Famciclovir "Mylan" 125 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

12-09-2019

Aktiv bestanddel:
FAMCICLOVIR
Tilgængelig fra:
Mylan AB
ATC-kode:
J05AB09
INN (International Name):
famciclovir
Dosering:
125 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisationsnummer:
43396
Autorisation dato:
2009-06-11

Læs hele dokumentet

3. september 2019

PRODUKTRESUMÉ

for

Famciclovir "Mylan", filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

26025

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Famciclovir "Mylan"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver Famciclovir "Mylan" 125 mg tablet indeholder 125 mg famciclovir.

Hver Famciclovir "Mylan" 250 mg tablet indeholder 250 mg famciclovir.

Hver Famciclovir "Mylan" 500 mg tablet indeholder 500 mg famciclovir.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

Denne medicin indeholder indre end 1 mmol natrium (23 mg) per tablet.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter

125 mg, hvid, rund, bikonveks filmovertrukket tablet, ca. 7,6 mm i diameter.

250 mg, hvid, rund, bikonveks filmovertrukket tablet med delekærv på den ene side, ca.

10,6 mm i diameter.

500 mg, hvid, oval, filmovertrukket tablet med delekærv på begge sider, ca. 18,2×8,6 mm.

250 mg og 500 mg

Tabletten kan deles i to lige store halvdele. Brug tabletter i lavere styrke, hvis disse kan

skaffes.

dk_hum_43396_spc.doc

Side 1 af 16

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Varicella-zoster-virus (VZV)-infektioner – herpes zoster

Famciclovir "Mylan" er indiceret til

behandling af herpes zoster og oftalmisk zoster hos immunkompetente voksne (se pkt.

4.4)

behandling af herpes zoster hos immunkompromitterede patienter (se pkt. 4.4)

Herpes simplex (HSV)-virus-infektioner – herpes genitalis

Famciclovir "Mylan" er indiceret til

behandling af primær og recidiverende herpes genitalis hos immunkompetente voksne

behandling af recidiverende herpes genitalis virusinfektioner hos

immunkompromitterede voksne

suppression af recidiverende herpes genitalis hos immunkompetente og

immunkompromitterede voksne

Der er kun udført kliniske forsøg hos HSV-inficerede patienter, der var

immunkompromitterede på grund af HIV-infektion (se pkt. 5.1).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Herpes zoster og oftalmisk zoster hos immunkompetente voksne

500 mg 3 gange daglig i 7 dage.

Behandlingen bør påbegyndes hurtigst muligt, efter at herpes zoster eller oftalmisk zoster

er diagnosticeret.

Herpes zoster hos immunkompromitterede voksne

500 mg 3 gange daglig i 10 dage.

Behandlingen bør påbegyndes hurtigst muligt efter at herpes zoster er diagnosticeret.

Herpes genitalis hos immunkompetente voksne

Primær herpes genitalis: 250 mg 3 gange daglig i 5 dage. Initiering af behandling anbefales

så hurtigt som muligt efter diagnosticering af primær herpes genitalis.

Episodisk behandling af recidiverende genital herpes: 125 mg 2 gange daglig i 5 dage. Det

anbefales at initiere behandlingen så hurtigt som muligt efter forekomst af prodromale

symptomer (f.eks. prikken, kløe, brændende fornemmelse, smerter) eller læsioner.

Recidiverende herpes genitalis hos immunkompromitterede voksne

Episodisk behandling af recidiverende herpes genitalis: 500 mg 2 gange daglig i 7 dage.

Initiering af behandling anbefales så hurtigt som muligt efter forekomst af prodromale

symptomer (prikken, kløe, brændende fornemmelse, smerte) eller udslæt.

dk_hum_43396_spc.doc

Side 2 af 16

Suppression af recidiverende genital herpes hos immunkompetente voksne

250 mg 2 gange daglig. Suppressiv behandling bør afbrydes efter maksimalt 12 måneders

kontinuerlig antiviral behandling med henblik på at revurdere frekvensen og

sværhedsgraden af recidiver. Revurderingsperioden bør omfatte mindst 2 recidiver.

Patienter, der fortsat har signifikant sygdom, kan genstarte suppressiv behandling.

