Nimenrix

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

03-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

03-12-2020

Aktiv bestanddel:
Neisseria meningitidis group A polysaccharide conjugated to tetanus toxoid, Neisseria meningitidis group C polysaccharide conjugated to tetanus toxoid, Neisseria meningitidis group W-135 polysaccharide conjugated to tetanus toxoid, Neisseria meningitidis group Y polysaccharide conjugated to tetanus toxoid
Tilgængelig fra:
Pfizer Europe MA EEIG
ATC-kode:
J07AH08
INN (International Name):
meningococcal groups A, C, W-135 and Y conjugate vaccine
Terapeutisk gruppe:
Vacciner,
Terapeutisk område:
Meningitis, Meningokok
Terapeutiske indikationer:
Nimenrix er indiceret til aktiv immunisering af personer fra 6 uger mod invasive meningokoksygdomme forårsaget af Neisseria meningitidis gruppe A, C, W-135 og Y.
Produkt oversigt:
Revision: 33
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002226
Autorisation dato:
2012-04-20
EMEA kode:
EMEA/H/C/002226

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

03-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

03-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

26-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

03-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

03-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

26-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

03-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

03-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

26-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

03-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

03-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

26-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

03-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

03-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

26-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

03-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

03-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

26-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

03-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

03-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

26-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

03-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

03-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

26-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

03-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

03-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

26-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

03-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

03-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

26-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

03-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

03-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

26-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

03-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

03-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

26-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

03-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

03-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

26-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

03-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

03-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

26-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

03-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

03-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

26-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

03-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

03-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

26-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

03-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

03-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

26-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

03-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

03-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

26-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

03-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

03-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

26-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

03-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

03-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

26-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

03-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

03-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

26-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

03-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

03-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

03-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

03-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

03-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

03-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

26-08-2019

BILAG I

PRODUKTRESUME

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Nimenrix pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

Meningokokgrupperne A, C, W-135 og Y konjugeret vaccine

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Efter rekonstitution indeholder 1 dosis (0,5 ml):

Neisseria meningitidis gruppe A-polysaccharid

5 mikrogram

Neisseria meningitidis gruppe C-polysaccharid

5 mikrogram

Neisseria meningitidis gruppe W-135-polysaccharid

5 mikrogram

Neisseria meningitidis gruppe Y-polysaccharid

5 mikrogram

konjugeret til tetanustoksoid-bærerprotein

44 mikrogram

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning.

Pulver eller pulverkage er hvidt.

Solvensen er klar og farveløs.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Nimenrix er indiceret til aktiv immunisering af personer i alderen fra 6 uger mod invasiv

meningokoksygdom forårsaget af Neisseria meningitidis-grupperne A, C, W-135 og Y.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Nimenrix skal anvendes i overensstemmelse med tilgængelige, officielle anbefalinger.

Primær immunisering

Spædbørn fra 6 uger til under 6 måneder: Der skal administreres to doser, hver på 0,5 ml, med et

interval på 2 måneder mellem doserne.

Spædbørn fra 6 måneder, børn, unge eller voksne: Der skal administreres en enkelt dosis på 0,5 ml.

En yderligere primærdosis Nimenrix kan være hensigtsmæssig for nogle personer (se pkt. 4.4).

Boosterdoser

Når det primære immuniseringsforløb er afsluttet hos spædbørn i alderen 6 uger til under 12 måneder,

skal der gives en boosterdosis i 12-måneders alderen med et interval på mindst 2 måneder efter den

sidste vaccination med Nimenrix (se pkt. 5.1).

Hos tidligere vaccinerede personer i alderen 12 måneder og derover kan Nimenrix gives som en

boosterdosis, hvis personerne har fået en primær vaccination med en konjugeret eller almindelig

polysaccharid-meningokokvaccine (se pkt. 4.4 og 5.1).

Administration

Immunisering skal foretages som intramuskulær injektion.

Hos spædbørn er det anbefalede injektionssted den anterolaterale side af låret. Hos børn fra 1 år er det

anbefalede injektionssted den anterolaterale side af låret eller musculus deltoideus (se pkt. 4.4 og 4.5).

For instruktioner om rekonstitution af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Sporbarhed

For at forbedre sporbarheden af biologiske lægemidler skal det administrerede produkts navn og

batchnummer tydeligt registreres.

Nimenrix må under ingen omstændigheder administreres intravaskulært, intradermalt eller subkutant.

Det er god klinisk praksis at gennemgå anamnesen (særligt med hensyn til tidligere vaccination og

eventuel forekomst af bivirkninger) samt foretage en klinisk vurdering forud for vaccination.

Relevant medicinsk behandling og overvågning skal altid være let tilgængelig i tilfælde af, at der

opstår en sjælden anafylaktisk reaktion efter administration af vaccinen.

Interkurrent sygdom

Vaccination med Nimenrix skal udsættes hos personer, der har en akut alvorlig febril sygdom.

Tilstedeværelse af en let infektion, f.eks. forkølelse, bør ikke medføre en udsættelse af vaccinationen.

Synkope

Synkope (besvimelse) kan opstå efter og endda før vaccination især hos unge mennesker, som en

psykogen reaktion over for kanylestik. Dette kan være ledsaget af adskillige neurologiske tegn som

f.eks. kortvarige synsforstyrrelser, paræstesier og tonisk-kloniske ekstremitetsbevægelser under

opvågningen. Det er vigtigt, at nødvendige foranstaltninger er til stede for at undgå skader i

forbindelse med besvimelse.

Trombocytopeni og koagulationsforstyrrelser

Nimenrix skal gives med forsigtighed til personer med trombocytopeni eller andre

koagulationsforstyrrelser, da der kan forekomme blødning efter en intramuskulær administration hos

disse personer.

Immundefekt

Det kan muligvis forventes, at der ikke fremkaldes et tilstrækkeligt immunrespons hos patienter, der

får immunsuppressiv behandling, eller hos patienter med immundefekt.

Personer med familiære komplementdefekter (f. eks. C5 eller C3 defekter) samt personer, som får en

behandling, der hæmmer terminal komplementaktivering (f.eks. eculizumab), har en øget risiko for

invasiv sygdom forårsaget af Neisseria meningitidis grupperne A, C, W-135 og Y, selvom de udvikler

antistoffer efter vaccination med Nimenrix.

Beskyttelse mod meningokoksygdom

Nimenrix yder kun beskyttelse mod Neisseria meningitidis-grupperne A, C, W-135 og Y. Vaccinen

beskytter ikke mod andre grupper af Neisseria meningitidis.

Et beskyttende immunrespons fremkaldes nødvendigvis ikke hos alle vaccinerede personer.

Virkningen af tidligere vaccination med almindelig polysakkarid meningokokvaccine

Personer, der først blev vaccineret med en almindelig polysaccharid-meningokokvaccine, og som efter

30-42 måneder blev vaccineret med Nimenrix, havde lavere geometrisk middeltiter (GMT) end de

personer, der ikke var blevet vaccineret med nogen meningokokvaccine i de forudgående 10 år. GMT

blev målt ved serum-baktericid assay ved anvendelse af kaninkomplement (rSBA) (se pkt. 5.1). Den

kliniske relevans af denne observation kendes ikke.

Virkningen af allerede eksisterende antistoffer mod tetanustoksoid inden vaccination

Nimenrix’ sikkerhed og immunogenicitet blev vurderet ved sekventiel eller samtidig administration

med en vaccine, som indeholder difteri og tetanustoksoider, acellulær pertussis, inaktiverede poliovira

(1, 2 og 3), hepatitis B-overfladeantigen og Haemophilus influenzae type b-polyribosylribosefosfat

konjugeret til tetanustoksoid (DTaP-HBV-IPV/Hib) i det andet leveår. Administration af Nimenrix én

måned efter DTaP-HBV-IPV/Hib-vaccinen resulterede i lavere rSBA GMT for gruppe A, C og W-135

sammenlignet med samtidig administration (se pkt. 4.5). Den kliniske relevans af denne observation

kendes ikke.

