Exemestan "Accord" 25 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-10-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

03-12-2019

Aktiv bestanddel:
EXEMESTAN
Tilgængelig fra:
Accord Healthcare B.V.
ATC-kode:
L02BG06
INN (International Name):
exemestane
Dosering:
25 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
44553
Autorisation dato:
2010-06-10

Indlægsseddel: Information til brugeren

Exemestan Accord 25 mg filmovertrukne tabletter

exemestan

Læs

denne

indlægsseddel

grundigt,

inden

De

begynder

at tage

dette

lægemiddel,

da

den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis De får bivirkninger, også

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den senest opdaterede indlægsseddel findes på www.indlægsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at tage Exemestan Accord

Sådan skal de tage Exemestan Accord

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Exemestan Accord tilhører en gruppe af lægemidler, som kaldes aromatasehæmmere. Disse lægemidler

indvirker på stoffet aromatase, der er nødvendigt for dannelsen af visse kvindelige kønshormoner,

østrogener, specielt hos kvinder, der har passeret overgangsalderen. At mindske østrogenniveauet i

kroppen er en måde, hvorpå man kan behandle hormonafhængig brystkræft.

Exemestan bruges til behandling af hormonafhængig tidlig brystkræft hos kvinder, der har passeret

overgangsalderen, og som har gennemført 2 til 3 års behandling med lægemidlet tamoxifen.

Exemestan bruges også til behandling af hormonafhængig fremskreden brystkræft hos kvinder, der har

passeret overgangsalderen, når en anden hormonbehandling ikke har virket tilstrækkeligt godt.

2. De skal De vide, før De begynder at tage Exemestan Accord

Tag ikke Exemestan Accord

hvis De er allergisk over for exemestan eller et af de øvrige indholdsstoffer i Exemestan Accord

(angivet i punkt 6).

hvis De ikke har passeret overgangsalderen, dvs. hvis De stadig har månedlig menstruation

hvis De er gravid, eller det er sandsynligt, at De bliver gravid, eller hvis De ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før De tager Exemestan Accord.

Før behandlingen med Exemestan Accord begynder, vil Deres læge måske tage blodprøver for at

sikre, at De har passeret overgangsalderen.

Der vil blive foretaget rutinemæssig kontrol af Deres D-vitaminniveau før behandlingen, da Deres

niveau kan være meget lavt i de tidlige stadier af brystkræft. De vil få D-vitamintilskud, hvis Deres

niveau er lavere end det normale.

Hvis De har lever- eller nyreproblemer, skal De fortælle det til Deres læge, inden De begynder at

tage Exemestan.

Fortæl det til Deres læge, hvis De har eller har haft lidelser, der påvirker knoglestyrken. Deres

læge vil måske måle Deres knogletæthed før og under behandlingen med Exemestan. Det skyldes,

at denne type lægemidler sænker niveauet af kvindelige hormoner, og det kan medføre et tab af

mineraltæthed i knoglerne, hvilket kan nedsætte deres styrke.

Brug af anden medicin sammen med Exemestan Accord

Fortæl det altid til lægen, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også

medicin, som ikke er købt på recept.

Exemestan Accord må ikke tages samtidig med hormonerstatningsterapi (HRT).

Følgende lægemidler bør anvendes med forsigtighed, når De tager Exemestantabletter. Fortæl det til

Deres læge, hvis De tager lægemidler så som:

rifampicin (et antibiotikum).

carbamazepin eller phenytoin (krampestillende middel til behandling af epilepsi).

naturlægemidlet

prikbladet perikon

(hypericum perforatum) eller præparater, der indeholder

det.

Brug af Exemestan Accord sammen med mad, drikke og alkohol

Exemestan Accord bør indtages efter et måltid, cirka på samme tidspunkt hver dag.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Tag ikke Exemestan Accord, hvis de er gravid eller ammer. Hvis De er gravid eller tror, De er gravid,

skal De fortælle det til Deres læge.

De skal drøfte brug af prævention med Deres læge, hvis der er mulighed for, at De kan blive gravid.

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De tager nogen form for medicin.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Exemestan Accord kan give

bivirkninger (træthed, svimmelhed, døsighed), som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at

færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal De tage Exemestan Accord

Voksne og ældre

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen.

Exemestan Accord skal tages gennem munden efter et måltid, cirka på samme tidspunkt hver dag. Deres

læge vil fortælle Dem, hvor meget Exemestan Accord De skal tage, og hvor længe De skal tage det.

Den anbefalede dosis er én tablet à 25 mg daglig.

Hvis De skal indlægges på hospital, mens De tager Exemestan Accord, skal De fortælle personalet,

hvilken medicin De tager.

Brug til børn

Exemestan Accord bør ikke anvendes til børn.

Hvis De har taget for mange Exemestan Accord

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Exemestan Accord end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og De føler Dem utilpas). Vis personalet

pakningen til Deres Exemestan Accord.

Hvis De har glemt at tage Exemestan Accord

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Hvis De har glemt at tage en tablet, så tag den, når De kommer i tanke om det. Hvis det næsten er tid

til at tage næste dosis, så tag blot en tablet på det sædvanlige tidspunkt.

Hvis De holder op med at tage Exemestan Accord

Stop ikke med at tage Deres tabletter, selv hvis De føler Dem rask, medmindre lægen siger, De skal

stoppe med at tage dem.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Exemestan Accord tåles normalt uden problemer, og de følgende bivirkninger, som er observeret hos

patienter, der tog Exemestan Accord, er for størstedelens vedkommende milde eller moderate. De fleste

af bivirkningerne er følger af østrogenmangel (f.eks. hedeture).

Der kan forekomme overfølsomhed, leverbetændelse og betændelse i leverens galdeveje, hvilket giver

gulfarvning af huden (kolestatisk leverbetændelse). Symptomerne kan bl.a. være generel følelse af

utilpashed, kvalme, gulsot (gulfarvning af hud og øjne), kløe, smerter i højre side af maven og tab af

appetit. Kontakt Deres læge med det samme, hvis De mener, De har et eller flere af disse symptomer.

