Mozobil

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Offentlige vurderingsrapport PAR
Aktiv bestanddel:
Plerixafor
Tilgængelig fra:
Genzyme Europe BV
ATC-kode:
L03AX16
INN (International Name):
plerixafor
Terapeutisk gruppe:
Immunostimulants,
Terapeutisk område:
Myelomatose, Hæmatopoietisk Stamcelle Transplantation, Lymfom
Terapeutiske indikationer:
Mozobil angives i kombination med granulocyt koloni-stimulerende faktor til at forbedre mobiliseringen af hæmatopoietiske stamceller til de perifere blod for indsamling og efterfølgende autolog transplantation hos patienter med lymfom og flere myelomatose hvis celler mobilisere dårligt.
Produkt oversigt:
Revision: 18
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/001030
Autorisation dato:
2009-07-30
EMEA kode:
EMEA/H/C/001030

Dokumenter

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk
Produktresumé Produktresumé - bulgarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk
Produktresumé Produktresumé - spansk
Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk
Produktresumé Produktresumé - tjekkisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk
Produktresumé Produktresumé - estisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk
Produktresumé Produktresumé - græsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk
Produktresumé Produktresumé - engelsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk
Produktresumé Produktresumé - lettisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk
Produktresumé Produktresumé - litauisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk
Produktresumé Produktresumé - ungarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk
Produktresumé Produktresumé - maltesisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk
Produktresumé Produktresumé - portugisisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk
Produktresumé Produktresumé - rumænsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk
Produktresumé Produktresumé - slovakisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk
Produktresumé Produktresumé - slovensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk bokmål
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål
Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk
Produktresumé Produktresumé - islandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk
Produktresumé Produktresumé - kroatisk

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Mozobil 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning

plerixafor

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Mozobil

Sådan skal du bruge Mozobil

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Mozobil indeholder det aktive stof plerixafor, der blokerer for et protein på overfladen af

blodstamceller. Dette protein binder blodstamcellerne til knoglemarven. Plerixafor forbedrer

frigivelsen af stamceller ud i blodbanen (mobilisering). Stamcellerne kan indsamles ved hjælp af en

maskine, der adskiller blodets indholdsstoffer (aferese-maskine), og derefter nedfryses og opbevares

indtil transplantationen.

Hvis det er vanskeligt at mobilisere, anvendes Mozobil til at hjælpe med at opsamle blodstamceller fra

patienten med henblik på indsamling, opbevaring og genindførelse (transplantation),

Hos voksne, der har lymfom (kræft i de hvide blodlegemer) eller multipelt myelom (en

kræftform, som påvirker plasmacellerne i knoglemarven).

Hos børn i alderen 1 – under 18 år, der har lymfom eller solide tumorer (tumor der udgår fra de

solide organer som f.eks. lunger, mave-tarm, hoved-hals, lever osv.).

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Mozobil

Brug ikke Mozobil

hvis du er allergisk over for plerixafor eller et af de øvrige indholdsstoffer i Mozobil (angivet i

punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du bruger Mozobil.

Kontakt lægen:

hvis du har eller har haft hjerteproblemer.

hvis du har nyreproblemer. Lægen vil muligvis justere din dosis.

hvis du har et højt antal hvide blodlegemer.

hvis du har et lavt antal blodplader.

hvis du tidligere har haft en følelse af at skulle besvime, eller du er blevet svimmel, når du rejser

eller sætter dig op, eller du er besvimet i forbindelse med en injektion.

Din læge vil muligvis tage

regelmæssige blodprøver

for at kontrollere dit blodcelletal.

Det frarådes at bruge Mozobil, hvis du har leukæmi (kræft i blodet eller knoglemarven).

Brug af anden medicin sammen med Mozobil

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Graviditet og amning

Du må ikke bruge Mozobil, hvis du er gravid, da der ikke er nogen erfaring med anvendelse af

Mozobil til gravide. Det er vigtigt, at du fortæller det til lægen, hvis du er gravid, kan være gravid,

eller planlægger at blive gravid. Det anbefales at anvende prævention, hvis du er i den fødedygtige

alder.

Du bør ikke amme, hvis du bruger Mozobil, da det ikke vides, om Mozobil udskilles i modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Mozobil kan forårsage svimmelhed og træthed. Kør derfor ikke, hvis du føler dig svimmel, træt eller

utilpas.

Natrium

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige

natriumfri.

3.

Sådan skal du bruge Mozobil

Din medicin vil blive injiceret af en læge eller sygeplejerske.

Du begynder med at få G-CSF og derefter Mozobil

Behandlingen begynder med, at du først får et andet lægemiddel, der kaldes for G-CSF

(granulocytkoloni-stimulerende faktor). G-CSF hjælper Mozobil med at virke rigtigt i din krop. Spørg

lægen og læs den medfølgende indlægsseddel, hvis du vil vide mere om G-CSF.

Hvor meget Mozobil skal du have?

Den anbefalede dosis til voksne er enten en 20 mg (fast dosis) eller 0,24 mg pr.kg legemsvægt pr. dag.

Den anbefalede dosis til børn i alderen 1 – under 18 år er 0,24 mg pr.kg legemsvægt pr. dag.

Din dosis afhænger af din legemsvægt, som skal måles, i ugen før du får din første dosis. Din læge vil

reducere dosis, hvis du har moderate eller svære nyreproblemer.

Hvordan gives Mozobil?

Mozobil gives med en injektion under huden (subkutan injektion).

Hvornår gives Mozobil første gang?

Du får din første dosis 6 til 11 timer inden opsamling af dine blodstamceller (aferesen).

Hvor lang tid gives Mozobil?

Behandlingen varer 2 til 4 dage i træk (i nogle tilfælde i op til 7 dage), indtil der er indsamlet nok

stamceller til din transplantation. I nogle få tilfælde kan der muligvis ikke indsamles nok stamceller,

og forsøget på at indsamle dem vil blive afbrudt.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Fortæl det straks til lægen, hvis

du kort tid efter at have fået Mozobil får udslæt, hævelse omkring øjnene, stakåndethed eller

åndenød, eller du føler dig ør, når du står op eller sidder ned, eller føler, at du skal besvime, eller

du besvimer.

du får smerter i øverste venstre del af maven eller i din venstre skulder.

Meget almindelige bivirkninger

(kan påvirke flere end 1 ud af 10 personer)

diaré, kvalme, rødmen eller irritation på injektionsstedet

lavt antal røde blodlegemer påvist i laboratorieprøve (anæmi hos børn)

Almindelige bivirkninger

(kan påvirke op til 1 ud af 10 personer)

hovedpine

svimmelhed, træthed eller utilpashed

søvnbesvær

luft i maven, forstoppelse, fordøjelsesbesvær, opkastning

symptomer i maven såsom smerter, hævelse eller ubehag

mundtørhed, følelsesløshed omkring munden

øget svedtendens, generel rødme i huden, ledsmerter, smerter i muskler og knogler

Ikke almindelige bivirkninger

(kan påvirke op til 1 ud af 100 personer)

allergiske reaktioner såsom udslæt i huden, hævelse omkring øjnene, stakåndethed

anafylaktiske reaktioner, herunder anafylaktisk shock

unormale drømme, mareridt

Bivirkninger i mave-tarm-kanalen kan i sjældne tilfælde være kraftige (diaré, opkastning, mavepine og

kvalme).

