Fibclot 1,5 g pulver og solvens til injektions- /infusionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

28-09-2020

Aktiv bestanddel:
FIBRINOGEN
Tilgængelig fra:
Laboratoire Francais du Fractionnement et des Biotechnologies
ATC-kode:
B02BB01
INN (International Name):
fibrinogen
Dosering:
1,5 g
Lægemiddelform:
pulver og solvens til injektions- /infusionsvæske, opløsning
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
55403
Autorisation dato:
2016-01-27

Læs hele dokumentet

Indlægsseddel: Information til brugeren

Fibclot 1,5 g

Pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske, opløsning

humant fibrinogen

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Fibclot

Sådan skal du bruge Fibclot

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Virkning

Det er et lægemiddel, som hører under lægemiddelgruppen hæmostatika. Det aktive stof er humant

fibrinogen, et protein, som findes naturligt i kroppen. Dette proteins rolle er at sikre, at blodet

koagulerer (størkner) normalt, og at forhindre at blødning ikke varer for længe.

Anvendelse

Det bruges til alle aldersgrupper til at kompensere for mangel på humant fibrinogen for på den måde at

forebygge og behandle blødninger hos patienter med medfødt fibrinogenmangel.

Medfødt fibrinogenmangel er en arvelig sygdom, som kendetegnes ved et lavere niveau end normalt

eller mangel på et protein, som hedder fibrinogen. Denne mangel kan medføre længevarende

blødninger.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Fibclot

Brug ikke Fibclot

Hvis du er allergisk over for det aktive stof (humant fibrinogen) eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Fibclot (angivet i punkt 6 "Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger").

Oplys lægen om det, hvis du er allergisk over for nogen form for medicin.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Fibclot.

Risiko for blodpropper

Hvis der bruges en høj dosis eller gentagne doseringer, kan dette lægemiddel øge risikoen for

blodpropper i blodkarrene.

Derfor skal lægen afveje fordelene ved at bruge dette lægemiddel i forhold til risikoen for

blodpropper, især:

Hvis du har haft et hjerteanfald (sygdomshistorie med koronar hjertesygdom eller

myokardieinfarkt).

Hvis du har en leversygdom.

Hvis du lige er blevet opereret.

Hvis du snart skal opereres.

For nyfødte børn (neonatale).

Hvis du har større tendens til blodpropper end normalt.

Måske vil lægen foreslå dig at udføre yderligere tests for at overvåge denne risiko.

Risiko for allergier

Lægen vil oplyse dig om advarselstegnene på en allergisk reaktion (se punkt 4. "Bivirkninger"). Hvis

et af disse symptomer opstår,

skal brugen af lægemidlet stoppes med det samme

Virussikkerhed

Dette lægemiddel er fremstillet af humant plasma (den flydende del af blodet).

Når der fremstilles lægemidler af humant blod eller plasma, bliver der truffet bestemte forholdsregler

for at forhindre, at infektioner overføres til patienter. De omfatter:

omhyggelig udvælgelse af blod- og plasmadonorer, så man sikrer, at donorer med risiko for at

have infektioner udelukkes,

testning af hver bloddonation og plasmapools for tegn på virusinfektioner,

inddragelse af trin i behandlingen af blodet eller plasmaet, der kan inaktivere eller fjerne vira.

Trods disse forholdsregler kan muligheden for at overføre smitsomme stoffer ikke udelukkes helt, når

lægemidler er fremstillet af humant blod eller plasma. Dette gælder også for ukendte eller opdukkende

vira eller andre typer af infektioner.

De forholdsregler, der træffes ved fremstillingen, betragtes som effektive for virus som human

immundeficiens-virus (HIV- eller AIDS-virus), hepatitis B-virus og hepatitis C-virus samt non-

enveloped hepatitis A virus.

Forholdsreglerne kan være af begrænset værdi mod uindkapslede vira såsom parvovirus B19. En

infektion med parvovirus B19 kan være alvorlig for gravide kvinder (fosterinfektion) og for personer,

hvis immunsystem er nedsat eller som har visse typer af anæmi (f.eks. seglcellesygdom eller

hæmolytisk anæmi).

Lægen vil måske anbefale, at du overvejer at blive vaccineret mod hepatitis A og B, hvis du

regelmæssigt eller gentagne gange får lægemidler udvundet af humant plasma.

