Fluoxetin "1A Farma" 20 mg kapsler, hårde

Denmark - Danish - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Buy It Now

Active ingredient:
FLUOXETINHYDROCHLORID
Available from:
1A Farma A/S
ATC code:
N06AB03
INN (International Name):
fluoxetine hydrochloride
Dosage:
20 mg
Pharmaceutical form:
kapsler, hårde
Authorization status:
Markedsført
Authorization number:
39334
Authorization date:
2006-05-29

Read the complete document

Indlægsseddel: Information til brugeren

Fluoxetin 1A Farma 20 mg, hårde kapsler

fluoxetin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

-

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

-

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

-

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

-

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Fluoxetin 1A Farma

Sådan skal du tage Fluoxetin 1A Farma

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Fluoxetin 1A Farma indeholder fluoxetin, som er et depressionsmiddel tilhørende gruppen af selektive

serotoningenoptagshæmmere (SSRI-præparater).

Denne medicin bruges til behandling af følgende lidelser:

Voksne

-

Svære depressive episoder

-

Tvangstanker og tvangshandlinger (obsessiv-kompulsiv sygdom (OCD)).

-

Spiseforstyrrelser (bulimi): Fluoxetin 1A Farma bruges sideløbende med samtaleterapi til nedsættelse af

spiseanfald og tvangsopkastninger.

Børn og unge fra 8 år og opefter

Svære depressive episoder, hvis depressionen ikke er forbedret efter 4-6 gange samtaleterapi. Fluoxetin 1A

Farma bør kun tilbydes til børn og unge med moderat til svær depression i kombination med sideløbende

samtaleterapi.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Fluoxetin 1A Farma

Tag ikke Fluoxetin 1A Farma

-

hvis du er allergisk over for fluoxetin eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

-

hvis du er eller for nyligt har været i behandling mod deprression med lægemidler af typen irreversible

non-selektive monoaminoxidase-hæmmere (MAO-hæmmere), f.eks. iproniazid (se ”Brug af anden

medicin sammen med Fluoxetin 1A Farma”).

-

hvis du tager metoprolol mod hjertesvigt (se ”Brug af anden medicin sammen med Fluoxetin 1A

Farma”).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Fluoxetin 1A Farma.

Informer din læge, hvis noget af følgende gælder for dig:

-

hvis du udvikler udslæt eller andre allergiske reaktioner (såsom kløe, hævelser af læber eller ansigt

eller får åndenød), skal du straks stoppe med at tage kapslerne og omgående kontakte din læge eller

skadestuen.

-

hvis du har epilepsi eller tidligere har haft krampeanfald. Hvis du får et krampeanfald eller oplever en

stigning i hyppigheden af anfald, skal du omgående kontakte din læge. Det er muligt at du bliver nødt

til at holde op med at tage Fluoxetin 1A Farma.

-

hvis du er manisk eller tidligere har haft en manisk episode. Hvis du oplever en manisk episode under

behandlingen med Fluoxetin 1A Farma, skal du omgående kontakte din læge. Det er muligt, at du

bliver nødt til at holde op med at tage Fluoxetin 1A Farma.

-

hvis du har diabetes. Det kan være nødvendigt, at din læge justerer din insulindosis eller anden

diabetesbehandling.

-

hvis du har nedsat nyre- eller leverfunktion. Det kan blive nødvendigt, at din læge justerer din dosis.

-

hvis du har en hjertesygdom.

-

hvis du har en lav hvilepuls og/eller ved, at du kan have saltmangel som følge af længerevarende,

alvorlig diarré og opkastning eller brug af diuretika (vanddrivende lægemidler).

-

hvis du har glaukom (forhøjet tryk i øjet).

-

hvis du behandles med elektrokonvulsiv terapi (ECT).

-

hvis du tidligere har haft en blødningssygdom, får blå mærker eller usædvanlige blødninger.

-

hvis du tager blodfortyndende medicin (se ”Brug af anden medicin sammen med Fluoxetin 1A

Farma”).

-

hvis du er i behandling med tamoxifen, som bruges mod brystkræft (se ”Brug af anden medicin

sammen med Fluoxetin 1A Farma”).

-

hvis du begynder at føle dig rastløs og ikke kan sidde eller stå stille (akatisi). En øget dosis af

Fluoxetin 1A Farma kan forværre denne tilstand.

-

hvis du begynder at få feber, muskelstivhed eller -rystelser, ændringer i din psykiske tilstand som

forvirring, irritabilitet og voldsom uro, kan du have fået det, man kalder serotoninsyndrom eller

neuroleptisk malignt syndrom. Selvom dette syndrom sjældent forekommer, kan det medføre

livstruende tilstande. Kontakt din læge omgående, da det er muligt, at du bliver nødt til at holde op

med at tage Fluoxetin 1A Farma.

-

hvis du begynder at få uregelmæssig puls. Det kan være nødvendigt at stoppe behandlingen.

Selvmordstanker og forværring af din depression

Hvis du lider af depression eller har en anden psykiatrisk lidelse, kan du sommetider have selvmordstanker

eller tanker om at gøre skade på dig selv. Disse tanker kan forstærkes, når du starter med at tage

antidepressiv medicin, fordi medicinen er et stykke tid om at virke, nogle gange flere uger.

Du kan have øget risiko for selvmordstanker:

-

hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv.

-

hvis du er voksen under 25 år.

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på dig selv, bør du straks

kontakte din læge eller hospitalet. Det kan måske være en hjælp at tale med en ven eller pårørende om, at du

er deprimeret eller har en anden psykiatrisk lidelse, og bede dem om at læse denne indlægsseddel. Du kan

eventuelt bede dem om at fortælle dig, hvis de synes, at din depression bliver værre, eller hvis de bliver

bekymrede over ændringer i din opførsel.

Seksuel dysfunktion

Lægemidler som fluoxetin (såkaldte SSRI/SNRI) kan give symptomer på seksuel dysfunktion (se pkt 4). I

nogle tilfælde er disse symptomer blevet ved efter ophør med behandlingen.

Børn og unge fra 8 til 18 år

Patienter under 18 år har øget risiko for bivirkninger, såsom selvmordsforsøg, selvmordstanker og

fjendtlighed f.eks. i form af aggression, trodsighed samt vrede, når de får denne type medicin. Fluoxetin 1A

Farma bør kun anvendes til børn og unge mellem 8 og 18 år til behandling af moderate til svære depressive

episoder (i kombination med samtaleterapi), og bør ikke anvendes til andre indikationer.

For denne aldersgruppe er der kun begrænsede oplysninger om den langsigtede sikkerhed af behandlingen

med Fluoxetin 1A Farma hvad angår vækst, pubertet samt mental, følelsesmæssig og adfærdsmæssig

udvikling. På trods af dette, kan lægen ordinere Fluoxetin 1A Farma til patienter under 18 år mod moderat til

svær depression i kombination med samtaleterapi, hvis lægen vurderer at behandlingen vil være i patientens

bedste interesse. Hvis lægen har ordineret Fluoxetin 1A Farma til en patient under 18 år og du ønsker at

drøfte dette, skal du henvende dig til din læge. Du bør fortælle din læge, hvis nogen af ovennævnte

symptomer opstår eller forværres, når patienter under 18 år tager Fluoxetin 1A Farma.

