Bosentan Cipla 62,5 mg Filmdragerad tablett

Suecia - sueco - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Ficha técnica Ficha técnica (SPC)

30-09-2019

Ingredientes activos:
bosentanmonohydrat
Disponible desde:
Cipla Europe NV,
Código ATC:
C02KX01
Designación común internacional (DCI):
bosentan monohydrate
Dosis:
62,5 mg
formulario farmacéutico:
Filmdragerad tablett
Composición:
cetylalkohol Hjälpämne; natriumlaurilsulfat Hjälpämne; bosentanmonohydrat 64,54 mg Aktiv substans
tipo de receta:
Receptbelagt
Resumen del producto:
Förpacknings: Blister, 14 tabletter; Blister, 56 tabletter; Blister, 112 tabletter; Blister, 14 x 1 tabletter (endos); Blister, 56 x 1 tabletter (endos); Blister, 112 x 1 tabletter (endos)
Estado de Autorización:
Avregistrerad
Número de autorización:
52662
Fecha de autorización:
2016-06-16

Leer el documento completo

Bipacksedel: Information till användaren

Bosentan Cipla 62,5 mg filmdragerade tabletter

Bosentan Cipla 125 mg filmdragerade tabletter

bosentan

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande

Vad Bosentan Cipla är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Bosentan Cipla

Hur du tar Bosentan Cipla

Eventuella biverkningar

Hur Bosentan Cipla ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Bosentan Cipla är och vad det används för

Bosentan Cipla innehåller bosentan, som blockerar ett naturligt förekommande hormon som kallas

endotelin-1 (ET-1) som gör att blodkärlen blir trånga. Bosentan Cipla medför därför att blodkärlen

vidgas och tillhör en grupp av mediciner som kallas ”endotelinreceptorantagonister”.

Bosentan Cipla används för att behandla:

Pulmonell arteriell hypertension

(PAH): PAH är en sjukdom som leder till allvarlig

förträngning av blodkärlen i lungorna. Till följd av detta uppstår ett högt blodtryck i blodkärlen i

lungorna (lungartärerna) som transporterar blodet från hjärtat till lungorna. Detta tryck minskar

den mängd syre som kan komma in i blodet i lungorna, så att fysisk aktivitet blir svårare.

Bosentan Cipla utvidgar lungartärerna och gör det lättare för hjärtat att pumpa blod genom dem.

Därmed sänks blodtrycket och symtomen lättar.

Bosentan Cipla används för att behandla patienter med PAH klass III för att förbättra arbetsförmåga

(förmågan att utföra fysisk aktivitet) och symtom. Klassen visar sjukdomens svårighetsgrad där klass

III innebär att den fysiska aktiviteten är markant begränsad. Klass II innebär att den fysiska aktiviteten

är lätt begränsad. PAH som Bosentan Cipla används för kan vara:

primär (utan identifierad orsak eller ärftlig);

orskad av sklerodermi (även kallad systemisk skleros, en sjukdom med onormal tillväxt av

bindväven som stödjer huden och andra organ);

orsakad av kongenitala (medfödda) hjärtfel där shuntar (onormala förbindelser) ger ett onormalt

blodflöde genom hjärta och lungor.

Digitala sår

(sår på fingrar och tår) hos vuxna patienter med ett tillstånd som kallas sklerodermi.

Bosentan Cipla minskar antalet nya sår på fingrar och tår som uppkommer.

Bosentan som finns i Bosentan Cipla kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som

inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har

ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du tar Bosentan Cipla

Ta inte Bosentan Cipla:

om du är allergisk mot bosentan

eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i

avsnitt 6)

om du har leverproblem

(fråga din läkare)

om du är gravid, eller kan bli gravid

på grund av att du inte använder tillförlitliga

preventivmetoder. Läs informationen under ”Preventivmedel” och ”Andra läkemedel och

Bosentan Cipla”

om du tar ciklosporin A

(ett läkemedel som används efter en transplantation eller för att

behandla psoriasis)

Om något av detta gäller dig, tala med din läkare.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Bosentan Cipla

Kontroller som din läkare kommer att göra innan behandlingen

blodprov för att kontrollera leverfunktionen

blodprov för att kontrollera anemi (blodbrist, lågt hemoglobin)

graviditetstest, om du är en kvinna i barnafödande ålder

En del patienter som använt Bosentan Cipla har fått onormala leverfunktionsprover och anemi (lågt

hemoglobin).

Kontroller som din läkare kommer att göra under behandlingen

Din läkare kommer att ordna regelbundna blodprover för att kontrollera förändringar i leverfunktionen

och hemoglobinnivån under behandlingen med Bosentan Cipla.

För alla dessa tester se också patientkortet (i förpackningen med Bosentan Cipla tabletter). Det är

viktigt att dessa regelbundna blodprover tas under hela den tid som du tar Bosentan Cipla. Vi föreslår

att du skriver upp datum för senaste prov och även nästa prov (fråga din läkare om datum) på

patientkortet, som en hjälp att komma ihåg när nästa prov ska tas.

Blodprover för leverfunktion

Dessa kommer att tas en gång i månaden under hela behandlingen med Bosentan Cipla. Efter en

ökning av dosen kommer ett extra prov att tas efter 2 veckor.

Blodprov för anemi (blodbrist)

Detta kommer att göras en gång i månaden under de första 4 månadernas behandling och därefter en

gång var 3:e månad, eftersom patienter som tar Bosentan Cipla kan få anemi.

Om resultaten är onormala, kan din läkare besluta att minska dosen eller sluta med behandlingen med

Bosentan Cipla och göra ytterligare undersökningar för att undersöka orsaken.

Barn och ungdomar

Bosentan Cipla rekommenderas inte till barn med systemisk skleros och pågående sjukdom med med

digitala sår. Bosentan Cipla ska inte heller ges till barn med pulmonell arteriell hypertension som har

en kroppsvikt under 31 kg. Se även avsnitt 3. Hur du tar Bosentan Cipla.

Andra läkemedel och Bosentan Cipla

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

läkemedel, även receptfria sådana. Det är särskilt viktigt att du berättar för din läkare om du tar:

ciklosporin A (en medicin som används efter transplantationer och för att behandla psoriasis),

som inte ska användas tillsammans med Bosentan Cipla.

sirolimus eller takrolimus, som är läkemedel som används efter transplantationer, eftersom dessa

inte rekommenderas att användas tillsammans med Bosentan Cipla

glibenklamid (mot diabetes), rifampicin (för att behandla tuberkulos), flukonazol (ett

läkemedel för att behandla svampinfektioner), ketokonazol (ett läkemedel för att

behandla Cushings syndrom), nevirapin (för behandling av HIV) eftersom dessa

mediciner inte rekommenderas att användas tillsammans med Bosentan Cipla

andra mediciner för behandling av HIV-infektion som kan behöva kontrolleras speciellt om de

används tillsammans med Bosentan Cipla

hormonella preventivmedel, vilka inte är effektiva som enda preventivmetod när du tar Bosentan

Cipla. Inuti din Bosentan Ciplaförpackning finns ett patientkort för patienter som du ska läsa

noggrant. Din läkare och/eller gynekolog kommer att fastställa vilka preventivmedel som är

lämpliga för dig.

andra mediciner för att behandla pulmonell hypertoni: sidenafil och tadalafil,

warfarin (ett blodförtunnande medel),

simvastatin (för att behandla förhöjt kolesterol).

Bosentan Cipla med mat

Bosentan Cipla kan tas med eller utan mat.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare

eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Kvinnor i fertil ålder

Ta INTE Bosentan Cipla om du är gravid eller planerar att bli gravid.

Graviditetstest

Bosentan Cipla kan skada ofödda barn som avlats före eller under behandlingen. Om du är kvinna och

kan bli gravid kommer din läkare att be dig genomgå ett graviditetstest innan du börjar ta Bosentan

Cipla, och regelbundet under den tid som du tar Bosentan Cipla.

Preventivmedel

Om det är möjligt att du kan bli gravid ska du använda en säker preventivmedelsmetod när du tar

Bosentan Cipla. Din läkare eller gynekolog kan ge dig råd om tillförlitliga preventivmetoder medan du

använder Bosentan Cipla. Eftersom Bosentan Cipla kan göra hormonella preventivmedel (t.ex. orala,

injicerbara, implanterbara eller p-plåster) ineffektiva är detta ensamt ingen säker metod. Därför måste

du, om du använder hormonella preventivmedel, också använda en barriärmetod (t.ex. kondom för

kvinnor, pessar, p-kudde eller så måste din partner också använda kondom). Inuti din Bosentan Cipla-

förpackning finns ett patientkort. Du ska fylla i detta kort och ta med dig det till din läkare vid ditt

nästa besök så att din läkare eller gynekolog kan utvärdera om du behöver ytterligare eller alternativa

tillförlitliga preventivmetoder. Graviditetstest rekommenderas varje månad medan du tar Bosentan

Cipla om du är i fertil ålder.

Tala omedelbart om för din läkare om du blir gravid under behandlingen med Bosentan Cipla eller om

du planerar att bli gravid inom den närmaste tiden.

Amning

Tala

omedelbart

om för din läkare om du ammar

Du rekommenderas upphöra med amningen om

du får Bosentan Cipla förskrivet till dig. Det är nämligen inte känt om denna medicin förs vidare till

bröstmjölken.

Fertilitet

Om du är man och använder Bosentan Cipla är det möjligt att läkemedlet kan minska antalet spermier.

Det kan inte uteslutas att detta kan påverka din förmåga att få barn. Prata med din läkare om du har

några frågor eller känner oro angående detta.

Körförmåga och användning av maskiner

Bosentan Cipla har ingen eller försumbar inverkan på körförmågan och förmågan att använda

maskiner. Bosentan Cipla kan dock framkalla hypotoni (lågt blodtryck) vilket kan få dig att känna dig

yr, påverka din syn och därför påverka din förmåga att köra bil och använda maskiner. Om du känner

dig yr eller om din syn är försämrad när du tar Bosentan Cipla skall du därför inte köra bil eller hantera

verktyg eller maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten

som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden

är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Bosentan Cipla innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per tablett, d v s är näst intill

”natriumfritt”.

3.

Hur du tar Bosentan Cipla

Behandling med Bosentan Cipla ska endast påbörjas och följas upp av en läkare som har erfarenhet av

behandling av PAH eller systemisk skleros. Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos:

Vuxna

Behandlingen påbörjas vanligen med 62,5 mg två gånger dagligen (morgon och kväll) under de första

4 veckorna. Därefter kommer din läkare vanligen att förskriva en 125 mg tablett två gånger dagligen,

beroende på hur du reagerar på Bosentan Cipla.

Barn och ungdomar

Dosen som rekommenderas för barn gäller endast för PAH. Hos barn som är 1 år och äldre påbörjas

behandlingen med Bosentan Cipla vanligen med 2 mg/kg kroppsvikt två gånger dagligen (morgon och

kväll). Vissa doser av bosentan kan dock inte ges till barn med en kroppsvikt under 31 kg. För dessa

patienter behövs en bosentantablett med lägre styrka. Läkaren talar om för dig hur du ska dosera.

Uppmärksamma att bosentan också finns som dispergerbar 32 mg tablett vilket kan underlätta rätt

dosering för barn och patienter med låg kroppsvikt eller patienter som har svårigheter att svälja

filmdragerade tabletter.

Om du har intrycket att effekten av bosentan är för stark eller för svag, tala med din läkare eftersom

din dos då kan behöva ändras.

Hur du tar Bosentan Cipla

Tabletterna ska tas två gånger dagligen (morgon och kväll), ska sväljas med vatten och kan tas med

eller utan mat.

Om du har tagit för stor mängd av Bosentan Cipla

Om du tar mer tabletter än vad du fått anvisningar om att ta ska du omedelbart kontakta din läkare.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning.

Om du har glömt att ta Bosentan Cipla

Om du har glömt att ta Bosentan Cipla tar du en dos så snart du kommer på det. Fortsätt sedan att ta

dina tabletter vid de vanliga tiderna. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömda tabletter.

