkimusten potilailla on ilmoitettu hoitoon liittynyttä

Tuumorilyysioireyhtymää (TLS). Se alkaa yleensä 48 tunnin kuluessa ensimmäisestä Bendamustine Avansor -

annoksesta ja voi hoitamattomana johtaa akuuttiin munuaisten vajaatoimintaan ja kuolemaan.

Ennaltaehkäiseviä toimia kuten riittävää nesteytystä, veren kemian (etenkin kalium- ja virtsahappoarvojen)

tiivistä seurantaa ja veren virtsahappoa vähentävien lääkeaineiden (allopurinoli

ja rasburikaasi) käyttöä, on

harkittava ennen hoidon aloittamista. Bendamustiinin ja allopurinolin samanaikaisen käytön yhteydessä on

kuitenkin ilmoitettu joissakin tapauksissa Stevens-Johnsonin oireyhtymää ja toksista epidermaalista nekrolyysiä.

Anafylaksi

Bendamustiinihydrokloridin

aiheuttamia infuusioreaktioita on esiintynyt yleisesti kliinisissä

tutkimuksissa. Oireet ovat yleensä lieviä, ja niitä ovat esimerkiksi kuume, vilunväreet, kutina ja

ihottuma. Harvinaisissa tapauksissa on esiintynyt vaikeita anafylaktisia ja anafylaktistyyppisiä

reaktioita. Potilailta tulee tiedustella ensimmäisen hoitojakson jälkeen, onko heillä esiintynyt

infuusioreaktioon viittaavia oireita. Jos potilaalla on aiemmin esiintynyt infuusioreaktioita,

myöhempien hoitojaksojen aikana tulee harkita vaikeita reaktioita ehkäiseviä toimia kuten

antihistamiini-,

kuumelääke- ja kortikosteroidihoitoa.

Potilaita, joilla esiintyi asteen 3 tai sitä vaikeampia allergistyyppisiä

reaktioita, ei yleensä altistettu

uudelleen lääkkeelle.

Ehkäisy

Bendamustiinihydrokloridi

on teratogeeninen ja mutageeninen.

Naiset eivät saa tulla raskaaksi hoidon aikana. Miespotilaat eivät saa siittää lasta hoidon aikana eivätkä 6

kuukauden aikana sen jälkeen. Pysyvän hedelmättömyyden riskin vuoksi miespotilaiden tulee perehtyä

siittiöiden varastointimahdollisuuksiin

ennen bendamustiinihydrokloridihoitoa.

Ekstravasaatio

Ekstravasaation ilmetessä injektion antaminen tulee keskeyttää välittömästi. Neula poistetaan lyhyen aspiroinnin

jälkeen, ja ekstravasaatioaluetta jäähdytetään. Käsivarsi nostetaan kohoasentoon. Muista hoidoista kuten

kortikosteroidien käytöstä ei ole selkeää hyötyä.

4.5 Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

In vivo-yhteisvaikutustutkimuksia ei ole tehty.

Jos Bendamustine Avansoria käytetään yhdessä myelosuppressiivisten aineiden kanssa, Bendamustine

Avansorin ja/tai muiden samanaikaisesti käytettävien lääkkeiden vaikutus luuydintoimintaan voi voimistua.

Mikä tahansa hoito, joka heikentää potilaan toimintakykyä tai luuydintoimintaa, voi voimistaa Bendamustine

Avansorin toksisuutta.

Bendamustine Avansorin käyttö yhdessä siklosporiinin tai takrolimuusin kanssa voi aiheuttaa liiallista

immunosuppressiota ja lymfoproliferaation

riskin.

Solunsalpaajat voivat heikentää elävän rokotteen aikaansaamaa vasta-ainemuodostusta ja suurentaa

mahdollisesti kuolemaan johtavien infektioiden riskiä. Riski on tavanomaista suurempi, jos potilaalla

on jo entuudestaan immunosuppressiota perussairautensa vuoksi.

Bendamustiinin metabolia tapahtuu sytokromi P450 -järjestelmän CYP1A2-isoentsyymin

välityksellä (ks. kohta 5.2). Bendamustiinilla saattaa siis olla yhteisvaikutuksia CYP1A2-estäjien

kuten fluvoksamiinin, siprofloksasiinin,

asikloviirin

tai simetidiinin kanssa.

Pediatriset potilaat

Yhteisvaikutuksia on tutkittu vain aikuisille tehdyissä tutkimuksissa.