Hjerteanfald

I kliniske studier fik patienter med risiko for hjerteanfald, i sjældne tilfælde et hjerteanfald efter at

have fået Mozobil og G-CSF. Kontakt straks lægen, hvis du mærker ubehag i brystet.

Snurren og prikken og følelsesløshed

Snurren og prikken og følelsesløshed er almindeligt hos patienter, der behandles for kræft. Cirka én ud

af fem patienter får disse bivirkninger. Brugen af Mozobil synes dog ikke at påvirke denne hyppighed.

Du kan også have et øget antal hvide blodlegemer (leukocytose) i dine blodprøver.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V

. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på kartonen og hætteglasset.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Mozobil skal anvendes med det samme, når hætteglasset er åbnet.

Apoteket vil bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet,

toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Mozobil indeholder:

Aktivt stof: plerixafor. Hver ml injektionsvæske, opløsning indeholder 20 mg plerixafor. Hvert

hætteglas indeholder 24 mg plerixafor i 1,2 ml opløsning.

Øvrige indholdsstoffer: natriumchlorid, saltsyre og natriumhydroxid til pH-justering, vand til

injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Mozobil leveres som en gennemsigtig, farveløs eller lysegul injektionsvæske, opløsning, i et hætteglas

med en latexfri gummiprop. Hvert hætteglas indeholder 1,2 ml opløsning.

Hver pakning indeholder 1 hætteglas.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Genzyme Europe B.V.

Paasheuvelweg 25

1105 BP Amsterdam

Holland

Fremstiller

Genzyme Ltd., 37 Hollands Road, Haverhill, Suffolk CB9 8PU, Storbritannien

eller

Genzyme Ireland Ltd., IDA Industrial Park, Old Kilmeaden Road, Waterford, Irland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien/

Luxembourg/Luxemburg

Sanofi Belgium

Tél/Tel: + 32 2 710 54 00

Lietuva

UAB „SANOFI-AVENTIS LIETUVA“

Tel. +370 5 275 5224

България

SANOFI BULGARIA EOOD

Tел: +359 2 9705300

Magyarország

SANOFI-AVENTIS Zrt.

Tel: +36 1 505 0050

Česká republika

sanofi-aventis, s.r.o.

Tel: +420 233 086 111

Malta

Sanofi S.p.A

Tel: +39 02 39394275

Danmark

Sanofi A/S

Tlf: +45 45 16 70 00

Nederland

Genzyme Europe B.V.

Tel: +31 20 245 4000

Deutschland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Tel: +49 (0)180 2 222010

Norge

sanofi-aventis Norge AS

Tlf: + 47 67 10 71 00

Eesti

sanofi-aventis Estonia OÜ

Österreich

sanofi-aventis GmbH

Tel. +372 6 273 488

Tel: + 43 1 80 185 - 0

Ελλάδα

sanofi-aventis AEBE

Τηλ: +30 210 900 1600

Polska

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 280 00 00

España

sanofi-aventis, S.A.

Tel: +34 93 485 94 00

Portugal

Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 21 35 89 400

France

sanofi-aventis France

Tél : 0 800 222 555

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

România

Sanofi Romania SRL

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Hrvatska

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 600 34 00

Slovenija

sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +386 1 560 4800

Ireland

sanofi-aventis Ireland Ltd T/A SANOFI

Tel: +353 (0) 1 4035 600

Slovenská republika

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

Tel.: +421 2 33 100 100

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Suomi/Finland

Sanofi Oy

Puh/Tel: + 358 201 200 300

Italia

Sanofi S.p.A.

Tel: +800536389

Sverige

Sanofi AB

Tel: +46 (0)8 634 50 00

Latvija

sanofi-aventis Latvia SIA

Tel: +371 67 33 24 51

United Kingdom

Sanofi

Tel: +44 (0) 845 372 7101

Κύπρος

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Τηλ: +357 22 871600

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Mozobil 20 mg/ml injektionsvæske, opløsning.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En ml opløsning indeholder 20 mg plerixafor.

Hvert hætteglas indeholder 24 mg plerixafor i 1,2 ml opløsning.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på

Hver ml indeholder cirka 5 mg (0,2 mmol)

natrium.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning.

Klar, farveløs til lysegul opløsning med en pH-værdi på 6,0-7,5 og en osmolalitet på

260-320 mOsm/kg.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Voksne patienter

Mozobil er i kombination med granulocytkoloni-stimulerende faktor (G-CSF) indiceret til at øge

mobiliseringen af hæmatopoietiske stamceller til perifert blod med henblik på opsamling og

efterfølgende autolog transplantation hos voksne patienter med lymfom eller multipelt myelom, hvis

celler er vanskelige at mobilisere (se pkt. 4.2).

Pædiatriske patienter (1 – under 18 år)

Mozobil er i kombination med G-CSF indiceret til at øge mobiliseringen af hæmatopoietiske

stamceller til perifert blod med henblik på opsamling og efterfølgende autolog transplantation hos børn

med lymfom eller maligne solide tumorer, enten:

profylaktisk når cirkulerende stamcelletal på den planlagte dag for aferese efter tilstrækkelig

mobilisering med G-CSF (med eller uden kemoterapi) forventes at være utilstrækkeligt i

forhold til den ønskede høst af hæmatopoietiske stamceller, eller

hvis tidligere forsøg på at opsamle tilstrækkeligt med hæmatopoietiske stamceller mislykkedes

(se pkt. 4.2).

4.2

Dosering og administration

Behandling med Mozobil skal indledes og overvåges af en læge med erfaring inden for onkologi

og/eller hæmatologi. Mobiliserings- og aferese-procedurerne skal udføres i samarbejde med et

onkologisk-hæmatologisk center, som har tilstrækkelig erfaring inden for dette område, og hvor

overvågningen af de hæmatopoietiske progenitorceller kan gennemføres på korrekt vis.

Alder over 60 år og/eller tidligere myelosuppressiv kemoterapi, tidligere omfattende kemoterapi

og/eller maksimalt antal cirkulerende stamceller per mikroliter under 20, er blevet identificeret som

indikatorer for dårlig mobilisering.

Dosering

Voksne

Den anbefalede daglige dosis af plerixafor ved subkutan injektion (s.c.) er:

20 mg fast dosis eller 0,24 mg/kg legemsvægt for patienter, der vejer ≤83 kg (se pkt. 5.2).

0,24 mg/kg legemsvægt for patienter, der vejer >83 kg.

Pædiatriske patienter (1 – under 18 år)

Den anbefalede daglige dosis af plerixafor ved subkutan injektion (s.c.) er:

0,24 mg/kg legemsvægt (se pkt. 5.1).

Hvert hætteglas med plerixafor indeholder 1,2 ml af 20 mg/ml plerixafor vandig injektionsvæske,

opløsning og indeholder 24 mg plerixafor.

Plerixafor trækkes op i en injektionssprøjte, hvis størrelse bestemmes ud fra patientens vægt.

