Vizimaco 0,3+5 mg/ml øjendråber, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

27-01-2020

Aktiv bestanddel:
BIMATOPROST, TIMOLOLMALEAT
Tilgængelig fra:
Bausch Health Ireland Limited
ATC-kode:
S01ED51
INN (International Name):
BIMATOPROST, TIMOLOL MALEATE
Dosering:
0,3+5 mg/ml
Lægemiddelform:
øjendråber, opløsning
Autorisationsnummer:
58566
Autorisation dato:
2017-12-04

Læs hele dokumentet

23. januar 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Vizimaco, øjendråber, opløsning

0.

D.SP.NR.

30497

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Vizimaco

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml opløsning indeholder 0,3 mg bimatoprost og 5 mg timolol (svarende til 6,8 mg

timololmaleat).

Hjælpestof med kendt effekt:

Dinatriumhydrogenphosphatheptahydrat 2,68 mg/ml (0,0285 mg phosphater i hver dråbe).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Øjendråber, opløsning

Klar, farveløs, vandig opløsning, som praktisk taget ikke indeholder partikler.

pH: 6,8-7,8

Osmolalitet: 290 mOsm/Kg ± 10 % (261-319 mOsm/Kg)

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Reduktion af det intraokulære tryk (IOP) hos voksne patienter med åbenvinklet glaukom

eller okulær hypertension, som ikke responderer tilstrækkeligt på lokale betablokkere eller

prostaglandinanaloger.

dk_hum_58566_spc.doc

Side 1 af 14

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Anbefalet dosering til voksne (inklusive ældre mennesker)

Den anbefalede dosis er 1 dråbe Vizimaco i det/de afficerede øje/øjne en gang dagligt

inddryppet enten om morgenen eller om aftenen. Vizimaco skal administreres på samme

tidspunkt hver dag.

Data fra den eksisterende litteratur om bimatoprost/timolol 0,3 mg/ml + 5 mg/ml

øjendråber med konserveringsmiddel tyder på, at aftendosering kan være mere effektivt til

sænkning af IOP end morgendosering. Der skal dog tages hensyn til sandsynligheden for

komplians, når enten morgen- eller aftendosering overvejes (se pkt. 5.1).

Hvis en dosis springes over, skal behandlingen fortsættes med den næste planlagte dosis.

Dosis må ikke overstige 1 dråbe i det/de afficerede øje/øjne dagligt.

Nedsat nyre- eller leverfunktion

Bimatoprost/timolol 0,3 mg/ml + 5 mg/ml øjendråber uden konserveringsmiddel er ikke

undersøgt hos patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion. Behandling af disse patienter

bør derfor foregå med forsigtighed.

Pædiatrisk population

Sikkerheden og virkningen af bimatoprost/timolol 0,3 mg/ml + 5 mg/ml øjendråber uden

konserveringsmiddel hos børn under 18 år er ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

Administration

Hvis flere lokalt virkende øjenlægemidler anvendes, bør inddrypning med dem ske med

mindst 5 minutters mellemrum.

Hvis tårevejene aflukkes, eller øjenlågene lukkes i 2 minutter, nedsættes den systemiske

absorption. Dette kan mindske de systemiske bivirkninger og øge den lokale effekt.

Vizimaco øjendråber, opløsning er en steril opløsning, som ikke indeholder

konserveringsmiddel.

Patienter bør informeres om, at de skal vaske hænder inden brug og undgå, at beholderens

spids kommer i kontakt med øjet eller omkringliggende strukturer, da det kan forårsage

øjenskade.

Patienter bør også informeres om, at oftalmologiske opløsninger kan kontamineres med

almindelige bakterier, som forårsager øjeninfektioner, hvis de ikke håndteres korrekt. Brug

af kontaminerede opløsninger kan resultere i alvorlig øjenskade og efterfølgende synstab.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

Reaktive luftvejssygdomme inklusive asthma bronchiale eller asthma bronchiale i

anamnesen, alvorlig kronisk obstruktiv lungesygdom.

dk_hum_58566_spc.doc

Side 2 af 14

Sinusbradykardi, syg sinus-syndrom, sinoatrialt blok, 2. eller 3. grads atrioventrikulært

blok, som ikke er kontrolleret med pacemaker. Signifikant hjertesvigt, kardiogent

shock.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Ligesom ved andre øjenlægemidler til lokalbehandling kan der forekomme systemisk

absorption af de aktive indholdsstoffer (timolol/bimatoprost) i Vizimaco. Der er ikke

observeret forstærket systemisk absorption af de enkelte aktive indholdsstoffer med

bimatoprost/timolol 0,3 mg/ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning med konserveringsmiddel.