Det anbefales indtrængende at notere navn og batchnummer på lægemidlet, hver gang du får en dosis,

så der føres en liste over, hvilke batches der er blevet brugt.

Børn og unge

De samme advarsler og forsigtighedsregler gælder for børn og unge.

Brug af anden medicin sammen med Fibclot

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Der er indtil nu ikke observeret vekselvirkninger (interaktioner) mellem denne behandling og anden

medicin. Alligevel bør det ikke blandes med andre produkter og/eller lægemidler.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel. Dette lægemiddel må

kun bruges under graviditet og amning, hvis lægen anbefaler det.

Hvis du opdager, at du er gravid, mens du får behandling, skal du kontakte din læge, da kun

han/hun kan vurdere, om du skal fortsætte med behandlingen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dette lægemiddel påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Fibclot indeholder op til 3 mmol (eller 69 mg) natrium pr. hætteglas.

Der skal tages højde for dette, hvis du er på diæt med begrænsning af salt.

3.

Sådan skal du bruge Fibclot

Behandlingen bør indledes under overvågning af en læge med erfaring i behandling af arvelig

fibrinogenmangel.

Dosis

Den passende dosis og hyppighed fastlægges af lægen og afhænger af følgende:

din legemsvægt

alvorsgraden af din sygdom

placeringen og omfanget af blødningen eller din tilstand efter operationen

dit helbred

Din læge vil anbefale, at du får taget blodprøver under behandlingen for at kontrollere dit

fibrinogenniveau.

Baseret på resultaterne af disse tests vil din læge måske beslutte at tilpasse dosis og hyppighed af dine

injektioner.

Administrationshyppighed

Din læge vil fastlægge, hvor ofte der skal gives injektioner.

Lægen vil tilpasse antallet af injektioner på basis af din blødnings alvorsgrad og behandlingens effekt.

Oplysninger om behandlingens hyppighed og varighed i forskellige situationer vises i slutningen af

denne indlægsseddel, i afsnittet til læger og sundhedspersonale.

Administration:

Dette lægemiddel skal injiceres ind i venerne. Spørg lægen, apotekspersonalet eller

sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide om brugen af dette lægemiddel.

Hvis du har brugt for meget Fibclot

For at undgå risiko for overdosering tager lægen regelmæssigt blodprøver for at kontrollere dit

fibrinogenniveau.

I tilfælde af overdosering kan det ikke udelukkes, at der er en risiko for unormal dannelse af

blodpropper.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Risiko for allergiske reaktioner:

som med alle andre intravenøse proteinprodukter kan der opstå

allergiske reaktioner. I nogle tilfælde har reaktionerne udviklet sig til en alvorlig allergisk reaktion.

Advarselstegnene på allergiske reaktioner er:

hævelse af ansigtet eller halsen

brændende og prikkende følelse på injektionsstedet

kuldegysninger

rødme, kløe og udslæt

hurtig hjerterytme, lavt blodtryk

ekstrem træthed (letargi)

utilpashed (kvalme), opkastning

rastløshed

trykken for brystet

prikkende fornemmelse

hvæsen (astma-lignende)

Hvis en af disse bivirkninger opstår,

skal du straks kontakte en læge, som

afhængigt af reaktionens

type og alvorsgrad

vil stoppe behandlingen med dette lægemiddel og/eller

starte en passende

behandling.

Blodpropper

: Der kan dannes blodpropper i blodomløbet. Det kan resultere i:

Hjerteanfald. Advarselstegnene er pludselige smerter i brystet og åndenød.

Slagtilfælde. Advarselstegnene er pludseligt opstået muskelsvaghed, tab af følelse og/eller

balance, nedsat opmærksomhed eller talebesvær.

En alvorlig tilstand, der kaldes lungeemboli. Advarselstegnene er smerter i brystet,

vejrtrækningsbesvær eller blodig hoste.

Blodprop i en vene (venøs trombose). Advarselstegnene er rødme, varmefølelse, smerter,

ømhed, hævelse i det ene eller begge ben.

Hvis en af disse bivirkninger opstår,

skal du straks kontakte en læge, som

afhængigt af reaktionens

type og alvorsgrad

vil stoppe behandlingen med dette lægemiddel og/eller

starte en passende

behandling.

Følgende bivirkninger er

almindelige

(kan påvirke op til 1 ud af 10 infusioner):

Hovedpine.

