Esomeprazol "Pensa" 40 mg enterokapsler, hårde

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

18-12-2017

Aktiv bestanddel:
esomeprazolnatrium
Tilgængelig fra:
Pensa Pharma AB
ATC-kode:
A02BC05
INN (International Name):
esomeprazolnatrium
Dosering:
40 mg
Lægemiddelform:
enterokapsler, hårde
Autorisationsnummer:
56771
Autorisation dato:
2017-04-19

8. december 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Esomeprazol "Pensa", hårde enterokapsler

0.

D.SP.NR.

30003

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Esomeprazol "Pensa"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

20 mg

En kapsel indeholder 20 mg esomeprazol (som esomeprazolnatrium).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: En kapsel indeholder ca. 20,0-22,9

mg saccharose.

40 mg

En kapsel indeholder 40 mg esomeprazol (som esomeprazolnatrium).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: En kapsel indeholder ca. 40,0-45,8

mg saccharose.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Hårde enterokapsler

20 mg

Kapsler med en uigennemsigtig, lys lyserød overdel og underdel, størrelse 4 (på ca. 14

mm), med tekst (ES/20) og indhold af pellets.

40 mg

Kapsler med en uigennemsigtig, lyserød overdel og underdel, størrelse 2 (på ca. 18 mm),

med tekst (ES/40) og indhold af pellets.

56771_spc.docx

Side 1 af 18

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Esomeprazol "Pensa" er indiceret til voksne til:

Gastroesofageal reflukssygdom (GERD)

Behandling af erosiv refluksesofagitis.

Langtidsbehandling af patienter med helet esofagitis som recidivprofylakse.

Symptomatisk behandling af gastroesofageal reflukssygdom (GERD).

Kombination med passende antibiotika til eradikation af Helicobacter pylori og

Heling af Helicobacter pylori-associeret duodenal ulcus og

Recidivprofylakse af Helicobacter pylori-associeret ulcus.

Patienter med behov for fortsat NSAID-behandling

Heling af ulcus ventriculi associeret med NSAID-behandling.

Forebyggelse af ulcus ventriculi og ulcus duodeni associeret med NSAID-behandling

hos risikopatienter.

Opfølgende behandling efter indledende i.v. behandling for at forebygge gentagne

blødninger fra peptisk ulcus.

Behandling af Zollinger-Ellison syndrom.

Esomeprazol "Pensa" er indiceret til unge fra 12 år og derover til:

Gastroøsofageal reflukssygdom (GERD)

Behandling af erosiv refluksesofagitis.

Langtidsbehandling af patienter med helet esofagitis som recidivprofylakse.

Symptomatisk behandling af gastroesofageal reflukssygdom (GERD).

I kombination med antibiotika til behandling af

Helicobacter pylori

-associeret ulcus

duodeni.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Voksne

Gastroesofageal reflukssygdom (GERD)

Behandling af erosiv refluksesofagitis

40 mg en gang daglig i 4 uger.

Hos patienter, hvor esofagitten ikke er helet, eller som har vedvarende symptomer,

anbefales yderligere en 4 ugers behandling.

Langtidsbehandling af patienter med helet esofagitis som recidivprofylakse

20 mg en gang daglig.

56771_spc.docx

Side 2 af 18

Symptomatisk behandling af gastroesofageal reflukssygdom (GERD)

20 mg en gang daglig til patienter uden esofagitis. Er symptomkontrol ikke opnået efter 4

uger, bør patienten undersøges yderligere. Når symptomerne er væk, kan efterfølgende

symptomer kontrolleres ved at tage 20 mg en gang daglig. 20 mg en gang daglig kan tages

efter behov, hvis det er nødvendigt. Til NSAID-behandlede patienter, med risiko for

udvikling af ulcus ventriculi og ulcus duodeni, frarådes det at anvende dosering efter behov

til efterfølgende symptombehandling.

Kombination med passende antibiotika til eradikation af Helicobacter pylori og:

Heling af Helicobacter pylori-associeret ulcus duodeni og

Recidivprofylakse hos ulcus patienter med Helicobacter pylori-asssocieret ulcus

20 mg Esomeprazol "Pensa" sammen med 1 g amoxicillin og 500 mg clarithromycin, alle

to gange daglig i 7 dage.

Patienter med behov for fortsat NSAID-behandling

Heling af ulcus ventriculi associeret med NSAID-behandling

Sædvanlig dosis er 20 mg en gang daglig. Behandlingsvarighed er 4-8 uger.

Forebyggelse af ulcus ventriculi og ulcus duodeni associeret med NSAID-behandling hos

risikopatienter

20 mg en gang daglig.

Opfølgende behandling efter indledende i.v. behandling for at forebygge gentagne

blødninger fra peptisk ulcus

40 mg en gang daglig i 4 uger efter indledende i.v. behandling for at forebygge gentagne

blødninger fra peptisk ulcus.

Behandling af Zollinger-Ellison syndrom

Den anbefalede initialdosis er Esomeprazol "Pensa"40 mg to gange daglig. Dosis bør

derefter justeres individuelt og behandlingen fortsættes så længe, som det er klinisk

indiceret. På baggrund af de tilgængelige kliniske data, kan størsteparten af patienterne

kontrolleres med doser på mellem 80-160 mg esomeprazol daglig. Ved doser højere end 80

mg daglig, bør dosis deles og gives 2 gange daglig.

Særlige patientgrupper

Nedsat nyrefunktion

Der er ikke behov for dosisjustering hos patienter med nedsat nyrefunktion. På grund af

begrænset erfaring hos patienter med svær nyreinsufficiens bør disse behandles med

forsigtighed (se pkt. 5.2).

