Orphacol

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Offentlige vurderingsrapport PAR
Aktiv bestanddel:
cholsyre
Tilgængelig fra:
Laboratoires CTRS
ATC-kode:
A05AA03
INN (International Name):
cholic acid
Terapeutisk gruppe:
Galde syrer og derivater heraf
Terapeutisk område:
Fordøjelsessystemet Sygdomme, Stofskifte, Medfødte Fejl
Terapeutiske indikationer:
Orphacol er indiceret til behandling af medfødte fejl i primære galde-syre-syntesen på grund af 3β-hydroxy-Δ5-C27-steroid oxidoreductase mangel eller Δ4-3-oxosteroid-5β-reduktase mangel hos spædbørn, børn og unge i alderen en måned til 18 år og voksne.
Produkt oversigt:
Revision: 8
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/001250
Autorisation dato:
2013-09-12
EMEA kode:
EMEA/H/C/001250

Dokumenter

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk
Produktresumé Produktresumé - bulgarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk
Produktresumé Produktresumé - spansk
Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk
Produktresumé Produktresumé - tjekkisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk
Produktresumé Produktresumé - estisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk
Produktresumé Produktresumé - græsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk
Produktresumé Produktresumé - engelsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk
Produktresumé Produktresumé - lettisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk
Produktresumé Produktresumé - litauisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk
Produktresumé Produktresumé - ungarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk
Produktresumé Produktresumé - maltesisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk
Produktresumé Produktresumé - portugisisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk
Produktresumé Produktresumé - rumænsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk
Produktresumé Produktresumé - slovakisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk
Produktresumé Produktresumé - slovensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk bokmål
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål
Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk
Produktresumé Produktresumé - islandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk
Produktresumé Produktresumé - kroatisk

B. INDLÆGSSEDDEL

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Orphacol 50 mg hårde kapsler

Orphacol 250 mg hårde kapsler

cholsyre

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, de får. Se sidst i afsnit

4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Orphacol til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan

være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Orphacol

Sådan skal du tage Orphacol

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Orphacol indeholder cholsyre, som er en galdesyre, der normalt produceres i leveren. Nogle sygdomme

skyldes fejl i galdesyreproduktionen, og Orphacol bruges til at behandle spædbørn fra 1 måned til 2 år,

børn, unge og voksne med disse sygdomme. Cholsyren i Orphacol erstatter de galdesyrer, som mangler på

grund af fejlen i galdesyreproduktionen.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Orphacol

Tag ikke Orphacol

hvis du er allergisk over for cholsyre eller et af de øvrige indholdsstoffer i Orphacol angivet i

afsnit 6).

hvis du tager phenobarbital, som er et lægemiddel til behandling af epilepsi.

Advarsler og forsigtighedsregler

Din læge vil sørge for laboratorietest af blod-, urin- og leverprøver, når du starter behandlingen, og

derefter med jævne mellemrum. Sørg for at gå til læge og få foretaget disse undersøgelser mindst én gang

om året.

Brug af anden medicin sammen med Orphacol

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Nogle kolesterolsænkende lægemidler, såkaldte galdesyresekvestranter (cholestyramin, colestipol,

colesevelam), og lægemidler til behandling af halsbrand, som indeholder aluminium, kan mindske

Orphacols virkning. Hvis du tager disse lægemidler, skal du tage Orphacol mindst 5 timer før eller mindst

5 timer efter, at du har taget de andre lægemidler. Ciclosporin (et lægemiddel, som bruges til at

undertrykke immunsystemet) kan også ændre Orphacols virkning. Fortæl det til lægen, hvis du tager

ciclosporin.

Graviditet og amning

Tal med din læge, hvis du har planer om at blive gravid. Tag en graviditetstest, så snart du har mistanke

om, at du er gravid. Det er meget vigtigt at fortsætte med at tage Orphacol under graviditeten.

Hvis du bliver gravid under behandling med Orphacol, beslutter din læge, hvilken behandling og dosis der

er bedst i din situation. Som en sikkerhedsforanstaltning skal du og dit ufødte barn overvåges nøje under

graviditeten.

Orphacol kan anvendes under amning. Fortæl det til lægen, hvis du har planer om at amme eller ammer,

før du begynder at tage Orphacol.

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Orphacol forventes ikke at påvirke evnen til at køre bil eller betjene maskiner.

Orphacol indeholder lactose

Orphacol indeholder et bestemt sukkerstof (lactosemonohydrat). Kontakt lægen, før du tager Orphacol,

hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Orphacol

Tag altid Orphacol nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen.

Den sædvanlige startdosis er 5-15 mg pr. kilo legemsvægt hver dag til spædbørn, børn, unge og voksne.

Før behandlingen vurderer din læge dine laboratorieprøver for at se, hvilken dosis der passer til dig. Dosis

justeres derefter yderligere af din læge, afhængigt af hvordan din krop reagerer på medicinen.