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 personer):

Depression

Søvnproblemer

Hovedpine

Hedeture

Svimmelhed

Følelse af at være syg

Øget svedtendens

Smerter i muskler og led (herunder slidgigt, rygsmerter, ledbetændelse og stivhed i led)

Træthed

Fald i antallet af hvide blodceller

Mavesmerter

Forhøjet niveau af leverenzymer

Øget nedbrydning af hæmoglobin i blodet

Øget niveau af et blodenzym i blodet på grund af leverskade

Smerter

Almindelige bivirkninger (forekommer hos op til 1 ud af 10 personer):

Tab af appetit

Karpaltunnelsyndrom (en kombination af stikkende fornemmelser, følelsesløshed og smerter i

hånden bortset fra lillefingeren) eller prikkende/stikkende fornemmelse i huden

Mavesmerter, opkastning, forstoppelse, fordøjelsesbesvær, diarré

Hårtab

Hududslæt, nældefeber og kløe

Tyndere knogler, hvilket kan nedsætte deres styrke (osteoporose) og i nogle tilfælde kan føre til

knoglebrud

Smerte, hævede hænder og fødder

Fald i antallet af blodplader i blodet

Muskelsvaghed

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 ud af 100 patienter):

Overfølsomhed

Sjælden (forekommer hos op til 1 ud af 1.000 personer)

Hududslæt med små vabler på et område af huden

Døsighed

Leverbetændelse

Betændelse i leverens galdeveje, hvilket giver gulfarvning af huden

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke anslås ud fra de foreliggende data)

Lavt niveau af visse hvide blodceller i blodet

Der kan forekomme ændringer i antallet af visse blodceller (lymfocytter) og de blodplader, der cirkulerer

i Deres blod, især hvis De i forvejen lider af lymfopeni (nedsat antal lymfocytter i blodet).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Exemestan Accord indeholder:

Det aktive stof er exemestan. Hver filmovertrukket tablet indeholder 25 mg exemestan.

De øvrige indholdsstoffer er:

Kerne:

Mannitol, mikrokrystallinsk cellulose, crospovidon, natriumstivelsesglycolat (type A),

hypromellose E5, polysorbat 80, kolloid vandfri silica, magnesiumstearat.

Overtræk:

Hypromellose 6cp (E464), titandioxid (E171), macrogol 400

Udseende og pakningsstørrelser:

Exemestan Accord er hvide til råhvide runde, bikonvekse filmovertrukne tabletter præget med ”E25” på

den ene side, jævne på den anden side.

Exemestan 25 mg tabletter fås i hvide uigennemsigtige PVC/PVdC-aluminium-blisterpakninger med

15, 20, 28, 30, 90, 98, 100 og 120 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Holland

Fremstiller:

Accord Healthcare Limited,

Sage House, 319, Pinner Road,

North Harrow, Middlesex,

HA1 4HF,

Storbritannien

eller

LABORATORI FUNDACIÓ DAU

C/C, 12-14 Pol.Ind. Zona Franca, Barcelona, 08040 Barcelona

Spanien

eller

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen

eller

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Holland

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

Medlemslandets

navn

Lægemidlets navn

Danmark

Exemestan Accord

Belgien

Exemestane Accord Healthcare 25 mg comprimés pelliculés/ Filmomhulde

Tabletten / Filmtabletten

Bulgarien

Exemestane Aкoрд 25 mg Филмирани таблетки

Tjekkiet

Exemestane Accord 25 mg Potahované tablety

Tyskland

Exemestane Accord 25 mg Filmtabletten

Estland

Exemestane Accord, 25 mg όhukese polϋmeerikattega tabletid

Grækenland

Exemestane Accord 25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Spanien

Exemestano Accord 25 mg comprimidos recubiertos con película EFG

Frankrig

Exemestane Accord 25 mg, comprimé pelliculé

Ungarn

Exemestane Accord 25 mg Filmtabletta

Irland

Exemestane 25 mg Film-coated Tablets

Italien

MEXABREST 25 mg compresse rivestite con film

Letland

Exemestane Accord 25 mg apvalkotās tabletestablets

Litauen

Exemestane Accord 25 mg plėvele dengtos tabletės

Holland

Exemestaan Accord 25 mg, filmomhulde tabletten

Polen

Exemestane Accord

Rumænien

Exemestan Accord 25 mg comprimate filmate

Slovakiet

Exemestane Accord 25 mg filmom obalené tablety tablet

Storbritannien

Exemestane 25 mg Film-coated Tablets

Denne indlægsseddel blev senest ændret 08/2020.

25. november 2019

PRODUKTRESUMÉ

for

Exemestan "Accord", filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

26472

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Exemestan "Accord"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukket tablet indeholder 25 mg exemestan.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver filmovertrukket tablet indeholder 90,40 mg mannitol.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter

Hvide til råhvide, runde, bikonvekse, filmovertrukne tabletter, der er præget med ’E25’ på

den ene side, jævn på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Exemestan "Accord"

er indiceret til adjuverende behandling af postmenopausale kvinder

med østrogenreceptorpositiv invasiv tidlig brystkræft (EBC), efter 2-3 års initial

adjuverende tamoxifenbehandling.

Exemestan "Accord" er indiceret til behandling af avanceret brystkræft hos kvinder med

naturlig eller kunstigt fremkaldt postmenopausal status, hvis sygdom er progredieret efter

antiøstrogenbehandling. Der er ikke påvist effekt hos patienter med negativ

østrogenreceptorstatus.

dk_hum_44553_spc.doc

Side 1 af 15

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne og ældre

Anbefalet Exemestan "Accord" dosis er 1 tablet à 25 mg 1 gang daglig, fortrinsvis efter et

måltid.

Patienter med tidlig brystkræft bør fortsætte med behandling med Exemestan "Accord"

indtil 5 års kombineret, sekventiel, adjuverende hormonbehandling (tamoxifen efterfulgt af

Exemestan "Accord") er afsluttet, eller tidligere, hvis der opstår recidiv af tumor.