Nedsat leverfunktion

Der er ikke behov for dosisjustering hos patienter med mild til moderat leverinsufficiens.

Hos patienter med svær leverinsufficiens bør en dosis på maksimalt 20 mg Esomeprazol

"Pensa" ikke overskrides (se pkt. 5.2).

Ældre

Der er ikke behov for dosisjustering hos ældre.

56771_spc.docx

Side 3 af 18

Pædiatrisk population

Unge fra 12 år

Gastroesofageal reflukssygdom (GERD)

Behandling af erosiv refluksesofagitis

40 mg en gang daglig i 4 uger.

Hos patienter, hvor esofagitten ikke er helet eller ved vedvarende symptomer, tilrådes

yderligere en 4 ugers behandling.

Langtidsbehandling af patienter med helet esofagitis som recidivprofylakse.

20 mg en gang daglig.

Symptomatisk behandling af gastroesofageal reflukssygdom (GERD)

20 mg en gang daglig til patienter uden esofagitis. Er symptomkontrol ikke opnået efter 4

uger, bør patienten undersøges yderligere. Når symptomerne er væk, kan efterfølgende

symptomer kontrolleres ved at tage 20 mg en gang daglig.

Behandling af ulcus duodeni forårsaget af Helicobacter pylori

Ved valg af relevant kombinationsbehandling bør officielle nationale, regionale og lokale

vejledninger vedrørende bakteriel resistens, behandlingsvarighed (som oftest 7 dage, men

af og til op til 14 dage), og hensigtsmæssig brug af antibiotika tages i betragtning.

Behandlingen bør foregå under supervision af en specialist.

Dosisanbefalinger

Vægt

Dosering

30-40 kg

Kombination med to antibiotika: Esomeprazol "Pensa" 20 mg, amoxicillin

750 mg og clarithromycin 7,5 mg/kg legemsvægt administreres alle samtidigt

to gange daglig i en uge.

> 40 kg

Kombination med to antibiotika: Esomeprazol "Pensa" 20 mg, amoxicillin 1 g

og clarithromycin 500 mg administreres alle to gange daglig i en uge.

Børn under 12 år

Esomeprazol "Pensa" bør ikke anvendes til børn under 12 år, da der ikke foreligger data.

Administration

Enterokapslerne skal synkes hele sammen med væske. Enterokapslerne må ikke tygges

eller knuses.

Hos patienter, der har svært ved at synke, kan enterokapslerne åbnes og indholdet

opslæmmes i et halvt glas vand uden kuldioxid. Der bør ikke anvendes nogen anden

væske, da det gastro-resistente overtræk kan blive opløst. Rør rundt og drik vandet med

pellets straks eller inden for 30 minutter. Skyl glasset med et halvt glas vand og drik det.

Pellets må ikke tygges eller knuses.

Hos patienter, der ikke kan synke, kan enterokapslerne åbnes og indholdet opslæmmes i

vand uden kuldioxid og administreres gennem en ernæringssonde. Det er vigtigt, at den

56771_spc.docx

Side 4 af 18

udvalgte sprøjte og sondes egnethed er testet grundigt før anvendelse. For instruktioner for

forberedelse og administration se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof, substituerede benzimidazoler eller over for et eller

flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Esomeprazol bør ikke anvendes samtidig med nelfinavir (se pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Ved forekomst af alarmerende symptomer (f.eks. signifikant utilsigtet vægttab, gentagen

opkastning, dysfagi, hæmatemesis eller melæna) og ved mistanke eller forekomst af

mavesår, skal malignitet udelukkes, da behandling med esomeprazol kan dæmpe

symptomer og forsinke diagnosticering.

Langvarig brug

Patienter, der er i langvarig behandling (især ved behandling i mere end 1 år), skal

overvåges regelmæssigt.

Behandling efter behov

Patienter, der behandles efter behov, skal instrueres i at kontakte lægen, såfremt deres

symptomer ændrer karakter.

Eradikation af

helicobacter pylori

Ved ordinering af esomeprazol til eradikation af Helicobacter pylori bør mulige læge-

middelinteraktioner for alle stofferne i tripelbehandlingen tages i betragtning.

Clarithromycin er en potent hæmmer af CYP3A4, og derfor skal både kontraindikationer

og interaktioner med clarithromycin tages i betragtning, når tripelbehandling anvendes hos

patienter, som samtidig anvender andre lægemidler, der metaboliseres via CYP3A4, f.eks.

cisaprid.

Gastrointestinale infektioner

Behandling med protonpumpehæmmere kan føre til let øget risiko for gastrointestinale

infektioner, f.eks. salmonella og campylobacter (se pkt. 5.1).

Absorption af B12-vitamin

Som alle syreblokkerende lægemidler kan esomeprazol nedsætte absorptionen af B12-

vitamin (cyanocobalamin) på grund af hypo- eller achlorhydri. Der bør tages hensyn til

dette, hvis patienten har mangel på dette vitamin i kroppen eller andre risikofaktorer, der

kan reducere optagelsen af B12-vitamin i forbindelse med langtidsbehandling.

Hypomagnesiæmi

Alvorlig hypomagnesiæmi har været rapporteret hos patienter behandlet med

protonpumpehæmmere (PPI’er), såsom esomeprazol, i mindst tre måneder og i de fleste

tilfælde i et år. Alvorlige manifestationer af hypomagnesiæmi som træthed, tetani,

delirium, kramper, svimmelhed og ventrikulær arytmi kan forekomme, men kan begynde

stille og kan blive overset. Tilstanden forbedres hos de fleste patienter efter magnesium

erstatning og seponering af PPI. Til patienter, for hvem der forventes langvarig behandling

eller som tager PPI'er med digoxin eller lægemidler, der kan resultere i hypomagnesæmi

(f.eks. diuretika), skal lægen overveje at måle magnesiumniveauet forud for opstart af PPI-

behandling og derefter regelmæssigt under behandlingen.