Følgende bivirkninger er

ikke almindelige

(kan påvirke op til 1 ud af 100 infusioner):

Allergisk reaktion (herunder anafylaktisk shock, bleghed, utilpashed (opkastning), hoste, lavt

blodtryk, kuldegysninger, nældefeber (urticaria). Se også afsnittet "Risiko for allergiske

reaktioner").

Svimmelhed

opkast (i forbindelse med hovedpine)

ringen for ørerne

lidelse i blodomløbet (dyb venetrombrose, superficiel tromboflebit)

vejrtrækningsbesvær (astma)

hududslæt, hudrødme, hudirritation, nattesved

varmefølelse

Børn og unge

Bivirkningernes hyppighed, type og alvorsgrad hos pædiatriske patienter (fra fødsel til under 18 år) er

den samme som hos voksne med undtagelse af allergiske/anafylatiske reaktioner, der var almindeligt

forekommende i pædiatriske populationer.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via (se detaljerede oplysninger nedenfor).

Ved at indrapportere bivirkninger du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C. Må ikke nedfryses.

Opbevar hætteglasset i den ydre karton for at beskytte mod lys og fugt.

Lægemidlet bør anvendes umiddelbart efter rekonstitution. Det rekonstituerede produkt må ikke

gemmes.

Brug ikke lægemidlet, hvis den sammenblandede (rekonstituerede) opløsning er grumset eller

har bundfald.

Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet eller skraldespanden. Spørg på

apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fibclot indeholder:

Aktivt stof: humant fibrinogen (1,5 g pr. hætteglas). Efter sammenblanding (rekonstitution) med 100

ml vand til injektionsvæsker indeholder Fibclot 15 mg/ml humant fibrinogen.

Øvrige indholdsstoffer: Argininhydrochlorid, isoleucin, lysinhydrochlorid, glycin,

natriumcitratdihydrat og solvenset (vand til injektionsvæsker).

Udseende og pakningsstørrelser

Lægemidlet leveres som et pulver og et solvens til injektionsvæske, opløsning i glashætteglas samt et

overførselssystem.

Den rekonstituerede opløsning skal være næsten farveløs, let opaliserende (skinner perleagtigt).

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Laboratoire français du Fractionnement et des Biotechnologies

3 Avenue des Tropiques, ZA de Courtabœuf, 91940 Les Ulis, Frankrig

Tlf.: +33(0) 1 69 82 70 10

Fax: +33(0) 1 69 82 19 03

Fremstiller:

LFB BIOMEDICAMENTS

59 rue de Trévise, 59000 Lille, Frankrig

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Grækenland, Østrig, Spanien, Storbritannien, Tyskland: FibCLOT

Danmark, Finland, Holland, Luxembourg, Norge, Sverige, Ungarn: Fibclot

Belgien: Fibclot 1,5 g, poudre et solvant pour solution injectable/pour perfusion

Italien: Fibriclotte

Denne indlægsseddel blev senest ændret 09/2020.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs hele dokumentet

25. september 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Fibclot, pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

29625

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Fibclot

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Humant fibrinogen.

Hvert hætteglas med Fibclot indeholder nominelt 1,5 g humant fibrinogen.

Efter rekonstitution med 100 ml solvens (vand til injektionsvæsker) indeholder Fibclot

nominelt 15 mg/ml humant fibrinogen.

Potensen bestemmes i henhold til den europæiske farmakopés monografi for humant

fibrinogen.

Produceret af plasma fra humandonorer.

Hjælpestoffer som behandleren skal være opmærksom på

Produktet indeholder maksimalt 69 mg natrium pr. hætteglas.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske, opløsning

Hvidt eller bleggult pulver.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling og perioperativ profylakse af blødning hos patienter med medfødt hypo- eller

afibrinogenæmi med blødningstendens.

Fibclot er indiceret til alle aldersgrupper.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

dk_hum_55403_spc.doc

Side 1 af 11

Behandlingen bør indledes under overvågning af en læge med erfaring i behandling af

koagulationsforstyrrelser.

Dosering

Dosis og varighed af substitutionsterapien afhænger af sygdommens sværhedsgrad,

lokalisering og blødningens omfang samt af patientens kliniske tilstand.