På grund af den beta-adrenerge komponent, timolol, kan der forekomme samme type

kardiovaskulære, pulmonale og andre bivirkninger, som ses ved systemiske betablokkere.

Incidensen af systemiske bivirkninger efter topisk oftalmisk administration er lavere end

ved systemisk administration. Se pkt. 4.2 vedrørende reduktion af den systemiske

absorption.

Hjertesygdomme

Patienter med kardiovaskulære sygdomme (f.eks. koronar hjertesygdom, Prinzmetals

angina og hjertesvigt), som får blodtrykssænkende behandling med betablokkere, skal

vurderes kritisk, og behandling med andre aktive stoffer bør overvejes. Patienter med

kardiovaskulære sygdomme bør monitoreres for tegn på forværring af disse sygdomme og

for bivirkninger.

På grund af betablokkeres negative effekt på overledningstiden bør der altid udvises

forsigtighed, når de gives til patienter med hjerteblok af 1. grad.

Vaskulære sygdomme

Patienter med alvorlige perifere kredsløbsforstyrrelser/sygdomme (dvs. alvorlige former

for Raynauds sygdom eller Raynauds fænomener) bør behandles med forsigtighed.

Respiratoriske sygdomme

Efter administration af visse oftalmiske betablokkere er der rapporteret om åndedræts-

reaktioner, inklusive død som følge af bronkospasmer, hos patienter med astma.

Vizimaco bør anvendes med forsigtighed til patienter med mild/moderat kronisk obstruktiv

lungesygdom (KOL), og kun hvis den potentielle fordel opvejer den potentielle risiko.

Endokrine sygdomme

Beta-adrenerge blokkere bør anvendes med forsigtighed til patienter, der lider af spontan

hypoglykæmi, eller til patienter med labil diabetes, da betablokkere kan maskere

symptomer på akut hypoglykæmi.

Betablokkere kan også maskere tegn på hyperthyroidisme.

Hornhindesygdomme

Oftalmiske betablokkere kan fremkalde øjentørhed. Patienter med hornhindesygdomme

skal behandles med forsigtighed.

Andre betablokkere

Virkningen på det intraokulære tryk eller de kendte virkninger af systemiske betablokkere

kan blive forstærket, når timolol gives til patienter, der allerede får en systemisk

dk_hum_58566_spc.doc

Side 3 af 14

betablokker. Disse patienters respons skal observeres nøje. Anvendelse af to beta-

adrenerge blokkere til lokal brug anbefales ikke (se pkt. 4.5).

Anafylaktiske reaktioner

Under behandling med betablokkere kan patienter med atopi eller alvorlige anafylaktiske

reaktioner på en række allergener i anamnesen reagere kraftigere på sådanne allergener,

hvis de bliver udsat for dem igen, og udvise manglende respons på den sædvanlige dosis

adrenalin til behandling af anafylaktiske reaktioner.

Koroidalløsning

Der er rapporteret om koroidalløsning ved administration af lægemidler, der reducerer

produktion af kammervand (f.eks. timolol, acetazolamid) efter trabekulektomi.

Kirurgisk anæstesi

Betablokerende oftalmologiske præparater kan blokere systemiske beta-agonistiske

virkninger af eksempelvis adrenalin. Anæstesiologen skal underrettes i tilfælde af, at

patienten får timolol.

Lever

Bimatoprost-øjendråber medførte ingen nedsættelse af leverfunktionen efter 24 måneders

brug hos patienter med mild leversygdom eller abnorm alanin-aminotransferase (ALAT),

aspartat-aminotransferase (ASAT) og/eller bilirubin ved baseline. Der er ikke kendskab til

påvirkning af leverfunktionen ved brug af timolol i øjet.