56771_spc.docx

Side 5 af 18

Risiko for fraktur

Protonpumpehæmmere kan øge risikoen for hofte-, håndleds-, og rygfrakturer beskedent,

hovedsageligt hos ældre eller ved tilstedeværelse af andre kendte risikofaktorer især hvis

det bruges i høje doser og over lange behandlingsperioder (>1 år). Observationsstudier

antyder, at protonpumpehæmmere kan øge den overordnede risiko for fraktur med 10-

40%. Noget af denne øgning kan skyldes andre risikofaktorer. Patienter med risiko for

osteoporose bør modtage behandling i henhold til gældende kliniske guidelines og de bør

have et tilstrækkeligt indtag af vitamin D og calcium.

Subakut kutan lupus erythematosus (SCLE)

Protonpumpehæmmere er forbundet med meget Sjælden tilfælde af SCLE. Hvis sådanne

hudreaktioner optræder, navnlig på hudområder udsat for sol, og er ledsaget af artralgi, bør

patienten straks søge læge, og lægen bør overveje at seponere Esomeprazol "Pensa". SCLE

efter tidligere behandling med en protonpumpehæmmer kan øge risikoen for SCLE med

andre protonpumpehæmmere.

Kombination med andre lægemidler

Samtidig administration af esomeprazol og atazanavir kan ikke anbefales (se pkt. 4.5).

Hvis kombinationen af atazanavir med en protonpumpehæmmer vurderes at være

uundgåelig, anbefales tæt klinisk overvågning i kombination med øgning af atazanavir

dosis til 400 mg med 100 mg ritonavir; en dosis på 20 mg esomeprazol bør ikke

overskrides.

Esomeprazol er en CYP2C19-hæmmer. Når behandlingen med esomeprazol indledes eller

afsluttes, skal muligheden for interaktion med lægemidler, der metaboliseres via

CYP2C19, overvejes. Der er blevet observeret interaktion mellem clopidogrel og

esomeprazol (se pkt. 4.5). Den kliniske relevans af denne interaktion er ukendt. Som en

sikkerhedsforanstaltning må samtidig behandling med esomeprazol og clopidogrel

frarådes.

Ved ordinering af esomeprazol til behandling efter behov bør indvirkningen på interaktion

med andre lægemidler tages i betragtning på grund af de svingende koncentrationer af

esomeprazol i plasma (se pkt. 4.5).

Saccharose

Esomeprazol "Pensa" indeholder saccharose. Bør ikke anvendes til patienter med arvelig

fructose-intolerans, glucose/galactosemalabsorption og sucrase-isomaltasemangel.

Interferens med laboratorieprøver

Forhøjet chromogranin A (CgA) kan interferere med undersøgelser for neuroendokrine

tumorer. For at undgå denne interferens bør Esomeprazol "Pensa" seponeres mindst 5 dage

inden måling af CgA (se pkt. 5.1). Hvis indholdet af CgA og gastrin ikke er returneret til

referenceområdet ved den første måling, bør målingen gentages 14 dage efter seponering

af protonpumpehæmmeren.

56771_spc.docx

Side 6 af 18

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Esomeprazols virkning på andre lægemidlers farmakokinetik

Proteasehæmmere

Der har været rapporteret om interaktion mellem omeprazol og nogle protease inhibitorer.

Den kliniske betydning og mekanismerne bag disse rapporterede interaktioner kendes ikke

altid. Øget gastrisk pH under omeprazolbehandling kan ændre absorptionen af protease

inhibitorerne. Andre mulige interaktionsmekanismer er via hæmning af CYP 2C19.

For atazanavir og nelfinavir har der været rapporteret om nedsatte serumværdier ved

samtidig administration med omeprazol, hvorfor samtidig administration ikke kan

anbefales. Samtidig administration af omeprazol (40 mg en gang dagligt) og atazanavir

300 mg/ritonavir 100 mg til raske frivillige resulterede i en betydelig reduktion i

eksponeringen af atazanavir (cirka 75 % fald i AUC, Cmax og Cmin). Øgning af

atazanavir dosis til 400 mg kompenserede ikke for indvirkningen af omeprazol på

atazanavir eksponeringen. Samtidig administration af omeprazol (20 mg qd) og atazanavir

400 mg/ritonavir 100 mg til raske frivillige resulterede i et fald i eksponeringen af

atazanavir på ca. 30 % sammenlignet med den observerede eksponering med atazanavir

300 mg/ritonavir 100 mg qd uden omeprazol 20 mg qd. Samtidig administration af

omeprazol (40 mg qd) reducerede middel nelfinavir AUC, Cmax og Cmin med 36-39 %,

og middel AUC, Cmax og Cmin for den farmakologisk aktive metabolit M8 blev reduceret

med 75-92 %. På grund af lignende farmakodynamiske effekter og farmakokinetiske

egenskaber for omeprazol og esomeprazol, kan samtidig administration af esomeprazol og

atazanavir ikke anbefales (se pkt. 4.4), og samtidig administration af esomeprazol og

nelfinavir er kontraindiceret (se pkt. 4.3).

For saquinavir (med samtidig administration af ritonavir) har der været rapporteret om øget

serumværdier (80-100 %) under samtidig behandling med omeprazol (40 mg qd).