Niveauet af (funktionelt) fibrinogen skal bestemmes med henblik på beregning af den

individuelle dosis samt indgivelsesmængde og -hyppighed for den enkelte patient ved

regelmæssig måling af fibrinogens plasmakoncentration og løbende monitorering af

patientens kliniske tilstand og eventuelle andre anvendte substitutionsterapier.

Normalt ligger fibrinogens plasmakoncentration i området 1,5-4,5 g/l. Den kritiske

plasmakoncentration ved medfødt hypo- eller afibrinogenæmi er ca. 0,5-1,0 g/l, og under

dette niveau kan der opstå blødninger.

I tilfælde af større kirurgiske indgreb er det yderst vigtigt med præcis monitorering af

substitutionsterapien ved hjælp af koagulationsanalyser.

Behandling af blødning og profylakse hos patienter med medfødt hypo- eller

afibrinogenæmi og kendt blødningstendens.

Til behandling af ikke-kirurgiske blødningsepisoder anbefales det at øge

fibrinogenniveauet til 1 g/l og opretholde fibrinogen på dette niveau, indtil hæmostasen er

kontrolleret, og over 0,5 g/l, indtil helingen er fuldstændig.

For at forebygge kraftig blødning under kirurgiske procedurer anbefales profylaktisk

behandling for at øge fibrinogenniveauet til 1 g/l og opretholde fibrinogen på dette niveau,

indtil hæmostasen er kontrolleret, og over 0,5 g/l, indtil sårhelingen er fuldstændig.

I tilfælde af kirurgisk procedure eller behandling af en ikke-kirurgisk blødning skal dosis

beregnes som følger:

Dosis (g) = [målniveau (g/l) - baselineniveau (g/l)] x 1/bedring (g/l)/(g/kg) x legemsvægt (kg)

Forholdet “1/ bedring” defineres ud fra patientens bedring* (se punkt 5.2), eller hvis bedring er

ukendt:

- 0,053 (g/kg)/(g/l) for børn og unge med en legemsvægt på <40 kg

- 0,043 (g/kg)/(g/l) for voksne og unge med en legemsvægt på

40 kg.

* Eksempel på beregning af patients bedring og dosering

For en patient på 60 kg, hvor fibrinogens baselineniveau ikke kan spores, og hvor fibrinogen øges

til 1,20 g/l 1 time efter infusion af 0,060 g pr. kg Fibclot:

- Beregning af patients bedring:

1,20 (g/l) / 0,060 (g/kg) = 20,0 (g/l)/(g/kg)

- Beregning af dosis for en øgning til 1,0 g/l:

1,0 g/l x 1 / 20,0 (g/l)/(g/kg) [eller 0,050 (g/kg)/(g/l)] x 60 kg = 3 g.

I tilfælde af en nødsituation, hvor fibrinogens baselineniveau er ukendt, er den anbefalede

startdosis 0,05 g pr. kg legemsvægt, som administreres intravenøst til voksne og unge med

dk_hum_55403_spc.doc

Side 2 af 11

en legemsvægt på

40 kg og 0,06 g pr. kg legemsvægt hos pædiatriske patienter med en

legemsvægt på <40 kg.

Efterfølgende dosering (doser og injektionshyppighed) skal tilpasses efter patientens

kliniske status og laboratorieresultater.

Den biologiske halveringstid for fibrinogen er 3-4 dage. I fravær af konsumption er

gentagen behandling med humant fibrinogen derfor normalt ikke påkrævet. På grund af

den akkumulering, der forekommer ved gentagen administration som profylakse, skal dosis

og hyppighed bestemmes i henhold til lægens behandlingsmål for en given patient.

Pædiatrisk population

Data viser, at bedrings- og halveringstiden in vivo hos børn og unge med en legemsvægt på

40 kg er lavere end hos voksne og unge med en legemsvægt på

40 kg (se punkt 5.2).

Hvis den enkelte patients bedring er ukendt, skal der derfor anvendes tilpassede bedringer

til beregning af Fibclot-dosis i de respektive legemsvægtsgrupper. Det kan forventes at en

legemsvægt på <40 kg dækker en aldersgruppe, der strækker sig fra fødsel og op til ca. 12

år. Doseringen (dosis og injektionshyppighed) skal tilpasses ud fra den enkelte kliniske

respons.

Administration

Intravenøs infusion eller injektion.

