Vpriv

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Offentlige vurderingsrapport PAR
Aktiv bestanddel:
velaglucerase alfa
Tilgængelig fra:
Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd 
ATC-kode:
A16AB10
INN (International Name):
velaglucerase alfa
Terapeutisk gruppe:
Andre alimentary tract and metabolism produkter,
Terapeutisk område:
Gaucher sygdom
Terapeutiske indikationer:
Vpriv er indiceret til langsigtet enzymudskiftningsterapi (ERT) hos patienter med type 1-Gaucher-sygdom.
Produkt oversigt:
Revision: 12
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/001249
Autorisation dato:
2010-08-26
EMEA kode:
EMEA/H/C/001249

Dokumenter

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk
Produktresumé Produktresumé - bulgarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk
Produktresumé Produktresumé - spansk
Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk
Produktresumé Produktresumé - tjekkisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk
Produktresumé Produktresumé - estisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk
Produktresumé Produktresumé - græsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk
Produktresumé Produktresumé - engelsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk
Produktresumé Produktresumé - lettisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk
Produktresumé Produktresumé - litauisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk
Produktresumé Produktresumé - ungarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk
Produktresumé Produktresumé - maltesisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk
Produktresumé Produktresumé - portugisisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk
Produktresumé Produktresumé - rumænsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk
Produktresumé Produktresumé - slovakisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk
Produktresumé Produktresumé - slovensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk bokmål
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål
Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk
Produktresumé Produktresumé - islandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk
Produktresumé Produktresumé - kroatisk

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

VPRIV 400 enheder pulver til infusionsvæske, opløsning

velaglucerase alfa

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden dette lægemiddel anvendes, da den indeholder vigtige

oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, hvis der er mere, du vil vide.

Tal med lægen, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før VPRIV anvendes

Sådan skal VPRIV anvendes

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

VPRIV er en langsigtet enzymerstatningsterapi, der anvendes ved Gauchers sygdom, type 1.

Gauchers sygdom er en genetisk lidelse, der skyldes et manglende eller dårligt fungerende enzym, der

hedder glucocerebrosidase. Når dette enzym mangler eller ikke fungerer korrekt, ophobes et stof, der

hedder glucocerebrosid, inde i kroppens celler. Ophobningen af dette stof medfører de tegn og

symptomer, der ses ved Gauchers sygdom.

VPRIV indeholder et stof, der hedder velaglucerase alfa, og det er designet til at erstatte det

manglende eller dårligt fungerende enzym, glucocerebrosidase, hos patienter med Gauchers sygdom.

2.

Det skal du vide, før VPRIV anvendes

Brug ikke VPRIV

hvis du er svært allergisk over for velaglucerase alfa eller et af de øvrige indholdsstoffer i

VPRIV (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før VPRIV bruges

Hvis du bliver behandlet med VPRIV, kan du opleve bivirkninger under eller efter infusionen

(se punkt 4. Bivirkninger). Disse kaldes infusionsrelaterede reaktioner og kan vise sig som en

overfølsomhedsreaktion med symptomer som kvalme, udslæt, vejrtrækningsbesvær, rygsmerter,

brystgener (trykken for brystet), nældefeber, ledsmerter eller hovedpine.

Udover symptomer på overfølsomhedsreaktioner kan infusionsrelaterede reaktioner vise sig

som svimmelhed, højt blodtryk, træthed, feber, kløe eller sløret syn.

Hvis du oplever et eller flere af symptomerne,

skal du fortælle det til lægen med det samme

Du kan eventuelt få yderligere medicin til behandling eller forebyggelse af fremtidige

reaktioner. Denne medicin kan omfatte antihistaminer, febernedsættende medicin og

kortikosteroider.

Hvis reaktionen er svær, vil lægen stoppe den intravenøse infusion med det samme og begynde

at give dig passende medicinsk behandling.

Hvis reaktionerne er svære, og/eller virkningen af medicinen er nedsat, vil lægen tage en

blodprøve for at tjekke for antistoffer, der kan påvirke behandlingsresultatet.

Du kan som oftest stadig få VPRIV, også selv om du oplever en af disse reaktioner.

Fortæl det til lægen, hvis du tidligere har oplevet en infusionsrelateret reaktion med andre

enzymerstatningsterapier mod Gauchers sygdom.

Børn

VPRIV bør ikke anvendes hos børn under 2 år.

Brug af anden medicin sammen med VPRIV

Fortæl altid lægen, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også

medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Graviditet og amning

Gauchers sygdom kan blive mere aktiv hos kvinder, der er gravide, og i nogle uger efter fødslen.

Kvinder med Gauchers sygdom, som er gravide eller overvejer at blive gravide, skal tale med lægen,

før dette lægemiddel anvendes.

Hvis du ammer eller overvejer at amme, skal du tale med lægen, før dette lægemiddel anvendes.

Spørg din læge eller apoteket til råds, før dette lægemiddel anvendes.

Trafik- og arbejdssikkerhed

VPRIV påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

VPRIV indeholder natrium

Hvert hætteglas med 400 enheder af denne medicin indeholder 12,15 mg natrium. Dette bør tages med

i overvejelserne hos patienter på kontrolleret natriumdiæt.

3.

Sådan skal VPRIV anvendes

Dette lægemiddel må kun bruges under passende medicinsk overvågning af en læge med erfaring i

behandling af Gauchers sygdom. Det gives som intravenøs infusion af en læge eller en sygeplejerske.

Dosis

Den anbefalede dosis er 60 enheder/kg, der indgives hver anden uge.

Hvis du er i behandling for Gauchers sygdom med en anden enzymerstatningsterapi, og din læge

ønsker at skifte dig over til VPRIV, kan du indledningsvis få VPRIV i samme dosis og med samme

hyppighed, som gjaldt for den anden enzymerstatningsterapi.

Brug til børn og teenagere

VPRIV kan gives til børn og unge (2-17 år) med samme dosis og hyppighed som hos voksne.

Brug til ældre

VPRIV kan gives til ældre (personer over 65 år) med samme dosis og hyppighed som hos andre

voksne.

Behandlingsrespons

Din læge vil overvåge dit behandlingsrespons og kan ændre din dosis (øge eller reducere) over tid.

Hvis du tåler dine infusioner godt på klinikken, kan lægen eller en sygeplejerske give dig infusionerne

i dit hjem.