4.6 Hedelmällisyys, raskaus ja imetys

Raskaus

Bendamustine Avansorin käytöstä raskauden aikana ei ole riittävästi tietoa. Prekliinisissä tutkimuksissa

bendamustiini- hydrokloridi

johti alkioiden/sikiöiden kuolemaan ja oli teratogeeninen ja geenitoksinen (ks. kohta

5.3). Bendamustine Avansoria ei tule käyttää raskauden aikana, ellei se ole selvästi välttämätöntä. Äidille on

kerrottava sikiöön kohdistuvasta riskistä. Jos Bendamustine Avansor-hoito on raskauden aikana ehdottoman

välttämätöntä tai raskaus alkaa hoidon aikana, potilaalle on kerrottava sikiöön kohdistuvista riskeistä ja hänen

vointiaan tulee seurata huolellisesti. Perinnöllisyysneuvonnan

mahdollisuutta on harkittava.

Hedelmällisyys

Naisten, jotka voivat saada lapsia, tulee käyttää tehokkaita ehkäisymenetelmiä sekä ennen Bendamustine

Avansor -hoitoa että hoidon aikana.

Bendamustine Avansor -hoitoa saavien miespotilaiden ei pidä siittää lapsia hoidon aikana eikä hoidon

päättymistä seuraavien 6 kuukauden aikana. Miehen on hyvä tutustua siittiöiden

varastointimahdollisuuksiin

ennen hoitoa, sillä Bendamustine Avansor -hoito saattaa aiheuttaa

korjautumatonta hedelmättömyyttä.

Imetys

Ei tiedetä, erittyykö bendamustiini rintamaitoon. Bendamustine Avansor on näin ollen vasta-aiheinen

imetyksen aikana (ks. kohta 4.3). Imetys on lopetettava Bendamustine Avansor -hoidon ajaksi.

4.7 Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn

Bendamustine Avansor-valmisteella on huomattava vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Bendamustiinihoidon

aikana on ilmoitettu ataksiaa, perifeeristä neuropatiaa ja uneliaisuutta (ks. kohta

4.8). Potilaita on kehotettava välttämään mahdollisesti vaarallisia tilanteita kuten ajamista ja koneiden

käyttöä, mikäli heillä esiintyy näitä oireita.

4.8 Haittavaikutukset

Yhteenveto turvallisuusprofiilista

Bendamustiinihydrokloridin

yleisimpiä haittavaikutuksia ovat hematologiset haitat (leukopenia,

trombosytopenia), ihoon kohdistuvat haitat (allergiset reaktiot), yleisoireet (kuume) ja

ruoansulatuskanavan oireet (pahoinvointi, oksentelu).

Haittavaikutusten taulukointi

Seuraavassa taulukossa esitetään bendamustiinihydrokloridihoidosta saadut tiedot.

MedDRA-

e linjärje s te l-

mäluokka

Hyvin yleiset

(>1/10)

Yleiset

(>1/100,

< 1/10)

Melko

harvinaiset

(> 1/1 000,

<1/100)

Harvinaiset

(>1/10 000,

< 1/1000)

Hyvin

harvinaiset

(<1/10 000)

Tunte-

maton

(koska

saatavissa

oleva tieto

ei riitä

arviointiin)

Infektiot

Infektio

NUD*,

mukaan lukien

opportunistiset

infektiot

(herpes zoster,

sytomegalo-

virus, hepatiitti

Pneumocys-

tis jiroveci -

mikrobin

aiheuttama

keuhko-

kuume

Sepsis

Primaarinen

epätyypilli-

pneumonia

Hyvän- ja

pahanlaatuiset

kasvaimet sekä

määrittelemät-

tömät (kystat ja

polyypit)