Fibclot må kun administreres som langsom intravenøs infusion

med maksimal

hastighed 4

mL/min.

For instruktioner om rekonstitution af lægemidlet før administration, se pkt. 6.2 og 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Tromboemboli

Der er en risiko for trombose, når patienter behandles med humant fibrinogen, særligt ved

høje eller gentagne doser. Patienter, der får humant fibrinogen, bør observeres nøje for

trombosesymptomer.

Hos patienter med koronar hjertesygdom eller myokardieinfarkt i anamnesen, patienter

med leversygdom, peri- eller postoperative patienter, nyfødte eller patienter med risiko for

tromboemboliske hændelser eller dissemineret intravaskulær koagulation bør den

potentielle terapeutiske fordel ved humant plasmafibrinogen afvejes mod risikoen for

tromboemboliske komplikationer. Forsigtig og tæt monitorering tilrådes.

Allergiske eller anafylaktoide reaktioner

I tilfælde af allergiske eller anafylaktoide reaktioner skal injektionen/infusionen stoppes

omgående. I tilfælde af anafylaktisk shock skal standard-shockbehandling gennemføres.

Stoffer, der kan overføres

Standardmetoder til forebyggelse af infektioner, der skyldes brug af lægemidler tilberedt

ud fra humant blod eller plasma, omfatter udvælgelse af donorer, screening af

enkeltdonationer og plasmapools for specifikke markører for infektion samt inklusion af

effektive metoder som led i fremstillingen til inaktivering/fjernelse af virus. Alligevel kan

dk_hum_55403_spc.doc

Side 3 af 11

muligheden for at overføre smitsomme stoffer ikke helt udelukkes, når lægemidler er

fremstillet af humant blod eller plasma. Dette gælder også for ukendte eller opdukkende

vira eller andre patogener.

De forholdsregler, der træffes ved fremstillingen, betragtes som effektive for virus som

human immundeficiens-virus (HIV), hepatitis B-virus (HBV) og hepatitis C-virus (HCV)

samt non-enveloped hepatitis A virus (HAV). Forholdsreglerne kan være af begrænset

værdi mod uindkapslede vira såsom parvovirus B19. En infektion med parvovirus B19 kan

være alvorlig hos gravide kvinder (føtal infektion) og hos personer med immundefekt eller

med øget erytropoiese (f.eks. hæmolytisk anæmi).

Relevant vaccination (hepatitis A og B) bør overvejes hos patienter, der regelmæssigt eller

gentagne gange får fibrinogen udvundet af humant plasma.

Det anbefales indtrængende at notere navn og batchnummer på produktet, hver gang

Fibclot administreres til en patient, så der opretholdes en forbindelse mellem patienten og

det pågældende batch af produktet.

Immunogenicitet

Der er set antistofreaktioner i forbindelse med substitutionsterapi med koagulationsfaktorer

mod andre medfødte koagulationsforstyrrelser, men aktuelt foreligger der ingen data for

fibrinogen.

Natriumindhold

Produktet indeholder maksimalt 3 mmol (eller 69 mg) natrium pr. hætteglas. Der skal tages

højde for dette hos patienter på diæt med kontrolleret natriumindhold.

Pædiatrisk population

De samme advarsler og forsigtighedsregler gælder for den pædiatriske population.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ingen kendte interaktioner mellem lægemidler med humant fibrinogen og andre

lægemidler.

4.6

Graviditet og amning

Sikkerheden af plasmaprodukter med humant fibrinogen til brug under graviditet og

amning er ikke blevet fastslået i kontrollerede kliniske forsøg.

Den kliniske erfaring med fibrinogenprodukter under behandling af obstetriske

komplikationer indikerer, at der ikke kan forventes skadelig indvirkning på graviditetens

forløb eller på fosterets eller den nyfødtes helbred.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Fibclot påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

dk_hum_55403_spc.doc

Side 4 af 11

4.8

Bivirkninger

Skema over bivirkninger

De bivirkninger, der vises i skemaet herunder, er blevet rapporteret fra data hos 47

patienter med medfødt fibrinogenmangel, som deltog i tre kliniske interventionsstudier og i

et ikke-intervenerende sikkerhedsstudie efter markedsføringen. Under disse studier blev

der rapporteret 39 bivirkninger hos 14/47 (29,8 %) af patienterne, som fik i alt 631

infusioner med Fibclot.