Øjne

Før behandlingen påbegyndes, skal patienten oplyses om risikoen for vækst af øjenvipper

og periorbital hyperpigmentering af huden, eftersom dette har været observeret ved

behandling med bimatoprost/timolol 0,3 mg/ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning uden

konserveringsmiddel. Der er også set øget brun irispigmentering under behandling med

bimatoprost/timolol 0,3 mg/ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning med konserveringsmiddel.

Det er sandsynligt, at den øgede irispigmentering vil være permanent og kan medføre

forskelle i øjnenes udseende, når kun det ene øje behandles.

Efter seponering af bimatoprost/timolol 0,3 mg/ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning kan

irispigmenteringen være permanent. Efter 12 måneders behandling med

bimatoprost/timolol 0,3 mg/ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning med konserveringsmiddel

var incidensen af irispigmentering 0,2 %. Efter 12 måneders behandling med bimatoprost

øjendråber alene var incidensen 1,5 %, og den steg ikke efter 3 års behandling.

Pigmenteringsforandringen skyldes øget melaninindhold i melanocytterne snarere end et

øget antal melanocytter. Langtidsvirkningerne af den øgede irispigmentering kendes ikke.

Den farveændring af iris, som ses ved administration af bimatoprost øjendråber, er ikke

nødvendigvis registrerbar de første mange måneder eller år. Hverken naevi eller fregner i

iris synes at blive påvirket af behandlingen. Ifølge rapporter er periorbital

vævspigmentering reversibel hos nogle patienter.

Makulaødem, herunder cystoidt makulaødem, er forekommet med bimatoprost/timolol

0,3 mg/ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning med konserveringsmiddel. Vizimaco bør

derfor anvendes med forsigtighed til afakiske patienter, pseudoafakiske patienter med rift i

bageste linsekapsel eller patienter med kendt risiko for makulaødem (f.eks. intraokulær

kirurgi, retinal veneokklusion, inflammatorisk øjensygdom og diabetisk retinopati).

dk_hum_58566_spc.doc

Side 4 af 14

Vizimaco bør anvendes med forsigtighed til patienter med aktiv intraokulær inflammation

(f.eks. uveitis), da inflammationen kan forværres.

Der er risiko for hårvækst i områder, hvor bimatoprost/timolol 0,3 mg/ml + 5 mg/ml

øjendråber, opløsning gentagne gange kommer i kontakt med hudens overflade. Det er

derfor vigtigt at applicere Vizimaco som anvist og undgå, at det løber ned på kinden eller

andre hudområder.

Andre tilstande

Bimatoprost/timolol 0,3 mg/ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning uden konserverings-

middel er ikke blevet undersøgt hos patienter med inflammatoriske øjenlidelser,

neovaskulær, inflammatorisk, lukketvinklet glaukom, kongenit eller snævervinklet

glaukom.

Studier med bimatoprost 0,3 mg/l hos patienter med glaukom eller okulær hypertension har

vist, at hyppigere eksponering af øjet for mere end 1 dosis bimatoprost dagligt kan

nedsætte den IOP-sænkende virkning. Patienter, der bruger Vizimaco sammen med andre

prostaglandinanaloger, bør monitoreres for ændringer i det intraokulære tryk.

Patienter med kontaktallergi over for sølv i anamnesen bør ikke anvende dette lægemiddel,

da dråberne kan indeholde spor af sølv.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført specifikke interaktionsstudier med bimatoprost/timolol i fast

kombinationsforhold.

Der er potentiale for additiv virkning, som fører til hypotension og/eller markant

bradykardi, når oftalmiske betablokkeropløsninger administreres samtidig med orale

calciumantagonister, guanethidin, beta-adrenerge blokkere, parasympatomimetika,

antiarytmika (inklusive amiodaron) og digitalisglykosider.

Der er rapporteret om potenseret systemisk betablokade (f.eks. nedsat hjertefrekvens,

depression) under behandling med CYP2D6-hæmmere (f.eks. kinidin, fluoxetin, paroxetin)

i kombination med timolol.

Der er lejlighedsvist rapporteret om mydriasis som følge af samtidig brug af oftalmiske

betablokkere og adrenalin (epinefrin).

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen eller utilstrækkelige data fra anvendelse af bimatoprost/timolol i fast

kombinationsforhold til gravide kvinder. Vizimaco bør ikke anvendes under graviditeten,

medmindre det er klart nødvendigt. Se pkt. 4.2 vedrørende reduktion af den systemiske

absorption.