Om du slutar att ta Bosentan Cipla

Om du plötsligt upphör med din Bosentan Cipla-behandling kan symptomen förvärras. Sluta inte med

Bosentan Cipla om det inte sker på din läkares anvisning. Läkaren kan instruera dig att minska dosen

under några dagar innan du slutar helt.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

De mest allvarliga biverkningarna med Bosentan Cipla är

Onormal leverfunktion, kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

Anemi (lågt blodvärde), kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare. Anemi kan ibland kräva

blodtransfusioner.

Dina lever- och blodvärden kommer att följas upp under din behandling med Bosentan Cipla

(se avsnitt 2). Det är viktigt att du tar dessa prover såsom din läkare ordinerat.

Symtom som tyder på att din lever inte fungerar normalt inbegriper:

illamående (känner behov av att kräkas)

kräkningar

feber

ont i magen

gulsot (gulfärgning av huden eller ögonvitor)

mörkfärgad urin

hudklåda

håglöshet eller trötthet (ovanlig trötthet eller utmatning)

influensaliknande symtom (muskel och ledvärk med feber)

Tala omedelbart om för din läkare

om du upplever någon av dessa biverkningar.

Andra biverkningar:

Mycket vanliga

(kan förekomma hos

fler än 1 av 10

användare):

Huvudvärk

Ödem (svullnad i benen och anklar eller andra symtom på vätskeansamling)

Vanliga

(kan förekomma hos

upp till 1 av 10

användare):

Plötslig ansiktsrodnad eller hudrodnad

Överkänslighetsreaktioner (med hudinflammation, klåda och utslag)

Gastroesofageal refluxsjukdom (sura uppstötningar)

Diarré

Kortvarig medvetandeförlust (svimning)

Hjärtklappning (snabba eller oregelbundna hjärtslag)

Lågt blodtryck

Nästäppa

Mindre vanliga

(kan förekomma hos

upp till 1 av 100

användare):

Trombocytopeni (brist på blodplättar)

Neutropeni/leukopeni (lågt antal vita blodkroppar)

Förhöjda leverenzymvärden med hepatit (inflammation i levern) inklusive eventuell försämring

av underliggande hepatit och/eller gulsot (gulfärgning i hud eller ögonvitor).

Sällsynta

(kan förekomma hos

upp till 1 av 1 000

användare):

Anafylaktiska reaktioner (allmän allergisk reaktion), angioödem (svullnad, vanligen runt

ögonen, läpparna, tungan eller halsen)

Cirrhos (ärrbildning) i levern, leversvikt (allvarlig störning i leverfunktionen)

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

Dimsyn

Biverkningar hos barn och ungdomar

Barn som behandlats med Bosentan Cipla har samma inrapporterade biverkningar som vuxna.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte

nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom

att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Bosentan Cipla ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på blister och kartong efter ”EXP”.Utgångsdatumet är den

sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är bosentan.

Bosentan Cipla 62,5 mg filmdragerade tabletter:

Varje filmdragerad tablett innehåller 62,5 mg bosentan (som monohydrat).

Bosentan Cipla 125 mg filmdragerade tabletter:

Varje filmdragerad tablett innehåller 125 mg bosentan (som monohydrat).

Övriga ingredienser är:

Tablettkärna:

majsstärkelse, natriumstärkelseglykolat (typ B), povidon (PVP K-30)

pregelatiniserad majsstärkelse, glyceroldibehenat, magnesiumstearat.

Filmdragering:

hypromellos, titandioxid (E171), triacetin, talk, gul järnoxid (E172), röd

järnoxid (E172), etylcellulosa, cetylalkohol, natriumlaurilsulfat

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Bosentan Cipla filmdragerade tabletter:

Bosentan Cipla 62,5 mg filmdragerade tabletter är gräddvita till svagt gula i färgen, cirkulära

bikonvexa, filmdragerade tabletter, präglade med ”62.5” på ena sidan och släta på den andra sidan.

Diameter – 6,10 mm ± 0,20 mm.

Bosentan Cipla 125 mg filmdragerade tabletter är gräddvita till svagt gula i färgen, avlånga,

bikonvexa, filmdragerade tabletter präglade med ”125” på ena sidan och släta på den andra sidan.

Längd – 11,10 ±0,20 mm och bredd – 5,10 ± 0,20 mm.

PVC/PE/PVDC, aluminium-blister. Blisterförpackningar om 14, 56 och 112 filmdragerade tabletter

Perforerade endos-blister: PVC/PE/PVDC, aluminium. Förpackningsstorlek 14 x 1, 56 x 1, 112 x 1

filmdragerade tabletter

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Cipla Europe NV

De Keyserlei 58-60, Box 19

2018 Antwerpen

Belgien

Tillverkare

CIPLA (EU) Limited,

Dixcart House, Addlestone Road,

Bourne Business Park,

Addlestone Surrey,

KT15 2LE

Storbritannien

S&D Pharma CZ, spol. s r. o,

Theodor 28, 273 08 Pchery (Pharmos a. s. facility),

Tjeckien

Cipla Europe NV,

De Keyserlei 58-60, Box-19,

2018 Antwerp,

Belgien

Denna bipacksedel ändrades senast:

2019-09-30

Leer el documento completo

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Bosentan Cipla 62,5 mg filmdragerade tabletter

Bosentan Cipla 125 mg filmdragerade tabletter

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Bosentan Cipla 62,5 mg filmdragerade tabletter

Varje filmdragerad tablett innehåller 62,5 mg bosentan (i form av monohydrat).

Bosentan Cipla 125 mg filmdragerade tabletter

Varje filmdragerad tablett innehåller 125 mg bosentan (i form av monohydrat).

Hjälpämnen med känd effekt

Bosentan Cipla 62,5 mg filmdragerade tabletter

Varje filmdragerad tablett innehåller 0,1293 mg natrium

Bosentan Cipla 125 mg filmdragerade tabletter

Varje filmdragerad tablett innehåller 0,2585 mg natrium

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Filmdragerad tablett.

Bosentan Cipla 62,5 mg filmdragerade tabletter är gräddvita till svagt gula i färgen, cirkulära

bikonvexa, filmdragerade tabletter, präglade med ’62.5’ på ena sidan och släta på den andra sidan.

Diameter - 6,10 mm ± 0,20mm.

Bosentan Cipla 125 mg filmdragerade tabletter är gräddvita till svagt gula i färgen, avlånga,

bikonvexa, filmdragerade tabletter präglade med ’125’ på ena sidan och släta på den andra sidan.

Längd - 11,10 ±0,20 mm och bredd – 5,10 ± 0,20 mm.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Bosentan Cipla är indicerad för behandling av pulmonell arteriell hypertension (PAH) för att förbättra

ansträngningskapacitet och symptom hos patienter med WHO funktionsklass III. Effekt har påvisats

vid:

Primär (idiopatisk och ärftlig) pulmonell arteriell hypertension

Pulmonell arteriell hypertension sekundär till sklerodermi utan signifikant interstitiell

lungsjukdom

Pulmonell arteriell hypertension associerad med kongenital systemisk till pulmonell shunt och

Eisenmengers fysiologi

Vissa förbättringar har också visats hos patienter med pulmonell arteriell hypertension WHO

funktionsklass II (se avsnitt 5.1)

Bosentan Cipla är också indicerat för att minska antalet nya digitala sår hos patienter med systemisk

skleros och pågående sjukdom med digitala sår (se avsnitt 5.1).

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Pulmonell arteriell hypertension

Behandling skall endast inledas och monitoreras av läkare med erfarenhet av att behandla pulmonell

arteriell hypertension.

Vuxna

Till vuxna patienter skall behandlingen med Bosentan Cipla inledas med en dos på 62,5 mg två

gånger dagligen i 4 veckor och sedan ökas till underhållsdosen 125 mg två gånger dagligen. Samma

rekommendation gäller även för återinsättning av Bosentan Cipla efter behandlingsuppehåll (se

avsnitt 4.4).

Pediatrisk population

Farmakokinetiska data hos barn har visat att plasmakoncentrationerna av bosentan hos barn med PAH

från 1 till 15 års ålder i genomsnitt var lägre än hos vuxna patienter och ökade inte när dosen av

bosentan ökades till över 2 mg/kg kroppsvikt eller genom att öka doseringsfrekvensen från två gånger

dagligen till tre gånger dagligen (se avsnitt 5.2). Att öka dosen eller doseringsfrekvensen kommer

troligen inte att ge någon ytterligare klinisk effekt.

Baserat på dessa farmakokinetiska resultat är den rekommenderade start- och underhållsdosen 2 mg/kg

morgon och kväll till barn som är 1 år eller äldre som har PAH.

Hos nyfödda med ihållande pulmonell hypertension hos nyfödda (PPHN) har nyttan med bosentan

inte visats med standardbehandling. Inga doseringsrekommendationer kan därför ges (se avsnitt 5.1

och 5.2).

Dosering med bosentan 2 mg/kg hos barn med en kroppsvikt under 31 kg är inte möjlig med de här

läkemedlen. För dessa patienter behövs en bosentantablett med lägre styrka.

Behandling i fall av klinisk försämring av PAH

I fall av klinisk försämring (t.ex. minskning i 6-minuters gångtest med minst 10 % jämfört med

mätning före behandling) trots bosentan-behandling i minst 8 veckor (måldos i minst 4 veckor), skall

alternativa terapier övervägas. Vissa patienter som inte visat terapisvar efter 8 veckors behandling

med bosentan kan dock svara gynnsamt efter ytterligare 4 till 8 veckors behandling.

I fall av sen klinisk försämring trots behandling med bosentan (dvs. efter flera månaders behandling),

skall ny bedömning av insatt behandling göras. Vissa patienter som inte svarar bra på bosentan

125 mg två gånger dagligen kan förbättra sin ansträngningskapacitet något när dosen ökas till 250 mg

två gånger dagligen. En noggrann bedömning av förhållandet nytta/risk skall göras, där man också

beaktar att levertoxiciteten är dosberoende (se avsnitt 4.4 och 5.1).

Avbrytande av behandling

Erfarenhet av abrupt utsättande av behandling med bosentan för patienter med pulmonell arteriell

hypertension är begränsad. Inga tecken på akuta rebound effekter har observerats. För att undvika

uppkomst av en eventuellt skadlig klinisk försämring på grund av potentiell rebound effekt, skall en

gradvis minskning av dosen (halvering av dosen under 3 till 7 dagar) övervägas. Intensifierade

kontroller under utsättningsperioden rekommenderas.

Om man fattar beslutet att sätta ut bosentan, skall detta ske gradvis samtidigt som alternativ

behandling sätts in.

Systemisk skleros och pågående sjukdom med digitala sår

Behandling skall endast inledas och monitoreras av läkare med erfarenhet av att behandla systemisk

skleros.

Vuxna

Bosentan Cipla behandling skall inledas med en dos på 62,5 mg två gånger dagligen i 4 veckor

och sedan ökas till underhållsdosen på 125 mg två gånger dagligen. Samma rekommendation

gäller även för återinsättning av Bosentan Cipla efter behandlingsuppehåll (se avsnitt 4.4).

Erfarenhet gällande denna indikation från kontrollerade kliniska prövningar är begränsad till

6 månader (se avsnitt 5.1).

Patientens svar på behandlingen och behovet av fortsatt terapi skall omprövas regelbundet. En

noggrann bedömning av nytta/risk skall göras där bosentans levertoxicitet skall övervägas (se

avsnitt 4.4 och 4.8).

Pediatrisk population

Erfarenhet saknas beträffande effekt och säkerhet hos patienter under 18 år. Farmakokinetiska

data för bosentan finns inte tillgängliga för små barn med denna sjukdom.

Speciella grupper

Nedsatt leverfunktion

Bosentan är kontraindicerat för patienter med måttlig till svårt nedsatt leverfunktion (se avsnitt 4.3, 4.4

och 5.2). Ingen dosjustering behövs för patienter med lindrigt nedsatt leverfunktion (dvs. Child-Pugh

klass A) (se avsnitt 5.2).