Suppression af recidiverende herpes genitalis hos immunkompromitterede voksne

500 mg 2 gange daglig.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Da nedsat clearance af penciclovir er relateret til nedsat nyrefunktion, målt ved

kreatininclearance, skal man være særlig opmærksom på doseringen hos patienter med

nedsat nyrefunktion. Anbefalet dosering til voksne patienter med nedsat nyrefunktion er

givet i Tabel 1.

Episodisk behandling af recidiverende genital herpes: 125 mg 2 gange daglig i 5 dage. Det

anbefales at initiere behandlingen så hurtigt som muligt efter forekomst af prodromale

symptomer (f.eks. prikken, kløe, brændende fornemmelse, smerter) eller læsioner.

Recidiverende herpes genitalis hos immunkompromitterede voksne

Episodisk behandling af recidiverende herpes genitalis: 500 mg 2 gange daglig i 7 dage.

Initiering af behandling anbefales så hurtigt som muligt efter forekomst af prodromale

symptomer (prikken, kløe, brændende fornemmelse, smerte) eller udslæt.

Suppression af recidiverende genital herpes hos immunkompetente voksne

250 mg 2 gange daglig. Suppressiv behandling bør afbrydes efter maksimalt 12 måneders

kontinuerlig antiviral behandling med henblik på at revurdere frekvensen og

sværhedsgraden af recidiver. Revurderingsperioden bør omfatte mindst 2 recidiver.

Patienter, der fortsat har signifikant sygdom, kan genstarte suppressiv behandling.

Suppression af recidiverende herpes genitalis hos immunkompromitterede voksne

500 mg 2 gange daglig.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Da nedsat clearance af penciclovir er relateret til nedsat nyrefunktion, målt ved

kreatininclearance, skal man være særlig opmærksom på doseringen hos patienter med

nedsat nyrefunktion. Anbefalet dosering til voksne patienter med nedsat nyrefunktion er

givet i Tabel 1.

Tabel 1: Anbefalet dosering til voksne patienter med nedsat nyrefunktion

Indikation og angivet

dosering

Kreatininclearance

[ml/min]