Til patienter med en lav kropsvægt på op til 45 kg kan der anvendes 1 ml børneinjektionssprøjter.

Denne type injektionssprøjte har hovedopdelinger for hver 0,1 ml og underopdelinger for hver 0,01 ml

og er derfor egnet til at administrere plerixafor i en dosis på 240 µg/kg til pædiatriske patienter med en

legemsvægt på mindst 9 kg.

Til patienter med en legemsvægt over 45 kg anvendes en 1 ml eller 2 ml gradueret injektionssprøjte,

der kan afmåle et volumen på 0,1 ml.

Præparatet skal administreres ved subkutan injektion 6 til 11 timer inden påbegyndelse af hver aferese

og efter 4 dages præmedicinering med G-CSF. I kliniske studier har Mozobil sædvanligvis været

anvendt i 2-4 (og op til 7) dage i træk.

Den vægt, der anvendes til beregning af dosis af plerixafor, skal måles inden for 1 uge inden den første

dosis plerixafor. Dosis af plerixafor har i kliniske studier været beregnet på baggrund af legemsvægten

hos patienter på op til 175 % af den ideelle legemsvægt. Dosis af plerixafor til behandling af patienter,

der vejer mere end 175 % af den ideelle legemsvægt, er ikke undersøgt. Den ideelle legemsvægt kan

fastlægges med anvendelse af følgende ligninger:

mand (kg):

50 + 2,3 x ((højde (cm) x 0,394) – 60);

kvinde (kg):

45,5 + 2,3 x ((højde (cm) x 0,394) – 60).

Baseret på øget eksponering med stigende legemsvægt bør dosis af plerixafor ikke overstige

40 mg/dag.

Anbefalede samtidige lægemidler

I pivotale kliniske studier, der understøtter anvendelsen af Mozobil, fik alle patienter daglige doser på

g/kg G-CSF hver morgen i 4 dage i træk inden den første dosis plerixafor og hver morgen inden

aferese.

Specielle populationer

Nyreinsufficiens

Til patienter med en kreatininclearance på 20-50 ml/min skal dosis af plerixafor nedsættes med en

tredjedel til 0,16 mg/kg/dag (se pkt. 5.2). Der findes kun begrænsede kliniske data vedrørende denne

dosisjustering. Der er ikke tilstrækkelig klinisk erfaringsgrundlag til at give andre

doseringsanbefalinger til patienter med en kreatininclearance på < 20 ml/min eller til patienter i

hæmodialyse.

På baggrund af den øgede dosis i takt med stigende legemsvægt bør dosis ikke overstige 27 mg/dag,

hvis kreatininclearance er under 50 ml/min.

Pædiatrisk population

Mozobils sikkerhed og virkning hos børn (1 – under 18 år) er blevet undersøgt i et kontrolleret, åbent,

multicenterstudie (se pkt. 4.8, 5.1 og 5.2).

Ældre personer (> 65 år)

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis til ældre personer med normal nyrefunktion. Justering af dosis

anbefales til ældre personer med en kreatininclearance på ≤ 50 ml/min (se "Nyreinsufficiens" ovenfor).

På grund af den øgede hyppighed af nedsat nyrefunktion i takt med stigende alder skal der generelt

udvises forsigtighed i forbindelse med valg af dosis til ældre personer.

Administration

Mozobil er til subkutan injektion. Hvert hætteglas er kun beregnet til engangsbrug.

Hætteglassene skal inspiceres visuelt inden indgivelse og må ikke anvendes, hvis der er partikler eller

misfarvning. Da Mozobil leveres som et sterilt præparat uden konserveringsmidler, skal der anvendes

aseptisk teknik ved overførsel af hætteglassets indhold til en egnet sprøjte til subkutan indgivelse (se

pkt. 6.3).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Mobilisering af tumorceller hos patienter med lymfom og multipelt myelom

Når Mozobil anvendes i forbindelse med G-CSF til mobilisering af hæmatopoietiske stamceller hos

patienter med lymfom eller multipelt myelom, frigives der muligvis tumorceller fra knoglemarven,

som efterfølgende opsamles i leukaferese-produktet. I tilfælde af mobilisering af tumorceller viste

resultater, at antallet af mobiliserede tumorceller ikke er forøget efter Mozobil plus G-CSF

sammenlignet med G-CSF alene.

Mobilisering af tumorceller hos leukæmipatienter

Mozobil og G-CSF er i et compassionate use-program blevet indgivet til patienter med akut myeloid

leukæmi og plasmacelleleukæmi. I nogle tilfælde oplevede disse patienter en stigning i antallet af

cirkulerende leukæmiceller. Når plerixafor anvendes til mobilisering af hæmatopoietiske stamceller,

kan det medføre mobilisering af leukæmiceller og efterfølgende kontaminering af aferese-produktet.

Plerixafor bør derfor ikke anvendes til mobilisering og høst af hæmatopoietiske stamceller hos

patienter med leukæmi.

Hæmatologiske effekter

Hyperleukocytose

Ved indgivelse af Mozobil i forbindelse med G-CSF stiger antallet af cirkulerende leukocytter og

populationerne af hæmatopoietiske stamceller. Antallet af hvide blodlegemer bør overvåges under

behandling med Mozobil. Der skal udvises et klinisk skøn i forbindelse med indgivelse af Mozobil til

patienter med neutrofiltal i perifert blod på over 50 x 10

Trombocytopeni

Trombocytopeni er en kendt komplikation ved aferese og er observeret hos patienter, der fik Mozobil.

Trombocyttallet bør overvåges hos alle patienter, der får Mozobil og gennemgår aferese.

Allergiske reaktioner

Mozobil har i usædvanlige tilfælde været forbundet med potentielle systemiske reaktioner, der var

relateret til den subkutane injektion, såsom urticaria, periorbital hævelse, dyspnø eller hypoksi (se pkt.

4.8). Symptomerne reagerede på behandlingerne (fx antihistaminer, kortikosteroider, hydrering eller

ekstra ilt) eller forsvandt spontant. Der er blevet indberettet tilfælde af anafylaktiske reaktioner

herunder anafylaktisk shock efter markedsføring på verdensplan. Der skal udvises forsigtighed på

grund af risikoen for disse reaktioner.

Vasovagale reaktioner

Vasovagale reaktioner, ortostatisk hypotension og/eller synkope kan opstå efter subkutane injektioner

(se pkt. 4.8). Der skal udvises forsigtighed på grund af risikoen for disse reaktioner.

Effekt på milten

I prækliniske studier med rotter blev der observeret en højere absolut og relativ miltvægt i forbindelse

med ekstramedullær hæmatopoiese efter daglige subkutane injektioner over længere tid (2 til 4 uger)

af plerixafor i doser, der var cirka 4 gange højere end den anbefalede dosis til mennesker.

Effekten af plerixafor på patienternes miltstørrelse er ikke blevet undersøgt specifikt i kliniske studier.

Tilfælde af forstørrelse af milten og/eller ruptur er rapporteret efter administration af Mozobil sammen

med vækstfaktor G-CSF. Personer, der får Mozobil i forbindelse med G-CSF, og som indberetter

smerter i øvre abdomen og/eller smerter i skulderblad eller skulder, skal have undersøgt, om milten er

intakt.