Orphacol-kapsler tages via munden sammen med et måltid og på omtrent samme tid hver dag, om

morgenen og/eller om aftenen. Hvis du tager Orphacol regelmæssigt sammen med et måltid, vil det

hjælpe dig med at huske at tage medicinen, og det kan hjælpe din krop med at optage den bedre.

Kapslerne skal sluges hele med vand. De må ikke tygges.

Hvis din læge har ordineret en dosis, som kræver, at du tager flere kapsler hver dag, kan du og din læge

beslutte, hvordan det skal ske i løbet af dagen. Du kan f.eks. tage en kapsel om morgenen og en om

aftenen. På den måde skal du tage færre kapsler på samme tid.

Brug til børn

Til spædbørn og børn, som ikke kan sluge kapsler, kan kapslerne åbnes, og indholdet blandes op i

modermælkserstatning eller æble/orange- eller æble/abrikosjuice, der er tilpasset til små børn.

Hvis du har taget for mange Orphacol-kapsler

Hvis du har taget for mange Orphacol-kapsler, skal du henvende dig til din læge så hurtigt som muligt.

Han vurderer dine laboratorieresultater og rådgiver dig om, hvornår du skal fortsætte behandlingen med

den normale dosis.

Hvis du har glemt at tage Orphacol

Tag den næste dosis på det normale tidspunkt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den

glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Orphacol

Der er risiko for permanent skade på leveren, hvis du holder op med at tage Orphacol. Du må aldrig holde

op med at tage Orphacol, medmindre lægen siger det.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om vedrørende brugen af denne medicin.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Flere patienter har oplevet kløe og/eller diarré, men det vides ikke, hvor sandsynligt det er, at det sker

(hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Hvis kløen og/eller diarréen varer i mere

end tre dage, skal du fortælle det til lægen.

Der er rapporteret om en stigning i leverenzymer (serum transaminaser) hos flere patienter under

behandling med Orphacol (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data). Hvis det sker for dig,

vil din læge beslutte, hvad der skal gøres.

Der er rapporteret om galdesten efter langvarig behandling med Orphacol.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Orphacol efter den udløbsdato, der står på pakningen eller blisteren. Udløbsdatoen (Exp) er den

sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares ved temperaturer under 30 °C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Orphacol indeholder:

Aktivt stof: cholsyre.

Orphacol 50 mg

: En hård kapsel indeholder 50 mg cholsyre.

Orphacol 250 mg

: En hård kapsel indeholder 250 mg cholsyre.

Øvrige indholdsstoffer:

Kapslens indhold: Lactosemonohydrat (se punkt 2 under ’Orphacol indeholder lactose’ for

yderligere oplysninger), kolloid vandfri silica, magnesiumstearat

Kapselskal: Orphacol 50 mg: gelatine, titaniumdioxid (E171), Indigotin (E132);

Orphacol 250 mg: gelatine, titaniumdioxid (E171), Indigotin (E132), gul jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Orphacol fås som hårde kapsler (kapsler) med aflang form. Kapslerne med 50 mg cholsyre er blå og

hvide, og kapslerne med 250 mg cholsyre er grønne og hvide. De fås i blisterkort med 10 kapsler i hvert.

Kapslerne fås i pakningsstørrelser med 30, 60 og 120 kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Laboratoire CTRS

63, rue de l’Est

92100 Boulogne-Billancourt

Frankrig

Producent

Laboratoires CTRS

63, rue de l‘Est

F-92100 Boulogne-Billancourt

Frankrig

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende ig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Laboratoires CTRS

Tél/Tel: +32 (0)2 40 11 442

ctrs@ctrs.fr

Lietuva

Immedica Pharma AB

Tel/Puh: +46 (0)8 533 39 500

info@immedica.com

България

Laboratoires CTRS

Teл.: + 33 (0)1 707 60 637

ctrs@ctrs.fr

Luxembourg/Luxemburg

Laboratoires CTRS

Tél/Tel: +352 278 62 329

ctrs@ctrs.fr

Česká republika

Laboratoires CTRS

Tel.: + 33 (0)1 70 76 06 37

ctrs@ctrs.fr

Magyarország

Medis Hungary Kft

Tel: +36 (2) 380 1028

info@medis.hu

Danmark

Immedica Pharma AB

Tlf: +46 (0)8 533 39 500

info@immedica.com

Malta

Laboratoires CTRS

Tel: +356 2776 1358

ctrs@ctrs.fr

Deutschland

Laboratoires CTRS

Tel: +49 (0)3022153008

ctrs@ctrs.fr

Nederland

Laboratoires CTRS

Tel: +31 (0)2 070 38 155

ctrs@ctrs.fr

Eesti

Immedica Pharma AB

Tel/Puh: +46 (0)8 533 39 500

info@immedica.com

Norge

Immedica Pharma AB

Tel/Puh: +46 (0)8 533 39 500

info@immedica.com

Ελλάδα

Laboratoires CTRS

Tel: + 33 (0)1 70 76 06 37

ctrs@ctrs.fr

Österreich

Laboratoires CTRS

Tel: +43 (0)7 208 16 847

ctrs@ctrs.fr

España

Laboratoires CTRS

Tel: + (34) 914 146 613

ctrs@ctrs.fr

Polska

Laboratoires CTRS

Tel.: + 33 (0)1 70 76 06 37

ctrs@ctrs.fr

France

Laboratoires CTRS

Tél: + 33 (0)1 70 76 06 37

ctrs@ctrs.fr

Portugal

Laboratoires CTRS

Tel: + 33 (0)1 70 76 06 37

ctrs@ctrs.fr

Hrvatska

Medis Adria d.o.o.

