Oslif Breezhaler

Land: Den Europæiske Union

Sprog: dansk

Kilde: EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
08-09-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
08-09-2021

Aktiv bestanddel:

indacaterol maleat

Tilgængelig fra:

Novartis Europharm Limited 

ATC-kode:

R03AC18

INN (International Name):

indacaterol

Terapeutisk gruppe:

Medicin for obstruktiv sygdomme,

Terapeutisk område:

Pulmonal sygdom, kronisk obstruktiv

Terapeutiske indikationer:

Oslif Breezhaler er indiceret til vedligeholdelsesbronkodilatorbehandling af luftstrømsobstruktion hos voksne patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom.

Produkt oversigt:

Revision: 17

Autorisation status:

autoriseret

Autorisation dato:

2009-11-29

Indlægsseddel

                54
B. INDLÆGSSEDDEL
55
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
OSLIF BREEZHALER 150 MIKROGRAM INHALATIONSPULVER I KAPSLER
OSLIF BREEZHALER 300 MIKROGRAM INHALATIONSPULVER I KAPSLER
indacaterol
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som ikke
er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Oslif Breezhaler
3.
Sådan skal du tage Oslif Breezhaler
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
VIRKNING
Oslif Breezhaler indeholder det aktive stof indacaterol, som tilhører
en gruppe lægemidler, der kaldes
bronkodilatorer. Når stoffet inhaleres, afslappes musklerne i
væggene i bronkierne (lungernes små
luftpassager). Dette hjælper med at åbne luftvejene, hvilket gør
det nemmere at trække vejret.
ANVENDELSE
Oslif Breezhaler bruges til at lette vejrtrækningen hos voksne
patienter, som lider af åndedrætsbesvær
pga. en lungesygdom, som kaldes kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).
Ved KOL trækker
musklerne omkring luftvejene sig sammen. Dette gør det svært at
trække vejret. Dette lægemiddel
afslapper disse muskler i lungerne, hvilket gør det nemmere for
luften at komme ind og ud af
lungerne.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE OSLIF BREEZHALER
TAG IKKE OSLIF BREEZHALER
-
hvis du er allergisk over for indacaterol eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Oslif Breezhaler
(angivet i punkt 6).
ADVARSL
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Oslif Breezhaler 150 mikrogram inhalationspulver i kapsler
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Hver kapsel indeholder indacaterolmaleat svarende til 150 mikrogram
indacaterol.
Den leverede dosis, der afgives fra mundstykket på inhalatoren, er
indacaterolmaleat svarende til
120 mikrogram indacaterol.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på
Hver kapsel indeholder 24,8 mg lactose.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Inhalationspulver i kapsel
Gennemsigtige (farveløse) kapsler med et hvidt pulver påtrykt "IDL
150" i sort over en sort bjælke og
virksomhedens logo (
) påtrykt i sort under den sorte bjælke.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Oslif Breezhaler er indiceret til bronkodilaterende
vedligeholdelsesbehandling af luftvejsobstruktion
hos voksne patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
Den anbefalede dosis er inhalation af indholdet i én kapsel på 150
mikrogram en gang dagligt ved
hjælp af Oslif Breezhaler-inhalatoren. Dosis bør kun øges efter
medicinsk vurdering.
Det er påvist, at inhalation af indholdet i én 300 mikrogram kapsel
en gang daglig ved hjælp af Oslif
Breezhaler-inhalatoren giver en yderligere klinisk virkning, hvad
angår åndenød, særligt hos patienter
med svær KOL. Den maksimale dosis er 300 mikrogram en gang dagligt.
Oslif Breezhaler bør tages på samme tidspunkt hver dag.
Hvis en dosis glemmes, skal næste dosis tages til sædvanlig tid
næste dag.
_Særlige populationer _
_Ældre patienter_
Maksimal plasmakoncentration og samlet systemisk eksponering øges med
alderen, men der kræves
ikke dosisjustering hos ældre patienter.
_ _
_Nedsat leverfunktion _
Der kræves ikke dosisjustering hos patienter med mildt og moderat
nedsat leverfunktion. Der er ingen
tilgængelige data for brug af Oslif Breezhaler til patienter med
stærkt nedsat leverfunktion.
3
_Nedsat nyrefunktion _
Der kræves ikke dosisjustering hos p
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel bulgarsk 08-09-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber bulgarsk 08-09-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport bulgarsk 12-10-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel spansk 08-09-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber spansk 08-09-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport spansk 12-10-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel tjekkisk 08-09-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tjekkisk 08-09-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport tjekkisk 12-10-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel tysk 08-09-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tysk 08-09-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel estisk 08-09-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber estisk 08-09-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport estisk 12-10-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel græsk 08-09-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber græsk 08-09-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport græsk 12-10-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel engelsk 08-09-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber engelsk 08-09-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport engelsk 12-10-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel fransk 08-09-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber fransk 08-09-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport fransk 12-10-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel italiensk 08-09-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber italiensk 08-09-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport italiensk 12-10-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel lettisk 08-09-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber lettisk 08-09-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport lettisk 12-10-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel litauisk 08-09-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber litauisk 08-09-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport litauisk 12-10-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel ungarsk 08-09-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber ungarsk 08-09-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport ungarsk 12-10-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel maltesisk 08-09-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber maltesisk 08-09-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport maltesisk 12-10-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel hollandsk 08-09-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber hollandsk 08-09-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport hollandsk 12-10-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel polsk 08-09-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber polsk 08-09-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport polsk 12-10-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel portugisisk 08-09-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber portugisisk 08-09-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport portugisisk 12-10-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel rumænsk 08-09-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber rumænsk 08-09-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport rumænsk 12-10-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel slovakisk 08-09-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovakisk 08-09-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovakisk 12-10-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel slovensk 08-09-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovensk 08-09-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovensk 12-10-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel finsk 08-09-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber finsk 08-09-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport finsk 12-10-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel svensk 08-09-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber svensk 08-09-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport svensk 12-10-2017
Indlægsseddel Indlægsseddel norsk 08-09-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber norsk 08-09-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel islandsk 08-09-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber islandsk 08-09-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel kroatisk 08-09-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber kroatisk 08-09-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport kroatisk 12-10-2017

Søg underretninger relateret til dette produkt