Natrium

Mozobil indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis, dvs. den er i det væsentlige

natriumfri.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier.

In vitro

tests viste, at plerixafor ikke metaboliseres af CYP-

enzymer, og at det ikke hæmmer eller inducerer CYP-enzymer. Plerixafor fungerede ikke som substrat

for eller inhibitor af P-glykoprotein i et

in vitro

studie.

I kliniske studier af patienter med non-Hodgkins lymfom havde samtidig behandling med rituximab i

et mobiliseringsregimen med plerixafor og G-CSF ingen betydning for patienternes sikkerhed eller

udbytte af CD34+-celler.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception under behandlingen.

Graviditet

Der er ingen eller utilstrækkelige data for anvendelse af plerixafor til gravide kvinder.

Den farmakodynamiske virkningsmekanisme indikerer, at plerixafor medfører kongenitte

misdannelser, når det anvendes under graviditet. Dyrestudier har påvist teratogenicitet (se pkt. 5.3).

Mozobil må ikke anvendes under graviditet, medmindre kvindens kliniske tilstand nødvendiggør

behandling med plerixafor.

Amning

Det vides ikke, om plerixafor udskilles i human mælk. Det kan ikke udelukkes, at der er en risiko for

det ammede barn. Amning bør ophøre under behandling med Mozobil.

Fertilitet

Plerixafors virkning på fertiliteten hos mænd og kvinder kendes ikke (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Mozobil kan muligvis påvirke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Nogle patienter har

oplevet svimmelhed, træthed eller vasovagale reaktioner. Derfor opfordres der til forsigtighed i

forbindelse med bilkørsel og betjening af maskiner.

4.8

Bivirkninger

Sammenfatning af sikkerhedsprofilen

Sikkerhedsdata for anvendelse af Mozobil sammen med G-CSF til onkologiske patienter med lymfom

og multipelt myelom blev indsamlet fra 2 placebokontrollerede fase III-studier (301 patienter) og 10

ikke-kontrollerede fase II-studier (242 patienter). Patienterne blev fortrinsvis behandlet med daglige

doser på 0,24 mg/kg plerixafor administreret subkutant. Eksponeringen for plerixafor i disse studier

var fra 1 til 7 dage i træk (median = 2 dage).

I de to fase III-studier med patienter med non-Hodgkins lymfom og multipelt myelom (henholdsvis

AMD3100-3101 og AMD3100-3102) blev i alt 301 patienter behandlet med Mozobil og G-CSF, og

292 patienter blev behandlet med G-CSF og placebo. Patienterne fik hver morgen doser af G-CSF

g/kg i 4 dage inden den første dosis plerixafor eller placebo og hver morgen inden aferese. Tabel 1

viser de bivirkninger, der opstod hyppigere i forbindelse med behandling med Mozobil og G-CSF end

placebo og G-CSF. Bivirkningerne blev indberettet som relaterede hændelser hos ≥1 % af de patienter,

der fik Mozobil, under mobilisering af hæmatopoietiske stamceller og aferese og inden

kemoterapi/ablativ behandling som forberedelse til transplantation.

Fra tidspunktet for den tranplantationsforberedende kemoterapi/ablativ behandling til og med

12 måneder efter transplantationen blev der ikke observeret nogen signifikante forskelle i forekomsten

af bivirkninger på tværs af behandlingsgrupperne.

Tabuleret liste over bivirkninger

Bivirkningerne er opstillet efter systemorganklasse og frekvens. Frekvenserne defineres i henhold til

følgende regel: Meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til

<1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres

ud fra forhåndenværende data).

Tabel 1.

Bivirkninger, der under mobilisering og aferese i fase III-studier opstod hyppigere

ved behandling med Mozobil end med placebo, og som anses for at være relaterede

til Mozobil

Blod og lymfesystem

Ikke kendt

Splenomegali, miltruptur (se pkt. 4.4)

Immunsystemet

Ikke almindelig

Allergisk reaktion*

Anafylaktiske reaktioner, herunder anafylatisk shock (se pkt.

4.4)**

Psykiske forstyrrelser

Almindelig

Insomni

Ikke almindelig

Unormale drømme, mareridt

Nervesystemet

Almindelig

Svimmelhed, hovedpine

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig

Diaré, nausea

Almindelig

Opkastning, abdominalsmerter, ubehag i maven, dyspepsi,

abdominal distention, obstipation, flatulens, oral hypoæstesi,

mundtørhed

Hud og subkutane væv

Almindelig

Hyperhidrose, erytem

Knogler, led, muskler og bindevæv

Almindelig

Artralgi, muskuloskeletale smerter

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Meget almindelig

Reaktioner på injektions- og infusionssted

Almindelig

Træthed, utilpashed

*

Hyppigheden af de anførte allergiske reaktioner er baseret på bivirkninger, der opstod i onkologistudier (679

patienter).

Bivirkningerne omfattede et eller flere af følgende: urticaria (n = 2), periorbital hævelse (n = 2), dyspnø (n

= 1) eller hypoxi (n = 1). Bivirkningerne var generelt lette eller moderate og opstod inden for cirka 30 min efter

indgivelse af Mozobil.

** Erfaring efter markedsføring

De indberettede bivirkninger for patienter med lymfom og multipelt myelom, som fik Mozobil i de

kontrollerede fase III-studier og i ikke-kontrollerede studier, herunder et fase II-studie med Mozobil

som monoterapi til mobilisering af hæmatopoietiske stamceller, er ens. Der blev ikke observeret nogen

signifikante forskelle i forekomsten af bivirkninger hos onkologiske patienter med hensyn til sygdom,

alder eller køn.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Myokardieinfarkt

I kliniske studier fik 7 ud af 679 onkologiske patienter myokardieinfarkt efter mobilisering af

hæmatopoietiske stamceller med plerixafor og G-CSF. Alle hændelser opstod mindst 14 dage efter

sidste indgivelse af Mozobil. Desuden fik to kvindelige kræftpatienter i

compassionate use

programmet (på udleveringstilladelser) myokardieinfarkt efter mobilisering af hæmatopoietiske

stamceller med plerixafor og G-CSF. Den ene af disse hændelser opstod 4 dage efter sidste indgivelse

af Mozobil. Grundet den manglende tidsmæssige forbindelse hos 8 ud af 9 patienter samt

risikoprofilen for patienter med myokardieinfarkt tyder dette ikke på, at Mozobil giver en uafhængig

risiko for myokardieinfarkt hos patienter, der også får G-CSF.

Hyperleukocytose

I fase III-studierne var antallet af hvide blodlegemer100 x 10

/L eller derover dagen inden eller dagen

for aferese hos 7 % af de patienter, der fik Mozobil, og hos 1 % af de patienter, der fik placebo. Der

blev ikke observeret nogen komplikationer eller kliniske symptomer på leukostase.