Tel: +385 (1) 230 3446

info@medisadria.hr

România

Laboratoires CTRS

Tel: + 33 (0)1 70 76 06 37

ctrs@ctrs.fr

Ireland

Laboratoires CTRS

Tel: +353 (0)1 695 00 63

ctrs@ctrs.fr

Slovenija

Medis d.o.o.

Tel: +386 (1) 589 6900

info@medis.si

Ísland

Immedica Pharma AB

Sími: + 46 (0)8 533 39 500

info@immedica.com

Slovenská republika

Laboratoires CTRS

Tel: + 33 (0)1 70 76 06 37

ctrs@ctrs.fr

Italia

Laboratoires CTRS

Tel: +39 (0)687 501302

ctrs@ctrs.fr

Suomi/Finland

Immedica Pharma AB

Tel/Puh: +46 (0)8 533 39 500

info@immedica.com

Κύπρος

Laboratoires CTRS

Tel: + 33 (0)1 70 76 06 37

ctrs@ctrs.fr

Sverige

Immedica Pharma AB

Tel: +46 (0)8 533 39 500

info@immedica.com

Latvija

Immedica Pharma AB

Tel: +46 (0)8 533 39 500

info@immedica.com

United Kingdom

Laboratoires CTRS

Tel: +44 (0)3 301 002 375

ctrs@ctrs.fr

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Dette lægemiddel er godkendt under "særlige omstændigheder".

Det betyder, at det ikke har været muligt at opnå fuldstændig dokumentation for Orphacol, fordi det drejer

sig om en sjælden sygdom, og af etiske grunde.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) vurderer hvert år ny information vedrørende Orphacol, og

denne indlægsseddel vil om nødvendigt blive opdateret.

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere information om Orphacol på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside:

http://www.ema.europa.eu

/. Der er også links til websites om sjældne sygdomme, og hvordan de

behandles.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte bivirkninger.

Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Orphacol 50 mg hårde kapsler

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En hård kapsel indeholder 50 mg cholsyre.

Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på: Lactosemonohydrat (145,79 mg pr. kapsel).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Kapsel, hård (kapsel).

Aflang, uigennemsigtig, blå og hvid kapsel.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Orphacol er indiceret til behandling af medfødte fejl i den primære galdesyresyntese på grund af 3β-

hydroxy-Δ

-steroid-oxidoreduktasemangel eller Δ

-3-oxosteroid-5β-reduktasemangel hos spædbørn,

børn og unge fra 1 måned til 18 år og voksne.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Behandling skal initieres og monitoreres af en erfaren gastroenterolog/hepatolog eller i tilfælde af

pædiatriske patienter en pædiatrisk gastroenterolog/hepatolog.

I tilfælde af vedvarende mangel på terapeutisk respons på cholsyre som monoterapi bør andre

behandlingsmuligheder overvejes (se pkt. 4.4). Patienterne bør monitoreres som følger: hver 3. måned i

det første år, hver 6. måned i de efterfølgende tre år og herefter årligt (se nedenfor).

Dosering

Doseringen skal tilpasses den enkelte patient på en specialafdeling ifølge blod- og/eller

urinkromatografiske galdesyreprofiler.

3β-hydroxy-Δ

5

-C

27

-steroidoxidoreduktasemangel

Den daglige dosis er 5-15 mg/kg hos spædbørn, børn, unge og voksne. I alle aldersgrupper er

minimumsdosis 50 mg, og dosis justeres trinvist 50 mg ad gangen. Hos voksne må den daglige dosis ikke

overstige 500 mg.

Δ

4

-3-oxosteroid-5β-reduktasemangel

Den daglige dosis er 5-15 mg/kg hos spædbørn, børn, unge og voksne. I alle aldersgrupper er

minimumsdosis 50 mg, og dosis justeres trinvist 50 mg ad gangen. Hos voksne må den daglige dosis ikke

overstige 500 mg.

Hvis den daglige dosis består af mere end én kapsel, kan dosis opdeles for at efterligne den kontinuerlige

produktion af cholsyre i kroppen og reducere det antal kapsler, der skal tages pr. administration.

Ved behandlingsstart og dosisjustering skal serum- og/eller uringaldesyreniveauerne monitoreres nøje

(mindst hver tredje måned i det første behandlingsår og hver sjette måned i det andet år) ved hjælp af

egnede analyseteknikker. Koncentrationerne af de abnorme galdesyremetabolitter, som syntetiseres ved

3β-hydroxy-Δ

-steroidoxidoreduktasemangel (3β, 7α-dihydroxy- og 3β, 7α, 12α-trihydroxy-5-

cholsyrer) eller ved Δ

-3-oxosteroid-5β-reduktasemangel (3-oxo-7α-hydroxy- og 3-oxo-7α, 12α-

dihydroxy-4-cholsyrer) bør bestemmes. Ved hver undersøgelse bør behovet for dosisjustering overvejes.