Fluoxetin 1A Farma bør ikke anvendes til børn under 8 år.

Ophørssymptomer efter endt behandling med Fluoxetin 1A Farma

Du kan få ophørssymptomer, når du stopper behandlingen med Fluoxetin 1A Farma, særligt hvis

behandlingen afsluttes brat (se ”Hvis du holder op med at tage Fluoxetin 1A Farma”).

Brug af anden medicin sammen med Fluoxetin 1A Farma

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Du må ikke tage Fluoxetin 1A Farma sammen med:

-

Irreversible, ikke-selektive monoaminoxidase-hæmmere (MAO-hæmmere), f.eks. iproniazid (mod

depression).

Der kan opstå alvorlige til livstruende bivirkninger (serotoninsyndrom eller neuroleptisk

malignt syndrom) (se ”Advarsler og forsigtighedsregler”). Behandling med Fluoxetin 1A Farma må

tidligst påbegyndes 2 uger efter, at du er stoppet med at tage en irreversibel, ikke-selektiv MAO-

hæmmer. Tilsvarende må du ikke tage nogen irreversibel, ikke-selektiv MAO-hæmmer før 5 uger efter,

at du er stoppet med at tage Fluoxetin 1A Farma.

-

Metoprolol (til behandling af hjertesvigt).

Risikoen for bivirkninger af metoprolol, herunder meget

langsom hjerterytme, kan øges, hvis det tages sammen med fluoxetin.

Fluoxetin 1A Farma kan påvirke den måde, hvorpå anden medicin virker (interaktion). Interaktioner kan

ske med følgende:

-

MAO-hæmmere af type A, f.eks. linezolid og methylthioniniumchlorid (methylenblåt).

Der er risiko for

serotoninsyndrom, herunder diarré, hurtig puls, svedtendens, rysten, forvirring og koma.

-

Lithium, tryptophan, tramadol, selegilin, naturlægemidlet perikon eller medicin kaldet ”triptaner” (f.eks.

sumatriptan, zolmitriptan).

Der er en øget risiko for serotoninsyndrom, når disse lægemidler gives

sammen med fluoxetin. Din læge vil jævnligt undersøge dig.

-

Phenytoin (mod epilepsi)

. Fordi Fluoxetin 1A Farma kan påvirke niveauet af denne medicin i blodet kan

det være nødvendigt, at din læge starter din phenytoinbehandling forsigtigt og derefter følger

behandlingen, når du samtidig får Fluoxetin 1A Farma.

-

Lægemidler, som kan påvirke hjerterytmen (forlænger QT intervallet)

, f.eks. klasse IA og III

antiarytmika, antipsykotika (f.eks. phenothiazinderivater, pimozid, haloperidol), tricykliske

antidepressiva, visse antimikrobielle lægemidler (f.eks. sparfloxacin, moxifloxacin, erythromycin IV,

pentamidin), malariabehandling (især halofantrin) samt visse antihistaminer (astemizol, mizolastin,

mequitazin).

-

Anti-koagulanter (f.eks. warfarin), NSAID (f.eks. ibuprofen og diclofenac), acetylsalicylsyre og andre

blodfortyndende lægemidler.

Fluoxetin 1A Farma kan ændre disse lægemidlers virkning på blodet. Hvis

Fluoxetin 1A Farma-behandlingen startes eller stoppes, mens du er i behandling med warfarin, vil din

læge være nødt til at udføre visse prøver.

-

Lægemidler, der sænker natriumkoncentrationen i blodet

(herunder lægemidler, der øger vandladningen,

desmopressin, carbamazepin og oxcarbazepin).

Disse lægemidler kan øge risikoen for, at

natriumkoncentrationen i blodet bliver for lav, når de tages sammen med Fluoxetin 1A Farma.

-

Lægemidler der sænker krampetærsklen

(herunder antidepressiva såsom tricykliske antidepressiva, andre

selektive serotonin-genoptagshæmmere (SSRI’er) eller buproprion, mefloquin og chloroquin (mod

malaria), tramadol (stærkt smertestillende) samt antipsykotika såsom phenothiazin og butyrophenoner).

Kramper er en bivirkning ved Fluoxetin 1A Farma. Hvis Fluoxetin 1A Farma bruges samtidig med

lægemidler, som sænker krampetærsklen kan det føre til en øget risiko.

-

Flecainid, propafenon og nebivolol (mod hjerteproblemer), carbamazepin (mod epilepsi), atomoxetin

(mod ADHD), tricykliske antidepressiva og risperidon (mod psykiske lidelser).

Din læge kan blive nødt

til at nedsætte dosis af disse lægemidler, når du samtidig får Fluoxetin 1A Farma, fordi Fluoxetin 1A

Farma kan ændre niveauet af disse lægemidler i blodet.

-

Tamoxifen (til behandling af brystkræft).

Din læge kan blive nødt til at overveje en anden antidepressiv

behandling end Fluoxetin 1A Farma, da det ikke kan udelukkes, at fluoxetin kan nedsætte virkningen af

tamoxifen.

-

Cyproheptadin (mod allergi).

Kan nedsætte virkningen af fluoxetin.

Brug af Fluoxetin 1A Farma sammen med mad, drikke og alkohol

Du kan tage Fluoxetin 1A Farma i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. Du bør undgå

indtagelse af alkohol, mens du tager Fluoxetin 1A Farma.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet:

Nogle undersøgelser har vist en øget risiko for medfødte hjertemisdannelser hos nyfødte, hvor moderen

indtog fluoxetin i løbet af de første få måneder af graviditeten. Generelt fødes 1 ud af 100 børn med

hjertefejl. Dette var øget til omkring 2 ud af 100 børn, hvis mødrene havde indtaget fluoxetin under den

tidlige del af graviditeten. I samråd med din læge skal I beslutte, om det er bedst for dig, at stoppe med at

tage Fluoxetin 1A Farma, mens du er gravid. Afhængig af omstændighederne kan det dog være, at din læge

mener, det vil være bedre for dig at fortsætte med at tage Fluoxetin 1A Farma.

Lægemidler som fluoxetin kan, når de tages under graviditeten og særligt i de sidste 3 måneder, forøge

risikoen for en alvorlig lidelse kaldet persisterende pulmonær hypertension hos spædbørn (PPHN), hvilket

gør barnet blåligt i huden og får det til at trække vejret hurtigere. Symptomerne opstår som regel indenfor de

første 24 timer efter, at barnet er født. Du skal omgående kontakte din jordemoder og/eller læge, hvis dette

sker for dit barn.

Der bør udvises forsigtighed under graviditet, specielt sent i graviditeten og lige op til fødslen, da

der er set følgende bivirkninger hos det nyfødte barn: Irritabilitet, rystelser, muskelsvaghed,

vedvarende gråd, vanskelighed ved at sutte eller ved at sove.