Immunrespons hos spædbørn i alderen 6 måneder til under 12 måneder

En enkelt dosis givet ved 6 måneder blev forbundet med lavere humankomplement serum-baktericid

assay (hSBA) titer for grupperne W-135 og Y, sammenlignet med tre doser, der blev givet ved 2, 4 og

6 måneder (se pkt. 5.1). Den kliniske relevans af denne observation kendes ikke. Hvis et spædbarn i

alderen 6 måneder til under 12 måneder forventes at have en særlig risiko for invasiv

meningokoksygdom på grund af eksponering for gruppe W-135 og/eller Y, kan det overvejes at give

en yderligere primærdosis Nimenrix efter et interval på 2 måneder.

Immunrespons hos småbørn i alderen 12-14 måneder

En måned efter vaccination havde småbørn i alderen 12-14 måneder sammenlignelige rSBA-titre mod

gruppe A, C, W-135 og Y efter en dosis Nimenrix eller to doser Nimenrix givet med to måneders

mellemrum.

En enkelt dosis blev forbundet med lavere hSBA titer for gruppe W-135 og Y, sammenlignet med to

doser, der gives med to måneders mellemrum. Der sås lignende respons mod gruppe A og C efter en

dosis eller to doser (se pkt. 5.1). Den kliniske relevans af resultaterne er ukendt. Hvis et lille barn

forventes at have særlig risiko for invasiv meningokoksygdom pga. eksponering for gruppe W-135

og/eller Y, kan det overvejes at give en dosis mere efter 2 måneder. Se under afsnittet Persistens af

serum-baktericid antistoftitre angående aftagende antistof mod gruppe A eller gruppe C efter første

dosis Nimenrix hos børn i alderen 12-23 måneder.

Persistens af serum-baktericid antistoftitre

Efter administration af Nimenrix er der aftagende serum-baktericid antistoftitre overfor gruppe A, når

der anvendes hSBA (se pkt. 5.1). Den kliniske relevans af denne observation er ukendt. Det bør dog

overvejes at give en boosterdosis til personer, som forventes at være i særlig risiko for eksponering for

gruppe A, og som har fået en dosis Nimenrix for mere end ca. et år siden.

Der er over tid observeret et fald i antistoftitrene for grupperne A, C, W-135 og Y. Den kliniske

relevans af denne observation er ukendt. En boosterdosis kan overvejes til personer, som er vaccineret

i småbørnsalderen, og som fortsat har en høj risiko for at blive udsat for meningokoksygdomme

forårsaget af grupperne A, C, W-135 eller Y (se pkt. 5.1).

Nimenrix' virkning på anti-tetanus-antistof-koncentrationer

Selvom der blev observeret en stigning i anti-tetanustoksoid (TT)-antistof-koncentrationerne efter

vaccination med Nimenrix, erstatter Nimenrix ikke immunisering mod tetanus.

Administreres Nimenrix samtidigt med eller én måned før en vaccine indeholdende TT i det andet

leveår, nedsættes responset på TT ikke, og sikkerheden påvirkes ikke væsentligt. Der foreligger ingen

data for personer over 2 år.

Natriumindhold

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosisenhed, dvs. det er i det

væsentlige natriumfrit.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Hos spædbørn kan Nimenrix gives samtidigt med kombinerede DTaP-HBV-IPV/Hib-vacciner og med

10-valent konjugeret pneumokokvaccine.

Hos personer fra 1 år og opefter kan Nimenrix gives samtidigt med en hvilken som helst af følgende

vacciner: hepatitis A (HAV)- og hepatitis B (HBV)-vacciner, mæslinge-fåresyge-røde hunde (MFR)-

vaccine, mæslinge-fåresyge-røde hunde-skoldkoppe (MFRV)-vaccine, 10-valent pneumokok

konjugeret vaccine eller ikke-adjuveret vaccine mod sæsonbestemt influenza.

I det andet leveår kan Nimenrix også gives samtidigt med kombinerede difteri-tetanus-acellulær

pertussis-vacciner (DTaP), herunder DTaP-kombinationsvacciner med hepatitis B, inaktiveret polio

eller Haemophilus influenzae type b (HBV, IPV eller Hib), f.eks. DTaP-HBV-IPV/Hib-vaccine og 13-

valent konjugeret pneumokokvaccine.

Hos personer i alderen 9-25 år kan Nimenrix gives samtidig med bivalent (type 16 og 18) rekombinant

(HPV2) humant papillomavirus-vaccine.

Når det er muligt, skal Nimenrix og en vaccine med tetanustoksoid, f.eks. DTaP-HBV-IPV/Hib-

vaccine, dog administreres samtidigt, eller Nimenrix skal administreres mindst én måned før vaccinen

med tetanustoksoid.

Én måned efter samtidig administration med en 10-valent pneumokok konjugeret vaccine blev der

observeret lavere geometriske middelantistofkoncentrationer (GMC) og GMT af OPA-antistof

(opsonophagocytic assay) for én pneumokok-serotype (18C konjugeret til tetanustoksoid-

bærerprotein). Den kliniske relevans af denne observation kendes ikke. Immunresponser på de ni

andre pneumokok-serotyper blev ikke påvirket af samtidig administration.

Én måned efter samtidig administration med en kombineret Tdap-vaccine (adsorberet tetanustoxoid,

reduceret difteritoksoid og acellulær pertussis) blev der hos personer i alderen 9-25 år observeret

lavere geometriske middelantistofkoncentrationer (GMC) for hvert pertussis antigen (pertussistoksoid

(PT), filamentøs hæmagglutinin (FHA) og pertactin (PRN)). Mere end 98 % af forsøgspersonerne

havde anti-PT-, FHA- eller PRN-koncentrationer over den fastsatte grænseværdi (cut-off). Den

kliniske betydning af disse observationer kendes ikke. Immunresponser på Nimenrix eller tetanus-

eller difteriantigenerne inkluderet i Tdap-vaccinen blev ikke påvirket af samtidig administration.

Hvis Nimenrix skal gives på samme tid som en anden injicerbar vaccine, skal vaccinerne altid

administreres på forskellige injektionssteder.

Det kan muligvis forventes, at der ikke fremkaldes et tilstrækkeligt immunrespons hos patienter, der

får immunsuppressiv behandling.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er en begrænset erfaring med anvendelse af Nimenrix til gravide kvinder.

Dyreforsøg indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger, hvad angår graviditeten, den

embryonale/føtale udvikling, fødslen eller den postnatale udvikling (se pkt. 5.3).

Nimenrix må kun anvendes under graviditet, når det er tvingende nødvendigt, og de mulige fordele

vejer tungere end de potentielle risici for fosteret.

Amning

Det vides ikke, om Nimenrix udskilles i human mælk.

Nimenrix må kun anvendes under amning, hvis de mulige fordele vejer tungere end de potentielle

risici.

Fertilitet

Med hensyn til fertilitet indikerer dyreforsøg hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Der er ikke foretaget undersøgelser af Nimenrix’ påvirkning af evnen til at føre motorkøretøj og

betjene maskiner.

Nogle af de bivirkninger, der er nævnt i pkt. 4.8 "Bivirkninger", kan dog påvirke evnen til at føre

motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Sammendrag af sikkerhedsprofilen

Nimenrix’ sikkerhed, som er angivet i nedenstående skema, er baseret på datasæt fra to kliniske

studier:

En poolet analyse af data fra 9.621 personer, som fik administreret en enkelt dosis Nimenrix.

Dette samlede antal omfattede 3.079 småbørn (12-23 måneder), 909 børn i alderen 2-5 år, 990

børn i alderen 6-10 år, 2.317 unge (11-17 år) og 2.326 voksne (18-55 år).