Den laveste dosis cholsyre, som effektivt reducerer galdesyremetabolitterne til så tæt på nul som muligt,

bør vælges.

Patienter, som tidligere er behandlet med andre galdesyrer eller andre cholsyrepræparater, bør nøje

monitoreres på samme måde under initiering af behandling med Orphacol. Dosis bør tilpasses som

beskrevet ovenfor.

Leverparametre bør også monitoreres, helst oftere end serum- og/eller uringaldesyreniveauerne. Samtidig

forhøjelse af serumgammaglutamyltransferase (GGT), alaninaminotransferase (ALT) og/eller

serumgaldesyrer over normale niveauer kan tyde på overdosering. Der er observeret forbigående

forhøjelse af transaminaser ved initiering af behandling med cholsyre, og det indicerer ikke behov for

dosisreduktion, hvis GGT ikke er forhøjet, og hvis serumgaldesyreniveauerne er faldende eller inden for

normalområdet.

Efter initieringsperioden bør serum- og/eller uringaldesyrer (ved hjælp af egnede analyseteknikker) og

leverparametre som minimum bestemmes årligt, og dosis tilpasses herefter. Yderligere eller hyppigere

undersøgelser bør foretages for at monitorere behandlingen i perioder med hurtig vækst, sygdom og

graviditet (se pkt. 4.6).

Særlige populationer

Ældre (≥ 65 år)

Der er ingen erfaring med ældre patienter. Dosis af cholsyre bør tilpasses individuelt.

Nedsat nyrefunktion

Der foreligger ingen data for patienter med nedsat nyrefunktion. Dosis af cholsyre bør tilpasses

individuelt.

Nedsat leverfunktion

Der er begrænsede data for patienter med let til svært nedsat leverfunktion, som er relateret til 3β-

hydroxy-Δ

-steroidoxidoreduktasemangel eller Δ

-3-oxosteroid-5β-reduktasemangel. Patienterne

forventes på diagnosetidspunktet at have nogen grad af nedsat leverfunktion, som forbedres under

behandling med cholsyre. Dosis af cholsyre bør tilpasses individuelt.

Der er ingen erfaringer med patienter med let nedsat leverfunktion, som skyldes andre årsager end 3β-

hydroxy-Δ

-steroidoxidoreduktasemangel eller Δ

-3-oxosteroid-5β-reduktasemangel, og der kan ikke

gives nogen dosisanbefaling. Patienter med nedsat leverfunktion bør derfor monitoreres nøje.

Familiær hypertriglyceridæmi

Patienter med nydiagnosticeret hypertriglyceridæmi eller med familiær hypertriglyceridæmi forventes at

absorbere cholsyre dårligt i tarmen. Cholsyredosis skal for patienter med familiær hypertriglyceridæmi

fastsættes og justeres som beskrevet, men en forhøjet dosis, betydeligt højere end den daglige

dosisgrænse for voksne patienter på 500 mg, kan være nødvendig og sikker.

Pædiatrisk population

Cholsyrebehandling har været anvendt til spædbørn fra 1-måneds-alderen og til børn og unge.

Dosisanbefalingerne afspejler anvendelsen i denne population. Den daglige dosis hos spædbørn fra

1 måned til 2 år, børn og unge er 5-15 mg/kg og skal tilpasses individuelt.

Indgivelsesmåde

Orphacol-kapsler skal tages sammen med et måltid og på omtrent samme tid hver dag, om morgenen

og/eller om aftenen. Administration sammen med et måltid kan øge cholsyrens biotilgængelighed og

forbedre tolerabiliteten. Regelmæssige og faste tidspunkter for administration understøtter compliance.

Kapslerne skal sluges hele med vand og må ikke tygges.

Til spædbørn og børn, som ikke kan sluge kapsler, kan kapslerne åbnes, og indholdet blandes op i

modermælkserstatning eller juice. Se pkt. 6.6 for yderligere oplysninger.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Samtidig brug af phenobarbital og cholsyre (se pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Behandling med cholsyre bør standses, hvis der forekommer abnorm levercellefunktion målt ved

protrombintid, som ikke forbedres senest 3 måneder efter initiering af behandling med cholsyre. Der bør

ses et samtidigt fald i totale uringaldesyrer. Behandlingen bør ophøre tidligere, hvis der er klare

indikatorer for svært leversvigt.

Familiær hypertriglyceridæmi

Patienter med nydiagnosticeret hypertriglyceridæmi eller eller med familiær hypertriglyceridæmi kan

have dårlig absorption af cholsyre fra tarmen. Cholsyredosis bør hos disse patienter fastsættes og justeres

som beskrevet, men en forhøjet dosis, betydeligt højere end den daglige dosisgrænse for voksne patienter

på 500 mg, kan være nødvendig.