Indgivelse

VPRIV leveres i et hætteglas som fast pulver, som skal blandes med sterilt vand og yderligere

fortyndes i en 9 mg/ml (0,9 %)-natriumchloridopløsning før infusion i en blodåre.

Efter forberedelsen giver lægen eller sygeplejersken dig dette lægemiddel gennem drop i en blodåre

(intravenøs infusion) over en periode på 60 minutter.

Spørg lægen, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Få patienter oplevede dog en allergisk hudreaktion såsom svært udslæt eller kløe, som kan forekomme

hos op til 1 ud af 10 patienter (almindelig hyppighed). En svær allergisk reaktion med

vejrtrækningsbesvær, hævelse i ansigt, læber, tunge eller hals er set. Hvis du oplever dette, skal du

straks kontakte en læge.

De fleste bivirkninger optrådte under infusionen eller kort tid derefter. De hedder derfor

infusionsrelaterede reaktioner og kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 patienter (meget almindelig

hyppighed). Disse reaktioner omfatter:

Hovedpine

Svimmelhed

Feber/øget kropstemperatur

Nedsat blodtryk eller forhøjet blodtryk

Kvalme og træthed

Brystgener

Vejrtrækningsbesvær

Kløe.

Hvis du oplever nogen af disse bivirkninger, skal du fortælle det til lægen med det samme. De fleste

af disse bivirkninger var af mild intensitet.

I studie med VPRIV blev en række andre bivirkninger også indberettet:

Meget almindelige bivirkninger:

Knoglesmerter

Ledsmerter

Rygsmerter

Svaghed/tab af styrke/træthed

Almindelige bivirkninger:

Mavesmerter/kvalme

Tendens til blødning/blå mærker

Rødme

Hurtig hjerterytme

Udslæt/nældefeber

Udvikling af antistoffer mod VPRIV (se punkt 2)

Ikke almindelige bivirkninger:

Sløret syn (kan være forbundet med en reaktion på infusionen)

Opkastning

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Må ikke nedfryses.

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Brug ikke opløsningen, hvis den er misfarvet, eller hvis der forekommer fremmedlegemer.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

VPRIV indeholder:

Aktivt stof: velaglucerase alfa.

Et hætteglas indeholder 400 enheder velaglucerase alfa.

Efter opløsning indeholder 1 ml infusionsvæske 100 enheder velaglucerase alfa.

Øvrige indholdsstoffer: saccharose, natriumcitratdihydrat, citronsyremonohydrat og

polysorbat 20 (se punkt 2 'VPRIV indeholder natrium').

Udseende og pakningsstørrelser

20 ml-hætteglas indeholdende et hvidt til offwhite pulver. Kartoner med 1, 5 eller 25 hætteglas.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Shire Pharmaceuticals Ireland

Block 2 & 3 Miesian Plaza

50 – 58 Baggot Street Lower

Dublin 2

Irland

Tlf: +44(0)1256 894 959

E-mail: medinfoEMEA@shire.com

Denne indlægsseddel blev senest ændret.

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om VPRIV på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside

http://www.ema.europa.eu/. Der er også links til websteder om sjældne sygdomme og om, hvordan de

behandles.

_________________________________________________________________________________

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

VPRIV er et pulver til infusionsvæske, opløsning. Det er nødvendigt at rekonstituere og fortynde

VPRIV, der udelukkende er beregnet på intravenøs infusion. VPRIV er kun til engangsbrug og

indgives gennem et 0,22 µm-filter. Kassér eventuelt ubrugt opløsning. VPRIV må ikke indgives

sammen med andre lægemidler i samme infusion, da kompatibiliteten ved opløsning sammen med

andre lægemidler ikke er blevet evalueret. Det samlede volumen infusion skal indgives over en

periode på 60 minutter.

Brug aseptisk teknik.

Forbered VPRIV således:

Antallet af hætteglas, der skal rekonstitueres, bestemmes ud fra den enkelte patients vægt og

den ordinerede dosis.

De nødvendige hætteglas tages ud af køleskabet. Hvert hætteglas rekonstitueres, idet der

anvendes sterilt vand til injektionsvæsker:

Hætteglassets størrelse

Sterilt vand til injektionsvæsker

400 enheder

4,3 ml

Efter rekonstituering blandes indholdet af hætteglassene forsigtigt. Må ikke rystes.

Før fortynding skal opløsningen i hætteglassene undersøges visuelt. Opløsningen bør være klar

til lettere opaliserende og farveløs. Brug ikke opløsningen, hvis den er misfarvet, eller hvis der

ses fremmedpartikler.

Den beregnede mængde lægemiddel udtages fra det antal hætteglas, der skal bruges. Der vil

være en rest af opløsningen tilbage i glasset.

Hætteglassets størrelse

Volumen til udtagelse

400 enheder

4,0 ml

Den samlede nødvendige mængde fortyndes i en 100 ml-opløsning af 9 mg/ml

(0,9 %) natriumchlorid-infusionsvæske. Bland forsigtigt. Må ikke rystes. Infusionen bør

påbegyndes inden for 24 timer fra tidspunktet for rekonstitueringen.

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør lægemidlet anvendes med det samme. Hvis det ikke anvendes

med det samme, er opbevaringstider og -forhold før ibrugtagning brugerens ansvar. Opbevaringstiden

er højst 24 timer ved 2 °C – 8 °C.

Du må ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden. Ikke anvendte lægemidler

samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.

BILAG I

PRODUKTRESUME

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

VPRIV 400 enheder pulver til infusionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert hætteglas indeholder 400 enheder* velaglucerase alfa**.

Efter rekonstituering indeholder én ml af opløsningen 100 enheder velaglucerase alfa.

* En enzymenhed defineres som den mængde af enzym, der kræves for at konvertere én mikromol

p-nitrophenyl β-D-glucopyranosid til p-nitrophenol pr. minut ved 37 ºC.

** Produceres i en human HT-1080-fibroblast-cellelinje ved hjælp af rekombinant dna-teknologi.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Et hætteglas indeholder 12,15 mg natrium.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til infusionsvæske, opløsning.

Hvidt til offwhite pulver.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

VPRIV er indiceret til langsigtet enzymerstatningsterapi hos patienter med Gauchers sygdom, type 1.