Nedsatt njurfunktion

Ingen dosjustering krävs för patienter med nedsatt njurfunktion. Ingen dosjustering krävs för patienter

som genomgår dialys (se avsnitt 5.2).

Äldre

Ingen dosjustering krävs för patienter som är äldre än 65 år.

Administreringssätt

Tabletterna skall tas oralt morgon och kväll med eller utan föda. De filmdragerade tabletterna skall

sväljas tillsammans med vatten.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1

Måttlig till svårt nedsatt leverfunktion, dvs. Child-Pugh klass B eller C (se avsnitt 5.2)

Utgångsvärden för leveraminotransferaser, dvs. aspartat-amino-transferas (ASAT) och/eller

alanin-aminotransferas (ALAT), som är större än 3 x övre normalgränsen (ULN; se

avsnitt 4.4)

Samtidig användning av ciklosporin A (se avsnitt 4.5)

Graviditet (se avsnitt 4.4 och 4.6)

Kvinnor i fertil ålder, som inte använder säkra preventivmetoder (se avsnitt 4.4, 4.5 och 4.6)

4.4

Varningar och försiktighet

Effekten av bosentan har inte fastställts hos patienter med svår PAH. Övergång till en terapi som

rekommenderas i sjukdomens mest allvarliga stadium (t.ex. epoprostenol) skall övervägas om det

kliniska tillståndet försämras (se avsnitt 4.2).

Balansen risk/nytta har inte fastställts för bosentan när det gäller patienter med en funktionell status för

pulmonell arteriell hypertension enligt WHO klass I.

Bosentan skall endast sättas in om det systemiska systoliska blodtrycket är högre än 85 mmHg.

Bosentan har inte visats ha en gynnsam effekt på läkningen av existerande digitala sår.

Leverfunktion

Förhöjningar av leveraminotransferaser, dvs. aspartat- och alanin-aminotransferas (ASAT och/eller

ALAT) som förknippas med bosentan är dosberoende. Leverenzymförändringar inträffar typiskt

inom de första 26 veckorna av behandlingen, men kan också uppträda sent i behandlingen (se

avsnitt 4.8). Dessa ökningar beror förmodligen delvis på kompetitiv hämning av elimineringen av

gallsalter från hepatocyter men andra mekanismer som ännu ej helt fastställts, är troligen också

involverade i förekomsten av leverdysfunktion. Ansamling av bosentan i hepatocyter vilket leder till

cytolys med potentiellt allvarlig leverskada, eller en immunologisk mekanism, kan ej uteslutas.

Risken för leverdysfunktion kan även ökas när läkemedel som hämmar gallsaltutförselpumpen, t.ex.

rifampicin, glibenklamid och ciklosporin A (se avsnitt 4.3 och 4.5) administreras samtidigt med

bosentan, men endast begränsade data finns tillgängliga.

Leveraminotransferaser måste kontrolleras innan behandlingen påbörjas och därefter

varje månad så länge som behandling med bosentan pågår. Dessutom måste

leveraminotransferasnivån mätas 2 veckor efter en dosökning.

Rekommendation i fall av ALAT/ASAT-ökningar

ALAT/ASAT-nivåer

Behandlings-och kontrollrekommendationer

> 3 och ≤ 5 × ULN

Resultaten ska bekräftas med ett andra leverfunktionstest; om

resultaten bekräftas bör beslut fattas för den enskilda patienten om

den dagliga dosen ska minskas, eller om behandlingen med

Bosentan Cipla ska avbrytas (se avsnitt 4.2). Kontroll av

aminotransferasnivåerna bör fortsätta minst varannan vecka. Om

aminotransferasnivåerna återgår till de utgångsvärden de hade

innan behandlingen överväg att fortsätta behandlingen eller

återinsätta behandlingen med Bosentan Cipla enligt beskrivningen

nedan.

> 5 och ≤ 8 × ULN

Resultaten ska bekräftas med ett andra leverfunktionstest. Om

resultaten bekräftas ska behandlingen avbrytas och

aminotransferasnivåer kontrolleras minst varannan vecka. Om

aminotransferasnivåerna återgår till de utgångsvärden de hade

innan behandlingen överväg att återinsätta behandlingen med

Bosentan Cipla enligt beskrivningen nedan.

> 8 × ULN

Behandlingen måste avslutas och Bosentan Cipla bör inte

återinsättas.

Om det föreligger associerade kliniska symtom på leverskada

, dvs. illamående, kräkning,

feber, buksmärta, gulsot, onormal letargi eller trötthet, influensaliknande syndrom (artralgi,

myalgi, feber),

måste behandlingen avslutas och Bosentan Cipla bör inte återinsättas.

Återinsättande av behandlingen

Återinsättande av behandlingen med Bosentan Cipla skall bara övervägas om de potentiella

fördelarna med behandlingen med Bosentan Cipla överväger de potentiella riskerna och när

leveraminotransferasnivåerna ligger inom de värden de hade innan behandlingen. Diskussion

med hepatolog rekommenderas. Ett återinsättande måste följa de riktlinjer som anges i avsnitt

4.2.

Aminotransferasnivåerna måste kontrolleras inom 3 dagar efter återinsättande av

behandlingen, därefter efter ytterligare 2 veckor och sedan i enlighet med

rekommendationerna ovan.

ULN = upper limit of normal (övre normalgränsen)

Hemoglobinkoncentration

Behandling med bosentan har associerats med dosrelaterade minskningar av

hemoglobinkoncentrationen (se avsnitt 4.8). I placebokontrollerade studier var bosentanrelaterade

minskningar av hemoglobinkoncentrationen inte progressiva utan stabiliserades efter de första 4– 12

veckornas behandling. Kontroller av hemoglobinkoncentrationerna rekommenderas innan

behandlingen inleds, varje månad under de första 4 månaderna och därefter kvartalsvis. Om en kliniskt

relevant minskning av hemoglobinkoncentrationen förekommer, bör ytterligare utvärderingar och

undersökningar genomföras för att fastställa orsaken och behovet av en specifik behandling. Under

tidsperioden efter marknadsföringsgodkännandet har fall av anemi som krävt transfusion av röda

blodkroppar rapporterats (se avsnitt 4.8).

Kvinnor i fertil ålder

Då Bosentan Cipla kan göra hormonella preventivmedel verkningslösa och med tanke på risken att

pulmonell arteriell hypertension försämras vid graviditet samt de teratogena effekterna som

observerats hos djur:

Skall behandling med Bosentan Cipla inte påbörjas hos kvinnor i fertil ålder såvida de inte

använder tillförlitligt preventivmedel och ett negativt graviditetstest erhållits

Hormonella preventivmedel får inte användas som den enda preventivmetoden under

behandling med Bosentan Cipla

Månatliga graviditetstest rekommenderas under behandlingen för att möjliggöra upptäckt

av tidig graviditet.

För ytterligare information se avsnitt 4.5 och 4.6.

Pulmonell veno-ocklusiv sjukdom

Fall med lungödem har rapporterats i samband med vasodilaterande läkemedel (fr.a. prostacykliner)

när dessa använts hos patienter med pulmonell veno-ocklusiv sjukdom. Om tecken på lungödem

uppkommer när Bosentan Cipla ges till patienter med PAH, skall följaktligen möjligheten av

associerad veno-ocklusiv sjukdom övervägas. Under tidsperioden efter

marknadsföringsgodkännandet har det förekommit sällsynta rapporter med lungödem hos patienter

som behandlats med Bosentan Cipla, vilka haft en misstänkt diagnos av pulmonell veno-ocklusiv

sjukdom.

Patienter med pulmonell arteriell hypertension och samtidig vänsterkammarsvikt

Ingen specifik studie har gjorts på patienter med pulmonell hypertension och samtidig

vänsterkammardysfunktion. Dock har 1611 patienter (804 bosentan resp. 807 placebo-

behandlade patienter) med uttalad kronisk hjärtsvikt behandlats med en medel behandlingstid på

1,5 år i en placebo-kontrollerad studie (studie AC-052-301/302 [ENABLE 1 & 2]). I denna studie

sågs en ökad incidens av sjukhusvård orsakad av kronisk hjärtsvikt under de första 4-8 veckorna av

behandling med bosentan, vilket kunde vara resultat av vätskeretention. I denna studie visade sig

vätskeretention som tidig viktuppgång, minskad hemoglobinkoncentration samt ökad incidens av

benödem. I slutet av denna studie fanns ingen skillnad i behov av sjukhusvård orsakad av

hjärtsvikt, och inte heller någon skillnad i mortalitet mellan bosentan- och placebo-behandlade

patienter. Följaktligen rekommenderas att patienter skall övervakas avseende tecken på

vätskeretention (dvs. viktuppgång), speciellt om de samtidigt lider av allvarlig systolisk

dysfunktion. Om detta inträffar, rekommenderas påbörjande av diuretikabehandling eller att dosen

av redan insatta diuretika ökas. Behandling med diuretika skall övervägas hos patienter med

tecken på vätskeretention före påbörjande av behandling med bosentan.

Pulmonell arteriell hypertension relaterad till HIV infektion

Det finns begränsad erfarenhet från kliniska studier vid användande av bosentan hos patienter med

PAH relaterad till HIV infektion, som behandlas med antiretrovirala mediciner (se avsnitt 5.1). En

interaktionsstudie mellan bosentan och lopinavir+ritonavir visade, hos friska försökspersoner, ökad

plasmakoncentration av bosentan med maximal nivå under de första 4 dagarnas behandling (se

avsnitt 4.5). När behandling med Bosentan Cipla initieras hos patienter som behöver ritonavir-

boostrade proteashämmare bör patientens tolerabilitet avseende Bosentan Cipla monitoreras

noggrant med särskild uppmärksamhet i början av behandlingen avseende risken för hypotension

och leverfunktions prover. En ökad långsiktig risk för hepatotoxicitet och hematologiska

biverkningar kan inte uteslutas när bosentan används i kombination med antiretrovirala läkemedel.

På grund av potentialen för interaktioner, relaterat till den inducerande effekten av bosentan på

CYP450 (se avsnitt 4.5), vilken kan påverka effekten av den antiretrovirala behandlingen, ska dessa

patienter också följas noggrant avseende deras HIV infektion.

Sekundär pulmonell hypertension i samband med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Säkerheten och toleransen för bosentan undersöktes i en explorativ, okontrollerad 12-veckorsstudie

hos 11 patienter med sekundär pulmonell hypertension vid allvarlig KOL (nivå III i GOLD-

klassificeringen). Ökad respiratorisk minutvolym och minskad syresättning observerades och den

vanligaste biverkningen var dyspné, som upphörde vid utsättande av bosentan.

Samtidig användning med andra läkemedel

Samtidig användning av Bosentan Cipla med ciklosporin A är kontraindicerat (se avsnitt 4.3 och 4.5).

Samtidig behandling av Bosentan Cipla med glibenklamid, flukonazol och rifampicin

rekommenderas inte. För ytterligare information se avsnitt 4.5.

Samtidig administrering av både en CYP3A4-hämmare och en CYP2C9-hämmare med Bosentan

Cipla bör undvikas (se avsnitt 4.5).

Hjälpämnen

Natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per tablett, d v s är näst intill

”natriumfritt”.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Bosentan är en inducerare av cytokrom P450 (CYP) isoenzymerna CYP2C9 och CYP3A4.

In vitro

data tyder även på en induktion av CYP2C19. Följaktligen minskas plasmakoncentrationerna av

substanser som metaboliseras av dessa isoenzymer när Bosentan Cipla ges samtidigt. Risken för

förändrade effekter av läkemedel som metaboliseras av dessa isoenzymer skall beaktas. Doseringen av

dessa läkemedel kan behöva justeras efter insättning, doseringsförändring eller utsättning av samtidig

Bosentan Cipla-behandling.

Bosentan metaboliseras av CYP2C9 och CYP3A4. En hämning av dessa isoenzymer kan öka

plasmakoncentrationen av bosentan (se ketokonazol). Påverkan av CYP2C9-hämmare på

bosentankoncentrationen har inte studerats. Denna kombination ska användas med försiktighet.