Bimatoprost

Der foreligger ikke tilstrækkelige kliniske data om eksponering under graviditet.

Dyrestudier har påvist reproduktionstoksicitet ved høje maternotoksiske doser (se pkt. 5.3).

dk_hum_58566_spc.doc

Side 5 af 14

Timolol

Epidemiologiske studier har ikke dokumenteret bivirkninger i form af misdannelser, men

har påvist en risiko for intrauterin væksthæmning ved oral administration af betablokkere.

Endvidere er der observeret tegn og symptomer på betablokade (f.eks. bradykardi,

hypotension, åndenød og hypoglykæmi) hos den nyfødte, når moderen har fået

betablokkere frem til fødslen. Hvis Vizimaco administreres frem til fødslen, skal den

nyfødte overvåges nøje i løbet af de første levedage. I dyrestudier med timolol er der påvist

reproduktionstoksicitet ved doser, der var signifikant højere end dem, der skulle anvendes i

klinisk brug (se pkt. 5.3).

Amning

Timolol

Betablokkere udskilles i human mælk. Ved de terapeutiske doser timolol i øjendråber er

det imidlertid ikke sandsynligt, at der vil være tilstrækkelige mængder til stede i mælken til

at fremkalde kliniske symptomer på betablokade hos spædbarnet. Se pkt. 4.2 vedrørende

reduktion af den systemiske absorption.

Bimatoprost

Det vides ikke, om bimatoprost udskilles i human mælk, men stoffet udskilles i rottemælk.

Det anbefales, at Vizimaco ikke anvendes af ammende kvinder.

Fertilitet

Der foreligger ingen data om virkningen af bimatoprost/timolol 0,3 mg/ml + 5 mg/ml

øjendråber, opløsning uden konserveringsmiddel på fertiliteten hos mennesker.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Vizimaco påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner. Ligesom med enhver øjenbehandling skal patienten, hvis synet bliver

sløret efter administration, vente med at køre bil eller betjene maskiner, til synet er klart

igen

4.8

Bivirkninger

Bimatoprost/timolol 0,3 mg/ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning uden konserverings

middel

Resumé af sikkerhedsprofil

Bivirkningerne, der er rapporteret i kliniske studier med bimatoprost/timolol 0,3 mg/ml +

5 mg/ml øjendråber, opløsning uden konserveringsmiddel, har været begrænset til de

bivirkninger, der tidligere er rapporteret for bimatoprost/timolol 0,3 mg/ml + 5 mg/ml

øjendråber, opløsning med konserveringsmiddel eller for hvert af de respektive aktive

indholdsstoffer bimatoprost og timolol. Der er ikke observeret nye bivirkninger specifikt

for bimatoprost/timolol 0,3 mg/ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning uden konserverings-

middel i kliniske studier.

De fleste bivirkninger, der er rapporteret med bimatoprost/timolol 0,3 mg/ml + 5 mg/ml

øjendråber, opløsning uden konserveringsmiddel, var okulære og af lettere grad, og ingen

var alvorlige. I et 12-ugers studie af bimatoprost/timolol 0,3 mg/ml + 5 mg/ml øjendråber,

opløsning uden konserveringsmiddel administreret én gang dagligt var de hyppigst

indberettede bivirkninger af bimatoprost/timolol 0,3 mg/ml + 5 mg/ml øjendråber,

opløsning uden konserveringsmiddel konjunktival hyperæmi (for det meste kun en

dk_hum_58566_spc.doc

Side 6 af 14

antydning eller en let form, som anses for ikke-inflammatorisk) hos cirka 21 % af

patienterne, og den førte til seponering hos 1,4 % af patienterne.

Liste over bivirkninger i tabelform

Tabel 1 viser de bivirkninger, der blev indberettet under kliniske studier med

bimatoprost/timolol 0,3 mg/ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning både med og uden

konserveringsmiddel (inden for hver hyppighed angives bivirkningerne efter faldende

sværhedsgrad) eller i perioden efter markedsføringen.