Hos patienter med avanceret brystkræft bør behandlingen med Exemestan "Accord"

fortsætte til der ses tydelig progression af tumor.

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med lever- eller nyreinsufficiens (se pkt.

5.2).

Pædiatrisk population

Anbefales ikke til børn.

4.3

Kontraindikationer

Exemestan "Accord" er kontraindiceret til patienter med kendt overfølsomhed over for det

aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1, hos

præmenopausale kvinder og ved graviditet eller amning.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Exemestan bør ikke gives til kvinder med præmenopausal, endokrin status. Når det er

klinisk passende, bør postmenopausal status derfor fastslås ved bestemmelse af LH, FSH

og østradiol-niveauer.

Exemestan bør anvendes med forsigtighed ved patienter med nedsat lever- eller

nyrefunktion.

Exemestan er et potent østrogennedsættende stof, og der er observeret en reduktion i

knoglemineraltæthed (BMD) og øget frakturrate efter administration (se pkt. 5.1). Ved

påbegyndelsen af den adjuverende behandling med exemestan bør kvinder med

osteoporose eller med risiko for osteoporose have bestemt deres knoglemineralindhold ved

baseline baseret på gældende kliniske retningslinjer og praksis. Patienter med fremskreden

sygdom skal have deres knoglemineraltæthed bestemt med udgangspunkt i det enkelte

tilfælde. Selvom der ikke foreligger tilstrækkelige data til at vise behandlingens effekt på

det tab af knoglemineraltæthed, som exemestan forårsager, skal patienter behandlet med

Exemestan tabletter monitoreres nøje, og behandling eller forebyggelse af osteoporose skal

initieres hos risikopatienter.

Rutinemæssig bestemmelse af 25-hydroxyvitamin D-niveau før påbegyndelse af

aromatasehæmmer-behandling bør overvejes på grund af den høje forekomst af alvorlig

vitamin D-mangel hos kvinder med tidlig brystcancer. Kvinder med vitamin D-mangel bør

have supplerende vitamin D.

dk_hum_44553_spc.doc

Side 2 af 15

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

In vitro undersøgelser viser, at lægemiddelstoffet metaboliseres via cytochrom P450 CYP

3A4 og aldoketoreduktaser (se pkt. 5.2) og ikke hæmmer nogle af de primære CYP

isoenzymer. I en klinisk farmakokinetisk undersøgelse viste den specifikke hæmning af

CYP 3A4 med ketoconazol ingen signifikant påvirkning af exemestans farmakokinetik.

I et interaktionsstudie med rifampicin, en potent CYP450 induktor, med en dosis på 600

mg daglig og en enkeltdosis exemestan på 25 mg, blev AUC for exemestan reduceret med

54 % og C

med 41 %. Da den kliniske relevans af denne interaktion ikke er blevet

evalueret, kan samtidig indgift af lægemidler, såsom rifampicin, antikonvulsiva (f.eks.

phenytoin og carbamazepin) og naturlægemidler indeholdende hypericum perforatum

(prikbladet perikon), der er kendt for at inducere CYP3A4, nedsætte effekten af Exemestan

"Accord".

Exemestan "Accord" bør anvendes med forsigtighed sammen med lægemidler, der

metaboliseres via CYP3A4 og har et snævert terapeutisk vindue. Der er ingen klinisk

erfaring med samtidig anvendelse af Exemestan "Accord" og andre antikræftmidler.

Exemestan "Accord" bør ikke gives samtidig med lægemidler, som indeholder østrogen, da

disse vil ophæve dets farmakologiske virkning.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der findes ingen data vedrørende behandling med exemestan under graviditet. Dyreforsøg

viser reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Exemestan "Accord" er derfor kontraindiceret til

gravide.

Amning

Det vides ikke om exemestan udskilles i modermælk. Exemestan "Accord" bør ikke gives

til ammende.

Kvinder der er perimenopausale eller i den fødedygtige alder

Lægen skal diskutere nødvendigheden af adækvat prævention med kvinder, der er i den

fødedygtige alder, samt kvinder, der er perimenopausale eller for nylig er blevet

postmenopausale, indtil postmenopausal status er fastslået (se pkt. 4.3 og 4.4).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Mærkning.

Der er rapporteret døsighed, søvnighed, asteni og svimmelhed ved brug af lægemidlet.

Patienter bør underrettes om, at deres fysiske og/eller mentale evner til at betjene maskiner

eller køre bil kan reduceres, hvis disse symptomer opstår.

4.8

Bivirkninger

Exemestan var generelt veltolereret i alle kliniske studier udført med standarddoser af

exemestan på 25 mg/dag, og bivirkningerne var som regel milde til moderate.

Andel af patienter, som udtrådte af forsøget som følge af uønskede hændelser, var 7,4 %

for patienter med tidlig brystcancer, som fik adjuverende behandling med exemestan efter

initial adjuverende behandling med tamoxifen. De hyppigst rapporterede bivirkninger var

hedeture (22 %), artralgi (18 %) og træthed (16 %).

dk_hum_44553_spc.doc

Side 3 af 15

Andel af patienter, som udtrådte af forsøget som følge af uønskede hændelser, var 2,8 % i

den samlede patientpopulation med fremskreden brystcancer. De hyppigst rapporterede

bivirkninger var hedeture (14 %) og kvalme (12 %).

De fleste bivirkninger kan tilskrives de normale farmakologiske konsekvenser af

østrogenmangel (f.eks. hedeture).

De rapporterede bivirkninger fra kliniske studier og fra indberetninger efter

markedsføringen er opført nedenfor efter systemorganklasse og hyppighed.