Flukonazol och andra hämmare av både CYP2C9 och CYP3A4

Samtidig administrering med flukonazol, som huvudsakligen hämmar CYP2C9, men i viss

utsträckning även CYP3A4, skulle kunna leda till stora ökningar i plasmakoncentrationen av

bosentan. Kombinationen rekommenderas inte. Av samma skäl rekommenderas inte samtidig

administrering av både en potent CYP3A4- hämmare (t.ex. ketokonazol, itrakonazol eller ritonavir)

och en CYP2C9-hämmare (t.ex. vorikonazol) med Bosentan Cipla.

Ciklosporin A

Samtidig administrering av Bosentan Cipla och ciklosporin A (en calcineurinhämmare) är

kontraindicerad (se avsnitt 4.3). Vid samtidig administrering var de initiala låga koncentrationerna av

bosentan cirka 30 gånger högre än de som mättes efter endast bosentan. Vid steady state var

plasmakoncentrationerna av bosentan 3 till 4 gånger högre än med enbart bosentan. Mekanismen för

denna interaktion är sannolikt en inhiberande effekt av ciklosporin på transportproteinmedierat upptag

av bosentan in i hepatocyter. Plasmakoncentrationerna av ciklosporin A (ett CYP3A4-substrat)

minskade med cirka 50 %. Detta är sannolikt beroende på en inducerande effekt av bosentan på

CYP3A4.

Tacrolimus, sirolimus

Samtidig administrering av tacrolimus eller sirolimus och bosentan har inte studerats hos människa

men samtidig administrering av tacrolimus eller sirolimus och bosentan kan leda till ökad

plasmakoncentaration av bosentan i likhet med samtidig administrering av ciklosporin A. Bosentan

kan minska plasmakoncentrationen av tacrolimus och sirolimus vid samtidig användning. På grund av

detta rekommenderas inte samtidig användning av bosentan och tacrolimus. Patienter som behöver

kombinationen skall kontrolleras noggrant avseende biverkningar relaterade till bosentan och

blodkoncentrationer av tacrolimus och sirolimus.

Glibenklamid

Samtidig administrering med bosentan 125 mg två gånger dagligen i fem dagar minskade

plasmakoncentrationerna av glibenklamid (ett CYP3A4-substrat) med 40 %, med potentiellt

signifikant sänkning av den hypoglykemiska effekten. Även plasmakoncentrationerna av bosentan

minskade med 29 %. Dessutom observerades en ökad incidens av höjda aminotransferaser hos

patienter som fick samtidig terapi. Både glibenklamid och bosentan hämmar gallsaltutförselpumpen,

vilket kan förklara de förhöjda aminotransferaserna. Denna kombination bör inte användas. Inga

uppgifter om läkemedelsinteraktioner är tillgängliga för övriga sulfonureider.

Rifampicin

Samtidig administrering till 9 friska försökspersoner av bosentan 125 mg två gånger dagligen under

7 dagar och rifampicin, en potent CYP2C9 och CYP3A4 inducerare, minskade

plasmakoncentrationerna av bosentan med 58 % och denna minskning kunde uppgå till nästan 90 %

i enstaka fall. Detta resulterar i att en signifikant minskad effekt av bosentan kan förväntas efter

samtidig administrering med rifampicin. Samtidig använding av rifampicin och bosentan

rekommenderas inte. Data gällande andra CYP3A4 inducerare t.ex. karbamazepin, fenobarbital,

fenytoin och Johannesört saknas, men samtidig administrering förväntas leda till minskad systemisk

exponering av bosentan. En kliniskt signifikant minskning av effekten kan inte uteslutas.

Lopinavir+ritonavir (och andra ritonavir-boostrade proteashämmare)

Samtidig administrering av bosentan 125 mg två gånger dagligen och lopinavir + ritonavir

400 + 100 mg två gånger dagligen till friska försökspersoner under 9,5 dagar resulterade i initiala

dalkoncentrationer av bosentan i plasma som var ungefär 48 gånger högre än de som uppmätts efter

administrering av enbart bosentan. Vid dag 9 var plasmakoncentrationerna av bosentan ungefär

5 gånger högre än vid administrering av enbart bosentan. Den inhiberande effekten av ritonavir på

transportproteinmedierat upptag in i hepatocyter och på CYP3A4 som därigenom leder till en

minskning i clearance av bosentan, orsakar sannolikt denna interaktion. Vid samtidig administrering

med lopinavir + ritonavir eller andra ritonavir- boostrade proteashämmare ska patientens tolerabilitet

av bosentan följas.

Efter samtidig administrering av bosentan i 9,5 dagar minskade plasmaexponeringen för lopinavir

och ritonavir till en kliniskt icke-signifikant nivå (med ungefär 14 % respektive 17 %). Dock kan full

inducerande effekt av bosentan möjligen inte ha nåtts och ytterligare minskning av proteashämmare

kan inte uteslutas. Lämplig uppföljning av HIV-behandlingen rekommenderas. Liknande effekter kan

förväntas med andra ritonavir-boostrade proteashämmare (se avsnitt 4.4).

Andra antiretrovirala läkemedel

På grund av brist på data kan inga specifika rekommendationer göras avseende andra tillgängliga

antiretrovirala läkemedel. På grund av den påtaglig hepatotoxiciteten av nevirapin som kan adderas

till bosentans levertoxicitet, rekommenderas inte denna kombination.

Hormonella preventivmedel

Samtidig administrering av bosentan 125 mg två gånger dagligen under 7 dagar tillsammans med en

singeldos av ett oralt preventivmedel innehållande noretisteron 1 mg + etinylestradiol 35 mikrog

minskade AUC för noretisteron och etinylestradiol med 14 % respektive 31 %. Dock minskade

exponeringen med så mycket som 56 % respektive 66 % hos enskilda individer. Följaktligen anses

inte hormonbaserade preventivmedel ensamt vara tillförlitliga metoder för antikonception oavsett

administrationssätt (d.v.s. orala, injicerbara, transdermala eller implanterbara) (se avsnitt 4.4 och

4.6).

Warfarin

Samtidig administrering av bosentan 500 mg två gånger dagligen under 6 dagar minskade

plasmakoncentrationerna både av S-warfarin (ett CYP2C9-substrat) och R-warfarin (ett CYP3A4-

substrat) med ca 29 % resp. 38 %. Klinisk erfarenhet av samtidig administrering av bosentan och

warfarin hos patienter med PAH indikerade inga kliniskt relevanta förändringar i International

Normalized Ratio (INR) eller warfarindos (utgångsvärde jämfört med slutet av de kliniska

studierna). Dessutom var frekvensen av förändringarna i warfarin-dosen föranledd av förändringar

av INR eller biverkningar likvärdiga hos bosentan- som hos placebobehandlade patienter. Ingen

dosjustering behövs för warfarin och liknande orala antikoagulanter när bosentan initieras, men

intensifierade kontroller av INR rekommenderas, särskilt under inlednings- och

upptitreringsperioden.

Simvastatin

Samtidig administrering av bosentan 125 mg två gånger dagligen under 5 dagar minskade

plasmakoncentrationerna av simvastatin (ett CYP3A4-substrat) och dess aktiva β-hydroxi-

syrametabolit med 34 % resp. 46 %. Plasmakoncentrationerna av bosentan påverkades inte av

samtidig behandling med simvastatin. Kontroll av kolesterolnivåerna och påföljande

doseringsjustering skall övervägas.

Ketokonazol

Samtidig administrering av bosentan 62,5 mg två gånger dagligen under 6 dagar och

ketokonazol, en potent CYP3A4-hämmare, ökade plasmakoncentrationerna av bosentan ungefär

2 gånger. Dosjustering av bosentan behövs ej. Även om det inte påvisats genom

in vivo

-studier,

förväntas liknande ökningar i plasmakoncentrationer av bosentan med de andra potenta

CYP3A4- hämmarna (t.ex. itrakonazol eller ritonavir). I kombination med en CYP3A4-

hämmare löper dock patienter som är långsamma metaboliserare avseende CYP2C9 risk för

ökningar av plasmakoncentrationerna av bosentan som kan vara av högre magnitud, vilket

sålunda leder till potentiellt skadliga biverkningar.

Epoprostenol

Begränsade data erhållna från en studie (AC-052-356, BREATHE-3) i vilken 10 pediatriska patienter

fått kombinationen bosentan och epoprostenol antyder efter administrering av både enstaka och

multipla doser, att C

och AUC värden för bosentan var jämförbara hos patienter med eller utan

kontinuerlig infusion av epoprostenol (se avsnitt 5.1).

Sildenafil

Samtidig administrering av bosentan 125 mg två gånger dagligen (steady state) och sildenafil 80 mg

tre gånger dagligen (vid steady state) givet under 6 dagar hos friska frivilliga försökspersoner

resulterade i en minskning av AUC med 63 % för sildenafil och en ökning av AUC för bosentan med

50 %. Försiktighet rekommenderas vid samtidig administrering.

Tadalafil

Bosentan (125 mg två gånger dagligen) minskade systemisk exponering för tadalafil (40 mg en gång

dagligen) med 42 % och C

med 27 % efter samtidig administrering av upprepade doser.

Exponeringen (AUC och C

) av bosentan och dess metaboliter påverkades inte av tadalafil.

Digoxin

Samtidig administrering av bosentan 500 mg två gånger dagligen i 7 dagar och digoxin minskade

AUC, C

och C

för digoxin med 12 %, 9 % respektive 23 %. Mekanismen för denna interaktion

kan vara induktion av P-glykoprotein. Denna interaktion är sannolikt ej kliniskt relevant.

Pediatrisk population

Interaktionsstudier har endast utförs på vuxna.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Djurstudier har visat på reproduktiv toxicitet (teratogenicitet, embryotoxitet, se avsnitt 5.3). Det finns

inga tillförlitliga data gällande behandling av gravida kvinnor med bosentan. Risken för människa är

fortfarande okänd. Bosentan är kontraindicerat under graviditet (se avsnitt 4.3).

Kvinnor i fertil ålder

Innan behandling med bosentan initieras hos kvinnor i fertil ålder, ska frånvaron av graviditet

kontrolleras, lämpliga råd om tillförlitliga preventivmetoder ges samt tillförlitlig antikonception

initieras. Patienter och förskrivare ska vara medvetna om att bosentan kan göra hormonella

preventivmedel ineffektiva (se avsnitt 4.5). Därför skall kvinnor i fertil ålder inte använda

hormonella preventivmedel (inkluderande orala, injicerbara, transdermala eller implanterbara medel)

som enda preventivmedelsmetod, utan använda en ytterligare eller en alternativ tillförlitlig

antikonceptionsmetod. Om det råder något tvivel om vilket råd för prevention som ska ges till en

enskild patient rekommenderas konsultation med en gynekolog. Då hormonell antikonception

eventuellt kan misslyckas vid bosentanbehandling och med tanke på risken för att pulmonell arteriell

hypertension allvarligt försämras vid graviditet, rekommenderas månatliga graviditetstester under

behanding med bosentan för att möjliggöra tidig upptäckt av graviditet.

Amning

Det är inte känt om bosentan utsöndras i human bröstmjölk. Amning rekommenderas inte

under behandling med bosentan.

Fertilitet

Djurstudier har visat effekt på testiklarna (se avsnitt 5.3). I en studie där man undersökt effekterna av

bosentan på testikelfunktionen hos manliga PAH patienter såg man att 8 av 24 patienter hade en

minskad spermakoncentration jämfört med utgångsvärdet på åtminstone 42 % efter 3 eller 6 månaders

behandling med bosentan. Baserat på dessa fynd och på preklinska uppgifter kan man inte utesluta att

bosentan kan ha skadliga effekter på spermatogenesen hos män. Långsiktig påverkan på fertiliteten

hos manliga barn efter behandling med bosentan kan inte uteslutas.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga specifika studier har utförts för att undersöka den direkta effekten av bosentan på förmågan att

framföra fordon och använda maskiner. Bosentan kan dock orsaka lågt blodtryck med symptom såsom

yrsel, dimsyn eller svimning, vilket kan påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

4.8

Biverkningar

I 20 placebo-kontrollerade studier på ett antal olika terapeutiska indikationer behandlades totalt 2486

patienter med bosentan med dagliga doser från 100 mg till 2000 mg och 1838 patienter behandlades

med placebo. Behandlingstiden var i medeltal 45 veckor. Biverkningar definerades som

biverkningshändelser som förekommit hos minst 1 % av patienterna som fick bosentan och med en

frekvens som var minst 0,5 % högre än för placebo. De vanligast förekommande biverkningarna är

huvudvärk (11,5 %), ödem/vätskeretention (13,2 %) onormala leverfunktionsprover (10,9 %) och

anemi/minskat hemoglobin (9,9 %).