Hyppigheden af nedennævnte bivirkninger er defineret ved brug af følgende konvention:

Meget almindelig

≥ 1/10

Almindelig

≥ 1/100 til < 1/10

Ikke almindelig

≥ 1/1.000 til < 1/100

Sjælden

≥ 1/10.000 til < 1/1.000

Meget sjælden

< 1/10.000

Ikke kendt

Hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data

Tabel 1

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning

Immunsystemet

Ikke kendt

Overfølsomhedsreaktioner,

inklusive tegn eller symptomer på

allergisk dermatitis, angioødem,

øjenallergi

Psykiske forstyrrelser

Ikke kendt

Søvnløshed

, mareridt

Nervesystemet

Almindelig

Hovedpine, svimmelhed

Ikke kendt

Dysgeusi

Øjne

Meget almindelig

Konjunktival hyperæmi

Almindelig

Punktformet keratitis,

corneaerosion

, brændende

fornemmelse i øjet

, konjunktival

irritation

, øjenpruritus, sviende

fornemmelse i øjet

, fornemmelse

af fremmedlegeme i øjet, tørre

øjne, øjenlågserytem, øjensmerter,

lysfølsomhed, øjenflåd

synsforstyrrelser

øjenlågspruritus, nedsat

synsskarphed

, blefaritis

øjenlågsødem, øjenirritation, øget

tåresekretion, vækst af øjenvipper.

Ikke almindelig

Iritis

, konjunktivalt ødem

øjenlågssmerter

, unormal følelse

i øjet

, astenopi, trichiasis

irishyperpigmentering

uddybning af sulcus subtarsalis,

øjenlågsretraktion

, mørkfarvning

af øjenvipper

Ikke kendt

Cystoidt makulaødem

, hævelse

af øjet, sløret syn

dk_hum_58566_spc.doc

Side 7 af 14

Hjerte

Ikke kendt

Bradykardi

Luftveje, thorax og

mediastinum

Almindelig

Rhinitis

Ikke almindelig

Dyspnø

Ikke kendt

Bronkospasme, (hovedsageligt

hos patienter med eksisterende

bronkospastisk lidelse)

, astma

Hud og subkutane væv

Almindelig

Øjenlågspigmentering

hirsutisme

, hyperpigmentering af

hud (periokulær)

Ikke kendt

Alopeci

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Ikke kendt

Træthed

Bivirkninger, der kun er set ved bimatoprost/timolol 0,3 mg/ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning

uden konserveringsmiddel

Bivirkninger, der kun er set ved bimatoprost/timolol 0,3 mg/ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning

med konserveringsmiddel

Ligesom andre oftalmiske lægemidler, der administreres topisk, absorberes Vizimaco

(bimatoprost/timolol) i det systemiske kredsløb. Absorption af timolol kan forårsage

samme uønskede virkninger som dem, der ses med systemiske betablokkere. Incidensen af

systemiske bivirkninger efter topisk oftalmisk administration er lavere end ved systemisk

administration. Se pkt. 4.2 vedrørende reduktion af den systemiske absorption.

I tabel 2 nedenfor er angivet andre bivirkninger, som er forekommet i forbindelse med et af

de aktive indholdsstoffer (bimatoprost eller timolol), og som muligvis også vil kunne

forekomme med Vizimaco:

Tabel 2

Systemorganklasse

Bivirkning

Immunsystemet

Systemiske allergiske reaktioner, herunder anafylaksi

Metabolisme og ernæring

Hypoglykæmi

Psykiske forstyrrelser

Depression

, hukommelsestab

, hallucination

Nervesystemet

Synkope

, cerebrovaskulært attak

, øget forekomst af

tegn og symptomer på myasthenia gravis

, paræstesi

cerebral iskæmi

Øjne

Nedsat følsomhed i cornea

, diplopi

, ptose

koroidalløsning efter trabekulektomi (se pkt. 4.4)

keratitis

, blefarospasme

, retinal blødning

, uveitis

ubehag i øjnene

Hjerte

Atrioventrikulært blok

, hjertestop

, arytmi

hjertesvigt

, kongestivt hjertesvigt

, brystsmerter

palpitationer

, ødem

Vaskulære sygdomme

Hypotension

, hypertension

, Raynauds syndrom

, kolde

hænder og fødder

Luftveje, thorax og mediastinum

Eksacerbation af astma

, eksacerbation af KOL

, hoste

Mave-tarm-kanalen

Kvalme

, diarré

, dyspepsi

, mundtørhed

abdominalsmerter

, opkastning

dk_hum_58566_spc.doc

Side 8 af 14

Hud og subkutane væv

Psoriasiformt udslæt

eller forværring af psoriasis

hududslæt

, (Periokulær) misfarvning af huden

Knogler, led, muskler og bindevæv

Myalgi

Det reproduktive system og mammae

Seksuel dysfunktion

, nedsat libido

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Asteni

Undersøgelser

Abnorme leverfunktionstest

Bivirkninger, der er set med timolol

Bivirkninger, der er set ved monoterapi med bimatoprost

Bivirkninger indberettet med phosphatholdige øjendråber

Hornhindeforkalkning i forbindelse med brugen af øjendråber, som indeholder phosphat, er