Vasovagale reaktioner

I kliniske studier af Mozobil hos onkologiske patienter og frivillige raske personer oplevede mindre

end 1 % af forsøgsdeltagerne vasovagale reaktioner (ortostatisk hypotension og/eller synkope) efter

subkutan indgivelse af doser af plerixafor på ≤0,24 mg/kg. Størstedelen af disse hændelser opstod

inden for 1 time efter indgivelse af Mozobil.

Lidelser i mave-tarm-kanalen

I kliniske studier af Mozobil til onkologiske patienter har der været sjældne indberetninger af svære

gastrointestinale hændelser, herunder diaré, nausea, opkastning og abdominalsmerter.

Paræstesi

Paræstesi ses ofte hos onkologiske patienter, der gennemgår autolog transplantation efter flere indgreb.

I de placebokontrollerede fase III-studier var forekomsten af paræstesi 20,6 % og 21,2 % i gruppen

med henholdsvis plerixafor og placebo.

Ældre personer

I de to placebokontrollerede kliniske studier med plerixafor var 24 % af patienterne ≥ 65 år. Der blev

ikke observeret nogen bemærkelsesværdige forskelle i forekomsten af bivirkninger hos disse ældre

personer sammenlignet med yngre patienter.

Pædiatrisk population

I et kontrolleret, åbent, multicenterstudie (DFI 12860) blev tredive patienter behandlet med 0,24 mg/kg

Mozobil (se pkt. 5.1).

Sikkerhedsprofilen i dette pædiatriske studie var i overensstemmelse med den, der blev observeret hos

voksne.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er ikke rapporteret tilfælde af overdosering. På grund af de begrænsede oplysninger om doser

højere end den anbefalede dosis og op til 0,48 mg/kg kan hyppigheden af gastrointestinale lidelser,

vasovagale reaktioner, ortostatisk hypotension og/eller synkope være højere.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Andre immunstimulerende midler, ATC-kode: L03AX16.

Virkningsmekanisme

Plerixafor er et bicyclam-derivat, en selektiv, reversibel antagonist, som binder til CXCR4 kemokin-

receptoren og blokerer bindingen af dets kognate ligand, SDF-1

stromal cell-derived factor-1

også kendt som CXCL12. Plerixafor-induceret leukocytose og stigninger i niveauet af cirkulerende

hæmatopoietiske stamceller menes at være resultatet af afbrydelse af CXCR4's binding til dets kognate

ligand, hvilket medfører forekomst af både modne og pluripotente celler i det systemiske kredsløb.

CD34+ celler, der er mobiliseret af plerixafor, er funktionelle og kan transplanteres med langsigtet

repopulation.

Farmakodynamisk virkning

I farmakodynamiske studier af plerixafor alene med deltagelse af raske frivillige blev der observeret

maksimal mobilisering af CD34+ celler fra 6 til 9 timer efter indgivelse. I farmakodynamiske studier

af plerixafor sammen med G-CSF, der blev indgivet til raske frivillige med det samme

doseringsregime som til patienter i studier, blev der observeret en vedvarende stigning i CD34+-tallet i

perifert blod fra 4 til 18 timer efter indgivelse af plerixafor, og det maksimale respons blev opnået efter

mellem 10 og 14 timer.

For at sammenligne plerixafors farmakokinetik og farmakodynamik efter 0,24 mg/kg og faste (20 mg)

doser blev et studie udført hos voksne patienter med NHL (N=61), som blev behandlet med 0,24

mg/kg eller 20 mg plerixafor. Studiet blev udført hos patienter, som vejede 70 kg eller mindre

(median: 63,7 kg, min: 34,2 kg, max: 70 kg). Den faste 20 mg-dosis viste 1,43 gange højere

eksponering (AUC

0-10t

) end 0,24 mg/kg dosen (Tabel 2). Den faste 20 mg dosis viste også numerisk

højere responsrate (5,2 % [60,0 %

vs.

54,8 %] baseret på lokale laboratoriedata og 11,7 % [63,3 %

vs.

51,6 %] baseret på centrale laboratoriedata) mht. at nå målet på ≥ 5 × 10

CD34+ celler/kg end den

mg/kg-baserede dosis. Mediantiden for at nå ≥ 5 × 10

CD34+ celler/kg var 3 dage for begge

behandlingsgrupper, og sikkerhedsprofilen var tilsvarende mellem grupperne. Legemsvægt på 83 kg

blev valgt som skillepunkt for overførsel af patienter fra fast til vægtbaseret dosis (83 kg x 0,24 mg =

19,92 mg/kg).

Tabel 2. Sammenligning af systemisk eksponering (AUC

0-10t

) ved fastdosis-regime og

vægtbaseret regime

Regime

Geometrisk middelværdi AUC

Fast 20 mg (n=30)

3991,2

0,24 mg/kg (n=31)

2792,7

Forhold (90% KI)

1,43 (1,32;1,54)

Klinisk virkning og sikkerhed

I to randomiserede, kontrollerede fase III-studier fik patienter med non-Hodgkins lymfom eller

multipelt myelom Mozobil 0,24 mg/kg eller placebo hver aften inden aferese. Patienterne fik hver

morgen doser af G-CSF 10 μg/kg i 4 dage inden den første dosis plerixafor eller placebo og hver

morgen inden aferese. I tabel 3 og 5

de optimale (5 eller 6 x 10

celler/kg) og minimale

(2 x 10

celler/kg) antal CD34+ celler/kg inden for et givent antal dage samt det primære, kombinerede

endpoint

, der omfatter vellykket transplantation. I tabel 4 og 6 ses procentdelen af patienter, der

opnåede det optimale antal CD34+ celler/kg efter et bestemt antal aferesedage.

Tabel 3.

Effektresultater fra studie AMD3100-3101 - CD34+ celle-mobilisering hos patienter

med non-Hodgkins lymfom

Effektendepunkt

b

Mozobil og

G-CSF

(n = 150)

Placebo og

G-CSF

(n = 148)

p-værdi

a

Patienter, der opnår ≥ 5 x 10

celler/kg inden for

≤ 4 aferesedage og vellykket transplantation

86 (57,3 %)

28 (18,9 %)

< 0,001

Patienter, der opnår ≥ 2 x 10

celler/kg inden for

≤ 4 aferesedage og vellykket transplantation

126 (84,0 %)

64 (43,2 %)

< 0,001

p-værdi beregnet med anvendelse af Pearsons chi-kvadrattest

Statistisk signifikant flere patienter opnåede ≥ 5 x 10

celler/kg inden for ≤ 4 aferesedage med Mozobil og G-CSF (n=89;

59,3 %) end med placebo og G-CSF (n=29; 19,6 %), p < 0,001; statistisk signifikant flere patienter opnåede

≥ 2 x 10

celler/kg inden for ≤ 4 aferesedage med Mozobil og G-CSF (n=130; 86,7 %) end med placebo og G-CSF (n=70;

47,3 %), p<0,001.

Tabel 4.

Studie AMD3100-3101 – procentdel patienter med non-Hodgkins lymfom, der

opnåede ≥ 5 x 10

6

CD34+ celler/kg efter et antal aferesedage

Dage

Mozobil og G-CSF

Procentdel

a

(n=147

b

)

Placebo og G-CSF

Procentdel

a

(n=142

b

)

1

27,9 %

4,2 %

2

49,1 %

14,2 %

3

57,7 %

21,6 %

4

65,6 %

24,2 %

Procentdele fastlagt efter Kaplan Meier-metoden

b

n omfatter alle patienter, som har fået mindst én dags aferese

Tabel 5.