4.2

Dosering og administration

VPRIV bør indgives under supervision af en læge med erfaring i behandling af Gauchers sygdom.

Dosering

Den anbefalede dosis er 60 enheder/kg, der indgives hver anden uge.

Dosisjustering kan foretages for den enkelte patient baseret på opnåelse og fastholdelse af

terapeutiske mål. Der er i kliniske studier evalueret doser fra 15 til 60 enheder/kg indgivet hver anden

uge. Doser over 60 enheder/kg er ikke blevet undersøgt.

Patienter, der aktuelt behandles med enzymerstatningsterapi med imiglucerase for Gauchers sygdom,

type 1, kan skiftes over til VPRIV under anvendelse af samme dosis og doseringshyppighed.

Særlige populationer

Nedsat nyre- og leverfunktion

På baggrund af den aktuelle viden om velaglucerase alfas farmakokinetik og farmakodynamik

anbefales dosisjustering ikke hos patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion. Se pkt. 5.2.

Ældre patienter (≥ 65 år)

Ældre patienter kan behandles med doser inden for samme interval (15-60 enheder/kg) som andre

voksne patienter. Se pkt. 5.1.

Pædiatrisk population

Tyve af de 94 patienter (21 %), der blev behandlet med velaglucerase alfa i kliniske studier, var børn

og unge (4 til 17 år). Sikkerheds- og effektprofilen var den samme for pædiatriske og voksne

patienter. Se pkt. 5.1 for yderligere oplysninger.

Administration

Kun til intravenøs infusion.

Indgives som en 60-minutters intravenøs infusion.

Skal indgives gennem et 0,22 µm-filter.

Indgivelse i hjemmet under supervision af en sundhedsfaglig person kan overvejes, men kun for de

patienter, der har fået mindst tre infusioner, og som tolererede infusionerne godt. Passende klinisk

støtte, herunder personale med tilstrækkelig træning i nødhjælpsprocedurer, skal være umiddelbart

tilgængelig, når velaglucerase alfa indgives. Hvis der opstår anafylaktiske eller andre akutte

reaktioner, skal infusionen straks afbrydes og passende medicinsk behandling påbegyndes (se

pkt. 4.4).

For instruktioner om rekonstitution og fortynding af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Svær overfølsomhedsreaktion over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Overfølsomhed

Der er indberettet overfølsomhedsreaktioner, herunder symptomer svarende til anafylaksi, hos

patienter i kliniske studier og efter markedsføring. De fleste overfølsomhedsreaktioner forekommer

sædvanligvis op til 12 timer efter infusion. De hyppigst indberettede overfølsomhedssymptomer

omfatter kvalme, udslæt, dyspnø, rygsmerter, brystgener (herunder trykken for brystet), urticaria,

artralgi og hovedpine.

Infusionsrelaterede reaktioner

En infusionsrelateret reaktion defineres som en bivirkning, der opstår inden for 24 timer efter,

infusionen med velaglucerase alfa er påbegyndt. Infusionsrelaterede reaktioner (IRR) var den hyppigst

observerede bivirkning hos patienter, der blev behandlet i kliniske studier. En IRR optræder ofte som

en overfølsomhedsreaktion. De hyppigst indberettede symptomer på overfølsomhed omfatter kvalme,

udslæt, dyspnø, rygsmerter, brystgener (herunder trykken for brystet), urticaria, artralgi og hovedpine.

Der er blevet indberettet symptomer svarende til anafylaksi hos patienter i kliniske studier og efter

markedsføring. Bortset fra symptomer, der er forbundet med overfølsomhedsreaktioner, kan IRR vise

sig som træthed, svimmelhed, pyreksi, forhøjet blodtryk, pruritus eller sløret syn. Hos

behandlingsnaive patienter optrådte størstedelen af de infusionsrelaterede reaktioner i løbet af de

første 6 behandlingsmåneder.

Forebyggelse og håndtering af infusionsrelaterede reaktioner, herunder overfølsomhedsreaktioner

Håndteringen af infusionsrelaterede reaktioner bør baseres på sværhedsgraden af reaktionen og

omfatter nedsættelse af infusionshastigheden, behandling med lægemidler såsom antihistaminer,

antipyretika og/eller kortikosteroider og/eller afbrydelse af behandlingen og genoptagelse deraf med

øget infusionstid.

På grund af risikoen for overfølsomhedsreaktioner, herunder anafylaksi, skal passende klinisk støtte,

herunder personale med tilstrækkelig træning i nødhjælpsprocedurer, være umiddelbart tilgængelig,

når velaglucerase alfa indgives. Hvis der opstår anafylaktiske eller andre akutte reaktioner på

klinikken eller i hjemmet, skal infusionen straks afbrydes og passende medicinsk behandling

påbegyndes. For patienter, der udvikler anafylaksi under hjemmebehandling, skal det overvejes at

fortsætte behandlingen på klinikken.

Behandlingen skal iværksættes med forsigtighed hos patienter, der har udvist symptomer på

overfølsomhed over for velaglucerase alfa eller anden enzymerstatningsterapi.

Præbehandling med antihistaminer og/eller kortikosteroider kan forebygge efterfølgende reaktioner i

de tilfælde, hvor symptomatisk behandling var påkrævet.

Immunogenicitet

Antistoffer kan spille en rolle i de behandlingsrelaterede reaktioner, der er observeret ved brug af

velaglucerase alfa. Med henblik på at undersøge dette forhold nærmere skal patienterne i tilfælde af

svære infusionsrelaterede reaktioner og i tilfælde af manglende effekt eller tab af effekt testes for

tilstedeværelse af antistoffer, og resultaterne indberettes til virksomheden.

I de kliniske studier udviklede én af de 94 (1 %) patienter antistoffer af IgG-klassen mod

velaglucerase alfa. I dette ene tilfælde vurderedes antistofferne at være neutraliserende i en

in vitro

analyse. Der blev ikke rapporteret nogen infusionsrelaterede reaktioner for denne patient. Ingen

patienter udviklede IgE-antistoffer mod velaglucerase alfa.