i meget sjældne tilfælde rapporteret hos patienter med markant beskadigede hornhinder.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

Det er ikke sandsynligt, at der vil forekomme lokal overdosering med Vizimaco, eller at

dette vil være forbundet med toksicitet.

Bimatoprost

Såfremt Vizimaco indtages ved et uheld, kan følgende informationer være nyttige: I 2-

ugers orale rotte- og musestudier fremkaldte bimatoprostdoser på op til 100 mg/kg/dag

ikke toksicitet. Denne dosis udtrykt i mg/m

er mindst 70 gange højere end ved utilsigtet

indtagelse af 1 flaske Vizimaco hos et barn, der vejer 10 kg.

Timolol

Symptomer på systemisk overdosering af timolol omfatter: bradykardi, hypotension,

bronkospasme, hovedpine, svimmelhed, kortåndethed og hjertestop. Et studie med

patienter med nyresvigt viste, at timolol ikke fjernes hurtigt ved dialyse.

I tilfælde af overdosering gives symptomatisk og understøttende behandling.

4.10

Udlevering

dk_hum_58566_spc.doc

Side 9 af 14

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: S 01 ED 51. Ophthalmologica, beta-blokerende midler.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Vizimaco indeholder to aktive stoffer: bimatoprost og timolol. Disse to komponenter

nedsætter forhøjet intraokulært tryk (IOT) gennem komplementære virkningsmekanismer,

og den samlede virkning medfører en øget trykreduktion i forhold til hvert af stofferne

givet som monoterapi.

Virkningen opnås hurtigt.

Bimatoprost er et meget virksomt stof til sænkning af det intraokulære tryk. Det er et

syntetisk prostamid, som i strukturen ligner prostaglandin F

(PGF

), og som ikke virker

gennem nogen kendte prostaglandinreceptorer.

Bimatoprost efterligner selektivt virkningen af nyopdagede biosyntetiske substanser, som

kaldes prostamider. Prostamidreceptorens struktur er imidlertid endnu ikke bestemt. Den

virkningsmekanisme, hvorved bimatoprost nedsætter det intraokulære tryk hos mennesker,

består i at øge kammervandsafløbet gennem trabekelværket og øge det uveosclerale afløb.

Timolol er et beta

og beta

nonselektivt adrenergt receptorblokerende middel uden

signifikant intrinsisk sympatomimetisk, direkte hjertedepressiv eller lokalanæstetisk

(membranstabiliserende) virkning. Timolol nedsætter trykket i øjet ved at nedsætte

kammervandsproduktionen. Den nøjagtige virkningsmekanisme er ikke helt afklaret, men

beror sandsynligvis på hæmning af den øgede cAMP-syntese, som skyldes endogen beta-

adrenerg stimulation.

Klinisk virkning

I et 12-ugers (dobbeltblindet, randomiseret, parallelgruppe) klinisk studie blev der

foretaget en sammenligning af virkningen og sikkerheden af bimatoprost/timolol 0,3

mg/ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning uden konserveringsmiddel og bimatoprost/timolol

0,3 mg/ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning med konserveringsmiddel hos patienter med

glaukom eller okulær hypertension. Bimatoprost/timolol 0,3 mg/ml + 5 mg/ml øjendråber,

opløsning uden konserveringsmiddel opnåede non-inferiør IOP-sænkende virkning i

forhold til bimatoprost/timolol 0,3 mg/ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning med

konserveringsmiddel: den øvre grænse for 95 % CI for forskellen mellem behandlingerne

lå inden for den prædefinerede margin på 1,5 mmHg på alle evaluerede tidspunkter (time

0, 2 og 8) ved uge 12 (ved den primære analyse), og også ved uge 2 og 6, hvad angik

ændringen i gennemsnitlig dårligste øje-IOP i forhold til baseline (dårligste øje-IOP

henviser til det øje med det højeste gennemsnitlige dagtime-IOP ved baseline). Faktisk

oversteg den øvre grænse for 95 % CI ikke 0,14 mmHg ved uge 12.