Den hyppigst rapporterede bivirkning efter administration af Fibclot var hovedpine, som

opstod i 1,4 % af tilfældene (ved 9 ud af 631 infusioner), alle tilfælde af hovedpine var af

mild til moderat intensitet, opstod inden for 48 timer efter infusionen og fortog sig uden

følgevirkninger.

De mest signifikante bivirkninger er beskrevet i overensstemmelse med MedDRA

organklassificering (SOC og foretrukken betegnelse). Hyppigheden er blevet vurderet på

pr. infusionsbasis i henhold til følgende konventioner: Meget almindelig (

1/10);

almindelig (

1/100 til

1/10); ikke almindelig (

1/1.000 til

1/100); sjælden (

1/10.000

1/1.000); meget sjælden (

1/10.000).

Skema 1: Bivirkninger ved lægemidler i en pædiatrisk og voksen population med

medfødt mangel

MedDRA

organklassificering

Bivirkninger

Hyppighed pr.

infusion

Immunsystemet

Allergiske/anafylaktiske reaktioner (herunder

anafylaktisk shock, bleghed, opkastning, hoste,

nedsat blodtryk, kuldegysninger, urticaria)

Ikke

almindelig*

Nervesystemet

Hovedpine

Svimmelhed

Almindelig

Ikke almindelig

Øre og labyrint

Tinnitus

Ikke almindelig

Vaskulære sygdomme

Tromboemboliske episoder (herunder dyb

venetrombrose, superficiel tromboflebit (se pkt.

4.4.))

Ikke almindelig

Luftveje, thorax og

mediastinum

Astma

Ikke almindelig

Gastrointestinale

lidelser

Opkastning**

Ikke almindelig

Hud og subkutane væv

Erytematøst udslæt

Ikke almindelig

Erytem

Ikke almindelig

Hudirritation

Ikke almindelig

Nattesved

Ikke almindelig

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Varmefølelse

Ikke almindelig

*“almindelig” hos pædiatriske patienter

**opkastning i forbindelse med hovedpine

dk_hum_55403_spc.doc

Side 5 af 11

Se pkt. 4.4. for sikkerhedsoplysninger vedrørende stoffer, der kan overføres.

Den samlede sikkerhedsprofil er ikke forskellig for patienter, der blev behandlet med

Fibclot i andre kliniske situationer, som kræver behandling med fibrinogen.

Pædiatrisk population

Blandt de 47 patienter inkluderet i sikkerhedsanalysen ved medfødt fibrinogenmangel var

26 af dem 18 år, herunder var 3 af dem mellem 13 og 17 år, 12 af dem var mellem 7 og 12

år og 11 af dem var 6 år eller derunder. Bivirkningernes hyppighed, type og alvorsgrad hos

pædiatriske patienter er den samme som hos voksne med undtagelse af

allergiske/anafylatiske reaktioner, der opstod med en almindelig hyppighed (hos 2

spædbørn på henholdsvis 1 og 5 år).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner

anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

For at undgå overdosering skal plasmakoncentrationen af fibrinogen kontrolleres

regelmæssigt under behandlingen (se pkt. 4.2).

I tilfælde af overdosering øges risikoen for udvikling af tromboemboliske komplikationer.

4.10

Udlevering

BEGR - kun til sygehuse.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: B 02 BB 01. Hæmostatika, humant fibrinogen.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Når humant fibrinogen (koagulationsfaktor I) forekommer sammen med trombin, aktiveret

koagulationsfaktor XIII (F XIIIa) og calcium-ioner, konverteres det til en stabil og elastisk

tredimensionel hæmostatisk fibrinprop.

Administration af humant fibrinogen øger plasmakoncentrationen af fibrinogen og kan

midlertidigt afhjælpe manglende koagulationsevne hos patienter med fibrinogenmangel.

Tre multicenter, åbne, ikke-randomiserede kliniske forsøg (et med voksne, et med voksne,

unge og børn og et med børn) evaluerede den kliniske farmakologi, sikkerhed og

effektivitet af Fibclot ved medfødt fibrinogenmangel. Endvidere omfattede et ikke-

intervenerende sikkerhedsstudie efter markedsføringen voksne og pædiatriske patienter.

dk_hum_55403_spc.doc

Side 6 af 11

Det kliniske farmakologistudie, som er en del af hvert klinisk forsøg (se punkt 5.2),

omfattede i alt 31 patienter med afibrinogenæmi, der modtog en fast enkeltdosis på 0,06 g/

kg Fibclot. En normalisering af globale koagulationstests (f.eks. aktiveret partiel

tromboplastintid[aPTT] og protrombintid[PT]) ved fibrinogenniveauer på eller over 0,5 g/l.