Data fra et studie med spædbørn i alderen 6 til 12 uger (studiet MenACWY-TT-083), hvor 1.052

forsøgspersoner på tidspunktet for den første dosis fik mindst én dosis af en primær serie på 2

eller 3 doser Nimenrix, og 1.008 fik en boosterdosis omkring 12 måneders alderen.

Sikkerheden er desuden vurderet i et separat studie, hvor en enkelt dosis Nimenrix blev administreret

til 274 personer i alderen 56 år og derover.

Lokale og generelle bivirkninger

I aldersgrupperne 6-12 uger og 12-14 måneder, hvor børnene fik 2 doser Nimenrix med 2 måneders

mellemrum, var den første og anden dosis forbundet med sammenlignelig lokal og systemisk

reaktogenicitet.

Den lokale og generelle bivirkningsprofil af en boosterdosis Nimenrix givet til forsøgspersoner i

alderen 12 måneder til 30 år efter primær vaccination med Nimenrix eller andre konjugerede eller

almindelige polysaccharid-meningokokvacciner var den samme som den lokale og generelle

bivirkningsprofil, der blev observeret efter primær vaccination med Nimenrix, undtagent

gastrointestinale symptomer (inklusive diarré, opkastning og kvalme), som var meget almindelige

blandt forsøgspersoner i alderen 6 år og derover.

Liste over bivirkninger

De rapporterede bivirkninger er opstillet efter følgende hyppigheder:

Meget almindelig:

(≥ 1/10)

Almindelig:

(≥ 1/100 til < 1/10)

Ikke almindelig:

(≥ 1/1.000 til < 1/100)

Sjælden:

(≥ 1/10.000 til < 1/1.000)

Meget sjælden:

(< 1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Skema 1 viser de bivirkninger, som blev rapporteret fra studierne med forsøgspersoner i alderen 6

uger op til 55 år samt erfaringer efter markedsføring. Bivirkninger, som blev rapporteret hos

forsøgspersoner i alderen > 55 år, var de samme som dem, der blev observeret hos yngre voksne.

Skema 1 Liste over bivirkninger efter systemorganklasse

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkninger

Metabolisme og ernæring

Meget almindelig

Appetitmangel

Psykiske forstyrrelser

Meget almindelig

Irritabilitet

Ikke almindelig

Insomni

Gråd

Nervesystemet

Meget almindelig

Døsighed

Hovedpine

Ikke almindelig

Hypæstesi

Svimmelhed

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Diaré

Opkastning

Kvalme*

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig

Pruritus

Udslæt**

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Ikke almindelig

Myalgi

Smerter i ekstremitet

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Meget almindelig

Feber

Hævelse på injektionsstedet

Smerter på injektionsstedet

Rødme på injektionsstedet

Træthed

Almindelig

Hæmatom på injektionsstedet*

Ikke almindelig

Utilpashed

Induration på injektionsstedet

Pruritus på injektionsstedet

Varme på injektionsstedet

Følelsesløshed på injektionsstedet

Ikke kendt***

Omfattende hævelser ved administrationsstedet

på den injicerede ektremitet, ofte associeret

med erytem, nogle gange omfattende det

tilstødende led eller hævelse af hele den

injicerede ekstremitet.

*Kvalme og hæmatom på injektionsstedet forekom med hyppigheden ’Ikke almindelig’ hos spædbørn

**Udslæt forekom med hyppigheden ’Almindelig’ hos spædbørn

***Bivirkninger identificeret efter markedsføring

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle

formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er ikke rapporteret om tilfælde af overdosering.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Vacciner, meningokokvacciner, ATC-kode: J07AH08

Virkningsmekanisme

Antistoffer mod meningokok-kapslen beskytter mod meningokoksygdom via komplementmedieret

baktericid aktivitet. Nimenrix inducerer produktionen af baktericide antistoffer mod kapsulære

polysaccharider af Neisseria meningitides-grupperne A, C, W-135 og Y, når de måles ved hjælp af

analyser, som bruger enten rSBA eller hSBA.

Immunogenicitet hos spædbørn

I studiet MenACWY-TT-083 blev den første dosis administreret ved 6 til 12 ugers alderen, den anden

dosis blev givet efter et interval på 2 måneder, og en tredje (booster) dosis blev administreret omkring

12 måneders alderen. DTaP-HBV-IPV/Hib og en 10-valent pneumokokvaccine blev administreret

samtidigt. Nimenrix fremkaldte rSBA- og hSBA-titre mod de fire meningokokgrupper, som vist i

skema 2. Responset mod gruppe C var non-inferiørt til det respons, som blev fremkaldt af de

godkendte MenC-CRM- og MenC-TT-vacciner med hensyn til procentdele med rSBA-titer ≥ 8 én

måned efter den anden dosis.

Data fra dette studie understøtter ekstrapolation af immunogenicitetsdata og dosering hos spædbørn i

alderen 12 uger til under 6 måneder.

Skema 2: rSBA- og hSBA-titre efter to doser Nimenrix (eller MenC-CRM eller MenC-TT) givet

med 2 måneders mellemrum hos spædbørn, hvoraf den første blev givet i alderen 6-12 uger, og

herefter en boosterdosis i 12 måneders alderen (studie MenACWY-TT-083)

Meningo-

kok-

gruppe

Vaccine-

gruppe

rSBA*

hSBA**

Tids-

punkt

N

8

GMT

N

8

GMT

(95 %

CI)

(95 % CI)

(95 % CI)

(95 % CI)

Nimenrix

Efter dosis

97,4 %

(95,4;

98,6)

(182; 227)

96,5 %

(93,0; 98,6)

(131; 188)

Efter

booster

99,6 %

(98,4;

99,9)

1.561

(1.412;

1.725)

99,5 %

(97,4; 100)

1.007

(836;1.214)

Skema 2: rSBA- og hSBA-titre efter to doser Nimenrix (eller MenC-CRM eller MenC-TT) givet

med 2 måneders mellemrum hos spædbørn, hvoraf den første blev givet i alderen 6-12 uger, og

herefter en boosterdosis i 12 måneders alderen (studie MenACWY-TT-083)

Meningo-

kok-

gruppe

Vaccine-

gruppe

rSBA*

hSBA**

Tids-

punkt

N

8

GMT

N

8

GMT

(95 %

CI)

(95 % CI)

(95 % CI)

(95 % CI)

Nimenrix

Efter

dosis 2

98,7 %

(97,2;

99,5)

(540; 693)

98,6 %

(96,0; 99.7)

1.308

(1.052; 1.627)

Efter

booster

99,8 %

(98,8;

100)

1.177

(1.059;

1.308)

99,5 %

(97,5; 100)

4.992

(4.086; 6100)

MenC-

CRM-

vaccine

Efter dosis

99,6 %

(98,4;

99,9)

(850; 1.079)

100 %

(98,2; 100)

3.188

(2.646; 3.841)

Efter

booster

98,4 %

(96,8;

99,4)

1.051

(920; 1.202)

100 %

(98,3; 100)

5.438

(4.412; 6.702)

MenC-

vaccine

Efter dosis

100 %

(99,2;

100)

1.188

(1.080;

1.307)

100 %

(98,4; 100)

2.626

(2.219; 3.109)

Efter

booster

100 %

(99,2;

100)

1.960

(1.776;

2.163)

100 %

(98,3; 100)

5.542

(4.765; 6.446)

Nimenrix

Efter dosis

99,1 %

(97,8;

99,8)

1.605

(1.383;

1.862)

100 %

(98,3; 100)

(644; 882)

Efter

booster

99,8 %

(98,8;

100)

2.777

(2.485;

3.104)

100 %

(98,3; 100)

5.123

(4.504; 5.826)

Nimenrix

Efter dosis

98,2 %

(96,6;

99,2)

(419; 558)

97,7 %

(94,6; 99,2)

(276; 390)

Efter

booster

99,4 %

(99,1;

99,9)

(787; 986)

100 %

(98,3; 100)

2.954

(2.498; 3.493)

Analysen af immunogenicitet blev udført på den primære ATP(according-to-protocol)-kohorte.

