Pantozol Control

Land: Den Europæiske Union

Sprog: dansk

Kilde: EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
25-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
25-05-2023

Aktiv bestanddel:

pantoprazol

Tilgængelig fra:

Takeda GmbH

ATC-kode:

A02BC02

INN (International Name):

pantoprazole

Terapeutisk gruppe:

Proton pumpe hæmmere

Terapeutisk område:

Gastroøsofageal tilbagesvaling

Terapeutiske indikationer:

Kortvarig behandling af reflukssymptomer (f.eks. halsbrand, syreregurgitation) hos voksne.

Produkt oversigt:

Revision: 17

Autorisation status:

autoriseret

Autorisation dato:

2009-06-11

Indlægsseddel

                22
B. INDLÆGSSEDDEL
23
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
PANTOZOL CONTROL 20 MG ENTEROTABLETTER
pantoprazol
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne
indlægsseddel eller efter de anvisninger
lægen eller apotekspersonalet har givet dig.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.
-
Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det
bedre i løbet af 2 uger.
-
Du må ikke tage PANTOZOL Control i mere end 4 uger uden at kontakte
din læge.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage PANTOZOL Control
3.
Sådan skal du tage PANTOZOL Control
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
PANTOZOL Control indeholder det aktive stof pantoprazol, som blokerer
den ”pumpe”, der
producerer mavesyre. Dermed reduceres mængden af syre i din mave.
PANTOZOL Control bruges til korttidsbehandling af reflukssymptomer
(f.eks. halsbrand og sure
opstød) hos voksne.
Refluks er tilbageløb af syre fra maven til spiserøret, som kan
blive betændt og smertefuldt. Det kan
give symptomer som smertefuld brændende fornemmelse i brystet, som
stiger op i halsen (halsbrand)
og giver en sur smag i munden (sure opstød).
Du kan opleve lindring af dine symptomer på sure opstød og halsbrand
efter kun en dags behandling
med PANTOZOL Control, dog er dette lægemiddel ikke beregnet til at
give øjeblikkelig lindring. Det
kan være nødvendigt at tage tabletter i 2-3 dage i træk for at
lindre symptomerne.
Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det
bedre i løbet af 2 uger.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE PAN
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
PANTOZOL Control 20 mg enterotabletter
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Hver enterotablet indeholder 20 mg pantoprazol (som
natriumsesquihydrat).
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Enterotablet.
Gul, oval, bikonveks filmovertrukken enterotablet påtrykt ”P20”
med brunt blæk på den ene side.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
PANTOZOL Control er indiceret til korttidsbehandling af
reflukssymptomer (f.eks. halsbrand,
syreregurgitation) hos voksne.
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
Den anbefalede dosering er 20 mg pantoprazol (en tablet) daglig.
Det kan være nødvendigt at tage tabletterne i 2-3 på hinanden
følgende dage for at opnå en forbedring
af symptomerne. Når fuldstændig symptomlindring er opnået, bør
behandlingen ophøre.
Behandlingen bør ikke overstige 4 uger uden at konsultere en læge.
Hvis der ikke er opnået symptomlindring indenfor 2 ugers kontinuerlig
behandling, bør patienten
instrueres om at kontakte lægen.
Særlige patientgrupper
Dosisjustering er ikke nødvendig hos ældre patienter, eller hos
patienter med nedsat nyre- eller
leverfunktion.
_Pædiatrisk population _
PANTOZOL Control bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år på
grund af utilstrækkelige data
vedrørende sikkerhed og virkning.
Administration
PANTOZOL Control 20 mg enterotabletter bør ikke tygges eller knuses,
men skal sluges hele med
væske før et måltid.
3
4.3
KONTRAINDIKATIONER
Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere
af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.
Samtidig behandling med pantoprazol anbefales ikke sammen med
hiv-proteasehæmmere, hvor
optagelsen er afhængig af surt intragastrisk pH som f.eks.
atazanavir, nelfinavir, på grund af en
signifikant reduktion i deres biotilgængelighed (se pkt. 4.5).
4.4
SÆRLIGE ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER VEDRØRENDE BRUGEN
Patienter bør instrueres i at kontakte lægen, hvis:
•
de har utilsigtet vægttab, anæmi,
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel bulgarsk 25-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber bulgarsk 25-05-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport bulgarsk 02-05-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel spansk 25-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber spansk 25-05-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport spansk 02-05-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel tjekkisk 25-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tjekkisk 25-05-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport tjekkisk 02-05-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel tysk 25-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tysk 25-05-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel estisk 25-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber estisk 25-05-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport estisk 02-05-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel græsk 25-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber græsk 25-05-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport græsk 02-05-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel engelsk 25-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber engelsk 25-05-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport engelsk 02-05-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel fransk 25-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber fransk 25-05-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport fransk 02-05-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel italiensk 25-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber italiensk 25-05-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport italiensk 02-05-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel lettisk 25-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber lettisk 25-05-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport lettisk 02-05-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel litauisk 25-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber litauisk 25-05-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport litauisk 02-05-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel ungarsk 25-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber ungarsk 25-05-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport ungarsk 02-05-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel maltesisk 25-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber maltesisk 25-05-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport maltesisk 02-05-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel hollandsk 25-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber hollandsk 25-05-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport hollandsk 02-05-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel polsk 25-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber polsk 25-05-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport polsk 02-05-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel portugisisk 25-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber portugisisk 25-05-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport portugisisk 02-05-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel rumænsk 25-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber rumænsk 25-05-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport rumænsk 02-05-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel slovakisk 25-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovakisk 25-05-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovakisk 02-05-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel slovensk 25-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovensk 25-05-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovensk 02-05-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel finsk 25-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber finsk 25-05-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport finsk 02-05-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel svensk 25-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber svensk 25-05-2023
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport svensk 02-05-2013
Indlægsseddel Indlægsseddel norsk 25-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber norsk 25-05-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel islandsk 25-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber islandsk 25-05-2023
Indlægsseddel Indlægsseddel kroatisk 25-05-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber kroatisk 25-05-2023

Søg underretninger relateret til dette produkt