Amning:

Fluoxetin udskilles i modermælken og kan give bivirkninger hos barnet. Du bør kun amme, hvis det er højest

nødvendig og efter aftale med din læge. Hvis amningen fortsættes, kan din læge evt. nedsætte dosis af

Fluoxetin 1A Farma.

Fertilitet:

Fluoxetin har i dyreforsøg vist at nedsætte sædkvaliteten. Teoretisk set kan dette påvirke fertiliteten, men der

er ikke set en påvirkning af fertiliteten hos mennesker.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fluoxetin 1A Farma kan påvirke din dømmekraft og koordinationsevne. Du bør ikke køre bil eller betjene

maskiner, før du har rådført dig med din læge eller apotekspersonalet.

3.

Sådan skal du tage Fluoxetin 1A Farma

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller på apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

-

Depression: Den anbefalede dosis er 1 kapsel (20 mg) daglig. Efter 3-4 ugers behandling, vil din læge

vurdere din dosis og hvis nødvendigt justere den. Dosis kan gradvist sættes op til maksimalt 3 kapsler

(60 mg) daglig, hvis det er nødvendigt. Dosis bør øges varsomt for at sikre, at du får den laveste

effektive dosis. Det er ikke sikkert, at du får det bedre lige med det samme, når du starter med at tage

medicin mod depression. Dette er almindeligt, da en bedring i de depressive symptomer først sker et par

uger efter, at man er startet i behandling med medicin. Patienter med depression bør behandles i mindst 6

måneder.

-

Bulimi: Den anbefalede dosis er 3 kapsler (60 mg) daglig.

-

OCD: Den anbefalede dosis er 1 kapsel (20 mg) daglig. Din læge vil efter 2 ugers behandling vurdere og

eventuelt justere din dosis, hvis det er nødvendigt. Dosis kan gradvist sættes op til maksimalt 3 kapsler

(60 mg) daglig, hvis det er nødvendigt. Hvis der ingen forbedring er efter 10 uger, bør behandlingen med

Fluoxetin 1A Farma tages op til fornyet overvejelse.

Børn og unge fra 8 til 18 år med depression:

Behandling bør startes og overvåges under vejledning af en speciallæge. Startdosis er 10 mg daglig. Efter 1

til 2 uger kan din læge øge dosis til 20 mg daglig. Dosis bør øges varsomt, for at sikre, at du får den laveste

effektive dosis. Børn med lav vægt skal muligvis have lavere dosis. Hvis behandlingen virker

tilfredsstillende, bør din læge overveje, om det er nødvendigt at fortsætte behandlingen efter 6 måneder. Hvis

du ikke får det bedre i løbet af 9 uger, bør behandlingen genovervejes.

Ældre:

Din læge vil øge dosis med større forsigtighed, og den daglige dosis bør generelt ikke overstige 2 kapsler (40

mg). Den maksimale dosis er 3 kapsler (60 mg) daglig.

Nedsat leverfunktion:

Hvis du har en leversygdom eller bruger medicin, der kan påvirke fluoxetin, kan din læge beslutte, at du skal

have en lavere dosis eller kun tage Fluoxetin 1A Farma hver anden dag.

Hvis du har taget for meget Fluoxetin 1A Farma

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Fluoxetin 1A Farma end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Symptomer på overdosering kan være kvalme, opkastning og kramper, hjerteproblemer (såsom

uregelmæssigt hjerteslag og hjertestop), problemer med lungerne og ændringer i din mentale tilstand, som

kan variere fra irritation til koma.

Hvis du har glemt at tage Fluoxetin 1A Farma

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage din næste dosis ved sædvanlig tid næste dag.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Fluoxetin 1A Farma

Du må ikke stoppe med at tage Fluoxetin 1A Farma, uden at det sker i samråd med din læge. Selvom du

begynder at få det bedre, er det vigtigt, at du bliver ved med at tage din medicin. Sørg for at du ikke løber tør

for kapsler.

Du kan opleve følgende, når du stopper med at tage Fluoxetin 1A Farma: Svimmelhed, prikkende, snurrende

fornemmelser eller følelsesløshed i huden, søvnforstyrrelser (intense drømme, søvnløshed), kraftesløshed og

svaghed, uro eller angst, kvalme og/eller opkastning, rysten og hovedpine. De fleste synes at symptomerne

ved at stoppe med at tage Fluoxetin 1A Farma er milde og forsvinder af sig selv indenfor et par uger. Hvis du

oplever symptomer, når du stopper behandlingen, skal du kontakt din læge.

Ved afslutning af behandlingen med Fluoxetin 1A Farma, vil din læge hjælpe dig med at nedsætte din dosis

langsomt over 1 eller 2 uger. Dette mindsker risikoen for bivirkninger efter afslutning af behandlingen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede

-

alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue.

Ring evt. 112

Ikke almindelige bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede

-

kontakt omgående din læge eller hospitalet, hvis du får selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på

dig selv (se afsnit 2)

-

blodig opkastning og/eller sort afføring pga. blødning i mave og tarm. Kontakt straks læge eller

skadestue. Ring evt. 112

Sjældne bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede

-

blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt

læge eller skadestue

-

pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed

(anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112

-

alvorlige hudreaktioner såsom blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder

samt i og omkring munden ledsaget af feber eller kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge

eller skadestue

-

en kombination af symptomer (kaldet ”serotoninsyndrom”) inklusive uforklarlig feber med hurtig

vejrtrækning eller puls, svedtendens, muskelstivhed eller rystelser, forvirring, udtalt ophidselse eller

søvnighed

-

kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112

-

følelse af svaghed, døsighed eller forvirring, mest hos ældre og hos patienter, der tager vanddrivende

medicin

-

leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue

-

vedvarende, smertefuld rejsning af penis. Kontakt læge eller skadestue

-

tiltagende åndenød pga. dannelse af bindevæv i lungerne. Kontakt læge eller skadestue

-

hoste, opspyt og feber pga. lungebetændelse. Kontakt lægen

Ikke-alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger:

Kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede

-

søvnløshed, træthed

-

hovedpine

-

diarré, kvalme

Almindelige bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede

-

nedsat appetit, vægttab

-

nervøsitet, angst, rastløshed, anspændthed eller opmærksomhedsforstyrrelser herunder

koncentrationsbesvær

-

søvnforstyrrelser, usædvanlige drømme, døsighed, sløvhed

-

vaginalblødning, nedsat sexlyst eller seksuelle problemer (herunder rejsningsbesvær i forbindelse med

samleje, impotens, forsinket eller udeblevet ejakulation)

-

svimmelhed

-

smagsforvrængning

-

rysten

-

sløret syn

-

hjertebanken

-

rødmen

-

gaben

-

opkastning

-

sure opstød/halsbrand

-

mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du tager Fluoxetin 1A Farma i mere end

2-3 uger, skal du passe på din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.