*rSBA-analyse udført i Public Health England (PHE)-laboratorier i Storbritannien

**hSBA-analyse udført i GSK-laboratorier

blodprøve taget 21 til 48 dage efter vaccination

I studiet MenACWY-TT-087 fik spædbørn enten en enkelt primærdosis ved 6-måneders alderen

efterfulgt af en boosterdosis ved 15-18-måneders alderen (DTaP-IPV/Hib og en 10-valent

pneumokokkonjugeret vaccine blev administreret samtidigt på begge vaccinationstidspunkter) eller tre

primære doser ved 2-,4-, og 6-måneders alderen efterfulgt af en boosterdosis ved 15-18-måneders

alderen. En enkelt primærdosis administreret i 6-måneders alderen fremkaldte robuste rSBA-titre mod

de fire meningokokgrupper, målt ved procentdelen af forsøgspersonerne med rSBA-titre ≥ 8, der var

sammenlignelige med responset efter den sidste dosis af en tre-dosis primær serie. En boosterdosis gav

solide responser, der var sammenlignelige mellem de to doseringsgrupper, mod alle fire

meningokokgrupper. Resultaterne er vist i skema 3.

Skema 3: rSBA- og hSBA-titre efter en enkelt dosis Nimenrix hos spædbørn i 6-måneders

alderen og før og efter en boosterdosis i 15-18-måneders alderen (studie MenACWY-TT-087)

Menin-

gokok-

gruppe

rSBA*

hSBA**

N

8

(95 % CI)

GMT

(95 % CI)

N

8

(95 % CI)

GMT

(95 % CI)

A

Efter

dosis 1

98,8 %

(95,6; 99,9)

1333

(1035; 1716)

98,3 %

(90,9; 100)

(206; 355)

Før

booster

81,7 %

(74; 87,9)

(84,4; 186)

66,2 %

(54; 77)

20,8

(13,5; 32,2)

Efter

booster

99,3 %

(96,1; 100)

2762

(2310; 3303)

100 %

(95,7; 100)

1416

(1140; 1758)

C

Efter

dosis 1

99,4 %

(96,6; 100)

(482; 726)

100 %

(94,6;100)

(382; 717)

Før

booster

65,6 %

(56,9; 73,7)

27,4

(20,6; 36,6)

96,2 %

(89,2; 99,2)

(109; 210)

Efter

booster

99,3 %

(96,1; 100)

2525

(2102; 3033)

100 %

(96,1; 100)

13360

(10953; 16296)

W

Efter

dosis 1

93,9 %

(89; 97)

1256

(917; 1720)

87,2 %

(74,3; 95,2)

(78,4; 238)

Før

booster

77,9 %

(69,8; 84,6)

63,3

(45,6; 87,9)

100 %

(93,3; 100)

(328; 559)

Efter

booster

100 %

(97,4; 100)

3145

(2637; 3750)

100 %

(93,9; 100)

9016

(7045; 11537)

Y

Efter

dosis 1

98,8 %

(95,6; 99,9)

1470

(1187; 1821)

92,3 %

(81,5; 97,9)

(118; 323)

Før

booster

88,5 %

(81,8; 93,4)

(76,4; 148)

98,4 %

(91,2; 100)

(292; 518)

Efter

booster

100 %

(97,4; 100)

2749

(2301; 3283)

100 %

(94,8; 100)

5978

(4747; 7528)

Analysen af immunogenicitet blev udført på den primære ATP-kohorte.

*rSBA-analyse udført på Public Health England (PHE)-laboratorier i Storbritannien

**hSBA-analyse udført hos Neomed, Laval, Canada

blodprøvetagning udført 1 måned efter vaccination

Måling af hSBA-titre var et sekundært endepunkt i studie MenACWY-TT-087. Selv om der blev

observeret et lignende respons på gruppe A og C med begge doseringsskemaer, blev en enkelt

primærdosis hos spædbørn på 6 måneder associeret med lavere hSBA-titre mod gruppe W-135 og Y

målt ved procentdelen af forsøgspersoner med hSBA-titre på ≥ 8 [henholdsvis 87,2 % (95 %

konfidensinterval: 74,3, 95,2) og 92,3 % (95 % konfidensinterval: 81,5; 97,9)] sammenlignet med tre

primære doser ved 2-, 4- og 6-måneders alderen [henholdsvis 100 % (95 % konfidensinterval: 96,6;

100) og 100 % (95 % konfidensinterval: 97,1; 100)] (se pkt 4.4). Efter en boosterdosis var hSBA-

titrene for alle fire meningokokgrupper sammenlignelige mellem de to doseringsskemaer. Resultaterne

er vist i skema 3.

Immunogenicitet hos småbørn i alderen 12-23 måneder

I de kliniske studier MenACWY-TT-039 og MenACWY-TT-040 fremkaldte en enkelt dosis

BILAG I

PRODUKTRESUME

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Nimenrix pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

Meningokokgrupperne A, C, W-135 og Y konjugeret vaccine

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Efter rekonstitution indeholder 1 dosis (0,5 ml):

Neisseria meningitidis gruppe A-polysaccharid

5 mikrogram

Neisseria meningitidis gruppe C-polysaccharid

5 mikrogram

Neisseria meningitidis gruppe W-135-polysaccharid

5 mikrogram

Neisseria meningitidis gruppe Y-polysaccharid

5 mikrogram

konjugeret til tetanustoksoid-bærerprotein

44 mikrogram

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning.

Pulver eller pulverkage er hvidt.

Solvensen er klar og farveløs.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Nimenrix er indiceret til aktiv immunisering af personer i alderen fra 6 uger mod invasiv

meningokoksygdom forårsaget af Neisseria meningitidis-grupperne A, C, W-135 og Y.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Nimenrix skal anvendes i overensstemmelse med tilgængelige, officielle anbefalinger.

Primær immunisering

Spædbørn fra 6 uger til under 6 måneder: Der skal administreres to doser, hver på 0,5 ml, med et

interval på 2 måneder mellem doserne.

Spædbørn fra 6 måneder, børn, unge eller voksne: Der skal administreres en enkelt dosis på 0,5 ml.

En yderligere primærdosis Nimenrix kan være hensigtsmæssig for nogle personer (se pkt. 4.4).

Boosterdoser

Når det primære immuniseringsforløb er afsluttet hos spædbørn i alderen 6 uger til under 12 måneder,

skal der gives en boosterdosis i 12-måneders alderen med et interval på mindst 2 måneder efter den

sidste vaccination med Nimenrix (se pkt. 5.1).

Hos tidligere vaccinerede personer i alderen 12 måneder og derover kan Nimenrix gives som en

boosterdosis, hvis personerne har fået en primær vaccination med en konjugeret eller almindelig

polysaccharid-meningokokvaccine (se pkt. 4.4 og 5.1).

Administration

Immunisering skal foretages som intramuskulær injektion.

Hos spædbørn er det anbefalede injektionssted den anterolaterale side af låret. Hos børn fra 1 år er det

anbefalede injektionssted den anterolaterale side af låret eller musculus deltoideus (se pkt. 4.4 og 4.5).

For instruktioner om rekonstitution af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Sporbarhed

For at forbedre sporbarheden af biologiske lægemidler skal det administrerede produkts navn og

batchnummer tydeligt registreres.

Nimenrix må under ingen omstændigheder administreres intravaskulært, intradermalt eller subkutant.

Det er god klinisk praksis at gennemgå anamnesen (særligt med hensyn til tidligere vaccination og

eventuel forekomst af bivirkninger) samt foretage en klinisk vurdering forud for vaccination.