Behandling med omeprazol 20 mg qd havde ingen effekt på eksponeringen af darunavir

(med samtidig administration af ritonavir) og amprenavir (med og uden samtidig

administration af ritonavir). Behandling med omeprazol 40 mg qd havde ingen effekt på

eksponeringen af lopinavir (med samtidig administration af ritonavir).

Methotrexat

Ved samtidig administration med PPI’er er det hos nogle patienter rapporteret en stigning i

methotrexatniveauerne. Ved administration af methotrexat i høje doser kan det overvejes

midlertidigt at seponere esomeprazol.

Tacrolimus

Det er blevet rapporteret, at samtidig administration af esomeprazol øger serumniveauerne

for tacrolimus. Der skal udføres øget monitorering af tacrolimuskoncentrationer samt

nyrefunktionen (kreatininclearance), og om nødvendigt skal tacrolimusdosen justeres.

Lægemidler med pH-afhængig absorption

Den syrehæmmende virkning fra ezomeprazol og andre PPI’er kan muligvis mindske og

øge absorptionen af lægemidler med pH-afhængig absorption. Ligesom for andre

lægemidler, der nedsætter surhedsgraden i ventriklen, kan absorptionen af lægemidler som

ketoconazol, itraconazol og erlotinib mindskes, og absorptionen af digoxin øges under

behandlingen med esomeprazol.. Samtidig behandling med omeprazol (20 mg daglig) og

digoxin hos raske forsøgspersoner, øgede digoxins biotilgængelighed med 10 % (op til 30

56771_spc.docx

Side 7 af 18

% hos to ud af ti forsøgspersoner). Digoxintoksicitet er sjældent blevet rapporteret. Der

skal dog udvises forsigtighed, når esomeprazol gives i høje doser til ældre patienter.

Terapeutisk lægemiddelmonitorering af digoxin skal derefter forstærkes.

Lægemidler der metaboliseres via CYP2C19

Esomeprazol hæmmer CYP2C19, det vigtigste enzym i metaboliseringen af esomeprazol.

Når esomeprazol kombineres med lægemidler, som metaboliseres af CYP2C19, fx

diazepam, citalopram, imipramin, clomipramin og phenytoin, kan plasmakoncentrationen

af disse lægemidler derfor øges, og det kan være nødvendigt med en dosisreduktion. Dette

bør især overvejes, når esomeprazol ordineres til behandling efter behov.

Diazepam

Samtidig administration af 30 mg esomeprazol medførte et fald på 45 % i clearance af

CYP2C19 substratet diazepam.

Phenytoin

Samtidig administration af 40 mg esomeprazol medførte en stigning på 13 % i det laveste

plasmaniveau af phenytoin hos epilepsipatienter. Det anbefales at monitorere

plasmakoncentrationerne af phenytoin, når behandling med esomeprazol påbegyndes eller

afsluttes.

Voriconazol

Omeprazol (40 mg en gang dagligt) øger voriconazol (et CYP2C19 substrat) Cmax og

AUCτ med henholdsvis 15 % og 41 %.

Cilostazol

Omeprazol og ligeledes esomeprazol er begge inhibitorer af CYP2C19 enzymsystemet.

Omeprazol givet i doser på 40 mg til raske frivillige viste i et crossoverstudie øget Cmax

og AUC for cilostazol på hhv. 18 % og 26 % og øgning af den aktive metabolit med hhv.

29 % og 69 %.

Cisaprid

Hos raske frivillige medførte samtidig administration af cisaprid og 40 mg esomeprazol en

stigning på 32 % i arealet under plasmakoncentrations-tidskurven (AUC) og en

forlængelse af eliminationshalveringstiden (t½) på 31 %, men der sås ingen signifikant

stigning i cisaprids maksimale plasmaniveau. Det let forlængede QTc interval, som blev

observeret efter administration af cisaprid alene, var ikke yderligere forlænget, når cisaprid

blev givet i kombination med esomeprazol (se også pkt. 4.4).

Warfarin

I et klinisk studie viste samtidig administration af 40 mg esomeprazol til patienter i

warfarinbehandling, at koagulationstiden lå indenfor det accepterede tidsinterval. Få

isolerede postmarketing rapporter har dog rapporteret om klinisk signifikant øget INR ved

samtidig behandling. Monitorering anbefales ved initiering og afslutning af samtidig

esomeprazolbehandling under behandling med warfarin eller andre coumarin derivater.

Clopidogrel

Resultater fra studier af raske forsøgspersoner har vist en farmakokinetisk

(PK)/farmakodynamisk (PD) interaktion mellem clopidogrel (300 mg startdosis/75 mg

daglig vedligeholdelsesdosis) og esomeprazol (40 mg p.o. daglig), hvilket medførte

reduceret eksponering for den aktive metabolit af clopidogrel på gennemsnitligt 40 % samt

56771_spc.docx

Side 8 af 18

reduceret maksimal hæmning af (ADP-induceret) trombocytaggregation på gennemsnitligt

14 %.

Ved samtidig administration af clopidogrel og en fast kombination af esomeprazol 20 mg +

acetylsalicylsyre 81 mg sammenlignet med clopidogrel alene i et studie med raske

forsøgspersoner blev eksponering for den aktive metabolit af clopidogrel reduceret med

næsten 40 %. Dog var den maksimale hæmning af (ADP induceret) trobmocytaggregation

den samme i henholdsvis clopidogrel og clopidogrel + esomeprazol og acetylsalicylsyre

kombination gruppen.

Inkonsistente data vedrørende de kliniske konsekvenser af en PK-/PD-interaktion af

esomeprazol i form af større kardiovaskulære hændelser, er blevet rapporteret i både

observations- og kliniske studier. Som en sikkerhedsforanstaltning frarådes samtidig brug

af clopidogrel.