Tuumori-

lyysi

oireyhtymä

Myelodys-

plastinen

oireyhtymä,

akuutti

myelooinen

leukemia

Veri ja

imukudos

Leukopenia

NUD*,

trombosyto-

penia,

lymfopenia

Verenvuoto,

anemia,

neutropenia

Pansytopenia

Luuytimen

vajaa-

toiminta

Hemolyysi

Immuunijär-

jestelmä

Yliherkkyys

NUD*

Anafylakti-

set ja

anafylaktis-

tyyppiset

reaktiot

Anafylakti-

nen sokki

Hermosto

Päänsärky

Unettomuus,

huimaus

Uneliaisuus,

äänen

soinnitto-

muus

Dysgeusia,

parestesiat,

perifeerinen

sensorinen

neuropatia,

antikoliner-

ginen oire-

yhtymä,

neurologiset

häiriöt,

ataksia,

enkefaliitti

Sydän

Sydäntoi-

minnan

häiriöt

kuten sydä-

mentykytys

ja angina

pectoris,

sydämen

rytmihäiriöt

Peri-

kardium

effuusio,

sydänin-

farkti,

sydämen

vajaatoi-

minta

Takykardia,

Eteisvärinä

Verisuonisto

Hypotensio,

hypertensio

Akuutti

verenkier-

tovajaus

Laskimotu-

lehdus

Hengityseli-

met, rintakehä

ja välikarsina

Keuhkotoi-

minnan

häiriö

Keuhkofib-

roosi

Pneumo-

niitti,

alveolaari-

nen keuhko-

verenvuoto

Ruoansulatus-

elimistö

Pahoinvointi,

oksentelu

Ripuli,

ummetus,

suutulehdus

Hemorragi-

esofagiitti,

ruoansula-

tuskanavan

verenvuoto

Maksa ja sappi

Maksan

vajaa-

toiminta

Iho ja

ihonalainen

kudos

Hiusten-

lähtö,

ihohäiriö

NUD*,

Urtikaria

Punoitus,

dermatiitti,

kutina,

makulopa-

pulaarinen

ihottuma,

voimakas

hikoilu

Stevens–

Johsonin

oireyhtymä,

toksinen

epider-

maalinen

nekrolyysi,

DRESS-

reaktio

(lääkereak-

tio, johon

liittyy

eosinofiliaa

systeemisiä

oireita.

Munuaiset

ja virtsatiet

Munuaisten

vajaa-

toiminta

Sukupuoli-

elimet

ja rinnat

Amenorrea

Hedel-

mättömyys

Yleisoireet ja

antopaikassa

todettavat

haitat

Mukosiitti,

väsymys,

kuume

Kipu,

vilunväris-

tykset,

nestehukka,

ruokahalut-

tomuus

Monielin-

vaurio

Tutkimukset

Hemoglobiini-

arvojen

aleneminen,

kreatiniini- ja

urea-arvojen

suureneminen

ASAT-,

ALAT-,

AFOS- ja

bilirubiini-

arvojen

suurenemi-

nen, hypo-

kalemia

NUD = tarkemmin määrittelemätön

(* = yhdistelmähoito rituksimabin kanssa)

Valikoitujen haittavaikutusten kuvaus

CD4/CD8-suhde voi pienentyä. Lymfosyyttiarvojen pienenemistä on havaittu. Immuunipuutteisilla

potilailla infektion (esim.herpes zoster -viruksen, sytomegaloviruksen, Pneumocystis jirovecii - mikrobin

aiheuttaman keuhkokuumeen) riski voi olla tavallista suurempi.

Yksittäistapauksissa on ilmoitettu vahingossa tapahtuneen ekstravaskulaarisen annon jälkeistä

nekroosia sekä tuumorilyysioireyhtymää ja anafylaksitapauksia.

Myelodysplastisen oireyhtymän ja akuutin myelooisen leukemian riski on suurentunut potilailla,

joita hoidetaan

alkyloivilla

lääkeaineilla (kuten bendamustiinilla). Sekundaarinen maligniteetti voi kehittyä vielä useiden

vuosien kuluttua sytostaattihoidon lopettamisesta.

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen

On tärkeää ilmoittaa myyntiluvan myöntämisen jälkeisistä lääkevalmisteen epäillyistä haittavaikutuksista. Se

mahdollistaa lääkevalmisteen hyöty-haittatasapainon jatkuvan arvioinnin. Terveydenhuollon ammattilaisia

pyydetään ilmoittamaan kaikista epäillyistä haittavaikutuksistaseuraavalle taholle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 Fimea

4.9 Yliannostus

Kun 30 minuutin bendamustiini-infuusioita annettiin aina 3 viikon välein, suurin siedetty annos oli

280 mg/m

. CTC-luokan vaikeusasteen 2 sydäntapahtumia havaittiin. Niihin liittyi

iskeemisiä EKG-muutoksia,

ja niiden katsottiin olevan annosta rajoittavia.

Myöhemmässä tutkimuksessa, jossa 30 minuutin bendamustiini-infuusioita annettiin päivinä 1 ja 2

aina 3 viikon välein, suurimman siedetyn annoksen todettiin olevan 180 mg/m

. Annosta rajoittava haitta oli

asteen 4 trombosytopenia. Sydäntoksisuus ei ollut annosta rajoittavaa tätä aikataulua käytettäessä.