Justeret dosering

Herpes zoster hos

immunkompetente voksne

500 mg 3 gange daglig i 7 dage

≥ 60

500 mg 3 gange daglig i 7 dage

40 til 59

500 mg 2 gange daglig i 7 dage

20 til 39

500 mg 1 gang daglig i 7 dage

< 20

250 mg 1 gang daglig i 7 dage

Hæmodialysepatienter

250 mg efter hver dialyse i 7 dage

dk_hum_43396_spc.doc

Side 3 af 16

Herpes zoster hos

immunkompromitterede

voksne

500 mg 3 gange daglig i 10

dage

≥ 60

500 mg 3 gange daglig i 10 dage

40 til 59

500 mg 2 gange daglig i 10 dage

20 til 39

500 mg 1 gang daglig i 10 dage

< 20

250 mg 1 gang daglig i 10 dage

Hæmodialysepatienter

250 mg efter hver dialyse i 10 dage

Herpes genitalis hos

immunkompetente voksne –

primær herpes genitalis

250 mg 3 gange daglig i 5 dage

≥ 40

250 mg 3 gange daglig i 5 dage

20 til 39

250 mg 2 gange daglig i 5 dage

< 20

250 mg 1 gang daglig i 5 dage

Hæmodialysepatienter

250 mg efter hver dialyse i 5 dage

Herpes genitalis hos

immunkompetente voksne –

episodisk behandling af

recidiverende herpes

genitalis

125 mg 2 gange daglig i 5 dage

≥ 20

125 mg 2 gange daglig i 5 dage

< 20

125 mg 1 gang daglig i 5 dage

Hæmodialysepatienter

125 mg efter hver dialyse i 5 dage

Herpes genitalis hos

immunkompromitterede

voksne – episodisk

behandling af recidiverende

herpes genitalis

500 mg 2 gange daglig i 7 dage

≥ 40

500 mg 2 gange daglig i 7 dage

20 til 39

500 mg 1 gang daglig i 7 dage

< 20

250 mg 1 gang daglig i 7 dage

Hæmodialysepatienter

250 mg efter hver dialyse i 7 dage

Suppression af recidiverende

herpes genitalis hos

immunkompetente voksne

250 mg 2 gange daglig

≥ 40

250 mg 2 gange daglig

20 til 39

125 mg 2 gange daglig

< 20

125 mg 1 gang daglig

Hæmodialysepatienter

125 mg efter hver dialyse

Suppression af recidiverende

herpes genitalis hos

immunkompromitterede

voksne

500 mg 2 gange daglig

≥ 40

500 mg 2 gange daglig

20 til 39

500 mg 1 gang daglig

< 20

250 mg 1 gang daglig

Hæmodialysepatienter

250 mg efter hver dialyse

Patienter med nedsat nyrefunktion i hæmodialyse

dk_hum_43396_spc.doc

Side 4 af 16

Famciclovir skal administreres umiddelbart efter dialyse, da 4 timers hæmodialyse

reducerede plasmakoncentrationen af penciclovir med op til 75 %. Det anbefalede

dosisregimen til hæmodialysepatienter findes i Tabel 1.

dk_hum_43396_spc.doc

Side 5 af 16

Patienter med nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med mildt til moderat nedsat leverfunktion.

Der er ingen tilgængelige data for patienter med alvorlig nedsat leverfunktion (se pkt. 4.4

og 5.2).

Ældre patienter (≥ 65 år)

Ændring af dosis er ikke nødvendig, medmindre nyrefunktionen er nedsat.

Pædiatrisk population

Famciclovir "Mylan"s sikkerhed og virkning hos børn og unge under 18 år er ikke klarlagt.

De tilgængelige data er beskrevet i pkt. 5.1 og 5.2.

Sorte patienter

En placebokontrolleret undersøgelse blandt immunkompetente sorte patienter med

recidiverende genital herpes viste ingen forskel i virkning blandt patienter der fik 1000 mg

famciclovir to gange dagligt i én dag og placebo. Der var ingen uventede eller nye

sikkerhedsmæssige fund i undersøgelsen af sorte patienter.

Den manglende effekt i regimet med endagsbehandling kan ikke ekstrapoleres til regimet

med femdagsbehandling for recidiverende genital herpes (125 mg to gange dagligt i fem

dage) eller andre indikationer hos sorte patienter.

Indgivelsesmåde

Oral anvendelse.

Famciclovir "Mylan" kan tages uafhængigt af måltider (se pkt. 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

Overfølsomhed over for penciclovir.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Anvendelse hos patienter med nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er nødvendig hos patienter med nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.2 og 4.9).

Anvendelse hos patienter med nedsat leverfunktion

Der er ingen studier af indgift af famciclovir til patienter med alvorlig nedsat leverfunktion

(se pkt. 5.2). Omdannelsen af famciclovir til den aktive metabolit penciclovir kan være

nedsat hos disse patienter, hvilket resulterer i lavere plasmakoncentrationer af penciclovir.

En nedsættelse af penciclovirs virkning kan derved opstå.

Anvendelse til behandling af zoster

Det kliniske respons bør monitoreres tæt især hos immunokompromitterede patienter.

Intravenøs antiviral behandling bør overvejes, når respons på oral behandling skønnes

utilstrækkelig.

Patienter med kompliceret herpes zoster, dvs. patienter med organpåvirkning, dissemineret

zoster, motoriske neuropatier, encefalitis og cerebrovaskulære komplikationer, bør

behandles med intravenøs antiviral behandling.

dk_hum_43396_spc.doc

Side 6 af 16

Endvidere bør immunkompromitterede patienter med oftalmisk zoster, eller med høj risiko

for dissimineret sygdom eller organpåvirkning, behandles med intravenøs antiviral

behandling.

Overførsel af herpes genitalis

Selvom behandling med et antiviralt middel er påbegyndt, bør det tilrådes, at patienten

undgår samleje, så længe der er symptomer til stede. Under suppressionsbehandling med

antivirale midler er virusudskillelsen reduceret i betydelig grad. Overførsel er dog stadig

mulig. I tillæg til famciclovirbehandling bør patienterne derfor dyrke sikker sex.

Natrium

Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. den er i det

væsentlige natriumfri.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Andre lægemidlers effekt på famciclovir

Der er ikke identificeret klinisk relevante interaktioner.