Undersøgte lægemidler uden klinisk relevante interaktioner

Amoxicillin og quinidin

Esomeprazol har ikke vist nogen klinisk relevant virkning på farmakokinetikken af

amoxicillin eller quinidin.

Naproxen eller rofecoxib

Kortvarige studier der evaluerede samtidig administration af esomeprazol og enten

naproxen eller rofecoxib viste ikke nogen klinisk relevante farmakokinetiske interaktioner.

Andre lægemidlers virkninger på esomeprazols farmakokinetik

Lægemidler, der hæmmer CYP2C19 og/eller CYP3A4

Esomeprazol metaboliseres af CYP2C19 og CYP3A4. Samtidig administration af

esomeprazol og en CYP3A4 hæmmer (clarithromycin 500 mg 2 gang dagligt), resulterede

i en fordobling af eksponeringen for esomeprazol (AUC). Samtidig administration af

esomeprazol og en kombineret inhibitor af CYP2C19 og CYP3A4 kan resultere i mere end

en fordobling af esomeprazol eksponeringen. CYP2C19 og CYP3A4 inhibitoren

voriconazol øgede omeprazol AUCτ med 280 %. En dosistilpasning af esomeprazol er

normalt ikke nødvendig i nogle af disse situationer. Dog bør dosistilpasning overvejes hos

patienter med alvorlig nyresvækkelse, og hvis langvarig behandling er indiceret.

Lægemidler, der inducerer CYP2C19 og/eller CYP3A4

Lægemidler, der vides at inducere CYP2C19 eller CYP3A4 eller begge (såsom rifampicin

og perikum), kan medføre lavere serumniveauer af esomeprazol ved at øge

metaboliseringen af esomeprazol.

Pædiatrisk population

Interaktionsstudier er kun udført hos voksne.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Dyrestudier med racemisk blanding omeprazol, givet via oral administration, indikerer

ikke påvirkning af fertiliteten.

Graviditet

56771_spc.docx

Side 9 af 18

Kliniske data for anvendelse af Esomeprazol ”Pensa” i forbindelse med graviditet er

utilstrækkelige. I epidemiologiske undersøgelser viser data fra et større antal eksponerede

gravide ingen degenerativ eller fostertoksisk virkning ved anvendelse af racemisk

omeprazol.

I dyrestudier med esomeprazol er der hverken set direkte eller indirekte skadelige

virkninger med hensyn til embryo/foster udvikling. I dyrestudier med den racemiske

blanding er der hverken set direkte eller indirekte skadelige virkninger med hensyn til

graviditet, fødsel eller postnatal udvikling.

Forsigtighed bør udvises ved anvendelse under graviditet.

Data fra anvendelse af esomeprazol hos et begrænset antal gravide kvinder (mellem 300 og

1000) indikerer ingen misdannelser eller føtal/neonatal toksicitet af esomeprazol.

Dyreforsøg indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger hvad angår

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

Amning

Det vides ikke, om esomeprazol udskilles i modermælk. Data for virkningen af

esomeprazol hos nyfødte/spædbørn er utilstrækkelige. Derfor bør Esomeprazol ”Pensa”

ikke anvendes af ammende.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Esomeprazol påvirker i mindre grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Bivirkninger såsom svimmelhed (ikke almindelig) og synsforstyrrelser (sjælden) er

rapporteret (se pkt. 4.8). Hvis de forekommer, må patienterne ikke føre motorkøretøj eller

betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

Hovedpine, mavesmerter, diarré og kvalme er blandt de mest almindeligt indberettede

bivirkninger i kliniske forsøg (og også ved brug efter markedsføring). Derudover er

sikkerhedsprofilen ens for forskellige formuleringer, behandlingsindikationer,

aldersgrupper og patientgrupper. Der er ikke identificeret nogen dosisrelaterede

bivirkninger.

Bivirkningstabel

Følgende bivirkninger er påvist eller er anset som mulige i esomeprazols kliniske

forsøgsprogram og efter markedsføring. Ingen af disse var dosisafhængige. Bivirkningerne

er klassificeret i henhold til hyppighed: Meget almindelig >1/10, Almindelig≥ 1/100 til <

1/10, Ikke-almindelig ≥ 1/1.000 til < 1/100, Sjælden ≥ 1/10.000 til < 1/1.000, Meget

Sjælden < 1/10.000 og Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Systemorganklasse

Hyppighed

Uønsket bivirkning

Blod- og lymfesystem

Sjælden

Leukopeni, thrombocytopeni

Meget

sjælden

Agranulocytose, pancytopeni

Immunsystemet

Sjælden

Overfølsomhedsreaktioner, f.eks. feber,

angioødem og anafylaktisk

reaktion/chok

56771_spc.docx

Side 10 af 18

Stofskifte og ernæring

Ikke-

almindelig

Perifert ødem

Sjælden

Hyponatræmi

Ikke kendt

Hypomagnesiæmi (se pkt. 4.4). Svær

hypomagnesiæmi kan være forbundet

med hypokalciæmi. Hypomagnesiæmi

kan også associeres med hypokaliæmi.