Behandling med bosentan har associerats med dosberoende förhöjningar av levertransaminaser och

minskningar av hemoglobinkoncentrationer (se avsnitt 4.4).

Biverkningar som observerats i 20 placebo-kontrollerade studier och erfarenheter efter att bosentan

introducerats på marknaden anges med frekvens enligt följande konvention: mycket vanliga (≥ 1/10),

vanliga (≥ 1/100 till < 1/10), mindre vanliga (≥ 1/1 000 till < 1/100), sällsynta (≥ 1/10 000 till

< 1/1 000), mycket sällsynta (< 1/10 000); ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga

data).

Inom varje frekvensgruppering presenteras biverkningarna efter fallande allvarlighetsgrad. Inga

kliniskt relevanta skillnader i biverkningar observerades mellan det totala datasetet och den godkända

indikationen.

Organsystem

Frekvens

Biverkning

Blodet och lymfsystemet

Vanliga

Anemi, minskat hemoglobin (se

avsnitt 4.4)

Organsystem

Frekvens

Biverkning

Mindre vanliga

Trombocytopeni

Mindre vanliga

Neutropeni, leukopeni

Ingen känd frekvens

Anemi eller minskning i

hemoglobin som kräver

transfusion av röda blodkroppar

Vanliga

Överkänslighetsreaktioner

(inklusive dermatit, pruritus och

utslag)

Immunsystemet

Sällsynta

Anafylaxi och/eller angioödem

Mycket vanliga

Huvudvärk

Centrala och perifera

nervsystemet

Vanliga

Synkope

1, 4

Ögon

Ingen känd frekvens

Dimsyn

Hjärtat

Vanliga

Hjärtklappning

1, 4

Vanliga

Blodvallning

Blodkärl

Vanliga

Hypotoni

1, 4

Andningsvägar, bröstkorg och

mediastinum

Vanliga

Nästäppa

Magtarmkanalen

Vanliga

Gastroesofageal reflexsjukdom

Diarré

Mycket vanliga

Onormala leverfunktionsprover

(se avsnitt 4.4)

Mindre vanliga

Förhöjningar i aminotransferaser

i samband med hepatit (inklusive

eventuell försämring av

underliggande hepatit) och/eller

ikterus

(se avsnitt 4.4)

Lever och gallvägar

Sällsynta

Levercirrhos, leversvikt

Hud och subkutan vävnad

Vanliga

Erytem

Allmänna symtom och/eller

symtom vid

administreringsstället

Mycket vanliga

Ödem, vätskeretention

Data kommer från erfarenhet efter introduktion på marknaden, frekvenser baseras på statistisk

modellering av placebo- kontrollerad klinisk data.

Överkänslighetsreaktioner rapporterades hos 9,9 % av patienterna som fick bosentan och 9,1 % av

patienterna som fick placebo,

Huvudvärk rapporterades hos 11,5 % av patienterna som fick bosentan och 9,8 % av patienterna

som fick placebo

Dessa typer av reaktioner kan också bero på underliggande sjukdom.

Ödem eller vätskeretention rapporterades hos 13,2 % av patienterna som fick bosentan och 10,9 %

av patienterna som fick placebo.

Efter marknadsföring har sällsynta fall av oförklarad levercirrhos rapporterats efter långvarig

behandling med bosentan hos patienter med multipla samtidiga sjukdomstillstånd och

läkemedelsbehandlingar. Det har också rapporterats sällsynta fall av leversvikt. Dessa fall poängterar

vikten av att följa schemalagd uppföljning av leverfunktionen en gång per månad under hela

behandlingstiden med bosentan (se avsnitt 4.4).

Pediatrisk population

Okontrollerade kliniska studier hos barn

Säkerhetsprofilen i den första pediatriska okontollerade studien som utfördes med den filmdragerade

tabletten (BREATHE-3; n=19, medianålder 10 år (åldersintervall 3-15 år), öppen studie, bosentan

2 mg/kg två gånger dagligen, behandlingstid 12 veckor) liknade den som sågs i de pivotala studierna

hos vuxna patienter med PAH. I BREATHE-3 var de vanligaste biverkningarna blodvallning (21 %),

huvudvärk och onormala leverfunktionsprover (16 % vardera).

En poolad analys på okontrollerade pediatriska studier som gjorts på patienter med PAH med den

dispergerbara tablettformuleringen av bosentan 32 mg (FUTURE 1/2, FUTURE 3/Extension),

inkluderade totalt 100 barn som behandlats med bosentan 2 mg/kg två gånger dagligen (n=33),

2 mg/kg tre gånger dagligen (n=31) eller 4 mg/kg två gånger dagligen (n=36). Vid enrolleringen var 6

patienter mellan 3 månaders och 1 års ålder, 15 barn var mellan 1 års ålder och yngre än 2 år och 79

barn var mellan 2 års och 12 års ålder. Medianvärdet för behandlingenstiden var 71,8 veckor (mellan

0,4-258 veckor).

Säkerhetsprofilen i denna poolade analys av okontrollerade pediatriska studier liknar den som

observerats i de pivotala studierna på vuxna patienter med PAH förutom infektioner som

rapporterades mer frekvent jämfört med vuxna (69,0 % jämfört med 41,3 %). Den här skillnaden i

infektionsfrekvens kan delvis bero på att medianvärdet för exponeringen för den pediatriska

behandlingsgruppen var längre (medianvärde 71,8 veckor) jämfört med behandlingstiden för den

vuxna behandlingsgruppen (medianvärdet 17,4 veckor). De vanligaste biverkningar var infektioner i

de övre luftvägarna (25 %), pulmoniell (arteriell) hypertension (20 %), nasofaryngit (17 %), pyrexi

(15 %), kräkningar (13 %), bronkit (10 %), buksmärta (10 %) och diarré (10 %). Det förekom inga

relevanta skillnader i biverkningsfrekvens för patienter som var äldre och yngre än 2 år, detta är

emellertid endast baserat på 21 barn som är yngre än 2 år, varav 6 patienter som var mellan 3 månader

och 1 års ålder. Biverkningar som leverabnormaliteter och anemi/hemoglobinminskning inträffade hos

9 % respektive 5 % av patienterna.

I en randomiserad placebokontrollerad studie som utförts i PPHN patienter (FUTURE-4) var totalt 13

nyfödda behandlade med den dispergerbara tablettformuleringen av bosentan med en dos på 2 mg/kg

två gånger dagligen (8 patienter stod på placebo). Mediantiden för behandling med bosentan och

placebo var 4,5 dagar (varierade mellan 0,5-10,0 dagar) respektive 4,0 dagar (varierade mellan

2,5-6,5 dagar). De vanligaste biverkningarna för bosentan- och placebobehandlade patienter var anemi

eller hemoglobinminskning (7 respektive 2 patienter), generellt ödem (3 respektive 0 patienter) och

kräkningar (2 respektive 0 patienter).

Laboratorieavvikelser

Levertestavvikelser

I det kliniska prövningsprogrammet inträffade dosberoende förhöjningar i leveraminotransferaser

vanligtvis inom de första 26 behandlingsveckorna, utvecklades vanligtvis gradvis och var

huvudsakligen asymptomatiska. Under tidsperioden efter marknadsföringsgodkännandet har sällsynta

fall av levercirros och leversvikt.

Mekanismen för denna biverkning är oklar. Dessa ökningar i aminotransferaser kan gå tillbaka

spontant under fortsatt behandling med underhållsdosen av bosentan eller efter dosreduktion, men det

kan bli nödvändigt med uppehåll eller avbrott (se avsnitt 4.4).

I de 20 sammanställda placebo-kontrollerade studierna observerades ökningar i leveraminotransferaser

med ≥ 3 x ULN hos 11,2 % av bosentanbehandlade patienter, jämfört med 2,4 % av

placebobehandlade patienter. Förhöjningar till ≥ 8 x ULN sågs hos 3,6 % av de bosentan-behandlade

patienterna och 0,4 % av de placebo-behandlade patienterna. Förhöjningar av aminotransferaser

åtföljda av förhöjt bilirubin (≥ 2 x ULN) utan tecken på gallvägsobstruktion hos 0,2 % (5 patienter) av

de bosentanbehandlade patienterna och 0,3 % (6 patienter) på placebo.

I den poolade analysen på 100 PAH patienter från de okontrollerade pediatriska studierna

FUTURE 1/2 och FUTURE 3/Extension såg man en ökning av leveraminotransferaser ≥ 3 x ULN hos

2 % av patienterna.

I FUTURE-4 studien där 13 nyfödda med PPHN som behandlats med bosentan 2 mg/kg två gånger

dagligen i mindre än 10 dagar (intervall mellan 0,5-10,0 dagar) fanns det inga fall av

leveraminotransferaser ≥ 3 x ULN under behandlingen, men ett fall av hepatit inträffade 3 dagar efter

att bosentanbehandlingen upphört.

Hemoglobin

I de vuxna placebokontrollerade studierna sågs en minskning i hemoglobinkoncentration till mindre än

10 g/dl hos 8,0 % av de bosentanbehandlade patienterna och 3,9 % av de placebobehandlade

patienterna (se avsnitt 4.4).

I den poolade analysen på 100 patienter med PAH från de okontrollerade pediatriska studierna

FUTURE 1/2 och FUTURE 3/Extension rapporterades en minskning i hemoglobinkoncentration från

startvärdet till under 10 g/dl hos 10,0 % av patienterna. Ingen minskning var under 8 g/dl.

I FUTURE-4 studien upplevde 6 av 13 bosentanbehandlade nyfödda barn med PPHN en minskning i

hemoglobin från ett startvärde inom referensintervallet till ett värde som under behandlingen var under

lägsta normalvärdet.

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Bosentan har administrerats som enstaka dos på upp till 2400 mg till friska personer och i doser på upp

till 2000 mg/dag i 2 månader till patienter med en annan sjukdom än pulmonell hypertension. Den

vanligaste biverkningen var huvudvärk med lätt till måttlig intensitet.

Kraftig överdosering kan förorsaka uttalad hypotension, som kräver aktivt kardiovaskulärt stöd. Under

tidsperioden efter marknadsföringsgodkännandet har ett fall av överdosering, där 10 000 mg bosentan

intogs av en manlig patient i tonåren, rapporterats. Hans symptom var illamående, kräkningar,

hypotension, yrsel, svettningar och dimsyn. Han återhämtade sig fullständigt inom 24 timmar med

blodtrycks support. Notera: bosentan avlägsnas ej genom dialys.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: övriga antihypertensiva medel, ATC-kod: C02KX01

Verkningsmekanism

Bosentan är en icke selektiv endotelinreceptorantagonist (ERA) med affinitet för både endotelin A och

B-receptorer (ETA och ETB). Bosentan minskar både det pulmonella och det systemiska vaskulära

motståndet, vilket resulterar i förbättrad pumpfunktion utan att öka hjärtfrekvensen.

Neurohormonet endotelin-1 (ET-1) är en av de mest potenta av de kända vasokonstriktorerna och kan

även främja fibros, cellproliferation, kardiell hypertrofi och ombildningar och är pro-inflammatorisk.