Samtidig brug af probenecid kan medføre en øget plasmakoncentration af penciclovir,

famciclovirs aktive metabolit, ved kompetitiv elimination.

Patienter, der behandles med famciclovir i en dosis på 500 mg 3 gange daglig samtidig

med probenecid, bør derfor monitoreres for toksicitet. Hvis patienter oplever svær

svimmelhed, døsighed, forvirring eller andre forstyrrelser i centralnervesystemet, kan det

overvejes at reducere dosis af famciclovir til 250 mg 3 gange daglig.

Famciclovir behøver aldehydoxidase for at blive omdannet til penciclovir, dets aktive

metabolit. Det er påvist, at raloxifen hæmmer dette enzym kraftigt in vitro. Samtidig

administration af raloxifen kan måske påvirke dannelsen af penciclovir og dermed

virkningen af famciclovir. Når raloxifen gives samtidig med famciclovir, bør den kliniske

effekt af den antivirale behandling monitoreres.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Kliniske data fra langtidsbehandling med en oral dosis på 250 mg 2 gange daglig tyder

ikke på, at famciclovir har indflydelse på den mandlige fertilitet (se pkt. 5.3).

Kvinder i fødedygtig alder

Der er ikke data til støtte for nogen specielle anbefalinger hos kvinder i den fødedygtige

alder. Patienter med genital herpes bør anbefales at undgå samleje, når de har symptomer,

selv hvis behandling er påbegyndt. Det anbefales, at patienter praktiserer sikker sex (se

pkt. 4.4).

Graviditet

Der er en begrænset mængde data fra brug af famciclovir hos gravide kvinder (mindre en

300 graviditeter). Kumulerede analyser, der er baseret på disse begrænsede data i både

prospektive og retrospektive graviditeter, viste ikke tegn på, at lægemidlet forårsager

nogen specifik føtal defekt eller medfødt anomali.

dk_hum_43396_spc.doc

Side 7 af 16

Dyreforsøg har ikke vist embryotoksisk eller teratogen effekt af famciclovir eller

penciclovir (den aktive metabolit af famciclovir). Famciclovir bør kun bruges under

graviditet, når den potentielle gavn af behandlingen opvejer de potentielle risici.

Amning

Det vides ikke, om famciclovir udskilles i brystmælk fra kvinder. Dyreforsøg har påvist

udskillelse af penciclovir i brystmælk. Hvis kvindens situation kræver behandling med

famciclovir, skal afbrydelse af amning overvejes.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke udført forsøg vedrørende effekten på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner. Dog bør patienter, der under behandling med Famciclovir "Mylan"

oplever svimmelhed, døsighed, forvirring eller andre forstyrrelser i centralnervesystemet,

afstå fra at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Der er rapporteret hovedpine og kvalme i kliniske studier. Disse var generelt milde eller

moderate af natur og forekom med lignende hyppighed hos patienter, der blev behandlet

med placebo. Alle andre bivirkninger er tilføjet efter markedsføring.

Poolede globale placebo eller aktiv kontrollerede kliniske studier (n=2326 for famciclovir

arm) blev gennemgået retrospektivt for at fastsætte en frekvenskategori for alle bivirkninger

nævnt nedenfor. Følgende tabel specificerer den estimerede frekvens af bivirkninger baseret

på alle spontane rapporter og litteratur tilfælde som er blevet rapporteret for famciclovir siden

det blev introduceret på markedet.

Bivirkningerne (Tabel 2) er opstillet efter frekvens ved anvendelse af følgende definition:

Meget almindelig (≥1/10); almindelig (≥1/100 til <1/10); Ikke almindelig (≥1/1.000 til

<1/100); sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000); meget sjælden (<1/10.000) ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data).