Psykatriske lidelser

Ikke-

almindelig

Insomni

Sjælden

Agitation, forvirring, depression

Meget

sjælden

Aggression, hallucinationer

Nervesystemet

Almindelig

Hovedpine

Ikke-

almindelig

Svimmelhed, paræstesi, somnolens

Sjælden

Smagsforstyrrelser

Øjne

Sjælden

Sløret syn

Øre og labyrint

Ikke-

almindelig

Vertigo

Luftveje, thorax og

mediastinum

Sjælden

Bronkospasme

Mavetarmkanalen

Almindelig

Mavesmerter, forstoppelse, diaré,

flatulens, kvalme/opkastning, benigne

gastriske polypper

Ikke-

almindelig

Mundtørhed

Sjælden

Stomatitis, gastrointestinal candidiasis

Ikke kendt

Mikroskopisk kolit

Lever og galdeveje

Ikke-

almindelig

Forhøjede leverenzymer

Sjælden

Hepatitis med eller uden gulsot

Meget

sjælden

Leversvigt, encephalopati hos patienter

med allerede eksisterende leversygdom

Hud og subkutane væv

Ikke-

almindelig

Dermatitis, pruritus, udslæt, urticaria

Sjælden

Alopeci, lysfølsomhed

Meget

sjælden

Erythema multiforme, Stevens-Johnson

syndrom, toksisk epidermal nekrolyse

(TEN)

Ikke kendt

Subakut kutan lupus erythematosus (se

pkt. 4.4).

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Ikke-

almindelig

Brud på hofte, håndled eller rygrad (se

pkt. 4.4)

Sjælden

Arthralgi, myalgi

Meget

sjælden

Muskelsvækkelse

Nyrer og urinveje

Meget

sjælden

Interstitial nefrit. Hos nogle patienter er

der samtidig indberettet nyresvigt

Reproduktionssystem og

Meget

Gynækomasti

56771_spc.docx

Side 11 af 18

mammae

sjælden

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Sjælden

Utilpashed, øget svedafsondring

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Til dato er der meget begrænsede erfaringer med tilsigtet overdosering. De symptomer, der

blev beskrevet i forbindelse med 280 mg, var gastrointestinale symptomer og svækkelse.

Enkelte doser på 80 mg esomeprazol havde ingen konsekvenser. Der kendes ingen specifik

modgift. Esomeprazol bindes i stort omfang til plasmaproteiner og kan derfor ikke uden

videre dialyseres. Som ved ethvert tilfælde af overdosering bør behandlingen være

symptomatisk, og der bør anvendes generelle understøttende tiltag.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: A 02 BC 05. Lægemidler til syrerelaterede sygdomme, protonpumpehæmmer.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Esomeprazol er omeprazols S-isomer og reducerer sekretionen af mavesyre ved en selektiv

virkningsmekanisme, idet ventriklens syrepumpe hæmmes specifikt i parietalcellerne.

Omeprazols R-og S isomer har samme farmakodynamiske aktivitet.

Virkningsmekanisme

Esomeprazol er en svag base, der koncentreres og omdannes til den aktive form i det stærkt

sure miljø i de sekretoriske canaliculi i parietalcellen, hvor det hæmmer enzymet H+, K+-

ATPase, syrepumpen, hvilket hæmmer både basal og stimuleret syresekretion.

Farmakodynamisk virkning

Efter oral dosering med esomeprazol 20 mg og 40 mg opnås virkning inden for en time.

Efter gentagen administration med 20 mg esomeprazol en gang dagligt i fem dage

mindskes middel peak syre output efter pentagastrin stimulation med 90 % målt 6-7 timer

efter dosering på dag fem.

Fem dages oral dosering med 20 mg henholdsvis 40 mg esomeprazol opretholdt

mavesækkens pH på >4 i en periode på gennemsnitlig 13 henholdsvis 17 timer over 24

56771_spc.docx

Side 12 af 18

timer hos patienter med symptomatisk reflukssygdom (GERD). Andelen af patienter, der

opretholdt en intergastrisk pH på > 4 i mindst 8, 12 eller 16 timer, var for esomeprazol 20

mg 76 %, 54 % henholdsvis 24 %. Tilsvarende for esomeprazol 40 mg var 97 %, 92 % og

56 %.

Ved anvendelse af AUC som surrogatparameter for plasmakoncentrationen blev der vist en

sammenhæng mellem syresekretionshæmning og eksponering.

Heling af refluksesofagitis med esomeprazol 40 mg ses hos ca. 78 % af patienterne efter

fire uger og i 93 % efter otte uger.

En uges behandling med esomeprazol 20 mg 2 gange dagligt og passende antibiotika

resulterede i vellykket eradikation af H. pylori hos ca. 90 % af patienterne.

Efter eradikationsbehandling i en uge er der ikke behov for efterfølgende monoterapi med

antisekretoriske midler for at opnå effektiv sårheling og symptomfrihed ved ukompliceret

duedonal ulcus.

I et randomiseret, dobbeltblindt, placebo-kontrolleret klinisk forsøg blev patienter med

endoskopisk bekræftet blødning fra peptiske sår, der blev karakteriseret som Forrest Ia, Ib,

IIa eller IIb (hhv. 9 %, 43 %, 38 % og 10 %), randomiseret til behandling med

esomeprazolopløsning til infusion (n=375) eller placebo (n=389). Efter endoskopisk

hæmostase fik patienterne enten 80 mg esomeprazol som en intravenøs infusion over 30

minutter efterfulgt af en løbende infusion af 8 mg pr. time eller placebo i 72 timer. Efter

den første 72-timers periode fik alle patienter open-label 40 mg peroral esomeprazol i 27

dage med henblik på syresuppression. Forekomsten af fornyet blødning inden for 3 dage

var 5,9 % i gruppen, der blev behandlet med esomeprazol, i sammenligning med 10,3 %

for placebogruppen. 30 dage efter behandlingen var forekomsten af fornyet blødning i

esomeprazol-gruppen i forhold til placebo-gruppen hhv. 7,7 % og 13,6 %.