Effektresultater fra studie AMD3100-3102 – CD34+ celle-mobilisering hos patienter

med multipelt myelom

Effekt endpoint

b

Mozobil og

G-CSF

(n = 148)

Placebo og

G-CSF

(n = 154)

p-værdi

a

Patienter, der opnår ≥ 6 x 10

celler/kg inden for

≤ 2 aferesedage og vellykket transplantation

104 (70,3 %)

53 (34,4 %)

< 0,001

p-værdien er beregnet med anvendelse af Cochran-Mantel-Haenszel-statistik med blokke af trombocytter ved baseline

Statistisk signifikant flere patienter opnåede ≥ 6 x 10

celler/kg inden for ≤ 2 aferesedage med Mozobil og G-CSF (n=106;

71,6 %) end med placebo og G-CSF (n=53; 34,4 %), p < 0,001; statistisk signifikant flere patienter opnåede

≥ 6 x 10

celler/kg inden for ≤ 4 aferesedage med Mozobil og G-CSF (n=112; 75,7 %) end med placebo og G-CSF (n=79;

51,3 %), p < 0,001; statistisk signifikant flere patienter opnåede ≥ 2 x 10

celler/kg inden for ≤ 4 aferesedage med Mozobil

og G-CSF (n=141; 95,3 %) end med placebo og G-CSF (n=136; 88,3 %), p=0,031.

Tabel 6.

Studie AMD3100-3102 – procentdel patienter med multipelt myelom, der opnåede ≥

6 x 10

6

CD34+ celler/kg efter et antal aferesedage

Dage

Mozobil og G-CSF

Procentdel

(n=144

b

)

Placebo og G-CSF

Procentdel

(n=150

b

)

1

54,2 %

17,3 %

2

77,9 %

35,3 %

3

86,8 %

48,9 %

4

86,8 %

55,9 %

Procentdele fastlagt efter Kaplan Meier-metoden

b

n omfatter alle patienter, som har fået mindst én dags aferese

Rescue-patienter

Studie AMD3100-3101 inkluderede 62 patienter (10 i gruppen på Mozobil + G-CSF og 52 i gruppen

på placebo + G-CSF), som ikke kunne mobilisere tilstrækkeligt antal CD34+ celler og dermed ikke

gennemgå transplantation, i en åben

rescue

-procedure med Mozobil og G-CSF. Ud af disse patienter

mobiliserede 55 % (34 ud af 62) ≥ 2 x10

/kg CD34+ celler og gennemgik transplantation med

vellykket resultat. Studie AMD3100-3102 inkluderede 7 patienter (alle med placebo + G-CSF) i

rescue

-proceduren. Ud af disse patienter mobiliserede 100 % (7 ud af 7) ≥ 2 x10

/kg CD34+ celler og

gennemgik transplantation med vellykket resultat.

Den dosis hæmatopoietiske stamceller, der blev brugt til hver transplantation, blev fastlagt af

investigator, og det var ikke nødvendigvis alle de opsamlede hæmatopoietiske stamceller, der blev

transplanteret. For transplanterede patienter i fase III-studier var mediantiden indtil

engraftment

neutrofiler (10-11 dage), mediantiden indtil

engraftment

af trombocytter (18-20 dage) og

transplantatets funktionalitet indtil 12 måneder efter transplantationen ens på tværs af grupperne på

Mozobil og placebo.

Data vedrørende mobilisering og

engraftment

fra supplerende fase II-studier (plerixafor 0,24 mg/kg

doseret om aftenen eller morgenen inden aferese) på patienter med non-Hodgkins lymfom, Hodgkins

sygdom eller multipelt myelom svarede til dataene fra fase III-studierne.

I de placebokontrollerede studier undersøgte man størrelsen af stigningen i CD34+ celletallet i perifert

blod (celler/

l) i de 24 timer fra dagen inden den første aferese indtil umiddelbart inden den første

aferese (Tabel 7

)

. I denne 24-timers periode blev den første dosis plerixafor 0,24 mg/kg eller placebo

indgivet 10-11 timer inden aferese.

Tabel 7.

Stigning i fold i CD34+ celletallet i perifert blod efter indgivelse af Mozobil

Studie

Mozobil og G-CSF

Placebo og G-CSF

Median

Middel

(SD)

Median

Middel

(SD)

AMD3100-3101

6,1 (5,4)

1,9 (1,5)

AMD3100-3102

6,4 (6,8)

2,4 (7,3)

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge resultaterne af studier

med Mozobil hos børn i alderen 0 til 1 år i myelosuppression forårsaget af kemoterapi for behandling

af maligne lidelser, der kræver en autolog hæmatopoietisk stamcelletransplantation (se pkt. 4.2 for

information om pædiatrisk anvendelse).

Mozobils sikkerhed og virkning er blevet undersøgt i et kontrolleret, åbent, multicenterstudie med

pædiatriske patienter med solide tumorer (inklusive neuroblastom, sarkom, Ewings sarkom) eller

lymfom, som var egnet til autolog stamcelletransplantation (DFI12860).

Patienter med leukæmi, vedvarende høj procentdel af knoglemarvpåvirkning forud for mobilisering

eller med tidligere stamcelletransplantation blev ekskluderet.

Femogfyrre pædiatriske patienter (1 – under 18 år) blev randomiseret, 2:1, med 0,24 mg/kg Mozobil

plus standard mobilisering (G-CSF plus eller minus kemoterapi)

versus

kontrol (kun standard

mobilisering). Medianalder var 5,3 år (min:max 1:18) i Mozobil-armen

versus

4,7 år (min:max 1:17) i

kontrolarmen.

Kun en patient under 2 år blev randomiseret til behandlingsarmen med plerixafor. Der sås en ubalance

mellem behandlingsarmene i CD34+ celletallet i perifert blod dagen før den første aferese (dvs. før

administration af plerixafor) med mindre cirkulerende PB CD34+ i plerixafor-armen. Median PB

CD34+ celletal ved

baseline

var 15 celler/μl i Mozobil-armen

versus

35 celler/μl i kontrolarmen. Den

primære analyse viste, at 80 % af patienterne i Mozobil-armen som minimum opnåede en fordobling

af PB CD34+ tallet, der blev observeret morgenen efter den første planlagte aferese i forhold til

morgenen inden den første planlagte aferese

versus

28,6 % af patienterne i kontrolarmen (p=0,0019).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Plerixafors farmakokinetik er blevet undersøgt hos patienter med lymfom og multipelt myelom ved det

kliniske dosisniveau på 0,24 mg/kg efter præmedicinering med G-CSF (10

g/kg én gang dagligt i 4

dage i træk).

Absorption

Plerixafor absorberes hurtigt efter subkutan injektion og når maksimumkoncentration inden for cirka

30-60 minutter (t

). Efter subkutan indgivelse af en dosis på 0,24 mg/kg til patienter, som har fået 4

dages præmedicinering med G-CSF, var den maksimale plasmakoncentration (C

) og den systemiske

eksponering (AUC

0-24

) af plerixafor henholdsvis 887 ± 217 ng/ml og 4337 ± 922 ng·t/ml.