Begge behandlingsgrupper udviste statistisk og klinisk signifikante gennemsnitlige fald i

dårligste øje-IOP i forhold til baseline på alle opfølgningstidspunkter i løbet af studiet

(p < 0,001). De gennemsnitlige ændringer i værste øje-IOP i forhold til baseline varierede

fra -9,16 til -7,98 mmHg med bimatoprost/timolol 0,3 mg/ml + 5 mg/ml øjendråber,

opløsning uden konserveringsmiddel og fra -9,03 til -7,72 mmHg med bimatoprost/timolol

dk_hum_58566_spc.doc

Side 10 af 14

0,3 mg/ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning med konserveringsmiddel i løbet af 12-ugers

studiet.

Bimatoprost/timolol 0,3 mg/ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning uden konserverings-

middel opnåede også en IOP-sænkende virkning, der var ækvivalent med

bimatoprost/timolol 0,3 mg/ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning med konserveringsmiddel,

hvad angik gennemsnitlig øje- og værste øje-IOP på alle opfølgningstidspunkterne ved uge

2, 6 og 12.

Baseret på studier af bimatoprost/timolol 0,3 mg/ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning med

konserveringsmiddel er den IOP-sænkende virkning af bimatoprost/timolol 0,3 mg/ml +

5 mg/ml øjendråber, opløsning non-inferiør i forhold til den virkning, der opnås ved

adjuverende behandling med bimatoprost (en gang dagligt) og timolol (to gange dagligt).

Data fra den eksisterende litteratur om bimatoprost/timolol 0,3 mg/ml + 5 mg/ml

øjendråber med konserveringsmiddel tyder på, at aftendosering kan være mere effektivt til

sænkning af IOP end morgendosering. Der skal dog tages hensyn til sandsynligheden for

komplians, når enten morgen- eller aftendosering overvejes.

Pædiatrisk population

Sikkerheden og virkningen af bimatoprost/timolol 0,3 mg/ml + 5 mg/ml øjendråber,

opløsning uden konserveringsmiddel hos børn under 18 år er ikke klarlagt.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Bimatoprost/timolol 0,3 mg/ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning

Plasmakoncentrationer af bimatoprost og timolol blev bestemt i et crossover-studie med

sammenligning af monoterapibehandling og behandling med bimatoprost/timolol 0,3 mg/

ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning med konserveringsmiddel hos raske forsøgspersoner.

Systemisk absorption af de enkelte stoffer var meget lav og blev ikke påvirket af samtidig

administration i en enkelt formulering.

I de to 12-måneders studier af bimatoprost/timolol 0,3 mg/ml + 5 mg/ml øjendråber,

opløsning med konserveringsmiddel med måling af systemisk absorption sås ingen

akkumulering af de enkelte komponenter.

Bimatoprost

Bimatoprost gennemtrænger human cornea og sclera godt in vitro. Efter okulær

administration er den systemiske eksponering for bimatoprost meget lav og uden

akkumulering over tid. Efter 1 daglig okulær administration af 1 dråbe 0,03 % bimatoprost

i begge øjne i 2 uger toppede blodkoncentrationen inden for 10 minutter efter dosering og

faldt til under den laveste påviselige grænse (0,025 ng/ml) inden for 1,5 time efter

applikation. C

- og AUC

0-24t

-middelværdier var nogenlunde de samme på dag 7 og 14

med hhv. ca. 0,08 ng/ml og 0,09 ngt/ml, hvilket angiver, at en stabil

lægemiddelkoncentration blev nået i løbet af den første uges okulære administration.

Bimatoprost distribueres moderat i legemsvæv, og den systemiske distributionsvolumen

hos mennesker ved steady-state var 0,67 l/kg. I humant blod findes bimatoprost

hovedsagelig i plasma. Plasmaproteinbindingen af bimatoprost er ca. 88 %.

dk_hum_58566_spc.doc

Side 11 af 14

Bimatoprost er den vigtigste cirkulerende art i blodet, når det når frem til den systemiske

cirkulation efter okulær administration. Bimatoprost gennemgår dernæst oxydering, N-

deethylering og glucuronisering, hvorved der dannes en række forskellige metabolitter.