Hjælpestoffer

Orphacol-kapsler indeholder lactose. Bør ikke anvendes til patienter med hereditær galactoseintolerans,

total lactasemangel eller glucose/galactosemalabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Phenobarbital antagoniserer virkningen af cholsyre. Brug af phenobarbial til patienter med 3β-Hydroxy-

-steroidoxidoreduktasemangel eller Δ

-3-Oxosteroid-5β-reduktasemangel, som er i behandling med

cholsyre, er kontraindiceret (se pkt. 4.3). Der bør anvendes alternative behandlinger.

Ciclosporin ændrer cholsyres farmakokinetik ved at hæmme leverens optagelse og den hepatobiliære

sekretion af galdesyre samt dens farmakodynamik ved at hæmme cholesterol 7α-hydroxylase. Samtidig

administration bør undgås. Hvis administration af ciclosporin anses for nødvendig, bør serum- og

uringaldesyreniveauerne monitoreres nøje, og cholsyredosis justeres derefter.

Galdesyresekvestranter (cholestyramin, colestipol, colesevelam) og visse antacida (f.eks.

aluminiumhydroxid) binder galdesyrer og fører til, at de elimineres. Administration af disse lægemidler

forventes at reducere virkningen af cholsyre. Galdesyresekvestranter eller antacida skal administreres

med mindst 5 timers interval, uanset hvilket lægemiddel der administreres først.

Virkningen af føde på cholsyres biotilgængelighed er ikke undersøgt. Der er en teoretisk mulighed for, at

administration sammen med et måltid kan øge cholsyrens biotilgængelighed og forbedre tolerabiliteten.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder

Der er ikke behov for antikonception til kvinder i den fertile alder, som er i behandling med cholsyre,

eller til deres partnere. Kvinder i den fertile alder bør få udført en graviditetstest, så snart der er mistanke

om graviditet.

Graviditet

Der foreligger begrænsede data (mindre end 20 graviditetsudfald) vedrørende brug af cholsyre til gravide

kvinder. De eksponerede graviditeter viste ingen bivirkninger ved brug af cholsyre og resulterede i

normale, sunde børn. Dyreforsøg indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger, hvad

angår reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

Det er meget vigtigt, at gravide kvinder fortsætter behandlingen under graviditeten. Som en

sikkerhedsforanstaltning bør gravide kvinder og deres ufødte børn monitoreres nøje.

Amning

Cholsyre og dennes metabolitter udskilles i human mælk, men ved terapeutiske doser af Orphacol

forventes der ingen indvirkning på ammede nyfødte/spædbørn. Orphacol kan anvendes under amning.

Fertilitet

Der foreligger ingen data vedrørende virkningen af cholsyre på fertiliteten. Ved terapeutiske doser

forventes der ingen virkning på fertiliteten.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Cholsyre påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofilen

Grundet sygdommenes sjældenhed er oplysninger om de alvorligste og/eller hyppigst forekommende

bivirkninger er begrænsede. Diarré, forhøjede transaminaser og pruritus har været forbundet med

overdosering og forsvandt efter dosisreduktion. Der er rapporteret om udvikling af galdesten i forbindelse

med langvarig behandling hos et meget begrænset antal patienter.

Bivirkningstabel

I følgende tabel er anført de bivirkninger, som er rapporteret i litteraturen ved behandling med cholsyre.

Hyppigheden af disse bivirkninger er ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

MedDRA systemorganklasse

Bivirkninger

Mave-tarm-kanalen

Diarré

Lever og galdeveje

Forhøjede transaminaser

Galdesten

Hud og subkutane væv

Pruritus

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Der er observeret udvikling af pruritus og/eller diarré under behandling med Orphacol. Disse bivirkninger

aftog efter dosisreduktion og tyder på overdosering. Patienter, som præsenterer sig med pruritus og/eller

persisterende

diarré,

bør

undersøges

potentiel

overdosis

serum-

og/eller

uringaldeundersøgelse (se pkt. 4.9).

Galdesten er rapporteret efter langvarig behandling.

Pædiatrisk population

Informationen om sikkerhed ved indtagelse af cholsyre stammer især fra pædiatriske patienter. Den

tilgængelige litteratur er ikke tilstrækkelig til at påvise en forskel i cholsyres sikkerhed indenfor den

pædiatriske aldersgruppe eller mellem pædiatriske patienter og voksne.

Andre særlige populationer

For yderligere oplysninger henvises til pkt. 4.2 om anvendelse af Orphacol hos særlige populationer.

Indberetning af mistænkte bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af mistænkte bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle mistænkte bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V*.

4.9

Overdosering

Der er rapporteret om episoder med symptomatisk overdosering, herunder utilsigtet overdosering.

Kliniske symptomer var begrænset til pruritus og diarré. Laboratorietests viste forhøjelse af

serumgammaglutamyltransferase (GGT), transaminaser og serumgaldesyrekoncentrationer. Ved

dosisreduktion ophørte de kliniske symptomer og laboratorieparametrene normaliseredes.