Fordeling

Plerixafor binder moderat til humane plasmaproteiner med op til 58 %. Det synlige

distributionsvolumen af plerixafor hos mennesker er 0,3 l/kg, hvilket viser, at plerixaflor overvejende

er afgrænset men ikke begrænset til det ekstravaskulære væskerum.

Biotransformation

Plerixafor metaboliseres ikke

in vitro

med anvendelse af humane levermikrosomer eller humane

primære hepatocytter og udviser ikke hæmmende aktivitet

in vitro

i retning mod de vigtigste

lægemiddelmetaboliserende CYP450-enzymer (1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 og

3A4/5). I

in vitro

-studier med humane hepatocytter inducerer plerixafor ikke CYP1A2-, CYP2B6- og

CYP3A4-enzymer. Disse fund tyder på, at plerixafor har ringe potentiale for P450-afhængige

lægemiddel-lægemiddel-interaktioner.

Elimination

Plerixafor elimineres fortrinsvis gennem urinen. Efter en dosis på 0,24 mg/kg til raske frivillige med

normal nyrefunktion blev cirka 70 % af dosis udskilt uændret i urinen inden for de første 24 timer efter

indgivelse. Halveringstiden (t

i plasma er 3-5 timer. Plerixafor fungerede ikke som substrat for eller

inhibitor af P-glykoprotein i en

in vitro

undersøgelse med MDCKII- og MDCKII-MDR1-celletyper.

Specielle populationer

Nyreinsufficiens

Efter en enkelt plerixafor-dosis på 0,24 mg/kg blev clearancen nedsat hos forsøgsdeltagere med

forskellige grader af nyreinsufficiens og var ligefrem forbundet med kreatininclearance (CrCl).

Middelværdierne af AUC

0-24

for plerixafor hos forsøgsdeltagere med mild (CrCl 51-80 ml/min),

moderat (CrCl 31-50 ml/min) og svær (CrCl ≤ 30 ml/min) nyreinsufficiens var henholdsvis 5410, 6780

og 6990 ng ·t/ml, hvilket var højere end den eksponering, der er observeret hos raske forsøgsdeltagere

med normal nyrefunktion (5070 ng· t/ml). Nyreinsufficiens havde ingen effekt på C

Køn

En populationsfarmakokinetisk analyse viste ingen kønsrelateret effekt på plerixafors farmakokinetik.

Ældre personer

En analyse af populationsfarmakokinetikken viste ingen aldersrelateret effekt på farmakokinetikken

for plerixafor.

Pædiatrisk population

Plerixafors farmakokinetik blev undersøgt hos 48 pædiatriske patienter (1 – under 18 år) med solide

tumorer ved subkutane doser på 0,16, 0,24 og 0,32 mg/kg med standard mobilisering (G-CSF plus

eller minus kemoterapi). Baseret på farmakokinetisk populationsmodellering og tilsvarende voksne

medførte µg/kg-baseret dosering en stigning i plerixafor-eksponering i takt med stigende legemsvægt

hos pædiatriske patienter. Ved samme vægtbaserede dosisregime på 240 µg/kg er

gennemsnitseksponeringen (AUC

0-24t

) for plerixafor lavere hos pædiatriske patienter i alderen 2 til <

6 år (1.410 ng.t/ml), 6 til <12 år (2318 ng.t/mL) og 12 til <18 år (2.981 ng.t/ml) end hos voksne

(4.337 ng.t/ml). Baseret på farmakokinetisk populationsmodellering er gennemsnitseksponeringen

(AUC

0-24t

) for plerixafor hos pædiatriske patienter i alderen 2 til <6 år (1905 ng.t/ml), 6 til <12 år

(3063 ng.t/ml) og 12 til <18 år (4015 ng.t/ml) ved dosis på 320 µg/kg tættere på eksponeringen hos

voksne, der får 240 µg/kg.

Der blev imidlertid observeret mobilisering af PB CD34+ tal i 2. stadie af

studiet.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Resultaterne fra studier med subkutane enkeltdoser til rotter og mus viste, at plerixafor kan inducere

forbigående, men alvorlige neuromuskulære effekter (ukoordineret bevægelse), sedativ-lignende

effekter (hypoaktivitet), dyspnø, ventral eller lateral tilbagelænethed og/eller muskelspasmer. Andre

effekter af plerixafor, der konsekvent blev bemærket i dyrestudier med gentagne doser, omfattede

forhøjede niveauer af cirkulerende hvide blodlegemer og øget udskillelse af calcium og magnesium i

urinen hos rotter og hunde, let forhøjet miltvægt hos rotter samt diaré og takykardi hos hunde.

Histopatologiske fund af ekstramedullær hæmatopoiese blev observeret i lever og milt hos rotter

og/eller hunde. Et eller flere af disse fund blev normalt observeret ved systemiske eksponeringer, der

var af samme størrelsesorden som eller en anelse højere end den humane kliniske eksponering.

Resultaterne af det dosisbestemmende studie med unge minigrise og af dosisbestemmende studier

samt definitive studier med unge rotter var sammenlignelige med de resultater, der blev observeret hos

voksne mus, rotter og hunde.

Eksponeringsmarginer i studiet med unge rotter ved den maksimalt tolerede dosis (MTD) var

≥18 gange højere end den højeste, kliniske, pædiatriske dosis hos børn op til 18 år.

in vitro

-screening af generel receptoraktivitet viste, at plerixafor ved en koncentration (5 µg/ml),

der er adskillige gange højere end det maksimale systemiske niveau hos mennesker, har en moderat

eller stærk bindingsaffinitet for et antal forskellige receptorer, der hovedsageligt er placeret på

præsynaptiske nerveender i centralnervesystemet (CNS) og/eller det perifere nervesystem (PNS) (N-

type-calciumkanal, kaliumkanal SK

, histamin H

, acetylkolinmuskarin M

and M

, adrenerge α1

, neuropeptid Y/Y

og glutamat NMDA polyamin-receptorer). Den kliniske relevans af disse fund

kendes ikke.

Farmakologiske sikkerhedsmæssige studier med intravenøst administreret plerixafor til rotter viste

depression af åndedræt og hjerte ved systemiske eksponeringer, der var lidt højere end den humane

kliniske eksponering, mens subkutant administreret plerixafor udelukkende viste respiratoriske og

kardiovaskulære effekter ved højere systemiske niveauer.

SDF-1α og CXCR4 spiller en vigtig rolle i embryoets/fosterets udvikling. Det er påvist, at plerixafor

kan medføre forhøjet resorption, nedsat fostervægt, forsinket knoglevækst og stigning i

fosteranomalier hos rotter og kaniner. Data fra dyrestudier tyder desuden på modulation af føtal

hæmatopoiese, vaskularisering og cerebellar udvikling fra SDF-1α og CXCR4. Den systemiske

eksponering ved

No Observed Adverse Effect Level

for teratogene effekter hos rotter og kaniner var af

samme omfang eller lavere end det, der er konstateret ved terapeutiske doser til patienter. Dette

teratogene potentiale skyldes sandsynligvis dets farmakodynamiske virkningsmekanisme.