Dessa effekter förmedlas av endotelinbindningar till ETA- och ETB-receptorer i endotelium och

vaskulära glatta muskelceller. ET-1-koncentrationerna i vävnader och plasma ökas vid ett antal

kardiovaskulära sjukdomar och bindvävssjukdomar, inklusive PAH, sklerodermi, akut och kronisk

hjärtsvikt, myokardischemi, systemisk hypertension och ateroskleros, vilket tyder på att ET-1 har en

patogen roll i samband med dessa sjukdomar. Vid PAH och hjärtsvikt, vid frånvaron av

endotelinreceptorantagonism, har förhöjda ET-1- koncentrationer starkt samband med sjukdomens

svårighetsgrad och prognos.

Bosentan konkurrerar med bindning av ET-1 och andra ET-peptider för både ETA- och ETB-

receptorer med något högre affinitet för ETA-receptorer (K

= 4,1 – 43 nanomolar) än för ETB-

receptorer (K

= 38 – 730 nanomolar). Bosentan antagoniserar specifikt ET-receptorer och binder inte

till andra receptorer.

Klinisk effekt och säkerhet

Djurmodeller

I djurmodeller av pulmonell hypertension minskade kronisk oral administrering av bosentan det

pulmonella vaskulära motståndet och reverserade den pulmonella vaskulära och högerventrikulära

hypertrofin. I en djurmodell av pulmonell fibros minskade bosentan avlagring av kollagen i lungorna.

Effekt hos vuxna patienter med pulmonell arteriell hypertension

Två randomiserade, dubbelblinda, multicenter och placebokontrollerade studier har gjorts på 32

(studien AC-052-351) och 213 (studie AC-052-352, BREATHE-1) vuxna patienter med WHO

funktionsklass III–IV PAH (primär pulmonell hypertension eller pulmonell hypertension som är

sekundär främst till sklerodermi). Efter 4 veckor med bosentan 62,5 mg två gånger per dag var

underhållsdosen som studerades i dessa prövningar 125 mg två gånger per dag i AC-052-351 och

125 mg två gånger per dag och 250 mg två gånger per dag i AC-052-352.

Bosentan lades till patienternas pågående terapi, som kunde bestå av en kombination av

antikoagulanter, vasodilatorer (t.ex. kalciumkanalblockerare), urindrivande preparat, syre och digoxin,

men inte epoprostenol. Kontrollen bestod av placebo plus den befintliga terapin.

Den primära slutpunkten för var och en av studierna var förändringarna i en 6 minuters gångsträcka

vid 12 veckor för den första studien och 16 veckor för den andra studien. I båda studierna resulterade

behandlingen med bosentan i en signifikant förbättring av konditionen. Den placebokorrigerade

ökningen i gångsträckan jämfört med utgångsvärdet var 76 meter (p = 0,02; t-test) och 44 meter

(p = 0,0002; Mann-Whitney U-test) vid den primära slutpunkten för varje studie. Skillnaderna mellan

de två grupperna 125 mg två gånger per dag och 250 mg två gånger per dag var inte statistiskt

signifikanta men det fanns en trend i riktning mot förbättrad kondition i gruppen som behandlades

med 250 mg två gånger per dag.

Förbättringen av gångsträckan var märkbar efter 4 veckors behandling och var tydlig efter 8 veckors

behandling och upprätthölls under upp till 28 veckor vid en dubbelblind behandling i en undergrupp

till patientpopulationen.

I en retrospektiv responsanalys baserad på förändringar i gångsträcka, WHO-funktionsklass och

dyspné för de 95 patienter som randomiserats till behandling med bosentan 125 mg två gånger per dag

i de placebokontrollerade prövningarna, fann man att vid vecka 8 hade 66 patienter förbättrats, 22 var

stabila och 7 hade försämrats. Av de 22 patienter som var stabila vecka 8 hade 6 förbättrats vid vecka

12/16 och 4 försämrats jämfört med utgångsläget. Av de 7 patienter som försämrats vid vecka 8, hade

3 förbättrats vid vecka 12/16 och 4 försämrades jämfört med utgångsläget.

Invasiva hemodynamiska parametrar utvärderades endast i den första studien. Behandling med

bosentan ledde till en signifikant ökning av det kardiella indexet, associerat med en signifikant

minskning av det pulmonella arteriella trycket, pulmonärt vaskulärt motstånd och medeltryck i höger

förmak.

En minskning av symptom för PAH observerades med bosentan- behandlingen. Dyspnémätningarna

under gångtesterna visade en förbättring hos bosentan-behandlade patienter. I studien AC-052-352

klassificerades 92 % av de 213 patienterna vid studiestarten som WHO funktionsklass III och 8 % som

klass IV. Behandlingen med bosentan ledde till en förbättrad WHO- klass för 42,4 % av patienterna

(placebo 30,4 %). Den totala förändringen i WHO-klassificeringen under båda studierna var

signifikant bättre bland bosentanbehandlade patienter jämfört med placebobehandlade patienter.

Behandling med bosentan associerades med en signifikant minskning av den kliniska

försämringsfrekvensen jämfört med placebo efter 28 veckor (10,7 % respektive 37,1 %, p = 0,0015).

I en randomiserad, dubbelblind, multicenter, placebo-kontrollerad studie (AC-052-364; EARLY), fick

185 PAH patienter i WHO funktionsklass II (med en 6-minuters gångsträcka vid baseline på 435

meter) bosentan 62,5 mg två gånger dagligen i 4 veckor följt av 125 mg två gånger dagligen (n=93),

eller placebo (n=92) under 6 månader. Inkluderade patienter var naiva avseende PAH-behandling

(n=156) eller stod på en stabil dos sildenafil (n=29). De två primära endpoints var procentuell

förändring från baseline av PVR och förändring från baseline av 6-minuters gångsträcka jämfört med

månad 6 för behandlingsgruppen jämfört med placebo. Tabellen nedan beskriver de i protokollet

fördefinierade analyserna.

PVR (dynsec/cm

5

)

6-Minuters gångsträcka (m)

Placebo (n=88)

Bosentan (n=80)

Placebo (n=91)

Bosentan (n=86)

Baseline (BL); medelvärde

(SD)

802 (365)

851 (535)

431 (92)

443 (83)

Förändring från BL;

medelvärde (SD)

128 (465)

-69 (475)

-8 (79)

11 (74)

Behandlingseffekt

-22,6%

95% CL

-34, -10

-4, 42

P-värde

< 0,0001

0,0758

CL= konfidensgräns; PVR = pulmonell vaskulär resistens; SD=standardavvikelse

Behandling med bosentan associerades med en minskning i frekvensen av klinisk försämring,

definierad som ett sammansatt mått av symtomatisk progression, sjukhusinläggning pga. PAH och

död, jämfört med placebo (proportionell risk reduktion 77 %, 95 % konfidensintervall [CI] 20–94 %,

p = 0,0114). Behandlingseffekten drevs av en förbättring i komponenten symtomatisk progression. En

sjukhusinläggning p.g.a. försämring i PAH kunde noteras i bosentangruppen jämfört med tre

sjukhusinläggningar i placebogruppen. Endast en patient dog i vardera behandlingsgruppen under den

6 månader långa dubbelblinda studieperioden, och därför kan ingen slutsats dras gällande överlevnad.

Långtidsdata genererades från alla de 173 patienterna som behandlades med bosetan i den

kontrollerade fasen och/eller överfördes från placebo till bosetan i den öppna förlängningsfasen av

EARLY-studien. Medeldurationen för exponeringen för bosetanbehandling var 3,6 ± 1,8 år (upp till

6,1 år), med 73 % av patienterna behandlade under minst 3 år och 62 % under minst 4 år. Patienterna

kunde få ytterligare PAH-behandling efter behov i den öppna förlängningen. Majoriteten av

patienterna diagnostiserades som idiopatisk eller ärftlig PAH (61 %). Sammantaget förblev 78 % av

patienterna i funktionsklass II. Kaplan-Meier-skattningar av överlevnad var 90 % och 85 %, 3

respektive 4 år efter behandlingsstart. Vid samma tidpunkter förblev 88 % respektive 79 % av

patienterna fria från PAH-försämring (definierat som dödsfall av alla orsaker, lungtransplantation,

förmaksseptostomi eller påbörjande av intravenös eller subkutan prostanoidbehandling). De relativa

bidragen från tidigare placebobehandling i dubbelblindfasen och av andra läkemedel som satts in

under den öppna förlängningen är okända.

I en prospektiv, multicenter, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie AC-052-405

[BREATHE-5]) fick patienter, med PAH WHO funktionsklass III och Eisenmenger fysiologi relaterad

till kongenital hjärtsjukdom, bosentan 62,5 mg två gånger dagligen i 4 veckor sedan 125 mg två

gånger dagligen i ytterligare 12 veckor (n=37, av vilka 31 hade en huvudsakligen höger till vänster,

tvåvägsshunt). Det primära syftet var att visa att bosentan inte försämrade syresättningen. Efter 16

veckor ökade syremättnaden i den bosentan behandlade gruppen med 1,0 % (95 % CI –0,7 %-2,8 %)

jämfört med placebogruppen (n=17 patienter), vilket visar att bosentan inte försämrade syresättningen.

Den genomsnittliga pulmonella vaskulära resistansen sänktes signifikant i den bosentan behandlade

gruppen (en övervägande effekt observerades i den subgrupp av patienter som hade en intrakardiell

tvåvägsshunt). Efter 16 veckor var den placebokorrigerade ökningen av 6 minuters gångsträcka

53 meter (p = 0,0079), vilket återspeglar en förbättring av ansträngningskapaciteten. 26 patienter

fortsatte erhålla bosentan under den öppna förlängningsfasen på 24 veckor (AC-052-409) av

BREATHE-5-studien (behandlingsperiodens medelvärde = 24,4 ± 2,0 veckor), vanligtvis med

bibehållen effekt.

En öppen, icke-jämförande studie (AC-052-362; BREATHE 4) genomfördes på 16 patienter med

PAH, WHO funktionsklass III, relaterad till HIV infektion. Patienterna behandlades med bosentan

62,5 mg två gånger dagligen i 4 veckor följt av 125 mg två gånger dagligen i ytterligare 12 veckor.

Efter 16 veckors behandling visades signifikanta förbättringar i ansträngningskapacitet: i genomsnitt

ökade 6-minuters-gångsträckan med 91,4 meter, från 332,6 meter i genomsnitt vid studiestart

(p < 0,001). Ingen formell slutsats kan dras gällande bosentans påverkan på antiretrovirala mediciners

effekt (se även avsnitt 4.4).

Det finns inga studier med syfte att visa fördelaktig effekt på överlevnad vid bosentan-behandling.

Emellertid har långtidsregistrering av vitalstatus gjorts hos alla 235 patienter som behandlats med

bosentan i de två pivotala, placebo-kontrollerade studierna (AC-052-351 och AC-052-352) och/eller

dessas två okontrollerade, öppna förlängningsstudier. I medel var tiden för bosentanexponering 1,9 ±

0,7 år; (min: 0,1; max: 3,3 år) och patienterna observerades i medel 2,0 ± 0,6 år. Majoriteten av

patienterna hade diagnosen primär pulmonell hypertension (72 %) och befann sig i WHO

funktionsklass III (84 %). För hela denna population var Kaplan-Meier uppskattningen avseende

överlevnad 93 % och 84 %, ett respektive två år efter start av behandling med bosentan. I subgruppen

av patienter med PAH sekundärt till systemisk skleros var uppskattningen av överlevnad lägre. Denna

uppskattning skulle kunna vara påverkad av initiering av epoprostenolbehandling hos 43 av 235

patienter.

Studie utförd på barn med pulmonell arteriell hypertension

BREATHE-3 (AC-052-356)

Bosentan filmdragerade tabletter utvärderades i en öppen, icke-kontrollerad studie på 19 pediatriska

patienter med PAH som var i åldern 3-15 år. Den här studien var primärt designad som en

farmakokinetisk studie (se avsnitt 5.2). Patienterna hade primär pulmonell hypertension (10 patienter)

eller PAH i samband med kongenital hjärtsjukdom (9 patienter) och hade vid baseline WHO

funktionsklass II (n=15 patienter, 79 %) eller klass III (n=4, 21 %). Patienterna fördelades i tre grupper

baserat på kroppsvikt och doserades med ungefär 2 mg/kg bosentan två gånger dagligen under

12 veckor. Hälften av patienterna i respektive grupp behandlades redan med intravenös epoprostenol

och epoprostenoldosen behölls konstant under hela studietiden.