I tilfælde af en utilsigtet overdosis bør behandling fortsættes med den anbefalede dosis efter

normalisering af de kliniske tegn og/eller biologiske abnormiteter.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Galde- og leverbehandling, galdesyre og derivater, ATC-kode:

A05AA03

Cholsyre er den dominerende primære galdesyre hos mennesket. Hos patienter med medfødt mangel på

3β-hydroxy-Δ

-steroidoxidoreduktase og Δ

-3-oxosteroid-5β-reduktase er biosyntesen af primære

galdesyrer nedsat eller fraværende. De to medfødte sygdomme er ekstremt sjældne med en prævalens i

Europa på ca. 3-5 patienter med 3β-hydroxy-Δ

-steroid-oxidoreduktasemangel pr. 10 millioner

indbyggere og en estimeret 10-fold lavere prævalens for Δ

-3-oxosteroid-5β-reduktasemangel. Uden

behandling vil ufysiologiske cholestatiske og hepatotoksiske galdesyremetabolitter dominere i lever,

serum og urin. Rationalet for behandling består i genopretning af den galdesyreafhængige komponent af

galdeflowet, hvorved der kan ske en genopretning af galdesekretion og galdeelimination af toksiske

metabolitter, inhibition af produktion af toksiske galdesyremetabolitter ved negativ feedback på

cholesterol 7α-hydroxylase, som er det hastighedsbegrænsende enzym i galdesyresyntesen, samt

forbedring af patientens ernæringsmæssige status ved at korrigere den intestinale malabsorption af fedt og

fedtopløselige vitaminer.

Der er i litteraturen rapporteret om kliniske erfaringer fra små kohorter af patienter og enkelttilfælde. De

absolutte patienttal er små, da tilstandene er så sjældne. Dette har også gjort det umuligt at udføre klinisk

kontrollerede undersøgelser. Der er i alt rapporteret om resultater af behandling med cholsyre for omkring

60 patienter med 3β-hydroxy-Δ

-steroidoxidoreduktasemangel. Der foreligger langtidsdata

vedrørende behandling med cholsyre som monoterapi for 14 patienter, der har været observeret i op til

12,9 år. Der er i litteraturen rapporteret om resultater af behandling med cholsyre i op til 14 år for syv

patienter med Δ

-3-oxosteroid-5β-reduktasemangel. Der foreligger detaljerede middel til langtidsdata for

5 af disse patienter, hvoraf 1 blev behandlet med cholsyre som monoterapi. Det er påvist, at

cholsyrebehandling udsætter eller forhindrer levertransplantation, genopretter normale

laboratorieparametre, forbedrer histologiske læsioner i leveren og forbedrer alle patientens symptomer

væsentligt. Massespektometrianalyse af urin under behandling med cholsyre viser tilstedeværelse af

cholsyre og en markant reduktion, eller endog fuldstændig elimination, af de toksiske

galdesyremetabolitter. Det afspejler genopretning af en effektiv feedbackstyring af galdesyresyntesen og

en metabolisk ligevægt. Desuden var blodcholsyrekoncentrationen normal, og de fedtopløselige vitaminer

var indenfor normalområdet.

Pædiatrisk population

Den kliniske erfaring, rapporteret i litteraturen, er fra en patientpopulation med medfødt mangel på 3β-

hydroxy-Δ

-steroid-oxidoreduktasemangel eller Δ

-3-oxosteroid-5β-reduktasemangel, som primært

omfatter spædbørn fra 1 måned samt børn og unge. Det absolutte antal patienter er imidlertid lille.

Dette lægemiddel er godkendt under "særlige omstændigheder".

Det betyder, at det ikke har været muligt at opnå fuldstændig dokumentation for dette lægemiddel, som

følge af sygdommens sjældenhed og af etiske grunde.

Det Europæiske Lægemiddelagentur vurderer hvert år ny information vedrørende produktet, og

produktresuméet vil om nødvendigt blive ajourført.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Cholsyre, en primær galdesyre, absorberes delvist i ileum. Den resterende del omdannes ved reduktion af

7α-hydroxy-gruppen til deoxycholsyre (3α, 12α-dihydroxy) ved hjælp af tarmbakterier. Deoxycholsyre er

en sekundær galdesyre. Mere end 90 % af de primære og sekundære galdesyrer reabsorberes i ileum af et

specifikt aktivt transportprotein og sendes til genanvendelse i leveren via vena portae. Resten udskilles i

fæces. En lille del af galdesyrerne udskilles i urinen.

Der foreligger ingen farmakokinetiske undersøgelsesdata for Orphacol.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De tilgængelige ikke-kliniske data i litteraturen viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra

undersøgelser af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet, carcinogenicitet

og reproduktionstoksicitet. Der er dog ikke udført undersøgelser med samme detaljeringsgrad som for et

lægemiddelstof, da cholsyre er et fysiologisk stof, som findes i dyr og mennesker.