-

udslæt, nældefeber, kløe

-

kraftig sveden

-

ledsmerter

-

hyppig vandladning

-

kulderystelser

Ikke almindelige bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede

-

fremmedfølelse, unormal tankevirksomhed, opstemthed, selvmordstanker og -adfærd

-

problemer med orgasme

-

skære tænder

-

nedsat hukommelse

-

muskeltrækninger, ufrivillige bevægelser, usikre bevægelser, balance- og koordinationsproblemer,

rykvise muskelsammentrækninger

-

susen for ørerne (tinnitus)

-

forstørrede (udvidede) pupiller

-

udvidelse af blodkar, svimmelhed, evt. besvimelse pga lavt blodtryk

-

åndenød

-

næseblod

-

hårtab

-

synkebesvær

-

øget tendens til blå mærker

-

koldsved

-

smerter og svien ved vandladningen

-

utilpashed, unormal følelse, kulde- eller varmefølelse

-

seksuel dysfunktion

-

forhøjede levertal (ingen symptomer)

Sjældne bivirkninger:

Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 behandlede

-

almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i

blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks kontakte læge

eller skadestue

-

kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet. For lavt natrium i blodet

kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkramper og koma. Tal med lægen

-

hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue

-

opstemthed (manisk), rastløs uro, panikanfald, forvirring, truende, evt. voldelig adfærd. Kan være eller

blive alvorligt. Tal med lægen

-

stammen

-

rokkende, vridende bevægelser især med benene

-

ufrivillige kæbe-, tunge- og tyggebevægelser

-

uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen

-

feber, træthed, sløjhed pga. betændelse i blodkar. Kan være alvorligt. Tal med lægen

-

lungeproblemer

-

svælgkatar / irritation i svælget.

-

udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt,

læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112

-

smerter i spiserøret

-

blødning/mindre blødning i hud og slimhinder

-

øget følsomhed af huden for lys

-

feber, udslæt i ansigt og på arme og ben

-

vandladningsbesvær, vandladningsforstyrrelser

-

muskelsmerter

-

udskillelse af brystmælk, mælkesekretion og ophør af menstruation pga. forhøjet hormon (prolaktin) i

blodet. Hos mænd brystudvikling og impotens

-

overfølsomhedsreaktion i form af utilpashed, feber, udslæt og smerter (serumsyge)

Knoglebrud:

Hos patienter, som tager denne type medicin, har man set en øget risiko for knoglebrud.

Hos børn og unge (fra 8 til 18 år) kan endvidere ses følgende bivirkninger:

Hæmmet vækst og muligvis forsinkelse af kønsmodning. Selvmordsrelateret adfærd (selvmordsforsøg og

tanker om selvmord), fjendtlighed, mani samt næseblod er også almindelige bivirkninger set hos børn.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter udløbsdato eller EXP. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fluoxetin 1A Farma, 20 mg, hårde kapsler indeholder:

Aktivt stof: 20 mg fluoxetin som fluoxetinhydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer: Majsstivelse, dimeticon, gelatine, titandioxid (E171), gult jernoxid (E172) og patent

blue V (E131).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Fluoxetin 1A Farma er ugennemsigtige, lysegrønne, hårde kapsler.

Pakningsstørrelser

Blisterpakninger:

Pakningsstørrelser: 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90 eller 100 kapsler.

Tabletbeholder:

Pakningsstørrelser: 28, 30, 50, 100, 250 eller 500 kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

1A Farma A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark

Fremstillere:

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland

Salutas Pharma GmbH, Dieselstrasse 5, 70839 Gerlingen, Tyskland

Lek Pharmaceuticals d.d. Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien

Lek S.A, Ul. Podlipie 16, 95-010 Strykow, Polen

Denne indlægsseddel er senest ændret august 2019

Read the complete document

5. oktober 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Fluoxetin ”1A Farma” kapsler, hårde

0.

D.SP.NR.

23411

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Fluoxetin ”1A Farma”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver kapsel indeholder 20 mg fluoxetin som fluoxetinhydrochlorid.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Dette lægemiddel indeholder mindre end 23 mg natrium pr. kapsel.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Kapsler, hårde

Kapseludseende:

Kapseloverdel og kapselunderdel: Ugennemsigtig, lysegrøn.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Voksne:

Svære depressive episoder.

Obsessiv-kompulsiv sygdom (OCD).

Bulimia nervosa: Fluoxetin ”1A Farma” er indiceret som supplement til psykoterapi til

reduktion af spiseanfald og tvangsopkastninger.

Børn og unge fra 8 år og opefter:

Svære depressive episoder, hvis depressionen ikke bedres efter 4-6 gange samtaleterapi.

Antidepressive midler bør kun tilbydes børn og unge med moderat til svær depression i

kombination med sideløbende samtaleterapi.

dk_hum_39334_spc.doc

Side 1 af 18

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne

Moderat til svær depression

Voksne og ældre: Den anbefalede dosis er 20 mg daglig. Dosis bør evalueres og hvis

nødvendigt justeres indenfor 3 - 4 uger efter behandlingsstart, og derefter når det skønnes

klinisk relevant. På trods af den mulige forøgede risiko for bivirkninger ved højere doser,

kan dosis øges gradvist til 60 mg hos patienter med utilstrækkelig respons på 20 mg (se

pkt. 5.1). For at holde patienten på den laveste effektive dosis, bør dosisjustering foretages

med forsigtighed ud fra den enkelte patients behov.

Patienter med depression bør behandles i en periode på mindst 6 måneder for at sikre, at de

er symptomfrie.

Obsessiv-kompulsiv sygdom (OCD)

Voksne og ældre: Den anbefalede dosis er 20 mg daglig. På trods af den mulige forøgede

risiko for bivirkninger ved højere doser kan dosis for nogle patienter øges gradvist op til 60

mg, hvis der efter to uger er utilstrækkeligt respons på 20 mg. Hvis der ikke observeres

bedring inden for 10 uger, bør behandlingen med fluoxetin tages op til fornyet overvejelse.

Hvis der er opnået god effekt, kan behandlingen fortsættes med dosis justeret efter

individuelt behov. Der er ingen systematiske undersøgelser, der viser hvor lang tid man bør

fortsætte fluoxetin-behandlingen; men idet OCD er en kronisk tilstand, vil det være

rimeligt at overveje behandling udover 10 uger hos responderende patienter. Justering af

dosis bør foretages på en individuel basis, således at patienten kan holdes på den laveste

effektive dosis. Behovet for behandling bør periodisk revurderes. Nogle læger er fortalere

for samtidig adfærdsterapi til patienter, der har responderet på medicinsk behandling.

Effekten ved behandling udover 24 uger er ikke påvist for OCD.

Bulimia nervosa

Voksne og ældre: 60 mg daglig. Effekten ved behandling udover 3 mdr. af bulimia nervosa

er ikke påvist.