Median ændring af maksimal koagelstyrke (MCF) fra før infusion til 1 time efter infusion

var 6,3 mm for patienter med en legemsvægt på

40 kg og 10,0 mm for patienter med en

legemsvægt på

40 kg.

Voksen population

På tværs af alle studier med medfødt fibrinogenmangel deltog 19 patienter på

18 år med

en medianalder på 30 år (mellem 19 og 78 år) i effektivitetsstudier enten ved anmodet

behandling af blødning eller kirurgi, hvoraf de 18 havde afibrinogenæmi og 1 havde

dysfibrinogenæmi. Fibclot blev administreret til:

74 ikke-kirurgiske blødningsepisoder hos 12 patienter (herunder 6 større episoder hos 3

patienter),

24 kirurgiske procedurer hos 8 patienter (herunder 8 større procedurer hos 5 patienter).

Hovedparten (94,9 %) af hændelserne (93/98) forsvandt med en enkeltdosis Fibclot

(0,050 g/kg for blødningsepisoder og 0,055 g/kg for kirurgiske procedurer).

Pædiatrisk population

Klinisk effektivitetsanalyse i interventionsstudier var baseret på 20 pædiatriske patienter på

18 år med afibrinogenæmi (i alderen fra 1 til 17 år), der modtog Fibclot ved

80 lejligheder enten ved anmodet behandling af blødning eller til forebyggelse af kraftig

blødning under kirurgi. Fjorten patienter blev behandlet med Fibclot for 55

blødningsepisoder og 15 patienter for 25 kirurgiske procedurer. De mediane doser pr.

infusion var på 0,064 g/kg for blødningsepisoder i en population med en gennemsnitlig

legemsvægt på 30 kg og 0,069 g/kg for kirurgiske procedurer i en population med en

gennemsnitlig legemsvægt på 26 kg. Størstedelen (90,0 %) af hændelserne (72/80)

forsvandt med en enkeltdosis Fibclot.

I et post-markedsføringsstudie blev 9 patienter (herunder 4 børn) behandlet for langsigtet

profylakse i mindst 12 måneder med en median dosis på 0,059 g/kg en gang om ugen.

Blandt dem modtog 3 yngre patienter højere doser (median af 0,082 g/kg til småbørn og

0,075 g/kg til børn mellem 2 og 5 år).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Den biologiske halveringstid for fibrinogen i plasma er 3-4 dage.

Lægemidlet administreres intravenøst og er umiddelbart tilgængeligt i plasma i en

koncentration svarende til den administrerede dosis med næsten fuldkommen bedring på

mellem 79 og 110 % (geometrisk gennemsnit på 93,6 % (geometrisk CV på 21 %)) som

rapporteret i et klinisk farmakologistudie med 14 voksne og unge patienter med

afibrinogenæmi.

En farmakokinetisk populationsmodel med allometrisk skalering (legemsvægt) blev

udviklet med data fra 31 patienter med afibrinogenæmi i alderen fra 1 til 48 år: De

vurderede parametre er angivet i Skema 2. Børn og unge med en legemsvægt på

40kg

havde højere clearance, kortere halveringstid og dårligere bedring en time efter infusionen

end unge og voksne på

40 kg. Det kan forventes at en legemsvægt på <40 kg dækker en

aldersgruppe, der strækker sig fra fødsel og op til ca. 12 år.

dk_hum_55403_spc.doc

Side 7 af 11

Skema 2. Oversigt over de farmakokinetiske parametre for Fibclot for aktivitetsdata efter

infusion af 0,06 g/kg baseret på vurderinger af populationens farmakokinetiske parametre og

inkrementel bedring ud fra legemsvægt og aldersgruppe:

Geometrisk middelværdi (geometrisk (CV%))

Patienter

40 kg

Patienter

40 kg

Børn

6 år

Børn

7 til 12 år

Unge

13 til

18 år

Voksne

18 år

Antal patienter

0-∞

(g.h/l)