Tabel 2: Bivirkninger

fra kliniske forsøg og spontane indberetninger efter markedsføring

Systemorgankla

sse

Meget

almindeli

g

Almindelig

Ikke

almindelig

Sjælden

Meget

sjælden

Ikke kendt

(kan ikke

estimeres ud

fra

forhåndenvæ

rende data

Blod og

lymfesystem

Tromboc

ytopeni

Immunsystemet

Anafylaktisk

chok*

Anafylaktisk

reaktion*

Psykiske

forstyrrelser

Konfusion

(hovedsageligt

hos ældre)

Hallucina

tioner

dk_hum_43396_spc.doc

Side 8 af 16

Nervesystemet

Hoved-

pine

Svimmelhed

Døsighed

(hovedsageligt

hos ældre)

Krampeanfal

Hjerte

Palpitatio

Mave-tarm-

kanalen

Kvalme,

opkastning,

mavesmerter,

diarré

Lever og

galdeveje

Unormale

leverfunktion

stests

Cholestat

isk gulsot

Hud og

subkutane væv

Udslæt, kløe

Angioødem

(f.eks.

ansigtsødem,

øjenlågsødem,

periorbitalt

ødem,

faryngealt

ødem),

nældefeber

Alvorlige

hud-

reaktioner*

(f.eks.

erythema

multiforme,

Stevens-

Johnson

Syndrom,

Toksisk

Epidermal

nekrolyse),

allergisk

vaskulitis.

* Bivirkninger indrapporteret efter markedsføringen af famciclovir via spontane

bivirkningsrapporter og litteratur rapporter, som ikke er blevet rapporteret i kliniske studier. Da

disse bivirkninger er blevet frivilligt indrapporteret fra en population af ukendt størrelse, kan et

pålideligt estimat over frekvensen ikke angives. Derfor er frekvensen angivet som "ikke kendt".

Generelt var bivirkningerne rapporteret fra kliniske forsøg med immunkompromitterede

patienter sammenlignelige med dem, som er rapporteret fra immunkompetente patienter.

Kvalme, opkastning og unormale leverfunktionstests blev rapporteret hyppigere, specielt

ved høje doser.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

Erfaringer med overdosering af famciclovir er begrænsede. I tilfælde af overdosering bør

der gives passende støttende og symptomatisk behandling. I sjældne tilfælde er der

forekommet akut nyresvigt hos patienter med eksisterende nyresygdom, hvor dosis af

famciclovir ikke var tilstrækkeligt afpasset efter graden af nyrefunktionsnedsættelse.

dk_hum_43396_spc.doc

Side 9 af 16

Penciclovir kan dialyseres; plasmakoncentrationer reduceres med ca. 75 % efter 4 timers

hæmodialyse.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: J 05 AB 09. Antivirale midler til systemisk brug. Nukleosider og nukleotider,

ekskl. reverse transcriptasehæmmere.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmåde

Famciclovir er den orale prodrug af penciclovir. Famciclovir omdannes hurtigt in vivo til

penciclovir, som har in vitro aktivitet mod herpes simplex virus (HSV type 1 og 2),

varicella zoster virus (VZV), Epstein-Barr virus og cytomegalovirus.

Den antivirale virkning af oralt administreret famciclovir er demonstreret i flere

dyremodeller: Denne virkning skyldes in vivo omdannelse til penciclovir. I virusinficerede

celler fosforylerer den virale thymidinkinase (TK) penciclovir til en monofosfatform, som

igen omdannes til penciclovirtrifosfat ved hjælp af cellulære kinaser. Dette triphosphat

hæmmer viral DNA-kæde-elongering ved kompetitiv hæmning af inkorporering af

deoxiguanosintrifosfat i det voksende virale DNA, dermed forhindres virusreplikation af

viralt DNA. Penciclovir-trifosfat har en intracellulær halveringstid på 10 timer i HSV-1-,

20 timer i HSV-2- og 7 timer i VZV-inficerede cellekulturer. I uinficerede celler behandlet

med penciclovir, er koncentrationerne af penciclovir-triphosphat kun lige akkurat

påviselige. Derfor er sandsynligheden for toksicitet over for værtsceller i pattedyr lav, og

det er ikke sandsynligt, at uinficerede celler vil blive påvirket af terapeutiske

koncentrationer af penciclovir.

Resistens

Som for aciclovir er penciclovirresistens forbundet med mutationer primært i thymidinkinase

(TK)-genet førende til intolerance eller ændret substratspecificitet af dette enzym og i meget

mindre grad i DNA polymerasegenet. De fleste aciclovirresistente kliniske HSV- og VZV-

isolater er også resistente over for penciclovir, men krydsresistens er ikke almindelig.