Hyppighederne er defineret som følger: Meget almindelig (

1/10), almindelig (

1/100 til

<1/10), ikke almindelig (

1/1.000 til <1/100), sjælden (

1/10.000 til <1/1.000), meget

sjælden (<1/10.000) og ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Blod og lymfesystem

Meget almindelig

Leukopeni(**)

Almindelig

Trombocytopeni(**)

Ikke kendt

Nedsat antal lymfocytter(**)

Immunsystemet

Ikke almindelig

Hypersensitivitet

Metabolisme og ernæring

Almindelig

Anoreksi

Psykiske forstyrrelser

Meget almindelig

Depression, søvnbesvær

Nervesystemet

Meget almindelig

Hovedpine, svimmelhed

Almindelig

Karpaltunnelsyndrom, paræstesi

Sjælden

Somnolens

Vaskulære sygdomme

Meget almindelig

Hedeture

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig

Abdominalsmerter, kvalme

Almindelig

Opkastning, diarré, forstoppelse, dyspepsi

dk_hum_44553_spc.doc

Side 4 af 15

Lever og galdeveje

Meget almindelig

Øget mængde leverenzymer(

), øget mængde bilirubin i

blodet(

), øget mængde alkalisk fosfatase i blodet(

Sjælden

Hepatitis(

), kolestatisk hepatitis(

Hud og subkutane væv

Meget almindelig

Øget svedtendens

Almindelig

Alopeci, udslæt, urticaria, pruritus

Sjælden

Akut generaliseret eksantematøs pustulose(

Knogler, led, muskler og bindevæv

Meget almindelig

Smerter i led, muskler og knogler

Almindelig

Osteoporose, fraktur

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Meget almindelig

Smerter, træthed

Almindelig

Perifere ødemer, asteni

Inkluderer artralgi og - mindre hyppigt - smerter i lemmer, osteoartrit, rygsmerter, artrit,

myalgi og ledstivhed.

(**) Der er indberetninger om sjældne tilfælde af trombocytopeni og leukopeni hos

patienter med fremskreden brystcancer. Et lejlighedsvis fald i lymfocytter er observeret hos

ca. 20 % af de patienter, der fik exemestan, især hos patienter med præeksisterende

lymfopeni. De gennemsnitlige lymfocyt-værdier hos disse patienter ændrede sig dog ikke

signifikant over tid, og der blev ikke observeret nogen korresponderende stigning i antallet

af virusinfektioner. Disse bivirkninger er ikke observeret hos patienter behandlet i studier

af tidlig brystcancer.

) Frekvensen er beregnet ud fra 3/X.

Tabellen nedenfor viser hyppigheden af præspecificerede uønskede hændelser og

sygdomme, uanset årsag, i et studie af tidlig brystcancer, Intergroup Exemestane Study

(IES), rapporteret hos patienter, der modtog forsøgsbehandling og op til 30 dage efter

afslutning af forsøgsbehandlingen.

dk_hum_44553_spc.doc

Side 5 af 15

Uønskede hændelser og

sygdomme

Exemestan

(N = 2249)

Tamoxifen

(N = 2279)

Hedeture

491 (21,8 %)

457 (20,1 %)

Træthed

367 (16,3 %)

344 (15,1 %)

Hovedpine

305 (13,6 %)

255 (11,2 %)

Søvnbesvær

290 (12,9 %)

204 (9,0 %)

Øget svedtendens

270 (12,0 %)

242 (10,6 %)

Gynækologisk

235 (10,5 %)

340 (14,9 %)

Svimmelhed

224 (10,0 %)

200 (8,8 %)

Kvalme

200 (8,9 %)

208 (9,1 %)

Osteoporose

116 (5,2 %)

66 (2,9 %)

Vaginal blødning

90 (4,0 %)

121 (5,3 %)

Anden primær cancer

84 (3,6 %)

125 (5,3 %)

Opkastning

50 (2,2 %)

54 (2,4 %)

Synsforstyrrelser

45 (2,0 %)

53 (2,3 %)

Tromboembolisme

16 (0,7 %)

42 (1,8 %)

Osteoporotisk fraktur

14 (0,6 %)

12 (0,5 %)

Myokardieinfarkt

13 (0,6 %)

4 (0,2 %)

I IES-studiet var hyppigheden af iskæmiske hjertehændelser i henholdsvis exemestan- og

tamoxifen-armene 4,5 % versus 4,2 %. Der blev ikke observeret nogen signifikant forskel

mellem individuelle kardiovaskulære hændelser, inklusive hypertension (9,9 % versus 8,4

%), myokardieinfarkt (0,6 % versus 0,2 %) og hjertesvigt (1,1 % versus 0,7 %).

I IES-studiet var forekomsten af exemestan-associeret hyperkolesterolæmi højere

sammenlignet med tamoxifen (3,7 % versus 2,1 %).

I et separat, dobbeltblindet, randomiseret studie, hvor postmenopausale kvinder med lav

risiko for tidlig brystcancer blev behandlet med exemestan (N=73) eller placebo (N=73) i

24 måneder, var exemestan associeret med en middelreduktion af plasma-HDL-kolesterol

på i gennemsnit 7-9 % versus en stigning på 1 % ved placebo. Desuden observeredes også

en reduktion i apolipoprotein A1 på 5-6 % i exemestan-gruppen versus 0-2 % i placebo-

gruppen. Effekten på de andre analyserede lipidparametre (totalkolesterol, LDL-kolesterol,

dk_hum_44553_spc.doc

Side 6 af 15

triglycerider, apolipoprotein-B og lipoprotein-a) var meget ens i de to behandlingsgrupper.

Den kliniske signifikans af disse resultater er uklar.