I studier af distributionen hos rotter blev der påvist koncentrationer af radiomærket plerixafor i

forplantningsorganerne (testis, ovaria, uterus) 2 uger efter enkeltdoser eller 7 daglige gentagne doser til

hanner og efter 7 daglige gentagne doser til hunner. Elimineringsraten fra væv var langsom.

De mulige virkninger af plerixafor på fertiliteten hos hanner og på den postnatale udvikling er ikke

undersøgt i prækliniske studier.

Der er ikke udført studier af karcinogeniciteten af plerixafor.

Plerixafor var ikke genotoksisk i en

fyldestgørende gruppe af genotoksicitetstest.

Plerixafor udviste tumorvækst i

in vivo

-modeller af non-Hodgkins lymfom, glioblastom,

medulloblastom og akut lymfoblastisk leukæmi, når det blev doseret med mellemrum. En stigning i

væksten af non-Hodgkins lymfom blev noteret efter kontinuerlig indgivelse af plerixafor i 28 dage.

Den potentielle risiko, der er forbundet med denne effekt, forventes at være lav i den tilsigtede, korte

varighed af doseringen af plerixafor til mennesker.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumchlorid

Saltsyre, koncentreret (pH-justering)

Natriumhydroxid (pH-justering)

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier over eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med

andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

Uåbnet hætteglas

3 år.

Efter åbning

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes straks. Hvis produktet ikke anvendes

straks, er opbevaringstid og -betingelser inden anvendelse brugerens eget ansvar.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Gennemsigtige 2 ml type I-glas med en gummiprop af chlorobutyl/butyl og en aluminiumsforsegling

med en flip-off-hætte af plast. Hvert hætteglas indeholder 1,2 ml opløsning.

Pakningsstørrelse med 1 hætteglas.

6.6

Regler for bortskaffelse

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Genzyme Europe B.V.

Paasheuvelweg 25

1105 BP Amsterdam

Holland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

EU/1/09/537/001

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 31. juli 2009

Dato for seneste fornyelse: 11. april 2014

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/254533/2019

EMEA/H/C/001030

Mozobil (plerixafor)

En oversigt over Mozobil, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Mozobil, og hvad anvendes det til?

Mozobil er et lægemiddel, der anvendes til at mobilisere blodstamceller fra en patients knoglemarv,

således at de kan indsamles og anvendes senere til transplantation hos den samme patient.

Mozobil anvendes sammen med et hormon kaldet G-CSF (granulocytkoloni-stimulerende faktor) og

anvendes kun hos patienter, hvor indsamling af stamceller er vanskeligt.

De patienter, som får Mozobil, er:

voksne med lymfom eller multipelt myelom (typer af blodkræft)

børn fra 1-årsalderen med lymfom eller faste svulster.

Mozobil indeholder det aktive stof plerixafor.

Antallet af patienter, der har brug for mobilisering og indsamling af hæmatopoietiske stamceller med

henblik på transplantation, er lavt, og Mozobil blev udpeget som "lægemiddel til sjældne sygdomme"

den 20. oktober 2004. Yderligere information om lægemidler til sjældne sygdomme kan findes her:

ema.europa.eu/medicines/human/orphan-designations/eu304227

Hvordan anvendes Mozobil?

Mozobil gives som en injektion under huden. Lægemidlet udleveres kun efter recept, og behandlingen

bør udelukkende indledes og overvåges af en læge med erfaring i behandling af kræft eller

blodsygdomme. Efter patienten har fået Mozobil, udvindes patientens stamceller af blodet og

opbevares forud for transplantationen. Derfor skal behandlingen udføres i samarbejde med en

specialklinik, der har erfaring i denne form for procedure, og som kan overvåge stamcellerne.

Mozobil anvendes sammen med G-CSF. G-CSF anvendes alene i 4 dage, inden Mozobil tilføjes. Mozobil

gives 6-11 timer, før der tages blod fra patienten, og stamcellerne udvindes. Mozobil kan anvendes i

op til 7 dage i træk. Dosen afhænger af patientens kropsvægt.

For mere information om brug af Mozobil, se indlægssedlen, eller kontakt lægen eller

apotekspersonalet.

Mozobil (plerixafor)

EMA/254533/2019

Side 2/3

Hvordan virker Mozobil?

Mozobil anvendes til at mobilisere stamcellerne fra knoglemarven, så de kan frigives i blodet. Det

aktive stof i Mozobil, plerixafor, virker ved at blokere aktiviteten af et protein kaldet "CXCR4-kemokin-

receptor". Dette protein hjælper normalt med at holde stamcellerne inden i knoglemarven. Når Mozobil

blokerer for proteinets aktivitet, frigives stamcellerne til blodet, hvorefter de kan indsamles.

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Mozobil?

I to hovedstudier, der omfattede 298 voksne med non-Hodgkin-lymfom og 302 voksne med multipelt

myelom, var der flere patienter blandt dem, der fik Mozobil, som opnåede det ønskede antal

stamceller, og som fik en vellykket stamcelletransplantation (cellerne begyndte at gro og producere

normale blodlegemer), end blandt dem, der fik placebo (en uvirksom behandling). I begge studier fik

patienterne også G-CSF.

Blandt de voksne patienter med lymfom opnåede 59 % (89 ud af 150) af dem, der fik Mozobil, det

ønskede antal stamceller i løbet af fire indsamlingsdage sammenlignet med 20 % (29 ud af 148) af de

patienter, der fik placebo. Blandt de voksne med multipelt myelom opnåede 72 % (106 ud af 148) af

dem, der fik Mozobil, det ønskede antal stamceller i løbet af fire indsamlingsdage sammenlignet med

34 % (53 ud af 154) af de patienter, der fik placebo.

I et hovedstudie, som omfattede 45 børn med lymfom eller faste svulster, opnåede 80 % (24 ud af 30)

af de patienter, der fik Mozobil, mindst en fordobling af antallet af stamceller i blodet sammenlignet

med 29 % (4 ud af 14) af de patienter, der fik standardmobiliseringsbehandling alene.

Hvilke risici er der forbundet med Mozobil?

De hyppigste bivirkninger ved Mozobil (som optræder hos mere end 1 ud af 10 patienter) er diarré,

kvalme og reaktioner på injektionsstedet. Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger

ved Mozobil fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Mozobil godkendt i EU?

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at fordelene ved Mozobil opvejer risiciene, og at

det kan godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Mozobil?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Mozobil.

Som for alle lægemidler er data vedrørende brug af Mozobil løbende overvåget. Bivirkninger

rapporteret for Mozobil vurderes omhyggeligt, og der tages de nødvendige forholdsregler for at

beskytte patienterne.

Mozobil (plerixafor)

EMA/254533/2019

Side 3/3

Andre oplysninger om Mozobil

Mozobil fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 31. juli 2009.

Yderligere information om Mozobil findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/mozobil

Denne oversigt blev sidst ajourført i 05-2019.

Andre produkter

search_alerts

share_this_information