Alle indikationer

De anbefalede doser kan øges eller mindskes. Der foreligger ingen systematiske

evalueringer af doser på over 80 mg daglig.

Pædiatrisk population

Børn og unge fra 8 år og opefter (svære depressive episoder):

Behandling bør startes og overvåges under vejledning af specialist. Startdosis er 10 mg

daglig givet som 2,5 ml flydende formulering. Dosisjustering bør foretages varsomt og

efter individuelt behov, for at holde patienten på den laveste effektive dosis.

Efter en til to uger kan dosis øges til 20 mg daglig. Der er begrænset erfaring fra kliniske

forsøg med doser over 20 mg. Der er kun begrænsede data om behandling ud over 9 uger.

Børn med lav vægt:

På grund af højere plasmaniveau hos børn med lav vægt kan den terapeutiske effekt

muligvis opnås med lavere dosis (se pkt. 5.2).

dk_hum_39334_spc.doc

Side 2 af 18

Hos pædiatriske patienter, der responderer på behandling, bør fortsat behandling vurderes

efter 6 måneder. Hvis der efter 9 uger ikke er opnået klinisk forbedring, bør behandlingen

genovervejes.

Ældre

Forsigtighed tilrådes ved øgning af dosis. Daglig dosis bør generelt ikke overstige 40 mg.

Maksimal anbefalet dosis er 60 mg daglig.

Nedsat leverfunktion

Hos patienter med leverfunktionsnedsættelse bør en lavere eller mindre hyppig dosis

(f.eks. 20 mg hver 2. dag) overvejes (se pkt. 5.2). Tilsvarende overvejelser bør foretages

ved samtidig medicinering med præparater med potentielle interaktioner med Fluoxetin

”1A Farma” (se pkt. 4.5).

Seponeringssymptomer ved ophør af Fluoxetin ”1A Farma”-behandling:

Pludselig afbrydelse af behandlingen bør undgås. Ved ophør af behandling med Fluoxetin

”1A Farma” bør dosis gradvist nedsættes over en periode på mindst en til to uger, for at

mindske risikoen for seponeringssymptomer (se pkt. 4.4 og 4.8). Ved forekomst af

utålelige symptomer efter en nedsættelse af dosis eller ved seponering kan det overvejes at

vende tilbage til den tidligere ordinerede dosis. Derefter kan lægen fortsætte nedsættelse af

dosis – denne gang i flere trin.

Administration

Til oral administration.

Fluoxetin kan gives som en enkelt dosis eller som opdelt dosis under eller mellem

måltider.

Når behandlingen seponeres, forbliver der aktivt stof i kroppen i flere uger, hvilket bør

tages i betragtning når behandling startes eller seponeres.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

Fluoxetin er kontraindiceret i kombination med irreversible, non-selektive

monoaminooxidasehæmmere (f.eks. iproniazid) (se pkt. 4.4 og 4.5).

Fluoxetin er kontraindiceret i kombination med metoprolol anvendt til behandling af

hjertesvigt (se pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Pædiatrisk population - børn og unge under 18 år

Selvmordsrelateret adfærd (selvmordsforsøg og selvmordstanker) og fjendtlighed

(fortrinsvis aggression, oppositionel adfærd og vrede) blev observeret hyppigere i kliniske

undersøgelser blandt børn og unge behandlet med antidepressive midler i forhold til

gruppen behandlet med placebo. Fluoxetin ”1A Farma” bør kun anvendes til børn og unge

mellem 8 og 18 år til behandling af moderat til svær depression og bør ikke anvendes til

anden indikation.

dk_hum_39334_spc.doc

Side 3 af 18

Hvis det under hensyntagen til kliniske behov alligevel besluttes at behandle patienter i

denne gruppe, bør disse overvåges omhyggeligt for selvmordssymptomer. Derudover er

der begrænsede oplysninger om langtidspåvirkningen af sikkerheden hos børn og unge,

inklusive påvirkning af vækst, kønsmodning og kognitiv, følelsesmæssig og

adfærdsmæssig udvikling (se pkt. 5.3).

I et 19 ugers klinisk forsøg blev der set nedsat vækst i højde og vægt hos børn og unge

behandlet med fluoxetin (se pkt. 5.1). Det er ikke fastslået, om der er en effekt på børnenes

endelige højde som voksne. Muligheden for en forsinkelse af puberteten kan ikke

udelukkes (se pkt. 5.3 og 4.8). Vækst og pubertetsudvikling (højde, vægt og Tanner-stadie)

bør derfor overvåges under og efter behandling med fluoxetin. Hvis en af ovenstående er

nedsat, bør henvisning til en børnelæge overvejes.

I forsøg med børn var mani og hypomani almindeligt rapporteret (se pkt. 4.8). Det

anbefales derfor regelmæssigt at kontrollere for forekomsten af mani/hypomani.

Behandling med fluoxetin bør seponeres, hvis patienten kommer i en manisk fase.

Det er vigtigt, at den ordinerende læge omhyggeligt diskuterer risici og fordele ved

behandlingen med barnet/den unge person og/eller dennes forældre.

Selvmord/selvmordstanker eller klinisk forværring

Depression er forbundet med en øget risiko for selvmordstanker, selvdestruktive

handlinger og selvmord (selvmordsrelaterede hændelser). Denne risiko varer ved, indtil der

er sket en signifikant remission af sygdommen. Eftersom en bedring af depressionen

måske ikke ses før efter flere ugers behandling, bør patienten følges tæt, indtil en

forbedring ses. Generel klinisk erfaring viser, at selvmordsrisikoen kan stige i de tidlige

helbredelsesstadier.

Andre psykiatriske lidelser, for hvilke der ordineres Fluoxetin ”1A Farma”, kan også være

forbundet med en øget risiko for selvmordsrelaterede hændelser. Yderligere kan disse

tilstande være co-morbide med svær depression. Der skal derfor tages de samme

forholdsregler ved behandling af patienter med andre psykiatriske lidelser som ved

patienter med svær depression.

Patienter, der tidligere har haft selvmordsrelaterede hændelser, eller patienter, der udviser

en signifikant grad af selvmordstanker eller selvmordsforsøg inden behandling, har større

risiko for selvmordstanker eller for at forsøge at begå selvmord og bør følges tæt under

behandlingen. En meta-analyse af placebo-kontrollerede kliniske studier af antidepressiva

givet til voksne patienter med psykiatriske lidelser viste øget risiko for selvmordsadfærd

hos patienter under 25 år behandlet med antidepressiva sammenlignet med

placebogruppen.

Tæt overvågning, især af patienter i højrisikogruppen, bør ledsage den medicinske

behandling særlig ved behandlingsstart og dosisændringer. Patienter (og plejepersonale)

bør gøres opmærksom på behovet for overvågning med henblik på forekomst af en hvilken

som helst klinisk forværring, selvmordsadfærd eller -tanker samt unormale ændringer i

adfærd og på, at de straks skal søge læge, hvis disse symptomer opstår.

dk_hum_39334_spc.doc

Side 4 af 18

Kardiovaskulære virkninger

Tilfælde af forlænget QT-interval samt ventrikulær arytmi, herunder torsades de pointes, er

blevet indberettet efter markedsføring (se pkt. 4.5, 4.8 og 4.9).