I IES-studiet blev der observeret en højere frekvens af mavesår i exemestan-armen

sammenlignet med tamoxifen-armen (0,7 % versus <0,1 %). Størstedelen af

mavesårspatienterne i exemestan-gruppen modtog samtidig behandling med non-steroide

antiinflammatoriske stoffer og/eller havde fortilfælde i anamnesen.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

Kliniske undersøgelser er udført med exemestan enkeltdoser op til 800 mg til raske

frivillige kvindelige forsøgspersoner og op til 600 mg daglig til postmenopausale kvinder

med avanceret brystkræft. Disse doser blev tålt godt. Størrelsen af den enkeltdosis

Exemestan "Accord", som kan give livstruende symptomer, er ukendt. Hos rotter og hunde

er der set letalitet efter orale enkeltdoser svarende til hhv. 2000 og 4000 gange den

anbefalede humane dosis beregnet som mg/m

. Der findes ingen specifik antidot ved

overdosering, og behandlingen skal være symptomatisk. Generel understøttende

behandling er indiceret, inklusiv hyppig monitorering af vitale funktioner og nøje

overvågning af patienten.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: L 02 BG 06. Steroide aromatasehæmmere, antineoplastiske midler.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Exemestan er en irreversibel steroid aromatasehæmmer strukturelt relateret til det naturligt

forekommende stof androstenedion. Hos postmenopausale kvinder produceres østrogener

primært ved omdannelse af androgener til østrogener ved hjælp af aromataseenzymet i

perifere væv. Nedsættelse af østrogenniveauet ved hjælp af aromatasehæmning er en

effektiv og selektiv behandling af hormonafhængig brystkræft hos postmenopausale

kvinder. Hos postmenopausale kvinder sænker exemestan, indtaget oralt, serumøstrogen-

koncentrationen signifikant, ved en dosis på 5 mg. Maksimal suppression (>90 %) opnås

ved doser på 10-25 mg. Hos postmenopausale brystkræftpatienter behandlet med 25 mg

dagligt blev den totale aromatisering reduceret med 98 %.

dk_hum_44553_spc.doc

Side 7 af 15

Exemestan har ingen progesteron- eller østrogen aktivitet. Der er set en let androgen

aktivitet ved især høje doser, sandsynligvis på grund af 17-hydroderivatet.

I undersøgelser med flere daglige doser viser exemestan ingen målbare virkninger på den

adrenale biosyntese af cortisol eller aldosteron målt før eller efter ACTH belastning,

hvilket viser dets selektivitet med hensyn til de andre enzymer involveret i den

steroidogene proces.

Tilførsel af glucokortikoid eller mineralokortikoid er derfor ikke nødvendig. Selv ved lave

doser er der set en lille ikke-dosisafhængig forøgelse i serum LH og FSH værdier. Denne

virkning er dog forventelig af den farmakologiske klasse og muligvis resultatet af feedback

på hypofyseniveau på grund af faldet i østrogenniveau, som også stimulerer hypofysens

udskillelse af gonadotropiner hos postmenopausale kvinder.

Klinisk virkning og sikkerhed

Adjuverende behandling af tidlig brystkræft

I et multicenter, randomiseret, dobbelt-blindt studie (IES) med 4724 postmenopausale

patienter med østrogenreceptorpositiv eller ukendt primær brystkræft, blev patienter, der

forblev sygdomsfri efter 2-3 års adjuverende tamoxifenbehandling, randomiseret til at få 3-

2 års exemestan-behandling (25 mg/dag) eller tamoxifenbehandling (20 eller 30 mg/dag)

for at fuldende i alt 5 års hormonbehandling.

IES opfølgning efter 52 måneder

Efter en gennemsnitlig behandlingsvarighed på ca. 30 måneder og en gennemsnitlig

opfølgning efter ca. 52 måneder, viste resultaterne, at sekventiel behandling med

exemestan efter 2-3 års adjuverende behandling med tamoxifen var forbundet med klinisk

og statistisk signifikant forbedring af den sygdomsfri overlevelse (DFS, disease-free

survival), sammenlignet med fortsat behandling med tamoxifen. Resultaterne viste at i den

observerede studieperiode reducerede exemestan

risikoen for brystkræft recidiv med 24 %

sammenlignet med tamoxifen (hazard ratio 0,76; p=0,00015). Fordelen i effekt ved

exemestan sammenlignet med tamoxifen i relation til DFS var uafhængig af nodal status

og tidligere kemoterapi.

Exemestan reducerede også risikoen for kontralateral brystkræft signifikant (hazard ratio

0,57; p=0,04158).

I hele studiepopulationen blev der observeret en tendens til forbedret samlet overlevelse i

exemestan-gruppen (222 dødsfald) sammenlignet med tamoxifen-gruppen (262 dødsfald)

med en hazard ratio på 0,85 (log-rank test: p=0,07362). Dette repræsenterer en 15 %

reduktion i dødelighed for exemestan. Når der justeres for præ-specificerede prognostiske

faktorer (ER status, nodal status, tidligere kemoterapi, brug af HRT og brug af

biofosfonater) blev der observeret en statistisk signifikant reduktion i dødelighed på 23 %

(hazard ratio for samlet overlevelse på 0,77; Wald chi square test: p=0,0069) for exemestan

sammenlignet med tamoxifen.

dk_hum_44553_spc.doc

Side 8 af 15

De vigtigste effektresultater efter 52 måneder, for alle patienter (intention to treat population)

og østrogen receptor positive patienter:

Endpoint

Population

Exemestan

Hændelser /N

( %)

Tamoxifen

Hændelser /N

( %)

Hazard Ratio

(95 % CI)

p-værdi*

Sygdomsfri overlevelse (DFS)

a

Alle patienter

354/2352 (15,1 %)

453/2372 (19,1 %)

0,76 (0,67-0,88)

0,00015

ER+ patienter

289/2023 (14,3 %)

370/2021 (18,3 %)

0,75 (0,65-0,88)

0,00030

Kontralateral brystkræft

Alle patienter

20/2352 (0,9 %)

35/2372 (1,5 %)

0,57 (0,33-0,99)

0,04158

ER+ patienter

18/2023 (0,9 %)

33/2021 (1,6 %)

0,54 (0,30-0,95)

0,03048

Brystkræftfri overlevelse

b

Alle patienter

289/2352 (12,3 %)

373/2372 (15,7 %)

0,76 (0,65-0,89)

0,00041

ER+ patienter

232/2023 (11,5 %)

305/2021 (15,1 %)

0,73 (0,62-0,87)

0,00038

Fjernrecidivfri overlevelse

c

Alle patienter

248/2352 (10,5 %)

297/2372 (12,5 %)

0,83 (0,70-0,98)

0,02621

ER+ patienter

194/2023 (9,6 %)

242/2021 (12,0 %)