Hoitotoimet

Spesifistä vastalääkettä ei ole. Hematologisia haittavaikutuksia voidaan hoitaa tehokkaasti luuydinsiirrolla tai

antamalla potilaalle trombosyyttejä, punasolutiivistettä tai veren kasvutekijöitä.

Bendamustiinihydrokloridi

ja sen metaboliitit eliminoituvat vähäisessä määrin dialyysin aikana.

5. FARMAKOLOGISET OMINAISUUDET

5.1 Farmakodynamiikka

Farmakoterapeuttinen ryhmä: Syöpälääkkeet, alkyloivat lääkeaineet, ATC-koodi: L01AA09

Bendamustiinihydrokloridi

on alkyloiva syöpälääke, jolla on ainutlaatuinen vaikutus.

Bendamustiinihydrokloridin

antineoplastinen ja sytotoksinen vaikutus perustuu lähinnä ristisidosten

muodostumiseen yksittäisten ja kaksinkertaisten DNA-säikeiden välille alkylaation vuoksi. Tämä

häiritsee DNA-matriksin toimintaa ja DNA:n synteesiä ja korjausta. Bendamustiinihydrokloridin

antineoplastinen vaikutus on osoitettu useissa in vitro -tutkimuksissa eri ihmissolulinjoissa (rintasyöpä,

ei-pienisoluinen ja pienisoluinen keuhkosyöpä, munasarjasyöpä ja eri leukemiat) ja kokeellisissa in vivo-

kasvainmalleissa hiiren, rotan ja ihmisen kasvaimilla (melanooma, rintasyöpäyöpä, sarkooma, lymfooma,

leukemia ja pienisoluinen keuhkosyöpä).

Bendamustiinihydrokloridin

tehoprofiili

ihmisen syöpäsolulinjoissa osoittautui erilaiseksi kuin muiden

alkyloivien

aineiden vastaavat profiilit. Ihmisen syöpäsolulinjoissa, joissa oli erilaisia resistenssimekanismeja,

havaittiin vain hyvin vähän tai ei lainkaan vaikuttavaan aineeseen kohdistuvaa ristiresistenssiä. Tämä johtui

ainakin osittain siitä, että DNA:han kohdistuva vaikutus on suhteellisen pitkäaikainen. Kliinisissä tutkimuksissa

osoitettiin myös, ettei bendamustiinin

ja antrasykliinien, alkyloivien lääkeaineiden eikä rituksimabin kesken

esiinny täydellistä ristiresistenssiä. Arvioitujen potilaiden määrä on kuitenkin pieni.

Krooninen lymfaattinen leukemia

Valmisteen käyttö kroonisen lymfaattisen leukemian hoitoon perustuu yhteen avoimeen tutkimukseen,

jossa bendamustiinia verrattiin klorambusiiliin.

Tähän prospektiiviseen, satunnaistettuun

monikeskustutkimukseen otettiin 319 aiemmin hoitamatonta potilasta, joilla oli hoitoa vaativa krooninen

lymfaattinen leukemia (Binet'n aste B tai C). Ensisijaishoitona annettua bendamustiinihydrokloridia (100 mg/m

laskimoon päivinä 1 ja 2; BEN-hoito) verrattiin klorambusiilihoitoon (0,8 mg/kg päivinä 1 ja 15; CLB-hoito).

Molempia hoitoja annettiin 6 hoitojakson ajan. Potilaille annettiin allopurinolia

tuumorilyysioireyhtymän

ehkäisemiseksi.

BEN-ryhmässä potilaiden mediaanielinaika ilman taudin etenemistä oli merkitsevästi pidempi kuin CLB-

ryhmässä (21,5 kk BEN-ryhmässä ja 8,3 kk CLB-ryhmässä, p < 0,0001 viimeisimmän seurannan

yhteydessä). Kokonaiselossaolossa ei ollut tilastollisesti

merkitsevää eroa (mediaania ei saavutettu).

Remission mediaanikesto oli BEN-ryhmässä 19 kk ja CLB-ryhmässä 6 kk (p < 0,0001). Kummankaan

hoitoryhmän turvallisuusarvioinneissa ei havaittu luonteeltaan tai esiintymistiheydeltään odottamattomia

haittavaikutuksia. BEN-annosta pienennettiin 34 prosentilla potilaista. BEN-hoito lopetettiin allergisten

reaktioiden vuoksi 3,9 prosentilla potilaista.