Fluoxetin skal anvendes med forsigtighed hos patienter med tilstande såsom medfødt langt

QT-syndrom, familiær disposition for QT-forlængelse eller andre kliniske tilstande som

prædisponerer for arytmi (f.eks. hypokalæmi og hypomagnesæmi, bradykardi, akut

myokardieinfarkt eller ubehandlet hjerteinsufficiens) eller ved forhøjet eksponering for

fluoxetin (f.eks. ved nedsat leverfunktion), eller ved samtidig behandling med lægemidler,

som vides at inducere forlænget QT-interval og/eller torsades de pointes (se pkt. 4.5).

EKG-evaluering skal overvejes inden behandlingsstart hos patienter med stabil

hjertesygdom.

Hvis der under behandlingen med fluoxetin opstår tegn på hjertearytmi, skal behandlingen

afbrydes og et EKG udføres.

Irreversible, non-selektive monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere) (f.eks.

iproniazid)

Alvorlige og i nogle tilfælde fatale reaktioner er rapporteret for patienter, der behandles

med et SSRI-præparat i kombination med en irreversibel, non-selektiv MAO-hæmmer.

Disse reaktioner mindede om serotoninsyndrom (som kan forveksles med/diagnosticeres

som neuroleptisk malignt syndrom). Patienter med sådanne reaktioner kan have gavn af

cyproheptadin eller dantrolen. Symptomer på interaktion med en MAO-hæmmer

inkluderer hypertermi, rigiditet, myoklonus, autonom ustabilitet med mulige hurtige

udsving i vitale værdier, ændring af mental tilstand i form af konfusion, irritabilitet og

ekstrem agitation, der kan føre til delirium og koma.

Fluoxetin er derfor kontraindiceret i kombination med irreversible, non-selektive MAO-

hæmmere (se pkt. 4.3). På grund af den 2 uger lange virkningsvarighed af sidstnævnte, bør

behandling med fluoxetin først startes 2 uger efter seponering af en irreversibel, non-

selektiv MAO-hæmmer. Tilsvarende bør der gå mindst 5 uger fra seponering af fluoxetin

til behandlingsstart med en irreversibel, non-selektiv MAO-hæmmer.

Serotonin syndrom eller malignt neuroleptisk syndrom-lignende tilfælde

Udvikling af serotoninsyndrom eller malignt neuroleptikasyndrom-lignende tilfælde er

sjældent rapporteret ved behandling med fluoxetin. Dette er specielt set i kombination med

andre præparater med serotonerg virkning (bl.a. L-tryptophan) og/eller neuroleptika (se

pkt. 4.5). Da disse syndromer (karakteriseret ved en samling af symptomer såsom

hypertermi, rigiditet, myoklonus, autonom ustabilitet med mulige hurtige udsving i vitale

værdier, ændring af mental tilstand i form af konfusion, irritabilitet og ekstrem agitation,

der kan føre til delirium og koma) kan resultere i potentielt livstruende tilstande, skal

behandlingen med fluoxetin seponeres og symptomatisk behandling skal igangsættes.

Mani

Antidepressiva bør anvendes med forsigtighed til patienter med tidligere manifestationer af

mani/hypomani. Som ved alle antidepressiva skal behandling med fluoxetin seponeres hvis

patienten indtræder i en manisk fase.

Blødning

Der har i forbindelse med SSRI-præparater været rapporter om kutane

blødningsabnormaliteter såsom ekkymose og purpura. Ekkymose er rapporteret som en

ikke almindelig hændelse ved behandling med fluoxetin. Andre blødningsmanifestationer

(f.eks. gynækologiske, gastrointestinale og andre kutane eller mukøse blødninger) er

dk_hum_39334_spc.doc

Side 5 af 18

rapporteret som værende sjældne. Forsigtighed tilrådes specielt hos patienter, der samtidig

med et SSRI-præparat behandles med orale antikoagulantia, præparater med kendt effekt

på trombocytfunktionen (f.eks. atypiske antipsykotika som clozapin, phenothiazin, de

fleste tricykliske antidepressiva, acetylsalicylsyre, NSAID’er) eller andre præparater, der

kan øge blødningsrisikoen. Desuden tilrådes forsigtighed hos patienter, der tidligere har

haft blødningsforstyrrelser (se pkt. 4.5).

Krampeanfald

Krampeanfald er en potentiel risiko ved brug af antidepressiva. Derfor, som ved andre

antidepressiva, bør fluoxetin introduceres med forsigtighed hos patienter, der tidligere har

haft krampeanfald. Behandlingen skal seponeres, hvis patienten udvikler krampeanfald

eller hvis disse stiger i frekvens. Fluoxetin bør undgås til patienter med dårligt

kontrollerede anfaldslidelser/epilepsi og patienter med kontrolleret epilepsi bør nøje

monitoreres (se pkt. 4.5).

Elektrokonvulsiv terapi (ECT)

Forsigtighed bør udvises, da der i sjældne tilfælde er observeret forlængede krampeanfald

hos patienter i samtidig behandling med fluoxetin og ECT.

Tamoxifen

Fluoxetin er en potent CYP2D6-hæmmer og kan derfor føre til nedsat koncentration af

endoxifen, som er en af de vigtigste aktive metabolitter af tamoxifen. Fluoxetin bør derfor i

videst muligt omfang undgås ved behandling med tamoxifen (se pkt. 4.5).

Akatisi

/psykomotorisk uro

Brugen af fluoxetin er forbundet med udvikling af akatisi. Dette kommer til udtryk ved

subjektivt ubehagelig eller pinefuld uro samt et behov for ofte at ændre position i følgeskab

med manglende evne til at sidde eller stå stille. Der er størst sandsynlighed for, at det

forekommer inden for de første par uger af behandlingsforløbet. Det kan muligvis være

skadeligt at øge dosis for patienter, der udvikler disse symptomer.

Diabetes

Den glykæmiske regulering kan ændres hos diabetikere i behandling med et SSRI-

præparat. Hypoglykæmi er set under behandling med fluoxetin, mens hyperglykæmi har

vist sig efter seponering af fluoxetin. Det kan være nødvendigt at justere doseringen af

insulin og/eller orale antidiabetika.

Lever- og nyrefunktion

Fluoxetin metaboliseres i stor udstrækning i leveren og udskilles via nyrerne. Behandling

med nedsat dosis, evt. dosering hver anden dag, anbefales hos patienter med betydelig

leverfunktionsnedsættelse. Ved indgift af fluoxetin 20 mg daglig i 2 måneder observeredes

ingen forskel i plasmakoncentrationerne af fluoxetin og norfluoxetin hos patienter med

alvorlig dialysekrævende nyresvigt (GFR < 10 ml/min) i forhold til kontrolgruppen med

normal nyrefunktion.