Relevant medicinsk behandling og overvågning skal altid være let tilgængelig i tilfælde af, at der

opstår en sjælden anafylaktisk reaktion efter administration af vaccinen.

Interkurrent sygdom

Vaccination med Nimenrix skal udsættes hos personer, der har en akut alvorlig febril sygdom.

Tilstedeværelse af en let infektion, f.eks. forkølelse, bør ikke medføre en udsættelse af vaccinationen.

Synkope

Synkope (besvimelse) kan opstå efter og endda før vaccination især hos unge mennesker, som en

psykogen reaktion over for kanylestik. Dette kan være ledsaget af adskillige neurologiske tegn som

f.eks. kortvarige synsforstyrrelser, paræstesier og tonisk-kloniske ekstremitetsbevægelser under

opvågningen. Det er vigtigt, at nødvendige foranstaltninger er til stede for at undgå skader i

forbindelse med besvimelse.

Trombocytopeni og koagulationsforstyrrelser

Nimenrix skal gives med forsigtighed til personer med trombocytopeni eller andre

koagulationsforstyrrelser, da der kan forekomme blødning efter en intramuskulær administration hos

disse personer.

Immundefekt

Det kan muligvis forventes, at der ikke fremkaldes et tilstrækkeligt immunrespons hos patienter, der

får immunsuppressiv behandling, eller hos patienter med immundefekt.

Personer med familiære komplementdefekter (f. eks. C5 eller C3 defekter) samt personer, som får en

behandling, der hæmmer terminal komplementaktivering (f.eks. eculizumab), har en øget risiko for

invasiv sygdom forårsaget af Neisseria meningitidis grupperne A, C, W-135 og Y, selvom de udvikler

antistoffer efter vaccination med Nimenrix.

Beskyttelse mod meningokoksygdom

Nimenrix yder kun beskyttelse mod Neisseria meningitidis-grupperne A, C, W-135 og Y. Vaccinen

beskytter ikke mod andre grupper af Neisseria meningitidis.

Et beskyttende immunrespons fremkaldes nødvendigvis ikke hos alle vaccinerede personer.

Virkningen af tidligere vaccination med almindelig polysakkarid meningokokvaccine

Personer, der først blev vaccineret med en almindelig polysaccharid-meningokokvaccine, og som efter

30-42 måneder blev vaccineret med Nimenrix, havde lavere geometrisk middeltiter (GMT) end de

personer, der ikke var blevet vaccineret med nogen meningokokvaccine i de forudgående 10 år. GMT

blev målt ved serum-baktericid assay ved anvendelse af kaninkomplement (rSBA) (se pkt. 5.1). Den

kliniske relevans af denne observation kendes ikke.

Virkningen af allerede eksisterende antistoffer mod tetanustoksoid inden vaccination

Nimenrix’ sikkerhed og immunogenicitet blev vurderet ved sekventiel eller samtidig administration

med en vaccine, som indeholder difteri og tetanustoksoider, acellulær pertussis, inaktiverede poliovira

(1, 2 og 3), hepatitis B-overfladeantigen og Haemophilus influenzae type b-polyribosylribosefosfat

konjugeret til tetanustoksoid (DTaP-HBV-IPV/Hib) i det andet leveår. Administration af Nimenrix én

måned efter DTaP-HBV-IPV/Hib-vaccinen resulterede i lavere rSBA GMT for gruppe A, C og W-135

sammenlignet med samtidig administration (se pkt. 4.5). Den kliniske relevans af denne observation

kendes ikke.

Immunrespons hos spædbørn i alderen 6 måneder til under 12 måneder

En enkelt dosis givet ved 6 måneder blev forbundet med lavere humankomplement serum-baktericid

assay (hSBA) titer for grupperne W-135 og Y, sammenlignet med tre doser, der blev givet ved 2, 4 og

6 måneder (se pkt. 5.1). Den kliniske relevans af denne observation kendes ikke. Hvis et spædbarn i

alderen 6 måneder til under 12 måneder forventes at have en særlig risiko for invasiv

meningokoksygdom på grund af eksponering for gruppe W-135 og/eller Y, kan det overvejes at give

en yderligere primærdosis Nimenrix efter et interval på 2 måneder.

Immunrespons hos småbørn i alderen 12-14 måneder

En måned efter vaccination havde småbørn i alderen 12-14 måneder sammenlignelige rSBA-titre mod

gruppe A, C, W-135 og Y efter en dosis Nimenrix eller to doser Nimenrix givet med to måneders

mellemrum.

En enkelt dosis blev forbundet med lavere hSBA titer for gruppe W-135 og Y, sammenlignet med to

doser, der gives med to måneders mellemrum. Der sås lignende respons mod gruppe A og C efter en

dosis eller to doser (se pkt. 5.1). Den kliniske relevans af resultaterne er ukendt. Hvis et lille barn

forventes at have særlig risiko for invasiv meningokoksygdom pga. eksponering for gruppe W-135

og/eller Y, kan det overvejes at give en dosis mere efter 2 måneder. Se under afsnittet Persistens af

serum-baktericid antistoftitre angående aftagende antistof mod gruppe A eller gruppe C efter første

dosis Nimenrix hos børn i alderen 12-23 måneder.

Persistens af serum-baktericid antistoftitre

Efter administration af Nimenrix er der aftagende serum-baktericid antistoftitre overfor gruppe A, når

der anvendes hSBA (se pkt. 5.1). Den kliniske relevans af denne observation er ukendt. Det bør dog

overvejes at give en boosterdosis til personer, som forventes at være i særlig risiko for eksponering for

gruppe A, og som har fået en dosis Nimenrix for mere end ca. et år siden.

Der er over tid observeret et fald i antistoftitrene for grupperne A, C, W-135 og Y. Den kliniske

relevans af denne observation er ukendt. En boosterdosis kan overvejes til personer, som er vaccineret

i småbørnsalderen, og som fortsat har en høj risiko for at blive udsat for meningokoksygdomme

forårsaget af grupperne A, C, W-135 eller Y (se pkt. 5.1).

Nimenrix' virkning på anti-tetanus-antistof-koncentrationer

Selvom der blev observeret en stigning i anti-tetanustoksoid (TT)-antistof-koncentrationerne efter

vaccination med Nimenrix, erstatter Nimenrix ikke immunisering mod tetanus.

Administreres Nimenrix samtidigt med eller én måned før en vaccine indeholdende TT i det andet

leveår, nedsættes responset på TT ikke, og sikkerheden påvirkes ikke væsentligt. Der foreligger ingen

data for personer over 2 år.

Natriumindhold

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosisenhed, dvs. det er i det

væsentlige natriumfrit.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Hos spædbørn kan Nimenrix gives samtidigt med kombinerede DTaP-HBV-IPV/Hib-vacciner og med

10-valent konjugeret pneumokokvaccine.

Hos personer fra 1 år og opefter kan Nimenrix gives samtidigt med en hvilken som helst af følgende

vacciner: hepatitis A (HAV)- og hepatitis B (HBV)-vacciner, mæslinge-fåresyge-røde hunde (MFR)-

vaccine, mæslinge-fåresyge-røde hunde-skoldkoppe (MFRV)-vaccine, 10-valent pneumokok

konjugeret vaccine eller ikke-adjuveret vaccine mod sæsonbestemt influenza.

I det andet leveår kan Nimenrix også gives samtidigt med kombinerede difteri-tetanus-acellulær

pertussis-vacciner (DTaP), herunder DTaP-kombinationsvacciner med hepatitis B, inaktiveret polio

eller Haemophilus influenzae type b (HBV, IPV eller Hib), f.eks. DTaP-HBV-IPV/Hib-vaccine og 13-

valent konjugeret pneumokokvaccine.

Hos personer i alderen 9-25 år kan Nimenrix gives samtidig med bivalent (type 16 og 18) rekombinant

(HPV2) humant papillomavirus-vaccine.