Den intravenøse LD

af cholsyre hos mus er 350 mg/kg legemsvægt. Parenteral administration kan

forårsage hæmolyse og hjertestop. Galdesyrer og salte, som administreres oralt, har generelt kun mindre

toksisk potentiale. Den orale LD

hos mus er 1520 mg/kg. I undersøgelser med gentagen dosering har

hyppigt rapporterede virkninger af cholsyre omfattet vægttab, diarré og leverskader med forhøjede

transaminaser. Forhøjet levervægt og galdesten er rapporteret i undersøgelser med gentagen dosering,

hvor cholsyre blev administreret i kombination med kolesterol.

Cholsyre viste ingen signifikant mutagen aktivitet i en række standardgenotoksicitetstest

in vitro

Dyreforsøg har vist, at cholsyre ikke fremkalder nogen teratogen virkning eller føtal toksicitet.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Kapslens indhold:

Lactosemonohydrat

Kolloid vandfri silica

Magnesiumstearat

Kapselskal:

Gelatine (bovin oprindelse)

Titaniumdioxid (E171)

Indigotin (E132).

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares ved temperaturer under 30 °C.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

PVC/PVDC-aluminiumsblisterkort med 10 kapsler.

Pakningsstørrelser: 30, 60, 120.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Pædiatriske patienter

Se også pkt. 4.2. Til spædbørn og børn, som ikke kan sluge kapsler, kan kapslerne åbnes, og indholdet

blandes op i modermælkserstatning eller spædbørnstilpasset æble/orange- eller æble/abrikosjuice. Andre

fødevarer, f.eks. frugtkompot eller yoghurt, kan være velegnet til administration, men der foreligger ingen

data vedrørende kompatibilitet eller velsmag.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Laboratoires CTRS

63, rue de l’Est

92100 Boulogne-Billancourt

Frankrig

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (-NUMRE)

EU/1/13/870/001

EU/1/13/870/002

EU/1/13/870/003

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 12 september 2013

Dato for sidste fornyelse: 24 april 2019

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte bivirkninger.

Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Orphacol 250 mg hårde kapsler

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En hård kapsel indeholder 250 mg cholsyre.

Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på: Lactosemonohydrat (66,98 mg pr. kapsel).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Kapsel, hård (kapsel).

Aflang, uigennemsigtig, grøn og hvid kapsel.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Orphacol er indiceret til behandling af medfødte fejl i den primære galdesyresyntese på grund af 3β-

hydroxy-Δ

-steroid-oxidoreduktasemangel eller Δ

-3-oxosteroid-5β-reduktasemangel hos spædbørn,

børn og unge fra 1 måned til 18 år og voksne.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Behandling skal initieres og monitoreres under opsyn af en erfaren gastroenterolog/hepatolog eller i

tilfælde af pædiatriske patienter en pædiatrisk gastroenterolog/hepatolog.

I tilfælde af vedvarende mangel på terapeutisk respons på cholsyre som monoterapi bør andre

behandlingsmuligheder overvejes (se pkt. 4.4). Patienterne bør monitoreres som følger: hver 3. måned i

det første år, hver 6. måned i de efterfølgende tre år og herefter årligt (se nedenfor).

Dosering

Doseringen skal tilpasses den enkelte patient på en specialafdeling ifølge blod- og/eller

urinkromatografiske galdesyreprofiler.

3β-hydroxy-Δ

5

-C

27

-steroidoxidoreduktasemangel

Den daglige dosis er 5-15 mg/kg hos spædbørn, børn, unge og voksne. I alle aldersgrupper er

minimumsdosis 50 mg, og dosis justeres trinvist 50 mg ad gangen. Hos voksne må den daglige dosis ikke

overstige 500 mg.

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. EMA Gengivelse af indholdet heri er tilladt med kildeangivelse.

EMA/572393/2013

EMEA/H/C/001250

EPAR - sammendrag for offentligheden

Orphacol

cholsyre

Dette er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Orphacol. Det

forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Orphacol bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Orphacol, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Orphacol, og hvad anvendes det til?

Orphacol er et lægemiddel, der indeholder cholsyre, som et stof, der findes i galden, hvor det

medvirker ved fordøjelsen af fedtstoffer.

Det anvendes til behandling af voksne og børn over 1 måned, som har en genetisk abnormitet, der gør

dem ude af stand til at producere galde. Orphacol anvendes hos patienter, der ikke har tilstrækkeligt af

leverenzymerne 3β-Hydroxy-Δ

-steroid oxidoreduktase eller Δ

-3-Oxosteroid-5β-reduktase. Deres

lever er derfor ude af stand til at producere tilstrækkeligt af galdens hovedbestanddele, de såkaldte

primære galdesyrer såsom cholsyre. Når disse primære galdesyrer mangler, producerer kroppen i

stedet abnorme galdesyrer, som kan skade leveren og eventuelt medføre livstruende leversvigt.

Da antallet af patienter med medfødte fejl i syntesen af primære galdesyrer er lavt, betragtes

sygdommen som “sjælden”, og Orphacol blev den 18. december 2002 udpeget som “lægemiddel til

sjældne sygdomme”.