Hemodynamik mättes hos 17 patienter. Medelökningen från baseline i cardiac index var 0,5 l/min/m

medeltrycket i arteria pulmonalis minskade med 8 mmHg och PVR minskade med i medeltal

389 dyn·sec·cm

. Dessa hemodynamiska förbättringar var likartade med eller utan samtidig

administrering av epoprostenol. Förändringarna i ansträngningsrelaterade testparametrar under vecka

12 jämfört med baseline var mycket varierande och ingen var signifikant.

FUTURE 1/2 (AC-052-365/AC-052-367)

FUTURE 1 var en öppen, icke-kontrollerad studie som utfördes med den dispergerbara

tablettformuleringen av bosentan och administrerades med en underhållsdos på 4 mg/kg två gånger

dagligen till 36 patienter från 2 års ålder till 11 års ålder. Den var primärt designad som en

farmakokinetikstudie (se avsnitt 5.2). Vid behandlingsstart hade patienterna idiopatisk PAH

(31 patienter [86 %]) eller familjär PAH (5 patienter [14 %]) och hade WHO funktionsklass II

(n=23 patienter, 64 %) eller klass III (n=13 patienter, 36 %). I FUTURE 1 studien var medianvärdet

för exponering av studieläkemedel 13,1 veckor (varierade mellan 8,4 till 21,1 veckor). I den icke-

kontollerade-extensions-fas-studien FUTURE 2 gavs 33 av dessa patienter fortsatt behandling med

bosentan dispergerbar tablett med en dos på 4 mg/kg två gånger dagligen under en behandlingstid som

hade medianvärde 2,3 år (varierade mellan 0,2 till 5,0 år). Vid baseline av FUTURE 1 tog 9 patienter

epoprostenol. 9 patienter hade nyligen börjat på PAH-specifik medicinering under studien. Kaplan-

Meier-skattningen för att vara händelsefri för försämring av PAH (död, lungtransplantation eller

sjukhusvård på grund av försämrad PAH) vid 2 år var 78,9 %. Kaplain-Meier-skattningen för total

överlevnad vid 2 år 91,2 %.

FUTURE 3 (AC-052-373)

I denna öppna randomiserade studie med bosentan 32 mg dispergerbar tablett var 64 barn med stabil

PAH i åldern 3 månader till 11 år randomiserade till 24 veckors bosentanbehandling på 2 mg/kg två

gånger dagligen (n=33) eller 2 mg/kg tre gånger dagligen (n=31). 43 (67,2 %) var ≥ 2 år till 11 år

gamla, 15 (23,4 %) var mellan 1-2 års ålder och 6 (9,4 %) var mellan 3 månader och ett år gamla.

Studien var primärt designad att vara en farmakokinetisk studie (se avsnitt 5.2) och effekt-endpointen

hade endast ett undersökande syfte. Enligt Dana Point klassificeringen var etiologin för PAH

idiopatisk PAH (46 %), ärftlig PAH (3 %), associerad PAH efter korrigerande hjärtoperation (38 %)

och PAH relaterad till kongenital hjärtsjukdom med systemisk till pulmonell shunt, inkluderat

Eisenmengers syndrom (13 %). Vid behandlingsstart var patienterna i WHO funktionsklass I (n=19,

29 %), klass II (n=27, 42 %) eller klass III (n=18 patienter, 28 %). Vid studiestart behandlades

patienterna med PAH medicin (vanligast var ensam behandling med fosfodiesterashämmare typ 5

[sildenafil] [35,9 %], ensam behandling med bosentan [10,9 %] och kombination med bosentan,

iloprost och sildenafil för 10,9 % av patienterna) och patienterna fullföljde deras PAH behandling

under studien.

Vid studiestart hade mindre än hälften av patienterna som inkluderats i studien behandlats med

bosentan som monoterapi (45,3 % [=29/64]) utan att kombineras med andra PAH mediciner. 40,6 %

(26/64) fortsatte med bosentan som monoterapi under studiens 24 veckor utan att erfara försämring av

PAH. Analys på den globala studiepopulationen som inkluderats (64 patienter) visade att majoriteten

förblev åtminstone stabila (dvs. utan försämring) baserat på icke-pediatriskspecifik WHO

funktionsklassbedömning under behandlingsperioden (97 % två gånger dagligen, 100 % tre gånger

dagligen) och läkarnas globala kliniska intryck (94 % två gånger dagligen, 93 % tre gånger dagligen).

Kaplan-Meier-skattning för att vara händelsefri för försämring av PAH (död, lungtransplantation eller

sjukhusvård för PAH försämring) vid vecka 24 var 96,9 % för två gånger dagligen och 96,7 % för tre

gånger dagligen.

Det fanns inga tecken på bättre klinisk effekt för dosering av 2 mg/kg tre gånger dagligen jämfört med

en dosering av 2 mg/kg två gånger dagligen.

Studie som utförts på nyfödda med ihållande pulmonell hypertension i nyfödda (PPHN):

FUTURE 4 (AC-052-391)

Det här var en dubbelblind, placebokontrollerad, randomiserad studie med prematur eller fullgångna

nyfödda barn (gestationsålder 36-42 veckor) med PPHN. Patienter med suboptimalt svar till inhalerad

kväveoxid (iNO) trots minst 4 timmars kontinuelig behandling blev via ventrikelsond behandlade i

högst 14 dagar med bosentan dispengerbara tabletter 2 mg/kg två gånger dagligen (n=13) eller placebo

(n=8) som tilläggsbehandling till iNO tills fullständig avvänjning av iNO uppnåtts eller tills

behandlingen misslyckats (definierat som behov av extrakorporeal membransyresättning [ECMO]

eller initiering av alternativt pulmonellt kärlvidgande medel).

Medianvärde för exponering av studieläkemedel var 4,5 dagar (varierade mellan 0,5-10,0 dagar) för

bosentangruppen och 4,0 dagar (varierade mellan 2,5-6,5 dagar) för placebogruppen.

Resultaten visade inte på någon ytterligare fördel för bosentan för denna population:

Mediantiden för full avvänjning av iNO var 3,7 dagar (95 % konfidensgränser [CL] 1,17; 6,95)

för bosentan och 2,9 dagar (95 % CL 1,26; 4,23) för placebo (p = 0,34).

Mediantiden för full avvänjning av mekanisk ventilering var 10,8 dagar (95 % CL 3,21; 12,21

dagar) för bosentan och 8,6 dagar (95 % CL 3,71; 9,66 dagar) för placebo (p = 0,24).

För en patient i bosentangruppen misslyckades behandlingen (behov av ECMO i enlighet med

vad som definierats i protokollet) vilket förklarades inom 8 timmar efter första dosen av

studieläkemedel baserat på index för syresättning. Patienten återhämtade sig inom

uppföljningsperioden på 60 dagar.

Kombination med epoprostenol

Kombinationen av bosentan och epoprostenol har studerats i två studier: AC-052-355 (BREATHE-2)

och AC-052-356 (BREATHE-3). AC-052-355 var en multicenter, randomiserad, dubbel-blind,

parallell-grupps studie av bosentan jämfört med placebo hos 33 patienter med uttalad PAH som

samtidigt erhöll epoprostenol behandling. AC-052-356 var öppen och icke- kontrollerad; 10 av de 19

pediatriska patienterna behandlades samtidigt med bosentan och epoprostenol under 12-veckors

studien. Säkerhetsprofilen av kombinationen var ej skild från den som kan förväntas vid behandling

med varje enskild komponent och kombinationsterapin var vältolererad hos barn och vuxna. Den

kliniska fördelen med kombination har ej visats.

Systemisk skleros med digitala sår

Två randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade multicenterstudier har utförts på 122 (studie

AC-052-401 [RAPIDS-1]) och 190 (studie AC-052-331 [RAPIDS-2]) vuxna patienter med systemisk

skleros och digitala sår (antingen pågående digitala sår eller en anamnes med digitala sår under det

föregående året). I studie AC-052-331, skulle patienterna ha minst ett nyligen tillkommet digitalt sår,

och genomgående i de två studierna hade 85 % av patienterna besvär med pågående digitala sår så vid

baseline. Efter 4 veckor med bosentan 62,5 mg två gånger dagligen, var underhållsdosen som

studerades i dessa båda studier 125 mg två gånger dagligen. Längden på den dubbelblinda

behandlingen var 16 veckor i studie AC-052-401, och 24 veckor i studie AC-052-331.

Bakgrundsbehandling för systemisk skleros och digitala sår var tillåten om denna förblev oförändrad

från minst en månad före starten av behandlingen och under den dubbelblinda studieperioden.

Antalet nya digitala sår från baseline till slutet av studien var primär endpoint i bägge studierna.

Behandling med bosentan gav färre nya digitala sår under behandlingstiden jämfört med placebo. I

studie AC-052-401, under 16 veckor med dubbelblind behandling, utvecklade patienterna i

bosentangruppen 1,4 nya digitala sår i medeltal jämfört med 2,7 nya digitala sår i placebogruppen

(p = 0,0042). I studie AC-052-331, under 24 veckor med dubbelblind behandling, var motsvarande

siffror 1,9 jämfört med 2,7, i respektive grupp (p = 0,0351). I bägge studier, hade patienter på bosentan

mindre sannolikhet att utveckla multipla nya digitala sår under studien, och det tog längre tid att

utveckla varje nytt efterföljande digitalt sår än för de som stod på placebo. Effekten av bosentan på

minskningen av antalet nya digitala sår var mer uttalad hos patienter med multipla digitala sår.

Ingen effekt av bosentan på tiden till läkning av digitala sår sågs i någon av studierna.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Farmakokinetiska data för bosentan har framförallt dokumenterats hos friska personer. Begränsade

data hos patienter visar att exponeringen för bosentan hos vuxna patienter med PAH är cirka 2 gånger

högre än hos friska vuxna.

Hos friska personer, uppvisar bosentan dos- och tidsberoende farmakokinetik. Clearance och

distributionsvolym minskar med ökade intravenösa doser och ökar med tid. Efter oral administrering

är den systemiska exponeringen dosproportionell upp till 500 mg. Vid högre orala doser ökar C

AUC mindre än proportionellt till dosen.

Absorption

Hos friska försökspersoner är den absoluta biotillgängligheten av bosentan uppskattningsvis 50 % och

påverkas inte av mat. Maximala plasmakoncentrationer uppnås inom 3–5 timmar.

Distribution

Bosentan binds i hög grad (> 98 %) till plasmaproteiner, huvudsakligen albumin. Bosentan penetrerar

inte erytrocyter.

En distributionsvolym (V

) på cirka 18 liter konstaterades efter en intravenös dos på 250 mg.

Metabolism och eliminering

Efter en enstaka intravenös dos på 250 mg var clearance 8,2 l/timme. Den terminala

elimineringshalveringstiden (t

) är 5,4 timmar.

Efter upprepad dosering minskar plasmakoncentrationerna för bosentan gradvis till 50–65 % av de

som observerats efter enkeldosadministreringar. Denna minskning beror sannolikt på autoinduktion av

metaboliserande leverenzymer. Ett steadystate-förhållande nås inom 3–5 dagar.

Bosentan elimineras genom biliär utsöndring efter metabolism i levern genom cytokrom P450-

isoenzymerna, CYP3A4 och CYP2C9. Mindre än 3 % av en tillförd oral dos återfinns i urin.

Bosentan bildar tre metaboliter, och bara en av dessa är farmakologiskt aktiv. Denna metabolit

utsöndras huvudsakligen oförändrad via gallan. Hos vuxna patienter är exponeringen för den aktiva

metaboliten större än hos friska personer. Hos patienter med tecken på cholestas kan exponeringen för

den aktiva metaboliten vara ökad.

Bosentan är en inducerare av CYP2C9 och CYP3A4 och möjligen även CYP2C19 och P-

glykoprotein.