Udslæt og allergiske reaktioner

Udslæt, anafylaktiske og progredierende systemiske reaktioner, som undertiden er

alvorlige (involverende hud, nyrer, lever eller lunger) er observeret. Hvis der forekommer

udslæt eller andre mulige allergiske reaktioner, for hvilke en alternativ ætiologi ikke kan

bestemmes, bør fluoxetin seponeres.

dk_hum_39334_spc.doc

Side 6 af 18

Vægttab

Vægttab kan forekomme hos patienter, der tager fluoxetin. Dette er sædvanligvis

proportionalt med personens startvægt.

Seksuel dysfunktion

Selektive serotoningenoptagelseshæmmere (SSRI)/serotonin- og noradrenalin-

genoptagelseshæmmere (SNRI) kan give symptomer på seksuel dysfunktion (se pkt. 4.8).

Der har været indberetninger om langvarig seksuel dysfunktion, hvor symptomerne er

blevet ved på trods af seponering af SSRI/SNRI.

Seponeringssymptomer ved ophør af SSRI behandling

Ved ophør af behandling er seponeringssymptomer almindeligt, specielt hvis

behandlingsstoppet sker pludseligt (se pkt. 4.8). I kliniske forsøg er der set bivirkninger

ved behandlingsstop hos omkring 60 % af patienterne både i fluoxetingruppen og i

placebogruppen. Af disse bivirkninger var 17 % i fluoxetingruppen og 12 % i

placebogruppen alvorlige.

Risikoen for seponeringssymptomer kan være afhængig af flere faktorer inklusiv dosis og

varighed af behandlingen samt hastigheden af dosisnedsættelse. Svimmelhed, sensoriske

forstyrrelser (inkl. paræstesi), søvnforstyrrelser (inkl. søvnløshed og intense drømme),

asteni, uro eller angst, kvalme og/eller opkastning, rysten og hovedpine er de mest

almindeligt rapporteret reaktioner. Generelt er disse symptomer lette til moderate, men kan

hos nogle patienter være af svær grad. Reaktionerne optræder ofte inden for de første få

dage efter behandlingsstop. Disse symptomer forsvinder sædvanligvis inden for to uger,

men kan hos nogle individer vare længere (2-3 måneder eller mere). Ved behandlingsophør

anbefales det derfor, at Fluoxetin ”1A Farma”-dosis nedtrappes over en periode på mindst

en til to uger, i overensstemmelse med patientens behov (se ”Seponeringssymptomer ved

ophør af Fluoxetin ”1A Farma”-behandling” under pkt. 4.2).

Mydriasis

Mydriasis er indberettet i forbindelse med fluoxetin; der skal derfor udvises forsigtighed

ved ordination af fluoxetin til patienter med forhøjet intraokulært tryk og til patienter med

risiko for akut snævervinklet glaukom.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. kapsel, dvs. det er i

det væsentlige natriumfrit.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Halveringstid: Den lange halveringstid for både fluoxetin og norfluoxetin skal tages i

betragtning (se pkt. 5.2) når farmakodynamiske eller farmakokinetiske interaktioner

overvejes (f.eks. ved skift fra fluoxetin til andet antidepressivum).

Kontraindicerede kombinationer

Irreversible, non-selektive monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere) (f.eks.

iproniazid: Alvorlige og i nogle tilfælde fatale reaktioner er rapporteret for patienter, der

behandles med et SSRI-præparat i kombination med en irreversibel, non-selektiv MAO-

hæmmer. Disse reaktioner mindede om serotoninsyndrom (som kan forveksles

med/diagnosticeres som neuroleptisk malignt syndrom). Patienter med sådanne reaktioner

kan have gavn af cyproheptadin eller dantrolen. Symptomer på interaktion med en MAO-

hæmmer inkluderer hypertermi, rigiditet, myoklonus, autonom ustabilitet med mulige

dk_hum_39334_spc.doc

Side 7 af 18

hurtige udsving i vitale værdier, ændring af mental tilstand i form af konfusion, irritabilitet

og ekstrem agitation, der kan føre til delirium og koma.

Fluoxetin er derfor kontraindiceret i kombination med irreversible, non-selektive MAO-

hæmmere (se pkt. 4.3). På grund af den 2 uger lange virkningsvarighed af sidstnævnte, bør

behandling med fluoxetin først startes 2 uger efter seponering af en irreversibel, non-

selektiv MAO-hæmmer. Tilsvarende bør der gå mindst 5 uger fra seponering af fluoxetin

til behandlingsstart med en irreversibel, non-selektiv MAO-hæmmer.

Metoprolol anvendt ved hjertesvigt: Da fluoxetin hæmmer dets metabolisering, kan det

medføre en øget risiko for bivirkninger af metoprolol, herunder voldsom bradykardi (se

pkt. 4.3).

Kombinationer, der frarådes

Tamoxifen: I litteraturen er der rapporteret om en farmakokinetisk interaktion mellem

CYP2D6-hæmmere og tamoxifen, med en 65-75 % reduktion i plasmakoncentrationen af

en af de mere aktive former af tamoxifen, endoxifen. I visse studier er der rapporteret om

en reduceret virkning af tamoxifen ved kombination med visse SSRI-præparater. Da en

reduceret virkning af tamoxifen ikke kan udelukkes, bør kombination med potente

CYP2D6-hæmmere (herunder fluoxetin) så vidt muligt undgås (se pkt. 4.4).

Alkohol: Forsøg har vist, at fluoxetin ikke øger alkoholmængden i blodet eller forstærker

effekten af alkohol. Dog frarådes samtidig brug af et SSRI-præparat og alkohol.

MAO-A-hæmmere herunder linezolid og methylthioniniumchlorid (methylenblåt): Risiko

for serotoninsyndrom, herunder diarré, takykardi, svedtendens, tremor, konfusion og koma.

Hvis kombination af fluoxetin og disse aktive stoffer ikke kan undgås, bør patienten følges

nøje og startdosis af kombinationspræparaterne bør være den laveste anbefalede dosis (se

pkt. 4.4).

Mequitazin: Da fluoxetin hæmmer dets metabolisering, kan det medføre en øget risiko for

bivirkninger af mequitazin (f.eks. QT-forlængelse).

Kombinationer, der kræver forsigtighed

Phenytoin: Ændringer i plasmakoncentration er observeret i kombination med fluoxetin. I

nogle tilfælde er toksiske manifestationer observeret. Forsigtig titrering af det ledsagende

lægemiddel bør overvejes under samtidig monitorering af den kliniske tilstand.

Præparater med serotonerg virkning (lithium, tramadol, triptaner, tryptophan, selegilin

(MAO-B-hæmmer), perikum (Hypericum perforatum)): Der er indberettet lette tilfælde af

serotoninsyndrom, når SSRI-præparater blev givet i kombination med lægemidler, som

også har en serotonerg effekt. Der skal derfor udvises forsigtighed, når fluoxetin

kombineres med disse lægemidler, og en tættere og hyppigere klinisk overvågning

iværksættes (se pkt. 4.4).