Under behandling med antiskretoriske lægemidler stiger serumgastrin som respons på den

nedsatte syresekretion. CgA stiger også på grund af nedsat ventrikelaciditet. Det forhøjede

CgA-niveau kan interferere med undersøgelser for neuroendokrine tumorer.

Tilgængelig offentliggjorte data antyder, at protonpumpehæmmere bør seponeres mellem 5

dage og 2 uger inden måling af CgA, således at CgA-niveauerne, som potentielt kan være

falsk forhøjet som følge af PPI-behandlingen, kan vende tilbage til referenceområdet.

Et øget antal ECL-celler, som muligvis er relateret til de forhøjede niveauer af gastrin i

serum, er blevet observeret hos både børn og voksne patienter ved langvarig behandling

med esomeprazol. Fundene anses ikke for klinisk signifikante.

Efter langtidsbehandling med antisekretoriske midler er der rapporteret en øget tendens til

gastrisk glandulær cyste. Disse forandringer er en fysiologisk konsekvens af en udtalt

nedsættelse af syresekretionen og ser ud til at være reversible.

Nedsat gastrisk surhedsgrad generelt, og som følge af protonpumpehæmmere, forårsager et

øget antal af de normalt forekommende bakterier i mave-tarmkanalen. Behandling med

protonpumpehæmmere kan derfor forårsage en let forøget risiko for gastrointestinale

infektioner såsom Salmonella og Campylobacter og hos indlagte patienter, muligvis også

Clostridium difficile.

56771_spc.docx

Side 13 af 18

Klinisk virkning

I to studier, hvor esomeprazol blev sammenlignet med ranitidin, viste esomeprazol bedre

effekt på heling af ulcus ventriculi hos patienter i NSAID behandling, inklusiv COX-2

selektive NSAID’er.

I to studier hvor esomeprazol blev sammenlignet med placebo viste esomeprazol bedre

effekt i forebyggelsen af ulcus ventriculi og ulcus duodeni hos patienter i NSAID

behandling (alder >60 og/eller med tidligere ulcus), inklusiv COX-2 selektive NSAID’er.

Pædiatrisk population

I et studie med pædiatriske GERD patienter (i alderen <1 til 17 år) der fik

langtidsbehandling med PPI, udviklede 61 % af børnene ECL-celle hyperplasi i mindre

omfang uden kendt klinisk signifikans og uden udvikling af atrofisk gastritis eller

karcinoide tumorer.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Esomeprazol er syrelabil og administreres oralt som enterocoatede granulae. In-vivo

omdannelse til R-isomeren er ubetydelig.

Absorptionen af esomeprazol sker hurtigt med maksimal plasmakoncentration omtrent 1-2

timer efter dosering. Den absolutte biotilgængelighed er 64 % efter enkelt dosering med 40

mg og stiger til 89 % efter gentagen dosering en gang dagligt. For 20 mg esomeprazol er

de tilsvarende værdier henholdsvis 50 % og 68 %.

Fødeindtagelse både forsinker og mindsker esomeprazols absorption, dog uden signifikant

indflydelse på esomeprazols virkning på surhedsgraden i mavesækken.

Fordeling

Det tilsyneladende fordelingsvolumen ved steady state i raske forsøgspersoner er ca. 0,22

l/kg legemsvægt. Plasmaproteinbindingen af esomeprazol er 97 %.

Biotransformation

Esomeprazol bliver metaboliseret fuldstændigt af cytochrom P450 systemet (CYP).

Størstedelen af esomeprazols metabolisering er afhængig af det polymorfe CYP2C19, der

er ansvarlig for dannelsen af esomeprazols hydroxy- og desmethylmetabolitter. Den

resterende del er afhængig af en anden specifik isoform, CYP3A4, som er ansvarlig for

dannelsen af esomeprazolsulfon, der er den primære metabolit i plasma.

Elimination

Nedenstående parametre afspejler hovedsagelig farmakokinetikken i individer med et

funktionelt CYP2C19 enzym, ”extensive metabolisers”.

Den totale plasmaclearance er ca. 17 l/time efter enkeltdosis og ca. 9 l/time efter gentagen

dosering. Plasmahalveringstiden er ca. 1,3 timer efter gentagen dosering en gang dagligt.

Esomeprazol elimineres fuldstændigt fra plasma mellem doserne uden tendens til

akkumulering ved administration en gang daglig.

Esomeprazols hovedmetabolitter har ingen effekt på den gastriske syresekretion.

Næsten 80 % af en oral dosis af esomeprazol udskilles som metabolitter i urinen, den

resterende del i fæces. Mindre end 1 % af modersubstansen findes i urin.

56771_spc.docx

Side 14 af 18

Linearitet/non-linearitet

Ezomeprazols farmakokinetik er undersøgt i doser op til 40 mg to gange dagligt.

Arealet under plasmakoncentrationstidskurven øges ved gentagen administration af

esomeprazol. Denne øgning er dosisafhængig og resulterer i mere end en dosisproportional

øgning i AUC efter gentagen administration. Denne tids og dosis afhængighed skyldes et

fald i first pass metabolismen og systemisk clearance, som sandsynligvis skyldes

esomeprazols og/eller dets sulfonmetabolits hæmning af CYP2C19 enzymet.

Særlige patientgrupper

Patienter med nedsat metabolisme (Poor metabolisers)

Ca. 2,9

1,5 % af befolkningen mangler et funktionelt CYP2C19 enzym; disse kaldes

”poor metabolisers”. Sandsynligvis er esomeprazols metabolisering hos disse personer

hovedsageligt katalyseret af CYP3A4.