Natrium

Dette lægemiddel indeholder 12,15 mg natrium pr. hætteglas. Dette bør tages med i overvejelserne

hos patienter på kontrolleret natriumdiæt.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsundersøgelser.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder

Patienter, der har Gauchers sygdom, og som bliver gravide, kan opleve en periode med øget

sygdomsaktivitet i løbet af graviditeten og puerperiet. Der kræves en vurdering af fordele og risici for

kvinder med Gauchers sygdom, der overvejer at blive gravide.

Graviditet

Der er ingen eller utilstrækkelige data fra anvendelse af velaglucerase alfa til gravide kvinder.

Dyrestudier indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger på drægtigheden, den

embryonale/føtale udvikling, fødslen eller den postnatale udvikling. Det er nødvendigt at foretage

nøje overvågning af graviditeten og de kliniske manifestationer af Gauchers sygdom med henblik på

at tilpasse behandlingen til den enkelte patient. Der skal udvises forsigtighed ved ordination til

gravide.

Amning

Der foreligger ingen data fra studier hos ammende kvinder. Det er ukendt, om velaglucerase alfa

udskilles i human mælk. Der skal udvises forsigtighed ved ordination til en ammende kvinde.

Fertilitet

Dyrestudier viser ingen tegn på nedsat fertilitet.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

VPRIV påvirker ikke eller i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofilen

De nedenfor beskrevne data afspejler eksponeringen af 94 patienter med Gauchers sygdom, type 1,

som fik velaglucerase alfa i doser på 15 til 60 enheder/kg hver anden uge i 5 kliniske studier.

54 patienter var ikke tidligere behandlet med enzymerstatningsterapi, og 40 patienter skiftede fra

imiglucerase til VPRIV. Patienterne var mellem 4 og 71 år på tidspunktet for første behandling med

VPRIV, og der var 46 mandlige og 48 kvindelige patienter.

De mest alvorlige bivirkninger hos patienter i kliniske studier var overfølsomhedsreaktioner.

De hyppigste bivirkninger var infusionsrelaterede reaktioner. De hyppigst observerede symptomer på

infusionsrelaterede reaktioner var: hovedpine, svimmelhed, hypotension, hypertension, kvalme,

træthed/asteni og pyreksi/øget kropstemperatur (se pkt. 4.4. for yderligere oplysninger). Den eneste

bivirkning, der førte til afbrydelse af behandlingen, var en infusionsrelateret reaktion.

Tabel over bivirkninger

Bivirkninger, der blev indberettet hos patienter med Gauchers sygdom, type 1, er opstillet i tabel 1.

Oplysningerne gives for hver systemorganklasse og hyppighed i overensstemmelse med MedDRA-

konventionen. Hyppigheden defineres som meget almindelig (

1/10), almindelig (

1/100 til < 1/10)

og ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100). Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne

opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger er anført først. Bivirkninger

indrapporteret efter markedsføring, bortset fra kliniske interventionsstudier, er angivet med kursiv.

Tabel 1: Bivirkninger rapporteret ved behandling med VPRIV og observeret hos patienter med

Gauchers sygdom, type 1. Tekst i kursiv angiver hændelser efter markedsføring.

Systemorganklasse

Bivirkninger

Meget almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Immunsystemet

Overfølsomhedsreaktioner

(omfatter allergisk

dermatitis og

anafylaktiske/

anafylaktoide

reaktioner)

Nervesystemet

Hovedpine, svimmelhed

Øjne

Sløret syn

Hjerte

Takykardi

Luftveje, thorax og

mediastinum

Dyspnø

Vaskulære

sygdomme

Hypertension, hypotension,

rødme

Mave-tarm-kanalen

Abdominalsmerter/smerter

i øvre abdomen

Kvalme

Opkastning

Hud og subkutane

væv

Kløe, urticaria,

pruritus

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Knoglesmerter, artralgi,

rygsmerter

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstedet

Infusionsrelateret

reaktion, asteni/træthed,

pyreksi/øget

kropstemperatur

Brystgener

Undersøgelser

Forlængelse af aktiveret

partiel tromboplastintid,

positiv for neutraliserende

antistoffer

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Opkastning

I nogle tilfælde kan opkastning være alvorlig (indberettet efter markedsføring).

Pædiatrisk population

Sikkerhedsprofilen af VPRIV i kliniske studier med børn og unge i alderen 4 til 17 år svarede til

sikkerhedsprofilen hos voksne patienter.

Ældre population (≥ 65 år)

Sikkerhedsprofilen for VPRIV i kliniske studier med patienter i alderen 65 år og derover svarede til

den, der blev observeret hos andre voksne patienter.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er ingen erfaring med overdosering af velaglucerase alfa. Den maksimale dosis af velaglucerase

alfa i kliniske studier var 60 enheder/kg. Se pkt. 4.4.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Andre midler til fordøjelsesorganer og stofskifte – enzymer. ATC-

kode: A16AB10.

Gauchers sygdom er en autosomal recessiv sygdom, der skyldes mutationer i GBA-genet, som

medfører en mangel på det lysosomale enzym betaglucocerebrosidase. Denne enzymmangel

forårsager en ophobning af glucocerebrosid primært i makrofager, og det medfører skumceller eller

'Gaucher-celler'. I denne lysosomale ophobningssygdom (

lysosomal storage disease)

er de kliniske

karakteristika en afspejling af fordelingen af Gaucher-celler i leveren, milten, knoglemarven, skelettet

og lungerne. Ophobningen af glucocerebrosid i leveren og milten medfører organomegali.

Knogleafficering medfører skeletanomalier og -misdannelser samt knoglesmerter med feber

(knoglekriser). Aflejring i knoglemarven og sekvestrering i milten medfører klinisk signifikant anæmi

og trombocytopeni.

Det aktive stof i VPRIV er velaglucerase alfa, der fremstilles ved en teknologi, der involverer

aktivering af gener i en human cellelinje. Velaglucerase alfa er et glykoprotein. Monomeren er ca.

63 kDa, har 497 aminosyrer og den samme aminosyresekvens som det naturligt forekommende

humane enzym, glucocerebrosidase. Der er 5 potentielle N-bundne glykosyleringssteder, hvoraf fire er

optagede. Velaglucerase alfa fremstilles på en måde, så det hovedsageligt indeholder højmannose-

glykaner for at facilitere internaliseringen af enzymet ved de fagocytiske målceller gennem mannose-

receptoren.