Forlænget QT interval: Der er ikke udført farmakokinetiske og farmakodynamiske studier

med fluoxetin og andre lægemidler, som forlænger QT-intervallet. En additiv effekt af

fluoxetin og disse lægemidler kan ikke udelukkes. Der skal derfor udvises forsigtighed ved

samtidig administration af fluoxetin og lægemidler, som forlænger QT-intervallet, såsom

klasse IA og III antiarytmika, antipsykotika (f.eks. phenothiazinderivater, pimozid,

haloperidol), tricykliske antidepressiva, visse antimikrobielle lægemidler (f.eks.

dk_hum_39334_spc.doc

Side 8 af 18

sparfloxacin, moxifloxacin, erythromycin IV, pentamidin), malariabehandling især

halofantrin samt visse antihistaminer (astemizol, mizolastin) (se pkt. 4.4, 4.8 og 4.9).

Lægemidler, der påvirker hæmostasen (orale antikoagulantia uanset virkningsmekanisme,

blodpladehæmmere, herunder acetylsalicylsyre og NSAID'er): Risiko for øget blødning.

Klinisk overvågning og hyppigere monitorering af INR med orale antikoagulantia bør

iværksættes. Dosisjustering under og efter behandling med fluoxetin kan være påkrævet (se

pkt. 4.4 og 4.8).

Cyproheptadin: Der er enkeltstående tilfælde af nedsat antidepressiv aktivitet af fluoxetin,

når det blev givet i kombination med cyproheptadin.

Lægemidler, der forårsager hyponatriæmi: Hyponatriæmi er en bivirkning ved fluoxetin.

Kombination med andre stoffer forbundet med hyponatriæmi (f.eks. diuretika,

desmopressin, carbamazepin og oxcarbazepin) kan medføre en øget risiko (se pkt. 4.8).

Lægemidler, der sænker den epileptogene tærskel: Kramper er en bivirkning ved fluoxetin.

Kombination med andre stoffer, som kan sænke tærsklen for krampeanfald (f.eks. TCA’er,

andre SSRI’er, phenothiazin, butyophenoner, mefloquin, chloroquin, buproprion,

tramadol) kan medføre en øget risiko.

Andre lægemidler, der metaboliseres af CYP2D6: Da fluoxetin er en potent hæmmer af

CYP2D6-enzymet, kan det føre til lægemiddelinteraktioner, når det kombineres med andre

lægemidler, som metaboliseres af dette enzym, særligt de af dem, som har et snævert

terapeutisk indeks (såsom flecainid, propafenon og nebivolol) og dem, som skal titreres,

men også atomoxetin, carbamazepin, tricykliske antidepressiva og risperidon. De bør

initieres ved eller justeres til den lave ende af dosisintervallet. Dette gælder også for

patienter, der har taget fluoxetin inden for de sidste 5 uger.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Visse epidemiologiske data tyder på en øget risiko for kardiovaskulære defekter forbundet

med brugen af fluoxetin under første trimester. Mekanismen er ukendt. Overordnet tyder

data på, at risikoen for at føde et barn med en kardiovaskulær defekt som følge af

moderens brug af fluoxetin, er i omegnen af 2 ud af 100 sammenlignet med en forventet

rate for denne type defekter på ca. 1 ud af 100 i den almindelige befolkning.

Epidemiologiske data tyder på, at brug af SSRI-præparater under graviditet, især sent i

graviditeten, kan forøge risikoen for persisterende pulmonær hypertension hos nyfødte

(PPHN). Den observerede risiko var ca. 5 tilfælde pr. 1000 graviditeter. I den almindelige

befolkning forekommer der 1 til 2 PPHN-tilfælde pr. 1000 graviditeter.

Fluoxetin bør ikke anvendes under graviditet med mindre kvindens kliniske tilstand kræver

behandling med fluoxetin og retfærdiggør en potentiel risiko for fostret. Abrupt seponering

af behandlingen skal undgås under graviditet (se pkt. 4.2 ”Dosering og administration”).

Hvis Fluoxetin anvendes under graviditet, bør der udvises forsigtighed, specielt sent i

graviditeten eller lige op til fødslen, eftersom andre virkninger er rapporteret hos nyfødte:

irritabilitet, tremor, hypotoni, vedvarende gråd, problemer med at sutte samt

søvnproblemer. Disse symptomer kan indikere enten serotonerg effekt eller

abstinenssymptomer. Tidspunktet og varigheden af disse symptomer kan være relateret til

dk_hum_39334_spc.doc

Side 9 af 18

den lange halveringstid for fluoxetin (4-6 dage) og den aktive metabolit norfluoxetin (4-16

dage).

Amning

Fluoxetin og norfluoxetin udskilles i modermælken. Bivirkninger er rapporteret for

spædbørn, der ammes. Hvis behandling med fluoxetin skønnes nødvendig, bør det

overvejes at stoppe amningen. Hvis amningen imidlertid fortsættes, bør den laveste

effektive dosis udskrives.

Fertilitet

Data fra dyrestudier har vist, at fluoxetin kan påvirke sædkvaliteten (se pkt. 5.3). Humane

spontane rapporter om brug af visse SSRI’er har vist, at en påvirkning af sædkvaliteten er

reversibel. Hidtil er der ikke observeret påvirkning af den humane fertilitet.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Fluoxetin ”1A Farma” påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre

motorkøretøj og betjene maskiner. Fluoxetin har hos raske forsøgspersoner vist ikke at

have psykomotorisk effekt. Dog kan alle psykofarmaka potentielt forringe de motoriske

evner samt evnen til at bedømme. Patienter bør frarådes at køre bil eller betjene farlige

maskiner, før de er sikre på, at deres evner ikke er påvirket.

4.8

Bivirkninger

a. Resumé af sikkerhedsprofilen

De mest almindelige indberettede bivirkninger hos patienter behandlet med fluoxetin var

hovedpine, kvalme, søvnløshed, træthed og diarré. Bivirkninger vil kunne formindskes i

intensitet og hyppighed ved fortsat behandling og bør generelt ikke lede til et ophør med

behandlingen.

b. Oversigt over bivirkninger i tabelform

Tabellen nedenfor viser bivirkninger observeret i den voksne og i den pædiatriske

population. Nogle af disse bivirkninger er fælles for andre SSRI’er.

Nedenstående hyppigheder er beregnet ud fra kliniske studier hos voksne (n = 9297) og fra

spontane indberetninger.

Estimeret hyppighed: Meget almindelig (

1/10), almindelig (

1/100 til

1/10), ikke

almindelig (

1/1.000 til

1/100), sjælden (

1/10.000 til

1/1.000).

Meget almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Sjælden

Blod og lymfesystem

Trombocytopeni

Neutropeni

Leucopeni

Immunsystemet

Anafylaktisk reaktion

Serum-sygdom

dk_hum_39334_spc.doc

Side 10 af 18

Similar products

Search alerts related to this product

View documents history

Share this information