Resultater fra 11 globale forsøg med penciclovir (topikale eller intravenøse formuleringer)

eller famciclovir hos immunkompetente eller immunkompromitterede patienter, inklusive

undersøgelser af op til 12 måneders behandling med famciclovir, har vist en lille samlet

frekvens af penciclovir-resistente isolater: 0,2% (2/913) hos immunkompetente og 2,1%

(6/288) immunkompromitterede patienter. De resistente isolater blev fortrinsvis fundet ved

behandlingsstart eller i en placebo-gruppe, hvor resistens kun forekom under eller efter

behandling med famciclovir eller penciclovir hos 2 immunkompromitterede patienter.

Klinisk virkning og sikkerhed

Placebo- og aktivt kontrollerede studier hos både immunkompetente og

immunkompromitterede patienter med ukompliceret herpes zoster, har vist, at famciclovir

har effekt på forbedring af læsioner. Et aktivt kontrolleret klinisk forsøg viste, at

dk_hum_43396_spc.doc

Side 10 af 16

famciclovir er effektivt ved behandling af oftalmisk zoster hos immunkompetente

patienter.

Der er påvist effekt af famciclovir hos immunkompetente patienter med primær herpes

genitalis i tre aktivt kontrollerede forsøg. To placebokontrollerede studier hos

immunkompetente patienter og et aktivt kontrolleret studie hos HIV-smittede patienter

med recidiverende herpes genitalis viste, at famciclovir er effektivt.

To placebokontrollerede 12 måneders studier hos immunkompetente patienter med

recidiverende herpes genitalis viste, at famciclovirbehandlede patienter opnåede signifikant

reduktion af recidiv sammenlignet med placebobehandlede patienter. Placebokontrollerede

og ukontrollerede studier af op til 16 måneders varighed viste, at famciclovir er effektivt i

suppressionen af recidiverende herpes genitalis hos HIV-smittede patienter; det

placebokontrollerede studie viste, at famciclovir signifikant nedsætter andelen af dage med

såvel symptomatisk som asymptomatisk HSV-udskillelse.

Pædiatrisk population

Famciclovirs eksperimentelle orale granulat blev evalueret hos 169 pædiatriske patienter i

alderen fra 1 måned til ≤ 12 år. Et hundrede af disse patienter var 1 til ≤ 12 år gamle og blev

behandlet med famciclovir oral granulat (varierende doser fra 150 mg til 500 mg) enten to

gange daglig i 7 dage (47 patienter med herpes simplex virusinfektioner) eller tre gange

daglig i 7 dage (53 patienter med skoldkopper). De resterende 69 patienter (18 patienter fra

1 til ≤ 12 måneder, 51 patienter fra 1 til ≤ 12 år) deltog i enkeltdosis farmakokinetisk og

sikkerheds studier med famciclovir oral granulat (varierende doser fra 25 mg til 500 mg).

Famciclovirs vægtbaserede doser blev udvalgt til at give en systemisk penciclovir

eksponering svarende til systemisk penciclovir eksponering observeret hos voksne efter

administration af 500 mg famciclovir. Ingen af disse studier omfattede en kontrolgruppe,

derfor er en konklusion på virkningen af de undersøgte regimer ikke mulig.

Sikkerhedsprofilen var tilsvarende den set hos voksne. Den systemiske eksponering hos

spædbørn < 6 måneder var dog lav, hvilket udelukker enhver vurdering af famciclovirs

sikkerhed i denne aldersgruppe.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Generelle karakteristika

Absorption

Famciclovir er det orale prodrug af det antiviralt aktive stof penciclovir. Efter oral

administration absorberes famciclovir hurtigt og fuldstændigt og omdannes til penciclovir.

Penciclovirs biotilgængelighed efter oral administration af famciclovir var 77 %. Den

gennemsnitlige maksimale plasmakoncentration af penciclovir, efter en oral dosis af

famciclovir på 125 mg, 250 mg, 500 mg og 750 mg, var henholdsvis 0,8 mikrogram/ml,

1,6 mikrogram /ml, 3,3 mikrogram/ml og 5,1 mikrogram /ml, og forekom ca. 45 minutter

efter indtagelse.