Velaglucerase alfa supplerer eller erstatter betaglucocerebrosidase (det enzym, der katalyserer

hydrolysen af glucocerebrosid til glukose og ceramid i lysosomet), hvorved mængden af ophobet

glucocerebrosid mindskes, og hvorved patofysiologien for Gauchers sygdom korrigeres.

Velaglucerase alfa øger hæmoglobinkoncentrationen og trombocyttallet samt mindsker lever- og

miltvolumen hos patienter med Gauchers sygdom, type 1.

I studie 025EXT og 034 blev patienterne tilbudt at få behandlingen i deres hjem. I studie 025EXT fik

7 ud af 10 patienter behandling i hjemmet mindst én gang i løbet af 60 måneders behandling. I studie

034 fik 25 ud af 40 patienter behandling i hjemmet mindst én gang i løbet af det 12 måneder lange

studie.

Klinisk virkning og sikkerhed

Studie med behandlingsnaive patienter

Studie 025 var et 9-måneders åbent studie med 12 voksne (≥ 18 år) patienter, der ikke tidligere var

behandlet med enzymerstatningsterapi (defineret som, at de ikke havde fået enzymerstatningsterapi

gennem de seneste 12 måneder før inklusion i studiet). Velaglucerase alfa blev indledningsvis

indgivet på en dosiseskalerende måde hos de første 3 patienter (15, 30 og 60 enheder/kg), og de sidste

9 patienter fik en startdosis på 60 enheder/kg.

Klinisk betydningsfulde forbedringer fra

baseline

blev observeret i hæmoglobinkoncentrationen og

trombocyttallene allerede efter 3 måneder og i lever- og miltvolumen efter både 6 og 9 måneder efter

start på behandling med velaglucerase alfa.

Ti patienter, der gennemførte studie 025, blev inkluderet i et åbent forlængelsesstudie (025EXT), og 8

af dem gennemførte studiet. Efter mindst 12 måneders løbende behandling med velaglucerase alfa var

alle patienter kvalificerede til at få velaglucerase alfa-dosen reduceret gradvist fra 60 til 30 enheder/kg

efter at have nået mindst 2 af de 4 terapeutiske mål for år 1 for enzymerstatningsterapien for Gauchers

sygdom, type 1. Patienterne fik velaglucerase alfa i doser fra 30 til 60 enheder/kg (mediandosis var

35 enheder/kg) hver anden uge i op til 84 måneder (7 år). Der blev påvist fortsat klinisk aktivitet

under behandlingen, observeret som forbedringer i hæmoglobinkoncentration og trombocyttal samt

reduceret lever- og miltvolumen.

I måned 57 havde alle 8 patienter opnået en reduktion på mindst to point i BMB-score (Bone Marrow

Burden) for lænden vurderet ved MRI-skanning. Der blev observeret en forbedring fra

baseline

gennemsnitlig Z-score for knoglemineraltæthed (BMD) i lænd og lårbenshals i måned 24 (0,4; 95 %-

KI 0,1; 0,7) og måned 33 (0,4; 95%-KI 0,2; 0,6). Efter 7 års behandling var den gennemsnitlige

stigning i Z-score fra

baseline

0,7 (95%-KI 0,4; 1,0) for lænd og 0,5 (95 %-KI 0,2; 0,7) for

lårbenshals. I forhold til

baseline

havde ingen patienter en dårligere score i henhold til WHO-

klassifikationen for knogletæthed.

Studie 032 var et 12-måneders, randomiseret, dobbeltblindet effektstudie med parallelle grupper med

25 patienter fra 2 år og opefter, der ikke tidligere var behandlet med enzymerstatningsterapi (defineret

som, at de ikke havde fået enzymerstatningsterapi gennem de seneste 30 måneder før inklusion i

studiet). Patienterne skulle lide af anæmi relateret til Gauchers sygdom og enten trombocytopeni eller

organomegali. Patienterne blev randomiseret til at få en velaglucerase alfa-dosis på enten

45 enheder/kg (N = 13) eller 60 enheder/kg (N = 12) hver anden uge.

Velaglucerase alfa 60 enheder/kg indgivet intravenøst hver anden uge viste klinisk betydningsfulde

stigninger i forhold til

baseline

i gennemsnitlig hæmoglobinkoncentration (+2,4 g/dl) og trombocyttal

(+50,9 x 10

/l), levervolumen reduceredes fra 1,46 til 1,22 gange normalstørrelsen (gennemsnitlig

reduktion på 17 %), og miltvolumen reduceredes fra 14,0 til 5,75 gange normalstørrelsen

(gennemsnitlig reduktion på 50 %). Der blev observeret betydningsfulde stigninger i forhold til

baseline

i gruppen, som fik dosen på 45 enheder/kg, for så vidt angår hæmoglobinkoncentration

(+2,4 g/dl) og trombocyttal (+40,9 x 10

/l), levervolumen reduceredes fra 1,40 til 1,24 gange

normalstørrelsen (gennemsnitlig reduktion på 6 %), og miltvolumen reduceredes fra 14,5 til

9,50 gange normalstørrelsen (gennemsnitlig reduktion på 40 %).

Studie 039 var et 9-måneders, randomiseret, dobbeltblindet, noninferioritets- og aktivt kontrolleret

(imiglucerase) effektstudie med parallelle grupper med 34 patienter fra 2 år og opefter, der ikke

tidligere var behandlet med enzymerstatningsterapi (defineret som, at de ikke havde fået

enzymerstatningsterapi gennem de seneste 12 måneder før inklusion i studiet). Patienterne skulle lide

af anæmi relateret til Gauchers sygdom og enten trombocytopeni eller organomegali. Patienterne fik

enten 60 enheder/kg velaglucerase alfa (N = 17) eller 60 enheder/kg imiglucerase (N = 17) hver anden

uge.