0,78 (0,65-0,95)

0,01123

Samlet overlevelse

d

Alle patienter

222/2352 (9,4 %)

262/2372 (11,0 %)

0,85 (0,71-1,02)

0,07362

ER+ patienter

178/2023 (8,8 %)

211/2021 (10,4 %)

0,84 (0,68-1,02)

0,07569

* Log-rank test; ER+ patienter = østrogen receptor positive patienter;

Sygdomsfri overlevelse (DFS)

er defineret som den første forekomst af lokal eller fjern recidiv,

kontralateral brystkræft, eller død, af enhver årsag;

Brystkræftfri overlevelse er defineret som den første forekomst af lokal eller fjern recidiv,

kontralateral brystkræft, eller brystkræftfri død;

Senrecidivfri overlevelse

er defineret som den første forekomst af fjern recidiv, eller brystkræftfri

død;

Samlet overlevelse

er defineret som død, af enhver årsag;

I den opfølgende analyse på gruppen af patienter med østrogen receptor-positiv eller

ukendt status, var den ukorrigerede samlede overlevelse hazard ratio 0,83 (log-rank test:

P=0,04250), dette repræsenterer en klinisk og statistisk signifikant reduktion af risiko for at

dø på 17 %.

Resultater fra IES knogle sub-studiet viser, at kvinder, behandlet 2-3 år med tamoxifen og

derefter behandlet med exemestan, får en moderat reduktion i knoglemineraltætheden.

Efter 30 måneders behandling blev den behandlingsrelaterede frakturhyppighed i det

samlede studie fundet højere hos patienter behandlet med exemestan sammenlignet med

patienter behandlet med tamoxifen (henholdsvis 4,5 % og 3,3 %), p=0.038).

Resultater fra IES endometrie substudiet tyder på at der efter 2 års behandling var en

gennemsnitligt reduktion i endometriets tykkelse på 33 % hos patienter, behandlet med

exemestan sammenlignet med en ikke tydelige forskel hos patienter behandlet med

tamoxifen. Endometriets tykkelse, ved start af behandlingen, normaliseres (<5 mm) hos 54

% af patienterne behandlet med exemestan.

IES opfølgning efter 87 måneder

Efter en median behandlingsvarighed på omkring 30 måneder og en median opfølgning på

omkring 87 måneder bekræftede resultaterne, at sekventiel behandling med exemestan

dk_hum_44553_spc.doc

Side 9 af 15

efter 2-3 års adjuverende behandling med tamoxifen var forbundet med klinisk og statistisk

signifikant forbedring af DFS, sammenlignet med fortsat tamoxifen behandling.

Resultaterne viste, at exemestan signifikant reducerede risikoen for brystkræft recidiv med

16 % sammenlignet med tamoxifen (hazard ratio 0,84; p = 0,002) i den observerede

studieperiode.

Den gavnlige effekt ved exemestan sammenlignet med tamoxifen i relation til DFS var

uafhængig af lymfeknudestatus, tidligere kemoterapi eller hormonbehandling.

I nogle få undergrupper med begrænset patientantal kunne statistisk signifikans ikke

påvises. Disse viste en tendens til fordel for exemestan hos patienter med mere end 9

positive lymfeknuder eller tidligere kemoterapi CMF. Hos patienter med ukendt

lymfeknudestatus, anden tidligere kemoterapi såvel som anden ukendt/manglende status på

tidligere hormonbehandling sås en ikke statistisk signifikant tendens til fordel for

tamoxifen.

Desuden forlængede exemestan også brystcancer-fri overlevelse (hazard ratio 0,82;

p = 0,00263), og fjernrecidivfri overlevelse (hazard ratio 0,85; p = 0,02425). Exemestan

reducerede også risikoen for kontralateral brystcancer, selvom virkningen ikke længere var

statistisk signifikant i den observerede studieperiode (hazard ratio 0,74, p = 0,12983). I

hele studiepopulationen blev der observeret en tendens til forbedret samlet overlevelse i

exemestan-gruppen (373 døde) sammenlignet med tamoxifen-gruppen (420 døde) med

hazard ratio 0,89 (log-rank test: p = 0,08972). Dette repræsenterede en 11 % reduktion i

risiko for død til fordel for exemestan. Når der justeres for præ-specificerede prognostiske

faktorer (f.eks. ER status, lymfeknudestatus, tidligere kemoterapi, brug af HRT og brug af

bisphosphonater), blev der observeret en statistisk signifikant reduktion i risikoen for død

på 18 % (hazard ratio for overlevelse 0,82; Wald chi square test: p = 0,0082) for exemestan

sammenlignet med tamoxifen i den samlede studiepopulation.

I den opfølgende analyse på gruppen af patienter med østrogen receptor-positiv eller

ukendt status, var den ukorrigerede samlede overlevelse hazard ratio 0,86 (log-rank test:

P = 0,04262), dette repræsenterer en klinisk og statistisk signifikant reduktion af risiko for

død på 14 %.

Resultaterne fra et knogle-substudie viser, at behandling med exemestan i 2-3 år efter 2-

3 års tamoxifen-behandling, øgede knogletabet under behandlingen (gennemsnitlig %-vis

ændring i BMD fra baseline ved 36 måneder: -3,37 [ryg], -2,96 [total hofte] for exemestan

og -1,29 [ryg], -2,02 [total hofte] for tamoxifen). Ved afslutningen af opfølgningsperioden

efter 24 måneder var der dog kun minimal forskel i ændringen i BMD fra baseline i begge

behandlingsgrupper, men patienterne i tamoxifen-gruppen havde dog lidt større final

reduktion i BMD alle steder (gennemsnitlig %-vis ændring i BMD fra baseline ved

24 måneder efter behandling -2,17 [ryg], -3,06 [total hofte] for exemestan og -3,44 [ryg], -

4,15 [total hofte] for tamoxifen).