In vitro

hämmar bosentan gallsaltutförselpumpen i hepatocytkulturer.

In vitro

-data visade att bosentan inte hade någon relevant hämmande effekt på de testade CYP-

isoenzymerna (CYP1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2D6, 2E1, 3A4). Följaktligen förväntas inte bosentan

höja plasmakoncentrationerna av läkemedel som metaboliseras av dessa isoenzymer.

Farmakokinetik i speciella populationer

Bosentans farmakokinetik förväntas inte att påverkas av kön, vikt, ras eller ålder i den vuxna

populationen i någon väsentlig omfattning baserat på det undersökta intervallet för varje variabel.

Barn

Farmakokinetiken hos pediatriska patienter har studerats i fyra kliniska studier (BREATHE-3,

FUTURE 1, FUTURE-3 och FUTURE-4 se avsnitt 5.1). På grund av begränsad farmakokinetisk data

för barn yngre än 2 år förblir farmakokinetiken ej välkaraktäriserad för denna åldersgrupp.

AC-052-356 [BREATHE-3] studien utvärderade farmakokinetiken efter enstaka och multipla orala

doser av bosentan i form av filmdragerade tabletter hos 19 barn i åldern 3-15 år med PAH med

dosering efter kroppsvikt med 2 mg/kg två gånger dagligen. I den här studien minskade exponeringen

för bosentan med tiden på ett sätt förenligt med de kända auto- inducerande egenskaper som bosentan

har. Medel AUC (CV%)-värden för bosentan hos pediatriska patienter behandlade med 31,25 mg,

62,5 mg eller 125 mg två gånger dagligen var 3496 (49), 5428 (79), och 6124 (27) ng·h/ml, och lägre

än det värde på 8149 (47) ng·h/ml som observerats hos vuxna patienter med PAH som erhöll 125 mg

två gånger dagligen. Vid steady-state var den systemiska exponeringen hos pediatriska patienter som

vägde 10-20 kg 43 %, 20-40 kg 67 % och > 40 kg 75 % av motsvarande systemiska exponering hos

vuxna.

I studie AC-052-365 [FUTURE 1] administrerades dispergerbara tabletter hos 36 barn med PAH i

åldersgruppen 2 till 11 år. Ingen dosproportionalitet sågs, då plasmakoncentrationerna av bosentan vid

steady-state var likvärdiga vid orala doser på 2 och 4 mg/kg (AUCτ: 3577 ng·h/ml för 2 mg/kg två

gånger dagligen och 3371 ng·h/ml för 4 mg/kg två gånger dagligen). Den genomsnittliga

exponeringen för bosentan hos dessa pediatriska patienter var ungefär hälften av exponeringen hos

vuxna vid 125 mg två gånger dagligen som underhållsdos men visade en stor överlappning med

resultaten hos vuxna.

I studie AC-052-373 [FUTURE 3] som utvärderade dispergerbara tabletter var exponeringen av

bosentan hos patienter som behandlades med 2 mg/kg två gånger dagligen jämförbar med

exponeringen i FUTURE 1 studien. I den totala populationen (n=31) resulterade 2 mg/kg två gånger

dagligen i en daglig exponering av 8535 ng·h/ml; AUCτ var 4268 ng·h/ml (CV: 61 %). Hos patienter

mellan 3 månader och 2 års ålder var den dagliga exponeringen 7879 ng·h/ml; AUCτ var

3939 ng·h/ml (CV: 72 %). Hos patienter mellan 3 månader till 1 års ålder (n=2), var AUCτ

5914 ng·h/ml (CV: 85 %) och hos patienter 1 till 2 år (n=7) var AUCτ 3507 ng·h/ml (CV: 70 %). Hos

patienter som var äldre än 2 år (n=22) var den dagliga exponeringen 8820 ng·h/ml; AUCτ var

4410 ng·h/ml (CV: 58 %). Dosering med 2 mg/kg bosentan tre gånger dagligen ökade inte

exponeringen, daglig exponering var 7275 ng·h/ml(CV: 83 %, n=27).

Baserat på resultaten i studierna BREATHE-3, FUTURE 1 och FUTURE 3, verkar det som om

exponeringen för bosentan når en platå vid lägre doser hos barn än hos vuxna, och att högre doser än

2 mg/kg två gånger dagligen (4 mg/kg två gånger dagligen eller 2 mg/kg tre gånger dagligen) inte

resulterar i större exponering för bosentan hos barn.

I studie AC-052-391 [FUTURE 4] som gjorts på nyfödda ökade bosentankoncentrationerna sakta och

kontinuerligt över det första dosintervallet, vilket resulterade i en låg exponering (AUC

0-12

i helblod:

164 ng·h/ml, n=11). Vid steady-state var AUCτ i helblod 6165 ng·h/ml (CV: 133 %, n=7) vilket liknar

den exponering som setts hos vuxna PAH patienter som fått 125 mg två gånger dagligen och om man

räknar med ett blod/plasma distributionsförhållande på 0,6.

Det är okänt om dessa fynd har några konsekvenser beträffande hepatotoxicitet. Kön och samtidig

användning av intravenöst epoprostenol hade ingen signifikant effekt på farmakokinetiken hos

bosentan.

Nedsatt leverfunktion

Hos patienter med lindrigt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh klass A) har inga relevanta förändringar i

farmakokinetiken observerats. Steadystate AUC för bosentan var 9 % högre och AUC för den aktiva

metaboliten, Ro 48-5033 var 33 % högre hos patienter med lindrigt nedsatt leverfunktion än hos friska

frivilliga.

Effekten av moderat nedsatt leverfunktion (Child-Pugh klass B) på bosentans och dess primära

metabolit Ro 48-5033:s farmakokinetik undersöktes i en studie på 5 patienter med pulmonell

hypertension associerad med portal hypertension och nedsatt leverfunktion i Child-Pugh klass B, samt

3 patienter med PAH av andra orsaker och normal leverfunktion. Hos patienterna med nedsatt

leverfunktion i Child-Pugh klass B var den genomsnittliga (95 % CI) steady-state AUC för bosentan

360 (212-613) ng·h/ml, dvs. 4,7 gånger högre, och den genomsnittliga (95 % KI) steady-state AUC för

den aktiva metaboliten Ro 48-5033 var 106 (58,4-192) ng·h/ml, dvs. 12,4 gånger högre än hos

patienterna med normal leverfunktion (bosentan: genomsnittligt [95 % CI] AUC: 76,1 [9.07-

638] ng·h/ml; Ro 48-5033: genomsnittligt [95 % CI] AUC 8,57 [1,28-57,2] ng·h/ml). Även om antalet

inkluderade patienter var begränsat och med stor variabilitet, så tyder dessa data på en markant ökning

av exponering för bosentan och dess primära metabolit Ro 48-5033 hos patienter med moderat nedsatt

leverfunktion (Child-Pugh klass B).

Bosentans farmakokinetik har inte studerats på patienter med nedsatt leverfunktion i Child-Pugh klass

C. Bosentan är kontraindicerat för patienter med moderat till svårt nedsatt leverfunktion, dvs. Child-

Pugh klass B eller C (se avsnitt 4.3).

Nedsatt njurfunktion

Hos patienter med svårt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance på 15-30 ml/min) minskade

plasmakoncentrationerna av bosentan med ca 10 %. Plasmakoncentrationerna av de tre metaboliterna

ökade med ungefär det dubbla hos dessa patienter jämfört med personer med normal njurfunktion.

Ingen dosjustering krävs för patienter med nedsatt njurfunktion. Det finns ingen specifik klinisk

erfarenhet av patienter som genomgår dialys. Baserat på fysikaliskt kemiska egenskaper och den höga

graden av proteinbindning förväntas inte att bosentan avlägsnas ur cirkulationen med dialys i någon

signifikant utsträckning (se avsnitt 4.2).

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

En 2-årig karcinogenicitetsstudie på möss visade en ökad förekomst av hepatocellulära adenom och

karcinom kombinerat hos hanmöss, men inte hos honmöss, vid plasmakoncentrationer cirka 2 till 4

gånger de plasmakoncentrationer som uppnåddes vid den terapeutiska dosen för människor. En liten

signifikant ökning av den kombinerade förekomsten av tyreoida follikulära celladenom och karcinom

noterades hos hanråttor, men inte hos honråttor, efter oral administration av bosentan under 2 år, vid

plasmakoncentrationer ungefär 9 till 14 gånger högre än den terapeutiska plasmakoncentrationen i

människa. Bosentan var negativt i tester för genotoxicitet. Det fanns tecken på en viss tyreoid

hormonell obalans i råttor behandlade med bosentan. Däremot fanns inget bevis för att bosentan

påverkar sköldkörtelfunktionen (tyreoxin, TSH) hos människor.

Bosentans effekt på mitokondriefunktion är okänd.

Bosentan är teratogent i råtta vid plasmanivåer 1,5 gånger högre än de plasmakoncentrationer som

uppnås vid den terapeutiska dosen för människor. Teratogena effekter, däribland missbildningar av

huvud och ansikte och av de större kärlen var dosberoende. Likheterna i missbildningsmönstret

observerade med andra ET-receptorantagonister och i ET knock-out möss tyder på en klasseffekt.

Vederbörlig försiktighet skall iakttas när det gäller kvinnor i fertil ålder (se avsnitt 4.3, 4.4 och 4.6).

Utveckling av testikulär tubulär atrofi och försämrad fertilitet har kopplats samman med kronisk

administrering av endotelin-receptor-agonister i råttor.

I fertilitetsstudier på han- och honråttor noterades inga effekter på spermieantal, motilitet och

viabilitet, eller på parningsförmåga eller fertilitet vid exponering av 21 respektive 43 gånger den

förväntade terapeutiska nivån för människor. Ej heller noterades någon effekt på utveckling av

preimplantationsembryo eller implantation.

Något ökad incidens för testikulär tubulär atrofi sågs hos råttor som fått bosentan oralt i doser så låga

som 125 mg/kg/dag (ungefär 4 gånger den högsta rekommenderade dosen för människor (MRHD) och

den lägsta dosen som testats) under två år men inte vid doser så höga som 1500 mg/kg/dag (ungefär 50

gånger så mycket som MRHD) under 6 månader. I en toxicitetsstudie på juvenila råttor då råttor

behandlades från dag 4

post partum

till vuxen ålder såg man en minskning av absolut testikelvikt och

bitestiklar och minskat antal spermier i bitestiklarna efter avvänjning. NOAEL var 21 gånger (vid dag

post partum

) och 2,3 gånger (day 69

post partum

) den mänskliga terapeutiska exponeringen.

Ingen effekt på allmän utveckling, tillväxt, sensorisk- och kognitiv funtion och fortplantningsförmåga

sågs vid 7 (hanar) och 19 (honor) gånger mänsklig terapeutisk exponering vid dag 21

post partum

. Vid

vuxen ålder (dag 69

post partum

) sågs ingen effekt på bosentan vid 1,3 (hanar) och 2,6 (honor) gånger

den terapeutiska exponeringen hos barn med PAH.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna

Majsstärkelse

Natriumstärkelseglykolat (typ B)

Povidon (PVP K-30)

Pregelatiniserad majsstärkelse

Glyceroldibehenat

Magnesiumstearat

Filmdragering

Hypromellos

Titandioxid (E171)

Triacetin

Talk

Gul järnoxid (E172)

Röd järnoxid (E172)

Etylcellulosa

Cetylalkohol

Natriumlaurilsulfat

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

2 år.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

PVC/PE/PVDC, aluminium-blister. Blisterförpackningar om 14, 56 och 112 filmdragerade tabletter

Perforerade endos-blister: PVC/PE/PVDC, aluminium. Förpackningsstorlek 14 x 1, 56 x 1, 112 x 1

filmdragerade tabletter

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar för destruktion.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Cipla Europe NV

De Keyserlei 58-60, Box 19

2018 Antwerpen

Belgien

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

62,5 mg: 52662

125 mg: 52663

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

2016-06-16

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2019-09-30

Productos similares

Buscar alertas relacionadas con este producto

Ver historial de documentos

Comparte esta información