Hvordan anvendes Orphacol?

Orphacol udleveres kun efter recept, og ordination og behandling med Orphacol bør iværksættes og

overvåges af en læge, der er specialiseret i leversygdomme.

Orphacol

EMA/572393/2013

Side 2/3

Orphacol leveres som kapsler og skal tages hver dag på omtrent samme klokkeslæt sammen med et

måltid. Den daglige dosis er mellem 5 og 15 mg/kg kropsvægt og tilpasses hver enkelt patient

afhængigt af dennes galdesyre med en minimum- og maksimumdosis på henholdsvis 50 mg og 500

mg. Til små børn, der ikke kan synke kapsler, kan indholdet blandes i modermælkserstatning eller

juice. Behandlingen skal standse, hvis leverfunktionen ikke bedres i løbet af tre måneder.

Hvordan virker Orphacol?

Cholsyre er den vigtigste primære galdesyre, der produceres af leveren. Cholsyre i Orphacol erstatter

patientens manglende cholsyre. Dette nedsætter produktionen af abnorme galdesyrer og fremmer

normal funktion af galde i fordøjelsessystemet, hvorved sygdomssymptomerne lettes.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Orphacol?

Da cholsyre er et velkendt stof, og da dets anvendelse ved sådanne enzymmangler er anerkendt,

forelagde ansøgeren data fra den videnskabelige litteratur. Ansøgeren forelagde data fra den

videnskabelige litteratur om 49 patienter med medfødte fejl i syntesen af primære galdesyrer (38

patienter med mangel på 3β-Hydroxy-Δ

-steroid oxidoreduktase og 11 patienter med mangel på

-3-Oxosteroid-5β-reduktase). I dette materiale blev 28 patienter, der fik cholsyre, sammenlignet med

andre patienter, der fik andre galdesyrer eller ikke blev behandlet med galdesyrer.

I den videnskabelige litteratur blev det påvist, at behandling med cholsyre mindsker mængden af

abnorme galdesyrer hos patienterne, genopretter leverens normale funktioner og medvirker til, at

levertransplantation kan udsættes eller undgås.

Hvilke risici er der forbundet med Orphacol?

Bivirkningerne med Orphacol var diarré, kløe (pruritus), stigning i transaminasekoncentration

(leverenzymer) og eventuelt galdesten, skønt deres hyppighed ikke med sikkerhed kunne vurderes af

de foreliggende begrænsede data.

Orphacol bør ikke anvendes hos patienter, der kan være overfølsomme (allergiske) over for cholsyre

eller andre af indholdsstofferne. Det må ikke tages af patienter, der i forvejen får phenobarbital, et

lægemiddel til behandling af epilepsi.

Hvorfor er Orphacol blevet godkendt?

Udvalget for lægemidler til mennesker (CHMP) bemærkede, at anvendelse af cholsyre til behandling af

medfødte fejl i syntese af primære galdesyrer var velkendt i medicinsk praksis og dokumenteret i den

videnskabelige litteratur, skønt antallet af dokumenterede tilfælde var lavt som følge af sygdommens

sjældenhed. Udvalget besluttede, at fordelene ved Orphacol overstiger risiciene på grundlag af beviser

fra den videnskabelige litteratur, og anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse for Orphacol.

Orphacol er godkendt under “særlige omstændigheder”. Det betyder, at det ikke har været muligt at

indhente fyldestgørende oplysninger om Orphacol, fordi sygdommen er sjælden. Hvert år gennemgår

Det Europæiske Lægemiddelagentur alle nye oplysninger, der måtte foreligge, og ajourfører om

nødvendigt dette sammendrag.

Hvilke oplysninger afventes der stadig for Orphacol?

Da Orphacol er godkendt under særlige omstændigheder, skal den virksomhed, der markedsfører

Orphacol, oprette en database over patienter, der behandles med Orphacol, for at overvåge

Orphacol

EMA/572393/2013

Side 3/3

sikkerheden og virkningen af behandlingen, og skal fremsende resultaterne til CHMP med bestemte

regelmæssige mellemrum.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Orphacol?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Orphacol anvendes så risikofrit som muligt. I

produktresuméet og på indlægssedlen for Orphacol er der indsat sikkerhedsoplysninger baseret på

denne plan, herunder passende forholdsregler, der skal følges af sundhedspersonale og patienter.

Den virksomhed, der fremstiller Orphacol, skal desuden i alle medlemsstater udlevere en

informationspakke til alle læger, der skal anvende Orphacol. Pakken skal indeholde produktlitteratur og

oplysninger om korrekt diagnose af disse sygdomstilstande, bivirkningsrisici og korrekt anvendelse af

lægemidlet.

Andre oplysninger om Orphacol

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Orphacol den 12. september 2013.

Den fuldstændige EPAR for Orphacol findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Orphacol, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR)

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Sammendraget af udtalelsen fra Udvalget for Lægemidler til Sjældne Sygdomme om Orphacol findes

på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease

designation.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 09-2013.

Andre produkter

search_alerts

share_this_information