Når det er muligt, skal Nimenrix og en vaccine med tetanustoksoid, f.eks. DTaP-HBV-IPV/Hib-

vaccine, dog administreres samtidigt, eller Nimenrix skal administreres mindst én måned før vaccinen

med tetanustoksoid.

Én måned efter samtidig administration med en 10-valent pneumokok konjugeret vaccine blev der

observeret lavere geometriske middelantistofkoncentrationer (GMC) og GMT af OPA-antistof

(opsonophagocytic assay) for én pneumokok-serotype (18C konjugeret til tetanustoksoid-

bærerprotein). Den kliniske relevans af denne observation kendes ikke. Immunresponser på de ni

andre pneumokok-serotyper blev ikke påvirket af samtidig administration.

Én måned efter samtidig administration med en kombineret Tdap-vaccine (adsorberet tetanustoxoid,

reduceret difteritoksoid og acellulær pertussis) blev der hos personer i alderen 9-25 år observeret

lavere geometriske middelantistofkoncentrationer (GMC) for hvert pertussis antigen (pertussistoksoid

(PT), filamentøs hæmagglutinin (FHA) og pertactin (PRN)). Mere end 98 % af forsøgspersonerne

havde anti-PT-, FHA- eller PRN-koncentrationer over den fastsatte grænseværdi (cut-off). Den

kliniske betydning af disse observationer kendes ikke. Immunresponser på Nimenrix eller tetanus-

eller difteriantigenerne inkluderet i Tdap-vaccinen blev ikke påvirket af samtidig administration.

Hvis Nimenrix skal gives på samme tid som en anden injicerbar vaccine, skal vaccinerne altid

administreres på forskellige injektionssteder.

Det kan muligvis forventes, at der ikke fremkaldes et tilstrækkeligt immunrespons hos patienter, der

får immunsuppressiv behandling.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er en begrænset erfaring med anvendelse af Nimenrix til gravide kvinder.

Dyreforsøg indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger, hvad angår graviditeten, den

embryonale/føtale udvikling, fødslen eller den postnatale udvikling (se pkt. 5.3).

Nimenrix må kun anvendes under graviditet, når det er tvingende nødvendigt, og de mulige fordele

vejer tungere end de potentielle risici for fosteret.

Amning

Det vides ikke, om Nimenrix udskilles i human mælk.

Nimenrix må kun anvendes under amning, hvis de mulige fordele vejer tungere end de potentielle

risici.

Fertilitet

Med hensyn til fertilitet indikerer dyreforsøg hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Der er ikke foretaget undersøgelser af Nimenrix’ påvirkning af evnen til at føre motorkøretøj og

betjene maskiner.

Nogle af de bivirkninger, der er nævnt i pkt. 4.8 "Bivirkninger", kan dog påvirke evnen til at føre

motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Sammendrag af sikkerhedsprofilen

Nimenrix’ sikkerhed, som er angivet i nedenstående skema, er baseret på datasæt fra to kliniske

studier:

En poolet analyse af data fra 9.621 personer, som fik administreret en enkelt dosis Nimenrix.

Dette samlede antal omfattede 3.079 småbørn (12-23 måneder), 909 børn i alderen 2-5 år, 990

børn i alderen 6-10 år, 2.317 unge (11-17 år) og 2.326 voksne (18-55 år).

Data fra et studie med spædbørn i alderen 6 til 12 uger (studiet MenACWY-TT-083), hvor 1.052

forsøgspersoner på tidspunktet for den første dosis fik mindst én dosis af en primær serie på 2

eller 3 doser Nimenrix, og 1.008 fik en boosterdosis omkring 12 måneders alderen.

Sikkerheden er desuden vurderet i et separat studie, hvor en enkelt dosis Nimenrix blev administreret

til 274 personer i alderen 56 år og derover.

Lokale og generelle bivirkninger

I aldersgrupperne 6-12 uger og 12-14 måneder, hvor børnene fik 2 doser Nimenrix med 2 måneders

mellemrum, var den første og anden dosis forbundet med sammenlignelig lokal og systemisk

reaktogenicitet.

Den lokale og generelle bivirkningsprofil af en boosterdosis Nimenrix givet til forsøgspersoner i

alderen 12 måneder til 30 år efter primær vaccination med Nimenrix eller andre konjugerede eller

almindelige polysaccharid-meningokokvacciner var den samme som den lokale og generelle

bivirkningsprofil, der blev observeret efter primær vaccination med Nimenrix, undtagent

gastrointestinale symptomer (inklusive diarré, opkastning og kvalme), som var meget almindelige

blandt forsøgspersoner i alderen 6 år og derover.

Liste over bivirkninger

De rapporterede bivirkninger er opstillet efter følgende hyppigheder:

Meget almindelig:

(≥ 1/10)

Almindelig:

(≥ 1/100 til < 1/10)

Ikke almindelig:

(≥ 1/1.000 til < 1/100)

Sjælden:

(≥ 1/10.000 til < 1/1.000)

Meget sjælden:

(< 1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Skema 1 viser de bivirkninger, som blev rapporteret fra studierne med forsøgspersoner i alderen 6

uger op til 55 år samt erfaringer efter markedsføring. Bivirkninger, som blev rapporteret hos

forsøgspersoner i alderen > 55 år, var de samme som dem, der blev observeret hos yngre voksne.

Skema 1 Liste over bivirkninger efter systemorganklasse

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkninger

Metabolisme og ernæring

Meget almindelig

Appetitmangel

Psykiske forstyrrelser

Meget almindelig

Irritabilitet

Ikke almindelig

Insomni

Gråd

Nervesystemet

Meget almindelig

Døsighed

Hovedpine

Ikke almindelig

Hypæstesi

Svimmelhed

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Diaré

Opkastning

Kvalme*

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig

Pruritus

Udslæt**

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Ikke almindelig

Myalgi

Smerter i ekstremitet

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Meget almindelig

Feber

Hævelse på injektionsstedet

Smerter på injektionsstedet

Rødme på injektionsstedet

Træthed

Almindelig

Hæmatom på injektionsstedet*

Ikke almindelig

Utilpashed

Induration på injektionsstedet

Pruritus på injektionsstedet

Varme på injektionsstedet

Følelsesløshed på injektionsstedet

Ikke kendt***

Omfattende hævelser ved administrationsstedet

på den injicerede ektremitet, ofte associeret

med erytem, nogle gange omfattende det

tilstødende led eller hævelse af hele den

injicerede ekstremitet.

*Kvalme og hæmatom på injektionsstedet forekom med hyppigheden ’Ikke almindelig’ hos spædbørn

**Udslæt forekom med hyppigheden ’Almindelig’ hos spædbørn

***Bivirkninger identificeret efter markedsføring

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle

formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er ikke rapporteret om tilfælde af overdosering.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Vacciner, meningokokvacciner, ATC-kode: J07AH08

Virkningsmekanisme

Antistoffer mod meningokok-kapslen beskytter mod meningokoksygdom via komplementmedieret

baktericid aktivitet. Nimenrix inducerer produktionen af baktericide antistoffer mod kapsulære

polysaccharider af Neisseria meningitides-grupperne A, C, W-135 og Y, når de måles ved hjælp af

analyser, som bruger enten rSBA eller hSBA.

Immunogenicitet hos spædbørn

I studiet MenACWY-TT-083 blev den første dosis administreret ved 6 til 12 ugers alderen, den anden

dosis blev givet efter et interval på 2 måneder, og en tredje (booster) dosis blev administreret omkring

12 måneders alderen. DTaP-HBV-IPV/Hib og en 10-valent pneumokokvaccine blev administreret

samtidigt. Nimenrix fremkaldte rSBA- og hSBA-titre mod de fire meningokokgrupper, som vist i

skema 2. Responset mod gruppe C var non-inferiørt til det respons, som blev fremkaldt af de

godkendte MenC-CRM- og MenC-TT-vacciner med hensyn til procentdele med rSBA-titer ≥ 8 én

måned efter den anden dosis.