Den gennemsnitlige absolutte stigning fra

baseline

i hæmoglobinkoncentrationer var 1,624 g/dl

(± 0,223 SE) efter 9 måneders behandling med velaglucerase alfa. Det blev påvist, at stigningen i

hæmoglobinkoncentration var klinisk og statistisk noninferior over for imiglucerase (gennemsnitlig

forskel i ændring mellem behandlingerne fra

baseline

til 9 måneder [velaglucerase alfa –

imiglucerase]: 0,135 g/dl). Der var ingen statistisk signifikante forskelle mellem velaglucerase alfa og

imiglucerase i ændringer i trombocyttal samt lever- og miltvolumen efter 9 måneders velaglucerase

alfa-behandling og i tiden til første hæmoglobinrespons (defineret som en stigning på 1 g/dl fra

baseline

Studie med patienter, der skifter fra imiglucerase-behandling til VPRIV

Studie 034 var et 12-måneders, åbent sikkerhedsstudie med 40 patienter i alderen 2 år og opefter, som

var blevet behandlet med imiglucerase i doser fra 15 til 60 enheder/kg i minimum 30 måneder i træk.

Patienterne skulle være behandlet med en stabil dosis imiglucerase i mindst 6 måneder før inklusion i

studiet. Velaglucerase alfa blev indgivet med samme antal enheder og i samme regimen som den

tidligere imiglucerase-dosis. Hæmoglobinkoncentration og trombocyttal blev evalueret som ændringer

baseline

, hvor

baseline

var defineret som slutningen på patientens behandling med imiglucerase.

Hos patienter, der skiftede fra imiglucerase til velaglucerase alfa, fastholdtes

hæmoglobinkoncentrationerne og trombocyttallene på terapeutiske niveauer gennem de 12 måneders

behandling.

Studie 058 var et åbent klinisk sikkerhedsstudie hos 211 patienter, herunder 205 patienter, der

tidligere var blevet behandlet med imiglucerase, 6 behandlingsnaive patienter og 57 patienter i alderen

65 år og derover (56/57 var skiftet fra imiglucerase til velaglucerase alfa). Patienter, der skiftede fra

imiglucerase, fik velaglucerase alfa-infusioner hver anden uge med samme antal enheder som

imiglucerase-dosen inden for intervallet 15-60 enheder/kg. Patienter, der skiftede fra en dosis på

< 15 enheder/kg imiglucerase, fik en velaglucerase alfa-dosis på 15 enheder/kg.

For de patienter, der tidligere var blevet behandlet med imiglucerase, var det mediane antal modtagne

velaglucerase alfa-infusioner 8 med en median behandlingsvarighed på 15,1 uger. Sikkerhedsprofilen

hos disse patienter svarede til den, der er set i andre kliniske studier. Kun 1 ud af 163 vurderede

patienter udviklede anti-velaglucerase alfa-antistoffer i løbet af studiet.

Den gennemsnitlige hæmoglobinkoncentration og det gennemsnitlige trombocyttal hos patienter, der

tidligere var blevet behandlet med imiglucerase, blev fastholdt gennem hele studiet og forblev inden

for referenceintervallerne.

Forlængelsesstudie 044

I alt 95 patienter (73 voksne og 22 børn/unge), som deltog i studierne 032, 034 og 039, fortsatte i det

åbne forlængelsesstudie og blev behandlet med velaglucerase alfa. 57 patienter var behandlingsnaive.

Alle patienter fik mindst to års enzymerstatningsterapi og blev fulgt i gennemsnitligt 4,5 år (min. 2,3

år, maks. 5,8 år).

I dette studie blev hæmoglobinkoncentration, trombocyttal, levervolumen og miltvolumen vurderet

hos de behandlingsnaive patienter efter 24 måneders behandling. Resultaterne er anført i tabel 2.

Tabel 2: Resultater efter 24 måneder – Ændring fra baseline – studie 044 (ITT-population)

Kliniske parametre

Samlet velaglucerase

alfa-gruppe (n = 39)

-

Gennemsnitlig

ændring fra baseline

(95 %-KI)

Patienter

behandlet med

imiglucerase i 9

mdr. og

derefter

velaglucerase

alfa i 15 mdr. (n

= 16)

-

Gennemsnitlig

ændring fra

baseline (95 %-

KI)

Patienter, der skiftede

fra langvarig

imiglucerase-behandling

til velaglucerase alfa (n

= 38)

-

Gennemsnitlig ændring

fra baseline (95 %-KI)

Hæmoglobinkoncentration

(mmol/l)

2.75

(2.28,3.22)

2.00

(1.25, 2.75)

-0.05

(-0.34, 0.25)

Trombocyttal (x 10

87,85

(72,69; 103,00)

160,94

(117,22; 204,66)

9,03

(-2,60; 20,66)

Normaliseret

levervolumen*

(% kropsvægt)

-1,21

(-1,50; -0,91)

-1,69

(-2,16; -1,21)

-0,03

(-0,10; 0,05)

Normaliseret

miltvolumen*

(% kropsvægt)

-2,66

(-3,50; -1,82)

-3,63

(-7,25; -0,02)

-0,11

(-0,19; -0,03)

Omfatter ikke splenektomerede patienter. N = henholdsvis 30, 6 og 34 for de 3 ovenstående

grupper.

* Lever- og miltvolumen er normaliseret som en procentdel af kropsvægten. En normal milt

defineres som 0,2 % af kropsvægten; en normal lever som 2,5 % af kropsvægten

Bemærk: Imputering blev anvendt ved intermitterende manglende data.

I dette studie blev BMD målt ved DEXA-skanning af lændehvirvlerne og lårbenshalsen. Hos

31 behandlingsnaive voksne patienter, der blev behandlet med velaglucerase alfa, var den

gennemsnitlige Z-score for BMD i lændehvirvlerne ved

baseline

-1,820 (95 %-KI: -2,21; -1,43) og

steg med 0,62 (95 %-KI: 0,39; 0,84) fra

baseline

efter 24 måneders behandling med velaglucerase

alfa. Lignende resultater sås hos behandlingsnaive patienter, der fik imiglucerase i 9 måneder

efterfulgt af velaglucerase alfa i 15 måneder. Hos patienter, der skiftede fra langvarig imiglucerase til

velaglucerase alfa, var den lumbale BMD-score fastholdt ved 24 måneder. Derimod blev der ikke

observeret nogen signifikant ændring i BMD i lårbenshalsen.