Penciclovirs plasmakoncentration/tid-kurver er de samme efter enkelt dosis og gentagne

doser (2 gange daglig og 3 gange daglig). Dette indikerer, at der ikke er nogen

akkumulering af penciclovir ved gentagen dosering af famciclovir.

Graden af systemisk tilgængelighed (AUC) for penciclovir fra oral famciclovir påvirkes

ikke af fødeindtag.

dk_hum_43396_spc.doc

Side 11 af 16

Fordeling

Penciclovir og dets 6-deoxy precursor har en ringe (< 20 %) plasmaproteinbinding.

dk_hum_43396_spc.doc

Side 12 af 16

Biotransformation og elimination

Famciclovir elimineres som penciclovir og dets 6-deoxy forstadium, som udskilles i

urinen. Der er ikke fundet uomdannet famciclovir i urinen. Tubulær sekretion medvirker til

den renale eliminering af penciclovir.

Den terminale plasmahalveringstid for penciclovir efter både en enkelt dosis og gentagne

doser af famciclovir var ca. 2 timer.

Prækliniske studier har ikke vist potentiale for induktion af cytocrom P450-enzymer og

hæmning af CYP3A4.

Karakteristika i specielle populationer

Patienter med herpes zoster-infektion

Ukompliceret herpes zoster-infektion ændrer ikke signifikant penciclovirs farmakokinetik

målt efter oral administration af famciclovir. Penciclovirs terminale plasmahalveringstid

hos patienter med herpes zoster var henholdsvis 2,8 timer og 2,7 timer efter indgift af

enkelt dosis og gentagen dosering af famciclovir.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Penciclovirs plasmaclearance, renal clearance og plasma-eliminations-hastighedskonstant

aftager lineært med reduktion i nyrefunktion, både efter enkelt og gentagen dosering.

Dosisjustering er nødvendig hos patienter med nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.2).

Patienter med nedsat leverfunktion

Mildt til moderat nedsat leverfunktion havde ingen effekt på omfanget af systemisk

biotilgængelighed af penciclovir efter oral administration af famciclovir. Der kræves ingen

dosisjustering hos patienter med mild til moderat nedsat leverfunktion (se pkt. 4.2 og 4.4).

Penciclovirs farmakokinetik er ikke evalueret hos patienter med alvorligt nedsat

leverfunktion. Omdannelse af famciclovir til den aktive metabolit penciclovir kan muligvis

blive nedsat hos disse patienter resulterende i lavere plasmakoncentrationer af penciclovir

og dermed mulig nedsat effekt af famciclovir.

Pædiatriske patienter

Gentagne orale doser af famciclovir (250 eller 500 mg tre gange dagligt) til pædiatriske

patienter (6-11 år) smittet med hepatitis B har ikke en bemærkelsesværdig virkning på

farmakokinetikken af penciclovir sammenlignet med enkeltdosis-data. Der var ikke nogen

akkumulering af penciclovir. Hos børn (1-12 år) med herpes simplex virusinfektion eller

skoldkopper der fik oral enkeltdosis af famciclovir (se pkt. 5.1), steg den tilsyneladende

clearance af penciclovir med kropsvægt på en ikke-lineær måde. Plasmahalveringstiden af

penciclovir udviste en faldende tendens med faldende alder, fra et gennemsnit på 1,6 timer

hos patienter i alderen 6-12 år til 1,2 timer hos patienter i alderen 1- <2 år.

Ældre patienter (≥ 65 år)

Baseret på cross-over-studie-sammenligninger er det fundet, at den gennemsnitlige AUC

for penciclovir var ca. 30 % højere, og penciclovirs renale clearance var ca. 20 % lavere

efter oral administration af famciclovir hos ældre frivillige (65-79 år) sammenlignet med

yngre frivillige. Denne forskel kan til dels skyldes forskelle i nyrefunktion mellem de to

aldersgrupper. Dosisjustering baseret på alder anbefales ikke, medmindre nyrefunktionen

er nedsat (se pkt. 4.2).

dk_hum_43396_spc.doc

Side 13 af 16

Køn

Der er rapporteret små forskelle i den renale clearance af penciclovir hos mænd og

kvinder, og forskellene skyldes kønsspecifikke forskelle i nyrefunktionen. Dosisjustering

baseret på køn anbefales ikke.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Generel toksicitet

Studier vedrørende sikkerhedsfarmakologi og toksicitet efter gentagne doser viste ingen

særlig risiko for mennesker.