Antallet af frakturer der blev rapporteret under behandlingsperioden og under opfølgnings-

perioden var signifikant højere i exemestan-gruppen end i tamoxifen-gruppen (169 [7,3 %]

versus 122 [5,2 %]; p = 0,004), men der var ingen forskel mellem grupperne i antallet af

frakturer rapporteret som osteoporotiske.

Afsluttende IES opfølgning efter 119 måneder

Efter en median behandlingsvarighed på omkring 30 måneder og en median opfølgning på

ca. 119 måneder bekræftede resultaterne, at sekventiel behandling med exemestan efter 2-3

dk_hum_44553_spc.doc

Side 10 af 15

års adjuverende behandling med tamoxifen var forbundet med klinisk og statistisk

signifikant forbedring af DFS, sammenlignet med fortsat tamoxifenbehandling.

Resultaterne viste, at exemestan reducerede risikoen for brystkræft recidiv med 14 %

sammenlignet med tamoxifen (hazardratio 0,86; p = 0,00393) i den observerede

studieperiode. Den gavnlige effekt ved exemestan sammenlignet med tamoxifen i relation

til DFS var uafhængig af lymfeknudestatus eller tidligere kemoterapi.

Desuden forlængede exemestan også signifikant brystcancer-fri overlevelse (hazardratio

0,83; p = 0,00152), og fjernrecidivfri overlevelse (hazardratio 0,86; p = 0,02213).

Exemestan reducerede også risikoen for kontralateral brystkræft, selvom virkningen ikke

længere var statistisk signifikant (hazardratio 0,75, p = 0,10707).

I hele studiepopulationen var den samlede overlevelse ikke statistisk forskellig mellem de

to grupper med 467 dødsfald (19,9 %), der forekom hos exemestangruppen sammenlignet

med tamoxifengruppens 510 døde (21,5 %) med hazardratio 0,91, p = 0,15737, ikke

justeret for flere forsøg). I den opfølgende analyse på gruppen af patienter med østrogen

receptor-positiv eller ukendt status, var den ukorrigerede samlede overlevelse hazardratio

0,89 (log-rank test: P = 0,07881) i exemestangruppen i forhold til tamoxifengruppen.

Når der justeres for præ-specificerede prognostiske faktorer (f.eks. ER status,

lymfeknudestatus, tidligere kemoterapi, brug af HRT og brug af bisphosphonater), blev der

observeret en statistisk signifikant reduktion i risikoen for død på 14 % (hazardratio for

overlevelse 0,89; Wald chi square test: p = 0,0257) for exemestan sammenlignet med

tamoxifen i den samlede studiepopulation.

Der blev observeret en lavere forekomst af anden sekundær (ikke-bryst) primære

kræfttyper hos patienter, som blev behandlet med exemestan, sammenlignet med patienter,

som blev behandlet med tamoxifen (9,9 % versus 12,4 %).

I hovedforsøget, som havde en median opfølgning af alle deltagere i 119 måneder (0 -

163,94) og medianvarighed af exemestanbehandling i 30 måneder (0 - 40,41), blev

forekomsten af knoglefrakturer rapporteret hos 169 (7,3 %) patienter i exemestangruppen

sammenlignet med 122 (5,2 %) patienter i tamoxifengruppen (p = 0,004).

Effektresultater fra IES hos postmenopausale kvinder med tidlig brystkræft (ITT)

Antal hændelser

Hazardratio

Exemestan

Tamoxifen

Hazardratio

p-værdi

30-måneders medianbehandling og 34,5-måneders medianopfølgning

Sygdomsfri

overlevelse

0,69 (95 % CI:

0,58-0,82)

0,00003

Brystkræftfri

overlevelse

0,65 (95 % CI:

0,54-0,79)

<0,00001

Kontralateral

brystkræft

0,32 (95 % CI:

0,15-0,72)

0,00340

Fjernrecidivfri

overlevelse

0,70 (95 % CI:

0,56-0,86)

0,00083

dk_hum_44553_spc.doc

Side 11 af 15

Samlet overlevelse

0,86 (95 % CI:

0,67-1,10)

0,22962

30 måneders medianbehandling og 52 måneders medianopfølgning

Sygdomsfri

overlevelse

0,77 (95 % CI:

0,67-0,88)

0,00015

Brystkræftfri

overlevelse

0,76 (95 % CI:

0,65-0,89)

0,00041

Kontralateral

brystkræft

0,57 (95 % CI:

0,33-0,99)

0,04158

Fjernrecidivfri

overlevelse

0,83 (95 % CI:

0,70-0,98)

0,02621

Samlet overlevelse

0,85 (95 % CI:

0,71-1,02)

0,07362

30 måneders medianbehandling og 87 måneders medianopfølgning

Sygdomsfri

overlevelse

0,84 (95 % CI:

0,75-0,94)

0,002

Brystkræftfri

overlevelse

0,82 (95 % CI:

0,72-0,94)

0,00263

Kontralateral

brystkræft

0,74 (95 % CI:

0,50-1,10)

0,12983

Fjernrecidivfri

overlevelse

0,85 ((95 % CI:

0,74-0,98)

0,02425

Samlet overlevelse

0,89 (95 % CI:

0,77-1,02)

0,08972

30 måneders medianbehandling og 119 måneders medianopfølgning

Sygdomsfri

overlevelse

0,86 (95 % CI:

0,77-0,95)

0,00393

Brystkræftfri

overlevelse

0,83 (95 % CI:

0,74-0,93)

0,00152

Kontralateral

brystkræft

0,75 (95 % CI:

0,53-1,06)

0,10707

Fjernrecidivfri

overlevelse

0,86 (95 % CI:

0,75-0,98)

0,02213

Samlet overlevelse

0,91 (95 % CI: 0,81-

1,04)

0,15737

CI= confidence interval; IES = Intergroup Exemestane Study; ITT = intention-to-treat.