81 (23)

133 (26)

74 (15)

93 (23)

144 (30)

136 (26)

Cl (ml/h/kg)

0,74 (23)

0,45 (25)

0,81 (15)

0,65 (23)

0,43 (27)

0,44 (25)

49,0 (12)

66,7 (19)

46,6 (10)

52,1 (10)

64,2 (10)

69,3 (20)

MRT (h)

70,7 (12)

96,2 (13)

67,3 (10)

75,2 (10)

92,6 (10)

100,0 (20)

(ml/kg)

52,2 (16)

43,2 (17)

54,4 (10)

48,6 (19)

39,5 (19)

43,8 (18)

Fibrinogen-

koncentration

efter

1 time (g/l)

1,15 (20)

1,40 (22)

1,12 (14)

1,21 (24)

1,56 (27)

1,38 (23)

Inkrementel

bedring efter 1

time

(g/l pr. g/kg)

19,1 (20)

23,3 (21)

18,7 (14)

20,1 (24)

25,4 (24)

23,1 (22)

0-∞

: Areal under kurven fra 0 til uendeligt, Cl: clearance, t

: terminal halveringstid ved elimination,

MRT: Gennemsnitlig residenstid, V

: fordelingsvolumen ved steady state

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Ikke-kliniske data baseret på traditionelle undersøgelser af sikkerhedsfarmakologi,

toksicitet ved enkeltdosis og gentagne doseringer såvel som trombogenicitet afslører ingen

særlig risiko for mennesker.

På grund af lægemidlets beskaffenhed er der ikke udført karcinogenicitetsstudier. Der er

ikke udført reproduktionsstudier med dyr, da fibrinogen er en normal bestanddel i det

menneskelige legeme.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Pulver

Argininhydrochlorid

Isoleucin

Lysinhydrochlorid

Glycin

Natriumcitratdihydrat

Solvens

Vand til injektionsvæsker

dk_hum_55403_spc.doc

Side 8 af 11

6.2

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler, og det skal administreres via en

separat injektion/infusionsslange.

Det anbefales at bruge et standard-infusionssæt til intravenøs anvendelse af den

rekonstituerede opløsning ved stuetemperatur.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

Det rekonstituerede produkt bør anvendes umiddelbart efter rekonstitution. Det rekonstituerede

produkt må ikke gemmes.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Må ikke nedfryses.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys og fugt.

For opbevaringsforhold efter rekonstitution af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

En pakning indeholder:

Pulver (1,5 g humant fibrinogen) i et farveløst type I hætteglas forseglet med en

siliconebehandlet bromobutyl-prop, en aluminiumshætte og en plastskive.

Solvens (100 ml vand til injektionsvæsker) i et farveløst type II hætteglas forseglet med

en bromobutyl-prop, en aluminiumshætte og en plastskive.

Overførselssystem forsynet med en steril luftfiltreringsventil.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Rekonstitution

Følg den gældende vejledning for aseptisk procedure

Om nødvendigt øges temperaturen af de to hætteglas

(pulver og solvens) til den omgivende temperatur.

Fjern beskyttelseshætten fra hætteglasset med solvens og

fra hætteglasset med pulver.

Desinficér overfladen på hver prop.

dk_hum_55403_spc.doc

Side 9 af 11

Fjern det gennemsigtige beskyttelseshylster fra

overførselssystemet og før det eksponerede spyd helt ind

gennem centrum af proppen til hætteglasset med solvens,

samtidig med at spyddet drejes.

Fjern det andet grå beskyttelseshylster fra den modsatte

ende af overførselssystemet.

Vend hætteglasset med solvens og tryk hurtigt den frie

ende af spyddet ind i centrum af proppen til hætteglasset

med pulver for at overføre solvenset til pulveret.

Sørg for, at spyddet altid forbliver inde i solvenset for at

undgå, at vakuum frigøres for tidligt.

Under overførslen skal strømmen af solvens rettes mod

hele pulverets overflade og langs væggen af hætteglasset

med en roterende, vandret bevægelse. Sørg for, at alt

solvenset overføres.

Ved overførselsprocedurens afslutning frigøres vakuum

automatisk af steril luft, som strømmer gennem

overførselssystemets ventilation.

dk_hum_55403_spc.doc

Side 10 af 11

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information