Genotoksicitet

Famciclovir er ikke fundet genotoksisk i en stor samling af in vivo og in vitro tests designet

til at opdage genmutationer, kromosomal skade og reparerbar skade (repairable damage)

på DNA. Penciclovir har, som andre stoffer i denne klasse, vist sig at forårsage mutationer/

kromosomafvigelser i humane lymfocytter og i L5178Y muselymfomcelletesten ved

koncentrationer, der var henholdsvis mindst 25 til 100 gange højere end den maksimale

koncentration, der er opnået i humant plasma efter en enkelt oral dosis på 1500 mg

famciclovir. Penciclovir var negativ i den bakterielle Ames test, og der blev ikke fundet tegn

på øget DNA-repair in vitro.

Penciclovir forårsagede øget frekvens af mikronukleus i knoglemarv hos mus in vivo ved

intravenøs administration af doser, der var yderst toksiske for knoglemarv (≥500 mg/kg

svarende til ≥810 gange den maksimale humane dosis baseret på beregning ud fra

legemsoverflade).

Karcinogenicitet

Der var ikke øget forekomst af adenokarcinomer i mamma, en tumorform som ofte observeres

hos den rottestamme, som bruges til karcinogenicitetsstudier. Der var ingen effekt på

forekomsten af neoplasier hos hanrotter

behandlet med doser på op til 240 mg/kg/dag

(svarende til en humandosis på 38,4 mg/kg eller 1,3 gange den højest anbefalede totale

daglige dosis på 1500 mg famciclovir eller til dosis hos en patient på 50 kg) eller hos mus

af begge køn ved doser op til 600 mg/kg/dag (svarende til en humandosis på 48 mg/kg

eller 1,6 gange den højest anbefalede totale daglige dosis).

Reproduktionstoksicitet

Der blev observeret nedsat fertilitet (inklusive histopatologiske ændringer i testikler,

ændret sædmorfologi, nedsat sædkoncentration og sædmotilitet og reduceret fertilitet) hos

hanrotter efter 10 ugers dosering ved 500 mg/kg/dag (svarende til en humandosis på

80 mg/kg eller 2,7 gange den højest anbefalede totale daglige dosis). Der blev yderligere set

testikulær toksicitet i de generelle toksicitetsstudier. Dette fund var reversibelt og er også

set ved andre stoffer i denne klasse. Dyrestudier har ikke vist negativ effekt på den

kvindelige fertilitet ved doser op til 1000 mg/kg/dag (svarende til en humandosis på 160 mg/

kg eller 5,3 gange den højest anbefalede totale daglige dosis).

Studier vedrørende fosterudvikling viste ingen tegn på bivirkninger ved oral indgift af

famciclovir og intravenøs indgift af penciclovir svarende til 0,7 til 5,3 gange den højest

anbefalede totale daglige dosis af famciclovir.

dk_hum_43396_spc.doc

Side 14 af 16

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Prægelatiniseret stivelse

Natriumlaurylsufat

Cellulose, mikrokrystallinsk

Croscarmellosenatrium

Silica, kolloid vandfrit

Stearinsyre

Filmovertræk

Hypromellose (E464)

Titandioxid (E171)

Macrogol 4000

Macrogol 6000

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 ºC.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Tabletterne leveres i blisterpakninger (PVC/PE/PVDC/aluminiumblister).

Pakningsstørrelser

125 mg: 10, 21, 120 tabletter

250 mg: 10, 15, 21, 56, 60 tabletter

500 mg: 10, 14, 21, 30, 56 tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinier.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Mylan AB

Postboks 23033

104 35 Stockholm

Sverige

Repræsentant

Mylan Denmark ApS

Borupvang 1

2750 Ballerup

dk_hum_43396_spc.doc

Side 15 af 16

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

125 mg: 43396

250 mg: 43397

500 mg: 43398

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

11. juni 2009

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

3. september 2019

dk_hum_43396_spc.doc

Side 16 af 16

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information