Sygdomsfri overlevelse (DFS)

er defineret som den første forekomst af lokal eller fjern recidiv, kontralateral

brystkræft, eller død, af enhver årsag;

Brystkræftfri overlevelse er defineret som den første forekomst af lokal eller fjern recidiv, kontralateral brystkræft,

eller brystkræftfri død;

Fjernrecidivfri overlevelse

er defineret som den første forekomst af fjern recidiv, eller brystkræftfri død;

Samlet overlevelse

er defineret som forekomst af død, af enhver årsag;

dk_hum_44553_spc.doc

Side 12 af 15

Behandling af avanceret brystkræft

Et randomiseret, kontrolleret, klinisk studie med exemestan ved daglige doser på 25 mg

viser statistisk signifikant forlængelse af overlevelse, tid til progression (TTP), tid til

behandlingssvigt (TTF) sammenlignet med standard hormonbehandling med

megestrolacetat hos postmenopausale patienter med avanceret brystkræft, som er

progredieret efter eller under behandling med tamoxifen enten som adjuverende

behandling eller som førstevalgsbehandling for avanceret sygdom.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Exemestan absorberes hurtigt efter oral administration af Exemestan "Accord" tabletter og

andelen af dosis, der absorberes fra mave-tarmkanalen, er høj. Den absolutte

biotilgængelighed hos mennesker er ukendt, selvom det forventes, at den er begrænset af

en udstrakt first pass effekt. En lignende effekt hos rotter og hunde resulterede i en absolut

biotilgængelighed på 5 %. Efter en enkeltdosis på 25 mg opnås et maksimalt plasmaniveau

på 18 nanogram/ml efter 2 timer. Samtidig fødeindtagelse øger biotilgængeligheden med

40 %.

Fordeling

Fordelingsvolumen for exemestan (ikke korrigeret for den orale biotilgængelighed) er ca.

20.000 l. Kinetikken er lineær, og den terminale eliminations halveringstid er 24 timer.

Plasmaproteinbindingen er 90 % og uafhængig af koncentrationen. Exemestan og dets

metabolitter bindes ikke til de røde blodlegemer.

Exemestan akkumuleres ikke på uventet måde efter gentagen indgift.

Elimination

Exemestan metaboliseres ved oxidation af methylen-delen i 6. position af CYP3A4

isoenzym og/eller reduktion af 17-ketogruppen af aldoketoreduktase fulgt af konjugation.

Exemestans clearance er ca. 500 l/t, ikke korrigeret for oral biotilgængelighed.

Metabolitterne er inaktive eller også er aromatasehæmningen mindre end for den

oprindelige substans.

Mængden af uomdannet stof udskilt via urinen er 1 % af dosis. Der udskilles lige store

mængder (40 %) af

C-mærket exemestan via urin og fæces inden for en uge.

Særlige patientgrupper

Alder

Der er ikke fundet signifikant korrelation mellem systemisk eksponering for exemestan og

alder.

Nedsat nyrefunktion

Den systemiske eksponering af exemestan er 2 gange større hos patienter med svært nedsat

nyrefunktion (CL

< 30 ml/min) sammenlignet med raske frivillige. Set i lyset af

exemestans sikkerhedsprofil regnes dosisjustering ikke for at være nødvendig.

Nedsat leverfunktion

dk_hum_44553_spc.doc

Side 13 af 15

Eksponeringen af exemestan er 2-3 gange større hos patienter med moderat eller svær

nedsat leverfunktion sammenlignet med raske frivillige. Set i lyset af exemestans

sikkerhedsprofil regnes dosisjustering ikke for at være nødvendig.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Toksikologiske studier

Fundene i de toksikologiske studier med gentagne doser hos rotter og hunde er generelt

tilskrevet exemestans farmakologiske aktivitet, såsom virkninger på de reproduktive og

tilhørende organer. Der blev kun observeret andre toksiske virkninger (på lever, nyre eller

centralnervesystem) ved eksponeringer, der var betydeligt større end den maksimale

humane eksponering. Dette tyder på ubetydelig relevans ved klinisk anvendelse.

Mutagenicitet

Exemestan var ikke genotoksisk i bakterier (Ames test), i V79 kinesiske hamsterceller, i

rottehepatocytter eller i muse micronucleus assay. Selvom exemestan var klastogent i

lymfocytter in vitro, var det ikke klastogent i 2 in vivo studier.

Reproduktionstoksikologi

Exemestan var embryotoksisk hos rotter og kaniner ved systemiske eksponeringsniveauer

svarende til niveauet hos mennesker, ved en dosis på 25 mg/dag. Der var ingen tegn på

teratogenicitet.

Carcinogenicitet

Der er ikke set behandlingsrelaterede tumorer i et 2-årigt carcinogenicitetsstudie hos

hunrotter. Et studie med hanrotter blev afbrudt efter 92 uger på grund af tidlig død

forårsaget af kronisk nefropati. I et 2-årigt carcinogenicitetsstudie hos mus ses en stigning i

forekomsten af leverneoplasmer, hos begge køn, ved mellem- og højdosis (150 og 450 mg/

kg/dag). Dette antages at være relateret til induktionen af mikrosomale leverenzymer. En

effekt set hos mus, men ikke i kliniske studier. En stigning i forekomsten af renaltubulær

adenom ses hos hanrotter, ved høje doser (450 mg/kg/dag). Denne ændring antages at være

arts- og kønsspecifik og opstår ved en dosis, der udgør 63 gange større eksponering, end

den eksponering der er ved den humane terapeutiske dosis. Ingen af disse observationer

antages at være klinisk relevante hos patienter i behandling med exemestan.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Mannitol

Mikrokrystallinsk cellulose

Crospovidon

Natriumstivelsesglycolat (Type A)

Hypromellose E5

Polysorbat 80

Kolloid vandfri silica

Magnesiumstearat

Tabletovertræk

dk_hum_44553_spc.doc

Side 14 af 15

Hypromellose 6cp (E464)

Macrogol (400)

Titandioxid (E171)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

30 måneder.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Hvid, uigennemsigtig PVC-/PVdC-aluminium-blisterpakning.

Pakningsstørrelser

15, 20, 28, 30, 90, 98, 100 og 120 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526KV Utrecht

Holland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

44553

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

10. juni 2010

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

25. november 2019

dk_hum_44553_spc.doc

Side 15 af 15

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information