Bimatoprost elimineres primært ved udskillelse gennem nyrerne, og op til 67 % af en

intravenøs dosis administreret til raske frivillige forsøgspersoner blev udskilt i urinen,

mens 25 % af dosen blev udskilt via fæces. Eliminationshalveringstiden, bestemt efter

intravenøs administration, var ca. 45 minutter, og den totale blod-clearance var 1,5

l/time/kg.

Egenskaber hos ældre mennesker

Efter to daglige doseringer af bimatoprost 0,3 mg/ml var AUC

0-24t

-middelværdien på

0,0634 ngtime/ml bimatoprost hos ældre (forsøgspersoner over 65 år) signifikant højere

end 0,0218 ngtime/ml hos unge, raske voksne.

Dette resultat er dog ikke klinisk relevant, da systemisk eksponering hos både ældre og

unge forsøgspersoner er meget lav ved okulær administration. Der var ingen akkumulering

af bimatoprost i blodet over tid, og sikkerhedsprofilen var nogenlunde den samme hos

ældre og unge patienter.

Timolol

Efter okulær administration af en 0,5 % øjendråbeopløsning hos personer, der blev opereret

for katarakt, var den maksimale koncentration af timolol 898 ng/ml i kammervand 1 time

efter administration. En del af dosis absorberes systemisk og metaboliseres derefter i

udstrakt grad i leveren. Timolols plasmahalveringstid er ca. 4-6 timer. Timolol

metaboliseres delvist i leveren, og timolol og dets metabolitter udskilles via nyrerne.

Timolol bindes ikke i væsentlig grad til plasma.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Bimatoprost/timolol 0,3 mg/ml + 5 mg/ml øjendråber, opløsning

Studier af bimatoprost/timolol 0,3 mg/ml + 5 ml/mg øjendråber, opløsning med

konserveringsmiddel vedrørende okulær toksicitet efter gentagne doser viste ingen særlige

risici for mennesker. De enkelte komponenters okulære og systemiske sikkerhedsprofil er

veldokumenteret.

Bimatoprost

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

studier af sikkerhedsfarmakologi, genotoksicitet og karcinogenicitet. Studier med gnavere

frembragte artsspecifik abort ved systemisk eksponering, som var 33 til 97 gange højere

end den opnåede humane eksponering efter okulær administration.

Hos aber, som fik okulært bimatoprost i koncentrationer på ≥ 0,03 % dagligt i 1 år, sås en

stigning i irispigmentering og reversibel dosisafhængige periokulære virkninger, som var

karakteriseret ved prominent øvre og nedre sulcus og udvidelse af øjenspalten.

Tilsyneladende skyldes stigningen i irispigmentering øget stimulation af

melaninproduktion i melanocytter og ikke en stigning i melanocyttallet. Der er ikke

observeret funktionsmæssige eller mikroskopiske ændringer med relation til de

periokulære virkninger, og virkningsmekanismen bag de periokulære forandringer kendes

ikke.

dk_hum_58566_spc.doc

Side 12 af 14

Timolol

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

studier af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet,

karcinogenicitet samt reproduktionstoksicitet

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumchlorid

Dinatriumhydrogenphosphatheptahydrat

Citronsyremonohydrat (E330)

Natriumhydroxid (E524) og/eller saltsyre (E507) (til pH-justering)

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt må lægemidlet opbevares i højst 28 dage efter anbrud.

Kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. Andre opbevaringstider og

-betingelser efter anbrud er brugerens ansvar.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Opbevaringsforhold efter anbrud af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

3 ml opløsning i en hvid, uigennemsigtig 5 ml-flaske af LDPE med hvid Novelia-tud

(HDPE og silikone) med et hvidt låg af HDPE.

Pakningsstørrelser: Karton med 1 eller 3 flasker à 3 ml opløsning.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Bausch Health Ireland Limited

3013 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24, D24PPT3

Irland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

58566

dk_hum_58566_spc.doc

Side 13 af 14

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

4. december 2017

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

23. januar 2020

dk_hum_58566_spc.doc

Side 14 af 14

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information