Hos den pædiatriske population (i alderen 4-17 år) steg den gennemsnitlige Z-score for højde i løbet

af 60 måneders behandling i den samlede behandlingsnaive population, hvilket tyder på en positiv

behandlingseffekt med velaglucerase alfa på lineær vækst. Lignende behandlingseffekt sås i løbet af

48 måneder hos den pædiatriske population, der fik imiglucerase i 9 måneder efterfulgt af

velaglucerase alfa. De pædiatriske patienter, der skiftede fra langvarig imiglucerase til velaglucerase

alfa i studie 034, havde en højere gennemsnitlig Z-score for højde ved

baseline

, og deres

gennemsnitlige Z-score for højde forblev stabil over tid.

Disse behandlingseffekter på hæmoglobinkoncentration, trombocyttal, organvolumen,

knoglemineraltæthed og højde blev fastholdt gennem hele studiet.

Pædiatrisk population

Brugen hos patienter i aldersgruppen 4-17 år understøttes af evidens fra kontrollerede studie hos

voksne og pædiatriske (20 ud af 94 (21 %)) patienter. Sikkerheds- og effektprofilen var den samme

for pædiatriske og voksne patienter. I studierne var inklusion af patienter i alderen 2 år og opefter

tilladt, og sikkerheds- og effektprofilen forventes at være den samme ned til 2 års-alderen. Der er dog

ingen tilgængelige data for børn under 4 år. Effekten på højde blev vurderet i studie 044 (se pkt. 5.1,

Forlængelsesstudie 044

Fase I/II-studiet HGT-GCB-068 blev udført for at undersøge virkningen og sikkerheden af

velaglucerase alfa ERT hos behandlingsnaive børn og unge med Gauchers sygdom, type 3. Dette var

et åbent multicenterstudie, hvor 60 E/kg velaglucerase alfa blev administreret ved intravenøs infusion

hver anden uge i 12 måneder hos 6 patienter (i alderen 2 til 17 år ved inklusion) med en bekræftet

diagnose på Gauchers sygdom, type 3.

I dette lille, eksplorative studie var fundene for ikke-neurologisk virkning og sikkerhedsprofilen ved

intravenøs administration af velaglucerase alfa hos patienter med Gauchers sygdom, type 3 i

overensstemmelse med det observerede hos patienter med Gauchers sygdom, type 1. Der var ingen

indikation for signfikante forbedringer af de neurologiske manifestationer for Gauchers sygdom,

type 3, undtagen for en patient i dette studie.

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret for kravet om at fremlægge resultaterne af studie

med VPRIV hos alle undergrupper i den pædiatriske population med Gauchers sygdom, type 2.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Der var ingen åbenlyse farmakokinetiske forskelle mellem mandlige og kvindelige patienter med

Gauchers sygdom, type 1. Ingen af forsøgsdeltagerne i de farmakokinetiske studier blev testet positiv

for anti-velaglucerase alfa-antistoffer på dagene for farmakokinetisk evaluering. Det var derfor ikke

muligt at evaluere virkningen af antistof-responset på den farmakokinetiske profil for velaglucerase

alfa.

Absorption

Serumkoncentrationerne af velaglucerase alfa steg hurtigt i de første 20 minutter af den 60 minutter

lange infusion, før de fladede ud, og C

blev typisk nået mellem 40 og 60 minutter efter

påbegyndelse af infusionen. Efter afslutningen af infusionen faldt serumkoncentrationen af

velaglucerase alfa hurtigt på monofasisk eller bifasisk vis med en gennemsnitlig t

fra 5 til

12 minutter for 15, 30, 45 og 60 enheder/kg-doserne.

Distribution

Velaglucerase alfa havde en nogenlunde lineær (dvs. førsteordens-) farmakokinetisk profil, og C

AUC steg nogenlunde proportionalt til dosis i dosisområdet 15 til 60 enheder/kg. Fordelingsvolumen

ved steady state var ca. 10 % af kropsvægten. Den høje clearance af velaglucerase alfa fra serum

(gennemsnitligt 6,7 til 7,6 ml/min/kg) er konsistent med den hurtige optagelse af velaglucerase alfa i

makrofager via mannosereceptorer.

Elimination

Intervallet for velaglucerase alfa-clearance hos pædiatriske patienter (N = 7; aldersinterval 4-17 år) lå

inden for intervallet for clearanceværdier hos voksne patienter (N = 15; aldersinterval 19-62 år).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De prækliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

undersøgelser af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser samt reproduktionstoksicitet

og udvikling.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Saccharose

Natriumcitratdihydrat (E331)

Citronsyremonohydrat (E330)

Polysorbat 20

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, bør dette præparat ikke

blandes med andre præparater.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

Rekonstitueret og fortyndet infusionsvæske, opløsning:

Kemisk og fysisk brugsstabilitet er påvist i 24 timer ved opbevaring ved 2 °C – 8 °C og beskyttet mod

lys.

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør lægemidlet anvendes med det samme. Hvis det ikke anvendes

med det samme, er opbevaringstider og -forhold før ibrugtagning brugerens ansvar. Opbevaringstiden

er højst 24 timer ved 2 °C – 8 °C.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Må ikke nedfryses.

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Opbevaringsforhold efter rekonstitution og fortynding af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

20 ml-hætteglas (type 1-glas) med en prop (fluor-harpiks-beklædt butylgummi) og en lukkehætte i ét

med en central plade til afrivning.

Pakningsstørrelser: 1, 5 og 25 hætteglas. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

VPRIV skal rekonstitueres og fortyndes og er udelukkende beregnet til intravenøs infusion. Det er

kun til engangsbrug og indgives gennem et 0,22 µm-filter.

Der skal benyttes aseptisk teknik.

Forbered VPRIV således:

Antallet af hætteglas, der skal rekonstitueres, bestemmes ud fra den enkelte patients vægt og

den ordinerede dosis.

De nødvendige hætteglas tages ud af køleskabet. Hvert hætteglas med 400 enheder

rekonstitueres med 4,3 ml sterilt vand til injektionsvæsker.

Efter rekonstituering skal indholdet af hætteglassene blandes forsigtigt. Hætteglassene må ikke

rystes. Hvert hætteglas indeholder nu en volumen til udtagelse på 4,0 ml (100 enheder/ml).

Før yderligere fortynding skal opløsningen i hætteglassene inspiceres visuelt; opløsningen bør

være klar til lettere opaliserende og farveløs; opløsningen må ikke bruges, hvis den er misfarvet,

eller hvis der ses fremmedpartikler i den.