Data fra dette studie understøtter ekstrapolation af immunogenicitetsdata og dosering hos spædbørn i

alderen 12 uger til under 6 måneder.

Skema 2: rSBA- og hSBA-titre efter to doser Nimenrix (eller MenC-CRM eller MenC-TT) givet

med 2 måneders mellemrum hos spædbørn, hvoraf den første blev givet i alderen 6-12 uger, og

herefter en boosterdosis i 12 måneders alderen (studie MenACWY-TT-083)

Meningo-

kok-

gruppe

Vaccine-

gruppe

rSBA*

hSBA**

Tids-

punkt

N

8

GMT

N

8

GMT

(95 %

CI)

(95 % CI)

(95 % CI)

(95 % CI)

Nimenrix

Efter dosis

97,4 %

(95,4;

98,6)

(182; 227)

96,5 %

(93,0; 98,6)

(131; 188)

Efter

booster

99,6 %

(98,4;

99,9)

1.561

(1.412;

1.725)

99,5 %

(97,4; 100)

1.007

(836;1.214)

Skema 2: rSBA- og hSBA-titre efter to doser Nimenrix (eller MenC-CRM eller MenC-TT) givet

med 2 måneders mellemrum hos spædbørn, hvoraf den første blev givet i alderen 6-12 uger, og

herefter en boosterdosis i 12 måneders alderen (studie MenACWY-TT-083)

Meningo-

kok-

gruppe

Vaccine-

gruppe

rSBA*

hSBA**

Tids-

punkt

N

8

GMT

N

8

GMT

(95 %

CI)

(95 % CI)

(95 % CI)

(95 % CI)

Nimenrix

Efter

dosis 2

98,7 %

(97,2;

99,5)

(540; 693)

98,6 %

(96,0; 99.7)

1.308

(1.052; 1.627)

Efter

booster

99,8 %

(98,8;

100)

1.177

(1.059;

1.308)

99,5 %

(97,5; 100)

4.992

(4.086; 6100)

MenC-

CRM-

vaccine

Efter dosis

99,6 %

(98,4;

99,9)

(850; 1.079)

100 %

(98,2; 100)

3.188

(2.646; 3.841)

Efter

booster

98,4 %

(96,8;

99,4)

1.051

(920; 1.202)

100 %

(98,3; 100)

5.438

(4.412; 6.702)

MenC-

vaccine

Efter dosis

100 %

(99,2;

100)

1.188

(1.080;

1.307)

100 %

(98,4; 100)

2.626

(2.219; 3.109)

Efter

booster

100 %

(99,2;

100)

1.960

(1.776;

2.163)

100 %

(98,3; 100)

5.542

(4.765; 6.446)

Nimenrix

Efter dosis

99,1 %

(97,8;

99,8)

1.605

(1.383;

1.862)

100 %

(98,3; 100)

(644; 882)

Efter

booster

99,8 %

(98,8;

100)

2.777

(2.485;

3.104)

100 %

(98,3; 100)

5.123

(4.504; 5.826)

Nimenrix

Efter dosis

98,2 %

(96,6;

99,2)

(419; 558)

97,7 %

(94,6; 99,2)

(276; 390)

Efter

booster

99,4 %

(99,1;

99,9)

(787; 986)

100 %

(98,3; 100)

2.954

(2.498; 3.493)

Analysen af immunogenicitet blev udført på den primære ATP(according-to-protocol)-kohorte.

*rSBA-analyse udført i Public Health England (PHE)-laboratorier i Storbritannien

**hSBA-analyse udført i GSK-laboratorier

blodprøve taget 21 til 48 dage efter vaccination

I studiet MenACWY-TT-087 fik spædbørn enten en enkelt primærdosis ved 6-måneders alderen

efterfulgt af en boosterdosis ved 15-18-måneders alderen (DTaP-IPV/Hib og en 10-valent

pneumokokkonjugeret vaccine blev administreret samtidigt på begge vaccinationstidspunkter) eller tre

primære doser ved 2-,4-, og 6-måneders alderen efterfulgt af en boosterdosis ved 15-18-måneders

alderen. En enkelt primærdosis administreret i 6-måneders alderen fremkaldte robuste rSBA-titre mod

de fire meningokokgrupper, målt ved procentdelen af forsøgspersonerne med rSBA-titre ≥ 8, der var

sammenlignelige med responset efter den sidste dosis af en tre-dosis primær serie. En boosterdosis gav

solide responser, der var sammenlignelige mellem de to doseringsgrupper, mod alle fire

meningokokgrupper. Resultaterne er vist i skema 3.

Skema 3: rSBA- og hSBA-titre efter en enkelt dosis Nimenrix hos spædbørn i 6-måneders

alderen og før og efter en boosterdosis i 15-18-måneders alderen (studie MenACWY-TT-087)

Menin-

gokok-

gruppe

rSBA*

hSBA**

N

8

(95 % CI)

GMT

(95 % CI)

N

8

(95 % CI)

GMT

(95 % CI)

A

Efter

dosis 1

98,8 %

(95,6; 99,9)

1333

(1035; 1716)

98,3 %

(90,9; 100)

(206; 355)

Før

booster

81,7 %

(74; 87,9)

(84,4; 186)

66,2 %

(54; 77)

20,8

(13,5; 32,2)

Efter

booster

99,3 %

(96,1; 100)

2762

(2310; 3303)

100 %

(95,7; 100)

1416

(1140; 1758)

C

Efter

dosis 1

99,4 %

(96,6; 100)

(482; 726)

100 %

(94,6;100)

(382; 717)

Før

booster

65,6 %

(56,9; 73,7)

27,4

(20,6; 36,6)

96,2 %

(89,2; 99,2)

(109; 210)

Efter

booster

99,3 %

(96,1; 100)

2525

(2102; 3033)

100 %

(96,1; 100)

13360

(10953; 16296)

W

Efter

dosis 1

93,9 %

(89; 97)

1256

(917; 1720)

87,2 %

(74,3; 95,2)

(78,4; 238)

Før

booster

77,9 %

(69,8; 84,6)

63,3

(45,6; 87,9)

100 %

(93,3; 100)

(328; 559)

Efter

booster

100 %

(97,4; 100)

3145

(2637; 3750)

100 %

(93,9; 100)

9016

(7045; 11537)

Y

Efter

dosis 1

98,8 %

(95,6; 99,9)

1470

(1187; 1821)

92,3 %

(81,5; 97,9)

(118; 323)

Før

booster

88,5 %

(81,8; 93,4)

(76,4; 148)

98,4 %

(91,2; 100)

(292; 518)

Efter

booster

100 %

(97,4; 100)

2749

(2301; 3283)

100 %

(94,8; 100)

5978

(4747; 7528)

Analysen af immunogenicitet blev udført på den primære ATP-kohorte.

*rSBA-analyse udført på Public Health England (PHE)-laboratorier i Storbritannien

**hSBA-analyse udført hos Neomed, Laval, Canada

blodprøvetagning udført 1 måned efter vaccination

Måling af hSBA-titre var et sekundært endepunkt i studie MenACWY-TT-087. Selv om der blev

observeret et lignende respons på gruppe A og C med begge doseringsskemaer, blev en enkelt

primærdosis hos spædbørn på 6 måneder associeret med lavere hSBA-titre mod gruppe W-135 og Y

målt ved procentdelen af forsøgspersoner med hSBA-titre på ≥ 8 [henholdsvis 87,2 % (95 %

konfidensinterval: 74,3, 95,2) og 92,3 % (95 % konfidensinterval: 81,5; 97,9)] sammenlignet med tre

primære doser ved 2-, 4- og 6-måneders alderen [henholdsvis 100 % (95 % konfidensinterval: 96,6;

100) og 100 % (95 % konfidensinterval: 97,1; 100)] (se pkt 4.4). Efter en boosterdosis var hSBA-

titrene for alle fire meningokokgrupper sammenlignelige mellem de to doseringsskemaer. Resultaterne

er vist i skema 3.