Efter gentagen administration af 40 mg esomeprazol var middelarealet under

plasmakoncentrationtidskurven ca. 100 % højere i ”poor metabolisers” end i individer med

et funktionelt CYP2C19 enzym (”extensive metabolisers”).

Middel peak plasmakoncentrationerne var øget med ca. 60 %. Dette har ingen indvirkning

på esomeprazols dosering.

Køn

Efter enkeltdosering af 40 mg esomeprazol er middelarealet under

plasmakoncentrationstidskurven ca. 30 % højere hos kvinder end hos mænd. Der ses ingen

kønsrelaterede forskelle efter gentagen dosering en gang dagligt. Disse resultater har ingen

indvirkning på doseringen af esomeprazol.

Nedsat leverfunktion

Hos patienter med mild til moderat leverinsufficiens kan esomeprazols metabolisme være

nedsat. Metaboliseringen nedsættes hos patienter med alvorlig leverinsufficiens. Dette

resulterer i en fordobling af arealet under plasmakoncentrationstidskurven for esomeprazol.

Hos patienter med svær insufficiens bør en dosis på maksimalt 20 mg derfor ikke

overskrides. Esomeprazol eller dets hovedmetabolitter viser ingen tendens til akkumulation

ved dosering en gang dagligt.

Nedsat nyrefunktion

Der er ikke udført studier hos personer med nedsat nyrefunktion.

Da esomeprazols metabolitter, men ikke modersubstansen udskilles gennem nyrerne,

forventes det ikke, at metaboliseringen forandres hos patienter med nedsat nyrefunktion.

Ældre

Esomeprazols metabolisme ændres ikke væsentligt hos ældre personer (71-80 år).

Pædiatrisk population (unge mellem 12-18 år)

Efter gentagen dosering af 20 mg og 40 mg esomeprazol, var den samlede eksponering

(AUC) og tid til maksimal plasmakoncentration (tmax) hos 12-18 årige, tilsvarende den for

voksne, for begge esomeprazol doser.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

56771_spc.docx

Side 15 af 18

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

studier af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet,

karcinogenicitet samt reproduktions- og udviklingstoksicitet.

Følgende bivirkninger er ikke set i kliniske forsøg, men i dyreforsøg efter eksponering for

koncentrationer, der svarer til eksponering i kliniske forsøg, og anses for at være relevante

for den kliniske anvendelse:

Karcinogenicitetsstudier i rotter med den racemiske blanding viste gastrisk ECL-celle

hyperplasi og carcinoider. Disse gastriske virkninger hos rotten er resultatet af vedvarende,

udtalt hypergastrinæmi som følge af nedsat mavesyreproduktion og er observeret efter

langvarig behandling af rotter med mavesyresekretionshæmmere.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Kapselindhold

Saccharosekugler (indeholder saccharose og majsstivelse)

Methylcellulose

Talcum

Titaniumdioxid (E171)

Glycerolmonostearat

Polysorbat-80

Natriumlaurylsulfat

Methacrylsyreethylacrylat copolymer

Triethylcitrat

Kapselskal

Carrageenan

Kaliumklorid

Rød jernoxid (E172)

Titaniumdioxid (E171)

Hypromellose

Trykfarve [indeholdende shellak, natriumhydroxid og sort jernoxid (E172)]

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

Blisterpakning

2 år.

Beholder

18 måneder.

Efter åbning: 200 dage.

56771_spc.docx

Side 16 af 18

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Blisterpakning

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt.

Beholder

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Beholderen skal holdes tæt lukket for at beskytte mod fugt.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Aluminium/aluminium blisterpakning

Pakningsstørrelser: 7, 14, 28, 30 og 56 stk.

Hvid uigennemsigtig beholder af polyethylen (PE) indeholdende pose med tørremiddel

(silikagel), med polyethylenlåg (PE) med anbrudssikret ringlukning

Pakningsstørrelser: 14, 28, 90, 100 og 500 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler ved bortskaffelse.

Administration via mavesonde

1. Hæld indholdet af en kapsel i ca. 25 ml eller 50 ml vand. (Til nogle sonder skal der

foretages opløsning i 50 ml vand for at forhindre, at granulatet tilstopper sonden).

Omrør.

2. Træk opløsningen op i en sprøjte og tilføj ca. 5 ml luft.

3. Ryst omgående sprøjten i ca. 2 minutter for at opløse granulatet.

4. Hold sprøjten med spidsen opad og bekræft, at spidsen ikke er tilstoppet.

5. Sæt sprøjten på sonden, samtidig med at ovennævnte stilling bevares.

6. Ryst sprøjten og placér den med spidsen pegende nedad. Indsprøjt omgående mellem 5

og 10 ml i sonden. Vend sprøjten om efter indsprøjtningen og ryst (sprøjten skal holdes

således, at spidsen peger opad for at forhindre, at spidsen tilstoppes).

7. Drej sprøjten med spidsen pegende nedad og indsprøjt omgående yderligere 5-10 ml i

sonden. Gentag denne procedure, indtil sprøjten er tom.

8. Fyld sprøjten med 25 ml vand og 5 ml luft, og gentag trin 6, hvis det er nødvendigt for

at skylle eventuelle rester, der måtte sidde i sprøjten. Nogle sonder kræver brug af 50 ml

vand.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pensa Pharma AB

Birger Jarlsgatan 22

114 34 Stockholm

Sverige

56771_spc.docx

Side 17 af 18

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

20mg: 56770

40mg: 56771

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

19. april 2017

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

8. december 2017

56771_spc.docx

Side 18 af 18

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information