Den beregnede volumen lægemiddel udtages fra det antal hætteglas, der skal bruges, og den

samlede nødvendige mængde fortyndes i 100 ml natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %)-opløsning til

infusion. Præparatet skal blandes forsigtigt. Det må ikke rystes. Infusionen skal påbegyndes

inden for 24 timer fra tidspunktet for rekonstitueringen.

Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Shire Pharmaceuticals Ireland

Block 2 & 3 Miesian Plaza

50 – 58 Baggot Street Lower

Dublin 2

Irland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/10/646/002

EU/1/10/646/005

EU/1/10/646/006

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første tilladelse: 26. august 2010

Dato for seneste fornyelse af tilladelsen: 19. juni 2015

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om VPRIV findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside

http://www.ema.europa.eu/.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/447406/2016

EMEA/H/C/001249

EPAR – sammendrag for offentligheden

Vpriv

velaglucerase alfa

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Vpriv.

Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og nåede

frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om,

hvordan Vpriv skal anvendes.

Hvad er Vpriv?

Vpriv er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof velaglucerase alfa. Det leveres som et pulver,

der efter opløsning indgives ved infusion (drop) i en vene.

Hvad anvendes Vpriv til?

Vpriv anvendes til langtidsbehandling af patienter med Gauchers sygdom. Gauchers sygdom er en

sjælden, arvelig sygdom. Patienter med sygdommen producerer ikke tilstrækkeligt af enzymet

glucocerebrosidase, som normalt nedbryder et fedtstof kaldet glucocerebrosid. Uden enzymet ophobes

glucocerebrosid i kroppen, typisk i lever, milt og knogler, hvilket fremkalder sygdomssymptomer som

anæmi (for lavt antal røde blodlegemer), træthed, tendens til at få blå mærker, blødningstendens,

forstørret milt og lever samt knoglesmerter og knoglebrud.

Vpriv anvendes til patienter med Gauchers sygdom, type 1, som normalt er den type, der påvirker

lever, milt og knogler.

Da antallet af patienter med Gauchers sygdom er lavt, anses sygdommen for at være "sjælden", og

Vpriv blev udpeget som "lægemiddel til sjældne sygdomme" den 9. juni 2010.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Vpriv

EMA/447406/2016

Side 2/3

Hvordan anvendes Vpriv?

Behandlingen med Vpriv bør overvåges af en læge med erfaring i behandling af patienter med

Gauchers sygdom.

Den anbefalede dosis af Vpriv er 60 enheder pr. kg legemsvægt, som gives hver anden uge ved en

infusion, der varer en time. Dosis kan tilpasses den enkelte patients symptomer og reaktion på

behandlingen. De første tre infusioner gives på hospitalet, men for patienter, der tolererer infusionerne

godt, kan det overvejes at foretage de efterfølgende infusioner i hjemmet. Infusioner i hjemmet skal

indgives under overvågning af sundhedspersonale, der er udlært i akutpleje.

Hvordan virker Vpriv?

Gauchers sygdom opstår som følge af mangel på et enzym kaldet glucocerebrosidase. Velaglucerase

alfa erstatter det manglende enzym ved Gauchers sygdom, som hjælper med at nedbryde

glucocerebrosid og forhindrer det i at ophobe sig i kroppen.

Hvordan blev Vpriv undersøgt?

Vpriv blev i en undersøgelse med 35 patienter (heriblandt 9 børn) med Gauchers sygdom, type 1,

sammenlignet med imiglucerase (et andet lægemiddel mod Gauchers sygdom). Virkningen blev

hovedsagelig bedømt på forbedringen med hensyn til anæmi, som er en af sygdomssymptomerne,

efter 41 uger. Undersøgelsen så desuden nærmere på kontrollen med andre sygdomstegn som f.eks.

stigning i blodets indhold af blodplader og reduktion af leverens og miltens størrelse.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Vpriv?

Vpriv var mere effektivt end imiglucerase til at mindske anæmi. Vpriv øgede gennemsnitligt mængden

af hæmoglobin (det protein i de røde blodlegemer, som transporterer ilt) med 1,6 gram pr. deciliter

(fra 11,4 g/dl), mens imiglucerase gennemsnitligt øgede mængden af hæmoglobin med 1.5 g/dl (fra

10,6 g/dl). Undersøgelsen viste endvidere, at Vpriv er lige så effektivt som imiglucerase til at

kontrollere andre af symptomerne på Gauchers sygdom.

Hvilken risiko er der forbundet med Vpriv?

De hyppigste bivirkninger ved Vpriv (som optræder hos flere end 1 ud af 10 patienter) er

infusionsrelaterede reaktioner, bl.a. hovedpine, svimmelhed, hypotension (lavt blodtryk), hypertension

(højt blodtryk), kvalme, kraftesløshed eller træthed samt feber eller forhøjet kropstemperatur. De

mest alvorlige bivirkninger er overfølsomhed (allergiske reaktioner).

Vpriv må ikke anvendes til patienter med svære allergiske reaktioner over for velaglucerase alfa eller

andre af indholdsstofferne.

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger ved Vpriv fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Vpriv godkendt?

CHMP konkluderede, at fordelene ved Vpriv opvejer risiciene, og anbefalede udstedelse af

markedsføringstilladelse for Vpriv.

Vpriv

EMA/447406/2016

Side 3/3

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Vpriv?

Virksomheden, der markedsfører Vpriv, vil udlevere oplysningsmateriale til alle læger og patienter, der

forventes at bruge Vpriv, med information om, hvordan risikoen for infusionsrelaterede reaktioner

håndteres, når lægemidlet gives hjemme.

I produktresuméet og indlægssedlen er der desuden indføjet anbefalinger og forholdsregler, som

sundhedspersonale og patienter skal følge med henblik på sikker og effektiv anvendelse af Vpriv.

Andre oplysninger om Vpriv

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Vpriv den 26. august 2010.

Den fuldstændige EPAR for Vpriv findes på agenturets websted under EMA website/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Vpriv, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Sammendraget af udtalelsen fra Udvalget for Lægemidler til Sjældne Sygdomme for Vpriv findes på

agenturets websted under EMA website/Find medicine/Human medicines/Rare disease designations

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 06-2016.

Andre produkter

search_alerts

share_this_information