Immunogenicitet hos småbørn i alderen 12-23 måneder

I de kliniske studier MenACWY-TT-039 og MenACWY-TT-040 fremkaldte en enkelt dosis

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/402486/2019

EMEA/H/C/002226

Nimenrix (konjugeret meningokokgruppe A-, C-, W-135-

og Y-vaccine)

En oversigt over Nimenrix, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Nimenrix, og hvad anvendes det til?

Nimenrix er en vaccine, der anvendes til beskyttelse af voksne og unge og af børn fra 6-ugersalderen

mod invasiv meningokoksygdom forårsaget af fire grupper af bakterien Neisseria meningitidis (gruppe

A, C, W-135 og Y). Invasiv sygdom opstår, når bakterien spreder sig i kroppen og forårsager alvorlige

infektioner såsom meningitis (infektion i hinderne rundt om hjernen og rygmarven) og septikæmi

(blodforgiftning).

Vaccinen indeholder stoffer fra den ydre kapsel af bakterien N. meningitidis.

Hvordan anvendes Nimenrix?

Nimenrix fås kun på recept og bør anvendes i henhold til de officielle anbefalinger. Det findes som et

pulver og en solvens, som blandes til en injektionsvæske, opløsning. Pulveret findes i et hætteglas, og

solvensen i en fyldt injektionssprøjte eller i en ampul (en forseglet beholder).

Nimenrix gives som en injektion i lår- eller skuldermusklen. Hos spædbørn i alderen 6 uger til 6

måneder anbefales to doser Nimenrix (den første dosis gives fra 6-ugersalderen, den anden dosis to

måneder efter). Børn fra 6-månedersalderen samt unge og voksne bør have én dosis Nimenrix, men

en yderligere dosis kan overvejes for nogle børn med stor risiko for invasiv meningokoksygdom

(mindst to måneder efter den sidste dosis Nimenrix).

Børn på mellem 6 uger og 1 år, der fik de(n) oprindelige dosis/doser af Nimenrix, bør have en

boosterdosis, når de er fyldt 1 år, mindst to måneder efter den sidste dosis Nimenrix.

Nimenrix kan også anvendes som boostervaccine hos personer på 1 år eller derover, som allerede er

blevet vaccineret med en anden meningokokvaccine, for at forstærke beskyttelsesniveauet.

Hvis du ønsker mere information om anvendelsen af Nimenrix, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte lægen eller apotekspersonalet.

Nimenrix (konjugeret meningokokgruppe A-, C-, W-135- og Y-vaccine)

EMA/402486/2019

Side 2/3

Hvordan virker Nimenrix?

Vacciner virker ved at lære immunsystemet (kroppens naturlige forsvar), hvordan det skal forsvare sig

mod en bestemt sygdom. Når en person vaccineres, opfatter immunsystemet bakteriedelene i vaccinen

som "fremmede" og danner antistoffer mod dem. Hvis personen senere kommer i kontakt med

bakterien, vil disse antistoffer sammen med andre komponenter i immunsystemet være i stand til at

dræbe den og hjælpe med at beskytte mod sygdommen.

Nimenrix indeholder små mængder af kapsulære polysaccharider (sukker fra bakteriens ydre kapsel),

som er udvundet af de fire grupper af N. meningitidis-bakterien: A, C, W135 og Y. Disse er blevet

renset og dernæst "konjugeret" (bundet) til en proteinbærer kaldet tetanus toxoid (et svækket toksin

af tetanus, som ikke er sygdomsfremkaldende, og som også anvendes i tetanus-vaccine), fordi dette

forbedrer immunsystemets respons på vaccinen.

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Nimenrix?

Nimenrix' evne til at udløse dannelse af antistoffer (immunogen aktivitet) blev vurderet i fem

hovedstudier, som omfattede over 4.000 deltagere på 1 år eller derover. Nimenrix blev sammenlignet

med en række andre tilsvarende vacciner mod N. meningitidis). Resultaterne viste, at en enkelt

injektion af Nimenrix var lige så effektiv som de andre vacciner til at fremkalde en immunreaktion mod

alle fire typer af N. meningitidis-polysaccharider. Antallet af personer, hos hvem der blev fremkaldt en

immunreaktion mod polysacchariderne med Nimenrix, var det samme som for

sammenligningsvaccinerne.

Studierne viste desuden, at indholdet af antistoffer forøgedes hos personer, som var blevet vaccineret

med Nimenrix eller en anden meningokokvaccine, da de var 1 år eller derover, når Nimenrix blev givet

som booster flere år efter, at de sidst var blevet vaccineret.

Et sjette studie med mere end 2.000 børn, som var blevet vaccineret første gang, da de var 6-12 uger

gamle, viste, at Nimenrix (givet som to doser med to måneders mellemrum) var lige så effektivt til at

fremkalde en immunreaktion mod N. meningitidis som to andre vacciner. På grundlag af data fra dette

studie og supplerende data fra et underbyggende studie hos 187 spædbørn blev denne dosis af

Nimenrix også anset for at være effektiv hos børn i alderen 12 uger til 6 måneder. For børn i alderen 6

måneder til 1 år kunne det af de tilgængelige data konkluderes, at en enkelt dosis Nimenrix var

tilstrækkelig til at fremkalde en immunrespons mod N. meningitidis.

Hvilke risici er der forbundet med Nimenrix?

De hyppigste bivirkninger ved Nimenrix (som kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 personer) fra

og med første vaccination er appetittab, irritabilitet, døsighed, hovedpine, feber, hævelse, smerter og

rødme på injektionsstedet, og træthed. Bivirkningerne efter boostervaccinationen med Nimenrix svarer

generelt til bivirkningerne efter den første vaccination, men diarré, opkast og kvalme er også meget

almindelige. Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger ved Nimenrix fremgår af

indlægssedlen.

Hvorfor er Nimenrix godkendt i EU?

Det Europæiske Lægemiddelagentur var af den opfattelse, at det var blevet påvist, at Nimenrix var

mindst lige så effektivt som sammenligningsvaccinerne til at fremkalde en immunreaktion på de fire

grupper af N. meningitidis-bakterien hos personer fra forskellige aldersgrupper. Agenturet noterede

sig, at Nimenrix i forhold til konventionelle vacciner havde den fordel at være konjugeret, inklusive at

fremkalde en kraftig immunreaktion hos små børn. Nimenrix tolereres godt, og agenturet mente, at

Nimenrix (konjugeret meningokokgruppe A-, C-, W-135- og Y-vaccine)

EMA/402486/2019

Side 3/3

den kan gives sikkert sammen med andre rutinemæssigt anvendte vacciner i de forskellige

aldersgrupper. Agenturet var derfor af den opfattelse, at fordelene ved Nimenrix opvejer risiciene, og

anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse for Nimenrix.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Nimenrix?

Virksomheden, der markedsfører Nimenrix, vil gennemføre et studie for at vurdere, hvor lang tid den

beskyttende immunreaktion som følge af én eller to doser af Nimenrix varer hos små børn mellem 1 og

2 år.

Der er desuden anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som

patienter og sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Nimenrix.

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brugen af Nimenrix løbende overvåget. De

indberettede bivirkninger ved Nimenrix vurderes omhyggeligt, og der tages de nødvendige

forholdsregler for at beskytte patienterne.

Andre oplysninger om Nimenrix

Nimenrix fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 20. april 2012.

Yderligere information om Nimenrix findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/nimenrix

Denne oversigt blev sidst ajourført i 08-2019.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information