Hidaskasvuinen non-Hodgkin-lymfooma

Valmisteen käyttö hidaskasvuisten non-Hodgkin-lymfoomien

hoitoon perustuu kahteen

kontrolloimattomaan vaiheen II tutkimukseen. Prospektiiviseen avoimeen monikeskusavaintutkimukseen

osallistui 100 potilasta, joiden hidaskasvuinen non-Hodgkin-B-solulymfooma oli uusiutunut

rituksimabimonoterapiasta tai rituksimabia sisältäneestä yhdistelmähoidosta huolimatta. Näille potilaille

annettiin bendamustiinihydrokloridia ainoana hoitona. Aiempien syöpälääkitys- tai biolääkejaksojen

mediaanimäärä oli 3. Rituksimabia sisältäneiden aiempien hoitojaksojen määrän mediaani oli 2. Potilaiden

aiempi rituksimabihoito ei ollut aikaansaanut vastetta tai tauti oli edennyt 6 kk kuluessa hoidosta.

Bendamustiinihydrokloridin

annos oli 120 mg/m² laskimoon päivinä 1 ja 2, ja sen aiottu kesto oli vähintään 6

hoitojaksoa. Hoidon kesto riippui vasteesta (aiottu kesto vähintään 6 hoitojaksoa). Riippumattoman

arviointiryhmän arvion mukaan kokonaisvasteprosentti oli 75 % (täydellinen vasteprosentti 17 % [täydellinen

vaste, CR, ja vahvistamaton täydellinen vaste, CRu] ja osittainen vasteprosentti 58 %). Remission mediaanikesto

oli 40 viikkoa. Tätä annosta ja antoaikataulua käytettäessä bendamustiinihydrokloridihoito oli yleisesti ottaen

hyvin siedettyä. Käsitystä bendamustiinin eduista tässä käyttöaiheessa tukevat myös toisen prospektiivisen,

avoimen, 77 potilasta kattaneen monikeskustutkimuksen tulokset. Potilaspopulaatio oli toista tutkimusta

heterogeenisempi, ja sen potilailla oli hidaskasvuisia tai transformoituneita non-Hodgkin-B-solulymfoomia,

jotka olivat uusiutuneet rituksimabimonoterapiasta tai rituksimabia sisältäneestä yhdistelmähoidosta huolimatta

tai eivät olleet reagoineet näihin hoitoihin. Potilaiden aiempi rituksimabihoito

ei ollut aikaansaanut vastetta, tauti

oli edennyt 6 kk kuluessa hoidosta tai hoito oli aiheuttanut haittavaikutuksia. Aiempien syöpälääkitys- tai

biolääkejaksojen mediaanimäärä oli 3.

Rituksimabia sisältäneiden aiempien hoitojaksojen määrän mediaani oli 2. Kokonaisvasteprosentti oli 76% ja

vasteen mediaanikesto 5 kk (29 viikkoa [95 % luottamusväli (lv) 22,1-43,1 viikkoa]).

Multippeli myelooma

Prospektiiviseen, satunnaistettuun avoimeen monikeskustutkimukseen otettiin 131 potilasta, joilla oli

pitkälle edennyt multippeli

myelooma (Durie-Salmonin aste II ja etenevä tauti tai aste III).

Bendamustiinihydrokloridia ja prednisonia sisältänyttä ensisijaishoitoa (BP) verrattiin

tutkimuksessa melfalaanin ja prednisonin yhdistelmähoitoon

(MP). Molempien hoitoryhmien

siedettävyyshavainnot vastasivat kyseisten lääkkeiden tiedossa olevaa turvallisuusprofiilia.

Annos oli 150 mg/m

bendamustiinihydrokloridia laskimoon päivinä 1 ja 2 tai 15 mg/m

mefalaania laskimoon päivänä 1, molemmissa

tapauksissa yhdessä prednisonin kanssa. Hoidon kesto riippui vasteesta ja oli BP-ryhmässä keskimäärin 6,8 ja

MP-ryhmässä keskimäärin 8,7 hoitojaksoa.

BP-ryhmässä potilaiden mediaanielinaika ilman taudin etenemistä oli pidempi kuin MP-ryhmässä (15

kk BP- ryhmässä [95 % lv 12-21] ja 12 kk MP-ryhmässä [95 % lv 10-14], p = 0,0566). Mediaaniaika

ennen hoidon epäonnistumista oli BP-hoitoryhmässä 14 kk ja MP-hoitoryhmässä 9 kk.

Samankaltaiset tuotteet

Etsi tähän tuotteeseen liittyviä ilmoituksia

Näytä asiakirjojen historia

Jaa nämä tiedot